Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.106

Rīgā 2011.gada 1.februārī (prot. Nr.7 36.§)
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007, 26. pantu un Eiropas Komisijas 2008.gada 10.jūlija Regulu (EK) Nr. 657/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz Kopienas atbalstu piena un dažu piena produktu piegādē izglītības iestāžu skolēniem (turpmāk – regula Nr. 657/2008).

(Grozīts ar MK 13.01.2015. noteikumiem Nr.19)

2. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību Latvijā īsteno Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).

3. Valsts un Eiropas Savienības atbalstu piešķir par regulas Nr. 657/2008 I pielikumā minēto I un II kategorijas produktu piegādi izglītojamiem regulas Nr. 657/2008 2.pantā minētajās vispārējās izglītības iestādēs, paredzot valsts līdzfinansējumu par regulas Nr. 657/2008 I pielikuma I kategorijas "a" punktā minēto piena produktu piegādi pirmsskolas izglītības iestāžu un 1.–9.klases izglītojamiem atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma B daļai.

(Grozīts ar MK 31.07.2012. noteikumiem Nr.538)

4. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir regulas Nr. 657/2008 6.panta 2.punktā minētā persona, kas ir:

4.1. reģistrēta dienesta klientu reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda administrēšanu;

4.2. apstiprināta šo noteikumu 3.punktā minēto piena produktu piegādei.

4.1 Šo noteikumu 3. punktā minēto valsts līdzfinansējumu piešķir, ja:

4.1 1. piena produkti ir ražoti atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām un to apliecina bioloģiskās lauksaimniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās kontroles institūcijas izsniegts sertifikāts vai piena produkti ir ražoti atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām un to apliecina Pārtikas un veterinārā dienesta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību izsniegts sertifikāts;

4.1 2. attālums no piena produktu ražošanas vietas līdz attiecīgajai mācību iestādei nepārsniedz 250 kilometrus;

4.1 3. par piena produktiem netiek prasīta samaksa no izglītojamiem vai viņu vecākiem vai aizbildņiem.

(MK 13.01.2015. noteikumu Nr.19 redakcijā)

5. Iesniegumu šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētā apstiprinājuma saņemšanai (1.pielikums) pretendents iesniedz dienestā. Dienests piecu darbdienu laikā pēc minētā iesnieguma saņemšanas apstiprina pretendentu.

6. Vispārējās izglītības iestāde katru kalendāra mēnesi, pamatojoties uz izglītojamo apmeklējumu, sagatavo pārskatu par piegādāto piena produktu izlietojumu (2.pielikums), norādot informāciju par iepirkto un izlietoto piena produktu daudzumu. Pārskatu sagatavo divos eksemplāros. Viens pārskata eksemplārs glabājas vispārējās izglītības iestādē, bet otru iesniedz pretendentam. Ja pretendents ir vispārējās izglītības iestāde, pārskatu sagatavo vienā eksemplārā. Prasība iesniegt noteiktu dokumentu eksemplāru skaitu nav attiecināma, ja dokumentus iesniedz atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu apriti noteiktajām prasībām.

7. Lai saņemtu valsts un Eiropas Savienības atbalstu, pretendents dienestā iesniedz:

7.1. iesniegumu atbalsta saņemšanai par iepriekšējo kalendāra mēnesi (3.pielikums);

7.2. vispārējās izglītības iestādes apliecinājuma kopiju (4.pielikums), ka tā pildīs šajos noteikumos noteiktās atbalsta programmas prasības un norādīs izglītojamo skaitu un mācību dienu skaitu izglītības iestādē, ja pretendents iesniegumu par attiecīgo izglītības iestādi kārtējā mācību gada laikā iesniedz pirmo reizi. Vispārējās izglītības iestāde minēto apliecinājumu sagatavo divos eksemplāros. Viens apliecinājuma eksemplārs glabājas vispārējās izglītības iestādē, bet otru iesniedz pretendentam;

7.3. vispārējās izglītības iestādei piegādāto produktu pavaddokumentu atvasinājumus vai to kopsavilkumu, kurā atbilstoši pavaddokumentu atvasinājumiem norāda vismaz šādu informāciju:

7.3.1. piegādes dokumenta datumu un numuru;

7.3.2. piegādātā produkta veidu, daudzumu un mērvienību;

7.3.3. cenu par mērvienību;

7.3.4. piegādātā produkta ražotāju;

7.3.5. vispārējās izglītības iestādes nosaukumu.

(Grozīts ar MK 31.07.2012. noteikumiem Nr.538; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.629)

8. Pēc atbalsta maksājuma saņemšanas datuma pretendents šo noteikumu 6.punktā, 7.1. un 7.3.apakšpunktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus par periodu, uz kuru attiecas saņemtais atbalsts, glabā piecus gadus un pēc pieprasījuma tos uzrāda dienestam.

(MK 24.01.2012. noteikumu Nr.77 redakcijā)

8.1 Ja Regulas Nr. 657/2008 6.panta 2.punkta "c" apakšpunktā minētais pretendents ir Pārtikas un veterinārā dienesta atzīts piena pārstrādes uzņēmums, šo noteikumu 3.punktā minēto valsts līdzfinansējumu reizi trijos mēnešos piešķir šādā kārtībā:

8.1 1. pēc šo noteikumu 7.punktā minēto dokumentu iesniegšanas pretendents dienestā rakstiski iesniedz valsts līdzfinansējuma maksājuma pieprasījumu triju mēnešu laikposmam;

8.1 2. dienests 15 darbdienu laikā, ievērojot iesniegumā atbalsta saņemšanai norādīto piegādāto produktu daudzumu, aprēķina valsts līdzfinansējumu triju mēnešu laikposmam, kas ietver mēnesi, par kuru iesniegts iesniegums atbalsta saņemšanai, un divus nākamos mēnešus;

8.1 3. ja pretendents kādā no šo noteikumu 8.1 2.apakšpunktā minētā laikposma pēdējiem diviem mēnešiem piegādā vairāk produktu nekā pirmajā mēnesī, dienests aprēķina un izmaksā pretendentam valsts līdzfinansējuma atlikumu;

8.1 4. ja pretendents kādā no šo noteikumu 8.1 2.apakšpunktā minētā laikposma pēdējiem diviem mēnešiem piegādā mazāk produktu nekā pirmajā mēnesī, dienests attiecīgo summu ietur no aprēķinātās valsts līdzfinansējuma summas par nākamo piegādes mēnesi.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.629 redakcijā)

8.2 Piena pārstrādes uzņēmums var informēt dienestu, ja pretendents, kam attiecīgais piena pārstrādes uzņēmums piegādājis piena produktus tālākai piegādei izglītojamiem, nav laikus norēķinājies par šiem produktiem. Pēc informācijas saņemšanas dienests pieprasa pretendentam piecu darbdienu laikā pēc dienesta pieprasījuma saņemšanas iesniegt maksājumu apliecinošus dokumentus par piena produktu ražotāja piegādātajiem produktiem laikposmā līdz mēnesim, par kuru pretendents iesniedzis pēdējo iesniegumu atbalsta saņemšanai.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.629 redakcijā)

8.3 Ja pretendents šo noteikumu 8.2 punktā minētajā termiņā neiesniedz dienestā šo noteikumu 8.2 punktā minētos dokumentus, dienests pieņem lēmumu pārtraukt atbalsta piešķiršanu pretendentam. Dienesta lēmums ir piemērojams līdz dienai, kamēr pretendents iesniedz šo noteikumu 8.2 punktā minētos dokumentus.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.629 redakcijā)

9. Vispārējās izglītības iestāde, kurai pretendents piegādā piena produktus saskaņā ar šiem noteikumiem:

9.1. glabā ēdienkartes piecus gadus pēc to produktu izdales perioda beigām, kas izlietoti saskaņā ar minēto ēdienkarti, un pēc pieprasījuma tās uzrāda dienestam;

9.2. atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma tabulai "Informācija par skolēnu skaitu" informē pretendentu par izglītojamo skaita izmaiņām mēnesī, par kuru sagatavots pārskats par piegādāto produktu izlietojumu.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.629 redakcijā)

10. Dienests kontrolē uzskaites dokumentus, kas saistīti ar atbalsta īstenošanu, un veic pretendentu un vispārējās izglītības iestāžu pārbaudi. Dienests par veiktajām pārbaudēm sagatavo kontroles ziņojumu.

11. Piena produktus piegādā un realizē saskaņā ar pārtikas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Piegādi attaisnojošajos dokumentos atsevišķā ierakstā norāda atbalsta programmai paredzētos piena produktus.

12. Pārtikas un veterinārais dienests pēc dienesta rakstiska pieprasījuma saņemšanas pārbauda atbalsta programmā iesaistīto vispārējās izglītības iestāžu un pretendentu atbilstību pārtikas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un piena produktu atbilstību regulas Nr. 657/2008 3.panta 4.punktā noteiktajām prasībām. Par veiktajām pārbaudēm Pārtikas un veterinārais dienests sagatavo rakstisku pārskatu un nosūta to dienestam.

13. Dienests saskaņā ar regulas Nr. 657/2008 17.pantā noteiktajām prasībām sniedz informāciju Eiropas Komisijai.

14. Pretendents, kam dienesta apstiprinājums piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.314 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei, kuri paredzēti izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs", to vēlreiz nepieprasa.

15. Šajos noteikumos minēto atbalstu piešķir par piena produktiem, kas piegādāti, sākot ar 2011.gada 1.februāri.

15.1 Sākot ar 2014. gada 1. martu, piena produktu piegādēm piemēro atbalsta likmi 0,54 euro apmērā.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr.127 redakcijā)

15.2 Šo noteikumu 4.1 1. un 4.1 2. apakšpunktā minētās prasības nepiemēro, ja piena produkti piegādāti līdz 2015. gada 29. maijam.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr.67 redakcijā)

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumus Nr.314 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei, kuri paredzēti izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 57.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.106

(Pielikums MK 24.01.2012. noteikumu Nr.77 redakcijā)

Iesniegums apstiprinājuma saņemšanai

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.106

(Pielikums MK 27.08.2013. noteikumu Nr.629 redakcijā)

Pārskats par piegādāto piena produktu izlietojumu

 

(gads, mēnesis)

Vispārējās izglītības iestāde

 

(nosaukums, adrese)

1. Produktu atlikums mēneša sākumā

Produkta veids

MērvienībaDaudzums

2. Produktu izlietojums

Datums

Produkta veids

Mērvienība

Izglītības iestādei piegādātie produkti (daudzums)1

Izlietoto porciju skaits2 (gab.)

Izglītojamiem izdalīto produktu izlietojums (daudzums)

piens pirmsskolas un 1.–9.klases izglītojamiem

produkti pirmsskolas un 1.–12.klases izglītojamiem

piens pirmsskolas un 1.–9.klases izglītojamiem1

produkti pirmsskolas un 1.–12.klases izglītojamiem1

1

2

3

4

5

6

7

8

KOPĀ

3. Produktu atlikums mēneša beigās

Produkta veids

MērvienībaDaudzums
Pārskatu sagatavoja 
 

(vārds, uzvārds)

  
 

(paraksts3)

Piezīmes.

1 Šā pielikuma 4., 7. un 8.ailē katra produkta daudzumu norāda tajās mērvienībās, kas norādītas 3.ailē.

2 Maksimālais porcijas lielums – 0,25 l piena ekvivalenta vienam izglītojamam dienā.

3 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.106

(Pielikums MK 24.01.2012. noteikumu Nr.77 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.07.2012. noteikumiem Nr.538; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.629; MK 04.03.2014. noteikumiem Nr.127)

Iesniegums atbalsta saņemšanai

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.106
Vispārējās izglītības iestādes apliecinājums

(Pielikums MK 27.08.2013. noteikumu Nr.629 redakcijā)

1. Informācija par vispārējās izglītības iestādi

Vispārējās izglītības iestādes nosaukums Reģistrācijas Nr. 
Adrese Tālrunis 
  E-pasta adrese 
Kontaktpersonas Tālrunis 
vārds, uzvārds E-pasta adrese 

2. Informācija par skolēnu skaitu

Kopējais izglītojamo skaits

Pirmsskolas izglītojamo skaits

1.klases izglītojamo skaits

2.–9.klases izglītojamo skaits

10.–12.klases izglītojamo skaits

     
Datums, no kura vispārējās izglītības iestādē mainījies skolēnu skaits1

3. Informācija par mācību dienu skaitu

Mēnesis

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Mācību dienu skaits

skolēniem

pirmsskolēniem

Papildu brīvdienas 1.klases skolēniem mācību gada otrajā semestrī (datums "no–līdz") 

4. Atbalsta programmas nosacījumi vispārējās izglītības iestādei

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādēm izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs apliecinu, ka:

1) ir zināms, ka atbalsta programmai produktus var saņemt tikai no Pārtikas un veterinārā dienesta atzīta piena pārstrādes uzņēmuma vai Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta pārtikas produktu piegādātāja;

2) atbalstam pieteiktie produkti tiks izmantoti patēriņam vienīgi minētās vispārējās izglītības iestādes izglītojamiem;

3) atbalstam pieteiktie produkti netiks izmantoti maltīšu gatavošanai;

4) ir zināms, ka maksimālais atbalstāmais produktu daudzums ir 0,25 l piena ekvivalenta vienam izglītojamam mācību dienā;

5) minētajā vispārējās izglītības iestādē tiks uzskaitīts izglītojamiem izplatīto produktu daudzums atbilstoši izglītojamo apmeklējumam vispārējās izglītības iestādē;

6) Lauku atbalsta dienestam un Eiropas Savienības audita pārstāvjiem tiks atļautas pārbaudes saskaņā ar atbalsta programmu;

7) ar atbalsta produktu piegādēm saistītie dokumenti tiks glabāti piecus gadus pēc apstiprinājuma saņemšanas un uzrādīti pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma.

Datums2 __________________

Izglītības iestādes vadītājs   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts2)

Piezīmes.

Aizpilda, ja skolēnu skaits mainījies pēc sākotnējā apliecinājuma iesniegšanas kārtējā mācību gadā.

Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 106Pieņemts: 01.02.2011.Stājas spēkā: 10.02.2011.Zaudē spēku: 01.10.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 09.02.2011.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
225508
{"selected":{"value":"13.02.2015","content":"<font class='s-1'>13.02.2015.-30.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.02.2015","iso_value":"2015\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2015.-30.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2015","iso_value":"2015\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2015.-12.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2014","iso_value":"2014\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2014.-21.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-07.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2013","iso_value":"2013\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.08.2012","iso_value":"2012\/08\/08","content":"<font class='s-1'>08.08.2012.-29.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.02.2012","iso_value":"2012\/02\/09","content":"<font class='s-1'>09.02.2012.-07.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.02.2011","iso_value":"2011\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2011.-08.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.02.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)