Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumus Nr. 247 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1003

Rīgā 2010.gada 26.oktobrī (prot. Nr.55 36.§)
Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma 85.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) aizpilda darbības pārskatu, kā arī nosaka pārskata veidlapu paraugus.

2. Administrators pārskatus aizpilda elektroniski un nosūta Maksātnespējas administrācijai uz elektroniskā pasta adresi (parskati@mna.gov.lv) un kreditoriem uz elektroniskā pasta adresēm, kas norādītas kreditoru prasījumos.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.92)

3. Maksātnespējas procesa administratora sākotnējo darbības pārskatu juridiskās personas maksātnespējas procesā (1.pielikums) un fiziskās personas maksātnespējas procesā (bankrota procedūras ietvaros) (2.pielikums) administrators septiņu dienu laikā pēc pārskata perioda beigām nosūta Maksātnespējas administrācijai un kreditoriem. Pārskata periods ir trīs mēneši pēc juridiskās vai fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas. Nosūtot pārskatu Maksātnespējas administrācijai, administrators pievieno parādnieka mantas pārdošanas plānu.

4. Maksātnespējas procesa administratora kārtējo darbības pārskatu juridiskās personas maksātnespējas procesā (3.pielikums) un fiziskās personas maksātnespējas procesā (bankrota procedūras ietvaros) (4.pielikums) administrators nosūta septiņu dienu laikā pēc pārskata perioda beigām. Pārskata periods ir trīs mēneši pēc iepriekšējā pārskata perioda beigām.

5. Maksātnespējas procesa administratora noslēguma darbības pārskatu juridiskās personas maksātnespējas procesā (5.pielikums) un fiziskās personas maksātnespējas procesā (bankrota procedūras ietvaros) (6.pielikums) administrators nosūta 15 dienu laikā pēc parādnieka mantas pārdošanas plāna izpildes. Ja maksātnespējas procesa administratora kārtējā darbības pārskata un noslēguma darbības pārskata iesniegšanas periods sakrīt, administrators iesniedz tikai noslēguma darbības pārskatu.

6. Ja pēc ziņojuma par parādnieka mantas neesamību nav panākta vienošanās par juridiskās personas maksātnespējas procesa finansēšanu un juridiskās personas maksātnespējas process tiek izbeigts, administratoram noslēguma darbības pārskats nav jāiesniedz. Noslēguma darbības pārskats nav jāiesniedz arī tad, ja fiziskās personas maksātnespējas procesa bankrota procedūra pabeigta pēc ziņojuma par parādnieka mantas neesamību.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.92 redakcijā)

7. Ja administrators tiek atcelts no administratora pienākumu pildīšanas juridiskās vai fiziskās personas maksātnespējas procesā, viņš vienas nedēļas laikā pēc tiesas nolēmuma saņemšanas sagatavo un nosūta Maksātnespējas administrācijai un kreditoriem aizpildītu maksātnespējas procesa administratora noslēguma pārskatu. Administrators, kas viņa vietā sāk pildīt administratora pienākumus juridiskās vai fiziskās personas maksātnespējas procesā, septiņu dienu laikā pēc pārskata perioda beigām nosūta Maksātnespējas administrācijai un kreditoriem maksātnespējas procesa administratora kārtējās darbības pārskatu. Pārskata periods ir trīs mēneši pēc minētā noslēguma pārskata iesniegšanas.

8. Ja tiek panākta vienošanās par maksātnespējas procesa pāreju uz tiesiskās aizsardzības procesu, administrators triju nedēļu laikā pēc tiesas lēmuma par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu nosūta Maksātnespējas administrācijai un kreditoriem maksātnespējas procesa administratora noslēguma pārskatu, kurā norāda datus uz tiesas lēmuma pieņemšanas dienu.

(Grozīts ar MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.92)

9. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.novembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis

1.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1003

(Pielikums MK 24.02.2015. noteikumu Nr.92 redakcijā)

Maksātnespējas procesa administratora sākotnējais darbības pārskats juridiskās personas maksātnespējas procesā
Parādnieks   
 

(nosaukums)

 

(reģistrācijas numurs)

 

(juridiskā adrese)

 

Administrators   
 

(vārds, uzvārds)

 

(sertifikāta numurs)

 

(prakses vietas adrese)

 

(kontaktinformācija: tālrunis, fakss un e-pasta adrese)

Pārskats aizpildīts saskaņā ar _____. gada _____________ datiem

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas

No maksātnespējas procesa uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām

parādnieka mantas pārdošanas plānā paredzētā summa (EUR) vai apjoms (%)

faktiski izmaksātā summa (EUR) vai apjoms (%)

1.1. administratora atlīdzība, t. sk.:  
1.1.1. atlīdzība par ieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.2. atlīdzība par neieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.3. atlīdzība par mantas atgūšanu  
1.2. ekspertu atlīdzība  
1.3. komandējumu izdevumi  
1.4. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi  
1.5. izdevumi parādnieka noslēgto līgumu izpildes turpināšanai un administratora noslēgto līgumu izpildei  
1.6. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi  
1.7. izdevumi, kas saistīti ar parādnieka likvidāciju  
1.8. trešajām personām piederošās mantas uzturēšanas izdevumi  
1.9. citi izdevumi (norādīt)  
1.10. kopā  

2. Maksātnespējas procesa izmaksu segšana

Summa (EUR)

2.1. no parādnieka līdzekļiem 
2.2. no maksātnespējas procesa depozīta 
2.3. no kreditoru līdzekļiem 
2.4. no valsts budžeta (uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļu ietvaros) 
2.5. no citu fizisko un juridisko personu līdzekļiem 
2.6. no administratora līdzekļiem 
3. Informācija par parādnieka mantu

Nr. p. k.

Manta

Mantas vērtība saskaņā ar parādnieka pēdējās iesniegtās bilances rādītājiem (EUR)

Mantas vērtība saskaņā ar mantas pārdošanas plānu
(EUR)

Faktiski iegūtie naudas līdzekļi no mantas pārdošanas (EUR)

Mantas samazinājums (EUR)

Atlikušās mantas vērtība pārskata perioda beigās (EUR)

3.1.parādnieka neieķīlātā manta     
3.2.parādnieka ieķīlātā manta*     
3.2.1.tai skaitā manta, kas ir nodrošinājums kreditora prasījumam ar nosacījumu     
3.3.Informācija par mantas samazinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ radies mantas samazinājums (administratora atteikšanās no prasījuma tiesībām, aktīvu pārvērtēšana, mantas izslēgšana no parādnieka mantas pārdošanas plāna u. c.)
* Šeit norāda ar ieķīlātās mantas pārdošanu (uzturēšanu) saistītos izdevumus un to apmēru
4. Informācija par administratora izvērtētajiem parādnieka darījumiemNorāda administratora izvērtējumu, vai ir pamats prasības celšanai saskaņā ar Maksātnespējas likuma 65. panta 8. punktu un XVII nodaļu
5. Informācija par administratora uzsāktajām tiesvedībāmNorāda administratora uzsāktās tiesvedības prasībās par parādu atgūšanu no debitoriem, administratora apstrīdētos parādnieka darījumus, kas noslēgti pirms maksātnespējas procesa.

Norāda, vai maksātnespējas procesā konstatēti apstākļi, kas ir par pamatu, lai administrators vērstos tiesībaizsardzības institūcijās par kriminālprocesa uzsākšanu pret parādnieka pārstāvi vai citām parādnieka atbildīgajām personām saskaņā ar Maksātnespējas likuma 26. panta trešās daļas 8. punktu

6. Informācija par parādnieka turpmāko saimniecisko darbībuNorāda, vai un kādā apmērā (pilnā vai ierobežotā) plānots turpināt parādnieka saimniecisko darbību
7. Informācija par parādnieka noslēgto līgumu izpildiNorāda to parādnieka noslēgto līgumu priekšmetu un summu, kurus parādnieks slēdzis pirms maksātnespējas procesa un kuri maksātnespējas procesa pasludināšanas dienā nav izpildīti vai ir izpildīti daļēji, un kuru izpildi administrators ir tiesīgs pieprasīt no otra līgumslēdzēja vai vienpusēji atkāpties no līguma, vai arī administratoram ir tiesības izpildīt līgumu, ja šāda rīcība nesamazina parādnieka aktīvus.

Atsevišķi norāda parādnieka darbinieku un speciālistu skaitu, ar kuriem parādnieks slēdzis darba, uzņēmuma, autoratlīdzības vai citu veidu līgumus un ar kuriem administrators nav uzteicis darba tiesiskās attiecības vai nav vienpusēji atkāpies no līguma izpildes

8. Informācija par administratora noslēgtajiem līgumiem maksātnespējas procesāNorāda administratora maksātnespējas procesa laikā parādnieka vārdā noslēgto līgumu priekšmetu, summu un nepieciešamības pamatojumu
9. Informācija par kreditoru sapulcēmNorāda, vai pārskata periodā notikušas kreditoru sapulces un šo sapulču datumu
10. Informācija par administratora civiltiesisko apdrošināšanuNorāda administratora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma apmēru un apdrošināšanas līguma darbības termiņu
11. Informācija par turpmāk plānotajām darbībām maksātnespējas procesāNorāda galvenās turpmākās administratora darbības maksātnespējas procesā – plānotās tiesvedības, darbības saistībā ar parādnieka saimniecisko darbību un citu informāciju, kuru administrators uzskata par nepieciešamu

Piezīme. Visas pārskata ailes ir aizpildāmas obligāti. Ja pieprasītā informācija nav attiecināma, administrators to atzīmē ar "–".

Pārskatam pievienoju Maksātnespējas likuma 65. panta 2. punktā minēto bilanci.

Apliecinu, ka pārskatā sniegtās ziņas ir patiesas.


2.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1003

(Pielikums MK 24.02.2015. noteikumu Nr.92 redakcijā)

Maksātnespējas procesa administratora sākotnējais darbības pārskats fiziskās personas maksātnespējas procesā
(bankrota procedūras ietvaros)
Parādnieks   
 

(vārds, uzvārds)

Administrators   
 

(vārds, uzvārds)

 

(sertifikāta numurs)

 

(prakses vietas adrese)

 

(kontaktinformācija: tālrunis, fakss un e-pasta adrese)

Pārskats aizpildīts saskaņā ar _____. gada _____________ datiem

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas

No maksātnespējas procesa uzsākšanas līdz pārskata perioda beigām

parādnieka mantas pārdošanas plānā paredzētā summa (EUR) vai apjoms (%)

faktiskā izmaksātā summa (EUR) vai apjoms (%)

1.1. administratora atlīdzība, t. sk.:  
1.1.1. vienreizējā atlīdzība  
1.1.2. atlīdzība par ieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.3. atlīdzība par neieķīlātās mantas pārdošanu  
1.1.4. atlīdzība par juridiskās palīdzības sniegšanu parādniekam  
1.2. izdevumi sludinājumu ievietošanai, izsoļu organizēšanai, norēķinu konta atvēršanai, apkalpošanai un slēgšanai  
1.3. izdevumi par pasta korespondences nosūtīšanas pakalpojumiem  
1.4. izdevumi, kas saistīti ar fiziskās personas mantas vērtēšanu  
1.5. izdevumi par notāra pakalpojumiem  
1.6. izdevumi, kas saistīti ar fiziskās personas mantas uzturēšanu, ja tā nodota administratoram, kā arī mantas apdrošināšanu  
1.7. izdevumi, kas saistīti ar darījumu pārbaudi un darījumu apdrošināšanu  
2. Informācija par parādnieka mantu

Nr. p. k.

Manta

Mantas vērtība saskaņā ar mantas pārdošanas plānu
(EUR)

Faktiski iegūtie naudas līdzekļi no mantas pārdošanas (EUR)

Mantas samazinājums (EUR)

Atlikušās mantas vērtība pārskata perioda beigās (EUR)

2.1.parādnieka neieķīlātā manta (tai skaitā 2.1.1. punktā minētā manta)    
2.1.1.tai skaitā naudas līdzekļi (uzkrājumi)    
2.2.ieķīlātā manta*    
2.2.1.tai skaitā manta, kas ir nodrošinājums kreditora prasījumam ar nosacījumu    
2.3.Informācija par mantas samazinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ radies mantas samazinājums (administratora atteikšanās no prasījuma tiesībām, aktīvu pārvērtēšana, mantas izslēgšana no parādnieka mantas pārdošanas plāna u. c.)
** Šeit norāda ar ieķīlātās mantas pārdošanu (uzturēšanu) saistītos izdevumus un to apmēru
3. Parādnieka gūtie ienākumi pārskata periodāNorāda naudas summu pārskata periodā, ko parādnieks novirzījis kreditoru prasījumu un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai
4. Kreditoriem izmaksātās summasNorāda kopējo kreditoriem izmaksāto summu un katram kreditoram izmaksāto summu
5. Informācija par administratora izvērtētajiem parādnieka darījumiemNorāda administratora izvērtējumu par fiziskās personas slēgtajiem darījumiem, kuri varētu saturēt Maksātnespējas likuma 130. un 153. pantā noteiktās pazīmes un par kuriem kreditori informējuši administratoru Maksātnespējas likuma 142. pantā noteiktajā kārtībā
6. Informācija par administratora uzsāktajām tiesvedībāmNorāda administratora uzsāktās tiesvedības prasībās par parādu atgūšanu no debitoriem un citām darbībām parādnieka mantas atgūšanai
7. Informācija par parādnieka slēgtajiem darījumiemNorāda pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas ar administratora piekrišanu slēgtos darījumus un uzņemtās parādsaistības, kas ir noslēgtas saskaņā ar Maksātnespējas likuma 134. panta otrās daļas 4. un 5. punktu
8. Informācija par kreditoru sapulcēmNorāda, vai pārskata periodā notikušas kreditoru sapulces un šo sapulču datumu
9. Informācija par administratora civiltiesisko apdrošināšanuNorāda administratora civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma apmēru un apdrošināšanas līguma darbības termiņu
10. Informācija par turpmākajām plānotajām darbībām maksātnespējas procesāNorāda galvenās turpmākās administratora darbības maksātnespējas procesā – plānotās tiesvedības un citu informāciju, kuru administrators uzskata par nepieciešamu

Piezīme. Visas pārskata ailes ir aizpildāmas obligāti. Ja pieprasītā informācija nav attiecināma, administrators to atzīmē ar "–".

Apliecinu, ka pārskatā sniegtās ziņas ir patiesas.


3.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1003

(Pielikums MK 24.02.2015. noteikumu Nr.92 redakcijā)

Maksātnespējas procesa administratora kārtējais darbības pārskats juridiskās personas maksātnespējas procesā
Parādnieks   
 

(nosaukums)

 

(reģistrācijas numurs)

 

(juridiskā adrese)

 

Administrators   
 

(vārds, uzvārds)

 

(sertifikāta numurs)

 

(prakses vietas adrese)

 

(kontaktinformācija: tālrunis, fakss un e-pasta adrese)

Pārskats aizpildīts saskaņā ar _____. gada _____________ datiem

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas

Pārskata periodā izmaksātās summas (EUR)

1.1. administratora atlīdzība, t. sk.: 
1.1.1. atlīdzība par ieķīlātās mantas pārdošanu 
1.1.2. atlīdzība par neieķīlātās mantas pārdošanu 
1.1.3. atlīdzība par mantas atgūšanu 
1.2. ekspertu atlīdzība 
1.3. komandējumu izdevumi 
1.4. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi 
1.5. izdevumi parādnieka noslēgto līgumu izpildes turpināšanai un administratora noslēgto līgumu izpildei 
1.6. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi 
1.7. izdevumi, kas saistīti ar parādnieka likvidāciju 
1.8. trešajām personām piederošās mantas uzturēšanas izdevumi 
1.9. citi izdevumi (norādīt) 
1.10. kopā 

2. Maksātnespējas procesa izmaksu segšana

Summa (EUR)

2.1. no parādnieka līdzekļiem 
2.2. no maksātnespējas procesa depozīta 
2.3. no kreditoru līdzekļiem 
2.4. no valsts budžeta (uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļu ietvaros) 
2.5. no citu fizisko un juridisko personu līdzekļiem 
2.6. no administratora līdzekļiem 

3. Informācija par parādnieka mantu

Nr. p. k.

Manta

Mantas vērtība pārskata perioda sākumā (EUR)

Mantas samazinājums (EUR)

Pārdotā manta

Atlikušās mantas vērtība pārskata perioda beigās (EUR)

mantas pārdošanas plānā paredzētie ienākumi (EUR)

faktiski iegūtie naudas līdzekļi (EUR)

3.1.parādnieka neieķīlātā manta     
3.2.ieķīlātā manta*     
3.2.1.tai skaitā manta, kas ir nodrošinājums kreditora prasījumam ar nosacījumu     
3.3.Informācija par mantas samazinājumu

Ja attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ radies mantas samazinājums (administratora atteikšanās no prasījuma tiesībām, aktīvu pārvērtēšana, mantas izslēgšana no parādnieka mantas pārdošanas plāna u. c.)

* Šeit norāda ar ieķīlātās mantas pārdošanu (uzturēšanu) saistītos izdevumus un to apmēru
4. Naudas plūsma

Naudas līdzekļi maksātnespējas procesa sākumā (EUR)

Naudas līdzekļi pārskata perioda beigās (EUR)

4.1. iegūtie naudas līdzekļi no maksātnespējas procesa sākuma līdz pārskata perioda beigām, no tiem:

Iegūto naudas līdzekļu apmērs
(EUR)

4.2. izdotie naudas līdzekļi no maksātnespējas procesa sākuma līdz pārskata perioda beigām, no tiem:

Izdoto naudas līdzekļu apmērs
(EUR)

4.1.1. ienākumi no mantas pārdošanas 4.2.1. maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas 
4.1.2. ienākumi no turpinātas saimnieciskās darbības 4.2.2. darbinieku prasījumu segšanai izmaksātie naudas līdzekļi 
4.1.3. ienākumi no debitoru izpildes 4.2.3. citi izdevumi 
4.1.4. no parādnieka amatpersonām attiesātie naudas līdzekļi  
4.1.5. Garantiju fonda piešķirtie līdzekļi 
4.1.6. maksātnespējas procesa nodrošināšanai piešķirtie līdzekļi 
4.1.7. citi ienākumi (norādīt) 
5. Informācija par administratora uzsāktajām tiesvedībāmNorāda pārskata periodā administratora uzsāktās tiesvedības prasībās par parādu atgūšanu no debitoriem, uzsāktās tiesvedības pret parādnieka atbildīgajām amatpersonām, administratora apstrīdētos parādnieka darījumus, kas noslēgti pirms maksātnespējas procesa
6. Informācija par turpmāko parādnieka saimniecisko darbībuNorāda, vai pārskata periodā turpināta parādnieka saimnieciskā darbība un kādā apmērā
7. Informācija par administratora noslēgtajiem līgumiem maksātnespējas procesāNorāda administratora pārskata periodā noslēgto līgumu priekšmetu, summu un nepieciešamības pamatojumu
8. Informācija par kreditoru sapulcēmNorāda, vai pārskata periodā notikušas kreditoru sapulces un šo sapulču datumu
9. Informācija par turpmāk plānotajām darbībām maksātnespējas procesāNorāda galvenās turpmākās administratora darbības maksātnespējas procesā – plānotās tiesvedības, turpmākās darbības saistībā ar parādnieka saimniecisko darbību un citu informāciju, kuru administrators uzskata par nepieciešamu

Piezīme. Visas pārskata ailes ir aizpildāmas obligāti. Ja pieprasītā informācija nav attiecināma, administrators to atzīmē ar "–".

Apliecinu, ka pārskatā sniegtās ziņas ir patiesas.


4.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1003

(Pielikums MK 24.02.2015. noteikumu Nr.92 redakcijā)

Maksātnespējas procesa administratora kārtējais darbības pārskats fiziskās personas maksātnespējas procesā
(bankrota procedūras ietvaros)
Parādnieks   
 

(vārds, uzvārds)

Administrators   
 

(vārds, uzvārds)

 

(sertifikāta numurs)

 

(prakses vietas adrese)

 

(kontaktinformācija: tālrunis, fakss un e-pasta adrese)

Pārskats aizpildīts saskaņā ar _____. gada _____________ datiem

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas

Pārskata periodā izmaksātās summas (EUR)

1.1. administratora atlīdzība, t. sk.: 
1.1.1. vienreizējā atlīdzība 
1.1.2. atlīdzība par ieķīlātās mantas pārdošanu 
1.1.3. atlīdzība par neieķīlātās mantas pārdošanu 
1.1.4. atlīdzība par juridiskās palīdzības sniegšanu parādniekam 
1.2. izdevumi sludinājumu ievietošanai, izsoļu organizēšanai, norēķinu konta atvēršanai, apkalpošanai un slēgšanai 
1.3. izdevumi par pasta korespondences nosūtīšanas pakalpojumiem 
1.4. izdevumi, kas saistīti ar fiziskās personas mantas vērtēšanu 
1.5. izdevumi par notāra pakalpojumiem 
1.6. izdevumi, kas saistīti ar fiziskās personas mantas uzturēšanu, ja tā nodota administratoram, kā arī mantas apdrošināšanu 
1.7. izdevumi, kas saistīti ar darījumu pārbaudi un darījumu apdrošināšanu 
2. Informācija par parādnieka mantu

Nr.

p. k.

Manta

Mantas vērtība pārskata perioda sākumā (EUR)

Pārdotā manta

Mantas samazinājums (EUR)

Atlikušās mantas vērtība pārskata perioda beigās (EUR)

mantas pārdošanas plānā paredzētie ienākumi (EUR)

faktiski iegūtie naudas līdzekļi (EUR)

2.1.parādnieka neieķīlātā manta     
2.2.ieķīlātā manta*     
2.2.1.tai skaitā manta, kas ir nodrošinājums kreditora prasījumam ar nosacījumu     
2.3.Informācija par mantas samazinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ radies mantas samazinājums (administratora atteikšanās no prasījuma tiesībām, aktīvu pārvērtēšana, mantas izslēgšana no parādnieka mantas pārdošanas plāna u. c.)
* Šeit norāda ar ieķīlātās mantas pārdošanu (uzturēšanu) saistītos izdevumus un to apmēru
3. Parādnieka gūtie ienākumi pārskata periodāNorāda naudas summu pārskata periodā, ko parādnieks novirzījis kreditoru prasījumu un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai
4. Kreditoriem izmaksātās summasNorāda kopējo kreditoriem izmaksāto summu un katram kreditoram izmaksāto summu
5. Informācija par administratora uzsāktajām tiesvedībāmNorāda administratora uzsāktās tiesvedības prasībās par parādu atgūšanu no debitoriem un citām darbībām parādnieka mantas atgūšanai
6. Informācija par parādnieka slēgtajiem darījumiemNorāda pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas ar administratora piekrišanu slēgtos darījumus un uzņemtās parādsaistības, kas ir noslēgtas saskaņā ar Maksātnespējas likuma 134. panta otrās daļas 4. un 5. punktu
7. Informācija par kreditoru sapulcēmNorāda, vai pārskata periodā notikušas kreditoru sapulces un šo sapulču datumu
8. Informācija par turpmāk plānotajām darbībām maksātnespējas procesāNorāda galvenās turpmākās administratora darbības maksātnespējas procesā – plānotās tiesvedības un citu informāciju, kuru administrators uzskata par nepieciešamu

Piezīme. Visas pārskata ailes ir aizpildāmas obligāti. Ja pieprasītā informācija nav attiecināma, administrators to atzīmē ar "–".

Apliecinu, ka pārskatā sniegtās ziņas ir patiesas.


5.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 26. oktobra noteikumiem Nr.1003

(Pielikums MK 24.02.2015. noteikumu Nr.92 redakcijā)

Maksātnespējas procesa administratora noslēguma darbības pārskats juridiskās personas maksātnespējas procesā
Parādnieks   
 

(nosaukums)

 

(reģistrācijas numurs)

 

(juridiskā adrese)

 

Administrators   
 

(vārds, uzvārds)

 

(sertifikāta numurs)

 

(prakses vietas adrese)

 

(kontaktinformācija: tālrunis, fakss un e-pasta adrese)

Pārskats aizpildīts saskaņā ar _____. gada _____________ datiem

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas

Maksātnespējas procesa laikā izmaksātās summas (EUR)

1.1. administratora atlīdzība, t. sk.: 
1.1.1. atlīdzība par ieķīlātās mantas pārdošanu 
1.1.2. atlīdzība par neieķīlātās mantas pārdošanu 
1.1.3. atlīdzība par mantas atgūšanu 
1.2. ekspertu atlīdzība 
1.3. komandējumu izdevumi 
1.4. kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi 
1.5. izdevumi parādnieka noslēgto līgumu izpildes turpināšanai un administratora noslēgto līgumu izpildei 
1.6. parādnieka mantas uzturēšanas izdevumi 
1.7. izdevumi, kas saistīti ar parādnieka likvidāciju 
1.8. trešajām personām piederošās mantas uzturēšanas izdevumi 
1.9. citi izdevumi (norādīt) 
1.10. kopā 
2. Maksātnespējas procesa izmaksu segšana

Summa (EUR)

2.1. no parādnieka līdzekļiem 
2.2. no maksātnespējas procesa depozīta 
2.3. no kreditoru līdzekļiem 
2.4. no valsts budžeta (uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļu ietvaros) 
2.5. no citu fizisko un juridisko personu līdzekļiem 
2.6. no administratora līdzekļiem 
3. Informācija par parādnieka mantu

Nr. p. k.

Manta

Mantas vērtība pārskata perioda sākumā (EUR)

Mantas samazinājums (EUR)

Pārdotā manta

pārskata periodā

No mantas pārdošanas iegūtie līdzekļi visā maksātnespējas procesa laikā (EUR)

mantas pārdošanas plānā paredzētie ienākumi (EUR)

faktiski iegūtie naudas līdzekļi (EUR)

3.1.parādnieka neieķīlātā manta     
3.2.ieķīlātā manta*     
3.2.1.tai skaitā manta, kas ir nodrošinājums kreditora prasījumam ar nosacījumu     
3.3.Informācija par mantas samazinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ radies mantas samazinājums (administratora atteikšanās no prasījuma tiesībām, aktīvu pārvērtēšana, mantas izslēgšana no parādnieka mantas pārdošanas plāna u. c.)
* Šeit norāda ar ieķīlātās mantas pārdošanu saistītos izdevumus un to apmēru.
4. Naudas plūsma

Naudas līdzekļi maksātnespējas procesa sākumā (EUR)

Izdotie naudas līdzekļi maksātnespējas procesā (EUR)

4.1. iegūtie naudas līdzekļi no maksātnespējas procesa sākuma līdz maksātnespējas procesa beigām, no tiem:

Iegūto naudas līdzekļu apmērs
(EUR)

4.2. izdotie naudas līdzekļi no maksātnespējas procesa sākuma līdz maksātnespējas procesa beigām, no tiem:

Izdoto naudas līdzekļu apmērs
(EUR)

4.1.1. ienākumi no mantas pārdošanas 4.2.1. maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas 
4.1.2. ienākumi no turpinātas saimnieciskās darbības 4.2.2. darbinieku prasījumu segšanai izmaksātie naudas līdzekļi 
4.1.3. ienākumi no debitoru izpildes 4.2.3. citi izdevumi 
4.1.4. no parādnieka amatpersonām attiesātie naudas līdzekļi 

 

4.1.5. Garantiju fonda piešķirtie līdzekļi 
4.1.6. maksātnespējas procesa nodrošināšanai piešķirtie līdzekļi 

4.1.7. citi ienākumi (norādīt)

 
5. Pārskats iesniegts
(vajadzīgo pasvītrot)
Parādnieka mantas pārdošanas plāns ir izpildīts.
Tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu (pāreja uz tiesiskās aizsardzības procesu).
Administrators atcelts no maksātnespējas procesa

Piezīme. Visas pārskata ailes ir aizpildāmas obligāti. Ja pieprasītā informācija nav attiecināma, administrators to atzīmē ar "–".

Pārskatam pievienoju parādnieka noslēguma bilanci.

Apliecinu, ka pārskatā sniegtās ziņas ir patiesas.


6.pielikums

Ministru kabineta
2010.gada 26. oktobra noteikumiem Nr.1003

(Pielikums MK 24.02.2015. noteikumu Nr.92 redakcijā)

Maksātnespējas procesa administratora noslēguma darbības pārskats fiziskās personas maksātnespējas procesā
(bankrota procedūras ietvaros)
Parādnieks   
 

(vārds, uzvārds)

Administrators   
 

(vārds, uzvārds)

 

(sertifikāta numurs)

 

(prakses vietas adrese)

 

(kontaktinformācija: tālrunis, fakss un e-pasta adrese)

Pārskats aizpildīts saskaņā ar _____. gada _____________ datiem

1. Maksātnespējas procesa nodrošināšanas izmaksas

Maksātnespējas procesa laikā izmaksātās summas (EUR)

1.1. administratora atlīdzība, t. sk.: 
1.1.1. vienreizējā atlīdzība 
1.1.2. atlīdzība par ieķīlātās mantas pārdošanu 
1.1.3. atlīdzība par neieķīlātās mantas pārdošanu 
1.1.4. atlīdzība par juridiskās palīdzības sniegšanu parādniekam 
1.2. izdevumi sludinājumu ievietošanai, izsoļu organizēšanai, norēķinu konta atvēršanai, apkalpošanai un slēgšanai 
1.3. izdevumi par pasta korespondences nosūtīšanas pakalpojumiem 
1.4. izdevumi, kas saistīti ar fiziskās personas mantas vērtēšanu 
1.5. izdevumi par notāra pakalpojumiem 
1.6. izdevumi, kas saistīti ar fiziskās personas mantas uzturēšanu, ja tā nodota administratoram, kā arī mantas apdrošināšanu 
1.7. izdevumi, kas saistīti ar darījumu pārbaudi un darījumu apdrošināšanu 
2. Informācija par parādnieka mantu

Nr. p. k.

Manta

Mantas vērtība pārskata perioda sākumā (EUR)

Mantas samazinājums (EUR)

Pārdotā manta

pārskata periodā

Iegūtie līdzekļi no mantas pārdošanas visā maksātnespējas procesa laikā

(EUR)

mantas pārdošanas plānā paredzētie ienākumi (EUR)

faktiski iegūtie naudas līdzekļi (EUR)

2.1.parādnieka neieķīlātā manta     
2.2.ieķīlātā manta*     
2.2.1.tai skaitā manta, kas ir nodrošinājums kreditora prasījumam ar nosacījumu     
2.3.Informācija par mantas samazinājumuJa attiecināms, norāda iemeslu, kādēļ radies mantas samazinājums (administratora atteikšanās no prasījuma tiesībām, aktīvu pārvērtēšana, mantas izslēgšana no parādnieka mantas pārdošanas plāna u. c.)
* Šeit norāda ar ieķīlātās mantas pārdošanu (uzturēšanu) saistītos izdevumus un to apmēru
3. Parādnieka gūtie ienākumi pārskata periodāNorāda naudas summu pārskata periodā, ko parādnieks novirzījis kreditoru prasījumu un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai
4. Kreditoriem izmaksātās summasNorāda kopējo kreditoriem izmaksāto summu un katram kreditoram izmaksāto summu
5. Pārskats iesniegts
(vajadzīgo pasvītrot)
Parādnieka mantas pārdošanas plāns ir izpildīts.
Administrators atcelts no maksātnespējas procesa

Piezīme. Visas pārskata ailes ir aizpildāmas obligāti. Ja pieprasītā informācija nav attiecināma, administrators to atzīmē ar "–".

Apliecinu, ka pārskatā sniegtās ziņas ir patiesas.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1003Pieņemts: 26.10.2010.Stājas spēkā: 01.11.2010.Zaudē spēku: 30.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 29.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
220295
{"selected":{"value":"01.03.2015","content":"<font class='s-1'>01.03.2015.-29.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2015","iso_value":"2015\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2015.-29.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2010","iso_value":"2010\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2015
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"