Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumus Nr. 1115 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.777

Rīgā 2010.gada 17.augustā (prot. Nr.42 9.§)
Gada pārskata sagatavošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un apjomu, kādā budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes (turpmāk – iestādes) sagatavo un iesniedz gada pārskatu.

2. Noteikumi neattiecas uz valsts budžeta finanšu bilances (turpmāk – finanšu bilance) un tās pielikumu sagatavošanu Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

II. Gada pārskata apjoms

3. Gada pārskatā iekļauj:

3.1. finanšu pārskatu;

3.2. vadības ziņojumu.

4. Finanšu pārskats sastāv no:

4.1. pārskata par iestādes finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance" (1.pielikums);

4.2. pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3 (2.pielikums);

4.3. pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskata – veidlapa Nr.4-1 (3.pielikums);

4.4. naudas plūsmas pārskata – veidlapa Nr.2-NP (4.pielikums);

4.5. finanšu pārskata pielikumiem:

4.5.1. veidlapa Nr.1-1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums" (5.pielikums);

4.5.2. veidlapa Nr.4-2 "Pārskats par uzkrājumiem" (6.pielikums);

4.5.3. veidlapa Nr.5 "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats" (7.pielikums);

4.5.4. veidlapa Nr.6 "Krājumu izmaiņu pārskats" (8.pielikums);

4.5.5. veidlapa Nr.7-1 "Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats" (9.pielikums);

4.5.6. veidlapa Nr.7-3 "Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats" (10.pielikums);

4.5.7. veidlapa Nr.7-4 "Finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskats" (11.pielikums);

4.5.8. veidlapa Nr.7-5 "Aizdevumu izmaiņu pārskats" (12.pielikums);

4.5.9. veidlapa Nr.8-AV "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem" (13.pielikums);

4.5.10. veidlapa Nr.8-1 "Pārskats par debitoriem (prasībām)" (14.pielikums);

4.5.11. veidlapa Nr.8-2 "Pārskats par kreditoriem (saistībām)" (15.pielikums);

4.5.12. veidlapa Nr.9-1 "Pārskats par aizņēmumiem" (16.pielikums);

4.5.13. veidlapa Nr.9-2 "Pārskats par galvojumiem" (17.pielikums);

4.5.14. veidlapa Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi" (18.pielikums);

4.5.15. veidlapa Nr.2-DII "Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem" (19.pielikums);

4.5.16. (svītrots ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657);

4.5.17. veidlapa Nr.3-1 "Pārskats par amata vietu skaita plāna un izdevumiem atlīdzībai apstiprinātās tāmes izpildi iestādēs" (21.pielikums);

4.5.18. veidlapa Nr.3-3 "Pārskats par amata vietu un audzēkņu skaita plāna un izdevumiem atlīdzībai apstiprinātās tāmes izpildi internātskolās, sanatorijas tipa internātskolās, speciālajās internātskolās un sociālās korekcijas izglītības iestādēs" (22.pielikums);

4.5.19. veidlapa Nr.3-5 "Pārskats par amata vietu skaita plāna izpildi un izdevumiem atlīdzībai apstiprinātās tāmes izpildi veselības aprūpes iestādēs" (23.pielikums);

4.6. grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksta;

4.7. pārskatu skaidrojumiem, t.sk. skaidrojumiem par budžeta izpildi.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

4.1 Valsts kase ne vēlāk kā divus mēnešus pirms pārskata perioda beigām rakstiski var lūgt papildu skaidrojumus, lai nodrošinātu pārskata labāku izpratni.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

III. Gada pārskata sagatavošana

5. Gada pārskatu sagatavo:

5.1. saskaņā ar uzkrāšanas un naudas plūsmas principu;

5.2. kā vienas vienības konsolidēto pārskatu, izslēdzot savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām.

6. Ja pārskata periodā notiek iestāžu reorganizācija, padotības maiņa vai publisko aģentūru izveide vai likvidācija, neveic izmaiņas finanšu pārskata atlikumos gada sākumā, bet norāda atlikumus kā kārtējā perioda darījumu.

7. Iestādi reorganizējot, mainot tās padotību vai izbeidzot tās darbību, sagatavo slēguma finanšu pārskatu un iesniedz to normatīvajos aktos noteiktajā iestādē:

7.1. iestādi reorganizējot vai mainot tās padotību, slēguma finanšu pārskatā norāda informāciju par atlikumiem pārskata perioda beigās datumā, kurā notiek reorganizācija vai padotības maiņa;

7.2. iestādi likvidējot, slēguma finanšu pārskatā norāda informāciju par atlikumiem pārskata perioda beigās datumā, kurā iestādi likvidē (nodošanas atlikumi), un informāciju par slēguma rezultātu (slēguma atlikumi, kas vienādi ar nulli).

8. Iepriekšējo periodu neprecizitātes uzskaitē un grāmatvedības uzskaites pamatprincipu izmaiņu ietekmi norāda kā pārskata perioda darījumus.

9. Gada pārskatu sagatavo, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, kurus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā.

10. Patiesam priekšstatam par gada pārskatu:

10.1. konsekventi lieto grāmatvedības uzskaites pamatprincipus;

10.2. norāda nozīmīgu, ticamu, salīdzināmu un saprotamu informāciju;

10.3. sniedz papildu skaidrojumus, lai gada pārskata lietotāji izprastu, kā konkrēti darījumi vai notikumi ietekmē iestādes finansiālo stāvokli vai darbības finansiālos rezultātus.

11. Lai nodrošinātu gada pārskata kvalitāti un noderīgumu tā lietotājiem, iestāde, kura veic konsolidāciju, nosaka vienotus grāmatvedības politikas uzskaites pamatprincipus konsolidācijā iesaistītajām iestādēm atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā.

12. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu sagatavo, sniedzot informāciju par gada pārskata sagatavošanā izmantotajām dažādu posteņu novērtēšanas metodēm un uzskaites principiem.

13. Iestāde maina izstrādātos grāmatvedības uzskaites pamatprincipus, ja to nosaka ārējie normatīvie akti vai grāmatvedības uzskaites pamatprincipu maiņa ļauj sagatavot finanšu pārskatu, kas sniedz ticamu un atbilstošu informāciju par to, kā darījumi un fakti ietekmē iestādes finansiālo stāvokli, darbības rezultātus un naudas plūsmu.

14. Ja grāmatvedības uzskaites pamatprincipus maina saskaņā ar normatīvajiem aktiem, iestāde norāda grāmatvedības uzskaites pamatprincipu maiņas būtību un veidu, kā arī piemērošanas sākuma datumu.

15. Gada pārskatā sniegtās informācijas noderīgumu lietotājiem nosaka kvalitātes pazīmes – patiesums, salīdzināmība, nozīmīgums, saprotamība, pilnīgums. Informācija ir nozīmīga lietotājiem, ja tā ir saņemta laikus un to var izmantot, izvērtējot pagātnes, tagadnes vai nākotnes notikumus, apstiprinot iepriekšējos novērtējumus vai labojot tos. Informācija ir būtiska lietotājiem, ja tās nenorādīšana vai neprecīza norādīšana var ietekmēt gada pārskata lietotāju lēmumus, kuri pieņemti, pamatojoties uz šo informāciju.

16. Izvērtējot darbības turpināšanas principa piemērotību, ņem vērā visu pieejamo informāciju par turpmākajiem iestādes plāniem, kas aptver vismaz 12 mēnešus pēc bilances datuma.

17. Gada pārskata veidlapās atbilstoši noteiktajām prasībām atsevišķi norāda posteņus, kas ir būtiski pēc rakstura, satura un apmēra.

18. Aktīvus un saistības nevar savstarpēji izslēgt (dzēst).

19. Posteņu uzskaitījums un klasifikācija visos pārskata periodos ir vienāda, izņemot gadījumu, ja posteņu uzskaitījums un klasifikācijas maiņa ir paredzēta normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā.

20. Iepriekšējā perioda salīdzināmo informāciju sniedz par visiem gada pārskatā iekļautajiem posteņiem. Salīdzināmo informāciju nenorāda, ja gada pārskatu iesniedz pirmo reizi.

21. Mainot posteņu uzskaitījumu vai klasifikāciju finanšu pārskatā, salīdzināmos (iepriekšējā pārskata perioda) posteņus pārklasificē (ja tas ir iespējams), lai nodrošinātu iespēju tos salīdzināt ar attiecīgo pārskata periodu. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstā norāda pārklasifikācijas raksturu, apmēru un iemeslu.

22. Ja salīdzināmo posteni nav iespējams pārklasificēt, iestāde norāda pamatotu iemeslu, kāpēc tas nav pārklasificēts, un izmaiņu raksturu, ja posteni pārklasificētu.

23. Gada pārskats ir nepārprotami identificējams, un tajā esošā informācija neatšķiras no tādas pašas informācijas citos pārskatos. Minēto informāciju norāda skaidri un, ja nepieciešams, atkārto, lai nodrošinātu tās pareizu izpratni.

24. Vadības ziņojumu sagatavo katras iestādes vadība. Vadības ziņojumā norāda:

24.1. iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās iestādes;

24.2. galvenos notikumus, kas ietekmējuši iestādes darbību pārskata gadā;

24.3. būtiskās pārmaiņas iestādes darbībā un to ietekmi uz finanšu rezultātiem;

24.4. paredzamos notikumus, kas varētu būtiski ietekmēt iestādes darbību nākotnē;

24.5. informāciju par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem iestāde saskaras;

24.6. pētniecības darbus;

24.7. finanšu instrumentus un finanšu riska vadības mērķus un politiku, ja tas ir būtiski, lai novērtētu iestādes aktīvus, saistības un finansiālo stāvokli, pieņemto riska vadības politiku attiecībā uz katru nozīmīgu prognozēto nākotnes darījumu veidu, kuram piemēro riska ierobežošanas uzskaiti.

IV. Konsolidētais gada pārskats

25. Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības gada pārskatu veido nozares vai pašvaldības konsolidētais gada pārskats, kas ietver šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus.

26. Konsolidēto gada pārskatu sagatavo, konsolidējot iestāžu gada pārskatus:

26.1. ministrijas un citas centrālās valsts iestādes konsolidētajā gada pārskatā iekļauj valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu gada pārskatus;

26.2. pašvaldības konsolidētajā gada pārskatā iekļauj pašvaldības budžeta iestāžu un kopīgo iestāžu gada pārskatus. Kopīgās iestādes pārskatu pašvaldības konsolidētajā pārskatā iekļauj tā pašvaldība, kurai šāds pienākums noteikts kopīgās iestādes nolikumā.

27. Konsolidācijā iekļauto iestāžu gada pārskatus sagatavo uz vienu un to pašu pārskata datumu.

28. Sagatavojot konsolidēto gada pārskatu, posteņu novērtēšanā lieto vienas un tās pašas grāmatvedības metodes un vienus un tos pašus novērtēšanas noteikumus.

29. Konsolidēto finanšu pārskatu sagatavo kā:

29.1. iestāžu gada pārskatu kopsavilkumu (vienādu posteņu summēšana);

29.2. konsolidācijas posteņu izklāstu (norāda (+/–) posteni un summu, kuru konsolidē);

29.3. kopsavilkuma un konsolidācijas posteņu izklāsta datu summas pārskatu.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

30. Konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatus apvieno šādā kārtībā:

30.1. konsolidēto gada pārskatu sagatavo, konsolidācijas procedūrā apvienojot augstākās iestādes gada pārskata un konsolidācijā iesaistīto iestāžu gada pārskatu attiecīgajos finanšu pārskata posteņos norādītās aktīvu, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) summas. Konsolidācijā iesaistīto iestāžu bilanču aktīva un pasīva posteņus pilnībā iekļauj konsolidētajā bilancē. Šo iestāžu darbības finansiālā rezultāta posteņus pilnībā ietver konsolidētajā darbības finansiālā rezultāta aprēķinā;

30.2. augstākā iestāde attiecīgi koriģē iestāžu gada pārskatus, kuros piemērotas atšķirīgas grāmatvedības metodes un atšķirīgi novērtēšanas noteikumi. Par korekciju summu attiecīgi palielina vai samazina augstākās iestādes bilances posteņu vērtību un koriģē attiecīgos darbības finansiālā rezultāta aprēķina posteņus;

30.3. savstarpēji izslēdz augstākās iestādes ieguldījuma bilances vērtību un atbilstošo līdzdalības daļas vērtību iestādes pašu kapitālā (pašu kapitāla konsolidācija);

30.4. pilnībā izslēdz konsolidācijā iesaistīto iestāžu savstarpējo darījumu rezultātus (ieņēmumu un izdevumu koriģēšana) un savstarpējo norēķinu atlikumu summas, ievērojot mazākuma principu, – izslēdz savstarpēji ekonomiski atbilstošo pozīciju mazākās vērtības.

31. Konsolidēto finanšu pārskatu pamato ar aprēķiniem un tabulām, kuru sagatavošanā ievēro likuma "Par grāmatvedību" 6., 7. un 10.pantā noteiktās prasības attaisnojuma dokumentiem un grāmatvedības reģistriem.

32. Konsolidācija aptver visus finanšu pārskata posteņus.

33. Konsolidētajā finanšu pārskatā ministrijas un centrālās valsts iestādes izslēdz posteņus, kas norādīti ailē "S130111, S130121", bet pašvaldības izslēdz posteņus, kas norādīti ailē "S130311, S130321".

34. Sagatavojot konsolidēto budžeta izpildes pārskatu, par pamatu ņem katras iestādes iesniegto budžeta izpildes pārskatu. Budžeta izpildes pārskatu konsolidē pa budžeta veidiem, apvienojot attiecīgos ieņēmumu un izdevumu posteņus:

34.1. izslēdz visus transfertus un savstarpējos maksājumus, kurus viena iestāde ir pārskaitījusi citai attiecīgā budžeta veida konsolidācijā iesaistītajai iestādei;

34.2. ja ministrijai ir noteiktas vadošās iestādes funkcijas ārvalstu finanšu palīdzības projektu ieviešanai vai Ministru kabineta rīkojumā noteikts apropriācijas izlietojums un apstiprināts pasākumu finansēšanas plāns citai ministrijai vai centrālajai valsts iestādei, tad, konsolidējot valsts budžeta izpildes pārskatus, neiekļauj iesaistītās citas ministrijas, iestādes vai centrālās valsts iestādes budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa un naudas līdzekļus pārskata periodā. Par izslēgto starpību summām sniedz detalizētu skaidrojumu.

35. Šo noteikumu IV nodaļa neattiecas uz finanšu ieguldījumu kapitālsabiedrībās konsolidāciju.

35.1 Iestāde, kas veic konsolidāciju, nodrošina padotības iestāžu gada pārskata atbilstības pārbaudi atbilstoši šo noteikumu prasībām.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

V. Gada pārskata iesniegšana un publiskošana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

36. Iestādes iesniedz gada pārskatu augstākai iestādei, kura veic konsolidāciju.

37. Publiskās aģentūras, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes un kopīgās iestādes gada pārskatu iesniedz iestādei, kura veic konsolidāciju.

38. Iestāde, kura veic konsolidāciju, nosaka:

38.1. pārskata sagatavošanas kārtību atbilstoši iestādes darbības specifikai;

38.2. pārskatu apjomu, kuri iesniedzami papildus šajos noteikumos paredzētajiem pārskatiem;

38.3. pārskata iesniegšanas termiņus iestādēm, kuru pārskatus konsolidē.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

39. Ministrijas, centrālās valsts iestādes un pašvaldības iesniedz konsolidēto gada pārskatu Valsts kasē Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā termiņā.

40. Sagatavojot gada pārskatu, pēc izvēles augšupielādē atbilstoši Valsts kases mājaslapā internetā publicētajam elektroniskajam datu apmaiņas formātam vai manuāli ievada datus, pārbauda (datu savstarpējās atbilstības pārbaude atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības un klasifikāciju jomā), iesniedz elektroniski un paraksta ar sistēmas autentifikācijas rīkiem vai drošu elektronisko parakstu informācijas sistēmā "Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati" (turpmāk – e-pārskati) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

41. Valsts drošības iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes gada pārskata iesniegšanai neizmanto e-pārskatus, bet pārskatus sagatavo atbilstoši šo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem un iesniedz tos augstākai iestādei, kura veic konsolidāciju. E-pārskatos augstākā iestāde, kura veic konsolidāciju, valsts drošības iestāžu pārskatus iekļauj sava pārskata sastāvā.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

41.1 Iestādes vadītājs vai tā pilnvarota persona, parakstot šo noteikumu 3.2., 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4.apakšpunktā minēto vadības ziņojumu un pārskatus, vienlaikus apliecina, ka visi gada pārskatā iekļautie pielikumi atbilst minētajiem pārskatiem.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

42. Valsts kontrolei tās noteiktajos termiņos elektroniski ir pieejami ministriju un centrālo valsts iestāžu elektroniski sagatavotie un parakstītie konsolidētie gada pārskati.

42.1 Zvērināts revidents vai Valsts kontrole sagatavo ziņojumu vai atzinumu, ievērojot šo noteikumu 46.punktā minētās prasības, un ziņojumu vai atzinumu augšupielādē e-pārskatos vai elektroniska dokumenta veidā iesniedz iestādei.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

42.2 Zvērināts revidents vai Valsts kontrole, sniedzot atzinumu par šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4.apakšpunktā minētajiem pārskatiem, vienlaikus apliecina, ka visi gada pārskatā iekļautie pielikumi atbilst minētajiem pārskatiem.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

43. Ja Valsts kase konstatē datu neatbilstību vai kļūdas e-pārskatos pēc zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības vai Valsts kontroles (turpmāk – auditori) atzinuma vai ziņojuma saņemšanas un datu apstiprināšanas no auditoru puses, tad:

43.1. pārskatu nodod labošanai ministrijai, centrālajai valsts iestādei vai pašvaldībai;

43.2. šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētās iestādes pārskatus nodod labošanai konsolidācijā iesaistītajām iestādēm, kuru pārskatos ir kļūdas;

43.3. iestādes veic labojumus pārskatos, pārbauda tos un atkārtoti elektroniski paraksta;

43.4. šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētās iestādes atkārtoti sagatavo kopsavilkumus un konsolidētos pārskatus, pārbauda tos un elektroniski paraksta, informējot par to auditorus;

43.5. auditori saskaņo datus labotajos pārskatos un, ja nepieciešams, sniedz atkārtotu atzinumu vai ziņojumu elektroniska dokumenta veidā vai augšupielādē e-pārskatos.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

44. Veidlapas, kurās nav datu, neaizpilda.

45. Ja iestāde gada pārskata sagatavošanai, pārbaudīšanai un parakstīšanai izmanto e-pārskatus un ievēro šo noteikumu prasības, Valsts kase nodrošina visas šīs lietas iesniegšanu Latvijas Nacionālajā arhīvā.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

45.1 Valsts kase 1.jūlijā Valsts kases mājaslapā internetā publisko:

45.1 1. valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu gada pārskatus vai konsolidētos gada pārskatus;

45.1 2. ministriju, centrālo valsts iestāžu konsolidētos gada pārskatus;

45.1 3. pašvaldību konsolidētos gada pārskatus.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

46. Vadības ziņojumu, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, apliecinājumu Valsts kontrolei par finanšu pārskatos sniegtās informācijas patiesumu, Valsts kontroles atzinumu vai zvērināta revidenta ziņojumu un pārskatu skaidrojumus (turpmāk – dokumenti) sagatavo saskaņā ar normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites jomā un šo noteikumu 23.2 pielikumu.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

47. (Svītrots ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

48. Ja netiek ievērotas šo noteikumu 46.punktā minētās prasības, dokumentu nodod tā sagatavotājam labošanai.

VI. Finanšu pārskata sagatavošana

49. Finanšu pārskatā norāda:

49.1. iestādes nosaukumu, kā arī citas ziņas un apzīmējumus iestādes identificēšanai;

49.2. informāciju par to, vai gada pārskats ir vienas atsevišķas iestādes vai vairāku iestāžu pārskatu kopsavilkums;

49.3. datumu vai periodu atbilstoši tam, kurš atbilst attiecīgajai gada pārskata sastāvdaļai;

49.4. lietoto valūtu – Latvijas Republikas naudas vienību;

49.5. skaitļu precizitātes pakāpi – datus norāda apaļās summās, bez decimāldaļām.

50. Rindā "Ministrijas, centrālās valsts iestādes, pašvaldības nosaukums" norāda pilnu ministrijas, centrālās valsts iestādes vai pašvaldības nosaukumu. Sadaļā "Kodi" norāda:

50.1. ministrijas vai centrālās valsts iestādes kodu saskaņā ar likumu par valsts budžetu saimnieciskajam gadam;

50.2. pašvaldības kodu saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru.

51. Rindā "Iestādes nosaukums" norāda iestādes pilnu nosaukumu. Sadaļā "Kodi" norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.

52. Rindā "Pārskata periods" norāda pārskata periodu (gads). Sadaļā "Kodi" norāda pārskata gadu (cipariem).

53. Pārskata perioda sākuma dati atbilst iepriekšējā pārskata perioda beigu datiem. Dati par iepriekšējo pārskata periodu atbilst iepriekšējā pārskata periodā norādītajiem datiem.

54. Finanšu pārskatā atlikumus perioda sākumā un perioda beigās, bezatlīdzības ceļā saņemto vai nodoto vērtību izmaiņas klasificē atbilstoši normatīvajos aktos budžeta klasifikāciju jomā noteiktajiem institucionālajiem sektoriem.

55. Bez atlīdzības saņemtās vai nodotās vērtības starp padotības iestādēm, starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm, starp budžeta iestādēm un pārējām personām, ziedojumus un dāvinājumus norāda ailē "Bez atlīdzības saņemts (+)" un "Bez atlīdzības nodots (–)":

55.1. šajā ailē norāda datus arī tad, ja ir notikušas šo noteikumu 6.punktā minētās izmaiņas;

55.2. izziņas sadaļā informāciju par bezatlīdzības ceļā saņemtajām/nodotajām vērtībām norāda atbilstošajā institucionālajā sektorā.

56. Savstarpēji salīdzināmi dati atbilst cits citam dažādos pārskatos.

(Grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

56.1 (Svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

57. Veidlapa Nr.1 "Bilance" (1.pielikums) (pārskats par iestādes finansiālo stāvokli):

57.1. bilance ir iestādes grāmatvedības pārskats, kas noteiktā datumā parāda iestādes aktīvu, saistību un pašu kapitāla apmēru. Bilances aktīvā ir sadaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" un "Apgrozāmie līdzekļi", pasīvā – sadaļas "Pašu kapitāls", "Uzkrājumi" un "Kreditori";

57.2. bilances aktīva kopsumma ir vienāda ar bilances pasīva kopsummu;

57.3. (svītrots ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657);

57.4. nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus bilancē norāda atlikušajā vērtībā, ko aprēķina, no sākotnējās vērtības atskaitot nolietojumu (amortizāciju) un vērtības samazinājumu;

57.5. ilgtermiņa prasības, aizdevumus, debitorus un samaksātos avansus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atskaitot izveidoto uzkrājumu vērtības;

57.6. krājumus norāda, ieskaitot avansa maksājumus par krājumiem neto vērtībā;

57.7. pārskatam pievieno paskaidrojumu par:

57.7.1. posteņu izmaiņām pārskata gada laikā – izmaiņas starp pārskata gada sākuma datiem un pārskata gada beigu datiem, skaidrojot izmaiņu iemeslus. Skaidrojumus apzīmē ar norādi "Piezīme Nr.xx" atbilstoši veidlapas C ailē norādītajam numuram;

57.7.2. ieķīlātajiem īpašumiem, norādot posteņu grupu un piezīmes Nr., kurā uzrādīti šādi aktīvi, un šo aktīvu atlikušo vērtību uz pārskata perioda beigām;

57.7.3. nākotnes saistībām un maksājumiem, kas uzrādīti zembilancē, atklājot informāciju atbilstoši šo noteikumu 30.pielikumam;

57.7.4. operatīvās nomas maksājumu saistībām un saņemamiem maksājumiem par iznomāto (izīrēto) aktīvu, atklājot informāciju atbilstoši šo noteikumu 31.pielikumam.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

58. Veidlapa Nr.4-3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem" (2.pielikums):

58.1. ieņēmumus un izdevumus, kas radušies iestādes darbības rezultātā pārskata periodā, pārskatā norāda saskaņā ar uzkrāšanas principu;

58.2. pārskatā konsolidē darījumus, kas veikti starp dažādiem budžeta veidiem;

58.3. pārskata "A" sadaļā norāda darbības, kuras iestāde veikusi, lai sasniegtu primāros mērķus, kas noteikti likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam vai saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu, ziedojumus un dāvinājumus, kā arī citos budžetos uzskaitītos līdzekļus;

58.4. rindā "Transferti" norāda ieņēmumus vai izdevumus no bezatlīdzības ceļā saņemtajiem vai nodotajiem aktīviem vai pasīviem starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot kontrolētus un finansētus komersantus, ostu un brīvostu pārvaldes, speciālās ekonomiskās zonas;

58.5. rindā "A2.10. Nolietojums un amortizācijas izmaksas" norāda pārskata periodā aprēķināto amortizāciju un nolietojumu (tai skaitā korekcijas), un vērtības samazinājumu;

58.6. citi ieņēmumi/izdevumi no pamatdarbības ietver:

58.6.1. inventarizācijās konstatētos pārpalikumus/iztrūkumus;

58.6.2. ieņēmumus no saistību dzēšanas un izveidoto uzkrājumu samazinājuma vai izdevumus uzkrājumu veidošanai;

58.6.3. nefinanšu aktīvu sākotnējo atzīšanu un vērtības norakstīšanu, izslēdzot ilgtermiņa aktīvus no uzskaites;

58.6.4. nefinanšu aktīvu vērtības palielinājumu/samazinājumu;

58.6.5. ieņēmumus no ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves samazinājuma;

58.6.6. konta "Nākamo periodu ieņēmumi", kas atzīti iepriekšējos pārskata periodos un iekļauti pārskata perioda ieņēmumos, samazinājumu;

58.6.7. citus ar iestādes pamatdarbību saistītos ieņēmumus un izdevumus, par kuriem pārskatam pievieno skaidrojumus;

58.7. pārskata ''B'' sadaļā norāda:

58.7.1. finanšu ieņēmumus, kas veidojas no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru pārdošanas, pārvērtēšanas, pārvērtēšanas rezerves samazinājuma, uzkrājumu nedrošajiem aizdevumiem samazinājuma un valūtas kursu svārstībām, un procentu ieņēmumus no finanšu darbības un citiem ienākumiem no finanšu darbības, par kuriem sniedz detalizētu skaidrojumu;

58.7.2. finanšu izdevumus, kas veidojas no kapitālsabiedrību akciju, daļu un vērtspapīru iegādes, pārvērtēšanas, pārvērtēšanas rezerves palielinājuma, valūtas kursu svārstībām un uzkrājumu veidošanas nedrošajiem aizdevumiem, un procentu izdevumus no finanšu darbības un citiem izdevumiem no finanšu darbības, par kuriem sniedz detalizētu skaidrojumu;

58.7.3. procentu ieņēmumus vai izdevumus izvērtē pēc ekonomiskās būtības un atbilstoši izvērtējumam klasificē šādi:

58.7.3.1. procentu ieņēmumus vai izdevumus par kontu atlikumiem un termiņnoguldījumiem, ja ieguldījuma mērķis ir gūt atdevi, attiecina uz pamatdarbību;

58.7.3.2. procentu ieņēmumus vai izdevumus par aizdevumiem vai aizņēmumiem attiecina uz finanšu darbību;

58.7.4. normatīvajos aktos mantas atsavināšanas jomā noteiktajā kārtībā gūtos neto ieņēmumus vai izdevumus (no iegūtajiem līdzekļiem atskaitot aktīvu bilances vērtību un pārdošanas izdevumus) no pamatlīdzekļu realizācijas, ja tā nav iestādes pamatdarbība;

58.7.5. ārkārtas posteņos norāda ieņēmumus no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un izdevumus no šiem līdzekļiem. Valsts budžeta iestādes datus norāda tad, ja atbilstoši likumam par valsts budžetu saimnieciskajam gadam nav plānota pamatbudžeta programma;

58.8. valsts budžeta iestādes pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem sagatavo atbilstoši Ministru kabineta instrukcijā noteiktajai kārtībai;

58.9. pārskata skaidrojumus apzīmē ar norādi "Piezīme Nr.xx" atbilstoši veidlapas A ailē norādītajam kodam.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657; MK 29.05.2012. nteikumiem Nr.364)

59. Veidlapa Nr.4-1 "Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats" (3.pielikums):

59.1. norāda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 3000 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

59.2. ailē "Pārskata perioda sākumā" norāda kontu atlikumu pārskata perioda sākumā;

59.3. konta "Rezerves" datus norāda šādi:

59.3.1. ailē "Palielinājums (+)" norāda kontu palielinājumu (kredīta apgrozījumu) pārskata perioda laikā;

59.3.2. ailē "Samazinājums (–)" norāda kontu samazinājumu (debeta apgrozījumu) pārskata perioda laikā;

59.4. ailē "Budžeta izpildes rezultāts (+,–)" norāda konta "Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts" datus;

59.5. ailē "Pārvietošana (+,–) starp 3000 līmeņa kontiem" norāda konta maiņu pārskata periodā. Ailē norāda vertikālo pārvietošanu: vienā kontā – palielinājums, otrā kontā – samazinājums (pārvietošanas rezultāts ir vienāds ar nulli);

59.6. ailē "Citas izmaiņas (+,–)" norāda konta izmaiņas, ja ir notikušas šo noteikumu 6.punktā minētās izmaiņas;

59.7. iepriekšējā gada budžeta izpildes rezultātā neveic korekcijas par atklātajām kļūdām, kas attiecas uz iepriekšējo gadu budžetu izpildes rezultātu. Šādu kļūdu ietekmi norāda kā pārskata gada ieņēmumus vai izdevumus veidlapā Nr.4-3 "Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem" un veidlapā Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi";

59.8. pārskatam pievieno skaidrojumus par:

59.8.1. ailē "Citas izmaiņas (+,–)" norādītajiem datiem;

59.8.2. kontā "Pārējās rezerves" uzskaitītajiem darījumiem;

59.9. pārskata skaidrojumus apzīmē ar norādi "Piezīme Nr.xx" atbilstoši veidlapas A ailē norādītajam kodam.

(Grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

60. Veidlapa Nr.2-NP "Naudas plūsmas pārskats" (4.pielikums):

60.1. norāda saņemtās un izmaksātās naudas summas pa budžeta veidiem atbilstoši normatīvajos aktos budžeta klasifikāciju jomā noteiktajām grupām un kodiem;

60.2. naudas plūsmu grupē atbilstoši iestādes pamatdarbībai, ieguldījumu darbībai un finanšu darbībai;

60.3. šajā pārskatā:

60.3.1. pamatdarbība nav ieguldījumu darbība vai finanšu darbība;

60.3.2. par ieguldījumu darbību uzskata ilgtermiņa ieguldījumu un citu ieguldījumu iegādi un atsavināšanu;

60.3.3. par finanšu darbību uzskata darbību, kas rada izmaiņas ieguldītā kapitāla un aizņēmumu apmērā un sastāvā;

60.4. nerealizētie ieņēmumi un izdevumi, kuri rodas no izmaiņām ārvalstu valūtu kursos, nav naudas plūsma. Pārskatā norāda valūtas kursu svārstību ietekmi, lai salīdzinātu naudas līdzekļu atlikumus pārskata perioda sākumā un beigās. Šo rezultātu norāda atsevišķi no pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finanšu darbības naudas plūsmām rindā "Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (+,–)";

60.5. pārskatam pievieno paskaidrojumu par rindās "Citi ieņēmumi no pamatdarbības", "Citi izdevumi no pamatdarbības", "Citi ieņēmumi no ieguldījumu darbības", "Citi izdevumi no ieguldījumu darbības", "Citi ieņēmumi no finanšu darbības" un "Citi izdevumi no finanšu darbības" norādītajiem datiem, norādot darījuma raksturu un apmēru;

60.6. kapitālā remonta un rekonstrukcijas izdevumus un ieguldījumus nomātajos pamatlīdzekļos norāda rindā "Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība";

60.7. procentu ieņēmumus vai izdevumus izvērtē pēc ekonomiskās būtības un atbilstoši izvērtējumam klasificē šādi:

60.7.1. procentu ieņēmumus vai izdevumus par kontu atlikumiem attiecina uz pamatdarbību;

60.7.2. ja ieguldījumu mērķis ir gūt atdevi (termiņnoguldījumi, dividendes), procentu ieņēmumus vai izdevumus attiecina uz ieguldījumu darbību;

60.7.3. procentu ieņēmumus vai izdevumus par aizdevumiem vai aizņēmumiem attiecina uz finanšu darbību;

60.8. citu budžetu līdzekļus, kas uz laiku ir iestādes glabājumā (konkursa vai drošības nauda, vēlēšanu drošības nauda, pansionātos dzīvojošo pensijas, atsavinātie līdzekļi no aizturētām personām un ieņēmumi par mantas realizāciju no krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām līdz tiesas lēmumam, ieslodzīto un citu personu personīgā nauda, drošības nauda par kasācijas sūdzību), norāda neto vērtībā ailē "Citi budžeti" rindā "A1.7. Citi ieņēmumi no pamatdarbības";

60.9. pārskatā konsolidē darījumus, kas veikti starp dažādiem budžeta veidiem;

60.10. valsts budžeta iestādes naudas plūsmas pārskatu sagatavo atbilstoši Ministru kabineta instrukcijā noteiktajai kārtībai;

60.11. rindās "transferti starp valsts struktūrām, izņemot komersantus", "transferti starp pašvaldību struktūrām, izņemot komersantus" un "transferti starp vispārējās valdības struktūrām, izņemot komersantus" neiekļauj datus par darījumiem ar valsts vai pašvaldību struktūru kontrolētiem un finansētiem komersantiem, vispārējā valdības sektora sarakstā pie valsts vai pašvaldību struktūrām ietvertajām speciālajām ekonomiskajām zonām, ostu un brīvostu pārvaldēm;

60.12. pārskata skaidrojumus apzīmē ar norādi "Piezīme Nr.xx" atbilstoši veidlapas A ailē norādītajam kodam.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

61. Veidlapa Nr.1-1 "Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums" (5.pielikums):

61.1. norāda naudas līdzekļu atlikumu izvietojumu kredītiestādēs un Valsts kasē pārskata perioda beigās un pārskata perioda sākumā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 2600 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

61.2. konta "nauda ceļā" datus norāda ailē, kas atbilst kredītiestādei vai iestādes kasei, no kuras veikts maksājums vai skaidras naudas iemaksa;

61.3. iestādes pārskatam pievieno:

61.3.1. salīdzināšanas izziņas ar kredītiestādēm kopiju par kontu atlikumiem pārskata perioda beigās, izņemot Valsts kasi,

61.3.2. darījumu apliecinoša dokumenta kopiju par tādas skaidras naudas iemaksu norēķinu kontā, kas nav ieskaitīta norēķinu kontā gada beigās, par postenī "nauda ceļā" norādītajiem datiem;

61.4. pārskatam pievieno paskaidrojumu par citu budžetu līdzekļu konta atlikumā iekļautajiem līdzekļiem (pašvaldības – par konkursa vai drošības naudu, vēlēšanu drošības naudu, pansionātos dzīvojošo pensijām, atsavinātajiem līdzekļiem no aizturētām personām un ieņēmumiem par mantas realizāciju no krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām līdz tiesas lēmumam, ieslodzīto un citu personu personīgo naudu, drošības naudu par kasācijas sūdzību, līdzekļiem, kas piešķirti ar Ministru kabineta rīkojumu valsts budžeta iestādēm un kas piešķirti, pamatojoties uz finansēšanas plānu, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes līdzekļiem, kā arī pārējiem iepriekš neklasificētiem līdzekļiem, kas uzskaitīti šajā kontā);

61.5. pārskatam pievieno paskaidrojumu par postenī "nauda ceļā" norādītajiem datiem.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

62. Veidlapa Nr.4-2 "Pārskats par uzkrājumiem" (6.pielikums):

62.1. norāda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 4200 kontu grupas datus, atlikumu perioda sākumā un beigās, palielinājumu un samazinājumu pārskata perioda laikā;

62.2. sniedz darījumu aprakstu un norāda katra izveidotā uzkrājuma apmēru. Ja darījuma partneris ir privātpersona, ieraksta nosaukumu "Privātpersona";

62.3. grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstā sniedz detalizētu informāciju par izveidoto uzkrājumu posteņu veidošanas iemeslu un izmantoto aplēses metodi.

63. Veidlapa Nr.5 "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats" (7.pielikums):

63.1. norāda nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus, izņemot avansa maksājumus par nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem, atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1100 un 1200 kontu grupas līmeņiem, detalizējot datus līdz konta numuram;

63.2. norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības un nolietojuma (amortizācijas) izmaiņas pārskata gadā, kas kopsummā veido to atlikušo (bilances) vērtību;

63.3. ailē "darījumi/palielinājums (+)" norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi, kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas;

63.4. ailē "sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+,–)" norāda:

63.4.1. nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārpalikumu (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai iztrūkumu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kuru konstatē inventarizācijas gaitā;

63.4.2. esošu, līdz šim neuzskaitītu vai maiņas ceļā saņemtu nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu ņemšanu uzskaitē – sākotnējo atzīšanu. Datus norāda ar pozitīvu skaitli;

63.4.3. zemesgabalu vērtības izmaiņas saskaņā ar ģenerālplānu, parcelācijas plānojumu vai detālplānojumu (palielinājums – pozitīvs skaitlis, samazinājums – negatīvs skaitlis);

63.5. ailē "izslēgšana no uzskaites (–)" norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības izslēgšanu no uzskaites;

63.6. ailē "uz/no 2100 kontu grupām (+,–)" norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības pārvietošanu uz/no krājumiem;

63.7. ailē "bez atlīdzības" norāda bezatlīdzības ceļā un ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemtos (pozitīvs skaitlis) vai nodotos (negatīvs skaitlis) nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus. Pārskata izziņas sadaļā sniedz informāciju par saņemtajām vai nodotajām vērtībām sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem atbilstoši normatīvajiem aktiem klasifikāciju jomā;

63.8. ailē "pārvietošana (+,–) starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem" norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu konta maiņu pārskata periodā. Pārskatā norāda vertikālo pārvietošanu: vienā kontā – palielinājums, otrā kontā – samazinājums (pārvietošanas rezultāts ir vienāds ar nulli);

63.9. ailē "pārvērtēšana (+,–)" norāda nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultātu, kas veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā:

63.9.1. ailē "palielinājums (+)" norāda pārvērtēšanas rezultāta palielinājumu, ja normatīvajos aktos ir noteikts, ka veic aktīvu pārvērtēšanu. Datus norāda kā pozitīvu skaitli;

63.9.2. ailē "samazinājums (–)" norāda pārvērtēšanas rezultāta samazinājumu un aprēķināto vērtības samazinājumu, kas attiecas uz ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi. Datus norāda kā negatīvu skaitli. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstā sniedz detalizētu nefinanšu aktīvu vērtības samazinājuma pamatojumu un aprēķina aprakstu;

63.10. ailē "Avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)" norāda to nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu ņemšanu uzskaitē, par kuriem iepriekšējos pārskata periodos veikti avansa maksājumi;

63.11. ailē "Nolietojums (amortizācija) un vērtības samazinājums: aprēķināts pārskata periodā (+)" norāda aprēķināto nolietojumu, amortizāciju un vērtības samazinājumu pārskata periodā atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā;

63.12. ailē "Nolietojums (amortizācija): izslēgšana no uzskaites (–)" norāda nolietojuma (amortizācijas) izslēgšanu no uzskaites, ja no uzskaites izslēdz nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus (arī iztrūkumu gadījumos), un to sākotnējās vērtības izslēgšanu norāda ailē "Sākotnējā vērtība: sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): izslēgšana no uzskaites (–)";

63.13. ailē "Nolietojums (amortizācija): uz/no 2100 kontu grupām (+,–)" norāda nolietojuma (amortizācijas) izslēgšanu no uzskaites, ja nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus pārvieto uz/no krājumiem, un to sākotnējās vērtības izslēgšanu norāda ailē "Sākotnējā vērtība: sākotnējā atzīšana (+)/
izslēgšana (–): uz/no 2100 kontu grupām (+,–)";

63.14. ailē "Nolietojums (amortizācija): korekcijas (+,–)" norāda nolietojuma (amortizācijas) korekcijas summu pārskata periodā, ja konstatēts nepareizs nolietojuma (amortizācijas) aprēķins;

63.15. ailē "Nolietojums (amortizācija): bez atlīdzības: saņemts (+)/
nodots (–)" norāda starp budžeta iestādēm bez atlīdzības saņemto/nodoto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojumu (amortizāciju);

63.16. ailē "Nolietojums (amortizācija): pārvietošana starp 1100 un 1200 līmeņa kontiem" norāda nolietojuma (amortizācijas) vertikālo pārvietošanu starp kontu līmeņiem: vienā kontā – samazinājums, otrā kontā – palielinājums;

63.17. pārskata sadaļā "Izziņa par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem ilgtermiņa nefinanšu aktīviem" norāda informāciju par bez atlīdzības saņemtajām/nodotajām vērtībām atbilstoši normatīvajos aktos klasifikāciju jomā noteiktajiem institucionālajiem sektoriem;

63.18. pārskatam pievieno paskaidrojumu par:

63.18.1. katru nemateriālo ieguldījumu izveidošanas, nepabeigtās būvniecības un pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksu posteni, kas iekļauts pārskatā:

63.18.1.1. izmaksu posteņa raksturojums;

63.18.1.2. līguma summa latos. Ja nav zināma precīza līguma summa, norāda aplēses par nemateriālo ieguldījumu izveidošanas, nepabeigtās būvniecības un pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksām. Ja par vienu nemateriālo ieguldījumu izveidošanas, nepabeigtās būvniecības vai pamatlīdzekļu izveidošanas objektu ir vairāki līgumi, norāda to kopējo summu;

63.18.1.3. apgūtais apmērs latos – bilances vērtība;

63.18.1.4. pabeigšanas termiņš, nodošana lietošanā vai ekspluatācijā. Ja nav zināms precīzs pabeigšanas termiņš, norāda plānoto iespējamo pabeigšanas termiņu;

63.18.2. īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā:

63.18.2.1. bilances (atlikusī) vērtība īpašumiem, kuri jāieraksta zemesgrāmatā saskaņā ar normatīvajiem aktiem šajā jomā;

63.18.2.2. bilances (atlikusī) vērtība īpašumiem, kuri ir ierakstīti zemesgrāmatā;

63.18.2.3. bilances (atlikusī) vērtība īpašumiem, kuri nav ierakstīti zemesgrāmatā;

63.18.2.4. ja īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, norāda pēdējo plānoto termiņu šai darbībai;

63.18.3. bilancē norādīto zemi (īpašumā, tiesiskā valdījumā, piekrītoša), mežaudzēm, karjeriem, pazemes aktīviem, augļu dārziem un citiem regulāri ražojošu koku stādījumiem, kas norādīta bilancē pārskata perioda beigās, norādot tās apjomu hektāros.

64. Veidlapa Nr.6 "Krājumu izmaiņu pārskats" (8.pielikums):

64.1. norāda krājumus (izņemot avansa maksājumus par krājumiem) atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 2100 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

64.2. norāda krājumu sākotnējās vērtības un vērtības samazinājuma izmaiņas pārskata gadā, kas kopsummā veido to atlikušo (bilances) vērtību;

64.3. ailē "Sākotnējā vērtība/darījumi (+,–)" norāda krājumu iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikuši vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas/samaksas;

64.4. ailē "Sākotnējā vērtība/sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): sākotnējā atzīšana un inventarizācijas rezultāti (+,–)" norāda:

64.4.1. krājumu pārpalikumu (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai iztrūkumu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kuru konstatē inventarizācijas gaitā;

64.4.2. esošu, līdz šim neuzskaitītu krājumu ņemšanu uzskaitē (sākotnējā atzīšana), tai skaitā iegūtos metāllūžņus, jaundzimušos dzīvniekus, pašsaražoto produkciju un pašu izveidotos krājumus. Datus norāda kā pozitīvu skaitli;

64.4.3. intervences krājumu vērtības izmaiņas;

64.5. ailē "Sākotnējā vērtība/sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): izslēgšana no uzskaites (–)" norāda krājumu izlietošanu, norakstīšanu un atsavināšanu, kas nav naudas darījums. Datus norāda kā negatīvu skaitli;

64.6. ailē "Sākotnējā vērtība/sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): uz/no 1100/1200 kontu grupām (+,–)" norāda nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus, kas pārgrāmatoti uz/no krājumiem. Dati atbilst veidlapas Nr.5 "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats" ailes "Sākotnējā vērtība: sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): uz/no 2100 kontu grupām (+,–)" un ailes "Nolietojums (amortizācija): uz/no 2100 kontu grupām (+,–)" datu starpībai;

64.7. ailē "Sākotnējā vērtība/sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): bez atlīdzības" norāda bezatlīdzības ceļā un ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemtos (pozitīvs skaitlis) vai nodotos (negatīvs skaitlis) krājumus. Pārskata izziņas sadaļā sniedz informāciju par saņemto/nodoto vērtību sadalījumu pa institucionālajiem sektoriem atbilstoši normatīvajiem aktiem klasifikāciju jomā;

64.8. ailē "Sākotnējā vērtība/pārvietošana (+,–) starp 2100 līmeņa kontiem" norāda krājumu konta maiņu pārskata periodā. Pārskatā norāda vertikālo pārvietošanu starp 2100 līmeņa kontiem: vienā kontā – palielinājums, otrā kontā – samazinājums. Ailē veidojas rezultāts, kas vienāds ar nulli;

64.9. (svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364);

64.10. ailē "Sākotnējā vērtība/avansa maksājumi iepriekšējos periodos (+)" norāda krājumu ņemšanu uzskaitē, par kuriem iepriekšējos pārskata periodos veikti avansa maksājumi;

64.11. ailē "Vērtības samazinājums: aprēķināts pārskata periodā (+)" norāda aprēķināto vērtības samazinājumu pārskata periodā atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā;

64.12. ailē "Vērtības samazinājums: izslēgšana no uzskaites (–)" norāda vērtības samazinājuma izslēgšanu no uzskaites, ja no uzskaites izslēdz krājumus (arī iztrūkumu gadījumos). Krājumu, kuriem iepriekš noteikts vērtības samazinājums, sākotnējās vērtības izslēgšanu norāda ailē "Sākotnējā vērtība: sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): izslēgšana no uzskaites (–)";

64.13. ailē "Vērtības samazinājums: uz/no 1100/1200 kontu grupām (+,–)" norāda vērtības samazinājuma izslēgšanu no uzskaites, ja krājumu pārvieto uz/no nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem. Krājumu, kuriem iepriekš noteikts vērtības samazinājums, sākotnējās vērtības izslēgšanu norāda ailē "Sākotnējā vērtība: sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–): uz/no 1100/1200 kontu grupām (+,–)";

64.14. ailē "Vērtības samazinājums: bez atlīdzības: saņemts (+)/nodots (–)" norāda starp budžeta iestādēm bez atlīdzības saņemto/nodoto krājumu, kuriem iepriekš noteikts vērtības samazinājums, vērtības samazinājumu;

64.15. pārskata sadaļā "Izziņa par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem ilgtermiņa nefinanšu aktīviem" norāda informāciju par bez atlīdzības saņemtajām/nodotajām vērtībām atbilstoši normatīvajos aktos klasifikāciju jomā noteiktajiem institucionālajiem sektoriem: S130000 sektoru norāda detalizēti, S110000, S120000, S140000, S150000 kopā un S200000.

(Grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

65. Veidlapa Nr.7-1 "Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats" (9.pielikums):

65.1. atbilstoši veidlapai sagatavo pārskatus par:

65.1.1. līdzdalību asociēto kapitālsabiedrību kapitālā;

65.1.2. līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā;

65.1.3. pārējiem finanšu ieguldījumiem (biržās kotētas vai nekotētas kapitālsabiedrības) kapitālsabiedrību kapitālā;

65.2. ailē "Konta Nr." norāda grāmatvedības uzskaites konta numuru atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta grāmatvedības jomā;

65.3. ailē "Uzskaites metode" norāda uzskaites metodi, ar kuru saskaņā uzskaita līdzdalību radniecīgo vai asociēto kapitālsabiedrību kapitālā. Uzskaites metodi norāda atbilstoši šādiem apzīmējumiem: PK – pašu kapitāla metode, IZM – izmaksu metode;

65.4. ailē "Kapitālsabiedrības nosaukums" norāda pilnu kapitālsabiedrības nosaukumu, nelietojot nosaukuma saīsinājumu;

65.5. ailē "Reģistrācijas Nr." norāda kapitālsabiedrības reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā;

65.6. ailē "Finansēšanas klasifikācijas kods" norāda finansēšanas klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā, detalizējot kodu līdz piektajai zīmei;

65.7. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda institucionālā sektora klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā pārskata perioda beigās;

65.8. ailēs "Pārskata perioda sākumā (1. līdz 9.ailes summa)" un "Pārskata perioda beigās" norāda līdzdalības bilances (uzskaites) vērtību;

65.9. ailē "Darījumi (+,–)" norāda iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas/samaksas;

65.10. ailē "Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–)" norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+)/iztrūkumu (–), esošu, līdz šim neuzskaitītu finanšu ieguldījumu ņemšanu uzskaitē – sākotnējo atzīšanu (+), kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, neveicot ieguldījumus un saņemot jaunas līdzdalības daļas (+), un finanšu ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites (–);

65.11. ailē "Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (–)" norāda bezatlīdzības ceļā un ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemto vai nodoto līdzdalību. Izziņas sadaļā sniedz informāciju sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem;

65.12. ailē "Pārvietošana (+,–) starp 1300 un/vai 2500 līmeņa kontiem" norāda:

65.12.1. finanšu ieguldījumu pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumiem. Datu kopsumma vienmēr ir nulle;

65.12.2. finanšu ieguldījumu pārvietošanu starp dažādiem kontu līmeņiem (asociētie, radniecīgie un pārējie ieguldījumi). Datu kopsumma starp veidlapas Nr.7-1 "Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats" un veidlapas Nr.7-3 "Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats" norādīto aili vienmēr ir nulle;

65.13. ailē "Pārvērtēšana (+,–)/vērtības samazinājums (–)" norāda:

65.13.1. kapitāla daļu vērtības samazinājumu;

65.13.2. pārvērtēšanas rezultātu, ja lieto pašu kapitāla metodi un palielina vai samazina līdzdalības daļu vērtību, kuru attiecina uz ieņēmumiem vai izdevumiem;

65.13.3. kapitāla daļu vērtības palielinājumu vai samazinājumu uzskaites metodes maiņas rezultātā;

65.14. ailē "Citas izmaiņas (+,–)" norāda:

65.14.1. nefinanšu aktīvu ieguldījumu patieso vērtību kapitālsabiedrību līdzdalības kapitālā vai šāda ieguldījuma samazinājumu kapitālsabiedrību līdzdalības kapitālā;

65.14.2. izmaiņas, kas notikušas kapitālsabiedrības pašu kapitālā, kuras netika iekļautas kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

65.14.3. finanšu aktīva ņemšanu uzskaitē, par kuru iepriekšējos pārskata periodos veikts avansa maksājums;

65.14.4. izmaksātās dividendes;

65.15. pārskatam pievieno paskaidrojumu par ailē "Citas izmaiņas (+,–)'' norādītās informācijas raksturu un ekonomisko būtību;

65.16. ailēs "Līdzdalība (%) perioda sākumā" un "Līdzdalība (%) perioda beigās" norāda līdzdalības apmēru procentos, datus norādot ar trīs zīmēm aiz komata;

65.17. ailēs "Kapitālsabiedrības dati" norāda kapitālsabiedrības pašu kapitālu perioda sākumā un beigās (no kapitālsabiedrības bilances):

65.17.1. datus norāda, izmantojot pēdējo pieejamo kapitālsabiedrības gada pārskatu;

65.17.2. ja nav informācijas par atbilstošā pārskata perioda kapitālsabiedrības gada pārskatu, piemēro iepriekšējā pārskata gada kapitālsabiedrības gada pārskatu;

65.17.3. sniedz detalizētu skaidrojumu par to, kura gada pārskats izmantots, norādot datus ailē "Kapitālsabiedrības dati: izmantotais gada pārskats: gads", un informāciju par to, vai kapitālsabiedrības pārskats ir vai nav auditēts;

65.18. ja līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā uzskaitei piemēro pašu kapitāla metodi, uzskaites vērtība pārskata perioda sākumā (beigās) atbilst pārskatā norādīto kapitālsabiedrības pašu kapitāla datu pārskata perioda sākumā (beigās) un līdzdalības (%) perioda sākumā (beigās) datu reizinājumam.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

66. Veidlapa Nr.7-3 "Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats" (10.pielikums):

66.1. norāda pārējos finanšu ieguldījumus (izņemot ieguldījumus kapitālsabiedrību kapitālā, aizdevumus un finanšu ieguldījumus vērtspapīros);

66.2. norāda uzskaites konta numuru atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1350, 1360 un 2550 kontu grupas līmeņiem;

66.3. ailē "Darījuma partnera nosaukums" norāda pilnu darījuma partnera nosaukumu, nelietojot nosaukuma saīsinājumu. Ja darījuma partneris ir privātpersona, ieraksta vārdu "Privātpersona";

66.4. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda institucionālā sektora klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā pārskata perioda beigās;

66.5. ailē "Pārskata perioda sākumā: bruto" norāda finanšu ieguldījuma uzskaites vērtību perioda sākumā;

66.6. ailē "Pārskata perioda sākumā: izveidotie uzkrājumi" norāda atbilstošā uzkrājumu konta atlikumu perioda sākumā;

66.7. ailē "Pārskata perioda sākumā: neto (1. – 2.)" norāda finanšu ieguldījuma neto vērtību (bruto vērtība mīnus izveidotie uzkrājumi perioda sākumā);

66.8. ailē "Darījumi (+,–)" norāda iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas;

66.9. ailē "Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–)" norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+) vai iztrūkumu (–), esošu, līdz šim neuzskaitītu finanšu ieguldījumu ņemšanu uzskaitē (+) un finanšu ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites (–);

66.10. ailē "Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (–)" norāda bezatlīdzības ceļā un ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemto vai nodoto līdzdalību un izziņas sadaļā sniedz informāciju sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem;

66.11. ailē "Pārvietošana starp kontu līmeņiem (+,–)" norāda:

66.11.1. finanšu ieguldījumu pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumiem. Datu kopsumma vienmēr ir nulle;

66.11.2. pārvietošanu uz citu kontu līmeni. Pārskatam sniedz skaidrojumu, uz/no kāda kontu līmeņa pārvietots finanšu ieguldījums;

66.12. ailē "Pārvērtēšana (+,–)/vērtības samazinājums (–)" norāda finanšu ieguldījuma posteņa vērtības samazinājumu;

66.13. ailē "Uzkrājumi aktīviem" norāda datus par uzkrājumu veidošanu nedrošajiem finanšu ieguldījumiem, izveidotos uzkrājumus norādot kā negatīvu skaitli, bet uzkrājumu samazinājumu – kā pozitīvu skaitli;

66.14. ailē "Pārskata perioda beigās – neto (12. līdz 14.ailes summa)" norāda finanšu ieguldījumu bilances vērtību perioda beigās.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

67. Veidlapa Nr.7-4 "Finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskats" (11.pielikums):

67.1. norāda finanšu ieguldījumus vērtspapīros atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1340 un 2540 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

67.2. ailē "Konta Nr." norāda konta numuru četrās zīmēs atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktajam kontu plānam;

67.3. ailē "Posteņa nosaukums" norāda vērtspapīra veidu – parāda vērtspapīri, tai skaitā ar fiksētu ienākumu (vekseļi, valsts parādzīmes), komerciālie vērtspapīri, noguldījuma sertifikāti, obligācijas, hipotekārās ķīlu zīmes, akcijas vai pajas, kurām ir fiksēts ienākums;

67.4. ailē "Emitents" norāda vērtspapīra emitenta pilnu nosaukumu;

67.5. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda institucionālā sektora klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā pārskata perioda beigās;

67.6. ailē "Skaits (gab.)" norāda vērtspapīru skaitu;

67.7. ailē "Kopējā nominālvērtība" norāda vērtspapīru kopējo nominālvērtību latos;

67.8. ailē "Emisijas datums (dd.mm.gggg.)" norāda vērtspapīra emisijas dienu, mēnesi un gadu (dd.mm.gggg.);

67.9. ailē "Dzēšanas termiņš (dd.mm.gggg.)" norāda vērtspapīra dzēšanas dienu, mēnesi un gadu (dd.mm.gggg.);

67.10. ailē "Termiņš pēc emisijas datuma" norāda termiņu atbilstoši norādītajam – īstermiņa (līdz vienam gadam), vidēja termiņa (viens līdz pieci gadi) vai ilgtermiņa (pieci gadi un vairāk);

67.11. ailē "Valūtas apzīmējums" norāda iegādātā vērtspapīra valūtas apzīmējumu;

67.12. ailē "Darījumi (+,–)" norāda iegādi (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai pārdošanu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas;

67.13. ailē "Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–)" norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+) vai iztrūkumu (–), esošu, līdz šim neuzskaitītu finanšu ieguldījumu ņemšanu uzskaitē (+) un finanšu ieguldījumu izslēgšanu no uzskaites (–);

67.14. ailē "Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (–)" norāda bezatlīdzības ceļā un ziedojumu un dāvinājumu veidā saņemto vai nodoto līdzdalību un izziņas sadaļā sniedz informāciju sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem atbilstoši normatīvajiem aktiem klasifikāciju jomā;

67.15. ailē "Pārvietošana (+,–) starp 1340 un/vai 2540 līmeņa kontiem" norāda finanšu ieguldījumu pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumiem. Datu kopsumma vienmēr ir nulle;

67.16. ailē "Pārvērtēšana (+)/vērtības samazinājums (–)" norāda finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas rezultātu, palielinājumu norādot kā pozitīvu skaitli, bet samazinājumu – kā negatīvu skaitli, un vērtības samazinājumu.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

68. Veidlapa Nr.7-5 "Aizdevumu izmaiņu pārskats" (12.pielikums):

68.1. norāda aizdevumus, nodalot aizdevumu ilgtermiņa daļas, ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļas un īstermiņa aizdevumus un norādot grāmatvedības uzskaites konta numuru atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1330 un 2530 kontu grupas līmenim;

68.2. norāda aizdevuma atlikumu pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās – neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atskaitot nedrošajiem aizdevumiem izveidotos uzkrājumus;

68.3. ailē "Aizdevuma saņēmēja nosaukums" norāda pilnu aizdevuma saņēmēja nosaukumu. Ja aizdevumi izsniegti privātpersonām, tos var apvienot grupās atbilstoši aizdevuma mērķim, un ailē "Aizdevuma saņēmēja nosaukums" norāda "Privātpersonas";

68.4. ailē "Aizdevuma mērķis" norāda aizdevuma izlietojuma mērķi;

68.5. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda institucionālā sektora klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā pārskata perioda beigās;

68.6. ailē "Līguma parakstīšanas datums (dd.mm.gggg.)" norāda datumu (dd.mm.gggg.), kurā parakstīts aizdevuma līgums;

68.7. ailē "Atmaksas termiņš (dd.mm.gggg.)" norāda aizdevuma pēdējo atmaksas datumu (dd.mm.gggg.);

68.8. ailē "Aizdevuma līguma summa (Ls)" norāda aizdevuma līgumā minēto līguma summu. Ja aizdevums izsniegts ārvalstu valūtā, līguma summu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

68.9. datus pārskata perioda sākumā norāda šādi:

68.9.1. ailē "Bruto" norāda posteņa uzskaites vērtību gada sākumā;

68.9.2. ailē "Izveidotie uzkrājumi" norāda pārskata perioda sākumā izveidotos uzkrājumus nedrošajiem aizdevumiem;

68.9.3. ailē "Neto (1. – 2.)" norāda posteņa neto vērtību, ko aprēķina, no bruto vērtības atņemot izveidotos uzkrājumus, un tā ir vienāda ar bilancē norādītajiem datiem;

68.10. ailē "Darījumi (+,–)" norāda aizdevuma izsniegšanu (palielinājums – pozitīvs skaitlis) vai aizdevuma atmaksu (samazinājums – negatīvs skaitlis), kas notikusi vai notiks naudas darījumu rezultātā neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas;

68.11. ailē "Sākotnējā atzīšana (+)/izslēgšana (–)" norāda inventarizācijas rezultātā konstatēto pārpalikumu (+) vai iztrūkumu (–), esošu, līdz šim neuzskaitītu aizdevumu ņemšanu uzskaitē (+) un aizdevuma dzēšanu bez naudas darījuma, norakstot no uzskaites (–);

68.12. ailē "Bez atlīdzības saņemts (+)/nodots (–)" norāda bez atlīdzības saņemto vai nodoto aizdevumu un izziņas sadaļā sniedz informāciju sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem atbilstoši normatīvajiem aktiem klasifikāciju jomā;

68.13. ailē "Pārvietošana starp kontu līmeņiem (+,–) " norāda:

68.13.1. aizdevumu pārvietošanu starp ilgtermiņa un īstermiņa kontu līmeņiem. Datu kopsumma vienmēr ir nulle;

68.13.2. pārvietošanu uz citu kontu līmeni, sniedzot pārskata skaidrojumu, uz kādu kontu līmeni vai no kāda kontu līmeņa pārvietots aizdevums;

68.14. ailē "Uzkrājumi aktīviem" norāda pārskata periodā izveidotos uzkrājumus – konta 2334 palielinājumu (–) vai samazinājumu (+);

68.15. grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstā norāda nedrošām (šaubīgām) prasībām izveidoto uzkrājumu apjoma pamatojumu un piemērotās aprēķinu metodes aprakstu.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

69. Veidlapa Nr.8-AV "Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem" (13.pielikums):

69.1. norāda nākamo periodu izdevumus un avansa maksājumus atbilstoši:

69.1.1. normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1180, 1280, 1380, 2180, 2400 un 2570 kontu grupas līmeņiem, detalizējot datus līdz konta numuram;

69.1.2. datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem klasifikāciju jomā:

69.1.2.1. sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

69.1.2.2. sektoru S110000, S120000, S140000 un S150000 datu summu;

69.1.2.3. sektora S200000 datus;

69.2. ailē "Pārskata perioda sākumā (neto)" norāda datus par kontu neto atlikumu pārskata perioda sākumā. Dati atbilst iepriekšējā pārskata perioda ailē "Pārskata perioda beigās (neto)" norādītajiem datiem;

69.3. ailē "Pārskata perioda beigās (bruto)" norāda konta atlikumu (bruto) pārskata perioda beigās atbilstoši grāmatvedības uzskaites datiem;

69.4. ailē "Uzkrājumi aktīviem" norāda izveidoto uzkrājumu nedrošajiem avansa maksājumiem pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās, nodalot palielinājumu (aprēķinātie uzkrājumi) un samazinājumu (izslēgtie uzkrājumi) pārskata perioda laikā;

69.4.1 mainot institucionālo sektoru vai uzskaites kontu izveidotajiem uzkrājumiem, izmaiņas norāda kā uzkrājumu aktīviem palielinājumu vai samazinājumu un sniedz paskaidrojumu par šādām izmaiņām;

69.5. ailes "Pārskata perioda beigās (neto) (1. – 5.)" dati ir vienādi ar aiļu "Pārskata perioda beigās (bruto)" un "Uzkrājumi aktīviem: pārskata perioda beigās" datu starpību;

69.6. pārskata paskaidrojumā sniedz informāciju par:

69.6.1. avansa maksājumu objektu (mērķi) un bruto apmēru (latos) gada beigās:

69.6.1.1. avansa maksājumiem par vienu objektu (mērķi) līdz 1000 latiem sniedz informāciju kopējā summā, kā objektu (mērķi) norādot "Avansa maksājumi līdz Ls 1000";

69.6.1.2. avansa maksājumiem par vienu objektu (mērķi) atbilstoši ekonomiskajai būtībai virs 1000 latiem sniedz informāciju par katru objektu (mērķi) (piemēram, avansa maksājums par siltumenerģiju vai avansa maksājums par komunālajiem pakalpojumiem) un tā apmēru latos;

69.6.2. pārējos nākamo periodu izdevumos uzskaitītajiem darījumiem un to apmēru:

69.6.2.1. par pārējo nākamo periodu izdevumu darījumiem līdz 1000 latiem sniedz informāciju kopējā summā, kā darījuma veidu norādot "Nākamo periodu izdevumi līdz Ls 1000";

69.6.2.2. par pārējo nākamo periodu izdevumu darījumiem virs 1000 latiem sniedz informāciju par katru darījumu (mērķi) (piemēram, nākamā perioda izdevumi par preses abonēšanu) atbilstoši ekonomiskajai būtībai un tā apmēru latos;

69.6.3. izveidotajiem uzkrājumiem nedrošām (šaubīgām) prasībām atbilstoši grupām pēc to apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

70. Veidlapa Nr.8-1 "Pārskats par debitoriem (prasībām)" (14.pielikums):

70.1. norāda prasību atlikumus neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atskaitot izveidotos uzkrājumus nedrošām prasībām atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 2300 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram:

70.1.1. datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem klasifikāciju jomā:

70.1.1.1. sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

70.1.1.2. sektoru S110000, S120000, S140000 un S150000 datu summu;

70.1.1.3. sektora S200000 datus;

70.2. ailē "Pārskata perioda sākumā (neto)" norāda datus par konta neto atlikumu pārskata perioda sākumā. Dati atbilst iepriekšējā pārskata periodā ailē "Pārskata perioda beigās (neto) (1. – 5.)" norādītajiem datiem;

70.3. ailē "Pārskata perioda beigās (bruto)" norāda konta atlikumu (bruto) atbilstoši grāmatvedības uzskaites datiem;

70.4. ailē "Uzkrājumi aktīviem" norāda konta 2330 (izņemot kontu 2334) uzskaites datus – izveidoto uzkrājumu nedrošām prasībām pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās, nodalot palielinājumu (aprēķinātie uzkrājumi) un samazinājumu (izslēgtie uzkrājumi) pārskata perioda laikā;

70.4.1 mainot institucionālo sektoru vai uzskaites kontu izveidotajiem uzkrājumiem, izmaiņas norāda kā uzkrājumu aktīviem palielinājumu vai samazinājumu un sniedz paskaidrojumu par šādām izmaiņām;

70.5. ailes "Pārskata perioda beigās (neto) (1. – 5.)" dati ir vienādi ar aiļu "Pārskata perioda beigās (bruto)" un "Uzkrājumi aktīviem: pārskata perioda beigās (2. + 3. + 4.)" datu starpību;

70.6. nekustamā īpašuma nodokli administrējošā iestāde pārskata paskaidrojumā sniedz informāciju par:

70.6.1. nekustamā īpašuma nodokļa debitoru parādu sadalījumu atbilstoši termiņiem (līdz vienam gadam, viens līdz divi gadi, trīs līdz pieci gadi, vairāk nekā pieci gadi);

70.6.2. piešķirtajiem atvieglojumiem pārskata gadā (atvieglojuma veids, norādot konkrēto atvieglojuma aprakstu, apmēru un summu);

70.7. pārskata paskaidrojumā sniedz informāciju par izveidotajiem uzkrājumiem nedrošām (šaubīgām) prasībām atbilstoši grupām pēc to apmaksas vai izpildes termiņa kavējuma pārskata perioda beigās.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

71. Veidlapa Nr.8-2 "Pārskats par kreditoriem (saistībām)" (15.pielikums):

71.1. norāda saistību atlikumus atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 5000 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

71.2. datus norāda kontu sadalījumā pa šādiem institucionālo sektoru klasifikācijas kodiem atbilstoši normatīvajiem aktiem klasifikāciju jomā:

71.2.1. sektoru S130000 klasifikācijas pilnā apmērā;

71.2.2. sektoru S110000, S120000, S140000 un S150000 datu summu;

71.2.3. sektora S200000 datus;

71.3. pārskata skaidrojumā sniedz informāciju par:

71.3.1. citu nākamo periodu ieņēmumu posteņiem un to apmēru latos;

71.3.2. ilgtermiņa uzkrāto saistību darījumiem un to apmēru latos;

71.3.3. finanšu līzingu – norādot aktīvu grupu un tās nosaukumu, kurā uzskaitīts finanšu līzinga objekts, nomas objekta īsu aprakstu un finanšu līzinga pamatsummas sadalījumā pa gadiem.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

72. Veidlapa Nr.9-1 "Pārskats par aizņēmumiem" (16.pielikums):

72.1. norāda informāciju par aizņēmumiem (tai skaitā finanšu nomu, līzingu) atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 5110 un 5200, 5191 un 5814 kontu grupas līmeņos uzskaitītajiem finansēšanas avotiem;

72.2. ailē "Kods" klasificē aizņēmumu atbilstoši šādiem kodiem: 01 – finanšu stabilizācijas aizņēmums; 02 – finanšu noma, līzings; 03 – aizņēmums Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai; 04 – aizņēmums dažādiem mērķiem (kodu piemēro, klasificējot aizņēmumu, kuram aizņēmuma līgums noslēgts gan Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu, gan citu mērķu īstenošanai un kuru nav iespējams klasificēt kodos 03 vai 09); 09 – pārējie aizņēmumi;

72.3. ailē "Aizdevējs" norāda kredītiestādes (kredīta devēja) nosaukumu. Ja aizņēmuma finansējuma avots ir starptautiskās finanšu institūcijas aizdevums un aizdevējs ir Valsts kase, šajā ailē norāda gan aizdevēja nosaukumu, gan finansējuma avotu;

72.4. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda darījuma partnera institucionālās vienības piederību institucionālajam sektoram atbilstoši normatīvajiem aktiem klasifikāciju jomā pārskata perioda beigās;

72.5. ailē "Mērķis" norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi. Ja finansēšanas avots ir finanšu noma (līzings), ailē "Mērķis" norāda "Finanšu noma (līzings)";

72.6. ailē "Līguma parakstīšanas datums (dd.mm.gggg.)" norāda datumu (dd.mm.gggg.), kurā parakstīts aizņēmuma līgums;

72.7. ailē "Atmaksas termiņš (dd.mm.gggg.)" norāda aizņēmuma līgumā norādīto datumu (dd.mm.gggg.), līdz kuram aizdevējam atmaksās attiecīgo aizdevumu;

72.8. ailē "% likme" norāda aizņēmumam piemēroto procentu likmes veidu: fiksētā, mainīgā vai bezprocentu;

72.9. ailē "Valūtas apzīmējums" norāda tās valūtas vispārpieņemto apzīmējumu, kādā izsniegts aizņēmums;

72.10. ailē "Aizņēmuma līguma summa" norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma (līguma) summu latos. Ja aizņēmums izsniegts ārvalstu valūtā, pārrēķinu latos veic pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

72.11. ailēs "Kopā" norāda kopējās aizņēmuma izmaiņas no līguma spēkā stāšanās dienas līdz pārskata perioda beigām;

72.12. ailēs "pārskata periodā" norāda aizņēmuma izmaiņas pārskata periodā – gada laikā;

72.13. ailē "Izmaiņas, kas nav darījumi (+,–)" norāda darījumus, kas notikuši bez naudas līdzekļu lietošanas:

72.13.1. finanšu nomas (līzinga) saņemšana;

72.13.2. reinvestīcijas;

72.13.3. aizņēmuma pamatsummas palielinājums, ja saskaņā ar līgumu neizmaksā naudu, bet apmaksā rēķinus;

72.13.4. aizņēmuma pamatsummas samazinājums, ja saskaņā ar līgumu atmaksu veic cita iestāde;

72.13.5. aizņēmuma informācijas (F, G un H aile) izmaiņas;

72.14. pārskata skaidrojumā sniedz detalizētu informāciju par ailē "Izmaiņas, kas nav darījumi (+,–)" norādītajiem datiem, norādot darījuma aprakstu un apmēru latos;

72.15. ja notikušas izmaiņas, kas minētas šo noteikumu 72.13.5.apakšpunktā, aizņēmuma līguma summu norāda vienu reizi, jaunākajā ierakstu rindā.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

73. Veidlapa Nr.9-2 "Pārskats par galvojumiem" (17.pielikums):

73.1. norāda informāciju par galvojumiem:

73.1.1. kuri iekļauti zembilances postenī;

73.1.2. kurus atmaksā galvotājs;

73.2. galvojumus var grupēt vienlaikus atbilstoši aizdevējam, mērķim, aizņēmējam un valūtai;

73.3. ailē "Uzskaites konts" norāda:

73.3.1. zembilances postenī iekļautajiem galvojumiem – kodu 9560;

73.3.2. galvojumiem, kurus atmaksā galvotājs un kuri iekļauti saistību sastāvā, – atbilstošo saistību konta numuru, kurā uzskaitītas šādas saistības;

73.4. ailē "Aizdevējs" norāda galvotā aizņēmuma izsniedzēja (kredītiestādes) nosaukumu;

73.5. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda darījuma partnera institucionālā sektora klasifikācijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem klasifikāciju jomā pārskata perioda beigās;

73.6. ailē "Mērķis" norāda galvojuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi;

73.7. ailē "Aizņēmējs" norāda aizņēmuma saņēmēja juridisko nosaukumu. Ja galvojuma saņēmējs ir privātpersona, norāda "Privātpersona";

73.8. ailē "Līguma parakstīšanas datums (dd.mm.gggg.)" norāda galvojuma līguma parakstīšanas datumu (dd.mm.gggg.). Grupējot norāda pirmā noslēgtā līguma datumu;

73.9. ailē "Atmaksas termiņš (dd.mm.gggg.)" norāda galvotā aizņēmuma atmaksas termiņu saskaņā ar galvojuma līgumu (dd.mm.gggg.). Grupējot norāda pēdējo atmaksas termiņu, kas ir grupas līgumiem;

73.10. ailē "Valūtas apzīmējums" norāda tās valūtas vispārpieņemto apzīmējumu, kādā sniegts galvojums;

73.11. ailē "Galvojuma summa" norāda galvoto summu no kopējā aizņēmuma apmēra saskaņā ar galvojuma līgumu. Grupējot norāda galvoto summu no kopējā aizņēmuma apmēra;

73.12. ailē "Galvotā aizņēmuma summa" norāda kopējo aizņēmuma apmēru saskaņā ar līgumu. Grupējot norāda grupas kopējo aizņēmuma apmēru;

73.13. ja galvojums izsniegts ārvalstu valūtā, līguma summu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

73.14. ailēs "kopā" norāda kopējās galvotā aizņēmuma izmaiņas no līguma parakstīšanas dienas līdz pārskata perioda beigām;

73.15. ailēs "pārskata periodā" norāda galvotā aizņēmuma izmaiņas pārskata periodā;

73.16. ailē "Izmaiņas, kas nav darījumi (+,–)" norāda galvotā aizņēmuma izmaiņas, kas notikušas bez naudas līdzekļu lietošanas, tai skaitā atlikumu precizēšanu un kredīta dzēšanu;

73.17. ja par galvoto aizņēmumu mainās informācija (G un H aile), šādas izmaiņas norāda ailē "Izmaiņas, kas nav darījumi (+,–)" un galvojuma summu un galvotā aizņēmuma summu norāda vienu reizi, jaunākajā ierakstu rindā.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

73.1 Veidlapa Nr.9-3 "Pārskats par zembilances saistībām" (30.pielikums):

73.1 1. norāda informāciju par nākotnes maksājumiem un saistībām atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 9510, 9520, 9530 un 9590 kodu grupas līmeņiem, detalizējot datus līdz kodu numuram un pa institucionālā sektora "Vispārējā valdība" apakšsektoriem (klasifikācijas kods septiņās zīmēs);

73.1 2. norāda datus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem – kopējo līguma summu un tās sadalījumu pa termiņiem: maksājama n+1 (nākamajā gadā pēc bilances datuma), n+2 (aiznākamajā gadā pēc bilances datuma) utt. gadā.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

74. Veidlapa Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi" (18.pielikums):

74.1. pārskatu sagatavo šādiem budžeta veidiem:

74.1.1. pamatbudžets;

74.1.2. speciālais budžets;

74.1.3. ziedojumi un dāvinājumi;

74.1.4. citu budžetu līdzekļi;

74.2. valsts budžeta iestādes sagatavo šādus pārskatus:

74.2.1. pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde – par iestādi kopā un par katru programmu (apakšprogrammu) saskaņā ar likumu par valsts budžetu saimnieciskajam gadam (ja likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam nav noteikta programma (apakšprogramma), kura bija iekļauta likumā par valsts budžetu iepriekšējam saimnieciskajam gadam, pārskata gadā iekļauj salīdzinošo informāciju par šīs programmas (apakšprogrammas) izpildi iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši likumam par valsts budžetu iepriekšējam saimnieciskajam gadam). Ieņēmumus un izdevumus norāda sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām, finansēšanu norāda pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

74.2.2. ziedojumu un dāvinājumu izpilde:

74.2.2.1. norāda ieņēmumu un finansēšanas sadaļu – kopā iestādei pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

74.2.2.2. norāda izdevumu sadaļu – katrai funkcijai un apakšfunkcijai, norādot izdevumu ekonomiskās kategorijas pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

74.2.3. pašvaldības sagatavo pārskatus par pamatbudžeta izpildi, speciālā budžeta izpildi un ziedojumu un dāvinājumu izpildi un aizpilda:

74.2.3.1. ieņēmumu un finansēšanas sadaļu – kopā pašvaldībai pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

74.2.3.2. izdevumu sadaļu – katrai funkcijai un apakšfunkcijai atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā, norādot izdevumu ekonomiskās kategorijas pilnā apmērā atbilstoši normatīvajos aktos budžeta jomā noteiktajām klasifikācijām;

74.3. valsts budžeta iestādes:

74.3.1. rindā "Programma" norāda programmas nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam noteiktajam nosaukumam. Sadaļā "Kodi" norāda atbilstošo programmas kodu;

74.3.2. rindā "Apakšprogramma" norāda apakšprogrammas nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam noteiktajam nosaukumam. Sadaļā "Kodi" norāda atbilstošo apakšprogrammas kodu;

74.4. rindā "Budžeta veids" norāda atbilstošo budžeta veidu: pamatbudžets, speciālais budžets, ziedojumi un dāvinājumi, citu budžetu līdzekļi. Sadaļā "Kodi" norāda atbilstošo budžeta veida kodu: 1 – pamatbudžets, 2 – speciālais budžets, 3 – ziedojumi un dāvinājumi, 4 – citu budžetu līdzekļi;

74.5. rindā "Valdības funkcionālā kategorija" norāda budžeta izdevumu klasifikācijas koda pilnu nosaukumu atbilstoši valdības funkcijām:

74.5.1. sadaļā "Kodi" norāda valdības funkcijas kodu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta jomā;

74.5.2. pašvaldības valdības funkciju norāda sadaļā "II. Izdevumi kopā" un nenorāda pie veidlapas vispārējās sadaļas;

74.6. ailē "Likums/plāns gadam" norāda:

74.6.1. valsts budžeta iestādes – likumā par valsts budžetu saimnieciskajam gadam noteikto rādītāju apmēru;

74.6.2. pašvaldības – saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldības budžetā apstiprinātos rādītājus;

74.7. ailē "likumā/plānā apstiprināts" norāda sākotnēji saimnieciskajam gadam apstiprināto budžetu/plānu;

74.8. ailē "plāns ar izmaiņām" norāda gada beigās aktuālo (precizēto) plānu:

74.8.1. valsts budžeta iestādes iekļauj grozījumus, kas veikti saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumiem, finanšu ministra rīkojumiem un likumu par valsts budžetu saimnieciskajam gadam;

74.8.2. pašvaldības norāda gada beigās precizēto plānu;

74.9. ailē "Plāns tāmē gadam" valsts budžeta iestādes norāda apstiprinātās tāmes datus pārskata gadam. Pašvaldības šo aili neaizpilda;

74.10. ailē "Budžeta izpilde" norāda pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda datus par budžeta izpildi pēc naudas plūsmas atbilstoši ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām un finansēšanas klasifikācijām atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā;

74.11. ailē "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" norāda pārskata perioda un iepriekšējā pārskata perioda datus par budžeta izpildi pēc uzkrāšanas principa atbilstoši normatīvajos aktos budžeta iestāžu grāmatvedības jomā noteiktajiem ieņēmumu un izdevumu atzīšanas pamatprincipiem, ieņēmumu un izdevumu ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām, kā arī finansēšanas klasifikācijām atbilstoši normatīvajiem aktiem budžetu klasifikācijas jomā. Ailē norāda sestās, septītās un astotās kontu grupas ieņēmumus un izdevumus atbilstoši normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajam kontu plānam;

74.12. budžeta izpildi par pārskata periodu norāda sadalījumā pa institucionālajiem sektoriem atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta klasifikāciju jomā, izņemot:

74.12.1. nodokļus un nodevas norāda ailē "pavisam (8. + 12. + 13. + 14.)", neklasificējot pa institucionālajiem sektoriem;

74.12.2. rindu "III. Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (–) (I – II)" neaizpilda no 5.ailes līdz 14.ailei;

74.13. sadaļas "IV. Finansēšana" dati ir vienādi ar pretēju zīmi sadaļas "Ieņēmumu pārsniegums (+), deficīts (–) (I – II)" datiem;

74.14. sadaļas "IV. Finansēšana" aili "Izpilde pēc uzkrāšanas principa" aizpilda atbilstoši normatīvajiem aktiem finansēšanas klasifikāciju jomā;

74.15. valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes un pašvaldības, sagatavojot pārskatu par citu budžetu izpildi:

74.15.1. norāda katru saņemto citu budžetu līdzekļu avotu (aizpilda ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas sadaļas);

74.15.2. rindā "Cita informācija" norāda:

74.15.2.1. iestādes nosaukumu, no kuras saņemti līdzekļi;

74.15.2.2. mērķi, kura īstenošanai saņemti līdzekļi;

74.15.2.3. ja līdzekļi saņemti no valsts budžeta iestādes, – norēķinu konta numuru, no kura saņemti vai ieskaitīti līdzekļi;

74.15.3. pašvaldības neaizpilda datus ailē "Likums/plāns gadam: likumā/
plānā apstiprināts", "Likums/plāns gadam: plāns ar izmaiņām" un "Plāns tāmē gadam";

74.16. citu budžetu līdzekļus, kas uz laiku ir iestādes glabājumā (piemēram, konkursa vai drošības nauda, vēlēšanu drošības nauda, kasācijas sūdzību drošības nauda, pansionātos dzīvojošo pensijas, atsavinātie līdzekļi no aizturētām personām un ieņēmumi par mantas realizāciju no krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām līdz tiesas lēmumam, ieslodzīto un citu personu personīgā nauda), citu budžetu izpildes pārskatā nenorāda;

74.17. valsts budžeta iestādes:

74.17.1. budžeta izpildes pārskatu sagatavo atbilstoši Ministru kabineta instrukcijā noteiktajai kārtībai;

74.17.2. papildus sniedz informāciju par naudas līdzekļu atlikumu pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās un slēgtajiem budžeta asignējumiem. Budžeta izpildes pārskatu sagatavo atbilstoši likumā par valsts budžetu saimnieciskajam un iepriekšējam saimnieciskajam gadam noteiktajam iedalījumam;

74.18. (svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364).

75. Veidlapā Nr.2-DII "Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem" (19.pielikums) norāda dažādus ieņēmumus un izdevumus:

75.1. atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 8000 kontu grupas līmenim, detalizējot datus līdz konta numuram;

75.2. sadalījumā pa budžeta veidiem;

75.3. pārskata skaidrojumā sniedz informāciju par kontu 8599 un 8699 līmenī uzskaitītajiem darījumiem un to apmēru latos.

76. (Svītrots ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

77. Veidlapa Nr.3-1 "Pārskats par amata vietu skaita plāna un izdevumiem atlīdzībai apstiprinātās tāmes izpildi iestādēs" (21.pielikums):

77.1. pārskatu aizpilda valsts budžeta iestādes atbilstoši normatīvajos aktos par valsts budžetu noteiktajām programmām (apakšprogrammām);

77.2. amata vietu skaita gada plāna rādītājus aizpilda saskaņā ar iestādes apstiprināto amatu sarakstu, kurš sagatavots atbilstoši budžeta pieprasījumam, saskaņā ar Profesiju klasifikatoru un citiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka amata vietas statusu;

77.3. faktisko amata vietu skaitu norāda atbilstoši apstiprinātajam amatu sarakstam pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās;

77.4. faktiskajā amata vietu skaitā pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ;

77.5. pārskata sadaļā "1. Iestādes un amati" amata vietu skaita gada plāna rādītājus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem amatu sarakstiem. Vidējo amata vietu skaitu pārskata periodā aprēķina, summējot to faktisko skaitu katra mēneša pirmajā datumā (sākot ar 1.janvāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu;

77.6. sadaļu "2. Atlīdzība" aizpilda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta klasifikācijas jomā noteiktajām izdevumu klasifikācijas kategorijām;

77.7. ailē "Apstiprināts tāmē gadam" norāda valsts budžeta programmas (apakšprogrammas) precizēto tāmi;

77.8. atlīdzību, kura izmaksāta no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem, pārskatā nenorāda.

(Grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

78. Veidlapa Nr.3-3 "Pārskats par amata vietu un audzēkņu skaita plāna un izdevumiem atlīdzībai apstiprinātās tāmes izpildi internātskolās, sanatorijas tipa internātskolās, speciālajās internātskolās un sociālās korekcijas izglītības iestādēs" (22.pielikums):

78.1. pārskatu aizpilda Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās valsts budžeta iestādes – internātskolas, sanatorijas tipa internātskolas, speciālās internātskolas un sociālās korekcijas izglītības iestādes – atbilstoši normatīvajos aktos par valsts budžetu noteiktajām programmām (apakšprogrammām);

78.2. amata vietu skaita gada plāna rādītājus aizpilda saskaņā ar iestādes apstiprināto amatu sarakstu, kurš sagatavots atbilstoši budžeta pieprasījumam, saskaņā ar Profesiju klasifikatoru un citiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka amata vietas statusu;

78.3. faktisko amata vietu skaitu norāda atbilstoši faktiski aizpildītajām amata vietām;

78.4. rindas "Audzēkņu ēdināšanas cilvēkdienu skaits" datus aprēķina:

78.4.1. ailē "Gada plāns" – audzēkņu skaitu reizinot ar plānoto vidējo viena audzēkņa ēdināšanas dienu skaitu gadā;

78.4.2. ailē "vidējais pārskata periodā" – summējot faktisko audzēkņu skaitu katras pārskata perioda dienas sākumā atbilstoši iestādes operatīvās uzskaites datiem;

78.5. rindā "Izdevumi ēdināšanai (Ls)" norāda šādus datus:

78.5.1. ailē "Gada plāns" – valsts budžeta iestādes saimnieciskajā gadā plānotie izdevumi;

78.5.2. ailē "vidējais pārskata periodā" – vidējie izdevumi ēdināšanai vienam audzēknim gadā;

78.6. rindu "Mācību iestādi beigušo skaits, kuriem nav vecāku vai to apgādības" aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem uzskaites sarakstiem;

78.7. rindas "Izdevumi, izsniedzot audzēkņiem pabalstu un apģērbu (Ls)" ailē "Gada plāns" norāda valsts budžeta iestādes saimnieciskajā gadā plānotos izdevumus;

78.8. rindas "pedagoģiskais personāls" un "pārējie darbinieki" gada plāna rādītājus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem amatu sarakstiem;

78.9. vidējo amata vietu skaitu pārskata periodā aprēķina, summējot to faktisko skaitu katra mēneša pirmajā datumā (sākot ar 1.februāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu;

78.10. faktiskajā skaitā pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās norāda arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ;

78.11. sadaļu "2. Atlīdzība" aizpilda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajām izdevumu klasifikācijas kategorijām;

78.12. ailē "Apstiprināts tāmē gadam" norāda valsts budžeta programmas (apakšprogrammas) precizēto tāmi;

78.13. atlīdzību, kura izmaksāta no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem, pārskatā nenorāda.

79. Veidlapa Nr.3-5 "Pārskats par amata vietu skaita plāna izpildi un izdevumiem atlīdzībai apstiprinātās tāmes izpildi veselības aprūpes iestādēs" (23.pielikums):

79.1. pārskatu aizpilda Veselības ministrija un tās padotībā esošās valsts budžeta veselības aprūpes iestādes atbilstoši normatīvajos aktos par valsts budžetu noteiktajām programmām (apakšprogrammām);

79.2. amata vietu skaita gada plāna rādītājus aizpilda saskaņā ar iestādes apstiprināto amatu sarakstu, kas sagatavots atbilstoši budžeta pieprasījumam, saskaņā ar Profesiju klasifikatoru un citiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka amata vietas statusu;

79.3. faktisko amata vietu skaitu norāda atbilstoši faktiski aizpildītajām amata vietām. Faktiskajā skaitā pārskata perioda sākumā un pārskata perioda beigās ieskaita arī personas, kuras uz laiku atrodas prombūtnē slimības, atvaļinājuma, komandējuma, brīvdienu vai citu iemeslu dēļ;

79.4. vidējo amata vietu skaitu pārskata periodā aprēķina, summējot to faktisko skaitu katra mēneša pirmajā datumā (sākot ar 1.februāri) un dalot iegūto summu ar pārskata mēnešu skaitu;

79.5. rindas "ārsti (likmes), ieskaitot galvenos ārstus un zobārstus", rindas "vidējais medicīnas personāls", rindas "jaunākais medicīnas personāls", rindas "civildienesta ierēdņi" un rindas "pārējie darbinieki" gada plāna rādītājus aizpilda saskaņā ar iestāžu apstiprinātajiem amatu sarakstiem;

79.6. rindas "Gultasdienu skaits" datus aprēķina:

79.6.1. ailē "Gada plāns" – reizinot plānoto gultu skaitu ar vidējo gultu noslogojumu gadā (ņemot vērā reālo noslogojumu iepriekšējos saimnieciskajos gados);

79.6.2. ailē "Faktiski: pārskata perioda sākumā" – summējot slimnieku faktisko skaitu katras pārskata perioda dienas sākumā atbilstoši iestādes operatīvās uzskaites datiem;

79.6.3. ailē "Faktiski: pārskata perioda beigās" – summējot slimnieku faktisko skaitu katras pārskata perioda dienas beigās atbilstoši iestādes operatīvās uzskaites datiem;

79.7. sadaļu "2. Atlīdzība" aizpilda atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajām izdevumu klasifikācijas kategorijām;

79.8. ailē "Apstiprināts tāmē gadam" norāda valsts budžeta programmas (apakšprogrammas) precizēto tāmi;

79.9. atlīdzību, kura izmaksāta no ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem, pārskatā nenorāda.

79.1 Veidlapā "Noma" "Informācija par nomas (izņemot finanšu nomu) līgumiem" (31.pielikums):

79.1 1. norāda informāciju par pārskata gada 31.decembrī spēkā esošiem nomas līgumiem;

79.1 2. sadaļā "I. Nomātie aktīvi" sniedz informāciju par iestādes operatīvajā nomā ņemtajiem aktīviem, norādot aktīvu grupu, uz kuru attiecināms nomātais aktīvs, un institucionālā sektora klasifikācijas kodu un nosaukumu, no kura aktīvs saņemts operatīvajā nomā;

79.1 3. sadaļā "II. Iznomātie (izīrētie) aktīvi" sniedz informāciju par iestādes aktīvu (izņemot turējumā nodotos aktīvus) nomu (īri), norādot aktīvu grupu, kurā uzskaitīts aktīvs, un institucionālā sektora klasifikācijas kodu un nosaukumu, kuram aktīvs nodots nomā;

79.1 4. ailē "Aktīva grupas/institucionālā sektora kods/nosaukums" norāda aktīva grupu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktajam kontu plānam (četrās zīmēs) un tā nosaukumu un institucionālā sektora klasifikācijas kodu un nosaukumu atbilstoši budžeta klasifikāciju jomā noteiktajam sektoram "Vispārējā valdība" septiņās zīmēs;

79.1 5. ailē "Nomas objekta īss apraksts" sniedz informāciju par aktīvu, kas saņemts nomā, grupējot to pēc ekonomiskās būtības (piemēram, telpas, kopētāji, automašīnas);

79.1 6. ailē "Iznomātā (izīrētā) objekta īss apraksts" sniedz informāciju par aktīvu, kurš nodots nomā (īrē), grupējot to pēc ekonomiskās būtības (piemēram, telpas, zeme);

79.1 7. ailēs "Nomas maksājumu sadalījums pa termiņiem (naudas plūsma)" norāda informāciju atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par operatīvās nomas maksājumiem (pamatsumma un procenti) kopā un sadalījumā pa termiņiem. Operatīvās nomas maksājumus norāda atbilstoši līgumā norādītajam vai pēc iepriekšējā perioda pieredzes, veicot aprēķinus, ja nomas maksa ir atkarīga no patērētajiem resursiem (piemēram, izgatavoto kopiju skaits) vai cita mainīga rādītāja;

79.1 8. ailēs "Saņemamās nomas maksas sadalījums pa termiņiem (naudas plūsma)" norāda informāciju atbilstoši noslēgtajiem līgumiem par saņemamiem nomas maksājumiem (pamatsumma un procenti) kopā un sadalījumā pa termiņiem par nomā nodotajiem aktīviem. Nomas maksājumus norāda atbilstoši līgumā norādītajam vai pēc iepriekšējā perioda pieredzes, veicot aprēķinus, ja nomas maksa ir atkarīga no patērētajiem resursiem (piemēram, izgatavoto kopiju skaits) vai cita mainīga rādītāja (piemēram, kadastrālā vērtība).

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

80. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstā ir šādas sadaļas:

80.1. finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes. Pamatnostādnēs norādīta šāda informācija:

80.1.1. normatīvie akti, atbilstoši kuriem sagatavots pārskats;

80.1.2. periods, kuru aptver pārskats;

80.1.3. pārskata sagatavošanā izmantotā naudas vienība;

80.1.4. izmaiņas grāmatvedības principos (apraksta veiktās izmaiņas grāmatvedības principos, ja tādas ir bijušas. Aprakstā iekļauj detalizētu aprakstu izmaiņām, norādot iemeslu);

80.1.5. aplēšu piemērošana;

80.1.6. izmaiņas aplēsēs;

80.1.7. konsolidācijas principi (apraksta, kādus darījumus starp padotībā esošajām iestādēm izslēdz, veidojot konsolidēto finanšu pārskatu);

80.1.8. ārvalstu valūtu pārvērtēšana;

80.2. nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkums. Kopsavilkumā sniedz aprakstu par uzskaites, nolietojuma aprēķina, vērtības samazinājuma vai citiem grāmatvedības uzskaites principiem par šādām sadaļām:

80.2.1. nemateriālie ieguldījumi, tai skaitā amortizācijas, vērtības samazinājuma un uzkrājumu nedrošiem avansiem aprēķināšanas principi un metodes;

80.2.2. pamatlīdzekļi, tai skaitā nolietojuma, vērtības samazinājuma un uzkrājumu nedrošiem avansiem aprēķināšanas principi un metodes;

80.2.3. līdzdalība kapitālsabiedrību kapitālā, tai skaitā vērtības samazinājuma aprēķināšanas metodes;

80.2.4. pārējie finanšu aktīvi, tai skaitā aizdevumi un ilgtermiņa prasības, pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi;

80.2.5. krājumi, tai skaitā novērtēšanas metodes;

80.2.6. prasības, tai skaitā uzkrājumu nedrošām prasībām izveidošanas pamatprincipi un aprēķina metodes;

80.2.7. nākamo periodu izdevumi;

80.2.8. nauda un naudas ekvivalenti;

80.2.9. uzkrājumi saistībām, to aprēķināšanas metodes un principi;

80.2.10. uzkrātās saistības, to aprēķināšanas metodes un principi;

80.2.11. aizņēmumi;

80.2.12. finanšu noma (līzings);

80.2.13. nākamo periodu ieņēmumi;

80.2.14. ieņēmumu atzīšana, tai skaitā nodokļu ieņēmumi, dotācijas, pakalpojumu sniegšana, saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība, ziedojumi un dāvinājumi;

80.2.15. pamatkapitāla palielināšana, ja tas nav paskaidrots citos grāmatvedības uzskaites principos;

80.2.16. iespējamās saistības;

80.2.17. notikumi pēc bilances datuma.

VII. Kontu atlikumu un valsts budžeta dotāciju, mērķdotāciju un transfertu salīdzināšana

81. Gada pārskata sagatavošanas laikā salīdzina darījuma partneru kontu atlikumus un darījumus (naudas un bezatlīdzības) uz pārskata perioda pēdējo datumu.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

81.1 Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšanu (izņemot šo noteikumu 84.4.apakšpunktā minēto salīdzināšanu) var uzsākt 1.novembrī. Ja datus salīdzina periodā no 1.novembra līdz 31.decembrim, tad šo noteikumu 85., 86., 88. un 88.1 punktā minētajos termiņos tos precizē (papildina) atbilstoši datiem uz pārskata perioda beigām (31.decembri).

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

82. Šī nodaļa attiecas uz salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora (izņemot šo struktūru kontrolētus un finansētus komersantus, speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes, kuru sarakstu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde, kā arī Valsts drošības iestāžu likumā minētās valsts drošības iestādes) darījuma partneriem.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

83. Šī nodaļa neattiecas uz valsts finanšu bilances atlikumu salīdzināšanu attiecībā uz saistībām un prasībām pret valsts budžetu, izņemot šo noteikumu 91.2 apakšpunktā minēto salīdzināšanu.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

84. Salīdzināšanu veic elektroniski, izmantojot e-pārskatus:

84.1. šādiem kontu atlikumiem pārskata perioda beigās (veidlapa Nr.8_SAL "Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem") (24.pielikums):

84.1.1. prasības (bruto summas) atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1330, 1360, 2310, 2320, 2341, 2350, 2360 (izņemot 2369), 2390 un 2539 kontu grupas līmeņiem;

84.1.2. nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem (bruto summas) atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 2400 (izņemot 2422, 2423 un 2427) kontu grupas līmenim;

84.1.3. saistības atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 5100 (izņemot 5150), 5200, 5300, 5400 (izņemot 5421, 5422, 5429), 5500, 5724, 5813 un 5819 kontu grupas līmeņiem;

84.1.4. avansa maksājumi (bruto summas) atbilstoši normatīvajos aktos budžeta grāmatvedības jomā noteiktā kontu plāna 1180, 1280 un 2180 kontu grupas līmeņiem;

84.2. naudas darījumiem (izņemot darījumus (t.sk. nodokļu maksājumus) ar valsts budžetu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus, drošības naudas un pansionātos dzīvojošo pensiju maksājumus) pārskata periodā (veidlapa Nr.2_SAL "Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem") (25.pielikums);

84.3. bezatlīdzības darījumiem pārskata periodā (veidlapa Nr.2_BEZ "Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem") (25.1 pielikums);

84.4. par finanšu bilances atlikumiem un darījumiem (veidlapa Nr.SAL "Akts par savstarpējo valsts budžeta finanšu bilances atlikumu un darījumu salīdzināšanu ar vispārējās valdības sektora partneriem") (25.2 pielikums).

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

84.1 Ja pārskata periodā notiek iestādes likvidācija, salīdzināšanu veic iestāde, kas ir likvidētās iestādes tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēja.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

84.2 Ja pārskata periodā notiek iestādes reorganizācija, salīdzināšanu veic iestāde, kas ir reorganizētās iestādes tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēja.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

84.3 Ja notiek zemākas iestādes padotības maiņa, salīdzināšanu par periodu līdz padotības maiņai veic tā augstākā iestāde, kuras padotībā bija zemākā iestāde, bet salīdzināšanu pēc padotības maiņas – tā augstākā iestāde, kuras padotībā tā ir pēc padotības maiņas.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

85. Ne vēlāk kā līdz pārskata periodam sekojošā gada 15.janvārim "X" iestāde uzsāk ievadīt e-pārskatos salīdzināšanas izziņās informāciju par:

85.1. prasību, nākamo periodu izdevumu un avansa maksājumu par pakalpojumiem kontu atlikumiem (bilances aktīva konti);

85.2. pārskata perioda laikā veiktajiem darījumiem (izdevumi);

85.3. finanšu bilances atlikumiem un darījumiem.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

86. Pēc "X" iestādes salīdzināšanas izziņas parakstīšanas darījuma partneris – "Y" iestāde – 10 dienu laikā e-pārskatos ievada un paraksta salīdzināšanas izziņās informāciju par:

86.1. saistībām (bilances pasīva konti);

86.2. pārskata periodā veiktajiem darījumiem (ieņēmumi);

86.3. atlikumiem un darījumiem ar finanšu bilanci.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

87. Darījuma partneri regulāri seko līdzi informācijai e-pārskatos. Papildus e-pārskatu sistēma nosūta e-pastu par salīdzināšanas izziņas parakstīšanu uz darījuma partnera iestādes elektroniskā pasta adresi.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

88. Atlikumu un gada laikā veikto darījumu abpusēju saskaņošanu e-pārskatos pabeidz 31.janvārī.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

88.1 Abpusēji saskaņotas salīdzināšanas izziņas, izņemot šo noteikumu 84.4.apakšpunktā minēto izziņu, var labot līdz pārskata sagatavošanai, ja abas puses par to savstarpēji vienojas, bet ne vēlāk kā līdz 1.martam.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

89. (Svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

90. Veidlapas Nr.8_SAL "Akts par savstarpējo atlikumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem" (24.pielikums) sagatavošana:

90.1. A ailes un 1.ailes datus aizpilda "X" iestāde, kurai ir prasību, nākamo periodu izdevumu vai avansa maksājumu par pakalpojumiem atlikumi pārskata perioda beigās, norādot grāmatvedības konta numuru un summu latos;

90.2. B ailes un 2.ailes datus aizpilda "Y" iestāde, kurai ir saistību atlikums pārskata perioda beigās, norādot grāmatvedības konta numuru un summu latos;

90.2.1 vienam "X" iestādes "Aktīva" ierakstam var atbilst vairāki "Y" iestādes "Pasīva" ieraksti;

90.2.2 vairākiem "Pasīva" ierakstiem atbilst viens "Aktīva" ieraksts;

90.3. ailē "paskaidrojums" norāda informāciju, kas nepieciešama datu precīzākai izpratnei, piemēram, darījuma apraksts, pamatojošie dokumenti (datums, numurs, summa);

90.4. atlikumus uzskata par saskaņotiem arī tad, ja ir atzīti izdevumi vai ieņēmumi. A un B ailē norāda kontu grupas apzīmējumu (6000/7000) un summu;

90.5. sadaļā "persona, kas atbildīga par informāciju" norāda tās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kura var sniegt informāciju par norādītajiem datiem.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

91. Veidlapas Nr.2_SAL "Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem" (25.pielikums) sagatavošana:

91.1. ailēs "kods" un "programmas/apakšprogrammas kods" norāda:

91.1.1. valsts budžeta iestādes – ministrijas, centrālās valsts iestādes kodu un programmas (apakšprogrammas) kodu atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam vai kodu "7ZD – ziedojumi un dāvinājumi", ja darījums veikts ziedojumu un dāvinājumu budžetā, kodu "9VB – līdzekļi, kas pienākas valsts budžetam", ja darījums atzīts deponentu kontā kā līdzekļi, kurus paredzēts pārskaitīt valsts budžetam;

91.1.1.1 ja norāda kodu "7ZD" vai "9VB", ailē "programmas/apakšprogrammas kods" ieraksta "00.00";

91.1.2. pašvaldības vai tās padotības iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes: "81 – pašvaldību savstarpējie maksājumi", "89 – pašvaldības padotības iestāžu savstarpējie maksājumi", "91 – maksājumi no/uz valsts budžeta iestādi", "92 – maksājumi no/uz valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu, budžeta nefinansētu iestādi", "94 – maksājumi no/uz pašvaldību/pašvaldības budžeta iestādi". Ailē "programmas/apakšprogrammas kods" ieraksta "00.00";

91.2. ailē "Nosaukums" norāda nosaukumu:

91.2.1. programmas (apakšprogrammas) nosaukumu atbilstoši likumam par valsts budžetu saimnieciskajam gadam;

91.2.2. koda nosaukumu, kas minēts šo noteikumu 91.1.2.apakšpunktā;

91.2.1 ailē "izdevumu EKK" norāda izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu vai ieņēmumu klasifikācijas kodu, ja atzīts ieņēmumu samazinājums;

91.2.2 1.ailē "summa" datus norāda kā pozitīvu skaitli izdevumu pozīcijai, kā negatīvu skaitli – ieņēmumu pozīcijai;

91.2.3 ailē "ieņēmumu kods" norāda ieņēmumu klasifikācijas kodu vai izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, ja atzīta izdevumu atjaunošana;

91.2.4 2.ailē "summa" datus norāda kā pozitīvu skaitli ieņēmumu pozīcijai, kā negatīvu skaitli – izdevumu pozīcijai;

91.3. A, B, C, D, I un 1.aili aizpilda iestāde, kura veica maksājumus (izdevumi);

91.4. E, F, G, H, K un 2.aili aizpilda iestāde, kura saņem maksājumus (ieņēmumi);

91.4.1 vienam "X" iestādes ierakstam var atbilst vairāki "Y" iestādes ieraksti;

91.4.2 vairākiem "Y" iestādes ierakstiem atbilst viens "X" iestādes ieraksts;

91.5. (svītrots ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657);

91.6. ailē "paskaidrojums" norāda informāciju, kas nepieciešama datu precīzākai izpratnei, piemēram, darījuma apraksts, pamatojošie dokumenti (datums, numurs, summa);

91.7. sadaļā "persona, kas atbildīga par informāciju" norāda tās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kura var sniegt informāciju par norādītajiem datiem.

(Grozīts ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657; MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

91.1 Veidlapas Nr.2_BEZ "Akts par savstarpējo bezatlīdzības darījumu salīdzināšanu starp vispārējās valdības sektora partneriem" (25.1 pielikums) sagatavošana:

91.1 1. par bezatlīdzības ceļā nodotajiem aktīviem vai pasīviem "X" iestāde aizpilda:

91.1 1.1. ailes A līdz E un K;

91.1 1.2. 1. līdz 4.aili;

91.1 2. par bezatlīdzības ceļā saņemtajiem aktīviem vai pasīviem "Y" iestāde aizpilda:

91.1 2.1. ailes F līdz J un L;

91.1 2.2. 5. līdz 8.aili;

91.1 3. sadaļā "8.grupas konti" norāda:

91.1 3.1. ailē "konta nr." konta numuru atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā;

91.1 3.2. ailē "EKK kods" norāda izdevumu vai ieņēmumu kodu, kas piemērots atbilstošajam darījumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta ieņēmumu vai izdevumu klasifikācijas jomā;

91.1 4. sadaļā "aktīvu/pasīvu konti" norāda:

91.1 4.1. ailē "konta nr." konta numuru aktīvam vai pasīvam, kurā uzskaitīts atbilstošais aktīvs vai pasīvs, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā;

91.1 4.2. ailē "sākotnējā vērtība" norāda nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu vai krājumu sākotnējo vērtību;

91.1 4.3. ailē "aprēķinātais nolietojums un vērtības samazinājums" norāda nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu vai krājumu aprēķināto nolietojumu (amortizāciju) un (vai) vērtības samazinājumu, nodalot atsevišķi nolietojumu (amortizāciju) no vērtības samazinājuma, norādot konta numuru un summu;

91.1 4.4. ailē "summa" norāda:

91.1 4.4.1. nemateriālajiem ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem, krājumiem – atlikušo vērtību;

91.1 4.4.2. citiem aktīvu un pasīvu kontiem – uzskaites vērtību, kurā nodots vai saņemts aktīva vai pasīva postenis;

91.1 4.5. ailē "nākamo periodu ieņēmumi" norāda informāciju par katru kontu, kurā uzskaitīti nākamo periodu ieņēmumi, kas saistīti ar konkrētā aktīva vai pasīva nodošanu vai saņemšanu;

91.1 5. ailē "paskaidrojums" norāda informāciju, kas nepieciešama datu precīzākai izpratnei, piemēram, darījuma apraksts, pamatojošie dokumenti (datums, numurs, summa);

91.1 6. sadaļā "persona, kas atbildīga par informāciju" norāda tās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kura var sniegt informāciju par norādītajiem datiem.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

91.2 Veidlapas Nr.SAL "Akts par savstarpējo valsts budžeta finanšu bilances atlikumu un darījumu salīdzināšanu ar vispārējās valdības sektora partneriem" (25.2 pielikums) sagatavošana:

91.2 1. izziņā norāda atlikumus un darījumus par šādiem posteņiem:

91.2 1.1. par iedzīvotāju ienākuma nodokli, ievērojot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26.panta otro daļu;

91.2 1.2. par dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un iemaksu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, ievērojot likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 5.panta otro daļu;

91.2 1.3. par termiņnoguldījumu pamatsummu valūtas vienībās un latos; procentu ieņēmumiem no termiņnoguldījumiem un kontu atlikumiem valūtas vienībās un latos;

91.2 1.4. par valsts aizdevumu/iestāžu aizņēmumu pamatsummu, procentiem un soda (kavējuma) naudām par valsts aizdevumu/iestāžu aizņēmumu valūtas vienībās un latos;

91.2 1.5. par valsts vārdā sniegtā galvojuma atlikumu, riska procentiem un soda (kavējuma) naudām par sniegto galvojumu valūtas vienībās un latos;

91.2 1.6. par apkalpošanas maksām par valsts aizdevumu/iestāžu aizņēmumu un valsts vārdā sniegto galvojumu (Valsts kase nenorāda 8_SAL un 2_SAL veidlapās) valūtas vienībās un latos;

91.2 1.7. par ieņēmumiem, īstenojot nekustamā īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizāciju, ievērojot likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24.panta trīspadsmito daļu;

91.2 1.8. par iestādes ieņēmumiem, kas saņemti no nodokļiem, valsts nodevām vai citām iemaksām valsts budžetā (Valsts kase nenorāda 2_SAL veidlapā);

91.2 2. finanšu bilances atlikumu/darījumu salīdzināšanu veic Valsts kase;

91.2 3. ailē "paskaidrojums" norāda informāciju, kas nepieciešama datu precīzākai izpratnei, piemēram, darījuma apraksts, pamatojošie dokumenti (datums, numurs, summa);

91.2 4. sadaļā "persona, kas atbildīga par informāciju" norāda tās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kura var sniegt informāciju par norādītajiem datiem.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

91.3 Salīdzināšanas izziņās norādītie dati atbilst gada pārskata veidlapās norādītajiem datiem.

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

VIII. Informācijas sistēmas "Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati" lietošana

(Nodaļa svītrota ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

IX. Noslēguma jautājumi

138. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumus Nr.1193 "Gada pārskatu sagatavošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 168.nr.).

139. Pirmo gada pārskatu sagatavo saskaņā ar šiem noteikumiem un sniedz par 2010.gadu.

140. Sagatavojot 2010.gada pārskatu:

140.1. veidlapā Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi" neaizpilda 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.aili. Datus par budžeta izpildi pārskata periodā norāda 4.ailē ''Budžeta izpilde: pārskata periodā: pavisam (8. + 12. + 13. + 14.)";

140.2. veidlapā Nr.5 "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu ''Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem ilgtermiņa nefinanšu aktīviem'' un sniedz skaidrojumus pārskatam par darījuma personu un darījuma apjomu;

140.3. veidlapā Nr.6 "Krājumu izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem krājumiem";

140.4. veidlapā Nr.7-1 "Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem";

140.5. veidlapā Nr.7-3 "Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem";

140.6. veidlapā Nr.7-4 "Finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem";

140.7. veidlapā Nr.7-5 "Aizdevumu izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem".

141. Šo noteikumu 58.8., 60.10. un 74.17.1.apakšpunktā minēto instrukciju Ministru kabinets izdod līdz 2010.gada 1.decembrim.

142. Šo noteikumu 26. un 28.pielikumā minētos pieteikumus iesniedz mēneša laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā.

143. Šo noteikumu 27.pielikumā minēto pieteikumu:

143.1. zvērināti revidenti vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības iesniedz mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas ar auditējamo vienību;

143.2. Valsts kontrole iesniedz līdz 2010.gada 20.decembrim.

144. Sagatavojot 2011., 2012. un 2013.gada pārskatu:

144.1. veidlapā Nr.2 "Pārskats par budžeta izpildi" neaizpilda 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.aili. Datus par budžeta izpildi pārskata periodā norāda 4.ailē ''Budžeta izpilde: pārskata periodā: pavisam (8. + 12. + 13. + 14.)";

144.2. veidlapā Nr.5 "Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem ilgtermiņa nefinanšu aktīviem" un sniedz skaidrojumus pārskatam par darījuma personu un darījuma apjomu;

144.3. veidlapā Nr.6 "Krājumu izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem krājumiem";

144.4. veidlapā Nr.7-1 "Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem";

144.5. veidlapā Nr.7-3 "Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem";

144.6. veidlapā Nr.7-4 "Finanšu ieguldījumu vērtspapīros izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem";

144.7. veidlapā Nr.7-5 "Aizdevumu izmaiņu pārskats" neaizpilda izziņas sadaļu "Par bez atlīdzības saņemtajiem/nodotajiem finanšu aktīviem";

144.8. veidlapā Nr.3-1 "Pārskats par amata vietu skaita plāna un izdevumiem atlīdzībai apstiprinātās tāmes izpildi iestādēs" neaizpilda sadaļu "2. Atlīdzība".

(MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

146. Šo noteikumu 31.pielikuma "Veidlapa "Noma" "Informācija par nomas (izņemot finanšu nomu) līgumiem"" II sadaļu "Iznomātie (izīrētie) aktīvi" pirmo reizi aizpilda, sagatavojot 2013.gada pārskatu.

(MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

Finanšu ministrs E.Repše
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

9.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
10.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
11.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
12.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
13.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)Finanšu ministrs E.Repše
14.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

Finanšu ministrs E.Repše
15.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

Finanšu ministrs E.Repše
16.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
17.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
18.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
19.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums grozīts ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

Finanšu ministrs E.Repše
20.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums svītrots ar MK 23.08.2011. noteikumiem Nr.657)

21.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
22.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
23.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

Finanšu ministrs E.Repše
23.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777
Pārskatu sagatavošana un iesniegšana informācijas sistēmā "Valsts budžeta pārskati un pašvaldību budžeta pārskati"

(Pielikums svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

23.2 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777
Dokumentu un to datnes noformēšanas prasības

(Pielikums MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

1. Dokumentus, kurus pievieno gada pārskatam un kuri minēti Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība" (turpmāk – noteikumi) 46.punktā, paraksta ar Latvijā akreditēta uzticama sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja izsniegtu drošu elektronisko parakstu (turpmāk – drošs elektroniskais paraksts) un sagatavo, ievērojot šajā pielikumā noteiktās prasības.

2. Katras dokumenta lapas apakšā (Header and Footer (galvene/kājene)) norāda šādu informāciju:

2.1. datnes nosaukumu atbilstoši šā pielikuma 7.punktā noteiktajam paraugam;

2.2. dokumenta pilnu nosaukumu.

Piemērs:

9000007891234_ZINO_230211_01; Mežmaļu pašvaldības vadības ziņojums

3. Dokumenta datuma laukā norāda – "dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas laiks".

4. Dokumenta paraksta zonā norāda – "šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu".

5. Dokumenta pēdējā lapā norāda informāciju par dokumenta izstrādātāju un viņa sakaru līdzekļiem:

5.1. dokumentā norāda tā izstrādātāja uzvārdu vai vārdu un uzvārdu, dienesta tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

Piemērs:
Uzvārds 00 00 00 00
vards.uzvards@epasts.lv

5.2. ja dokumentu izstrādājušas vairākas personas, šā pielikuma 5.1.apakšpunktā minēto informāciju dokumentā ietver par katru izstrādātāju, izvietojot norādes citu zem citas.

6. Dokumenta datnes nosaukumu veido, izmantojot latīņu alfabēta burtus.

7. Dokumenta datnes nosaukumu veido atbilstoši šādam paraugam – xxxxxxxxxxx_vvvv_ddmmgg_yy, kur:

7.1. xxxxxxxxxxx:

7.1.1. ministrija vai centrālā valsts iestāde norāda kodu saskaņā ar likumu par valsts budžetu saimnieciskajam gadam ("tukšās" zīmes aizstāj ar "0", pievienojot tās pirms koda);

7.1.2. pašvaldība norāda kodu saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru ("tukšās" zīmes aizstāj ar "0", pievienojot tās pirms koda);

7.1.3. iestāde norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

Piemērs:
pašvaldība – 00000170000;
centrālā valsts iestāde – 00000000038;
iestāde – 90007891234

7.2. vvvv – dokumenta veida apzīmējums:

7.2.1. vadības ziņojums – ZINO;

7.2.2. grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts – GRPO;

7.2.3. gada pārskata skaidrojumi – PASK;

7.2.4. salīdzināšanas izziņas par kontu atlikumiem ar kredītiestādēm – SALI;

7.2.5. darījumu apliecinošs dokuments par skaidras naudas iemaksu norēķinu kontā gada pēdējā dienā – SKAI;

7.2.6. Valsts kontroles vai zvērināta revidenta atzinums/ziņojums – ATZI;

7.2.7. apliecinājums par finanšu pārskatos sniegtās informācijas patiesumu vai apliecinājums revidentam – APLI;

7.2.8. elektroniskā dokumenta pakete – KOPA;

7.3. ddmmgg – dokumenta pēdējās korekcijas datums;

7.4. yy – datnes pārējās zīmes var izmantot, norādot papildu informāciju, piemēram, ja uz konkrēto dokumenta veidu attiecas vairāki dokumenti, tad pievieno kārtas numuru. Ja attiecīgajam dokumenta veidam ir tikai viens dokuments, pievieno "00".

8. Salīdzināšanas izziņas par kontu atlikumiem ar kredītiestādēm un darījumu apliecinošu dokumentu par skaidras naudas iemaksu Valsts kases norēķinu kontā gada pēdējā dienā sagatavo kā portatīva formāta dokumentu (PDF), ievērojot šā pielikuma 6. un 7.punktā noteiktās prasības.

24.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

25.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

25.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

25.2 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums MK 23.08.2011. noteikumu Nr.657 redakcijā)

26.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

27.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

28.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

29.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums svītrots ar MK 29.05.2012. noteikumiem Nr.364)

30.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

31.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.777

(Pielikums MK 29.05.2012. noteikumu Nr.364 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Gada pārskata sagatavošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 777Pieņemts: 17.08.2010.Stājas spēkā: 20.08.2010.Zaudē spēku: 01.11.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 19.08.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
215320
{"selected":{"value":"01.06.2012","content":"<font class='s-1'>01.06.2012.-31.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2012","iso_value":"2012\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2012.-31.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2011","iso_value":"2011\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2011.-31.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2010","iso_value":"2010\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2010.-01.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)