Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1082

Rīgā 2010.gada 30.novembrī (prot. Nr.69 10.§)
Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 20. panta piekto daļu,
22. panta otro, 2.1 un trešo daļu, 23. panta otro daļu,
30. panta pirmo daļu un 32. panta otro daļu
(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. A kategorijas piesārņojošas darbības pieteikšanas nosacījumus, kā arī nosacījumus, uz kuriem pamatojoties izsniedzama atļauja A kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai (turpmāk – A kategorijas atļauja), un nosacījumus labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanai, tai skaitā:

1.1.1. grafiku, ar kuru saskaņā tiek izsniegtas A kategorijas atļaujas iekārtām, kam tās nepieciešamas;

1.1.2. maksimālo pārejas periodu, kurā jānodrošina ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanu saistīto A kategorijas atļaujas nosacījumu ievērošana;

1.1.3. iesniegumā atļaujas saņemšanai iekļaujamo informāciju;

1.1.4. kārtību, kādā pieprasāma un izsniedzama atļauja;

1.1.5. kārtību, kādā sabiedrība var iepazīties ar iesniegumu un iesniegt savus priekšlikumus, iepazīties ar atļaujas nosacījumiem, kā arī monitoringa un pārbaudes rezultātiem;

1.1.6. kārtību, kādā informējamas citas valstis, ja iespējama piesārņojuma pārrobežu ietekme, un šāda piesārņojuma monitoringu;

1.2. B kategorijas piesārņojošas darbības un B kategorijas piesārņojošas darbības pieteikšanas nosacījumus, kā arī nosacījumus, uz kuriem pamatojoties izsniedzama atļauja B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai (turpmāk – B kategorijas atļauja), tai skaitā:

1.2.1. iesniegumā atļaujas saņemšanai iekļaujamo informāciju;

1.2.2. kārtību, kādā pieprasāma un izsniedzama atļauja;

1.2.3. kārtību, kādā sabiedrība var iepazīties ar atļaujas nosacījumiem, kā arī monitoringa un pārbaudes rezultātiem;

1.2.4. (svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567);

1.2.5. (svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567);

1.3. C kategorijas piesārņojošas darbības, kā arī C kategorijas piesārņojošas darbības iesnieguma saturu un iesniegšanas kārtību;

1.3.1 kārtību, kādā Valsts vides dienests (turpmāk – dienests) reģistrē C kategorijas piesārņojošas darbības;

1.4. (svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567);

1.5. (svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567);

1.6. (svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567);

1.7. termiņu, kādā operators paziņo par darbības maiņu;

1.8. kārtību, kādā dienests pārskata nosacījumus, kas noteikti A vai B kategorijas atļaujā (turpmāk – atļauja), un, ja nepieciešams, atjauno vai papildina šos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

2. B kategorijas piesārņojošas darbības noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā.

3. C kategorijas piesārņojošas darbības noteiktas šo noteikumu 2.pielikumā.

II. Iesnieguma iesniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu atļauju, operators iesniedz dienestā iesniegumu:

4.1. vismaz 150 dienas pirms A kategorijas piesārņojošas darbības paredzētās uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā;

4.2. vismaz 60 dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības paredzētās uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā;

4.3. (svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567).

5. (Svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

6. Operators iesniedz dienestā iesniegumu par C kategorijas piesārņojošu darbību vismaz 30 dienas pirms C kategorijas piesārņojošas darbības paredzētās uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām C kategorijas piesārņojošā darbībā.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

7. Ja operators nevar noteikt, vai piesārņojošā darbība atbilst A, B vai C kategorijai, viņš to precizē dienestā, iesniedzot informāciju par iekārtas ražošanas jaudu, saražotās produkcijas apjomu vai citiem likumā "Par piesārņojumu" vai šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā noteiktajiem rādītājiem. Dienests ne vēlāk kā 14 dienas pēc informācijas saņemšanas sniedz atzinumu par piesārņojošās darbības kategoriju (A, B vai C kategorija).

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

8. Ja iekārtā veic vairākas piesārņojošas darbības, kuras atbilst dažādām piesārņojošo darbību kategorijām, operators iesniedz dienestā tikai vienu iesniegumu tās kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kurai ir noteiktas stingrākas vides aizsardzības prasības. Šo noteikumu izpratnē visstingrākās vides aizsardzības prasības ir izvirzītas A kategorijas piesārņojošām darbībām, tad B kategorijas un C kategorijas piesārņojošām darbībām. Iesniegumā apraksta visas piesārņojošās darbības.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

9. Ja iekārtai izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja un iesniegumā atļaujas saņemšanai A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām iesniegtā informācija atšķiras no siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumos iekļautās informācijas, operators vienlaikus ar iesniegumu atļaujas saņemšanai A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām iesniedz iesniegumu, kurā norāda, kādi grozījumi nepieciešami siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumos. Minētais iesniegums ir pieejams sabiedrībai atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem, kādi ir iesniegumam atļaujas saņemšanai A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai.

10. Ja saskaņā ar grozījumiem šajos noteikumos operatoram nepieciešama B kategorijas atļauja, kāda pirms grozījumu spēkā stāšanās nebija nepieciešama, operators sešu mēnešu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas iesniedz dienestā iesniegumu B kategorijas atļaujas saņemšanai, ja šajos noteikumos nav noteikts cits termiņš.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

11. Ja saskaņā ar grozījumiem šajos noteikumos operatoram ir nepieciešama C kategorijas reģistrācija, kāda pirms grozījumu spēkā stāšanās nebija nepieciešama, operators triju mēnešu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas iesniedz dienestā attiecīgu iesniegumu.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

12. Iesniedzot iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, operators iesniegumā norāda, kādas kategorijas piesārņojošas darbības tajā ir ietvertas.

13. Iesniegumu A vai B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai (3.pielikums) operators iesniedz elektroniski, reģistrējoties dienesta informācijas sistēmā un aizpildot attiecīga parauga iesniegumu. Iesniegumā sniedz informāciju atbilstoši prasībām, kas noteiktas likumā "Par piesārņojumu" un citos ar konkrēto piesārņojošo darbību saistītajos normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr. 196 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

13.1 Iesniegumu C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā operators iesniedz dienesta informācijas sistēmā. Iesniegumā iekļaujamā informācija norādīta šo noteikumu 5. pielikumā. Ja operators iegūst vai plāno iegūt arī virszemes vai pazemes ūdeņus, operators saņem arī ūdens resursu lietošanas atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanas atļauju.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

14. Ja uz A vai B kategorijas piesārņojošo darbību neattiecas kāds no iesnieguma punktiem, operators to neaizpilda. Ja operators nevar noteikt, kuri iesnieguma punkti neattiecas uz attiecīgo piesārņojošo darbību, viņš to rakstiski precizē dienestā. Dienests 14 dienu laikā sniedz atzinumu par to, kuri iesnieguma punkti neattiecas uz attiecīgo piesārņojošo darbību.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

15. Dokumentus, kas pamato iesniegumā minēto informāciju, operators pievieno pielikumā, norādot atsauces uz tiem iesniegumā.

16. Iesniedzot iesniegumu atļaujas saņemšanai piesārņojošas darbības uzsākšanai vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā, operators norāda plānošanas un arhitektūras uzdevuma vai būvatļaujas izsniegšanas datumu un numuru.

17. Operators iesniegumam pievieno iekārtā izmantoto šķīdinātāju apsaimniekošanas bilanci, ja to paredz normatīvie akti par kārtību, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 738 redakcijā)

18. Operators iesniegumā iekļauj tajā minēto pasākumu kopsavilkumu, kas sniedz sabiedrībai informāciju par piesārņojošas darbības ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Kopsavilkumā nelieto tehniskus aprakstus un detalizētu informāciju un neiekļauj ierobežotas pieejamības informāciju.

19. Pirms A kategorijas piesārņojošas darbības pieteikšanas operators konsultējas ar dienestu un ņem vērā Eiropas Komisijas secinājumus par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem. Dienests pēc operatora pieprasījuma norāda informāciju par dokumentu, kas izstrādāts noteiktai piesārņojošai darbībai un satur informāciju par piemērotiem tehniskiem paņēmieniem, pašreizējiem emisijas un patēriņa līmeņiem, tehniskiem paņēmieniem, ko paredzēts izmantot, lai noteiktu labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, kā arī secinājumus par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem un par jauniem paņēmieniem (turpmāk – labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokuments).

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr. 196 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

20. Ja A kategorijas piesārņojošai darbībai atļaujas izsniegšanas vai tās pārskatīšanas dienā nav sagatavoti piemērojami secinājumi par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, izmanto labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentā ietvertos secinājumus. Ja attiecīgajai A kategorijas piesārņojošai darbībai atļaujas izsniegšanas vai tās pārskatīšanas dienā nav sagatavoti ne secinājumi par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem, ne Eiropas Komisijas izstrādāts labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokuments, izmanto starptautisko organizāciju izstrādātos labāko pieejamo tehnisko paņēmienu dokumentus vai vadlīnijas, kas paredz augstākas vides aizsardzības prasības, ņem vērā dokumenta vai vadlīniju detalizācijas pakāpi, izdošanas laiku un piemērotību attiecīgajai iekārtai, kā arī izmaksu efektivitāti, ieviešot vadlīniju dokumentā ietvertos nosacījumus.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.196 redakcijā)

21. Iesniedzot iesniegumu esošām A kategorijas piesārņojošām darbībām, operators iesniegumam pievieno plānu, lai nodrošinātu, ka emisija nepārsniedz emisiju līmeni, kas noteikts secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, ja tādi ir publicēti, vai emisiju līmeni, kas noteikts labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentā. Plānā paredz mērķus un to izpildes termiņus, nepieciešamos pārveidojumus, modernizāciju un ķīmisko vielu vai maisījumu aizvietošanu, lai samazinātu risku cilvēku veselībai un videi, un to izpildes termiņus, kā arī norāda investīcijas un ieguldījumus pamatkapitālā, lai īstenotu plānotos pasākumus.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 738 redakcijā)

22. Ja esošas A vai B kategorijas iekārtas darbībā konstatēta neatbilstība vides aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām, operators iesniedz dienestā plānu, kurā iekļauta informācija, kā tiks nodrošināta minēto prasību izpilde. Plānā paredz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un modernizāciju un to izpildes termiņus.

(MK 05.08.2014.2014. noteikumu Nr. 437 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

23. Labākos pieejamos tehniskos paņēmienus A kategorijas iekārtām ievieš vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

24. Aizpildot iesnieguma tabulas, operators sniedz detalizētu informāciju par šo noteikumu 4.pielikumā minēto vielu un vielu grupu emisiju. Attiecībā uz emisiju ūdenī operators sniedz detalizētu informāciju par vielām un vielu grupām, kas noteiktas Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 1. un 2.pielikumā, kā arī par vielām, kas noteiktas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību" 2.pielikumā.

25. Dienests 20 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz rakstisku atzinumu par iesnieguma pieņemšanu, ja iesniegumā norādīta vai tam pievienota visa vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā informācija. Ja iesniegumā nav norādīta vai tam nav pievienota visa vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā informācija, dienests informācijas sistēmā operatoram pieprasa nepieciešamo informāciju. Ja operators dienesta noteiktajā laikā, kas nav īsāks par 20 dienām no informācijas pieprasīšanas dienas, nesniedz visu papildus pieprasīto informāciju un nelūdz pagarināt informācijas iesniegšanas termiņu, dienests noraida iesniegumu. Par iesnieguma pieņemšanas dienu uzskatāma diena, kad dienests sniedz atzinumu, ka iesnieguma izvērtēšanai informācija ir pietiekama.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

26. Dienestam pēc iesnieguma pieņemšanas ir tiesības pieprasīt un saņemt no operatora papildu informāciju, kas precizē iesniegto informāciju vai kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai. Minētajā gadījumā atļaujas izsniegšanas termiņu nepagarina.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

26.1 Ja, izvērtējot piesārņojošas darbības atļaujas iesniegumu, dienests konstatē, ka iekārtā veiktās darbības ir ar augstu ugunsbīstamības risku, dienests var nosūtīt pieprasījumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sniegt atzinumu par ugunsdrošības prasību ievērošanu objektā.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

27. Dienests divu darbdienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas elektroniski nosūta tīmekļvietnes adresi, kurā pieejams A un B kategorijas piesārņojošas darbības iesniegums:

27.1. pašvaldībai, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota attiecīgā piesārņojošā darbība vai kuras teritoriju attiecīgā darbība var būtiski ietekmēt;

27.2. Veselības inspekcijai;

27.3. citām ieinteresētajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī biedrībām un nodibinājumiem, ja minētās institūcijas, biedrības un nodibinājumi pieteikušies dienestā un norādījuši e-pasta adresi, uz kuru sūtāma informācija.

(Grozīts ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 437; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

28. Šo noteikumu 27.1. un 27.2.apakšpunktā minētās institūcijas 15 darbdienu laikā pēc tīmekļvietnes adreses saņemšanas, kurā pieejams A un B kategorijas piesārņojošas darbības iesniegums, iesniedz dienestā priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem. Minētajā termiņā priekšlikumus dienestā var iesniegt arī šo noteikumu 27.3.apakšpunktā minētās institūcijas. Uz šo noteikumu 27.3.apakšpunktā minēto institūciju priekšlikumiem attiecas šo noteikumu 47. un 48.punkts.

(Grozīts ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 437; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

29. Ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minētās informācijas saņemšanas pašvaldība, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota attiecīgā B kategorijas piesārņojošā darbība, informē dienestu un operatoru, ja pašvaldība pieņēmusi lēmumu par sabiedrības līdzdalību iesnieguma apspriešanā.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

30. Ja, pamatojoties uz A kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumā sniegto informāciju, var secināt, ka piesārņojošai darbībai iespējama pārrobežu ietekme vai attiecīgā valsts pieprasa informāciju par šo darbību, dienests par to informē operatoru un attiecīgo pašvaldību, kā arī elektroniski nosūta Vides pārraudzības valsts birojam (turpmāk – birojs) tīmekļvietnes adresi, kurā pieejams A kategorijas piesārņojošas darbības iesniegums.

(Grozīts ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 437; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

31. Šo noteikumu 30.punktā minētajā gadījumā operators nodrošina iesnieguma teksta tulkojumu nepieciešamajā valodā un birojs sagatavo un ne vēlāk kā divus mēnešus pirms A kategorijas atļaujas izsniegšanas nosūta informāciju par piesārņojošo darbību, kā arī priekšlikumus par kopīgiem monitoringa pasākumiem attiecīgās valsts kompetentajai institūcijai, iepriekš to saskaņojot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un informējot Ārlietu ministriju. Informācija, kuru sniedz attiecīgajai valstij, ir tikpat detalizēta kā informācija, kuru sniedz sabiedrībai, un to sagatavo saskaņā ar šo noteikumu 40. punkta prasībām.

(Grozīts ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 437; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

32. Ja valsts, kuru var ietekmēt pārrobežu piesārņojums, organizē sabiedrisko apspriešanu, birojs nodrošina attiecīgu ekspertu piedalīšanos tajā. Ar ekspertu piedalīšanos saistītās izmaksas sedz operators.

33. (Svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

III. Sabiedrības līdzdalība iesnieguma apspriešanā

34. Iesniegumā ietvertā informācija, tai skaitā iesniegtie papildu dokumenti, ir pieejami sabiedrībai. Ja operators uzskata, ka daļa informācijas ir ierobežotas pieejamības informācija, to iesniedz atsevišķi ar attiecīgu norādi. Operators norāda iemeslus, kāpēc informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju.

35. Ja dienests nepiekrīt, ka attiecīgā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, dienests pieņem pamatotu lēmumu un par to rakstiski paziņo operatoram. Dienesta lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt birojā. Šajā gadījumā par iesnieguma pieņemšanas dienu uzskatāma diena, kad stājies spēkā galīgais lēmums par to, vai attiecīgā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

36. Dienests divu darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts iesniegums A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, to ievieto savā tīmekļvietnē. Ja A vai B kategorijas piesārņojošā darbība tiek veikta militārā objektā, dienesta tīmekļvietnē ievieto tikai attiecīgā iesnieguma kopsavilkumu.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

37. Dienests piecu darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts iesniegums A kategorijas piesārņojošai darbībai, ievieto Valsts vides dienesta tīmekļvietnē šādu informāciju:

37.1. operatora nosaukums;

37.2. piesārņojošās darbības nosaukums un tās veikšanas vieta (adrese);

37.3. vieta un laiks, kad iespējams iepazīties ar iesniegumā ietverto informāciju, tai skaitā iesniegtajiem papildu materiāliem (ja noteikta sabiedriskā apspriešana, arī ar materiāliem, kas kļuvuši pieejami tikai pēc sabiedrības informēšanas saskaņā ar šo noteikumu 38.punktu vai pēc sabiedriskās apspriešanas);

37.4. iespējamā lēmuma būtība (lēmums par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, lēmums par atļaujas nosacījumu maiņu vai par atteikumu mainīt atļaujas nosacījumus) un lēmuma pieņemšanas laiks.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

38. Ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad dienestā pieņemts iesniegums darbības uzsākšanai, esošās darbības turpināšanai vai būtiskām izmaiņām esošajā darbībā attiecībā uz A kategorijas piesārņojošo darbību vai B kategorijas piesārņojošo darbību (atkritumu sadedzināšanas iekārtu, kā arī to iekārtu, par kurām dienests vai attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par sabiedrības viedokļa uzklausīšanu), operators informē sabiedrību par piesārņojošo darbību:

38.1. publiski – nodrošinot iespēju saņemt informāciju operatora birojā un vietējā pašvaldībā;

38.2. individuāli – nosūtot paziņojumus īpašniekiem (valdītājiem), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar pieteiktās piesārņojošās darbības vietu vai atrodas tās tiešas ietekmes zonā;

38.3. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā;

38.4. internetā – operatora vai Valsts vides dienesta tīmekļvietnē;

38.5. par jaunām piesārņojošām darbībām – arī Latvijas radio 1.programmā vai vietējā radio.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

39. Operators šo noteikumu 38.punktā noteiktajā kārtībā informē sabiedrību arī tad, ja dienests ierosinājis piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

40. Paziņojumā sabiedrībai operators sniedz šādu informāciju:

40.1. piesārņojošās darbības nosaukums un veids vai informācija par darbības izmaiņām;

40.2. atkritumi, kādus paredzēts sadedzināt (atkritumu sadedzināšanas iekārtām);

40.3. ziņas par iekārtas īpašnieku un operatoru;

40.4. paredzētās piesārņojošās darbības vieta (adrese);

40.5. vieta, kur sabiedrība var saņemt iesnieguma kopsavilkumu vai iepazīties ar iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem;

40.6. sabiedriskās apspriešanas norises vieta un laiks, kā arī informācija par pieslēgšanos sanāksmei tiešsaistē;

40.7. datums, līdz kuram sabiedrība var iesniegt dienestā rakstiskus priekšlikumus;

40.8. dienesta reģionālā vides pārvalde, kura atbildīga par atļaujas izsniegšanu, un tās adrese;

40.9. attiecīgā gadījumā – norāde par iespējamo pārrobežas ietekmi.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567; MK 28.05.2024. noteikumiem Nr. 321)

41. Operators piecu darbdienu laikā pēc tam, kad sniegta informācija sabiedrībai, nosūta dienestam dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 38. un 40.punktā minēto prasību izpildi.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

42. Operators vismaz piecas dienas pēc šo noteikumu 38. punktā minētā paziņojuma publicēšanas vietējā laikrakstā rīko sabiedrisko apspriešanu, organizējot hibrīdu sanāksmi, kur daļa tās dalībnieku piedalās klātienē (parasti sanāksmju telpā), bet pārējie pieslēgušies attālināti, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku sabiedrības pārstāvju dalību. Operators nodrošina sabiedriskās apspriešanas sanāksmei atbilstošu tehnisko nodrošinājumu. Dienests atļauj operatoram neorganizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, ja tā jau ir notikusi paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtēšanas laikā un kopš tās nav pagājis vairāk par diviem gadiem, kā arī, izvērtējot iesniegumu, nav atklāta jauna negatīva ietekme uz cilvēka veselību vai vidi.

(MK 28.05.2024. noteikumu Nr. 321 redakcijā)

43. Sabiedrisko apspriešanu vada pašvaldības vai operatora pilnvarots pārstāvis. Operators nodrošina sanāksmes norisi un protokolēšanu, kā arī sniedz sabiedrībai pietiekamu informāciju par iesniegumu un paredzēto darbību. Sabiedriskās apspriešanas laikā gan klātienē, gan attālināti esošajiem dalībniekiem nodrošina iespēju uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli.

(MK 28.05.2024. noteikumu Nr. 321 redakcijā)

44. Operators triju darbdienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes nosūta sanāksmes protokolu pašvaldībai, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota attiecīgā piesārņojošā darbība, un dienesta reģionālajai vides pārvaldei, kas ir atbildīga par atļaujas izsniegšanu. Sabiedrībai protokols ir pieejams pašvaldībā un dienestā. Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā iesniegt dienestā pievienošanai protokolam atsevišķo viedokli par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

45. Papildus šo noteikumu 31.punktā minētajiem nosacījumiem sabiedrībai dienestā ir pieejama arī informācija, kas var tikt izmantota lēmuma pieņemšanā, bet kļuvusi pieejama tikai pēc sabiedrības informēšanas saskaņā ar šo noteikumu 38.punktu vai pēc sabiedriskās apspriešanas.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

46. Sabiedrība 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 38.3.apakšpunktā minētā paziņojuma publicēšanas dienas var rakstiski iesniegt dienestā savus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

47. Dienests informē operatoru par saņemtajiem priekšlikumiem un norāda termiņu, līdz kuram iesniedzams operatora skaidrojums par tiem. Operatoram noteiktais termiņš skaidrojumu sniegšanai nedrīkst būt ilgāks par 14 dienām.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

48. Ja informētās institūcijas vai sabiedrība izsaka priekšlikumu neizsniegt atļauju pieteiktās piesārņojošās darbības veikšanai, dienests izsniedz atļauju vai pieņem pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju tikai pēc tam, kad operatoram ir dotas ne mazāk kā 14 dienas, lai rakstiski izteiktu savu skaidrojumu.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

IV. A un B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanas un C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijas kārtība

(Nodaļas nosaukums MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

49. Dienests ne vēlāk kā 90 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas A kategorijas piesārņojošai darbībai un ne vēlāk kā 60 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas B kategorijas piesārņojošai darbībai izsniedz attiecīgu atļauju piesārņojošas darbības veikšanai vai būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā vai pieņem lēmumu par atļaujas nosacījumu maiņu vai par atteikumu mainīt atļaujas nosacījumus, vai par atteikumu izsniegt atļauju, vai par atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu. Dienests ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai izsniedz attiecīgu atļauju piesārņojošas darbības veikšanai, ja A vai B kategorijas piesārņojošā darbībā netiek plānotas darbības izmaiņas.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

50. Dienests esošai B kategorijas piesārņojošai darbībai, kā arī jaunai B kategorijas piesārņojošai darbībai gadījumos, kad noteikta sabiedriskā apspriešana, var pagarināt šo noteikumu 49. punktā minēto termiņu uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, un par to rakstiski informē operatoru.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

51. Izsniedzot atļauju vai pieņemot pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, dienests pamatojas uz iesniegto informāciju un tās izvērtējumu, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības, Veselības inspekcijas, citu valsts un pašvaldību institūciju, kā arī sabiedrības priekšlikumus un operatora skaidrojumu. Izsniedzot A kategorijas atļauju tādai piesārņojošai darbībai, kurai iespējama piesārņojuma pārrobežu ietekme, dienests ņem vērā attiecīgās valsts kompetentās institūcijas atzinumu, kā arī šīs valsts sabiedrības priekšlikumus.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

52. Atļauju izsniedz atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā norādītajam veidlapas paraugam.

53. Pamatojoties uz šo noteikumu 9.punktā minēto iesniegumu vai uz likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta sesto daļu, ja nepieciešams, groza siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumus un izsniedz attiecīgo atļauju.

54. Atļaujā izmanto tādas pašas tabulas, kādas saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu izmantotas A un B kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumā.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.196)

55. Ja konkrētai iekārtai atļaujā nav iespējams noteikt emisijas limitus, tos aizvieto ar citiem nosacījumiem, kas nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību cilvēka veselībai un videi. Nosakot atļaujas nosacījumus likuma "Par piesārņojumu" pielikuma sestās daļas 6.punktā minētajām iekārtām, ņem vērā šo iekārtu specifiku un praktiskus apsvērumus vides kvalitātes nodrošināšanai, tai skaitā prasības mēslu krātuvēm.

55.1 Ja dienests saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 31. panta sesto daļu atļaujā ir piešķīris atkāpes no emisiju līmeņa, kas noteikts secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, ja tādi ir publicēti, vai emisiju līmeni, kas noteikts labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentā, atļauju papildina ar pielikumu, kurā ietver operatora sagatavotu izvērtējumu un dokumentētu apliecinājumu atkāpes piemērošanai, ja tāda tiek prasīta. Ja pārskata atļaujas nosacījumus, pārskata arī noteiktās atkāpes.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 738 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

55.2 Ja uz iekārtā veiktu A kategorijas piesārņojošo darbību vai ražošanas procesa veidu neattiecas neviens no secinājumiem par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem vai ja šādi secinājumi neattiecas uz darbības vai procesa iespējamo ietekmi uz vidi, dienests, ņemot vērā operatora viedokli, nosaka atļaujas nosacījumus, pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, ko tas ir noteicis attiecīgām darbībām vai procesiem, īpaši ņemot vērā likuma "Par piesārņojumu" 21.panta piektajā daļā noteiktos kritērijus.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr. 196 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

55.3 (Svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

56. Dienests triju darbdienu laikā pēc attiecīgās šo noteikumu 49. punktā minētās atļaujas izsniegšanas vai lēmuma pieņemšanas elektroniski nosūta attiecīgos dokumentus šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minētajām pašvaldībām, Veselības inspekcijai, šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minētajām institūcijām, kuras šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā un termiņos ir iesniegušas rakstiskus priekšlikumus, kā arī, ja nepieciešams, citām valsts un pašvaldību institūcijām.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

57. Dienests var atcelt atļauju, ja tas konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

58. Dienests 10 darbdienu laikā izvērtē C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijai iesniegto informāciju. Ja iesniegumā nav ietverta visa nepieciešamā vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā informācija, dienests par to informē operatoru, norādot, kāda informācija jāsniedz 14 dienu laikā.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

59. Dienests 14 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas reģistrē C kategorijas piesārņojošo darbību, ja tā atbilst vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Būtisku izmaiņu gadījumā dienests veic izmaiņas C kategorijas reģistrācijā.  

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

60. Informāciju par C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrāciju dienests ievieto savā tīmekļvietnē. Dienests par C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrāciju informē pašvaldību.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

60.1 Ja operators pārtrauc C kategorijas piesārņojošu darbību, tas par to informē dienestu. Dienests informāciju par attiecīgo C kategorijas piesārņojošo darbību izņem no dienesta tīmekļvietnes un informē par to pašvaldību.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

61. Atļaujas izsniegšanu, atteikumu izsniegt atļauju vai atļaujā noteiktos nosacījumus var apstrīdēt likumā "Par piesārņojumu" noteiktajā kārtībā.

V. A vai B kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšana un atjaunošana

62. Operators var ierosināt A vai B kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu, iesniedzot dienestā attiecīgu iesniegumu (3.pielikums), ja tas nepieciešams saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu". Ja nosacījumus nepieciešams pārskatīt atsevišķās atļaujas sadaļās, iesniegumā aizpilda tikai tās sadaļas, uz kurām attiecas izmaiņas.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

63. Dienests var pieņemt lēmumu par:

63.1. A vai B kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu, ja piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumos nepieciešams izvirzīt stingrākas prasības iekārtas radītā piesārņojuma samazināšanai;

63.2. A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanu pēc jaunu secinājumu publicēšanas izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, nodrošinot, ka atļaujas nosacījumi tiek pārskatīti un iekārtas darbības atbilstība tiek nodrošināta ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc attiecīgo secinājumu publicēšanas. Atļaujas nosacījumu pārskatīšanā ņem vērā visus jaunos vai atjaunotos secinājumus par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, kas piemērojami iekārtai;

63.3. A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu, ja attiecībā uz iekārtā veiktu A kategorijas piesārņojošo darbību nav sagatavoti secinājumi par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, bet saskaņā ar izmaiņām labākajos pieejamajos tehniskajos paņēmienos, kas attiecināmi uz konkrēto piesārņojošo darbību, iespējams nodrošināt ievērojamu emisiju samazinājumu.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr. 196 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 437; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

64. Ja dienests ierosinājis A vai B kategorijas atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu saskaņā ar šo noteikumu 63. punktu, tas rakstiski informē operatoru par pieņemto lēmumu par atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

65. Pamatojoties uz dienesta lēmumu, operators sagatavo un ne vēlāk kā 20 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas dienestā iesniedz iesniegumu A vai B kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai. Iesniegumā operators sniedz informāciju par veiktās darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem. Iesniegumā (3.pielikums) operators, informējot par plānotajām izmaiņām veicamajā darbībā (ja tādas tiek plānotas), aizpilda tikai tās sadaļas, uz kurām attiecas izmaiņas. Iesniedzot iesniegumu A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, operators iesniedz informāciju, kas apliecina, ka iekārtas darbība atbilst secinājumiem par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, ja tādi ir publicēti, vai labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentiem, tai skaitā par emisiju līmeņiem.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

66. Dienests ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc operatora iesnieguma saņemšanas sniedz rakstisku atzinumu par iesnieguma pieņemšanu, ja tajā norādīta vai tam pievienota visa nepieciešamā informācija. Dienestam ir tiesības pieprasīt no operatora papildu informāciju par piesārņojošo darbību. Operators dienesta noteiktajā laikā, kas nav īsāks par 10 darbdienām no dienesta atzinuma saņemšanas dienas, sniedz visu papildus pieprasīto informāciju.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

67. Dienests pēc operatora iesnieguma pieņemšanas saskaņā ar šo noteikumu 27.punktu nosūta informāciju pašvaldībai, kuras teritorijā attiecīgā darbība tiek veikta, Veselības inspekcijai, kā arī citām ieinteresētajām valsts un pašvaldību institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem atzinuma sniegšanai šo noteikumu 28.punktā noteiktajā termiņā.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

68. Ja A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšana un atjaunošana uzsākta, pamatojoties uz šo noteikumu 63.punktā minēto dienesta lēmumu, operators nodrošina sabiedrības līdzdalību iesnieguma apspriešanā saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

69. Dienests, pārskatot un atjaunojot A vai B kategorijas atļaujas nosacījumus, pamatojas uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības, Veselības inspekcijas, citu valsts un pašvaldību institūciju, kā arī sabiedrības priekšlikumus, ja A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai piemērota sabiedrības līdzdalība, un operatora skaidrojumu, kā arī pamatojas uz dienesta rīcībā esošo informāciju, tai skaitā ņem vērā:

69.1. pārskatīšanas periodā atļaujā veiktās izmaiņas, tai skaitā – darbības izmaiņas un to ietekmi uz vides kvalitātes normatīvu robežlielumiem un to saistību ar vides kvalitātes standartiem;

69.2. kā izpildīti administratīvie akti par konstatēto iekārtas darbības nepilnību novēršanu (ja tādi ir bijuši);

69.3. informāciju, kas iegūta monitoringa vai pārbaužu rezultātā.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

VI. Informācija sabiedrībai un Eiropas Komisijai

70. Atļaujā noteiktie nosacījumi, kā arī piesārņojuma kontroles un monitoringa rezultāti sabiedrībai ir brīvi pieejami dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

71. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem ir notikusi sabiedriskā apspriešana, operators astoņu dienu laikā no dienas, kad dienests izsniedzis vai pagarinājis atļauju vai mainījis atļaujā noteiktos nosacījumus, informē sabiedrību par piesārņojošo darbību atbilstoši šo noteikumu 38.1. un 38.2.apakšpunktam. Paziņojumā sabiedrībai operators sniedz šādu informāciju:

71.1. piesārņojošās darbības nosaukums un veids;

71.2. ziņas par iekārtas īpašnieku un operatoru;

71.3. paredzētās piesārņojošās darbības vieta (adrese);

71.4. tīmekļvietnes adrese, kurā pieejami atļaujas nosacījumi;

71.5. dienesta adrese, kur iespējams saņemt atļaujas kopiju;

71.6. termiņš un iestāde, kurā iespējams apstrīdēt atļaujas izsniegšanu vai tajā noteiktos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

72. Operators piecu darbdienu laikā pēc tam, kad sniegta informācija sabiedrībai, nosūta dienestam dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 71.punktā minēto prasību izpildi.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

73. (Svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

73.1 (Svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

74. Ja saņemta A kategorijas atļauja tādai piesārņojošajai darbībai, kurai iespējama pārrobežu ietekme, birojs informē attiecīgās valsts kompetento institūciju par A kategorijas atļaujā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī sniedz dienesta sagatavotu informāciju par piesārņojošās darbības monitoringa rezultātiem. Informācijas sagatavošanu nepieciešamajā valodā nodrošina operators.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

75. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar dienestu un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sagatavo un sniedz Eiropas Komisijā informāciju par šo noteikumu prasību izpildi attiecībā uz A kategorijas piesārņojošām darbībām (iekārtām) atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajiem pārskata periodiem un pārskata sniegšanas norādījumiem.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 738 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

76. (Svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

VII. Noslēguma jautājumi

77. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumus Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 109.nr.; 2003, 105.nr.; 2004, 20., 69.nr.; 2005, 121.nr.; 2006, 118., 204.nr.; 2009, 5., 166.nr.).

78. Maksimālais termiņš labāko pieejamo tehnisko paņēmienu ieviešanai A kategorijas piesārņojošajai darbībai ir 2007.gada 31.oktobris, izņemot, ja iekārtai noteikts ilgāks termiņš saskaņā ar līgumu par pievienošanos Eiropas Savienībai.

79. Dienests, pamatojoties uz operatora iesniegto labāko pieejamo tehnisko paņēmienu ieviešanas programmu, A kategorijas atļaujā nosaka termiņus konkrētu tehnoloģisko risinājumu ieviešanai, kuri nepārsniedz šo noteikumu 78.punktā minētos termiņus.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

80. Operators, kas veic piesārņojošu darbību un ir iesniedzis iesniegumu, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā vai lai saņemtu atļauju būtiskām izmaiņām piesārņojošajā darbībā, līdz attiecīgās atļaujas saņemšanai šajos noteikumos noteiktajos termiņos, ja nepieciešams, iesniedz dienestā iesniegumu par A vai B kategorijas atļaujas termiņa pagarināšanu. Dienests pagarina attiecīgo atļauju uz laiku, kas nepārsniedz 60 dienas. Ja dienests ir pieņēmis lēmumu par sabiedriskās apspriešanas procedūras piemērošanu B kategorijas atļaujas saņemšanai, attiecīgo atļauju no lēmuma pieņemšanas dienas pagarina uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas.

(Grozīts ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

81. A vai B kategorijas atļauja aizstāj citos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas gaisu piesārņojošo vielu emisijai, ūdens lietošanai un atkritumu apsaimniekošanai, izņemot atļauju atkritumu pārvadāšanai.

82. A un B kategorijas atļaujas, kuras izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to termiņa beigām, izņemot, ja saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu" atļaujas nosacījumi pārskatāmi agrāk.

83. A un B kategorijas atļaujas, kuras izsniegtas uz noteiktu termiņu, ir derīgas līdz to termiņa beigām, izņemot, ja piesārņojošā darbībā veikta būtiska izmaiņa.

84. Šo noteikumu 60.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

85. Šo noteikumu 13.punktā minēto iesniegumu līdz 2013.gada 1.jūlijam operators iesniedz papīra formā (attiecīgo informāciju papildus iesniedzot arī elektroniski, bez elektroniskā paraksta) vai elektroniska dokumenta veidā, vai elektroniski, izmantojot dienesta informācijas sistēmu.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr. 196 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

86. Šo noteikumu 1.pielikuma 5.2.1 apakšpunktā minētajām iekārtām piesārņojošas darbības atļauju izsniedz līdz 2015.gada 7.janvārim.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.196 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1975.gada 15.jūlija Direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem;

2) Padomes 1979.gada 17.decembra Direktīvas 80/68/EEK par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu;

3) Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu;

4) Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīvas 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem;

5) Eiropas Padomes un Parlamenta 2008.gada 15.janvāra Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (kodificēta versija);

6) Padomes 1999.gada 26.aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 4.decembra Direktīvas 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Direktīvas 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK;

10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole);

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu;

12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūlija Direktīvas 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA);

13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos;

14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvas (ES) 2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082
Piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama B kategorijas atļauja

(Pielikums grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 437; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

Sektors un darbības veids

NACE
kods
(Aile svītrota ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.196)

1

2

1. Enerģētika: 
1.1. sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir: 
1.1.1. vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo 
1.1.2. vienāda ar vai lielāka par 0,5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu) 
1.1.3. vienāda vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtu lieto graudu kaltē 
1.1.4. vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto ogles (akmeņogles) 
1.2. sadedzināšanas iekārtas, kurās izmanto mazutu (degvieleļļu) un kuru ievadītā nominālā siltumjauda ir mazāka par 50 megavatiem 
1.3. naftas bāzes un termināļi ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, kas pārsūknēts gadā pēdējo triju gadu laikā) 5000 un vairāk tonnu gadā 
1.4. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) 2000 un vairāk kubikmetru gadā 
1.5. sašķidrinātās gāzes uzglabāšanas iekārtas ar tilpumu 100 m3 un vairāk un dabasgāzes pazemes krātuves 
1.6. akmeņogļu un brūnogļu briketēšanas iekārtas 
1.7. kokogļu ražošana 
1.8. ogļūdeņražu ieguve sauszemē 
2. Metālu ražošana un apstrāde: 
2.1. iekārtas čuguna vai tērauda ražošanai, arī nepārtrauktai liešanai, kuru jauda nepārsniedz 2,5 tonnas stundā 
2.2. iekārtas melno metālu apstrādei: 
2.2.1. karstās velmēšanas iekārtas, kurās apstrādā mazāk par 20 tonnām neattīrīta tērauda stundā 
2.2.2. iekārtas metālu sakausējumu aizsargslāņa uzklāšanai, kurās apstrādā mazāk par divām tonnām neattīrīta tērauda stundā 
2.3. melno metālu lietuves ar ražošanas jaudu līdz 20 tonnām dienā 
2.4. iekārtas krāsaino metālu, tai skaitā otrreizējai pārstrādei izmantojamo metālu, kausēšanai, arī sakausēšanai, kuru kausēšanas jauda nepārsniedz četras tonnas kausēta svina vai kadmija dienā vai 20 tonnas citu metālu dienā, izņemot iekārtas, ko izmanto amatniecībā un tēlniecībā, tai skaitā zelta un sudraba apstrādei 
2.5. iekārtas, kurās izmanto elektrolīzi vai ķīmiskus procesus metāla un plastmasas virsmu apstrādei un kuru apstrādes tvertņu kopējais tilpums nepārsniedz 30 m3 
2.6. iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs, tērauda vai citu metāla priekšmetu slīpēšana, attīrīšana ar smilšu strūklu un pulverkrāsošana, ja iekārtas kopējā izplūde ir 10000 un vairāk kubikmetru stundā 
2.7. tērauda kuģu būvētavas vai remontdarbnīcas peldošie doki un sausie doki 
2.8. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību 1000 m2 un vairāk 
2.9. iekārtas kabeļu ražošanai 
2.10. iekārtas akumulatoru un bateriju ražošanai 
2.11. elektrotehniskās iekārtas transformatoru vai iespiedshēmu ražošanai 
3. Minerālu izstrādājumu ražošana: 
3.1. iekārtas cementa klinkera ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda nepārsniedz 500 tonnu dienā, vai kaļķa ražošanai rotācijas krāsnīs ar ražošanas jaudu, kas nepārsniedz 50 tonnu dienā, vai citu veidu krāsnīs ar ražošanas jaudu, kas nepārsniedz 50 tonnu dienā 
3.2. iekārtas stikla, tai skaitā stikla šķiedru, ražošanai ar kausēšanas jaudu, kas nepārsniedz 20 tonnu dienā, izņemot daiļamatniecību 
3.3. iekārtas minerālu vielu kausēšanai, tai skaitā minerālvates ražošanai, ar kausēšanas jaudu, kas nepārsniedz 20 tonnu dienā 
3.4. iekārtas apdedzināto māla izstrādājumu ražošanai, tai skaitā jumta dakstiņu, ķieģeļu, ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, krāsns podiņu, māla trauku, fajansa vai porcelāna ražošanai, kurās var saražot līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā, izņemot daiļamatniecību 
3.5. cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā vai iekārtas betona vai betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu 20000 un vairāk kubikmetru gadā 
3.6. iekārtas ģipša izstrādājumu ražošanai, izņemot daiļamatniecību 
4. Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem: 
4.1. iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana, sajaukšana, iepakošana un uzglabāšana), ja iekārtas jauda ir lielāka par 5 tonnām gadā 
4.2. iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā piecas tonnas un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk 
4.3. iekārtas pamatfarmaceitisko produktu ražošanai, kurās izmanto fizikālus procesus (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana) 
4.4. iekārtas sprāgstvielu ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, sajaukšana) 
4.5. iekārtas munīcijas ražošanai 
4.6. iekārtas rūpnieciskai krāsvielu, piedevu un palīgvielu (arī pārtikas rūpniecībā izmantojamu) ražošanai, kurās izmanto fizikālus procesus (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana) un kuru ražošanas jauda ir lielāka par piecām tonnām gadā, izņemot mazumtirdzniecību 
4.7. iekārtas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, arī augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu ražošanai ar fizikālām metodēm (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana), iepakošanai un iepildīšanai 
4.8. iekārtas ziepju, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu ražošanai ar ražošanas jaudu piecas tonnas un vairāk tonnu gadā 
4.9. iekārtas krāsu, laku vai līmes ražošanai 
4.10. iekārtas preču ražošanai ar teflona termopārklājumiem, termoplastu spiedes lējumiem vai veicot šķiedru termoplastisko kompozītmateriālu atjaunošanu, ja tiek izlietots 100 un vairāk kilogramu plastmasas dienā 
4.11. iekārtas plastmasas preču ražošanai, izmantojot spiedienliešanu no kausējuma, ekstrūzijas procesu, tai skaitā kalandrēšanu vai termoformēšanu, ja tiek izlietotas piecas un vairāk tonnu plastmasas dienā. Iekārtas plastmasas preču ražošanai no putupolistirola, ja tiek izlietotas piecas un vairāk tonnu plastmasas dienā 
4.12. iekārtas gumijas izstrādājumu ražošanai ar ražošanas jaudu virs 500 tonnām gadā 
4.13. iekārtas reģenerētas celulozes ražošanai 
4.14. iekārtas želatīna un līmes ražošanai no dzīvnieku ādas un kauliem 
4.15. iekārtas organisko ķīmisko produktu ražošanai ķīmiskā, bioloģiskā vai fizikālā procesā, kuras nav iekļautas likuma "Par piesārņojumu" attiecīgajā pielikumā vai šā pielikuma citā punktā 
4.16. iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai, izņemot derīgo izrakteņu apstrādi to ieguves vietā 
4.17. iekārtas jumta seguma ražošanai, izmantojot darvu un bitumenu 
4.18. iekārtas darvas destilācijai 
4.19. gāzes un koksa rūpnīcas 
4.20. austuves, vērptuves un trikotāžas ražotnes, ja ražošanas jauda ir 100 un vairāk kilogramu dienā 
4.21. ķīmiskās tīrītavas 
4.22. veļas mazgātavas, kuru jauda pārsniedz 1000 kilogramu dienā 
5. Atkritumu apsaimniekošana: 
5.1. iekārtas bīstamo atkritumu, tai skaitā naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot uzglabāšanu), kuru jauda nepārsniedz 10 tonnu dienā 
5.2. iekārtas nebīstamu atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz trīs tonnas stundā 
5.2.1 iekārtas bīstamo atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai ar jaudu līdz 10 tonnām dienā, uz kurām attiecas normatīvie akti par prasībām atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai 
5.3. iekārtas nebīstamu atkritumu bioloģiskai vai fizikāli ķīmiskai apstrādei, izņemot kompostēšanas iekārtas ar uzņemšanas jaudu līdz 100 tonnām gadā un dzīvnieku mēslu kompostēšanas iekārtas 
5.4. iekārtas nebīstamu atkritumu apstrādei apglabāšanas nolūkos, kurās neizmanto bioloģisko vai fizikāli ķīmisko apstrādes metodi 
5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta viena vai vairākas šādas darbības: 
5.5.1. bioloģiskā attīrīšana 
5.5.2. atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai 
5.5.3. pelnu un izdedžu apstrāde 
5.5.4. metāla atkritumu, tai skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu vai nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu, apstrāde smalcinātājos 
5.5.5. nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana 
5.6. poligoni, kas var uzņemt līdz 10 tonnām atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība nepārsniedz 25000 tonnu, izņemot inerto atkritumu poligonus 
5.7. inerto atkritumu poligoni 
5.8. apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem 
5.9. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei smalcinātājos ar jaudu līdz 75 tonnām dienā vai kuģu vraku reģenerācijai vai uzglabāšanai 
5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā 
5.11. iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā 
5.12. iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (izņemot to radīšanas vietās) ilgāk par gadu 
5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās 
5.14. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu apstrādei smalcinātājos, kuru jauda nepārsniedz 75 tonnas dienā 
5.15. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos 
5.16. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos 
6. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde: 
6.1. lopkautuves ar kautķermeņu ražošanas jaudu no 5 līdz 50 tonnām diennaktī 
6.2. iekārtas dzīvnieku līķu un dzīvnieku izcelsmes atkritumu likvidācijai vai reģenerācijai, kuru jauda ir no 1 līdz 10 tonnām diennaktī 
6.3. lopkautuves ar mājputnu izcelsmes produktu ražošanas jaudu 5000 un vairāk tonnu gadā 
6.4. sērkociņu ražošana 
6.5. orientētu koka skaidu plātņu paneļu, skaidu plātņu paneļu vai šķiedru plātņu paneļu ražošana (atsevišķi paneļu veidi vai dažādi paneļu veidi kopā), kur ražošanas jauda ir līdz 600 m3 dienā 
6.6. mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk un to ražošanas procesā tiek izmantota ķīmiskā apstrāde, krāsu un laku pārklājums 
7. Pārtikas rūpniecība: 
7.1. iekārtas piena pirmapstrādei un pārstrādei, kurās piena daudzums ir no 10 līdz 200 tonnām dienā (gada vidējais rādītājs) 
7.2. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs), tai skaitā: 
7.2.1. augu un dzīvnieku izcelsmes eļļas un tauku ražošana 
7.2.2. alus un iesala ražošana 
7.2.3. bezalkoholisko dzērienu ražošana un iepildīšana 
7.2.4. cietes un kartupeļu cietes rūpnieciskas ražošanas iekārtas 
7.2.5. zivju miltu un zivju eļļas ražotnes 
7.2.6. cukura ražotnes 
7.2.7. kafijas, tējas un pārtikas piedevu ražošana 
7.2.8. graudu pārstrāde 
7.2.9. rauga ražošana 
7.2.10. spirta un alkoholisko dzērienu ražošana un iepildīšana 
7.2.11. dzīvnieku un augu izcelsmes produktu konservēšana, iepildīšana un iepakošana 
7.2.12. citas pārtikas produktu ražošanas iekārtas, kurās apstrādā un pārstrādā dārzeņus 
7.2.13. iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai 
7.3. gaļas miltu ražotnes, tai skaitā kaulu miltu, asins miltu, asins plazmas un spalvu miltu ražotnes 
7.4. proteīna un pektīna ražošana 
7.5. iekārtas tabakas izstrādājumu ražošanai 
8. Citas nozares: 
8.1. rūpniecībā: 
8.1.1. iekārtas papīra un kartona ražošanai, kuru ražošanas jauda nepārsniedz 20 tonnas dienā 
8.1.2. iekārtas šķiedru un audumu priekšapstrādei (mazgāšana, balināšana, merserizēšana) vai krāsošanai, kuru apstrādes jauda ir no 0,5 līdz 10 tonnām dienā 
8.1.3. iekārtas ādu miecēšanai, kurās saražo mazāk par 12 tonnām gatavās produkcijas dienā 
8.1.4. iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām nepieciešama atļauja saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē emisijas no stacionārajiem piesārņojuma avotiem 
8.2. krematorijas 
8.3. lidostas un lidlauki 
8.4. dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai iecirkņa stacijas funkcijas 
8.5. ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazāku par 450 tonnām 
8.6. slimnīcas ar gultasvietu skaitu vairāk par 100 
8.7. ķīmisko vielu uzglabāšanas un transportēšanas trauku un tvertņu tīrīšanai paredzētās mazgāšanas iekārtas 
8.8. citas piesārņojošās darbības, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir nepieciešams saņemt atļauju piesārņojuma emisijai vidē 
8.9. notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē 
Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082
C kategorijas piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama reģistrācija

(Pielikums grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 437; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

Sektors un darbības veids

NACE kods
(Aile svītrota ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.196)  

1

2

1. Enerģētika: 
1.1. sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir: 
1.1.1. vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo 
1.1.2. vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 0,5 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu) 
1.1.3. vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtu lieto graudu kaltē 
1.2. vēja elektrostacijas vai elektrostaciju parki ar kopējo jaudu, lielāku par 125 kilovatiem 
1.3. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m3 gadā 
1.4. gāzes uzpildes stacijas ar gāzes apgrozījumu 500 un vairāk tonnu gadā 
1.5. naftas bāzes ar degvielas daudzumu, mazāku par 5000 tonnām gadā 
1.6. iekārtas kurināmā ražošanai no koksnes atlikumiem 
1.7. iekārtas kurināmā ražošanai no kūdras 
2. Metālu ražošana un apstrāde: 
2.1. iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs, tērauda vai citu metāla priekšmetu slīpēšana, pūšana ar smilšu strūklu (attīrīšana ar smilšu strūklu) un pulverkrāsošana, ja iekārtas kopējā emisija ir no 300 m3 līdz 10000 m3 stundā 
2.2. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no 100 m2 līdz 1000 m2 
2.3. amatniecībā izmantojamas lietuves, arī zelta un sudraba liešanai 
2.4. elektrotehnisku izstrādājumu ražošanas iekārtas, izņemot iekārtas transformatoru vai iespiedshēmu ražošanai 
2.5. plastmasas izstrādājumu metalizācija 
3. Minerālu izstrādājumu (minerālvielu pārstrādes) rūpniecība: 
3.1. cementa ražotnes ar ražošanas jaudu no 1000 līdz 20000 tonnām gadā un iekārtas betona vai betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu no 1000 līdz 20000 kubikmetriem gadā 
3.2. iekārtas grants vai kaļķu javas ražošanai un samaisīšanai un iekārtas akmeņu drupināšanai, kuras nav izvietotas akmeņu ieguves vietās 
3.3. stacionāras iekārtas gāzbetona, ogļu putekļu vai kaļķsmilts ķieģeļu ražošanai 
4. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde: 
4.1. dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas glabāšanu, savākšanu un novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību, kā arī dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem" atrodas īpaši jutīgās teritorijās, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem un kurās audzē piecas un vairāk dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1. pielikumā 
4.2. kokzāģētavas vai kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un pārstrādā 2000 m3 un vairāk apaļkoku vai kokmateriālu gadā 
4.2.iekārtas, kurās veic rūpniecisku koksnes ķīmisko apstrādi, arī spiediena impregnēšanu (augstspiediena impregnēšanu), vakuuma impregnēšanu (zemspiediena impregnēšanu) un koksnes aizsardzību pret zilējumu un pelējumu 
4.3. zivaudzētavas 
5. Pārtikas rūpniecība: 
5.1. iekārtas piena pirmapstrādei un pārstrādei, kurās uzņemtais piena daudzums ir no 2 līdz 10 tonnām dienā (vidējais gada rādītājs) 
5.2. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā: 
5.2.1. dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 0,1 līdz 1 tonnai gatavās produkcijas dienā 
5.2.2. augu izcelsmes produktus un saražo no 0,5 līdz 10 tonnām gatavās produkcijas dienā (vidējais ceturkšņa rādītājs) 
5.3. iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai, kurās saražo no 0,1 līdz 1 tonnai gatavās produkcijas dienā 
5.4. (svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567) 
5.5. (svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567) 
5.6. lopkautuves, kurām kautķermeņu ražošanas jauda ir mazāka par piecām tonnām diennaktī 
6. Citas nozares: 
6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu) 
6.2. (svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567) 
6.3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē 
6.4. (svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567) 
6.5. (svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567) 
6.6. (svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567) 
6.7. iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vairāk nekā 20 tonnu ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu 
6.8. gaisa kuģu tehniskās apkopes vai remonta angāri 
Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082
Iesniegumā A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai norādāmā informācija

(Pielikums MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

Iesniegumā atļaujas saņemšanai A un B kategorijas piesārņojošai darbībai norāda šādu informāciju, aizpildot tikai tās sadaļas, kas atbilst konkrētajai piesārņojošajai darbībai.

A sadaļa
Piesārņojošas darbības vispārīgs raksturojums

1. Piesārņojošas darbības vai iekārtas atrašanās vieta:

1.1. tā zemes īpašnieka vārds, uzvārds un adrese vai nosaukums un adrese, uz kura zemes atrodas iekārta vai notiek piesārņojoša darbība (ja atšķiras no komersanta adreses);

1.2. iekārtas atrašanās vietas karte mērogā 1:25000 vai 1:10000, vai 1:5000, vai 1:500 (pievieno pielikumā);

1.3. ēku un ražotņu novietojums teritorijā (norāda kartē iekārtai piemērotā mērogā 1:500, 1:1000 vai 1:5000 un pievieno pielikumā);

1.4. teritorijas kods;

1.5. iekārtas atrašanās vietas atbilstība atļautajai (plānotajai) zemes izmantošanai saskaņā ar teritorijas plānojumu;

1.6. vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums.

2. Informācija par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu:

2.1. apdzīvota vieta, vienstāva apbūve, daudzstāvu apbūve, rūpnieciskā zona, sabiedriskā zona, tirdzniecības zona;

2.2. ziņas par to, vai iekārta atrodas aizsargjoslā, normatīvajos aktos noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, normatīvajos aktos noteikto riska ūdensobjektu sateces baseinā, vai teritorijā, kurā gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni. Ja iekārta atrodas aizsargjoslās, pievieno karti, kurā norādītas aizsargjoslas.

3. Plānošana, projektēšana un būvdarbi:

3.1. attiecīgās pašvaldības būvvaldes nosaukums, adrese, tālruņa numurs, kuras pārraudzībā ir plānotā vai esošā darbība (būvniecības iesnieguma izskatīšana, projektu akceptēšana un pieņemšana ekspluatācijā);

3.2. plānošana, projektēšana, būvdarbi, ziņas par projektēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā (pievieno informāciju par būvatļaujas izsniegšanas datumu, numuru un derīguma termiņu).

4. Darbinieku skaits esošajās un plānotajās ražotnēs:

4.1. esošām iekārtām norāda pašreizējo darbinieku skaitu (konkrētajā darba vietā) un plānoto darbinieku skaitu pēc atļaujas saņemšanas;

4.2. jaunām iekārtām norāda plānoto darbinieku skaitu.

5. Piesārņojošas darbības apraksts:

5.1. darba stundas (norāda darba ilgumu normālā darbības režīmā, kā arī to, vai iekārta darbojas ārpus normālā darba laika);

5.2. plānotais būvniecības vai rūpniecisko iekārtu rekonstrukcijas uzsākšanas un pabeigšanas laiks;

5.3. paredzētais piesārņojošas darbības uzsākšanas laiks;

5.4. atļaujai pieprasītā ražošanas jauda un plānotais ikgadējais produkcijas apjoms esošai iekārtai, jaunai iekārtai – projektētā jauda;

5.5. atkritumu poligoniem – paredzētā poligona ietilpība, paredzētais darbības ilgums, apkalpojamā teritorija, sadzīves atkritumu poligoniem – apkalpojamo iedzīvotāju skaits;

5.6. sadedzināšanas iekārtām – iekārtas tips (dīzeļdzinējs, gāzturbīna, divu kurināmo dzinējs, cits dzinējs vai cita veida sadedzināšanas iekārta), katras sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda un katras sadedzināšanas iekārtas daļas nominālā ievadītā siltuma jauda (MW), ja divas vai vairākas sadedzināšanas iekārtas apvienotas un izplūdes gāzes aizvada caur vienu kopīgu dūmeni, plānotās darba stundas gada laikā, vidējā noslodze ekspluatācijas laikā, iekārtas darbības uzsākšanas datums, kā arī norāde par to, vai iekārtai nepieciešama atkāpe no emisiju robežvērtību piemērošanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām.

6. Vides institūciju izdotie dokumenti piesārņojošai darbībai (ja šādi dokumenti iekārtai nepieciešami saskaņā ar vides aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem):

6.1. attiecībā uz piesārņojošas darbības uzsākšanu vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā – atzinuma par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma numurs, datums, institūcija, kas akceptējusi paredzēto darbību, lēmuma numurs un pieņemšanas datums, dienesta izsniegto tehnisko noteikumu numurs;

6.2. attiecībā uz esošu piesārņojošu darbību – pēdējo izsniegto atļauju piesārņojošo vielu emisijai gaisā, ūdens lietošanai vai atkritumu apsaimniekošanai (arī atļaujas atkritumu pārvadāšanai) numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš;

6.3. rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā un objekta civilās aizsardzības plāna iesniegšanas datums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

7. Ar citām fiziskajām vai juridiskajām personām (fiziskajai personai norāda vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskajai personai – komersanta vienoto reģistrācijas numuru, adresi) noslēgto līgumu saraksts(1), norādot galvenos nosacījumus:

7.1. par ūdens piegādi;

7.2. par notekūdeņu attīrīšanu;

7.3. par atkritumu apsaimniekošanu;

7.4. par citiem līgumiem, ja tie attiecināmi uz operatora veikto darbību.

B sadaļa
Ražošanas procesi un tehnoloģijas

8. Iekārtas un ražošanas procesu apraksts. Iekārtas rūpnieciskās darbības vēsture, ražošanas jauda, produkcija un ražošanas procesi. A kategorijas iekārtām pievieno plūsmu diagrammas un, ja nepieciešams, papildu informāciju, kas raksturo piesārņojošo darbību, tai skaitā iekārtas radīto vibrāciju un emitēto siltumu.

9. Tīrākas ražošanas pasākumi, labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (A kategorijas iekārtām) un atkritumu samazināšana. Norāda, kā tiek nodrošināta izejmateriālu, ķīmisko vielu vai maisījumu, ūdens un enerģijas patēriņa samazināšana, bīstamo ķīmisko vielu aizstāšana, otrreizējo izejmateriālu izmantošana vai pārstrāde.

10. Informācija par vides aizsardzības prasību ieviešanu. Operators esošām iekārtām sagatavo plānu normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā noteikto prasību izpildes nodrošināšanai un tīrākas ražošanas ieviešanai. A kategorijas iekārtām plānā parāda, kā plānots sasniegt secinājumos par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem vai vadlīnijās noteiktos nosacījumus.

11. Iespējamās avārijas un to seku samazināšana. Norāda, kādi ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi, ugunsdzēsības noteikumi un kā tiek nodrošināta ugunsdzēsībai paredzētā ūdens glabāšana. Norāda, ja iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

12. Iekārtas darbība netipiskos apstākļos. Norāda, kādi ir iespējamie iekārtas darbības netipiskie apstākļi (piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišana un apstādināšana, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana, iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos). Norāda, kādas emisijas rodas, ja iekārta darbojas netipiskos apstākļos (norādot emisijas gaisā, ūdenī).

13. Izvērtētās alternatīvas un izvēlētie risinājumi. Iesnieguma izstrādes gaitā izvērtētās iekārtā lietojamo tehnoloģiju, tehnisko paņēmienu vai pasākumu alternatīvas.

C sadaļa
Resursu izmantošana

14. Informācija par ķīmiskām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami:

14.1. ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas);

14.2. ķīmiskās vielas vai maisījuma veids;

14.3. izmantošanas veids;

14.4. uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids;

14.5. izmantotais daudzums gadā (t).

15. Informācija par bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus vai kas veidojas starpproduktos vai gala produktos:

15.1. ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas);

15.2. ķīmiskās vielas vai maisījuma veids;

15.3. izmantošanas veids;

15.4. CAS numurs(2)

15.5. bīstamības klase; 

15.6. bīstamības apzīmējums (H kods)(3);

15.7. bīstamības piktogramma;

15.8. drošības prasību apzīmējums (P kods)(4);

15.9. uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids; 

15.10. izmantotais daudzums (tonnas/gadā).

16. Informācija par kurināmā vai degvielas izmantošanu siltumenerģijai un elektroenerģijai iekārtā:

16.1. veids;

16.2. gada laikā izlietotais daudzums;

16.3. sēra saturs (%);

16.4. izmantošanas veids (ražošanas procesiem, telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām, elektroenerģijas ražošanai).

17. Informācija par uzglabāšanas tvertnēm:

17.1. numurs;

17.2. uzglabāšanas tvertnes saturs (vielas nosaukums);

17.3. tvertnes izmēri (m3);

17.4. tvertnes vecums (gados);

17.5. tvertnes izvietojums (virs zemes, zem zemes).

18.  Informācija par atkritumiem, ko izmanto sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā:

18.1. atkritumu klase;

18.2. uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids;

18.3. izmantošanas veids;

18.4. izmantotais daudzums gadā (tonnas).

19. Specifiska informācija par atkritumu sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtām. Iekārtas jauda, sadedzināmo atkritumu saraksts atbilstoši atkritumu katalogam, bīstamajiem atkritumiem norāda to daudzumu un kategorijas, kā arī maksimālās un minimālās šo bīstamo atkritumu plūsmas, to maksimālo un minimālo siltumspēju, kā arī maksimāli pieļaujamo piesārņojumu ar bīstamajām ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar polihlorētajiem bifeniliem, polihlorētajiem terfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem.

20. Informācija par siltumenerģijas izmantošanu gadā. Piegādātājs, izmantošana, MWh/gadā, izmantošanas veids (ražošanas process, apsilde (bez ražošanas procesa), cits mērķis).

21. Informācija par virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un jūras ūdens ieguvi:

21.1. ūdens ieguves avota identifikācijas numurs;

21.2. nosaukums un atrašanās vieta (adrese);

21.3. ģeogrāfiskās koordinātas;

21.4. saimnieciskā iecirkņa kods;

21.5. teritorijas kods;

21.6. ūdens daudzums (kubikmetri dienā, kubikmetri gadā).

22. Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm, norādot, vai operatora rīcībā ir ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta, ūdensapgādes sistēmas shēma, tehniskā pase (esošai iekārtai, kurai tā ir izstrādāta), ūdensapgādes urbuma pase, derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase. Norāda dokumenta izstrādāšanas datumu.

23. Ūdensapgādes sistēmas shēma (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1:10000), norādot ūdens ņemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maģistrālos vadus, ūdensapgādes ārējos tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdņus, skatakas, ūdenstorņus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces.

24. Informācija par ierīcēm, kas novērš zivju iekļūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī par ūdens ieguves režīmu, noteikto ņemtā ūdens kategoriju un ūdens ņemšanas vietām aizsargjoslās atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc dienesta pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu.

25. Informācija par ūdens lietošanu iekārtā:

25.1. ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi (no ārējiem piegādātājiem; no operatoram piederoša urbuma; ezers vai upe, jūras ūdens; citi avoti);

25.2. kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā);

25.3. lietošanas mērķi – atdzesēšanai (kubikmetri gadā), ražošanas procesiem (kubikmetri gadā), sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā), citiem mērķiem (kubikmetri gadā).

D sadaļa
Vides piesārņojums

26. Piesārņojošo vielu emisija gaisā un tās avotu fizikālais raksturojums:

26.1. avota kods;

26.2. avota apraksts;

26.3. ģeogrāfiskās koordinātas;

26.4. dūmeņa augstums;

26.5. dūmeņa iekšējais diametrs;

26.6. emisijas plūsma;

26.7. emisijas temperatūra;

26.8. emisijas ilgums – stundas/dienā un stundas/gadā.

27. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas):

27.1. iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums;

27.2. tips;

27.3. emisijas avota kods;

27.4. emisijas ilgums (stundas/dienā un stundas/gadā);

27.5. gāzu attīrīšanas iekārtas (nosaukums, tips);

27.6. gāzu attīrīšanas iekārtu efektivitāte (projektētā, faktiskā);

27.7. piesārņojošā viela, parametrs, kods;

27.8. emisiju raksturojums pirms attīrīšanas un pēc attīrīšanas (gramos sekundē (g/s), miligramos kubikmetrā (mg/m3) un tonnās gadā (t/a). Datus par smaku emisiju norāda smakas vienībās vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ouE/m3), smaku vienībās sekundē (ouE/s) un smaku vienībās gadā (ouE/gadā).

28. Emisiju ietekme uz gaisa kvalitāti, norādot aprēķinu rezultātus un veikto aprēķinu modeļus.

29. Par sadedzināšanas iekārtām papildus piesārņojošo vielu emisijas limitu projektam sniedz šādu informāciju:

29.1. teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums – V0 m3/kg (m3/nm3);

29.2. teorētiskais dūmgāzu daudzums – V0d m3/kg (m3/nm3);

29.3. dūmgāzu daudzums atbilstoši noteiktajam O2 – Vd m3/kg (m3/nm3).

30. Informācija par piesārņojošo vielu emisijas limitu projektu:

30.1. kods, avota apraksts;

30.2. iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums;

30.3. ģeogrāfiskās koordinātas;

30.4. piesārņojošā viela;

30.5. dati par piesārņojošo vielu emisiju gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m3) un tonnās gadā (t/a). Datus par smaku emisiju norāda smakas vienībās vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ouE/m3), smaku vienībās sekundē (ouE/s) un smaku vienībās gadā (ouE/gadā);

30.6. skābekļa procenti.

31. Piesārņojošo vielu emisija ūdenī. Norāda informāciju par emisiju ūdenī un tās ietekmi uz vidi.

32. Piesārņojošās vielas notekūdeņos:

32.1. dienesta piešķirtais novadīšanas vietas identifikācijas numurs, ja tāds ir;

32.2. piesārņojošā viela, parametrs/kods;

32.3. koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (mg/l);

32.4. pirms attīrīšanas (mg/l 24 stundās (vidēji) un tonnas gadā (vidēji));

32.5. īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte (%);

32.6. pēc attīrīšanas (mg/l 24 stundās (vidēji) un tonnas gadā (vidēji)).

33. Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā):

33.1. novadīšanas vietas nosaukums un adrese (vieta);

33.2. dienesta piešķirtais novadīšanas vietas identifikācijas numurs, ja tāds ir;

33.3. novadīšanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas;

33.4. saņemošās ūdenstilpnes nosaukums, ūdens saimnieciskā iecirkņa kods, ūdens caurtece (m3/h);

33.5. notekūdeņu daudzums (m3/d (vidēji), kubikmetri gadā (vidēji));

33.6. novadīšanas ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā).

34. Ja notekūdeņus novada uz cita operatora attīrīšanas iekārtu, norāda šādu informāciju:

34.1. novadīšanas vietas nosaukums un adrese;

34.2. novadīšanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas;

34.3. citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs;

34.4. notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu) (m3/d, m3 gadā), norādot visas vielas, arī tās, kas netiek attīrītas pirms novadīšanas ūdenstilpē;

34.5. novadīšanas ilgums (stundas dienā vai dienas gadā);

34.6. novadīšanas vietas shēma.

35. Kanalizācijas sistēmas raksturojums. Norāda cauruļu vecumu, pēdējās pārbaudes datumu, informāciju par pārbaudes veicēju un tās rezultātiem, kā arī informāciju par sistēmas darbības uzturēšanu.

36. Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti:

36.1. kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta, kanalizācijas sistēmas tehniskā pase;

36.2. izstrādāšanas datums, atzīme par dokumenta esību.

37. Ūdens lietošanas bilance (ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas shēma, kurā parādīta atbilstība starp ūdens ieguves apjomu un notekūdeņu daudzumu, kas nodots citiem operatoriem vai novadīts vidē).

38. Kanalizācijas sistēmas shēma (mērogā 1:5000 vai 1:10000). Norāda kanalizācijas ārējo tīklu ar diametru 150 mm un lielāku, skatakas, pārgāzes kameras, kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas stacijas.

39. Piesārņojošo vielu emisija augsnē un gruntī, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojums, norādot piesārņojuma avotu raksturojumu (sniedz pārskatu par visu operatoram zināmo augsnes, grunts, zemes dzīļu vai pazemes ūdeņu piesārņojumu, pievieno izpētes rezultātus, ja šāda izpēte ir veikta) un informāciju par atkritumu izraisīto augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

40. Troksnis un trokšņa avoti:

40.1. trokšņa avots;

40.2. raksturojums;

40.3. informācija par radīto skaņas jaudu Lwa dB (A) dienā (plkst. 7.00–19.00) dB (A), vakarā (plkst. 19:00–23:00) dB (A), naktī (plkst. 23:00–07:00) dB (A);

40.4. trokšņa avota novietojums (koordinātas);

40.5. trokšņa avota darbības laiks.

41. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

41.1. maksimālās un minimālās bīstamo atkritumu masas plūsmas, maksimālā un minimālā siltumspēja, maksimāli pieļaujamais piesārņojums ar bīstamajām ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar polihlorētajiem bifeniliem, polihlorētajiem terfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem;

41.2. atkritumu apsaimniekošanas esošie un plānotie drošības pasākumi;

41.3. specifiska informācija par atkritumu poligoniem (apglabājamo atkritumu veidi un apjoms, poligona darbības apraksts, piesārņojuma novēršanas vai samazināšanas metodes, poligona slēgšanas plāns un apsaimniekošanas plāns pēc slēgšanas);

41.4. atkritumu pagaidu izvietošana iekārtas teritorijā (vietas izvēles nosacījumi, vietas ģeoloģiskais un hidroģeoloģiskais raksturojums, atkritumu apsaimniekošanas plāns, norādot gāzu un infiltrāta kontroles un uzraudzības pasākumus, kā arī darbības kontroli pēc izvietošanas vietas slēgšanas un pievienojot atkritumu izvietošanas shēmu).

42. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem:

42.1. atkritumu klase;

42.2. atkritumu bīstamība;

42.3. pagaidu glabāšana (tonnas gadā);

42.4. ienākošā atkritumu plūsma (t/a) – galvenais avots, saražotās tonnas gadā, ienākošā plūsma, kas saņemta no citiem uzņēmumiem, kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a);

42.5. izejošā atkritumu plūsma (t/a) – pārstrādāts (daudzums, R-kods(5)), apglabāts (daudzums, D-kods(6)), nodots citiem komersantiem, kopējā izejošā atkritumu plūsma (t/a).

43. Atkritumu savākšana un pārvadāšana:

43.1. atkritumu klase;

43.2. atkritumu bīstamība;

43.3. savākšanas veids;

43.4. pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā);

43.5. pārvadāšanas veids;

43.6. komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus;

43.7. komersants, kas saņem atkritumus.

44. Atkritumu apglabāšana:

44.1. atkritumu klase;

44.2. atkritumu bīstamība;

44.3. maksimālais atļaujā pieprasītais daudzums atkritumu apglabāšanai (tonnas/gadā vai tonnas/ceturksnī).

45. Pamatziņojums, ja A kategorijas piesārņojošas darbības iekārtā izmanto tādas bīstamas ķīmiskas vielas, kas var radīt augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, saskaņā ar to normatīvo aktu prasībām, kas nosaka pamatziņojuma izstrādes kārtību un saturu.

E sadaļa
Vides monitorings

46. Gaisa, ūdens, zemes, trokšņa un atkritumu monitoringa apraksts:

46.1. kods;

46.2. monitoringam pakļautie parametri;

46.3. paraugu ņemšanas metode;

46.4. analīzes metode un tehnoloģija;

46.5. kontroles biežums;

46.6. laboratorija, kas veic analīzes.

F sadaļa
Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību

47. Pasākumi, kas veicami, lai samazinātu ietekmi uz vidi pēc tam, kad daļa iekārtas vai visa iekārta pārtrauc darbību, norādot paredzamās darbības ar potenciāli piesārņojošiem atlikumiem. Atkritumu poligoniem norāda, kā operators finansēs poligona slēgšanu, tai skaitā poligona apsaimniekošanu pēc slēgšanas.

G sadaļa
Kopsavilkums

48. Kopsavilkums sabiedrības informēšanai par iekārtu:

48.1. iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

48.2. īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja;

48.3. piesārņojošās darbības apraksts (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:

48.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;

48.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

48.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

48.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

48.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

48.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

48.4. iespējamo avāriju novēršana;

48.5. nākotnes plāni – plānotā paplašināšanās, atsevišķu iekārtas daļu vai procesu modernizācija.

Piezīmes.

(1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

(2) CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).

(3) Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

(4) Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

(5) Atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem.

(6) Atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem.

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082
Īpaši bīstamas piesārņojošas vielas un vielas ar īpaši nozīmīgu ietekmi uz vidi, kas jāņem vērā, nosakot atļauto emisiju

(Pielikums grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

I. Emisija gaisā

1. Sēra dioksīds un citi sēra savienojumi.

2. Slāpekļa oksīdi un citi slāpekļa savienojumi.

3. Oglekļa monooksīds.

4. Gaistošie organiskie savienojumi.

5. Metāli un to savienojumi.

6. Putekļi, tostarp smalkās daļiņas.

7. Azbests (cietās daļiņas, šķiedras).

8. Hlors un tā savienojumi.

9. Fluors un tā savienojumi.

10. Arsēns un tā savienojumi.

11. Cianīdi.

12. Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kuriem piemīt kancerogēnas vai mutagēnas īpašības vai kuri var ietekmēt reproduktīvo spēju vai vairošanos.

13. Polihlorētie dibenzodioksīni un polihlorētie dibenzofurāni.

II. Emisija ūdenī

14. Organiskie savienojumi, kas satur halogēnus, un vielas, kas ūdenī var veidot šādus savienojumus.

15. Organiskie savienojumi, kas satur fosforu.

16. Organiskie savienojumi, kas satur alvu.

17. Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kuriem piemīt kancerogēnas vai mutagēnas īpašības vai kuri var ietekmēt ūdenī dzīvojošu organismu reproduktīvo spēju.

18. Ogļūdeņraži un citas stabilas organiskās vielas, kuras ir toksiskas un uzkrājas dzīvajos organismos.

19. Cianīdi.

20. Metāli un to savienojumi.

21. Arsēns un tā savienojumi.

22. Biocīdi un augu aizsardzības līdzekļi.

23. Suspendētās vielas.

24. Vielas, kuras veicina eitrofikāciju (tai skaitā nitrāti un fosfāti).

25. Vielas, kurām ir negatīva ietekme uz skābekļa saturu ūdenī (izsaka ar bioķīmisko skābekļa patēriņu un ķīmisko skābekļa patēriņu).

Vides ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082
Iesniegumā C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijai norādāmā informācija

(Pielikums MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

1. Piesārņojošās darbības vieta:

1.1. ģeogrāfiskās koordinātas;

1.2. tā zemes īpašnieka vārds, uzvārds un adrese vai nosaukums un adrese, uz kura zemes atrodas iekārta vai notiek piesārņojoša darbība (ja atšķiras no komersanta adreses);

1.3. ēku, palīgbūvju un ražošanas līdzekļu īpašnieka vārds, uzvārds un adrese (ja atšķiras no iepriekš minētajām adresēm);

1.4. piesārņojošās darbības veikšanas vietas adrese;

1.5. informācija par tuvāko apkārtni, zemes izmantošanas veidu un norāde par aizsargjoslām.

2. Piesārņojošā darbība:

2.1. iekārtā veiktā piesārņojošā darbība atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam;

2.2. darbības, ko veic iekārtā, vai paredzēto darbības izmaiņu raksturojums (īss piesārņojošās darbības apraksts, piemēram, darbības veids, saražotās produkcijas apjoms diennaktī un gadā, iekārtu tips un jauda, iepakojums un tā apsaimniekošana);

2.3. informācija par sadedzināšanas iekārtām:

2.3.1. emisijas avoti un to veidi (dīzeļdzinējs, gāzturbīna, divu kurināmo dzinējs, cits dzinējs vai cita sadedzināšanas iekārta);

2.3.2. datums, kurā sākta sadedzināšanas iekārtas darbība;

2.3.3. katras sadedzināšanas iekārtas nominālā ievadītā siltuma jauda un katras sadedzināšanas iekārtas daļas nominālā ievadītā siltuma jauda (MW), ja divas vai vairākas sadedzināšanas iekārtas apvienotas un izplūdes gāzes aizvada caur vienu kopīgu dūmeni;

2.3.4. plānotās sadedzināšanas iekārtas darba stundas gada laikā un vidējā noslodze ekspluatācijas laikā;

2.3.5. katrai sadedzināšanas iekārtai piemērojamās emisijas robežvērtības un emisiju limiti, ja operatoram nepieciešams izstrādāt emisiju limita projektu;

2.3.6. izmantotā kurināmā veids un plānotais patēriņš gadā katrā sadedzināšanas iekārtā;

2.3.7. norāde par to, vai iekārtai nepieciešama atkāpe no emisiju robežvērtību piemērošanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām;

2.3.8. prasības mērījumu veikšanai;

2.4. informācija par iekārtas darbības uzsākšanu vai turpināšanu, kā arī par iekārtas darbības laiku, ja tai ir pagaidu raksturs;

2.5. iekārtas radītās emisijas gaisā. Pasākumu apraksts emisiju samazināšanai un novēršanai;

2.6. informācija par atkritumiem. Pasākumu apraksts atkritumu daudzuma samazināšanai un novēršanai. Informācija par atkritumu apsaimniekošanu (piemēram, sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas veids, atkritumu daudzums gadā (tonnās), to uzglabāšanas vieta un veids, atkritumu apsaimniekotājs);

2.7. ūdens ieguve (norāda, piemēram, ūdens ieguves avotu, ūdens patēriņa daudzumu (m3/diennaktī; m3/gadā));

2.8. notekūdeņu novadīšana (sadzīves notekūdeņu un lietus notekūdeņu savākšanas un novadīšanas veids). Informācija par esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, to jauda (m3/diennaktī, m3/gadā) (norāda notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas numuru, ūdens saimnieciskā iecirkņa kodu. Ja nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, norāda radīto notekūdeņu apjomu (m3/diennaktī, m3/gadā) un to apsaimniekošanas veidu);

2.9. izmantoto ķīmisko vielu vai maisījumu saraksts, uzglabāšanas veids un plānotais izmantotais apjoms gadā.

6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082

(Pielikums grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738; MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

Atļauja A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošai darbībai
_____ kategorijas atļauja Nr.______
Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde
   
Adrese 
Tālruņa numurs  
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums) 
Juridiskā adrese 
Vienotais reģistrācijas numurs 
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā 
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 
Iekārta, operators 
Adrese 
Teritorijas kods 

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" attiecīgajam pielikumam vai Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1. un 2.pielikumam.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums
  
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošai darbībai  
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai  
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām  
Izsniegšanas datums   
   

(vietas nosaukums)

 

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes direktors 

 

(vārds, uzvārds) (paraksts)

 Datums  
Z.v. 

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.panta 3.1 daļu.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.

7. Atrašanās vietas novērtējums.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

8.3. sabiedrības priekšlikumi;

8.4. operatora skaidrojumi.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

9.5. smaku veidošanās;

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

9.8. trokšņa emisija;

9.9. augsnes aizsardzība;

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

C sadaļa
Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība;

10.2. darba stundas.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens;

11.2. enerģija;

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības;

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

12.4. smakas;

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

12.7. gaisa monitorings;

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti;

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

14.2. trokšņa emisijas limiti;

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās;

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas līmeņiem, kas noteikti secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Dienests paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

Pielikumi

22. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli) – 1.pielikums.

23. Iesnieguma kopsavilkums – 2.pielikums.

24. Ja nepieciešams, pievienojami arī citi pielikumi (shēmas, kas norāda iekārtas atrašanās vietu, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma vai tehnisko noteikumu kopija, ar ārējo attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājiem noslēgto līgumu kopijas, rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata un objekta avārijgatavības un civilās aizsardzības plāna kopijas).

25. Izvērtējums, ja ir pieļautas atkāpes no labāko pieejamo tehnisko paņēmienu secinājumos noteiktajiem emisiju līmeņiem un dokumentēts apliecinājums (tikai A kategorijas iekārtām, kurām piemērotas atkāpes).

Vides ministrs R.Vējonis
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082
C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums

(Pielikums svītrots ar MK 08.09.2020. noteikumiem Nr. 567)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1082Pieņemts: 30.11.2010.Stājas spēkā: 04.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 03.12.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
222147
{"selected":{"value":"01.06.2024","content":"<font class='s-1'>01.06.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2024","iso_value":"2024\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.2020","iso_value":"2020\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2020.-31.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2017","iso_value":"2017\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2017.-10.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2014","iso_value":"2014\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2014.-15.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2013","iso_value":"2013\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2013.-08.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2010","iso_value":"2010\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2010.-29.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"