Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1082

Rīgā 2010.gada 30.novembrī (prot. Nr.69 10.§)
Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 20.panta piekto daļu, 22.panta otro, 2.1 un trešo daļu,
23.panta otro daļu, 29.panta pirmo, otro, trešo un piekto daļu, 30.panta pirmo daļu un 32.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. A kategorijas piesārņojošas darbības pieteikšanas nosacījumus, kā arī nosacījumus, uz kuriem pamatojoties izsniedzama atļauja A kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai (turpmāk – A kategorijas atļauja), un nosacījumus labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanai, tai skaitā:

1.1.1. grafiku, ar kuru saskaņā tiek izsniegtas A kategorijas atļaujas iekārtām, kam tās nepieciešamas;

1.1.2. maksimālo pārejas periodu, kurā jānodrošina ar labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanu saistīto A kategorijas atļaujas nosacījumu ievērošana;

1.1.3. iesnieguma un atļaujas veidlapu paraugus;

1.1.4. kārtību, kādā pieprasāma un izsniedzama atļauja;

1.1.5. kārtību, kādā sabiedrība var iepazīties ar iesniegumu un iesniegt savus priekšlikumus, iepazīties ar atļaujas nosacījumiem, kā arī monitoringa un pārbaudes rezultātiem;

1.1.6. kārtību, kādā informējamas citas valstis, ja iespējama piesārņojuma pārrobežu ietekme, un šāda piesārņojuma monitoringu;

1.2. B kategorijas piesārņojošas darbības un B kategorijas piesārņojošas darbības pieteikšanas nosacījumus, kā arī nosacījumus, uz kuriem pamatojoties izsniedzama atļauja B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai (turpmāk – B kategorijas atļauja), tai skaitā:

1.2.1. iesnieguma un atļaujas veidlapu paraugus;

1.2.2. kārtību, kādā pieprasāma un izsniedzama atļauja;

1.2.3. kārtību, kādā sabiedrība var iepazīties ar atļaujas nosacījumiem, kā arī monitoringa un pārbaudes rezultātiem;

1.2.4. gadījumus, kad atļaujas iesniegums ir pieejams sabiedrībai priekšlikumu iesniegšanai;

1.2.5. grafiku, kādā stājas spēkā likuma "Par piesārņojumu" nosacījumi attiecībā uz esošām B kategorijas piesārņojošām darbībām;

1.3. C kategorijas piesārņojošas darbības, kā arī C kategorijas piesārņojošas darbības iesnieguma saturu un iesniegšanas kārtību;

1.4. termiņu, pēc kura nedrīkst uzsākt A vai B kategorijas piesārņojošu darbību bez A vai B kategorijas atļaujas;

1.5. termiņu, līdz kuram operatoram jāiesniedz iesniegums atļaujas saņemšanai esošai A vai B kategorijas piesārņojošajai darbībai;

1.6. termiņu, pēc kura nedrīkst turpināt esošu A vai B kategorijas piesārņojošu darbību, ja nav saņemta A vai B kategorijas atļauja;

1.7. termiņu, kādā operators paziņo par darbības maiņu;

1.8. kārtību, kādā Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde (turpmāk – pārvalde) pārskata nosacījumus, kas noteikti A vai B kategorijas atļaujā (turpmāk – atļauja), un, ja nepieciešams, atjauno vai papildina šos nosacījumus.

2. B kategorijas piesārņojošas darbības noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā.

3. C kategorijas piesārņojošas darbības noteiktas šo noteikumu 2.pielikumā.

II. Iesnieguma iesniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu atļauju, operators iesniedz pārvaldē iesniegumu:

4.1. vismaz 150 dienas pirms A kategorijas piesārņojošas darbības paredzētās uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā;

4.2. vismaz 60 dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības paredzētās uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā;

4.3. esošai darbībai – 30 dienas pirms izsniegtās A vai B kategorijas atļaujas termiņa beigām, ja iekārtas darbībā izmaiņas netiek plānotas.

5. Pārvalde, pamatojoties uz operatora pamatotu iesniegumu, var pieņemt lēmumu pagarināt iesnieguma iesniegšanas termiņu līdz 60 dienām B kategorijas piesārņojošās darbības turpināšanai un līdz 90 dienām A kategorijas piesārņojošās darbības turpināšanai, ja operators pēc iesnieguma iesniegšanas termiņa pagarinājuma beigām neturpinās piesārņojošo darbību vai turpinās tādas kategorijas piesārņojošo darbību, kurai ir noteiktas mazāk stingras vides aizsardzības prasības.

6. Operators iesniedz pārvaldē iesniegumu par C kategorijas piesārņojošu darbību vismaz 30 dienas pirms C kategorijas piesārņojošas darbības paredzētās uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām C kategorijas piesārņojošā darbībā.

7. Ja operators nevar noteikt, vai piesārņojošā darbība atbilst A, B vai C kategorijai, viņš to precizē pārvaldē, iesniedzot informāciju par iekārtas ražošanas jaudu, saražotās produkcijas apjomu vai citiem likumā "Par piesārņojumu" vai šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā noteiktajiem rādītājiem. Pārvalde ne vēlāk kā 14 dienas pēc informācijas saņemšanas sniedz atzinumu par piesārņojošās darbības kategoriju (A, B vai C kategorija).

8. Ja iekārtā veic vairākas piesārņojošas darbības, kuras atbilst dažādām piesārņojošo darbību kategorijām, operators iesniedz pārvaldē tikai vienu iesniegumu tās kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kurai ir noteiktas stingrākas vides aizsardzības prasības. Šo noteikumu izpratnē visstingrākās vides aizsardzības prasības ir izvirzītas A kategorijas piesārņojošām darbībām, tad B kategorijas un C kategorijas piesārņojošām darbībām. Iesniegumā apraksta visas piesārņojošās darbības.

9. Ja iekārtai izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja un iesniegumā atļaujas saņemšanai A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām iesniegtā informācija atšķiras no siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumos iekļautās informācijas, operators vienlaikus ar iesniegumu atļaujas saņemšanai A vai B kategorijas piesārņojošām darbībām iesniedz iesniegumu, kurā norāda, kādi grozījumi nepieciešami siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumos. Minētais iesniegums ir pieejams sabiedrībai atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem, kādi ir iesniegumam atļaujas saņemšanai A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai.

10. Ja saskaņā ar grozījumiem šajos noteikumos operatoram nepieciešama B kategorijas atļauja, kāda pirms grozījumu spēkā stāšanās nebija nepieciešama, operators sešu mēnešu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas iesniedz pārvaldē iesniegumu B kategorijas atļaujas saņemšanai, ja šajos noteikumos nav noteikts cits termiņš.

11. Ja saskaņā ar grozījumiem šajos noteikumos operatoram ir nepieciešams C kategorijas apliecinājums, kāds pirms grozījumu spēkā stāšanās nebija nepieciešams, operators triju mēnešu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas iesniedz pārvaldē attiecīgu iesniegumu.

12. Iesniedzot iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu, operators iesniegumā norāda, kādas kategorijas piesārņojošas darbības tajā ir ietvertas.

13. Iesniegumu A vai B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai (3.pielikums) operators iesniedz elektroniski, reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE" un aizpildot attiecīga parauga iesniegumu. Iesniegumā sniedz informāciju atbilstoši prasībām, kas noteiktas likumā "Par piesārņojumu" un citos ar konkrēto piesārņojošo darbību saistītajos normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.196 redakcijā)

14. Ja uz A vai B kategorijas piesārņojošo darbību neattiecas kāds no iesnieguma punktiem, operators to neaizpilda. Ja operators nevar noteikt, kuri iesnieguma punkti neattiecas uz attiecīgo piesārņojošo darbību, viņš to rakstiski precizē pārvaldē. Pārvalde 14 dienu laikā sniedz atzinumu par to, kuri iesnieguma punkti neattiecas uz attiecīgo piesārņojošo darbību.

15. Dokumentus, kas pamato iesniegumā minēto informāciju, operators pievieno pielikumā, norādot atsauces uz tiem iesniegumā.

16. Iesniedzot iesniegumu atļaujas saņemšanai piesārņojošas darbības uzsākšanai vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā, operators norāda plānošanas un arhitektūras uzdevuma vai būvatļaujas izsniegšanas datumu un numuru.

17. Operators iesniegumam pievieno iekārtā izmantoto šķīdinātāju apsaimniekošanas bilanci, ja to paredz normatīvie akti par kārtību, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 738 redakcijā)

18. Operators iesniegumā iekļauj tajā minēto pasākumu kopsavilkumu, kas sniedz sabiedrībai informāciju par piesārņojošas darbības ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Kopsavilkumā nelieto tehniskus aprakstus un detalizētu informāciju un neiekļauj ierobežotas pieejamības informāciju.

19. Pirms A kategorijas piesārņojošas darbības pieteikšanas operators konsultējas ar pārvaldi un ņem vērā Eiropas Komisijas secinājumus par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem. Pārvalde pēc operatora pieprasījuma norāda informāciju par dokumentu, kas izstrādāts noteiktai piesārņojošai darbībai un satur informāciju par piemērotiem tehniskiem paņēmieniem, pašreizējiem emisijas un patēriņa līmeņiem, tehniskiem paņēmieniem, ko paredzēts izmantot, lai noteiktu labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, kā arī secinājumus par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem un par jauniem paņēmieniem (turpmāk – labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokuments).

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.196 redakcijā)

20. Ja A kategorijas piesārņojošai darbībai atļaujas izsniegšanas vai tās pārskatīšanas dienā nav sagatavoti piemērojami secinājumi par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, izmanto labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentā ietvertos secinājumus. Ja attiecīgajai A kategorijas piesārņojošai darbībai atļaujas izsniegšanas vai tās pārskatīšanas dienā nav sagatavoti ne secinājumi par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem, ne Eiropas Komisijas izstrādāts labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokuments, izmanto starptautisko organizāciju izstrādātos labāko pieejamo tehnisko paņēmienu dokumentus vai vadlīnijas, kas paredz augstākas vides aizsardzības prasības, ņem vērā dokumenta vai vadlīniju detalizācijas pakāpi, izdošanas laiku un piemērotību attiecīgajai iekārtai, kā arī izmaksu efektivitāti, ieviešot vadlīniju dokumentā ietvertos nosacījumus.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.196 redakcijā)

21. Iesniedzot iesniegumu esošām A kategorijas piesārņojošām darbībām, operators iesniegumam pievieno plānu, lai nodrošinātu, ka emisija nepārsniedz emisiju līmeni, kas noteikts secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, ja tādi ir publicēti, vai emisiju līmeni, kas noteikts labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentā. Plānā paredz mērķus un to izpildes termiņus, nepieciešamos pārveidojumus, modernizāciju un ķīmisko vielu vai maisījumu aizvietošanu, lai samazinātu risku cilvēku veselībai un videi, un to izpildes termiņus, kā arī norāda investīcijas un ieguldījumus pamatkapitālā, lai īstenotu plānotos pasākumus.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 738 redakcijā)

22. Ja esošas A vai B kategorijas iekārtas darbībā konstatēta neatbilstība vides aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām, operators iesniedz pārvaldē plānu, kurā iekļauta informācija, kā tiks nodrošināta minēto prasību izpilde. Plānā paredz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un modernizāciju un to izpildes termiņus.

(MK 05.08.2014.2014. noteikumu Nr.437 redakcijā)

23. Labākos pieejamos tehniskos paņēmienus A kategorijas iekārtām ievieš vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

24. Aizpildot iesnieguma tabulas, operators sniedz detalizētu informāciju par šo noteikumu 4.pielikumā minēto vielu un vielu grupu emisiju. Attiecībā uz emisiju ūdenī operators sniedz detalizētu informāciju par vielām un vielu grupām, kas noteiktas Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 1. un 2.pielikumā, kā arī par vielām, kas noteiktas Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību" 2.pielikumā.

25. Pārvalde 20 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz rakstisku atzinumu par iesnieguma pieņemšanu, ja iesniegumā norādīta vai tam pievienota visa vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā informācija. Ja iesniegumā nav norādīta vai tam nav pievienota visa vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā informācija, pārvalde sagatavo rakstisku atzinumu un nosūta to operatoram nepieciešamās informācijas sniegšanai. Ja operators pārvaldes noteiktajā laikā, kas nav īsāks par 20 dienām no minētā atzinuma nosūtīšanas dienas, nesniedz visu papildus pieprasīto informāciju, pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju. Par iesnieguma pieņemšanas dienu uzskatāma diena, kad pārvalde sniedz atzinumu, ka iesnieguma izvērtēšanai informācija ir pietiekama.

26. Pārvaldei pēc iesnieguma pieņemšanas ir tiesības pieprasīt un saņemt no operatora papildu informāciju, kas precizē iesniegto informāciju vai kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai. Minētajā gadījumā atļaujas izsniegšanas termiņu nepagarina.

27. Pārvalde septiņu darbdienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas elektroniski nosūta tīmekļvietnes adresi, kurā pieejams A un B kategorijas piesārņojošas darbības iesniegums:

27.1. pašvaldībai, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota attiecīgā piesārņojošā darbība vai kuras teritoriju attiecīgā darbība var būtiski ietekmēt;

27.2. Veselības inspekcijai;

27.3. citām ieinteresētajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī biedrībām un nodibinājumiem, ja minētās institūcijas, biedrības un nodibinājumi pieteikušies pārvaldē un norādījuši e-pasta adresi, uz kuru sūtāma informācija.

(Grozīts ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 437; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

28. Šo noteikumu 27.1. un 27.2.apakšpunktā minētās institūcijas 30 dienu laikā pēc tīmekļvietnes adreses saņemšanas, kurā pieejams A un B kategorijas piesārņojošas darbības iesniegums, iesniedz pārvaldē priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem. Minētajā termiņā priekšlikumus pārvaldē var iesniegt arī šo noteikumu 27.3.apakšpunktā minētās institūcijas. Uz šo noteikumu 27.3.apakšpunktā minēto institūciju priekšlikumiem attiecas šo noteikumu 47. un 48.punkts.

(Grozīts ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 437; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

29. Ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minētās informācijas saņemšanas pašvaldība, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota attiecīgā B kategorijas piesārņojošā darbība, informē pārvaldi un operatoru, ja pašvaldība pieņēmusi lēmumu par sabiedrības līdzdalību iesnieguma apspriešanā.

30. Ja, pamatojoties uz A kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumā sniegto informāciju, var secināt, ka piesārņojošai darbībai iespējama pārrobežu ietekme vai attiecīgā valsts pieprasa informāciju par šo darbību, pārvalde par to informē operatoru un attiecīgo pašvaldību, kā arī elektroniski nosūta Vides pārraudzības valsts birojam (turpmāk – birojs) tīmekļvietnes adresi, kurā pieejams A kategorijas piesārņojošas darbības iesniegums.

(Grozīts ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 437; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

31. Šo noteikumu 30.punktā minētajā gadījumā operators nodrošina iesnieguma teksta tulkojumu nepieciešamajā valodā un birojs sagatavo un ne vēlāk kā divus mēnešus pirms A kategorijas atļaujas izsniegšanas nosūta informāciju par piesārņojošo darbību, kā arī priekšlikumus par kopīgiem monitoringa pasākumiem attiecīgās valsts kompetentajai institūcijai, iepriekš to saskaņojot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un informējot Ārlietu ministriju. Informācija, kuru sniedz attiecīgajai valstij, ir tikpat detalizēta kā informācija, kuru sniedz sabiedrībai, un to sagatavo saskaņā ar šo noteikumu 40. punkta prasībām.

(Grozīts ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 437; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

32. Ja valsts, kuru var ietekmēt pārrobežu piesārņojums, organizē sabiedrisko apspriešanu, birojs nodrošina attiecīgu ekspertu piedalīšanos tajā. Ar ekspertu piedalīšanos saistītās izmaksas sedz operators.

33. Operators sagatavo iesniegumu C kategorijas piesārņojošai darbībai atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam. Iesniegumu operators iesniedz papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedz arī elektroniski) vai nosūta elektroniska dokumenta veidā, vai reģistrējas Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā "TULPE" un aizpilda attiecīga parauga iesniegumu. Ja operators iegūst vai plāno iegūt arī virszemes vai pazemes ūdeņus, operators saņem ūdens resursu lietošanas atļauju ūdens resursu apsaimniekošanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.437)

III. Sabiedrības līdzdalība iesnieguma apspriešanā

34. Iesniegumā ietvertā informācija, tai skaitā iesniegtie papildu dokumenti, ir pieejami sabiedrībai. Ja operators uzskata, ka daļa informācijas ir ierobežotas pieejamības informācija, to iesniedz atsevišķi ar attiecīgu norādi. Operators norāda iemeslus, kāpēc informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju.

35. Ja pārvalde nepiekrīt, ka attiecīgā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, pārvalde pieņem pamatotu lēmumu un par to rakstiski paziņo operatoram. Pārvaldes lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt birojā. Šajā gadījumā par iesnieguma pieņemšanas dienu uzskatāma diena, kad stājies spēkā galīgais lēmums par to, vai attiecīgā informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.

36. Pārvalde septiņu darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts iesniegums A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, attiecīgo iesniegumu ievieto Valsts vides dienesta tīmekļvietnē.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

37. Pārvalde piecu darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts iesniegums A kategorijas piesārņojošai darbībai, ievieto Valsts vides dienesta tīmekļvietnē šādu informāciju:

37.1. operatora nosaukums;

37.2. piesārņojošās darbības nosaukums un tās veikšanas vieta (adrese);

37.3. vieta un laiks, kad iespējams iepazīties ar iesniegumā ietverto informāciju, tai skaitā iesniegtajiem papildu materiāliem (ja noteikta sabiedriskā apspriešana, arī ar materiāliem, kas kļuvuši pieejami tikai pēc sabiedrības informēšanas saskaņā ar šo noteikumu 38.punktu vai pēc sabiedriskās apspriešanas);

37.4. iespējamā lēmuma būtība (lēmums par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, lēmums par atļaujas nosacījumu maiņu vai par atteikumu mainīt atļaujas nosacījumus) un lēmuma pieņemšanas laiks.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

38. Ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad pārvaldē pieņemts iesniegums darbības uzsākšanai, esošās darbības turpināšanai vai būtiskām izmaiņām esošajā darbībā attiecībā uz A kategorijas piesārņojošo darbību vai B kategorijas piesārņojošo darbību (atkritumu sadedzināšanas iekārtu, kā arī to iekārtu, par kurām pārvalde vai attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par sabiedrības viedokļa uzklausīšanu), operators informē sabiedrību par piesārņojošo darbību:

38.1. publiski – nodrošinot iespēju saņemt informāciju operatora birojā un vietējā pašvaldībā;

38.2. individuāli – nosūtot paziņojumus īpašniekiem (valdītājiem), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar pieteiktās piesārņojošās darbības vietu vai atrodas tās tiešas ietekmes zonā;

38.3. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā vietējā laikrakstā;

38.4. internetā – operatora vai Valsts vides dienesta tīmekļvietnē;

38.5. par jaunām piesārņojošām darbībām – arī Latvijas radio 1.programmā vai vietējā radio.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

39. Operators šo noteikumu 38.punktā noteiktajā kārtībā informē sabiedrību arī tad, ja pārvalde ierosinājusi piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu.

40. Paziņojumā sabiedrībai operators sniedz šādu informāciju:

40.1. piesārņojošās darbības nosaukums un veids vai informācija par darbības izmaiņām;

40.2. atkritumi, kādus paredzēts sadedzināt (atkritumu sadedzināšanas iekārtām);

40.3. ziņas par iekārtas īpašnieku un operatoru;

40.4. paredzētās piesārņojošās darbības vieta (adrese);

40.5. vieta, kur sabiedrība var saņemt iesnieguma kopsavilkumu vai iepazīties ar iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem;

40.6. sabiedriskās apspriešanas norises vieta un laiks;

40.7. datums, līdz kuram sabiedrība var iesniegt pārvaldē rakstiskus priekšlikumus;

40.8. pārvalde, kura atbildīga par atļaujas izsniegšanu, un tās adrese;

40.9. attiecīgā gadījumā – norāde par iespējamo pārrobežas ietekmi.

41. Operators piecu darbdienu laikā pēc tam, kad sniegta informācija sabiedrībai, nosūta pārvaldei dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 38. un 40.punktā minēto prasību izpildi.

42. Operators rīko sabiedrisko apspriešanu vismaz piecas dienas pēc šo noteikumu 38.punktā minētā paziņojuma publicēšanas vietējā laikrakstā. Pārvalde atļauj operatoram neorganizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, ja tā jau ir notikusi paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtēšanas laikā un kopš tās nav pagājis vairāk par diviem gadiem, kā arī, izvērtējot iesniegumu, nav atklāta jauna negatīva ietekme uz cilvēka veselību vai vidi.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.196 redakcijā)

43. Sabiedrisko apspriešanu vada pašvaldības vai operatora pilnvarots pārstāvis. Operators nodrošina sanāksmes norisi un protokolēšanu, kā arī sniedz sabiedrībai pietiekamu informāciju par iesniegumu un paredzēto darbību. Sabiedriskās apspriešanas laikā klātesošajiem nodrošina iespēju uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli.

44. Operators triju darbdienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes nosūta sanāksmes protokolu pašvaldībai, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota attiecīgā piesārņojošā darbība, un pārvaldei, kas ir atbildīga par atļaujas izsniegšanu. Sabiedrībai protokols ir pieejams pašvaldībā un pārvaldē. Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā iesniegt pārvaldē pievienošanai protokolam atsevišķo viedokli par sabiedriskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem.

45. Papildus šo noteikumu 31.punktā minētajiem nosacījumiem sabiedrībai pārvaldē ir pieejama arī informācija, kas var tikt izmantota lēmuma pieņemšanā, bet kļuvusi pieejama tikai pēc sabiedrības informēšanas saskaņā ar šo noteikumu 38.punktu vai pēc sabiedriskās apspriešanas.

46. Sabiedrība 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 38.3.apakšpunktā minētā paziņojuma publicēšanas dienas var rakstiski iesniegt pārvaldē savus priekšlikumus vai viedokli par atļaujas izsniegšanu vai tās nosacījumiem.

47. Pārvalde informē operatoru par saņemtajiem priekšlikumiem un norāda termiņu, līdz kuram iesniedzams operatora skaidrojums par tiem. Operatoram noteiktais termiņš skaidrojumu sniegšanai nedrīkst būt ilgāks par 14 dienām.

48. Ja informētās institūcijas vai sabiedrība izsaka priekšlikumu neizsniegt atļauju pieteiktās piesārņojošās darbības veikšanai, pārvalde izsniedz atļauju vai pieņem pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju tikai pēc tam, kad operatoram ir dotas ne mazāk kā 14 dienas, lai rakstiski izteiktu savu skaidrojumu.

IV. A un B kategorijas atļaujas un C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma izsniegšanas kārtība

49. Pārvalde ne vēlāk kā 90 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas A kategorijas piesārņojošai darbībai un ne vēlāk kā 60 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas B kategorijas piesārņojošai darbībai izsniedz attiecīgu atļauju piesārņojošas darbības veikšanai vai būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā vai pieņem lēmumu par atļaujas nosacījumu maiņu vai par atteikumu mainīt atļaujas nosacījumus, vai par atteikumu izsniegt atļauju, vai par atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu. Pārvalde ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai izsniedz attiecīgu atļauju piesārņojošas darbības veikšanai, ja A vai B kategorijas piesārņojošā darbībā netiek plānotas darbības izmaiņas.

50. Pārvalde esošai B kategorijas piesārņojošai darbībai, kā arī jaunai B kategorijas piesārņojošai darbībai gadījumos, kad noteikta sabiedriskā apspriešana, var pagarināt šo noteikumu 49.punktā minēto termiņu uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, un par to rakstiski informē operatoru. Ja nepieciešams, attiecīgi pagarina esošo atļauju termiņu.

51. Izsniedzot atļauju vai pieņemot pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, pārvalde pamatojas uz iesniegto informāciju un tās izvērtējumu, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības, Veselības inspekcijas, citu valsts un pašvaldību institūciju, kā arī sabiedrības priekšlikumus un operatora skaidrojumu. Izsniedzot A kategorijas atļauju tādai piesārņojošai darbībai, kurai iespējama piesārņojuma pārrobežu ietekme, pārvalde ņem vērā attiecīgās valsts kompetentās institūcijas atzinumu, kā arī šīs valsts sabiedrības priekšlikumus.

52. Atļauju izsniedz atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā norādītajam veidlapas paraugam.

53. Pamatojoties uz šo noteikumu 9.punktā minēto iesniegumu vai uz likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta sesto daļu, ja nepieciešams, groza siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumus un izsniedz attiecīgo atļauju.

54. Atļaujā izmanto tādas pašas tabulas, kādas saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu izmantotas A un B kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumā.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.196)

55. Ja konkrētai iekārtai atļaujā nav iespējams noteikt emisijas limitus, tos aizvieto ar citiem nosacījumiem, kas nodrošina līdzvērtīgu aizsardzību cilvēka veselībai un videi. Nosakot atļaujas nosacījumus likuma "Par piesārņojumu" pielikuma sestās daļas 6.punktā minētajām iekārtām, ņem vērā šo iekārtu specifiku un praktiskus apsvērumus vides kvalitātes nodrošināšanai, tai skaitā prasības mēslu krātuvēm.

55.1 Ja pārvalde saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 31. panta sesto daļu atļaujā ir noteikusi atkāpes no emisiju līmeņa, kas noteikts secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, ja tādi ir publicēti, vai emisiju līmeni, kas noteikts labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentā, atļauju papildina ar pielikumu, kurā ietver operatora sagatavotu izvērtējumu un dokumentētu apliecinājumu atkāpes piemērošanai, ja tāda tiek prasīta. Ja pārskata atļaujas nosacījumus, pārskata arī noteiktās atkāpes.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 738 redakcijā)

55.2 Ja uz iekārtā veiktu A kategorijas piesārņojošo darbību vai ražošanas procesa veidu neattiecas neviens no secinājumiem par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem vai ja šādi secinājumi neattiecas uz darbības vai procesa iespējamo ietekmi uz vidi, pārvalde, ņemot vērā operatora viedokli, nosaka atļaujas nosacījumus, pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem, ko tā ir noteikusi attiecīgām darbībām vai procesiem, īpaši ņemot vērā likuma "Par piesārņojumu" 21.panta piektajā daļā noteiktos kritērijus.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.196 redakcijā)

55.3 Ja pārvalde saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 31.panta sesto daļu atļaujā ir noteikusi atkāpes no labāko pieejamo tehnisko paņēmienu secinājumos noteiktajām emisiju robežvērtībām, atļauju papildina ar pielikumu, kurā ietver izvērtējumu un dokumentētu apliecinājumu atkāpes piemērošanai. Ja pārvalde pārskata atļaujas nosacījumus, tā pārskata arī atkāpes no labāko pieejamo tehnisko paņēmienu secinājumos noteiktajām emisijas robežvērtībām.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.196 redakcijā)

56. Pārvalde triju darbdienu laikā pēc attiecīgās šo noteikumu 49.punktā minētās atļaujas izsniegšanas vai lēmuma pieņemšanas nosūta (arī elektroniski) birojam atļaujas vai lēmuma kopiju. Attiecīgos dokumentus tikai elektroniski nosūta šo noteikumu 27.1.apakšpunktā minētajām pašvaldībām, Veselības inspekcijai, šo noteikumu 27.3.apakšpunktā minētajām institūcijām, kuras šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā un termiņos ir iesniegušas rakstiskus priekšlikumus, kā arī, ja nepieciešams, citām valsts un pašvaldību institūcijām, ja attiecīgā institūcija nav pieprasījusi informāciju sniegt rakstiski.

57. Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.

58. Pārvalde izvērtē iesniegto C kategorijas piesārņojošas darbības iesniegumu un nosūta operatoram C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumam 14 dienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas. Pārvalde elektroniski nosūta C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu šo noteikumu 27.punktā minētajām institūcijām.

59. Pārvalde, izsniedzot C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu, iekļauj operatoru C kategorijas piesārņojošo darbību veicēju sarakstā. Operatoru svītro no saraksta, ja C kategorijas piesārņojošo darbību izbeidz vai attiecīgo darbību svītro no šo noteikumu 2.pielikuma.

60. Pārvalde piecu darbdienu laikā pēc C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma izsniegšanas to ievieto C kategorijas piesārņojošo darbību veicēju sarakstā un publisko Valsts vides dienesta tīmekļvietnē.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

61. Atļaujas izsniegšanu, atteikumu izsniegt atļauju vai atļaujā noteiktos nosacījumus var apstrīdēt likumā "Par piesārņojumu" noteiktajā kārtībā.

V. A vai B kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšana un atjaunošana

62. Operators var ierosināt A vai B kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu, iesniedzot pārvaldē attiecīgu iesniegumu (3.pielikums), ja tas nepieciešams saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu". Ja nosacījumus nepieciešams pārskatīt atsevišķās atļaujas sadaļās, iesniegumā aizpilda tikai tās sadaļas, uz kurām attiecas izmaiņas.

63. Pārvalde var pieņemt lēmumu par:

63.1. A vai B kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu, ja piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumos nepieciešams izvirzīt stingrākas prasības iekārtas radītā piesārņojuma samazināšanai;

63.2. A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanu pēc jaunu secinājumu publicēšanas izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, nodrošinot, ka atļaujas nosacījumi tiek pārskatīti un iekārtas darbības atbilstība tiek nodrošināta ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc attiecīgo secinājumu publicēšanas. Atļaujas nosacījumu pārskatīšanā ņem vērā visus jaunos vai atjaunotos secinājumus par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, kas piemērojami iekārtai;

63.3. A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu, ja attiecībā uz iekārtā veiktu A kategorijas piesārņojošo darbību nav sagatavoti secinājumi par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, bet saskaņā ar izmaiņām labākajos pieejamajos tehniskajos paņēmienos, kas attiecināmi uz konkrēto piesārņojošo darbību, iespējams nodrošināt ievērojamu emisiju samazinājumu.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.196 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.437)

64. Ja pārvalde ierosinājusi A vai B kategorijas atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu saskaņā ar šo noteikumu 63.punktu, tā rakstiski informē operatoru par pieņemto lēmumu par atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu.

65. Pamatojoties uz pārvaldes lēmumu, operators sagatavo un ne vēlāk kā 20 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas pārvaldē iesniedz iesniegumu A vai B kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai. Iesniegumā operators sniedz informāciju par veiktās darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem. Iesniegumā (3.pielikums) operators, informējot par plānotajām izmaiņām veicamajā darbībā (ja tādas tiek plānotas), aizpilda tikai tās sadaļas, uz kurām attiecas izmaiņas. Iesniedzot iesniegumu A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, operators iesniedz informāciju, kas apliecina, ka iekārtas darbība atbilst secinājumiem par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, ja tādi ir publicēti, vai labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentiem, tai skaitā par emisiju līmeņiem.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

66. Pārvalde ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc operatora iesnieguma saņemšanas sniedz rakstisku atzinumu par iesnieguma pieņemšanu, ja tajā norādīta vai tam pievienota visa nepieciešamā informācija. Pārvaldei ir tiesības pieprasīt no operatora papildu informāciju par piesārņojošo darbību. Operators pārvaldes noteiktajā laikā, kas nav īsāks par 10 darbdienām no pārvaldes atzinuma saņemšanas dienas, sniedz visu papildus pieprasīto informāciju.

67. Pārvalde pēc operatora iesnieguma pieņemšanas saskaņā ar šo noteikumu 27.punktu nosūta informāciju pašvaldībai, kuras teritorijā attiecīgā darbība tiek veikta, Veselības inspekcijai, kā arī citām ieinteresētajām valsts un pašvaldību institūcijām, biedrībām un nodibinājumiem atzinuma sniegšanai šo noteikumu 28.punktā noteiktajā termiņā.

68. Ja A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšana un atjaunošana uzsākta, pamatojoties uz šo noteikumu 63.punktā minēto pārvaldes lēmumu, operators nodrošina sabiedrības līdzdalību iesnieguma apspriešanā saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu.

69. Pārvalde, pārskatot un atjaunojot A vai B kategorijas atļaujas nosacījumus, pamatojas uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, ņemot vērā attiecīgās pašvaldības, Veselības inspekcijas, citu valsts un pašvaldību institūciju, kā arī sabiedrības priekšlikumus, ja A kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai piemērota sabiedrības līdzdalība, un operatora skaidrojumu, kā arī pamatojas uz tās rīcībā esošo informāciju, tai skaitā ņem vērā:

69.1. pārskatīšanas periodā atļaujā veiktās izmaiņas, tai skaitā – darbības izmaiņas un to ietekmi uz vides kvalitātes normatīvu robežlielumiem un to saistību ar vides kvalitātes standartiem;

69.2. kā izpildīti administratīvie akti par konstatēto iekārtas darbības nepilnību novēršanu (ja tādi ir bijuši);

69.3. informāciju, kas iegūta monitoringa vai pārbaužu rezultātā.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.196)

VI. Informācija sabiedrībai un Eiropas Komisijai

70. Atļaujā noteiktie nosacījumi, kā arī piesārņojuma kontroles un monitoringa rezultāti sabiedrībai ir brīvi pieejami attiecīgajā pārvaldē.

71. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem ir notikusi sabiedriskā apspriešana, operators astoņu dienu laikā no dienas, kad pārvalde izsniegusi vai pagarinājusi atļauju vai mainījusi atļaujā noteiktos nosacījumus, informē sabiedrību par piesārņojošo darbību atbilstoši šo noteikumu 38.1. un 38.2.apakšpunktam. Paziņojumā sabiedrībai operators sniedz šādu informāciju:

71.1. piesārņojošās darbības nosaukums un veids;

71.2. ziņas par iekārtas īpašnieku un operatoru;

71.3. paredzētās piesārņojošās darbības vieta (adrese);

71.4. tīmekļvietnes adrese, kurā pieejami atļaujas nosacījumi;

71.5. pārvaldes adrese, kur iespējams saņemt atļaujas kopiju;

71.6. termiņš un iestāde, kurā iespējams apstrīdēt atļaujas izsniegšanu vai tajā noteiktos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

72. Operators piecu darbdienu laikā pēc tam, kad sniegta informācija sabiedrībai, nosūta pārvaldei dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 71.punktā minēto prasību izpildi.

73. Birojs astoņu dienu laikā pēc šo noteikumu 49.punktā minētās atļaujas izsniegšanas vai lēmuma pieņemšanas ievieto atļauju vai lēmumu biroja tīmekļvietnē.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

73.1 Birojs, publicējot šo noteikumu 73. punktā minēto atļauju vai lēmumu, vienlaikus norāda tīmekļvietnes adresi, kur sabiedrība var iepazīties ar secinājumiem par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem, kas attiecināmi uz konkrēto piesārņojošo iekārtu vai darbību.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 738 redakcijā)

74. Ja saņemta A kategorijas atļauja tādai piesārņojošajai darbībai, kurai iespējama pārrobežu ietekme, birojs informē attiecīgās valsts kompetento institūciju par A kategorijas atļaujā noteiktajiem nosacījumiem, kā arī sniedz pārvaldes sagatavotu informāciju par piesārņojošās darbības monitoringa rezultātiem. Informācijas sagatavošanu nepieciešamajā valodā nodrošina operators.

75. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar pārvaldi un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sagatavo un sniedz Eiropas Komisijā informāciju par šo noteikumu prasību izpildi attiecībā uz A kategorijas piesārņojošām darbībām (iekārtām) atbilstoši Eiropas Komisijas noteiktajiem pārskata periodiem un pārskata sniegšanas norādījumiem.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 738 redakcijā)

76. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" ir atbildīgā institūcija par informācijas sniegšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/oj/?locale=LV' target='_blank' id='tooltip' rel-text='Atvērt direktīvu'>91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu.

VII. Noslēguma jautājumi

77. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 9.jūlija noteikumus Nr.294 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 109.nr.; 2003, 105.nr.; 2004, 20., 69.nr.; 2005, 121.nr.; 2006, 118., 204.nr.; 2009, 5., 166.nr.).

78. Maksimālais termiņš labāko pieejamo tehnisko paņēmienu ieviešanai A kategorijas piesārņojošajai darbībai ir 2007.gada 31.oktobris, izņemot, ja iekārtai noteikts ilgāks termiņš saskaņā ar līgumu par pievienošanos Eiropas Savienībai.

79. Pārvalde, pamatojoties uz operatora iesniegto labāko pieejamo tehnisko paņēmienu ieviešanas programmu, A kategorijas atļaujā nosaka termiņus konkrētu tehnoloģisko risinājumu ieviešanai, kuri nepārsniedz šo noteikumu 78.punktā minētos termiņus.

80. Operators, kas veic piesārņojošu darbību un ir iesniedzis iesniegumu, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā vai lai saņemtu atļauju būtiskām izmaiņām piesārņojošajā darbībā, līdz attiecīgās atļaujas saņemšanai šajos noteikumos noteiktajos termiņos, ja nepieciešams, iesniedz pārvaldē iesniegumu par A vai B kategorijas atļaujas termiņa pagarināšanu. Pārvalde pagarina attiecīgo atļauju uz laiku, kas nepārsniedz 60 dienas. Ja pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par sabiedriskās apspriešanas procedūras piemērošanu B kategorijas atļaujas saņemšanai, attiecīgo atļauju no lēmuma pieņemšanas dienas pagarina uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas.

81. A vai B kategorijas atļauja aizstāj citos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas gaisu piesārņojošo vielu emisijai, ūdens lietošanai un atkritumu apsaimniekošanai, izņemot atļauju atkritumu pārvadāšanai.

82. A un B kategorijas atļaujas, kuras izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to termiņa beigām, izņemot, ja saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu" atļaujas nosacījumi pārskatāmi agrāk.

83. A un B kategorijas atļaujas, kuras izsniegtas uz noteiktu termiņu, ir derīgas līdz to termiņa beigām, izņemot, ja piesārņojošā darbībā veikta būtiska izmaiņa.

84. Šo noteikumu 60.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

85. Šo noteikumu 13.punktā minēto iesniegumu līdz 2013.gada 1.jūlijam operators iesniedz papīra formā (attiecīgo informāciju papildus iesniedzot arī elektroniski, bez elektroniskā paraksta) vai elektroniska dokumenta veidā, vai elektroniski, izmantojot Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmu "TULPE".

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.196 redakcijā)

86. Šo noteikumu 1.pielikuma 5.2.1 apakšpunktā minētajām iekārtām piesārņojošas darbības atļauju izsniedz līdz 2015.gada 7.janvārim.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.196 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1975.gada 15.jūlija Direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem;

2) Padomes 1979.gada 17.decembra Direktīvas 80/68/EEK par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu;

3) Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu;

4) Padomes 1991.gada 12.decembra Direktīvas 91/689/oj/?locale=LV' target='_blank' id='tooltip' rel-text='Atvērt direktīvu'>91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem;

5) Eiropas Padomes un Parlamenta 2008.gada 15.janvāra Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (kodificēta versija);

6) Padomes 1999.gada 26.aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 4.decembra Direktīvas 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Direktīvas 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK;

10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole);

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu;

12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūlija Direktīvas 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA);

13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos;

14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Direktīvas (ES) 2015/2193 par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082
Piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešama B kategorijas atļauja

(Pielikums grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 437; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

Sektors un darbības veids

NACE
kods
(Aile svītrota ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.196)

1

2

1. Enerģētika:  
1.1. sadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par kārtību, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām, un kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir:  
1.1.1. vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo
1.1.2. vienāda ar vai lielāka par 0,5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu)
1.1.3. vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā, kuru lieto graudu kaltē, izmanto šķidro kurināmo vai degvieleļļu
1.1.4. vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto ogles (akmeņogles)
1.2. sadedzināšanas iekārtas, kurās izmanto degvieleļļu (mazutu)  
1.3. naftas bāzes un termināļi ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, kas pārsūknēts gadā pēdējo triju gadu laikā) 5000 un vairāk tonnu gadā  
1.4. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas daudzumu (lielākais kopējais degvielas daudzums, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) 2000 un vairāk kubikmetru gadā  
1.5. sašķidrinātās gāzes uzglabāšanas iekārtas ar tilpumu 100 m3 un vairāk un dabasgāzes pazemes krātuves  
1.6. akmeņogļu un brūnogļu briketēšanas iekārtas  
1.7. kokogļu ražošana  
2. Metālu ražošana un apstrāde:  
2.1. iekārtas čuguna vai tērauda ražošanai, arī nepārtrauktai liešanai, kuru jauda nepārsniedz 2,5 tonnas stundā  
2.2. iekārtas melno metālu apstrādei:  
2.2.1. karstās velmēšanas iekārtas, kurās apstrādā mazāk par 20 tonnām neattīrīta tērauda stundā  
2.2.2. iekārtas metālu sakausējumu aizsargslāņa uzklāšanai, kurās apstrādā mazāk par divām tonnām neattīrīta tērauda stundā  
2.3. melno metālu lietuves ar ražošanas jaudu līdz 20 tonnām dienā  
2.4. iekārtas krāsaino metālu, tai skaitā otrreizējai pārstrādei izmantojamo metālu, kausēšanai, arī sakausēšanai, kuru kausēšanas jauda nepārsniedz četras tonnas kausēta svina vai kadmija dienā vai 20 tonnas citu metālu dienā, izņemot iekārtas, ko izmanto amatniecībā un tēlniecībā, tai skaitā zelta un sudraba apstrādei  
2.5. iekārtas, kurās izmanto elektrolīzi vai ķīmiskus procesus metāla un plastmasas virsmu apstrādei un kuru apstrādes tvertņu kopējais tilpums nepārsniedz 30 m3  
2.6. iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs, tērauda vai citu metāla priekšmetu slīpēšana, attīrīšana ar smilšu strūklu un pulverkrāsošana, ja iekārtas kopējā izplūde ir 10000 un vairāk kubikmetru stundā  
2.7. tērauda kuģu būvētavas peldošie doki un sausie doki  
2.8. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību 1000 m2 un vairāk  
2.9. iekārtas kabeļu ražošanai  
2.10. iekārtas akumulatoru un bateriju ražošanai  
2.11. elektrotehniskās iekārtas transformatoru vai iespiedshēmu ražošanai  
3. Minerālu izstrādājumu ražošana:  
3.1. iekārtas cementa klinkera ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda nepārsniedz 500 tonnu dienā, vai kaļķa ražošanai rotācijas krāsnīs ar ražošanas jaudu, kas nepārsniedz 50 tonnu dienā, vai citu veidu krāsnīs ar ražošanas jaudu, kas nepārsniedz 50 tonnu dienā  
3.2. iekārtas stikla, tai skaitā stikla šķiedru, ražošanai ar kausēšanas jaudu, kas nepārsniedz 20 tonnu dienā, izņemot daiļamatniecību  
3.3. iekārtas minerālu vielu kausēšanai, tai skaitā minerālvates ražošanai, ar kausēšanas jaudu, kas nepārsniedz 20 tonnu dienā  
3.4. iekārtas apdedzināto māla izstrādājumu ražošanai, tai skaitā jumta dakstiņu, ķieģeļu, ugunsizturīgo ķieģeļu, flīžu, krāsns podiņu, māla trauku, fajansa vai porcelāna ražošanai, kurās var saražot līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā, izņemot daiļamatniecību  
3.5. cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā un iekārtas betona un betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu 20000 un vairāk kubikmetru gadā  
3.6. iekārtas ģipša izstrādājumu ražošanai, izņemot daiļamatniecību  
4. Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem:  
4.1. iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana)  
4.2. iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk  
4.3. iekārtas pamatfarmaceitisko produktu ražošanai, kurās izmanto fizikālus procesus (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana)  
4.4. iekārtas sprāgstvielu ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, sajaukšana)  
4.5. iekārtas munīcijas ražošanai  
4.6. iekārtas rūpnieciskai krāsvielu, piedevu un palīgvielu (arī pārtikas rūpniecībā izmantojamu) ražošanai, kurās izmanto fizikālus procesus (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana), izņemot mazumtirdzniecību  
4.7. iekārtas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, arī augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu ražošanai ar fizikālām metodēm (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana), iepakošanai un iepildīšanai  
4.8. iekārtas ziepju, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu ražošanai ar ražošanas jaudu viena tonna un vairāk tonnu gadā  
4.9. iekārtas krāsu, laku vai līmes ražošanai  
4.10. iekārtas preču ražošanai ar teflona termopārklājumiem, termoplastu spiedes lējumiem vai veicot šķiedru termoplastisko kompozītmateriālu atjaunošanu, ja tiek izlietots 100 un vairāk kilogramu plastmasas dienā  
4.11. iekārtas plastmasas preču ražošanai, izmantojot spiedienliešanu no kausējuma, ekstrūzijas procesu, tai skaitā kalandrēšanu vai termoformēšanu, ja tiek izlietotas piecas un vairāk tonnu plastmasas dienā. Iekārtas plastmasas preču ražošanai no putupolistirola, ja tiek izlietotas piecas un vairāk tonnu plastmasas dienā  
4.12. iekārtas gumijas izstrādājumu ražošanai ar ražošanas jaudu virs 500 tonnām gadā  
4.13. iekārtas reģenerētas celulozes ražošanai  
4.14. iekārtas želatīna un līmes ražošanai no dzīvnieku ādas un kauliem  
4.15. iekārtas organisko ķīmisko produktu ražošanai ķīmiskā, bioloģiskā vai fizikālā procesā, kuras nav iekļautas likuma "Par piesārņojumu" attiecīgajā pielikumā vai šā pielikuma citā punktā  
4.16. iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai  
4.17. iekārtas jumta seguma ražošanai, izmantojot darvu un bitumenu  
4.18. iekārtas darvas destilācijai  
4.19. gāzes un koksa rūpnīcas  
4.20. austuves, vērptuves un trikotāžas ražotnes, ja ražošanas jauda ir 100 un vairāk kilogramu dienā  
4.21. ķīmiskās tīrītavas  
4.22. veļas mazgātavas, kuru jauda pārsniedz 1000 kilogramu dienā  
5. Atkritumu apsaimniekošana:  
5.1. iekārtas bīstamo atkritumu, tai skaitā naftas produktu atkritumu, apglabāšanai vai reģenerācijai, kuru jauda nepārsniedz 10 tonnu dienā  
5.2. iekārtas sadzīves atkritumu un citu atkritumu, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem, sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz trīs tonnas stundā  
5.2.1 iekārtas bīstamo atkritumu sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai ar jaudu līdz 10 tonnām dienā, uz kurām attiecas normatīvie akti par prasībām atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai  
5.3. iekārtas sadzīves atkritumu bioloģiskai vai fizikāli ķīmiskai apstrādei, izņemot kompostēšanas iekārtas ar uzņemšanas jaudu līdz 100 tonnām gadā un dzīvnieku mēslu kompostēšanas iekārtas  
5.4. iekārtas sadzīves atkritumu apstrādei apglabāšanas nolūkos, kurās neizmanto bioloģisko vai fizikāli ķīmisko apstrādes metodi  
5.5. iekārtas sadzīves (nebīstamu) atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta viena vai vairākas šādas darbības:  
5.5.1. bioloģiskā attīrīšana  
5.5.2. atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai  
5.5.3. pelnu un izdedžu attīrīšana  
5.5.4. metālu atkritumu, tai skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu, apstrāde smalcinātājos  
5.6. poligoni, kas var uzņemt līdz 10 tonnām atkritumu dienā vai kuru kopējā ietilpība nepārsniedz 25000 tonnu, izņemot inerto atkritumu poligonus  
5.7. inerto atkritumu poligoni  
5.8. apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem  
5.9. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu apstrādei smalcinātājos ar jaudu līdz 75 tonnām dienā vai kuģu vraku reģenerācijai vai uzglabāšanai  
5.10. iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk  
5.11. iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā  
5.12. iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (tai skaitā radīšanas vietās) ilgāk par gadu  
5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi  
5.14. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu apstrādei smalcinātājos, kuru jauda nepārsniedz 75 tonnas dienā  
5.15. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos  
5.16. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos  
6. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde:  
6.1. lopkautuves ar kautķermeņu ražošanas jaudu no 5 līdz 50 tonnām diennaktī  
6.2. iekārtas dzīvnieku līķu un dzīvnieku izcelsmes atkritumu likvidācijai vai reģenerācijai, kuru jauda ir no 1 līdz 10 tonnām diennaktī  
6.3. lopkautuves ar mājputnu izcelsmes produktu ražošanas jaudu 5000 un vairāk tonnu gadā  
6.4. sērkociņu ražošana  
6.5. orientētu koka skaidu plātņu paneļu, skaidu plātņu paneļu vai šķiedru plātņu paneļu ražošana (atsevišķi paneļu veidi vai dažādi paneļu veidi kopā), kur ražošanas jauda ir līdz 600 m3 dienā  
6.6. mēbeļu ražošana, ja ražošanas platība ir 1000 m2 un vairāk  
7. Pārtikas rūpniecība:  
7.1. iekārtas piena savākšanai, pirmapstrādei un pārstrādei, kurās piena daudzums ir no 10 līdz 200 tonnām dienā (gada vidējais rādītājs)  
7.2. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs), tai skaitā:  
7.2.1. augu un dzīvnieku izcelsmes eļļas un tauku ražošana  
7.2.2. alus un iesala ražošana  
7.2.3. bezalkoholisko dzērienu ražošana un iepildīšana  
7.2.4. cietes un kartupeļu cietes rūpnieciskas ražošanas iekārtas  
7.2.5. zivju miltu un zivju eļļas ražotnes  
7.2.6. cukura ražotnes  
7.2.7. kafijas, tējas un pārtikas piedevu ražošana  
7.2.8. graudu pārstrāde  
7.2.9. rauga ražošana  
7.2.10. spirta un alkoholisko dzērienu ražošana un iepildīšana  
7.2.11. dzīvnieku un augu izcelsmes produktu konservēšana, iepildīšana un iepakošana  
7.2.12. citas pārtikas produktu ražošanas iekārtas, kurās apstrādā un pārstrādā dārzeņus  
7.2.13. iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai  
7.3. gaļas miltu ražotnes, tai skaitā kaulu miltu, asins miltu, asins plazmas un spalvu miltu ražotnes  
7.4. proteīna un pektīna ražošana  
7.5. iekārtas tabakas izstrādājumu ražošanai  
8. Citas nozares:  
8.1. rūpniecībā:  
8.1.1. iekārtas papīra un kartona ražošanai, kuru ražošanas jauda nepārsniedz 20 tonnas dienā  
8.1.2. iekārtas šķiedru un audumu priekšapstrādei (mazgāšana, balināšana, merserizēšana) vai krāsošanai, kuru apstrādes jauda ir no 0,5 līdz 10 tonnām dienā  
8.1.3. iekārtas ādu miecēšanai, kurās saražo mazāk par 12 tonnām gatavās produkcijas dienā  
8.1.4. iekārtas, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus un kurām nepieciešama atļauja saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē emisijas no stacionārajiem piesārņojuma avotiem  
8.2. krematorijas  
8.3. lidostas un lidlauki  
8.4. dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai iecirkņa stacijas funkcijas  
8.5. ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazāku par 450 tonnām  
8.6. slimnīcas ar gultasvietu skaitu vairāk par 100  
8.7. ķīmisko vielu uzglabāšanas un transportēšanas trauku un tvertņu tīrīšanai paredzētās mazgāšanas iekārtas  
8.8. citas piesārņojošās darbības, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir nepieciešams saņemt atļauju piesārņojuma emisijai vidē  
8.9. notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē  
Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082
Piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām nepieciešams C kategorijas apliecinājums

(Pielikums grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 437; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

Sektors un darbības veids

NACE kods

(Aile svītrota ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.196)  

1

2

1. Enerģētika:  
1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir:  
1.1.1. vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo  
1.1.2. vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 0,5 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvieleļļu (mazutu)  
1.1.3. vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā, kuru lieto graudu kaltē, izmanto šķidro kurināmo vai degvieleļļu (vai mazutu)  
1.2. vēja elektrostacijas vai elektrostaciju parki ar kopējo jaudu, lielāku par 125 kilovatiem  
1.3. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m3 gadā  
1.4. gāzes uzpildes stacijas  
1.5. naftas bāzes ar degvielas daudzumu, mazāku par 5000 tonnām gadā  
1.6. iekārtas kurināmā ražošanai no koksnes atlikumiem  
1.7. iekārtas kurināmā ražošanai no kūdras  
2. Metālu ražošana un apstrāde:  
2.1. iekārtas virsmas apstrādei, kurās darba procesā rodas putekļi, tai skaitā dzelzs, tērauda vai citu metāla priekšmetu slīpēšana, pūšana ar smilšu strūklu (attīrīšana ar smilšu strūklu) un pulverkrāsošana, ja iekārtas kopējā emisija ir no 300 m3 līdz 10000 m3 stundā  
2.2. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu apstrādei ar ražošanas platību no 100 m2 līdz 1000 m2  
2.3. amatniecībā izmantojamas lietuves, arī zelta un sudraba liešanai  
2.4. elektrotehnisku izstrādājumu ražošanas iekārtas, izņemot iekārtas transformatoru vai iespiedshēmu ražošanai  
2.5. plastmasas izstrādājumu metalizācija  
3. Minerālu izstrādājumu (minerālvielu pārstrādes) rūpniecība:  
3.1. cementa ražotnes ar ražošanas jaudu no 2 līdz 20000 tonnām gadā un iekārtas betona un betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu no 2 līdz 20000 kubikmetriem gadā  
3.2. iekārtas grants vai kaļķu javas ražošanai un samaisīšanai un iekārtas akmeņu drupināšanai, kuras nav izvietotas akmeņu ieguves vietās  
3.3. stacionāras iekārtas gāzbetona, ogļu putekļu vai kaļķsmilts ķieģeļu ražošanai  
4. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un kokapstrāde:  
4.1. dzīvnieku novietnes, kurās audzē (ieskaitot cieto kūtsmēslu, šķidrmēslu, vircas un skābbarības sulas glabāšanu, savākšanu un novadīšanu) 10 un vairāk dzīvnieku vienību, kā arī dzīvnieku novietnes, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem" atrodas īpaši jutīgās teritorijās, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem un kurās audzē piecas un vairāk dzīvnieku vienības, ja dzīvnieku novietne nav iekļauta likuma "Par piesārņojumu" 1. pielikumā  
4.2. kokzāģētavas un kokapstrādes iekārtas, kurās lieto koksnes griešanas tehniku un pārstrādā 2000 m3 un vairāk apaļkoku un kokmateriālu gadā; iekārtas, kurās veic rūpniecisku koksnes ķīmisko apstrādi, arī spiediena impregnēšanu (augstspiediena impregnēšanu), vakuuma impregnēšanu (zemspiediena impregnēšanu) un koksnes aizsardzību pret zilējumu un pelējumu  
4.3. zivaudzētavas  
5. Pārtikas rūpniecība:  
5.1. iekārtas piena savākšanai, pirmapstrādei un pārstrādei, kurās uzņemtais piena daudzums ir no 1 līdz 10 tonnām dienā (vidējais gada rādītājs)  
5.2. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās pārstrādā:  
5.2.1. dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 0,1 līdz 1 tonnai gatavās produkcijas dienā  
5.2.2. augu izcelsmes produktus un saražo no 0,5 līdz 10 tonnām gatavās produkcijas dienā (vidējais ceturkšņa rādītājs)  
5.3. iekārtas zivju un vēžveidīgo produktu ražošanai, tai skaitā konservētu, kūpinātu un saldētu produktu ražošanai, kurās saražo mazāk par vienu tonnu gatavās produkcijas dienā  
5.4. žāvētavas, gaļas, gastronomijas ražotnes (arī veikalos), kurās saražo 500 un vairāk kilogramu pārtikas produktu dienā  
5.5. iekārtas maizes cepšanai un konditorejas izstrādājumu rūpnieciskai ražošanai, kuru ražošanas jauda pārsniedz divas tonnas dienā  
5.6. lopkautuves, kurām kautķermeņu ražošanas jauda ir mazāka par piecām tonnām diennaktī  
6. Citas nozares:  
6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.380 "Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai" 2.punktā paredzētās darbības  
6.2. ķīmijas un bioloģijas laboratorijas (izņemot mācību laboratorijas)  
6.3. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē  
6.4. iekārtas un fotolaboratorijas, kurās apstrādā 1000 un vairāk kvadrātmetru fotofilmu gadā  
6.5. iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls vai sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna un vairāk diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos  
6.6. iekārtas pakešu logu un durvju ražošanai  
6.7. iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vairāk nekā 10 tonnu ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu  
Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082

(Pielikums grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 05.08.2014. noteikumiem Nr. 437; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

Iesniegums atļaujas saņemšanai A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošai darbībai

(operators aizpilda tikai tās iesnieguma sadaļas, kas atbilst konkrētajai piesārņojošajai darbībai)

Valsts vides dienesta   reģionālā vides pārvalde
Komersanta (vai citas personas) firma (nosaukums), operatora nosaukums vai
vārds un uzvārds  
Adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese  
   
Komersanta (vai citas personas) vienotais reģistrācijas numurs  
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā  
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā  
Tā zemes īpašnieka vārds, uzvārds un adrese, uz kura zemes atrodas iekārta
vai notiek piesārņojoša darbība (ja atšķiras no komersanta adreses)  
   
Ēku, palīgbūvju un ražošanas līdzekļu īpašnieka vārds, uzvārds un adrese
(ja atšķiras no iepriekš minētajām adresēm)  
             

Apliecinājums par valsts nodevas samaksu (pielikumā pievieno valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu).

Piezīme. Ja Valsts vides dienests ir pieņēmis lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai atļauja tiek atcelta, samaksāto valsts nodevu neatmaksā.

A sadaļa
Vispārīgs raksturojums

1. Informācija par piesārņojošās darbības vai iekārtas atrašanās vietu:

1.1. nosaukums, adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese;

1.2. kontaktpersonas vārds, uzvārds un amats;

1.3. teritorijas kods;

1.4. iekārtas atrašanās vietas karte mērogā 1:25000 vai 1:10000, vai 1:5000, vai 1:500 (pievieno pielikumā);

1.5. ēku un ražotņu novietojums teritorijā (norāda kartē iekārtai piemērotā mērogā 1:500, 1:1000 vai 1:5000 un pievieno pielikumā);

1.6. iekārtas atrašanās vietas atbilstība atļautajai (plānotajai) zemes izmantošanai saskaņā ar teritorijas plānojumu;

1.7. vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums.

2. Informācija par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu:

2.1. apdzīvota vieta, vienstāva apbūve, daudzstāvu apbūve, rūpnieciskā zona, sabiedriskā zona, tirdzniecības zona;

2.2. ziņas par to, vai iekārta atrodas aizsargjoslā, Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskas darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, Ministru kabineta noteikto riska ūdensobjektu sateces baseinā, teritorijā, kurā gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni. Ja iekārta atrodas aizsargjoslās, pievieno karti, kurā norādītas aizsargjoslas.

3. Plānošana, projektēšana un būvdarbi:

3.1. attiecīgās pašvaldības būvvaldes nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs, kuras pārraudzībā ir plānotā vai esošā darbība (būvniecības iesnieguma izskatīšana, projektu akceptēšana un pieņemšana ekspluatācijā);

3.2. plānošana, projektēšana, būvdarbi, ziņas par projektēšanu un pieņemšana ekspluatācijā (pievieno informāciju par plānošanas un arhitektūras uzdevuma un būvatļaujas izsniegšanas datumu, numuru un derīguma termiņu).

4. Piesārņojošās darbības klasifikācija:

4.1. norāda darbības veidus saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 1.pielikumu vai Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1. vai 2.pielikumu;

4.2. (svītrots ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196).

5. Darbinieku skaits esošajās un plānotajās ražotnēs:

5.1. esošām iekārtām norāda pašreizējo darbinieku skaitu (konkrētajā darba vietā) un plānoto darbinieku skaitu pēc atļaujas saņemšanas;

5.2. jaunām iekārtām norāda plānoto darbinieku skaitu.

6. Piesārņojošās darbības apraksts:

6.1. iesnieguma iesniegšanas iemesls (atzīmē atbilstošo):

6.1.1. atļaujas saņemšana piesārņojošas darbības uzsākšanai;
6.1.2. atļaujas saņemšana būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā;
6.1.3. atļaujas saņemšana esošai piesārņojošai darbībai;

6.2. darba stundas (norāda darba ilgumu normālā darbības režīmā, kā arī to, vai iekārta darbojas ārpus normālā darba laika);

6.3. plānotais būvniecības vai rūpniecisko iekārtu rekonstrukcijas uzsākšanas un pabeigšanas laiks;

6.4. paredzētais piesārņojošās darbības uzsākšanas laiks;

6.5. atļaujai pieprasītā ražošanas jauda un plānotais ikgadējais produkcijas apjoms esošai iekārtai, jaunai iekārtai – projektētā jauda;

6.6. atkritumu poligoniem – paredzētā poligona ietilpība, paredzētais darbības ilgums, apkalpojamā teritorija, sadzīves atkritumu poligoniem – apkalpojamo iedzīvotāju skaits;

6.7. sadedzināšanas iekārtām – iekārtas tips (dīzeļdzinējs, gāzturbīna, divu kurināmo dzinējs, cits dzinējs vai cita veida sadedzināšanas iekārta), nominālā ievadītā siltuma jauda (MW), plānotās darba stundas gada laikā, vidējā noslodze ekspluatācijas laikā, iekārtas darbības uzsākšanas datums.

7. Informācija par vides institūciju izdotajiem dokumentiem piesārņojošai darbībai (ja šādi dokumenti iekārtai nepieciešami saskaņā ar vides aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem):

7.1. attiecībā uz piesārņojošas darbības uzsākšanu vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā – atzinuma par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma numurs, datums, institūcija, kas akceptējusi paredzēto darbību, lēmuma numurs un pieņemšanas datums, reģionālās vides pārvaldes izsniegto tehnisko noteikumu numurs un datums;

7.2. attiecībā uz esošu piesārņojošu darbību – pēdējo izsniegto atļauju piesārņojošo vielu emisijai gaisā, ūdens lietošanai vai atkritumu apsaimniekošanai (arī atļaujas atkritumu pārvadāšanai) numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš;

7.3. rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā un objekta civilās aizsardzības plāna iesniegšanas datums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

8. Ar citām fiziskajām vai juridiskajām personām (fiziskajai personai norāda vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskajai personai – komersanta vienoto reģistrācijas numuru, adresi) noslēgto līgumu saraksts saskaņā ar šā pielikuma 1.tabulu, norādot galvenos nosacījumus:

8.1. par ūdens piegādi;

8.2. par notekūdeņu attīrīšanu;

8.3. par atkritumu apsaimniekošanu;

8.4. par citiem līgumiem, ja tie attiecināmi uz operatora veikto darbību.

Informācija par noslēgtajiem līgumiem(1)

1.tabula

Nr.
p.k.

Līguma numurs

Līguma priekšmets

Līgumslēdzējas puses

Līgumā norādītā jauda (piemēram, notekūdeņu, atkritumu apjoms)

Līguma termiņš

           
           

Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

B sadaļa
Ražošanas procesi un tehnoloģijas

9. Iekārtas un piesārņojošās darbības detalizēts apraksts:

9.1. iekārtas un ražošanas procesu apraksts (apraksta iekārtas rūpnieciskās darbības vēsturi, ražošanas jaudu, produkciju un ražošanas procesus, A kategorijas iekārtām pievienojot plūsmu diagrammas un, ja nepieciešams, papildu informāciju, kas raksturo piesārņojošo darbību, tai skaitā iekārtas radīto vibrāciju un emitēto siltumu. Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi);

9.2. tīrākas ražošanas pasākumi, labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (A kategorijas iekārtām) un atkritumu samazināšana (norāda, kā tiek nodrošināta izejmateriālu, ķīmisko vielu vai maisījumu, ūdens un enerģijas patēriņa samazināšana, bīstamo ķīmisko vielu aizstāšana, otrreizējo izejmateriālu izmantošana vai pārstrāde);

9.3. vides aizsardzības prasību ieviešana – operators esošām iekārtām sagatavo plānu normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā noteikto prasību izpildes nodrošināšanai un tīrākas ražošanas ieviešanai. A kategorijas iekārtām plānā jāparāda, kā plānots sasniegt secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem vai vadlīnijās noteiktos nosacījumus;

9.4. iespējamās avārijas un to seku samazināšana – norāda, kādi ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi, ugunsdzēsības noteikumi un kā tiek nodrošināta ugunsdzēsībai paredzētā ūdens glabāšana. Norāda, ja iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns;

9.5. iekārtas darbība netipiskos apstākļos – norāda, kādi ir iespējamie iekārtas darbības netipiskie apstākļi (piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišana un apstādināšana, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana, iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos). Norāda, kādas emisijas rodas iekārtas darbības netipiskos apstākļos (norādot emisijas gaisā, ūdenī);

9.6. izvērtētās alternatīvas un izvēlēto risinājumu – norāda iesnieguma izstrādes gaitā izvērtētās iekārtā pielietojamo tehnoloģiju, tehnisko paņēmienu vai pasākumu alternatīvas un emisijas vietu izvērtētās alternatīvas, kā arī izvēlēto variantu pamatojumu.

C sadaļa
Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens

10. Informācija par izejmateriāliem, palīgmateriāliem, ķīmiskajām vielām un maisījumiem, degvielu un kurināmo atbilstoši šā pielikuma 2., 3. un 4.tabulai, ziņas par uzglabāšanas tvertnēm – atbilstoši šā pielikuma 5.tabulai (iekārtai ar atšķirīgiem ražošanas procesiem informāciju par izejmateriāliem un palīgmateriāliem sniedz atsevišķi katram ražošanas procesam. Aizpilda tabulas tikai par tiem materiāliem, ķīmiskajām vielām vai to grupām, kas ir būtiskas ražošanas procesam. Tabulas drīkst piemērot attiecīgajai iekārtai. Izejmateriālus un palīgmateriālus drīkst atbilstoši grupēt. Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi, pirms tiek iesniegts iesnieguma galīgais variants. Bīstamo ķīmisko vielu vai maisījumu drošības datu lapas uzrāda pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma). Ja sadedzināšanas iekārtā veic atkritumu sadedzināšanu vai līdzsadedzināšanu, informāciju sniedz atbilstoši šā pielikuma 6.tabulai.

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

2.tabula

Nr.p.k. vai kods

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai maisījuma
veids(1)

Izmantošanas veids

Uzglabātais daudzums (tonnas),
uzglabāšanas veids(2)

Izmantotais daudzums gadā (tonnas)

           
           
           
           
           
           
           

Piezīmes.

(1) Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

(2) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

3.tabula

Nr.p.k. vai kods

Ķīmiskā viela vai maisījums(1) (vai to grupas)

Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids(2)

Izmantošanas veids

EK numurs

CAS numurs(3)

Bīstamības klase(4)

Bīstamības apzīmējums(6)

Riska iedarbības raksturojums(4)

Drošības prasību apzīmējums(4)

Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids(5)

Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Piezīmes.

(1) Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.

(2) Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

(3) CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (Chemical Abstracts Service).

(4) Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr. 1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.

(5) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

(6) Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

4.tabula

 

Gada laikā izlietotais daudzums

Sēra saturs (%)

Izmantots

ražošanas procesiem

apsildei(1)

transportam iekārtas teritorijā

elektroenerģijas ražošanai

Degvieleļļa (mazuts) (t)            
Dabas gāze (1000 m3)            
Akmeņogles (t)            
Dīzeļdegviela (t)            
Benzīns (t)            
Krāšņu kurināmais (t)            
Degakmens eļļa (t)            
Koksne (t)            
Kūdra (t)            
Citi kurināmā veidi (t)            
 

Piezīme.

(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

5.tabula

Kods(1)

Uzglabāšanas tvertnes saturs(2)

Tvertnes izmēri (m3)

Tvertnes vecums (gados)

Tvertnes izvietojums(3)

Pārbaudes datums

iepriekšējais

nākamais

             
             
             
             
             
             
 

Piezīmes.

(1) Katru uzglabāšanas tvertni identificē ar neatkārtojamu iekšējo kodu B1, B2, B3 utt.

(2) Tvertnē uzglabātās vielas nosaukums.

(3) Atrodas zem zemes, virs zemes vai ēkās.

Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā

6.tabula

Nr.p.k.

Atkritumu nosaukums

Atkritumu klase(1)

Izmantošanas veids (sadedzināšana vai līdzsadedzināšana)

Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids(2)

Izmantotais daudzums gadā (tonnas)

           
           
           
           
           
           
           
 

Piezīmes.

(1) Atkritumu nosaukumu un klasi norāda saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

(2) Uzglabāšana: tvertnēs, ārpus telpām, telpās vai citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Par uzglabāšanas vietu sniegt atsauci kartē.

11. Specifiska informācija par atkritumu sadedzināšanas un līdzsadedzināšanas iekārtām (iekārtas jauda, sadedzināmo atkritumu saraksts atbilstoši atkritumu katalogam, bīstamajiem atkritumiem norāda to daudzumu un kategorijas, kā arī maksimālās un minimālās šo bīstamo atkritumu plūsmas, to maksimālo un minimālo siltumspēju, kā arī maksimāli pieļaujamo piesārņojumu ar bīstamajām ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar polihlorētajiem bifeniliem, polihlorētajiem terfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem).

12. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu un siltumenerģijas izmantošanu atbilstoši šā pielikuma 7. un 8.tabulai.

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

7.tabula

Elektroenerģija, MWh/a (kWh/a)

izlietots

kopējais daudzums

Ražošanas iekārtām  
Apgaismojumam  
Atdzesēšanai un saldēšanai  
Vēdināšanai  
Apsildei  
Citiem mērķiem  
Kopā  
 

Siltumenerģijas izmantošana gadā

8.tabula

Piegādātājs

Izmantošana, MWh/gadā

ražošanas procesos

apsildei(1)

citiem mērķiem

       
       
       
       
 

Piezīme.

(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

13. Informāciju par virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un jūras ūdens ieguvi iesniedz atbilstoši šā pielikuma 9.tabulai. Operators saskaņā ar šā pielikuma 10.tabulu norāda, vai tā rīcībā ir:

13.1. ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta;

13.2. ūdensapgādes sistēmas shēma;

13.3. tehniskā pase (esošai iekārtai, kurai tā ir izstrādāta);

13.4. ūdensapgādes urbuma pase;

13.5. derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase.

Ūdens ieguve

9.tabula

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs(1)

Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)

Ūdens daudzums

nosaukums un atrašanās vieta (adrese)

ģeogrāfiskās koordinātas

ūdens saimnieciskā iecirkņa kods

teritorijas kods

kubikmetri dienā

kubikmetri gadā

Z platums

A garums

               
 

Piezīme. (1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" klasifikatoru.

Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm(1)

10.tabula

Nr.p.k.

Dokuments

Izstrādāšanas datums

Atzīme par dokumenta esību

1. Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta    
2. Ūdensapgādes sistēmas shēma    
3. Tehniskā pase    
4. Ūdensapgādes urbuma pase    
5. Derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnes pase    
 

Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus.

14. Ūdensapgādes sistēmas shēmā (mērogā 1:500 vai 1:5000, vai 1:10000) norāda ūdens ņemšanas akas vai vietas, ūdens mērītāju atrašanās vietas, maģistrālos vadus, ūdensapgādes ārējos tīklus ar diametru 100 mm un lielāku, hidrantus, aizbīdņus, skatakas, ūdenstorņus, tīrā ūdens rezervuārus, ūdens attīrīšanas iekārtas un dezinficēšanas ierīces.

15. Operators sniedz informāciju par ierīcēm, kas novērš zivju iekļūšanu tehniskajā aprīkojumā, kā arī informāciju par ūdens ieguves režīmu, noteikto ņemtā ūdens kategoriju un ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslām atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Ja plānots iegūt dzeramo ūdeni, pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma pievieno ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu.

16. Informācija par ūdens lietošanu iekārtā atbilstoši šā pielikuma 11.tabulai.

Ūdens lietošana

11.tabula

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi

Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)

Atdzesēšanai
(kubikmetri gadā)

Ražošanas procesiem
(kubikmetri gadā)

Sadzīves vajadzībām
(kubikmetri gadā)

Citiem mērķiem
(kubikmetri gadā)

1. No ārējiem piegādātājiem          
2. No īpašniekam piederoša urbuma          
3. Ezers vai upe          
4. Jūras ūdens          
5. Citi avoti          

Kopā

         
 

D sadaļa
Vides piesārņojums

17. Piesārņojošo vielu emisija gaisā:

17.1. gaisa piesārņojuma avotu apraksts atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai;

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

12.tabula

Emisijas avota kods(1)

Emisijas avota apraksts

Emisijas avota un emisijas raksturojums

   

ģeogrāfiskās
koordinātas(2)

dūmeņa augstums

dūmeņa iekšējais diametrs

plūsma

emisijas temperatūra(3)

emisijas ilgums(4)

Z platums

A garums

m

mm

Nm3/h

°C

 
             
             
             
             
 

Piezīmes.

(1) Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.

(2) Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei.

(3) Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.

(4) Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.

17.2. ziņas par emisijas avotiem atbilstoši šā pielikuma 13.tabulai. (Aizpilda atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kas nosaka stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi. Tabulā norāda visas darbības un vielas, tai skaitā arī tās, kuras netiek apstrādātas vai attīrītas. Sadaļā "Atkritumu apsaimniekošana" (šā pielikuma 21.punkts) sniedz informāciju par piesārņojumu, kas uztverts attīrīšanas vai apstrādes iekārtās);

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas (tai skaitā smakas)

13. tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums

Piesārņojošā viela

Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas

Gāzu attīrīšanas iekārtas

Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas(5)

nosaukums

tips

emisijas avota kods(1)

emisijas ilgums (h)

vielas kods(2)

nosaukums

g/s vai ouE/s(3)

mg/m3 vai ouE/ m3 (3)

tonnas/
gadā vai ouE/
gadā(3)

nosaukums, tips

efektivitāte

g/s vai ouE/s(4)

mg/m3 vai ouE/ m3 (4)

tonnas/
gadā vai ouE/
gadā(4)

dnn

gadā

projektētā

faktiskā

                               
                               
                               
                               
                             

 

Piezīmes.

(1) Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.

(2) Norāda katras piesārņojošas vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprināto sarakstu.

(3) , (4) Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi.

(5) Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi.

Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.

17.3. (svītrots ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.437);

Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas

(14. tabula svītrota ar MK 05.08.2014. noteikumiem Nr.437)

17.4. emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti (norāda aprēķinu rezultātus un veikto aprēķinu modeļus). Operators izstrādā emisiju limitu projektu, kas nodrošina gaisa kvalitātes prasību izpildi, izmantojot piesārņojuma izkliedes aprēķina datorprogrammu, kura nodrošina vietējās apbūves, ģeogrāfisko un meteoroloģisko apstākļu ievērošanu un kura nodrošina to prasību izpildi, kas noteiktas normatīvajos aktos par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi, par atkritumu sadedzināšanu un par gaisa kvalitāti un piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatīšanos;

17.5. piesārņojošām darbībām, kurām ir viens stacionārs emisijas avots, var indikatīvi modelēt gaisa kvalitāti, izmantojot datorprogrammas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vides prasībām mazo katlumāju apsaimniekošanā, kā arī normatīvajiem aktiem par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi. Ja indikatīvie aprēķini liecina, ka gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšana nav iespējama, iekārtai nav nepieciešams izstrādāt stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi;

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

15.tabula

Emisijas avots

Piesārņojošā viela

O2 %

Nr.
p. k.

nosaukums

ģeogrāfiskās koordinātas

nosaukums

kods

g/s (ouE/s)(2)

mg/m3 (ouE/m3)(2)

tonnas/
gadā (ouE/gadā)(2)

Z platums

A garums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10(1)

                   
                 

 

 

Piezīmes.

(1) Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.

(2) Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m3) un tonnās gadā (t/a). Datus par smaku emisiju norāda smakas vienībās vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ouE/m3), smaku vienībās sekundē (ouE/s) un smaku vienībās gadā (ouE/gadā)

17.6. sadedzināšanas iekārtām papildus šā pielikuma 15.tabulas datiem sniedz šādus datus:

17.6.1. teorētiskais degšanai nepieciešamais gaisa daudzums – V0 m3/kg (m3/nm3);

17.6.2. teorētiskais dūmgāzu daudzums – V0d m3/kg (m3/nm3);

17.6.3. dūmgāzu daudzums atbilstoši noteiktajam O2 – Vd m3/kg (m3/nm3).

18. Notekūdeņu novadīšana virszemes ūdeņos vai kanalizācijas sistēmās un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (norāda piesārņojošās vielas notekūdeņos, sniedz informāciju par vielu bīstamības veidu, vielas būtisko ietekmi uz vidi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aprakstu. Novadot notekūdeņus uz cita operatora attīrīšanas iekārtām, sniedz informāciju par līgumā norādīto maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju un līgumā noteikto prasību ievērošanu. Pievieno ziņas par lietusūdeņu un sniega un ledus kušanas ūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu no iekārtas teritorijas – sniedz lietusūdeņu attīrīšanas iekārtu aprakstu, informāciju par lietusūdeņu attīrīšanas pakāpi un lietusūdeņu novadīšanas vietu. Esošām iekārtām pievieno plānu uzlabojumu ieviešanai. Plānā ietver informāciju par specifiskiem mērķiem, to sasniegšanas termiņiem, iespējamiem pārveidojumiem vai rekonstrukciju, vai bīstamo ķīmisko vielu vai produktu aizvietošanu.):

18.1. piesārņojošo vielu novadīšanas apraksts atbilstoši šā pielikuma 16., 17. un 18. tabulai (norāda ziņas par saņemošajiem ūdensobjektiem un pievieno novadīšanas vietu shēmu, 16. tabulā norāda visas vielas, arī tās, kas netiek attīrītas pirms novadīšanas ūdenstilpē);

Piesārņojošās vielas notekūdeņos

16. tabula

Novadīšanas vietas identifikācijas numurs(1)

Piesārņojošā viela, parametrs/ kods(2)

Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (mg/l)(3)

Pirms attīrīšanas

Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte (%)

Pēc attīrīšanas

mg/l 24 stundās (vidēji)

tonnas gadā (vidēji)

mg/l 24 stundās (vidēji)

tonnas gadā (vidēji)

               
               

Piezīmes.

(1) Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.

(2) Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" apstiprinātu sarakstu.

(3) Norāda tikai atļaujā.

Notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

17. tabula

Novadīšanas vietas nosaukums un adrese (vieta)

Novadīšanas vietas identifikācijas numurs(1)

Novadīšanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas

Saņemošais ūdensobjekts

Notekūdeņu daudzums

Novadīšanas ilgums(3)
(stundas diennaktī vai dienas gadā)

Z platums

A garums

nosaukums

ūdens saimnieciskā iecirkņa kods(2)

ūdens caurtece (m3/h)

m3/d (vidēji)

kubikmetri gadā (vidēji)

                   

Piezīmes.

(1) Novadīšanas vietai norāda Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes piešķirto identifikācijas numuru. Ja šāds numurs nav piešķirts, aili neaizpilda.

(2) Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 318 "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru" noteikto klasifikatoru.

(3) Ja novadīšana nav regulāra, novadīšanas ilgumu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).

Notekūdeņu novadīšana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

18. tabula

Novadīšanas vietas numurs un adrese(1)

Novadīšanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas

Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs

Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)

Novadīšanas ilgums(2) (stundas dienā vai dienas gadā)

Z platums

A garums

m3/d

m3 gadā

             

Piezīmes.

(1) Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.

(2) Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).

18.2. kanalizācijas sistēmas raksturojums (norāda cauruļu vecumu, pēdējās pārbaudes datumu, informāciju par pārbaudes veicēju un tās rezultātiem, kā arī informāciju par sistēmas darbības uzturēšanu). Operators norāda, vai viņa rīcībā ir kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta vai kanalizācijas sistēmas shēmas tehniskā pase saskaņā ar šā pielikuma 19.tabulu;

Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti(1)

19.tabula

Nr.p.k.

Dokuments

Izstrādāšanas datums

Atzīme par dokumenta esību

1. Kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta    
2. Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase    

Piezīme. (1) Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus.

18.3. ūdens lietošanas bilance (ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas shēma, kurā parādīta atbilstība starp ūdens ieguves apjomu un notekūdeņu daudzumu, kas nodots citiem operatoriem vai novadīts vidē);

18.4. kanalizācijas sistēmas shēmā (mērogā 1:5000 vai 1:10000) norāda kanalizācijas ārējo tīklu ar diametru 150 mm un lielāku, skatakas, pārgāzes kameras, kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas stacijas.

19. Piesārņojošo vielu emisija augsnē un gruntī, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojums:

19.1. piesārņojuma avotu raksturojums (sniedz pārskatu par visu operatoram zināmo augsnes, grunts, zemes dzīļu vai pazemes ūdeņu piesārņojumu, pievieno izpētes rezultātus, ja šāda izpēte ir veikta);

19.2. atkritumu izraisītais augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums.

20. Troksnis:

20.1. informācija par trokšņa avotiem atbilstoši šā pielikuma 20.tabulai (norāda tos trokšņa avotus, kuri vienas stundas laikā rada ekvivalentu nepārtrauktu A-izsvarotu skaņas spiediena līmeni (LAeq. dB(A)), lielāku par 40 dB(A) naktī (no plkst.23.00 līdz 7.00), 45 dB(A) vakarā (no plkst.19.00 līdz 23.00) un 50 dB(A) dienā (no plkst.7.00 līdz 19.00);

Trokšņa avoti un to rādītāji

20.tabula

Nr. p.k.

Trokšņa avota raksturojums

Trokšņa uztvērēja raksturojums

trokšņa avota kods(1)

trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums

trokšņa avota trokšņa rādītājs(2)
(dB (A))

trokšņa uztvērējs(3)

attālums (m)(4)

trokšņa uztvērēja trokšņa rādītājs(5)
(dB (A))

Ldiena

Lvakars

Lnakts

Ldiena

Lvakars

Lnakts

1.                    
2.                    
 

Piezīmes.

(1) Katra identificējama trokšņa avota apzīmējums ar neatkārtojamu iekšējo kodu N1, N2, N3 utt.

(2) Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un Lnakts novērtē atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" uztvērēja virzienā aiz iekārtas teritorijas robežas tādā attālumā, lai ievērotu standartā LVS ISO 9613-2:2004 "Akustika – Skaņas vājinājums, tai izplatoties ārējā vidē – 2.daļa: Vispārīga aprēķina metode" minētos nosacījumus (piemēram, ne tuvāk par divkāršotu trokšņa avota lielāko lineāro izmēru).

(3) Norāda teritorijas lietošanas funkciju atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" 2.pielikumam.

(4) Attālums no trokšņa avota līdz trokšņa uztvērējam. Ja trokšņa uztvērējs atrodas attālumā, kas ir mazāks par divkāršotu trokšņa avota lielāko lineāro izmēru, trokšņa rādītājus nosaka tikai pie trokšņa uztvērēja.

(5) Trokšņa rādītājus Ldiena, Lvakars un Lnakts novērtē pie trokšņa uztvērēja atbilstoši normatīvajiem aktiem trokšņa novērtēšanas un pārvaldības jomā.

20.2. transports (norāda uz iekārtu un no iekārtas braucoša transporta radīto troksni un pasākumus, kas tiek veikti un plānoti, lai samazinātu šo troksni naktīs).

21. Atkritumu apsaimniekošana:

21.1. ziņas par radīto un pagaidu glabāšanā esošo sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu un notekūdeņu dūņu daudzumu atbilstoši šā pielikuma 21.tabulai, kā arī ražošanas atlikumu daudzumu;

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase(1)

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritumu bīstamība(3)

Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)

Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)

Izejošā atkritumu plūsma (t/a)

saražots

saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)

kopā

pārstrādāts

apglabāts

nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)

kopā

galvenais avots(4)

tonnas gadā

daudzums

R-kods(5)

daudzums

D-kods(6)

                           
                           
 

Piezīmes.

(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

(6) D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

21.2. maksimālās un minimālās bīstamo atkritumu masas plūsmas, maksimālā un minimālā siltumspēja, maksimāli pieļaujamais piesārņojums ar bīstamajām ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar polihlorētajiem bifeniliem, polihlorētajiem terfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem;

21.3. ziņas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu tiek sniegtas atbilstoši šā pielikuma 22. un 23.tabulai;

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22.tabula

Atkritumu klase (1)

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritumu bīstamība(3)

Savākšanas
veids(4)

Pārvadāto atkritumu daudzums
(tonnas/gadā)

Pārvadāšanas veids(5)

Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)

Komersants, kas saņem atkritumus

               
               
               
 

Piezīmes.

(1), (2), (3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

(4) Konteineri, mucas, maisi un citi.

(5) Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

Atkritumu apglabāšana

23.tabula

Atkritumu klase(1)

Atkritumu nosaukums(2)

Atkritumu bīstamība(3)

Maksimālais atļaujā pieprasītais atkritumu daudzums apglabāšanai, tonnas gadā (vai tonnas kvartālā)

       
       
       
       
 

Piezīmes.

(1) , (2) , (3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

21.4. esošie un plānotie drošības pasākumi;

21.5. specifiska informācija par atkritumu poligoniem (apglabājamo atkritumu veidi un apjoms, poligona darbības apraksts, piesārņojuma novēršanas vai samazināšanas metodes, poligona slēgšanas plāns un apsaimniekošanas plāns pēc slēgšanas);

21.6. atkritumu pagaidu izvietošana iekārtas teritorijā (vietas izvēles nosacījumi, vietas ģeoloģiskais un hidroģeoloģiskais raksturojums, atkritumu apsaimniekošanas plāns, norādot gāzu un infiltrāta kontroles un uzraudzības pasākumus, kā arī darbības kontroli pēc izvietošanas vietas slēgšanas un pievienojot atkritumu izvietošanas shēmu).

Pamatziņojums

21.1 Ja A kategorijas piesārņojošas darbības iekārtā izmanto tādas bīstamas ķīmiskas vielas, kas var radīt augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, tad operators iesniedz pamatziņojumu, kas izstrādāts saskaņā ar to normatīvo aktu prasībām, kas nosaka pamatziņojuma izstrādes kārtību un saturu.

E sadaļa
Monitorings

22. Gaisa, ūdens, zemes, trokšņa un atkritumu monitoringa apraksts atbilstoši šā pielikuma 24.tabulai. Ūdens lietošanas datu uzskaitei izmanto normatīvajos aktos par ūdens resursu lietošanas atļaujām noteiktos uzskaites žurnālus.

Monitorings

24.tabula

Kods(1)

Monitoringam pakļautie parametri

Paraugu ņemšanas metode

Analīzes metode un tehnoloģija

Kontroles biežums

Laboratorija, kas veic analīzes

           
           
           
           
           
 

Piezīme.

(1) Emisijas avota kods, izplūdes kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstoši šā pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21.tabulai.

F sadaļa
Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi

23. Pasākumi, kas veicami, lai samazinātu ietekmi uz vidi pēc tam, kad daļa iekārtas vai visa iekārta pārtrauc darbību, norādot paredzamās darbības ar potenciāli piesārņojošiem atlikumiem. Atkritumu poligoniem norāda, kā operators finansēs poligona slēgšanu, tai skaitā poligona apsaimniekošanu pēc slēgšanas.

G sadaļa
Kopsavilkums

24. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:

24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:

24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;

24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

24.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

24.4. iespējamo avāriju novēršanu;

24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

H sadaļa

Apliecinu, ka atļaujas iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa un precīza.

Operators vai atbildīgā persona:

Vārds, uzvārds    

Datums

 
     

Z.v.

(paraksts)

 
Tālruņa numurs

 

   

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzīmes:

Saņemšanas datums

 

   

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes amatpersona:

Vārds, uzvārds    

Datums

 
     

Z.v.

(paraksts)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082
Īpaši bīstamas piesārņojošas vielas un vielas ar īpaši nozīmīgu ietekmi uz vidi, kas jāņem vērā, nosakot atļauto emisiju

(Pielikums grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

I. Emisija gaisā

1. Sēra dioksīds un citi sēra savienojumi.

2. Slāpekļa oksīdi un citi slāpekļa savienojumi.

3. Oglekļa monooksīds.

4. Gaistošie organiskie savienojumi.

5. Metāli un to savienojumi.

6. Putekļi, tostarp smalkās daļiņas.

7. Azbests (cietās daļiņas, šķiedras).

8. Hlors un tā savienojumi.

9. Fluors un tā savienojumi.

10. Arsēns un tā savienojumi.

11. Cianīdi.

12. Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kuriem piemīt kancerogēnas vai mutagēnas īpašības vai kuri var ietekmēt reproduktīvo spēju vai vairošanos.

13. Polihlorētie dibenzodioksīni un polihlorētie dibenzofurāni.

II. Emisija ūdenī

14. Organiskie savienojumi, kas satur halogēnus, un vielas, kas ūdenī var veidot šādus savienojumus.

15. Organiskie savienojumi, kas satur fosforu.

16. Organiskie savienojumi, kas satur alvu.

17. Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kuriem piemīt kancerogēnas vai mutagēnas īpašības vai kuri var ietekmēt ūdenī dzīvojošu organismu reproduktīvo spēju.

18. Ogļūdeņraži un citas stabilas organiskās vielas, kuras ir toksiskas un uzkrājas dzīvajos organismos.

19. Cianīdi.

20. Metāli un to savienojumi.

21. Arsēns un tā savienojumi.

22. Biocīdi un augu aizsardzības līdzekļi.

23. Suspendētās vielas.

24. Vielas, kuras veicina eitrofikāciju (tai skaitā nitrāti un fosfāti).

25. Vielas, kurām ir negatīva ietekme uz skābekļa saturu ūdenī (izsaka ar bioķīmisko skābekļa patēriņu un ķīmisko skābekļa patēriņu).

Vides ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082

(Pielikums grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

Iesniegums C kategorijas piesārņojošai darbībai
Valsts vides dienesta   reģionālā vides pārvalde
Komersanta (vai citas personas) firma (nosaukums), operatora nosaukums vai
vārds un uzvārds  
Adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese  
 
Komersanta (vai citas personas) vienotais reģistrācijas numurs  
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā  
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā  
Tā zemes īpašnieka vārds, uzvārds un adrese, uz kura zemes atrodas iekārta vai
notiek piesārņojoša darbība (ja atšķiras no komersanta adreses)  
   
Ēku, palīgbūvju un ražošanas līdzekļu īpašnieka vārds, uzvārds un adrese
(ja atšķiras no iepriekš minētajām adresēm)  
Piesārņojošas darbības veikšanas vietas adrese  
   

Informācija par piesārņojošo darbību

1. Iekārtā veiktā piesārņojošā darbība atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 2.pielikumam.

2. Darbības, ko veic iekārtā, vai paredzēto darbības izmaiņu raksturojums (īss piesārņojošās darbības apraksts, piemēram, darbības veids, saražotās produkcijas apjoms diennaktī un gadā, iekārtu tips un jauda, kurināmā veids un patēriņš, iepakojums un tā apsaimniekošana). Sadedzināšanas iekārtām norāda iekārtas tipu (dīzeļdzinējs, gāzturbīna, divu kurināmo dzinējs, cits dzinējs vai cita veida sadedzināšanas iekārta), nominālo ievadīto siltuma jaudu (MW), kurināmā veidu un patēriņu, plānotās darba stundas gada laikā un vidējo noslodzi ekspluatācijas laikā.

3. Informācija par iekārtas darbības uzsākšanu vai turpināšanu, kā arī par iekārtas darbības laiku, ja tai ir pagaidu raksturs.

4. Informācija par iekārtas radītajām emisijām un atkritumiem. Pasākumu apraksts emisijas un atkritumu daudzuma novēršanai un samazināšanai. Informācija par atkritumu apsaimniekošanu (piemēram, sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas veids, atkritumu daudzums gadā (tonnās), to uzglabāšanas vieta un veids, atkritumu apsaimniekotājs).

5. Informācija par saņemtajām atļaujām (piemēram, ūdens resursu lietošanas atļauja, atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Norādīt atļaujas veidu, numuru, izsniegšanas datumu un derīguma termiņu).

6. Iekārtas atrašanās vietas raksturojums:

6.1. informācija par tuvāko apkārtni;

6.2. apdzīvotas vietas nosaukums;

6.3. norāde par vienstāva vai daudzstāvu apbūvi;

6.4. norāde par rūpniecisko, sabiedrisko vai tirdzniecības zonu;

6.5. norāde par aizsargjoslām.

7. Informācija par ūdens ieguvi (norāda, piemēram, ūdens ieguves avotu, ūdens patēriņa daudzumu (m3/diennaktī; m3/gadā).

8. Informācija par notekūdeņu novadīšanu (sadzīves notekūdeņu un lietus notekūdeņu savākšanas un novadīšanas veids). Informācija par esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, to jauda (m3/diennaktī, m3/gadā) (norāda notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas numuru, ūdens saimnieciskā iecirkņa kodu. Ja nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, norāda radīto notekūdeņu apjomu (m3/diennaktī, m3/gadā) un to apsaimniekošanas veidu).

9. Izmantoto ķīmisko vielu saraksts.

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa un precīza.

Operators vai atbildīgā persona:

Vārds, uzvārds     Datums  
    Z.v.

(paraksts)

 
Tālruņa numurs      
           

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082

(Pielikums grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr. 196; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 738)

Atļauja A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošai darbībai
_____ kategorijas atļauja Nr.______
Valsts vides dienesta   reģionālā vides pārvalde
     
Adrese  
Tālruņa numurs    
Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums)  
Juridiskā adrese  
Vienotais reģistrācijas numurs  
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā  
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā  
Iekārta, operators  
Adrese  
Teritorijas kods  

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" attiecīgajam pielikumam vai Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1. un 2.pielikumam.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums
   
Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošai darbībai    
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai    
Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām    
Izsniegšanas datums      
     

(vietas nosaukums)

 

Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes direktors  

 

(vārds, uzvārds) (paraksts)

  Datums    
Z.v.  

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.panta 3.1 daļu.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

B sadaļa
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.

7. Atrašanās vietas novērtējums.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

8.3. sabiedrības priekšlikumi;

8.4. operatora skaidrojumi.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

9.5. smaku veidošanās;

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

9.8. trokšņa emisija;

9.9. augsnes aizsardzība;

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

C sadaļa
Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība;

10.2. darba stundas.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens;

11.2. enerģija;

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības;

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

12.4. smakas;

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

12.7. gaisa monitorings;

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti;

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

14.2. trokšņa emisijas limiti;

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās;

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas līmeņiem, kas noteikti secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

Pielikumi

22. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli) – 1.pielikums.

23. Iesnieguma kopsavilkums – 2.pielikums.

24. Ja nepieciešams, pievienojami arī citi pielikumi (shēmas, kas norāda iekārtas atrašanās vietu, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma vai tehnisko noteikumu kopija, ar ārējo attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājiem noslēgto līgumu kopijas, rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata un objekta avārijgatavības un civilās aizsardzības plāna kopijas).

25. Izvērtējums, ja ir pieļautas atkāpes no labāko pieejamo tehnisko paņēmienu secinājumos noteiktajiem emisiju līmeņiem un dokumentēts apliecinājums (tikai A kategorijas iekārtām, kurām piemērotas atkāpes).

Vides ministrs R.Vējonis
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082
C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums
 Valsts vides dienesta     reģionālā vides pārvalde
        
 Adrese   
 Tālruņa numurs      

Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde apliecina, ka no operatora ir saņemts iesniegums, kas sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai", un operators iekļauts C kategorijas piesārņojošo darbību veicēju sarakstā.

Komersanta (vai citas personas) firma (nosaukums)   
Juridiskā adrese   
Vienotais reģistrācijas numurs   
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā   
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā   
Piesārņojošās darbības norises vietas adrese   
Piesārņojošās darbības veids un ražošanas apjoms   

Darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 2.pielikumam

        
Iesniegums pieņemts      
  

(datums)

  
  
Reģionālās vides pārvaldes informācija
  
   
  
Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes direktors       
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

    Datums      

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" ("z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1082Pieņemts: 30.11.2010.Stājas spēkā: 04.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 03.12.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
222147
{"selected":{"value":"16.12.2017","content":"<font class='s-1'>16.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.12.2017","iso_value":"2017\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2014","iso_value":"2014\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2014.-15.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2013","iso_value":"2013\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2013.-08.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2010","iso_value":"2010\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2010.-29.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.12.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)