Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.100

Rīgā 2010.gada 29.martā (prot. Nr.12 2.p.)

Maksājumu iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu likuma
34. panta otro daļu, 38. panta pirmās daļas 1. punktu un 48. pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Maksājumu iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (turpmāk tekstā - noteikumi) definē aktīvus, kādos maksājumu iestāde, kas papildus maksājumu pakalpojumiem veic cita veida komercdarbību, drīkst ieguldīt no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja saņemto naudu, ja nākamās darba dienas beigās pēc šīs naudas saņemšanas dienas tā vēl nav ieskaitīta saņēmēja kontā vai nosūtīta citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam. Noteikumi nosaka maksājumu iestādes pašu kapitāla aprēķināšanas kārtību, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk tekstā - Komisija) iesniedzamo pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā licencētām maksājumu iestādēm.

3. Noteikumos lietotie termini atbilst Komisijas 02.05.2007. normatīvajos noteikumos Nr. 60 "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi" (turpmāk tekstā - MKPA noteikumi) lietotajiem terminiem.

4. Pārskatu pozīciju saturs un novērtēšana atbilst Gada pārskatu likumam, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

5. Maksājumu pakalpojumu likuma 38. panta pirmās daļas 1. punktā minētie droši, likvīdi, zema riska aktīvi ir šādi neapgrūtināti aktīvi:

5.1. nauda kasē;

5.2. tās prasības pret Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētām maksātspējīgām bankām, kuru atlikušais termiņš nepārsniedz 30 dienas, un noguldījumi ar citu termiņu, ja līgumā ir paredzēta iespēja izņemt tos pirms noteiktā termiņa, atskaitot līgumsoda summu par saistību izpildi, ja tāds ir paredzēts;

5.3. ieguldījumi parāda vērtspapīros, kas atbilst MKPA noteikumu 2. tabulas 1. un 2. kategorijai, izņemot citus kvalificētos parāda vērtspapīrus atbilstoši MKPA noteikumu 194. punkta prasībām;

5.4. ieguldījumi tādos atvērtajos ieguldījumu fondos Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē, kuri saskaņā ar fonda prospektu veic ieguldījumus vienīgi šo noteikumu 5.3. punktā minētajos vērtspapīros.

6. Maksājumu iestāde sagatavo šādus pārskatus:

6.1. "Maksājumu iestādes bilances pārskatu" (1. pielikums);

6.2. "Maksājumu iestādes peļņas vai zaudējumu aprēķinu" (2. pielikums);

6.3. "Maksājumu iestādes kapitāla pietiekamības pārskatu" (3. pielikums);

6.4. "Maksājumu iestādes likvīdo ieguldījumu pārskatu" (4. pielikums).

7. Maksājumu iestāde veic pašu kapitāla aprēķinu atbilstoši MKPA noteikumu III sadaļas "Pašu kapitāls" 341.-343.6., 345.-348.3., 349. un 350. punkta prasībām, ciktāl tās attiecināmas uz maksājumu iestādi.

8. Piemērojot šo noteikumu 7. punktu:

8.1. maksājumu iestāde ir pielīdzināma iestādei MKPA noteikumu izpratnē;

8.2. maksājumu iestādes ieguldījumi citu maksājumu iestāžu pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā pielīdzināmi ieguldījumiem finanšu iestāžu pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā.

9. Maksājumu iestāde, kas papildus maksājumu pakalpojumu sniegšanai veic cita veida komercdarbību, atbilstoši šo noteikumu 7. punktam aprēķināto pašu kapitālu samazina par Komerclikumā noteikto minimālo komercsabiedrības dibināšanas pamatkapitāla apmēru.

10. Ja maksājumu iestādes iepriekšējā gada pārskats sagatavots par periodu, kas īsāks vai garāks par 12 mēnešiem, gada pastāvīgo izmaksu apmēru aprēķina proporcionāli.

11. Pārskatos lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība.

II. Pārskatu sagatavošana

12. Sagatavojot "Maksājumu iestādes bilances pārskatu" (1. pielikums):

12.1. 1211. pozīcijā "t.sk. prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu izpildei" uzrāda naudu, kura saņemta no maksājumu pakalpojumu izmantotājiem un kura nākamās darba dienas beigās nav ieskaitīta maksājumu saņēmēja kontā vai nosūtīta citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam, un kura noguldīta atsevišķā kontā bankā uz pieprasījumu, kā arī prasības pret banku atbilstoši šo noteikumu 5.2. punktam;

12.2. 1231. pozīcijā "t.sk. ieguldījumi drošos, likvīdos, zema riska aktīvos maksājumu pakalpojumu izpildei" uzrāda ieguldījumus, kas atbilst šo noteikumu 5.3. un 5.4. punktā noteiktajām prasībām;

12.3. 3000. pozīcijā "Iespējamās saistības" uzrāda iespējamās saistības atbilstoši Grāmatvedības padomes 21.12.2005. Latvijas grāmatvedības standartam Nr. 8 "Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi". Atsevišķi ailē "Galvojumi (garantijas)" uzrāda galvojumus (garantijas) un aktīvus, kas ieķīlāti kā trešo personu saistību izpildes nodrošinājums. Atsevišķi ailē "Iespējamās saistības maksājumu pakalpojumu izpildei" uzrāda visas neatsaucamās saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, kas maksājumu iestādei ir saistošas maksājumu izpildei.

13. Ja attiecīgajā "Maksājumu iestādes bilances pārskata" postenī "Pārējie nefinanšu aktīvi", "Pārējie finanšu aktīvi", "Pārējās saistības" vai "Pārējās iespējamās saistības" uzrādītā uzskaites vērtība pārsniedz 10 procentus no aktīvu kopsummas, maksājumu iestāde sniedz Komisijai rakstveida informāciju, atklājot attiecīgās pozīcijas saturu un summas.

14. Sagatavojot "Maksājumu iestādes kapitāla pietiekamības pārskatu" (3. pielikums), sadaļas "Pašu kapitāla samazinājums" 400. pozīcijā uzrāda Komerclikumā noteikto minimālo attiecīgās komercsabiedrības dibināšanas pamatkapitāla apmēru.

15. "Maksājumu iestādes likvīdo ieguldījumu pārskatu" (4. pielikums) sagatavo tās maksājumu iestādes, kuras papildus maksājumu pakalpojumu sniegšanai veic Maksājumu pakalpojumu likuma 36. panta pirmās daļas 3. punktā minēto komercdarbību.

III. Pārskatu iesniegšana

16. Maksājumu iestāde sagatavo pārskatus par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

17. Pārskatus sagatavo iesniegšanai atbilstoši Komisijas 14.10.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi".

18. Ja Komisija konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 13.11.2007. Direktīvas 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ direktīvu 97/5/EK.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.KrūmaneMaksājumu iestāde:

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.03.2010.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 100
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša
15. datumam

Kods:
 
 

 

Maksājumu iestādes bilances pārskats

_____. gada

   
 

(pārskata periods)

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība

A

B

1

I. Aktīvi (1100+1200+1300)

1000

 

1. Nefinanšu aktīvi (1110+...+1140)

1100

 

1.1. Nemateriālie ieguldījumi

1110

 

1.2. Pamatlīdzekļi

1120

 

1.3. Ieguldījumu īpašums

1130

 

1.4. Pārējie nefinanšu aktīvi

1140

 

2. Finanšu aktīvi (1210+1220+1230)

1200

 

2.1. Aizdevumi un debitori

1210

 

t.sk. prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu izpildei*

1211

 

t.sk. ar maksājumu pakalpojumiem saistītie īstermiņa aizdevumi (kredīti)

1212

 

2.2. Līdzdalība komercsabiedrību kapitālā

1220

 

2.3. Pārējie finanšu aktīvi

1230

 

t.sk. ieguldījumi drošos, likvīdos, zema riska aktīvos maksājumu pakalpojumu izpildei*

1231

 

3. Nauda kasē

1300

 

II. Saistības (2100+2200+2300+2400)

2000

 

4. Kapitāls un rezerves (2110+...+2160)

2100

 

4.1. Akciju/daļu kapitāls

2110

 

4.2. Akciju/daļu emisijas uzcenojums

2120

 

4.3. Finanšu instrumentu un ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve (+/-)

2130

 

4.4. Rezerves

2140

 

4.5. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/-)

2150

 

4.6. Pārskata gada peļņa/zaudējumi (+/-)

2160

 

5. Uzkrājumi

2200

 

6. Kreditori

2300

 

t.sk. saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem

2301

 

7. Pārējās saistības

2400

 

III. Iespējamās saistības (3100+...+3300)

3000

 

8. Galvojumi (garantijas)

3100

 

9. Iespējamās saistības maksājumu pakalpojumu izpildei

3200

 

10. Pārējās iespējamās saistības

3300

 

* Norāda, ja maksājumu iestāde papildus maksājumu pakalpojumu sniegšanai veic cita veida komercdarbību.

Maksājumu iestādes vadītājs

     
 

(vārds, uzvārds)

   
       

Izpildītājs

     
 

(vārds, uzvārds)

 

(e-pasta adrese)

 


Maksājumu iestāde:

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.03.2010.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 100
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša
15. datumam

Kods:
 
 

Maksājumu iestādes peļņas vai zaudējumu aprēķins

 

______. gada

 
   

(pārskata periods)

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība

A

B

1

Neto apgrozījums

100

 
Izmaksas (210+220)

200

 
t.sk. pastāvīgās izmaksas

201

 
Administrācijas izmaksas

210

 
Pārējās izmaksas

220

 
Ieņēmumi

300

 
Peļņa/zaudējumi (+/-) pirms nodokļiem (100-200+300)

400

 
Pārējie nodokļi

500

 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu

600

 
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (+/-) (400-500-600)

700

 

Maksājumu iestādes vadītājs    
     

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Izpildītājs    
     

(vārds, uzvārds)

(tālruņa numurs)

     

(e-pasta adrese)

   

 Maksājumu iestāde:

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.03.2010.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 100
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam

Kods:    

Maksājumu iestādes kapitāla pietiekamības pārskats

_____________. gada

   
 

(pārskata periods)

 Maksājumu iestāde:

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.03.2010. normatīvajiem noteikumiem Nr. 100
Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam

Kods:      

Maksājumu iestādes likvīdo ieguldījumu pārskats

______. gada

       
 

(pārskata periods)

     

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Valsts kods

ISIN kods

Reitingu aģentūras nosaukums/Piešķirtais kredītreitings

Atlikušais termiņš (veselos mēnešos/ dienās)

Uzskaites vērtība

Vērtspapīram

Garantētājam

A

B

C

1

2

3

4

5

Nauda kasē

01

X

X

X

X

X

 
Prasības uz pieprasījumu pret bankām maksājumu pakalpojumu izpildei

02

X

X

X

X

X

 
Pārējās prasības pret bankām maksājumu pakalpojumu izpildei kopā (1+2+3...)

03

X

X

X

X

X

 
1. Banka A    

X

X

X

   
2. Banka B    

X

X

X

   
3. Banka C    

X

X

X

   
...    

X

X

X

   
Ieguldījumi parāda vērtspapīros kopā (1+2+3...)

04

X

X

X

X

X

 
1. Emitents A              
2. Emitents B              
3. Emitents C              
...              
Ieguldījumi atvērto ieguldījumu fondu apliecībās kopā (1+2+3...)

05

X

X

X

X

X

 
1. Fonds A      

X

X

X

 
2. Fonds B      

X

X

X

 
3. Fonds C      

X

X

X

 
...      

X

X

X

 
Likvīdie aktīvi kopā (01+...+05)

06

X

X

X

X

X

 
Saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem

07

X

X

X

X

X

 
Likvīdo aktīvu kopsummas iztrūkums (-) vai pārsniegums (+) pār saistībām pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem (06-07)

08

X

X

X

X

X

 

Maksājumu iestādes vadītājs              
     

(vārds, uzvārds)

     
Izpildītājs              
     

(vārds, uzvārds)

(tālruņa numurs; e-pasta adrese)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Maksājumu iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 100Pieņemts: 29.03.2010.Stājas spēkā: 02.04.2010.Zaudē spēku: 30.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 01.04.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
207538
02.04.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)