Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.131

Rīgā 2011.gada 15.februārī (prot. Nr.10 11.§)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 7.panta otro daļu, 16.panta pirmo daļu un likuma
"Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"
3.panta pirmo daļu
(MK 03.09.2013. noteikumu Nr. 713 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 55)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. Saeimas Administrācija, valsts pārvaldes iestādes, tiesas, pašvaldības un to iestādes, zvērināti notāri un personas sniedz ziņas Iedzīvotāju reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļauto ziņu aktualizēšanai;

1.2. personas iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – pārvalde) iesniegumu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;

1.3. Latvijas nepilsonis iesniedz dokumentus, kas pamato viņa uzturēšanos ārvalstī, un dokumentu, kas apliecina, ka viņš nav un nav bijis citas valsts pilsonis.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 265)

2. Saeimas Administrācija sniedz ziņas par:

2.1. uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā;

2.2. personas atzīšanu par Latvijas pilsoni ar likumu.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 265)

3. Tiesa sniedz ziņas par:

3.1. personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu, kā arī rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu un aizgādnības izbeigšanu;

3.2. (svītrots ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.713);

3.3. laulības šķiršanu un laulības atzīšanu par neesošu;

3.4. ieraksta anulēšanu par bērna māti vai tēvu, pamatojoties uz tiesas spriedumu;

3.5. adopcijas apstiprināšanu un adopcijas atcelšanu;

3.6. aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu;

3.7. paternitātes noteikšanu, paternitātes fakta konstatēšanu un paternitātes ieraksta atzīšanu par spēkā neesošu;

3.8. maternitātes noteikšanu, maternitātes fakta konstatēšanu un maternitātes ieraksta atzīšanu par spēkā neesošu;

3.9. bāriņtiesas lēmuma atcelšanu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu, aizbildnības nodibināšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, aizbildņa vai aizgādņa iecelšanu un atcelšanu vai atlaišanu;

3.10. ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu, ar kuru konstatēts šo noteikumu 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minētās ziņas;

3.11. politiski represētās personas statusa zaudēšanu;

3.12. aizliegumu bērnam, kas jaunāks par 18 gadiem, izbraukt no valsts.

(Grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.592; MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.713)

4. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments sniedz ziņas par:

4.1. tautības ieraksta maiņu;

4.2. papildinājumiem un labojumiem civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos, kas saistīti ar:

4.2.1. personas, tās vecāku vai laulātā vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņu;

4.2.2. personas, tās vecāku vai laulātā tautības ieraksta maiņu;

4.3. atkārtoti izsniegtu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

5. Pārvalde sniedz ziņas par:

5.1. personas koda maiņu;

5.2. personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu un tā statusa maiņu;

5.3. uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības un pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu, reģistrēšanu un anulēšanu;

5.4. personas personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturisko formu un citas valodas personvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā, kā arī ārzemnieka personvārda atveidi latviešu valodā;

5.5. valstiskās piederības iegūšanu, maiņu un zaudēšanu;

5.6. politiski represētās personas statusa piešķiršanu un zaudēšanu;

5.7. politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības izgatavošanu un anulēšanu;

5.8. pārvaldē reģistrēto dzīvesvietas deklarāciju un tās tiesisko pamatu;

5.9. aizliegumu bērnam, kas jaunāks par 14 gadiem, izsniegt personu apliecinošu dokumentu;

5.10. citas valsts piešķirto identifikācijas kodu;

5.11. personas statusu reģistrā;

5.12. Otrā pasaules kara dalībnieka statusa piešķiršanu un zaudēšanu, apliecības izsniegšanu un anulēšanu.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr. 592 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 713; MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 526; MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 55; 5.12. apakšpunkts stājas spēkā 01.08.2018., sk. 40. punktu)

6. Dzimtsarakstu nodaļa sniedz ziņas par:

6.1. laulības reģistrāciju;

6.2. miršanas reģistrāciju;

6.3. papildinājumiem un labojumiem civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos, kas saistīti ar:

6.3.1. personas, tās vecāku vai laulātā vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņu;

6.3.2. personas, tās vecāku vai laulātā tautības ieraksta maiņu;

6.3.3. personas, tās vecāku vai laulātā valstiskās piederības un tās veida maiņu;

6.3.4. personas, tās vecāku vai laulātā dzimuma maiņu;

6.3.5. paternitātes atzīšanu;

6.3.6. atradeņa vecākiem, ja tie kļuvuši zināmi;

6.3.7. fiktīvā ieraksta par bērna tēvu svītrošanu;

6.3.8. izmaiņām ziņās par dzimšanu un dzimšanas reģistrāciju;

6.3.9. izmaiņām ziņās par laulību un laulības reģistrāciju, izņemot šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētās ziņas;

6.3.10. izmaiņām ziņās par miršanu un miršanas reģistrāciju;

6.3.11. atkārtoti izsniegtu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību;

6.4. civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšanu;

6.5. civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošanu;

6.6. Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, personas, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, bērna dzimšanu, ja, reģistrējot tā dzimšanas faktu, netiek noteikts bērna tiesiskais statuss.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr. 713 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 526)

7. Bāriņtiesa sniedz ziņas par:

7.1. aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu;

7.2. aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;

7.3. aizbildnības izbeigšanos un aizbildņa atcelšanu vai atlaišanu;

7.4. aizgādņa iecelšanu un aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu;

7.5. bērna ievietošanu audžuģimenē, izņemšanu no tās un uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē;

7.6. bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – aprūpes iestāde) un bērna aprūpes izbeigšanu tajā.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 713; MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 526)

8. Zvērināts notārs sniedz ziņas par laulības šķiršanu. Ja reģistrā nav ziņu par šo laulību, zvērināts notārs papildus sniedz ziņas par minēto laulību.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

9. Pašvaldības iestāde, kura reģistrē ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, veic dzīvesvietas reģistrāciju un anulē ziņas par deklarēto un reģistrēto dzīvesvietu, sniedz ziņas par:

9.1. dzīvesvietas deklarēšanu un tās tiesisko pamatu;

9.2. dzīvesvietas reģistrēšanu pēc pašvaldības iniciatīvas;

9.3. deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 526)

10. Pašvaldība sniedz ziņas par:

10.1. (svītrots ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.592);

10.2. nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu.

11. (Svītrots ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.592)

11.1 Ieslodzījuma vieta sniedz ziņas par:

11.1. personas papildu adresi ieslodzījuma vietā;

11.2. ieslodzījuma vietas adreses kā personas papildu adreses reģistrācijas izbeigšanu.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 286 redakcijā)

11.2 Psihiatriskā ārstniecības iestāde, kurā persona ievietota, pamatojoties uz tiesas lēmumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa noteikšanu, vai kurā persona stacionēta ilgāk par diviem mēnešiem, sniedz ziņas par:

11.1. personas papildu adresi ārstniecības iestādē;

11.2. ārstniecības iestādes adreses kā personas papildu adreses reģistrācijas izbeigšanu.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 286 redakcijā)

12. Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs sniedz šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. un 6.6. apakšpunktā minētās ziņas (izņemot šo noteikumu 6.3.7.apakšpunktā minētās ziņas), ja civilstāvokļa akts reģistrēts Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr. 713 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 526)

12.1 Valsts reģionālās attīstības aģentūra sniedz ziņas par personas oficiālās elektroniskās adreses kontu – pazīmi, vai personai aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.06.2018., sk. 39. punktu)

12.2 Sniedzot šo noteikumu 5.11. apakšpunktā minētās ziņas, personai norāda statusu:

12.1. aktīvs, ja persona ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai persona, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

12.2. pasīvs, ja:

12.2.1. reģistrā iekļautas ziņas par personu, kurai piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai pagaidu aizsardzība un persona nav saņēmusi uzturēšanās atļauju Latvijā;

12.2.2. reģistrā iekļautas ziņas par personu, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu, bet minētais dokuments nav izsniegts;

12.2.3. persona zaudējusi Latvijas pilsonību vai Latvijas nepilsoņa statusu un nav saņēmusi Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

12.2.4. personai Latvijā izsniegtā uzturēšanās atļauja, reģistrācijas apliecība vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība anulēta vai beidzies piešķirto uzturēšanās tiesību termiņš;

12.2.5. personai pēc adopcijas vai tās atcelšanas mainīts vārds, uzvārds vai personas kods;

12.2.6. persona atbilstoši reģistra ziņām sasniegusi 105 gadu vecumu un pārvalde, pārbaudot tās rīcībā esošo informāciju, kā arī pieprasot ziņas no valsts pārvaldes iestādēm, neiegūst apstiprinājumu, ka persona ir dzīva;

12.2.7. personai, kura nav Latvijas pilsonis, pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas vairāk nekā piecus gadus nav derīga personu apliecinoša dokumenta un pārvalde, pārbaudot tās rīcībā esošo informāciju, kā arī pieprasot ziņas no valsts pārvaldes iestādēm, neiegūst apstiprinājumu, ka persona dzīvo Latvijā.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

12.3 Ja šo noteikumu 12.2.6. apakšpunktā minētā persona ierodas pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, pārvalde aktualizē ziņas par personas statusu, ja konstatē, ka persona ir šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētais subjekts.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

12.4 Ja šo noteikumu 12.2.7. apakšpunktā minētā persona:

12.1. ir pastāvīgi uzturējusies vai uzturas Latvijā un ierodas pārvaldē, pārvalde aktualizē ziņas par personas statusu, ja konstatē, ka persona ir šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētais subjekts;

12.4 2. ir uzturējusies vai uzturas ārvalstī un ierodas pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, pārvalde aktualizē ziņas par personas statusu, ja iesniegti šādi dokumenti:

12.4 2.1. dokuments, kas pamato personas uzturēšanos ārvalstī;

12.2.2. dokuments, ko izsniegusi pārvaldes noteiktā ārvalsts kompetentā iestāde un kas apliecina, ka persona nav un nav bijusi attiecīgās valsts pilsonis, vai dokumentārs apliecinājums, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

12.5 Nosakot šo noteikumu 12.4 2.2. apakšpunktā minēto iestādi, pārvalde ņem vērā personas tiesiskās saites ar attiecīgo valsti:

12.5 1. valsts, kurā persona ir dzimusi;

12.5 2. valsts, kurā persona uzturējusies;

12.3. personas vecāku vai citu ģimenes locekļu valstiskās piederības valsts;

12.5 4. valsts, kuras pilsonis varētu būt attiecīgā persona vai kuras pilsonībā tā varētu tikt uzņemta.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

13. Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, sniedz šādas ziņas:

13.1. par izmaiņām reģistrā iekļautajās ziņās, ja ziņas mainījušās un attiecīgais fakts reģistrēts ārvalsts institūcijā;

13.2. par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;

13.3. par dzīvesvietas adresi ārvalstī;

13.4. par tautību, ja reģistrā norādīts, ka tautība "neizvēlēta" vai "nezināma";

13.5. par personai piešķirto citas valsts identifikācijas kodu, kas ierakstīts kompetentas iestādes izsniegtajā dokumentā.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 526; MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 55)

13.1 Sniedzot šo noteikumu 13. punktā minētās ziņas, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja ziņas nosūta pārvaldei pa pastu, persona pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

14. Ja laulība Latvijas Republikā noslēgta pie garīdznieka, aktualizējot reģistrā ziņas par laulības reģistrāciju, norāda ziņas gan par laulības reģistrāciju pie garīdznieka, gan par laulības reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā.

15. Sniedzot šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.12., 4.2., 4.3., 6.1., 6.3., 6.4., 6.5.apakšpunktā un 7.punktā minētās ziņas par personas vecākiem vai laulāto, ja ziņas par viņiem nav iekļautas reģistrā, papildus norāda šādas ziņas, ja tās ir tiesas vai iestādes rīcībā:

15.1. dzimumu;

15.2. dzimšanas datumu;

15.3. tautību;

15.4. valstisko piederību un tās veidu;

15.5. miršanas datumu;

15.6. personvārda atveidi latviešu valodā, ja vecāki vai laulātais ir ārzemnieks.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.713)

16. Ziņas par personu reģistrā aktualizē atbilstoši ziņu aktualizēšanas veidlapā (turpmāk – veidlapa) norādītajam (1., 2., 3., 4., 5., 5.1, 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 28. un 29. pielikums).

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

17. Ja ziņu sniedzējs ir Saeimas Administrācija, tiesa, Tieslietu ministrija, pašvaldības iestāde vai Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs (turpmāk kopā – iestāde), veidlapu aizpilda un veidlapā norādīto ziņu pareizību ar parakstu apstiprina attiecīgās iestādes darbinieks.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 713; MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 55; MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 265)

18. Ja ziņu sniedzējs ir zvērināts notārs, veidlapu aizpilda un veidlapā norādīto ziņu pareizību ar parakstu apstiprina attiecīgais notārs.

19. Iestāde vai zvērināts notārs ziņas var sniegt, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, neaizpildot veidlapu, ja ir noslēgta attiecīga rakstiska vienošanās ar pārvaldi. Šādā gadījumā iestāde vai zvērināts notārs ziņas aktualizē nekavējoties pēc to reģistrācijas.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.713)

20. Ja ziņas sniedz persona, veidlapu aizpilda pārvaldes vai Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības darbinieks, kurš ar parakstu apstiprina veidlapā norādīto ziņu atbilstību personas iesniegumam un uzrādītajiem dokumentiem.

21. Ja veidlapu aizpilda datorrakstā, ievēro šādus nosacījumus:

21.1. veidlapas rindās, kur paredzēta izvēles iespēja, var norādīt tikai izvēlētos datus;

21.2. ja kāda no veidlapas sadaļām nav aizpildīta, to var nedrukāt;

21.3. pēc veidlapas aizpildīšanas to izdrukā un paraksta.

22. Ja veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, neaizpildīto veidlapas rindu vai sadaļu var dzēst un veidlapu nedrukāt.

23. Ja veidlapu nosūta tīmeklī, to pārraida šifrētā veidā.

24. (Svītrots ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.713)

25. Ja persona ziņas sniedz elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi vai speciālu tiešsaistes formu tīmekļa vietnē www.latvija.lv, veidlapu var neaizpildīt.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 55; punktā ietvertais regulējums attiecībā uz oficiālo elektronisko adresi stājas spēkā 01.06.2018.; sk. 39. punktu)

26. Saeimas Administrācija, Tieslietu ministrija, pašvaldības iestāde un zvērināts notārs aizpilda un nosūta veidlapu pārvaldei triju darbdienu laikā pēc veidlapā iekļaujamo ziņu reģistrēšanas. Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs aizpilda un nosūta veidlapu pārvaldei ar tuvāko diplomātiskā pasta sūtījumu.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr. 713 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 265)

27. Tiesa aizpilda un nosūta veidlapu triju darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas.

28. Ja iestāde, zvērināts notārs vai persona, kurai saskaņā ar šiem noteikumiem ir pienākums sniegt ziņas reģistram, nav sniegusi pārvaldei ziņas par personu, lai aktualizētu reģistrā iekļautās ziņas, pārvalde, pamatojoties uz tās rīcībā esošajiem dokumentiem, var ziņas aktualizēt tiešsaistes datu pārraides režīmā.

29. Ja dažādos pārvaldes rīcībā esošajos dokumentos ir atšķirīgas ziņas, juridiski saistošas ir tās iestādes vai zvērināta notāra sniegtās ziņas, kam saskaņā ar šiem noteikumiem ir pienākums sniegt ziņas reģistram.

29.1 Ja Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai, zvērinātam notāram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Valsts ieņēmumu dienestam, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam vai pašvaldības iestādei tiek uzrādīts vai to rīcībā nonāk dokuments, kas satur reģistrā iekļaujamās ziņas par Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, personu, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, un šīs ziņas reģistrā nav aktualizētas, tad attiecīgā iestāde nosūta tās pārvaldei aktualizēšanai reģistrā.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 526 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 55)

30. Šo noteikumu 13.1. un 13.5. apakšpunktā minētajā gadījumā persona vai tās likumiskais pārstāvis sniedz ziņas pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs 30 dienu laikā pēc reģistrā iekļauto ziņu maiņas vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas viņai ir kļuvušas zināmas.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 265)

30.1 Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētās ziņas pārvaldei vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai sniedz:

30.1.  triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs – Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai persona, kura Latvijā saņēmusi reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

30.2.  30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas – Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai persona, kura Latvijā saņēmusi reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

30.3.  triju darbdienu laikā pēc pārcelšanās uz dzīvi ārvalstīs vai ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas – persona, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

31. Iesniegumu par dzīvesvietas adresi ārvalstī persona vai tās likumiskais pārstāvis var iesniegt elektroniski, izmantojot oficiālo elektronisko adresi vai speciālu tiešsaistes formu tīmekļa vietnē www.latvija.lv, iesniedzēja autentifikācijai un iesniegumā sniegto ziņu patiesuma apstiprināšanai izmantojot drošu elektronisko parakstu vai tās kredītiestādes elektronisko norēķinu sistēmas autentifikācijas līdzekli, kura noslēgusi attiecīgu vienošanos par autentifikācijas pakalpojumu sniegšanu ar tīmekļa vietnes www.latvija.lv pārzini.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 55; punktā ietvertais regulējums attiecībā uz oficiālo elektronisko adresi stājas spēkā 01.06.2018., sk. 39. punktu)

32. Šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajā gadījumā persona vai tās likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs personīgi iesniedz iesniegumu (25. pielikums), kurā norāda savu vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu un informāciju par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Personas iesniegumu, kurā personas paraksts ir notariāli apliecināts, var iesniegt cita persona klātienē pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā vai nosūtīt to pa pastu pārvaldei. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis var nosūtīt pārvaldei elektroniski vai iesniegt, izmantojot speciālu tiešsaistes formu tīmekļa vietnē www.latvija.lv.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

33. Persona, kura noslēgusi laulību ārvalstī, uzrādot laulātā personu apliecinoša dokumenta kopiju, iesniedz pārvaldē iesniegumu (26.pielikums) ar lūgumu aktualizēt reģistrā ziņas par laulības noslēgšanu un iesniegumā norāda uzvārdu pēc laulībām, ja iesniegumam pievienotajā laulības noslēgšanu apliecinošajā dokumentā nav norādīts personas uzvārds pēc laulības noslēgšanas.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 55)

33.1 Ja par pamatu personvārda maiņai ārvalstīs ir laulība vai adopcija, kas netiek atzīta saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, pārvalde reģistrā aktualizē ziņas par personvārda maiņu, neaktualizējot ziņas par laulību vai adopciju, ja tiek iesniegts ārvalsts kompetentās iestādes dokuments, kas apliecina personvārda maiņu.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

34. Persona, kuras laulība ārvalstī šķirta vai atzīta par neesošu, iesniedz pārvaldē iesniegumu (27.pielikums) ar lūgumu aktualizēt reģistrā ziņas par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu un iesniegumā norāda uzvārdu pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu, ja iesniegumam pievienotajā laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu apliecinošajā dokumentā nav norādīts personas uzvārds pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu.

35. Šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja persona ir izvēlējusies tautību, kas tiešajiem augšupējiem radiniekiem bijusi divās paaudzēs, vai personai ir kļuvusi zināma tiešo augšupējo radinieku tautība divās paaudzēs, persona iesniedz pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs iesniegumu ar lūgumu aktualizēt ziņas par viņas tautību un iesniegumam pievieno ziņas apliecinošu dokumentu.

36. Šo noteikumu 31.punktā minēto iesniegumu persona vai tās likumiskais pārstāvis elektroniski, izmantojot kredītiestādes elektronisko norēķinu sistēmas autentifikācijas līdzekli, var iesniegt no 2012.gada 1.janvāra.

37. Pašvaldība vai Tieslietu ministrija sniedz ziņas par politiski represētās personas statusa piešķiršanu vai zaudēšanu gadījumā, ja saskaņā ar likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" pārejas noteikumu 7.punktu lēmuma pieņemšana ir pašvaldības vai Tieslietu ministrijas kompetencē.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.592 redakcijā)

38. Šo noteikumu 5.10. un 13.5. apakšpunkts stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

39. Šo noteikumu 12.1, 25. un 31. punktā ietvertais regulējums attiecībā uz oficiālo elektronisko adresi stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

40. Šo noteikumu 5.12. apakšpunktā un 24. pielikumā ietvertais regulējums par Otrā pasaules kara dalībnieka statusa piešķiršanu un zaudēšanu, apliecības izsniegšanu un anulēšanu stājas spēkā 2018. gada 1. augustā.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņu izmaiņas par personas rīcībspēju un aizgādnību

Persona

Personas kods
Vārds (vārdi) 
Uzvārds 

Ziņu aktualizēšanas iemesls

Nodibināta aizgādnība pār personu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ, un personai noteikts rīcībspējas ierobežojums Izbeigta aizgādnība, un personai rīcībspējas ierobežojums atcelts pilnībā
Nodibināta aizgādnība pār personu izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ, un personai noteikts rīcībspējas ierobežojums Nodibināta pagaidu aizgādnība garīga rakstura vai veselības traucējumu dēļ bez rīcībspējas ierobežojuma
Personai pārskatīts rīcībspējas ierobežojums Izbeigta pagaidu aizgādnība
 

Ziņas par rīcībspējas ierobežojuma un atcelto un saglabāto rīcībspējas ierobežojuma apjomu

Rīcība ar mantu un tās pārvaldība Darījumu slēgšana
Komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana
Maksājumu izdarīšana un saņemšana Cits (norādīt, kāds) __________________
 
 
 

Ziņas par apjomu, kādā rīkojas aizgādnis


Aizgādnis rīkojas patstāvīgi personas vietā

Rīcība ar mantu un tās pārvaldība Darījumu slēgšana
Komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana
Maksājumu izdarīšana un saņemšana Cits (norādīt, kāds) ___________________
 
 
 


Persona rīkojas kopā ar aizgādni

Rīcība ar mantu un tās pārvaldība Darījumu slēgšana
Komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanašana
Maksājumu izdarīšana un saņemšana Cits (norādīt, kāds) ____________________
 
 
 
 

Dokuments, kas apliecina ziņu izmaiņas

Veids Tiesas nolēmums Cits (norādīt, kāds) ________________________
Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda)
________________________
Iestāde (struktūrvienība) 

Tiesas nolēmuma spēkā stāšanās datums

         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Tiesas nolēmuma pārskatīšanas vai darbības termiņš

         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
 

Ziņas ievadīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
 
Piezīmes
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņas par laulības šķiršanu un atzīšanu par neesošu

Laulātais I

Personas kods
Uzvārds 
Vārds (vārdi) 
Uzvārds pēc laulības izbeigšanās 
Ziņu aktualizēšanas iemesls Laulība šķirta Laulība atzīta par neesošu Ziņu par laulības
izbeigšanu reģistrācija

Laulātais II

Personas kods
Uzvārds 
Vārds (vārdi) 
Uzvārds pēc laulības izbeigšanās 
Personvārda atveide latviešu valodā 
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) _______________________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) ________________________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  Datums aptuvens
Datums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Ziņu reģistrācijas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Laulību reģistrs (baznīcā/draudzē)

Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) _____________________
Iestāde (struktūrvienība) 

Laulību reģistrs (dzimtsarakstu nodaļā)

Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) ____________________
Iestāde (struktūrvienība) 
 

Dokuments, kas
apliecina ziņu izmaiņas

Veids Tiesas nolēmums Cits (norādīt, kāds) ____________________
Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) _______________________
Iestāde (struktūrvienība)
Zvērināts notārs
 

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība)
Zvērināts notārs
 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  

Ziņas
ievadīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  
Piezīmes
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņu izmaiņas par personas vecākiem, par paternitātes un maternitātes atzīšanu un fiktīva ieraksta par tēvu svītrošanu
Personas kods
Uzvārds 
Vārds (vārdi) 
Jaunais uzvārds 
Jaunais vārds (vārdi) 
Dzimtsarakstu nodaļā vai LR diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā Atzīta paternitāte Svītrots fiktīvs ieraksts par bērna tēvu
Atradenim kļuvuši zināmi vecāki Labotas vai papildinātas ziņas par tēvu vai māti bez personas koda (vārds, uzvārds, dzimums, tautība, valstiskā piederība)
Tiesā Anulēts ieraksts par tēvu vai māti Noteikta maternitāte
Noteikta paternitāte Konstatēts maternitātes fakts
Konstatēts paternitātes fakts Maternitāte atzīta par neesošu
Paternitāte atzīta par neesošu 
Pārvaldē vai LR diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā Reģistrētas citas ziņas par vecākiem Cits (norādīt, kāds) __________________
Tēvs Personas kods
Uzvārds
Vārds (vārdi)
Personvārda atveide
latviešu valodā
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) __________________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) _________________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Māte Personas kods
Uzvārds
Vārds (vārdi)
Personvārda atveide
latviešu valodā
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) __________________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) __________________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
 
Ziņu izmaiņas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Dzimšanas apliecība

Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) __________________
Iestāde (struktūrvienība) 

Dokuments, kas apliecina ziņu izmaiņas

Veids Dzimšanas reģistrs Tiesas nolēmums
Cits (norādīt, kāds) __________________
Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) _________________
Iestāde (struktūrvienība)  

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds 

Paraksts

 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  

Ziņas
ievadīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds 

Paraksts

 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  
Piezīmes
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņas par adopciju un adopcijas atcelšanu

Persona

Personas kods
Uzvārds 
Vārds (vārdi) 
Jaunais uzvārds 
Jaunais vārds (vārdi) 
Ziņu aktualizēšanas iemesls Adopcija Adopcija atcelta
Ziņas par personas kodu Personas kods tiek mainīts Personas kods netiek mainīts

Ziņas par personas vecākiem

Anulēts ieraksts par tēvu
TēvsPersonas kods
Uzvārds
Vārds (vārdi)
Personvārda atveide
latviešu valodā
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) _____________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss  Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) ______________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Anulēts ieraksts par māti
MātePersonas kods
Uzvārds
Vārds (vārdi)
Personvārda atveide
latviešu valodā

Dzimšanas datums

         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) ____________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) ______________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Datums aptuvens

 

Ziņas par personas adoptētājiem

AdoptētājsPersonas kods
Uzvārds
Vārds (vārdi)
Personvārda atveide
latviešu valodā
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) _____________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība  Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) _______________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
AdoptētājaPersonas kods
Uzvārds
Vārds (vārdi)
Personvārda atveide
latviešu valodā
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) ___________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) _____________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Datums aptuvens

Dokuments, kas pamato
ziņu izmaiņas

Veids Tiesas nolēmums Cits (norādīt, kāds) _____________
Numurs
             
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
 
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) ______________
Iestāde (struktūrvienība) 
Tiesas nolēmuma spēkā stāšanās datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds 

Paraksts

 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  
 

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds 

Paraksts

 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
 

Ziņas
ievadīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds 

Paraksts

 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
 
Piezīmes

 

5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

Ziņas par aizgādību un ārpus ģimenes aprūpi

Persona

Personas kods
Uzvārds 
Vārds (vārdi) 

Ziņas par personas vecākiem

Atņemtas aizgādības tiesības Pārtrauktas aizgādības tiesības
Atjaunotas aizgādības tiesības Atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības
TēvsPersonas kods
Vārds (vārdi)
Uzvārds
Personvārda atveide
latviešu valodā
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Valstiskā piederība
un tās veids
Latvijas Cita (norādīt, kāda) ______________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss  Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) ______________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Atņemtas aizgādības tiesības Pārtrauktas aizgādības tiesības
Atjaunotas aizgādības tiesības Atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības
MātePersonas kods
Vārds (vārdi)
Uzvārds
Personvārda atveide
latviešu valodā
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Valstiskā piederība
un tās veids
Latvijas Cita (norādīt, kāda) ____________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) ____________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
 

Ziņas par personas aizbildni

Iecelts aizbildnis Iecelts pagaidu aizbildnis
Atlaists vai atcelts aizbildnis Atlaists vai atcelts pagaidu aizbildnis
AizbildnisPersonas kods
Vārds (vārdi)
Uzvārds
Personvārda atveide
latviešu valodā
Dzimums Vīrietis Sieviete
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) ____________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība  Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) ____________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Iecelts aizbildnis līdz
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Iecelts aizbildnis Iecelts pagaidu aizbildnis
Atlaists vai atcelts aizbildnis Atlaists vai atcelts pagaidu aizbildnis
  AizbildnisPersonas kods
Vārds (vārdi)
Uzvārds
Personvārda atveide
latviešu valodā
Dzimums Vīrietis Sieviete
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) _________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) __________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Iecelts aizbildnis līdz
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Ziņas par audžu-
ģimeni

Persona ievietota audžuģimenē Persona izņemta no audžuģimenes
  Izbeigta uzturēšanās audžuģimenē
Audžuģimenes loceklisPersonas kods
Vārds (vārdi)
Uzvārds
Personvārda atveide
latviešu valodā
Dzimums Vīrietis Sieviete
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) _____________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība  Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) _____________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Audžuģimenes loceklisPersonas kods
Vārds (vārdi)
Uzvārds
Personvārda atveide
latviešu valodā
Dzimums Vīrietis Sieviete
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  Datums aptuvens
Valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) __________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) __________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  Datums aptuvens
Ievietots audžuģimenē līdz
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
 

Ziņas par bērnu aprūpes iestādi

Persona ievietota bērnu aprūpes iestādē Izbeigta bērna aprūpe bērnu aprūpes iestādē
Bērnu aprūpes iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs 
 
 
 

Dokuments, kas apliecina
ziņu izmaiņas

Veids Bāriņtiesas lēmums Tiesas nolēmums
Cits (norādīt, kāds) _______________________
Numurs
           
Pieņemšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Spēkā stāšanās datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) _________________
Iestāde (struktūrvienība) 

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds 

Paraksts

 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
 

Ziņas
ievadīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds 

Paraksts

 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
 
Piezīmes

 

5.1 pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 15. februāra noteikumiem Nr. 131

(Pielikums MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

Ziņas par aizgādni

Persona

Personas kods
Uzvārds 
Vārds (vārdi) 
 

Ziņas par personas aizgādni

Iecelts aizgādnis Iecelts pagaidu aizgādnis
Atlaists vai atcelts aizgādnis Atlaists vai atcelts pagaidu aizgādnis
AizgādnisPersonas kods
Vārds (vārdi)
Uzvārds
Personvārda atveide
latviešu valodā
Dzimums Vīrietis Sieviete
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) _______________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) _______________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Iecelts aizgādnis līdz
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Apjoms, kādā rīkojas aizgādnis


kopā ar personu

Rīcība ar mantu un tās pārvaldība Darījumu slēgšana
Komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana
Maksājumu izdarīšana un saņemšana Cits (norādīt, kāds) ______________
 
 
 


patstāvīgi

Rīcība ar mantu un tās pārvaldība Darījumu slēgšana
Komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana
Maksājumu izdarīšana un saņemšana Cits (norādīt, kāds) ______________
 
 
 
Iecelts aizgādnis Iecelts pagaidu aizgādnis
Atlaists vai atcelts aizgādnis Atlaists vai atcelts pagaidu aizgādnis
 AizgādnisPersonas kods
Vārds (vārdi)
Uzvārds
Personvārda atveide
latviešu valodā
Dzimums Vīrietis Sieviete
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) ___________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
TautībaLatvietisCita (norādīt, kāda) ____________
Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Iecelts aizgādnis līdz
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Apjoms, kādā rīkojas aizgādnis


kopā ar personu

Rīcība ar mantu un tās pārvaldība Darījumu slēgšana
Komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana
Maksājumu izdarīšana un saņemšana Cits (norādīt, kāds) ___________
 
 
 


patstāvīgi

Rīcība ar mantu un tās pārvaldība Darījumu slēgšana
Komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšana
Maksājumu izdarīšana un saņemšana Cits (norādīt, kāds) ___________
 
 
 
 

Dokuments, kas apliecina
ziņu izmaiņas

Veids Bāriņtiesas lēmums Tiesas nolēmums
Cits (norādīt, kāds) _________________
Numurss
           
Pieņemšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Spēkā stāšanās datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) ________________
Iestāde (struktūrvienība) 

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  

Ziņas ievadīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  
Piezīmes

 

6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Ziņas par atkārtoti izsniegtu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību

Persona

Personas kods
Uzvārds 
Vārds (vārdi) 

Ziņu aktualizēšanas iemesls

Dzimtsarakstu departamentā, dzimtsarakstu nodaļā vai LR diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā Atkārtoti izsniegta civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība
Pārvaldē vai LR diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā Reģistrēta jauna civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība
Cits (norādīt, kāds) ____________________
Ziņu izmaiņas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Civilstāvokļa akta reģistrācijas ieraksts

Veids Dzimšanas reģistrs Miršanas reģistrs Laulību reģistrs
Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) ________________
Iestāde (struktūrvienība) 

Dokuments, kas apliecina ziņu izmaiņas

Veids Dzimšanas apliecība Miršanas apliecība Laulības apliecība
Cits (norādīt, kāds) ______________________
Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) ___________________
Iestāde (struktūrvienība) 

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  

Ziņas

ievadīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  
Piezīmes

 

Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Ziņas par personas valstiskās piederības iegūšanu, maiņu un zaudēšanu

Persona

Personas kods
Uzvārds 
Vārds (vārdi) 
Uzvārds (transliterētā forma latīņalfabētiskajā rakstībā) 
Vārds (vārdi) (transliterētā forma latīņalfabētiskajā rakstībā) 

Ziņu aktualizēšanas iemesls

Latvijas valstiskās piederības iegūšana vai Latvijas valstiskās piederības veida maiņa Iegūta Latvijas pilsonība
(Pilsonības likuma 2.panta 1., 1.1, 1.2, 1.3 punkts)
Atjaunota Latvijas pilsonība
Bezvalstnieka vai nepilsoņa bērns atzīts par Latvijas pilsoni Persona naturalizēta
Reģistrēta Latvijas valstiskā piederība un tās veids Persona uzņemta Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem vai atzīta par Latvijas pilsoni ar likumu
Valstiskās piederības zaudēšana Latvijas nepilsoņa statuss atņemts Atteikšanās no Latvijas nepilsoņa statusa
Latvijas pilsonība atņemta Atteikšanās no Latvijas pilsonības
Latvijas bezvalstnieka statuss atņemts Atteikšanās no Latvijas bezvalstnieka statusa
Reģistrēta Latvijas valstiskās piederības un tās veida zaudēšana
Citas valstiskās piederības vai tās veida iegūšana vai zaudēšana Reģistrēta valstiskās piederības vai tās veida iegūšana vai zaudēšana

Ziņas par valstisko piederību un tās veidu

Zaudētā valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) __________________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
Iegūtā valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) ____________________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
Ziņu izmaiņas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Dokuments, kas apliecina ziņu izmaiņas

Veids Ministru kabineta rīkojums Saeimas paziņojums
Tiesas nolēmums Pārvaldes amatpersonas lēmums
Cits (norādīt, kāds) _______________________
Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
 
 Valsts Latvijas Cita (norādīt, kāda) ____________________
Iestāde (struktūrvienība) 

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  

Ziņas ievadīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  
Piezīmes

 

Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Ziņas par personas koda maiņu

Persona

Personas kods
Uzvārds 
Vārds (vārdi) 

Ziņu aktualizēšanas iemesls

Mainīts dzimšanas datums Personai reģistrēti vairāki kodi
Vairākām personām reģistrēts vienāds kods:
Personas kods saglabāts
Personas kods mainīts

Ziņu izmaiņas datums

         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Ziņas par saistīto personas kodu

Personas kods
Uzvārds
Vārds (vārdi)

Dokuments, kas apliecina ziņu izmaiņas

Veids Pārvaldes amatpersonas lēmums Pase
Dzimšanas apliecība Cits (norādīt, kāds)_______________
Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) __________________
Iestāde (struktūrvienība) 

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  

Ziņas
ievadīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  
Piezīmes

 

Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
9.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Ziņas par personu apliecinošu dokumentu un tā statusa maiņu

Persona

Personas kods
Uzvārds 
Vārds (-i) 

Ziņu aktualizēšanas iemesls

Personu apliecinoša dokumenta ziņu reģistrācija 
Personu apliecinoša dokumenta statusa maiņa 
Mainījies personas tiesiskais statuss Persona naturalizējusies
Mainījies personas vārds un uzvārds Pase ir zudusi
Pase norakstīta cita iemesla dēļ (norādīt, kāda) __________________
Ziņu izmaiņas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Personu apliecinošs dokuments

Veids Pilsoņa pase Nepilsoņa pase
Bēgļa ceļošanas dokuments Bezvalstnieka ceļošanas dokuments
Personas apliecība Ceļošanas dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss
Cits (norādīt, kāds) _________________
Numurs
           
Izdošanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Derīguma termiņš
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Izdevējvalsts Latvija Cita (norādīt, kāda) ____________________
Izdevējiestāde (struktūrvienība)  

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  

Ziņas ievadīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  
Piezīmes

 

Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
10.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņas par uzturēšanās dokumentu – uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību

Persona

Personas kods
Uzvārds 
Vārds (vārdi) 
Ziņu aktualizēšanas iemesls Uzturēšanās tiesības apliecinoša dokumenta izsniegšana
Anulēšana
Ziņu aktualizēšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Ziņas par uzturē-
šanās dokumentu

Veids 
Ir pastāvīgās uzturēšanās tiesības  
Uzturēšanās iemesls 
Personas kategorija 
Tiesības uz nodarbinātību 
Uzturēšanās tiesību termiņš
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Numurs
           
Formāts 
Izdošanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Izdevējiestāde 
Derīguma termiņš
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Statusa maiņas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Statusa maiņas iemesls 

Ziņas par anulēšanu

Anulēšanas iemesls 

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  
 

Ziņas
ievadīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  
Piezīmes

 

11.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņas par personas vārda/uzvārda maiņu un personas personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturisko formu, citas valodas personvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā vai personvārda atveidi latviešu valodā

Persona

Personas kods
Uzvārds 
Vārds (vārdi) 
Jaunais uzvārds 
Jaunais vārds (vārdi) 
Personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma 
Citas valodas personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā 
Personvārda atveide latviešu valodā 

Ziņu aktualizēšanas iemesls

Dzimtsarakstu departamentā, dzimtsarakstu nodaļā vai
LV diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā
Dzimtsarakstu departamenta lēmums
Mātes vai tēva uzvārda maiņa (šķiroties, laulājoties, saņemot Dzimtsarakstu departamenta lēmumu)
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksts papildināts ar konfesionālo vārdu
Bērns līdz 15 gadu vecumam saukts citā vārdā
Labojums vai papildinājums civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā
Pārvaldē vai
LV diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā
Reģistrēta personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturiskā forma
Reģistrēta citas valodas personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā
Reģistrēta ārzemnieka personvārda atveide latviešu valodā
Reģistrēts jauns vārds vai uzvārds Cits (norādīt, kāds) _____________________
Ziņu izmaiņas datumss
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
 

Dokuments, kas apliecina ziņu izmaiņas

Veids Dzimšanas reģistrs Laulības reģistrs 
Dzimtsarakstu departamenta lēmums
Cits (norādīt, kāds) ______________________________
Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) ____________________
Iestāde (struktūrvienība)  

Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība

Veids Dzimšanas apliecība Laulības apliecība 
Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) _____________________
Iestāde (struktūrvienība) 

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  

Ziņas

ievadīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  
Piezīmes

 

12.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņas par personas laulību

Persona

Personas kods
Uzvārds 
Vārds (vārdi) 
Uzvārds pēc laulības noslēgšanas 

Ziņu aktualizēšanas iemesls

Dzimtsarakstu nodaļā vai LV diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā Dzimtsarakstu nodaļā noslēgta laulība Labojums laulību reģistra ierakstā
(laulības datums, laulību reģistra ieraksta datums un numurs)
Baznīcā noslēgta laulība 
Pārvaldē vai LV diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā Reģistrētas jaunas laulības ziņas Cits (norādīt, kāds) _________________

Ziņas par personas laulāto

Laulātais

Laulātā

Personas kods
Uzvārds
Vārds (vārdi)
Uzvārds pēc laulības noslēgšanas
Personvārda atveide
latviešu valodā
Dzimšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
        Datums aptuvens
Valstiskā piederība un tās veids Latvijas Cita (norādīt, kāda) ________________
Pilsonis Nepilsonis Bezvalstnieks Bēglis
Alternatīvais statuss Pagaidu aizsardzība Nenoteikts
Tautība Latvietis Cita (norādīt, kāda) _________________
Laulības noslēgšanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Baznīcas (draudzes) laulību reģistrs

Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) ______________________
Iestāde (struktūrvienība) 

Dzimtsarakstu nodaļas laulību reģistrs vai cits dokuments, kas apliecina ziņu izmaiņas

Veids Laulību reģistrs
Cits (norādīt, kāds) ____________________________
Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) ________________________
Iestāde (struktūrvienība) 

Laulības apliecība

Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) _________________________
Iestāde (struktūrvienība) 
Ziņu izmaiņas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  

Ziņas
ievadīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  
Piezīmes

 

13.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Ziņas par personas miršanas reģistrāciju

Persona

Personas kods
Uzvārds 
Vārds (vārdi) 

Ziņu aktualizēšanas iemesls

Dzimtsarakstu nodaļā vai LR diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā Persona mirusi Persona izsludināta par mirušu
Papildinājums, labojums miršanas reģistra ierakstā
Pārvaldē vai LR diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā Reģistrētas jaunas ziņas par miršanu Cits (norādīt, kāds) ________________

Ziņas par personas miršanu

Miršanas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Datums aptuvens
Miršanas laiks
      
   :  
     
 (stundas) (minūtes)
 
Miršanas vietaValsts Latvija Cita (norādīt, kāda) ____________________
Apriņķis
NovadsRepublikas pilsēta
Novada pilsēta vai pagasts
Ārvalstī (norādīt vietu)
 

Dokuments, kas apliecina ziņu izmaiņas

Veids Miršanas reģistrs
Cits (norādīt, kāds) ___________________________________
Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) _____________________
Iestāde (struktūrvienība) 

Miršanas apliecība

Numurs
           
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
Valsts Latvija Cita (norādīt, kāda) _________________________
Iestāde (struktūrvienība) 
 

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  

Ziņas
ievadīja

Iestāde (struktūrvienība) 
Vārds, uzvārds Paraksts 
Datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)
  
Piezīmes

 

Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
14.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Ziņas par personas tautības ieraksta maiņu

Persona

Personas kods
Uzvārds 
Vārds (vārdi) 

Ziņu aktualizēšanas iemesls

Dzimtsarakstu nodaļā vai LR diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā Dzimtsarakstu departamenta lēmums
Pārvaldē vai LR diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā Reģistrēta cita tautība Cits (norādīt, kāds) ________________

Ziņas par personas tautību

Tautība pirms maiņas Latvietis Cita (norādīt, kāda) ________________
Tautība pēc maiņas Latvietis Cita (norādīt, kāda) ________________
Ziņu izmaiņas datums
         
         
         
 (diena)(mēnesis)(gads)

Dokuments, kas apliecina ziņu izmaiņas

Veids Dzimtsarakstu departamenta lēmums
Cits (norādīt, kāds) ________________________________