Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumus Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.515

Rīgā 2010.gada 8.jūnijā (prot. Nr.30 10.§)
Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem

(Noteikumu nosaukums MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. publisku personu mantas iznomāšanas kārtību un izņēmumus;

1.2. nomas maksas noteikšanas metodiku un izņēmumus;

1.3. atsevišķus nomas līgumā ietveramus tipveida nosacījumus.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 633)

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. publisku personu zemes nomu, (regulē normatīvie akti privatizācijas jomā);

2.2. ūdenstilpju un zvejas tiesību iznomāšanu (regulē normatīvie akti zvejas tiesību jomā);

2.3. Nacionālajā muzeju krājumā esošu muzeja priekšmetu izdošanu (deponēšanu) (regulē normatīvie akti muzeju jomā);

2.4. tās nekustamās mantas iznomāšanu, kas atrodas muitas kontroles zonā (regulē normatīvie akti muitas jomā);

2.5. valsts materiālo rezervju iznomāšanu (regulē normatīvie akti civilās aizsardzības jomā);

2.6. publiskai personai un citai personai kopīpašumā esošas mantas iznomāšanu, ja nav noteikta kopējās lietas dalīta lietošana;

2.7. ostas pārvaldes vai speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes īpašumā esošas nekustamas mantas vai valdījumā esošas publiskas personas nekustamas mantas iznomāšanu.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 633)

3. Šo noteikumu 2., 3. un 4. nodaļas normas nepiemēro, ja publiskas personas manta (turpmāk – nomas objekts) tiek iznomāta sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, kā arī ja pašvaldība iznomā ielu (tās daļu) transporta būvju un inženiertīklu būvdarbiem, kuru laikā tiek veikta ielas seguma uzlaušana, zemes darbi un ielas konstrukcijas atjaunošana, vai būvdarbiem, kuru laikā nepieciešams aizņemt ielas elementus, kā arī gadījumos, ja nepieciešams aizņemt ielas elementus, novietojot nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus un dažādus mehānismus, kā arī citas pagaidu konstrukcijas. Nomas objektu minētajiem mērķiem iznomā saskaņā ar Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi. Ja nomas objektu iznomā saimnieciskai darbībai un attiecīgā objekta iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai. Maksas pakalpojumu cenrāžus pārskata atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi sešos gados.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

4. Šo noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro, izņemot šo noteikumu 7.punktu, ja:

4.1. iznomā nomas objektu, kas atrodas ārzemēs;

4.2. tiek slēgts nomas līgums par nomas objektu sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai un:

4.2.1. nomas līguma termiņš vai vairākas reizes pēc kārtas ar vienu personu noslēgto līgumu kopējais termiņš piecu gadu laikā nepārsniedz vienu gadu, un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī;

4.2.2. nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai ir regulārs raksturs (piemēram, sporta zāles noma divas reizes nedēļā), un nomas maksa nav noteikta Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātā maksas pakalpojumu cenrādī;

4.3. iznomā nomas objekta daļu reklāmu, izkārtņu, bankomātu, pārtikas automātu vai tehnisko iekārtu izvietošanai;

4.4. nomas objektu iznomā biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, un starptautiskajām organizācijām;

4.5. iznomā nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai publiskas personas iestādēs, tai skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība;

4.6. nomas objektu iznomā ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām iestādēm;

4.7. nomas objektu iznomā nomniekam, kurš nomā citu iznomātāja īpašumā (izņemot kapitālsabiedrības īpašumā), valdījumā vai turējumā esošu nekustamo īpašumu vai tā daļu, un nomas objekts tiek iznomāts, lai atbrīvotu nomniekam iznomāto nekustamo īpašumu vai tā daļu, ja nomas līguma darbības laikā radušies neparedzami apstākļi un tādā veidā tiek nodrošināta nekustamā īpašuma efektīvāka izmantošana. Šādā gadījumā jauno nomas līgumu slēdz uz termiņu, kas nepārsniedz atlikušo nomas līguma termiņu;

4.8. iznomā valsts autoceļu kompleksā ietilpstošas autostāvvietas vai pasažieru atpūtas laukumus, nodrošinot iznomāto inženierbūvju bezmaksas publisku pieejamību;

4.9. nomas objektu iznomā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu bruņotajiem spēkiem, kas uzturas Latvijas Republikā (izņemot Latvijas Republikas Nacionālos bruņotos spēkus), ja šīs personas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji;

4.10. nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai, tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai;

4.11. ieslodzījuma vietas nomas objektu iznomā komersantam, kas nodarbina notiesāto ieslodzījuma vietas teritorijā.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr. 1139; MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 633)

5. Ja nomas objektu iznomā šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7. vai 4.8.apakšpunktā minētajos gadījumos, ievēro nosacījumu, ka informāciju par nomas objekta iznomāšanu publisko tā, lai tā sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku.

6. Publisku personu mantas iznomātāja (turpmāk – iznomātājs) vadītājs (lēmējinstitūcija), pašvaldības domes noteiktas citas institūcijas vadītājs vai amatpersona, kā arī iznomātāja izveidotas komisijas locekļi, kas pieņem lēmumus vai veic citas šajos noteikumos minētās darbības nomas objekta iznomāšanas procesā, nedrīkst būt nomas tiesību pretendenti, kā arī tieši vai netieši ieinteresēti attiecīgā procesa iznākumā.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 633)

2. Nomas objekta iznomāšanas kārtība

7. Lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam.

8. Šajā nodaļā noteikto nomas objekta iznomāšanas kārtību piemēro neatkarīgi no tā, vai lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņēmis iznomātājs pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz nomas tiesību pretendenta ierosinājumu.

9. Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai attiecīgā nomas līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli), kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

9.1 Nomas līgumu ar attiecīgo nomnieku nepagarina, ja pēdējā nomas gada laikā iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis citu ar nomnieku noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu, tāpēc ka nomnieks nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus vai stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru saskaņā tiek izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

9.2 Pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību. Ja nomas objektu iznomā saimnieciskai darbībai un attiecīgā objekta iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, iznomātāja pienākums ir, pagarinot ar nomnieku nomas līguma termiņu, noteikt nomas maksu atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina sertificētu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam sertificēta vērtētāja atlīdzības summu.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

10. Nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.

11. Nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, kā arī apstiprina publicējamo informāciju par nomas objektu.

12. Par nomas objektu publicē šādu informāciju:

12.1. nomas objekta veidu, nekustamajam īpašumam norāda arī adresi, kadastra numuru, platību, lietošanas mērķi, kā arī, ja nomas objekts ir kultūras piemineklis, atzīmi "kultūras piemineklis";

12.2. iznomātāja noteikto nomas objekta nosacīto nomas maksas apmēru saskaņā ar šo noteikumu 4.nodaļas nosacījumiem. Ja nomas objekts atrodas uz publiskai personai piederošas zemes vienības, norāda normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķinātu zemes nomas maksu, vai attiecīgu tās daļu, kas noteikta proporcionāli iznomājamai platībai;

12.3. maksimālo iznomāšanas termiņu;

12.4. citu nomas objektu raksturojošu informāciju;

12.5. citus iznomāšanas nosacījumus, tai skaitā nepieciešamos kapitālieguldījumus nomas objektā, nomas objekta iznomāšanas mērķi, tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā. Minētie iznomāšanas nosacījumi nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus nomas tiesību pretendentu konkurencei;

12.6. izsoles veidu un norādi par pirmo vai atkārtoto izsoli;

12.7. nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par piecām darbdienām;

12.8. ja nomas tiesības tiek piešķirtas rakstiskā izsolē, – nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vietu, reģistrēšanas kārtību, atvēršanas datumu, laiku un vietu;

12.9. ja nomas tiesības tiek piešķirtas mutiskā izsolē, – izsoles datumu, laiku un vietu, izsoles soli, kā arī izsoles norises kārtību;

12.10. nomas līguma projektu;

12.11. nomas objekta apskates vietu un laiku.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 633)

13. Valsts mantas iznomātājs šo noteikumu 12.punktā minēto informāciju publicē iznomātāja mājaslapā internetā (ja tāda ir) un nodrošina bezmaksas publicēšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā internetā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nepastāv ierobežojumi telpu publiskai piekļuvei, šo noteikumu 12.punktā minēto informāciju, izņemot nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību, izvieto publiski pieejamā vietā iznomātāja telpās, norādot vietu un laiku, kur var iepazīties ar nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību. Iznomātājs var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku.

14. Pašvaldību mantas iznomātājs nodrošina šo noteikumu 12.punktā minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nepastāv ierobežojumi telpu publiskai piekļuvei, šo noteikumu 12.punktā minēto informāciju, izņemot nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību, novada pašvaldība izvieto publiski pieejamā vietā attiecīgās pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldes telpās, norādot vietu un laiku, kur var iepazīties ar nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību. Republikas pilsētas pašvaldība nodrošina minētās informācijas pieejamību domes ēkā un citās pašvaldības institūcijās. Iznomātājs var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku.

15. Atvasinātas publiskas personas mantas iznomātājs, ja atvasināta publiska persona nav pašvaldība, šo noteikumu 12.punktā minēto informāciju publicē attiecīgās atvasinātās publiskās personas mājaslapā internetā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nepastāv ierobežojumi telpu publiskai piekļuvei, šo noteikumu 12.punktā minēto informāciju, izņemot nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību, izvieto publiski pieejamā vietā iznomātāja telpās, norādot vietu un laiku, kur var iepazīties ar nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību. Iznomātājs var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku.

16. Iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai, izņemot, ja saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu pagarina esoša nomas līguma termiņu.

17. Jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar informāciju par nomas objekta stāvokli, kā arī saņemt citu iznomātāja rīcībā esošo informāciju un iepazīties ar nomas objektu dabā.

18. Persona, kura vēlas nomāt nomas objektu, iesniedz iznomātājam pieteikumu. Pieteikumā norāda:

18.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, juridiska persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

18.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir)

18.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);

18.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;

18.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;

18.6. ja tiek rīkota rakstiska izsole, – piedāvāto nomas maksas apmēru.

19. Ja pieteikumu par nomas objektu, kas ir valsts nekustamais īpašums, iznomātājam iesniedz valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kurai nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, izsoli nerīko un nomas objektu iznomā minētajai valsts iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, un rakstiski vai elektroniski informē par to pārējos nomas tiesību pretendentus. Ja pieteikumu iznomātājam iesniedz atvasināta publiska persona, tās iestāde, tās kapitālsabiedrība vai privātpersona, kurai nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas objektu ir tiesības iznomāt minētajai atvasinātai publiskai personai, tās iestādei, tās kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, izsoli nerīkojot. Par minēto rakstiski vai elektroniski informē pārējos nomas tiesību pretendentus. Nomas objektu, izvērtējot tā pieprasījumu tirgū, ir tiesības iznomāt privātpersonai, kurai nekustamais īpašums nepieciešams deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, ja attiecīgais nomas objekts ir tieši piemērots attiecīgā deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

20. Ja pieteikumu par nomas objektu, kas ir atvasinātas publiskas personas nekustamais īpašums, iznomātājam iesniedz attiecīgās atvasinātas publiskas personas iestāde vai kapitālsabiedrība, kurai nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, izsoli nerīko un nomas objektu iznomā minētajai atvasinātas publiskas personas iestādei vai kapitālsabiedrībai, un rakstiski vai elektroniski par to informē pārējos nomas tiesību pretendentus. Ja pieteikumu iznomātājam iesniedz cita atvasināta publiska persona, tās iestāde, valsts iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona, kurai nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas objektu ir tiesības iznomāt minētajai atvasinātai publiskai personai, tās iestādei, valsts iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, izsoli nerīkojot. Par minēto rakstiski vai elektroniski informē pārējos nomas tiesību pretendentus. Nomas objektu, izvērtējot tā pieprasījumu tirgū, ir tiesības iznomāt privātpersonai, kurai nekustamais īpašums nepieciešams deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, ja attiecīgais nomas objekts ir tieši piemērots attiecīgā deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

21. Ja pieteikumu par nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomātājam iesniedz vairākas valsts iestādes, atvasinātas publiskas personas vai to iestādes, kapitālsabiedrības vai privātpersonas, kurām nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas objektu iznomā šādā prioritārā secībā:

21.1. atvasinātai publiskai personai, publiskas personas iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, kura jau lieto tā nekustamā īpašuma daļu, kurā atrodas nomas objekts;

21.2. atvasinātai publiskai personai, publiskas personas iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, kuras funkcijas atbilst publikācijā norādītajam nomas objekta lietošanas un iznomāšanas mērķim;

21.3. atvasinātai publiskai personai, publiskas personas iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, kura nomas pieteikumu iznomātājam iesniegusi pirmā.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

22. Izsoli organizē iznomātāja izveidota komisija, kurā ir ne mazāk kā trīs locekļi. Komisiju izveido uz noteiktu laikposmu vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju. Iznomātājs komisijas sastāvā iekļauj iznomātāja vai tā padotībā esošu iestāžu pārstāvjus. Komisijas darbu vada iznomātāja iecelts komisijas priekšsēdētājs.

2.1. Rakstiskas izsoles kārtība

23. Ja tiek rīkota rakstiska izsole, pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un nomas tiesību pretendentu.

24. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.

25. Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā termiņā.

26. Pieteikumu atvēršanu publikācijā norādītajā datumā, laikā un vietā rīko komisija.

27. Komisija publikācijā norādītajā pieteikumu atvēršanas datumā, laikā un vietā klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole un pieteikumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, ne arī pa pastu atsūtīti pieteikumi.

28. Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā.

29. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 18.punktā minētā informācija vai nomas pieteikumā piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksas apmēru, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskata.

30. Komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc nomas tiesību pretendentu, pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru un parakstās uz pieteikuma (parakstās arī pārējie komisijas locekļi). Nomas pieteikumu atvēršanu protokolē. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

31. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas nosacījumiem, pēc pieteikumu atvēršanas paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskas izsoles rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas paziņo, ka rakstiskā izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nomas maksu un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanu protokolē.

32. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, komisija veic vienu no šādām darbībām:

32.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no nomas tiesību pretendentiem vai to pārstāvjiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās pieteikumu atvēršanā, un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;

32.2. rakstiski lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, izteikt rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.

33. Ja neviens no nomas tiesību pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar šo noteikumu 32.punktu, iznomātājs pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā minētajiem pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai nomas maksai.

34. Iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu attiecīgi šo noteikumu 13., 14. vai 15.punktā minētajā mājaslapā internetā.

35. Ja publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt nosacīto nomas maksu un rīkot atkārtotu izsoli, ievērojot šo noteikumu 14., 15. vai 16.punktā minēto informācijas publicēšanas kārtību.

36. Ja nomas objektu iznomā par nomas maksu, kas ir zemāka par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu, nomas līgumu drīkst slēgt uz laiku līdz vienam gadam.

37. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

38. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu attiecīgi šo noteikumu 13., 14. vai 15. punktā minētajā mājaslapā internetā.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

39. Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu 38.punktā minēto piedāvājumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, septiņu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Iznomātājs ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu attiecīgi šo noteikumu 13., 14. vai 15.punktā minētajā mājaslapā internetā.

2.2. Mutiskas izsoles kārtība

40. Ja tiek rīkota mutiska izsole, nomas tiesību pretendents ierodas publikācijā norādītajā izsoles vietā un laikā un piesaka savu dalību izsolē, iesniedzot pieteikumu.

41. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu, kurš iesniedzis pieteikumu.

42. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 18.punktā minētā informācija, komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības mutiskā izsolē un pieteikumu neizskata.

43. Mutisko izsoli publikācijā norādītajā izsoles datumā, laikā un vietā rīko komisija. Izsole notiek ar augšupejošu soli. Solīšana sākas no nosacītās nomas maksas un notiek tikai pa noteikto izsoles soli.

44. Nomas tiesību pretendenti pirms mutiskās izsoles sākuma ar parakstu apliecina, ka iepazinušies ar izsoles norises kārtību. Nomas tiesību pretendentu sarakstā ieraksta katra pretendenta vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī pretendenta pārstāvja vārdu un uzvārdu.

45. Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs izsoles dalībnieks nomas tiesību pretendentu sarakstā ar parakstu apliecina savu pēdējo solīto nomas maksas summu. Mutisko izsoli protokolē.

46. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas nosacījumiem, mutiskās izsoles beigās paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti mutiskās izsoles rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, mutiskās izsoles beigās paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nosolīto nomas maksu un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Mutiskās izsoles rezultātu paziņošanu protokolē.

47. Iznomātājs apstiprina mutiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu attiecīgi šo noteikumu 13., 14. vai 15.punktā minētajā mājaslapā internetā.

48. Ja mutiskai izsolei piesakās tikai viens nomas tiesību pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar nomas tiesību pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu.

49. Ja mutiskai izsolei piesakās vairāki nomas tiesību pretendenti un neviens nomas tiesību pretendents nepārsola izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu un rīko otro izsoli ar augšupejošu soli. Šajā gadījumā iznomātājs drīkst pazemināt izsoles sākumcenu.

50. Ja nomas objektu iznomā par nomas maksu, kas ir zemāka par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu, nomas līgumu drīkst slēgt uz laiku līdz vienam gadam.

51. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc mutiskās izsoles rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

52. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu attiecīgi šo noteikumu 13., 14. vai 15. punktā minētajā mājaslapā internetā.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

53. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu 52.punktā minēto piedāvājumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, septiņu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Iznomātājs ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu attiecīgi šo noteikumu 13., 14. vai 15.punktā minētajā mājaslapā internetā.

3. Nomas maksas noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai

(Nodaļas nosaukums MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

54. Ja nomas objektu iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas maksu nosaka saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

55. Pusēm savstarpēji vienojoties, publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai iznomātā nomas objekta nomas maksa tiek mainīta reizi gadā nākamajam nomas periodam, ja ir mainījušies paredzētie nomas objekta pārvaldīšanas izdevumi un aprēķinātā nomas maksas starpība ir vismaz divi procenti.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

56. Nomas maksu nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā. Nomas maksu nomas objektam mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina, izmantojot šādu formulu:

NM =(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl, kur
12

NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);

Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts. Aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 57.punktu;

NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts;

Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 59.punktu);

IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri).

57. Tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais objekts, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tizm = A + Baps + P + N + Apdr + Zn + Nod + C, kur

Tizm – attiecīgā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā;

A – attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošana, inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un tā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības vai tās daļas sanitārā uzkopšana, kurā atrodas nomas objekts) plānotās izmaksas, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā;

Baps – attiecīgā nekustamā īpašuma sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānotā atlīdzība, ņemot vērā iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku iznomājamā objekta uzturēšanā gadā;

P – to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa gadā, kurus izmanto vai plānots izmantot nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas sanitārajā uzkopšanā;

N – izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A". Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 % no attiecīgā nekustamā īpašuma ēkas atjaunošanas vērtības gadā;

Apdr – attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā;

Zn – zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes vienības;

Nod – attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja iznomātājam tāds ir jāmaksā;

C – pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas.

58. Tiešās izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 57. punktā norādīto formulu, tiek mainītas, ja puses savstarpēji vienojas, ka nomnieks, kas ir publiska persona vai tās iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona, veiks attiecīgās darbības, vai minēto izmaksu vispār nav.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

59. Netiešās izmaksas ir daļa no iznomātāja kopējiem administrācijas izdevumiem – nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksas. Netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Nizm = Adm x k/Kpl, kur

Nizm – netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā;

Adm – iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās darbības nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas, kancelejas preču izdevumi, atlīdzība administratīvajiem darbiniekiem (izņemot sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānoto atlīdzību), pamatlīdzekļu nolietojuma summa gadā un citi plānotie izdevumi, kas nav iekļauti tā nekustamā īpašuma tiešo izmaksu (Tizm) aprēķinā, kurā atrodas nomas objekts;

k – koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas izdevumiem ir plānots attiecināt uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. To aprēķina, nekustamo īpašumu pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā) izdalot ar visos iznomātāja darbības virzienos iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā);

Kpl – to nekustamo īpašumu kopējā platība, kas ir iznomātāja pārvaldīšanā.

60. Nomas objektiem, kuros iznomātājs ir veicis kapitālieguldījumus, nomas maksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

NMk =(KTizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl, kur
12

NMk – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);

KTizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts (aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 61.punktu);

NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts;

Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 59.punktu);

IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri).

61. Tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais objekts, kuram iznomātājs ir veicis kapitālieguldījumus, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

KTizm = A + Baps+ P + N1 + Apdr + Zn + Nod + C +(K + F + Bbūvn), kur
IznP

KTizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts;

A – attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošana, inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un tā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes vienības vai tās daļas sanitārā uzkopšana, kurā atrodas nomas objekts) plānotās izmaksas, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā;

Baps – attiecīgā nekustamā īpašuma sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānotā atlīdzība, ņemot vērā iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku iznomājamā objekta uzturēšanā gadā;

P – to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa gadā, kurus izmanto vai plānots izmantot attiecīgā nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas sanitārajā uzkopšanā;

N1 – izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A". Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 % no attiecīgā nekustamā īpašuma ēkas bilances vērtības gadā;

Apdr – attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā;

Zn – zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes vienības;

Nod – attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja iznomātājam tāds ir jāmaksā;

C – pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas;

K – kapitālieguldījumi attiecīgajā nekustamajā īpašumā, tai skaitā īstenotā kapitālieguldījuma pirmsprojekta izpētes izdevumi, būvniecības tehniskā projekta izstrādes izdevumi, būvniecības tehniskā projekta ekspertīzes izdevumi, būvniecības darbu izmaksas, būvniecības tehniskās uzraudzības izmaksas, būvniecības autoruzraudzības izmaksas un citas ar būvniecības darbiem saistītās izmaksas (bez pievienotās vērtības nodokļa);

F – piesaistītā kapitāla izmaksas (jeb resursu cena), ja tādas ir, tai skaitā bankas komisija par aizdevumu, resursu rezervācijas izmaksas un bankas aizdevuma procenta likme pirms un pēc būves nodošanas ekspluatācijā (aprēķina no kopējā kapitālieguldījuma apmēra (K));

Bbūvn – tiešās administrācijas izmaksas, kas radušās būvniecības laikā, tai skaitā iznomātāja būvniecības procesā iesaistīto darbinieku atlīdzība, ņemot vērā iznomātāja iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku attiecīgā nekustamā īpašuma būvniecības procesā;

IznP – iznomāšanas laikposms gados, ja veiktie kapitālieguldījumi attiecināmi tikai un vienīgi uz konkrēto nomnieku, vai piesaistītā kapitāla atdošanas laikposms gados, vai nekustamā īpašuma nolietojuma laikposms.

62. Tiešās izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 61. punktā norādīto formulu, tiek mainītas, ja puses savstarpēji vienojas, ka nomnieks, kas ir publiska persona vai tās iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona, veiks kapitālieguldījumus, vai minēto izmaksu vispār nav.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

4. Nosacītās nomas maksas noteikšanas metodika, ja nomas objektu iznomā privāto tiesību subjektam

63. Ja nomas objekts ir kustama manta (turpmāk – kustama manta), iznomātājs nosacītajā nomas maksā iekļauj:

63.1. summu, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto nomas objekta nolietojuma (nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas) normu;

63.2. citus ar nomas objekta izmantošanu saistītos izdevumus, tai skaitā ar nomas objekta apdrošināšanu saistītos izdevumus;

63.3. ar izsoles rīkošanu saistītos izdevumus.

63.1 (Svītrots ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 633)

64. Ja kustamu mantu iznomā mērķiem, kas nav kvalificējami kā komercdarbības atbalsts, kustamas mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt sertificētu vērtētāju. Ja kustamo mantu, nerīkojot izsoli, iznomā saimnieciskai darbībai un attiecīgās mantas iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, iznomātāja pienākums ir noteikt nosacīto nomas maksu atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina sertificētu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam sertificēta vērtētāja atlīdzības summu.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

65. Ja nomas objekts ir nekustama manta (turpmāk – nekustama manta), nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs organizē nomas objekta apsekošanu un faktiskā stāvokļa novērtēšanu un nosacīto nomas maksu nosaka, ievērojot nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, atrašanās vietu, izmantošanas iespējas un citus apstākļus. Nosacītajā nomas maksā iekļauj visus ar izsoles rīkošanu saistītos izdevumus.

66. Nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt sertificētu vērtētāju. Ja nomas objektu iznomā saskaņā ar šo noteikumu 4.1., 4.6. un 4.7. apakšpunktu, kā arī, nerīkojot izsoli, saimnieciskai darbībai un attiecīgās mantas iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, iznomātāja pienākums ir noteikt nosacīto nomas maksu atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina sertificētu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam sertificēta vērtētāja atlīdzības summu.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

67. Ja nekustamu mantu iznomā privāto tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu nosaka augstāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu. Ja publicējamajā informācijā par nomas objektu norāda, ka nomnieks veiks darbības, kuras veido tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas, kurā atrodas nomas objekts, attiecīgās izmaksas nomas maksas aprēķinā neiekļauj.

68. Ja sertificētā vērtētāja noteiktā nomas objekta tirgus nomas maksa noteiktajam laikposmam:

68.1. ir augstāka par iznomātāja noteikto nosacīto nomas maksu attiecīgajam laikposmam, iznomātājs piemēro sertificētā vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu;

68.2. ir zemāka par iznomātāja noteikto nosacīto nomas maksu attiecīgajam laikposmam, kas aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu, iznomātājs var piemērot sertificētā vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu.

69. Ja nekustamu mantu iznomā mērķiem, kas nav kvalificējami kā komercdarbības atbalsts:

69.1. šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4., 4.8. un 4.9.apakšpunktā minētajos gadījumos, iznomātājs nosacīto nomas maksu nosaka ne zemāku par nomas maksu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu. Ja puses savstarpēji vienojas, ka nomnieks veiks darbības, kuras veido tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas, kurā atrodas nomas objekts, attiecīgās izmaksas nosacītās nomas maksas aprēķinā neiekļauj;

69.2. šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētajā gadījumā, iznomātājs nosacīto nomas maksu izraudzītā pretendenta darbības nodrošināšanai nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu. Ja puses savstarpēji vienojas, ka nomnieks veiks darbības, kuras veido tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas, kurā atrodas nomas objekts, attiecīgās izmaksas nosacītās nomas maksas aprēķinā neiekļauj;

69.3. (svītrots ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 633).

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr. 1139; MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 633)

69.1 Šo noteikumu 4.11.apakšpunktā minētajā gadījumā iznomātājs nosacīto nomas maksu nekustamai mantai var samazināt:

69.1 1. par 3 %, ja komersants nodarbina līdz 20 notiesātajiem;

69.1 2. par 5 %, ja komersants nodarbina no 20 līdz 50 notiesātajiem;

69.1 3. par 7 %, ja komersants nodarbina no 50 līdz 100 notiesātajiem;

69.1 4. par 10 %, ja komersants nodarbina vairāk nekā 100 notiesātos.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1139 redakcijā)

69.2 Iznomātājs atbilstoši šo noteikumu 69.1 punktam nosacīto nomas maksu nekustamai mantai var samazināt, ņemot vērā iepriekšējā taksācijas gadā vidējo nodarbināto notiesāto skaitu, ja:

69.2 1. komersants notiesātos ieslodzījuma vietas teritorijā nodarbina ilgāk par gadu;

69.2 2. komersantam nav ar ieslodzījuma vietas nomas objekta nomāšanu saistītu kavētu maksājumu.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1139 redakcijā)

69.3 Ja nomnieka (saimnieciskās darbības veicēja) saimnieciskās darbības veids atbilst Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulai (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014), vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013), iznomātājam ir tiesības sniegt tam atbalstu samazinātas nomas maksas veidā ne ilgāk kā piecus gadus, nosakot nomas maksas atlaidi ne vairāk kā 50 % apmērā no noteiktā nomas maksas apmēra. Minēto atbalstu sniedz, pusēm savstarpēji vienojoties par atbalsta sniegšanas sākuma datumu, ja nomnieks apņemas ievērot vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

69.3 1. radīt jaunas darba vietas;

69.3 2. veikt finansiālos ieguldījumus, kas nodrošinās saimnieciskās darbības paplašināšanu vai dažādošanu;

69.3 3. veikt finansiālos ieguldījumus, kas sekmēs inovāciju vai jaundibinātu ražošanas uzņēmumu veidošanos;

69.3 4. veikt ieguldījumus nomas objekta infrastruktūras attīstībā.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

69.4 Pašvaldībai, samazinot nekustamā īpašuma nomas maksu pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, ir tiesības izdot saistošos noteikumus, nosakot nomniekam prasības papildus šo noteikumu 69.3 punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

69.5 Atbalsts, kas sniegts samazinātas nomas maksas veidā, tiek atcelts, un nomnieks (komersants) atmaksā iznomātājam to nomas maksas daļu, par kuru ir sniegts atbalsts samazinātas nomas maksas veidā, ja:

69.5 1. nomnieks (komersants) ir sniedzis nepatiesu informāciju par saņemto de minimis atbalstu;

69.5 2. nomnieks (komersants) pārkāpj tam nomas līgumā noteiktās tiesības un nepilda pienākumus vai ja nomnieka (komersanta) darbības vai bezdarbības dēļ tiek nodarīts būtisks kaitējums videi un cilvēkiem un ir spēkā stājies kompetentās institūcijas lēmums par šāda kaitējuma nodarīšanu.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

69.6 Šo noteikumu 69.3 punktā minēto atbalstu samazinātas nomas maksas veidā piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013, ievērojot šādus nosacījumus:

69.6 1. atbalstu nepiešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013, ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

69.6 2. pirms atbalsta piešķiršanas pretendentam pārbauda (saskaņā ar viņa sniegto informāciju), vai fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados pretendenta saņemtais de minimis atbalsta apjoms nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā un Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

69.6 3. pretendents ievēro Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. un 3. punktā minētās prasības;

69.6 4. lai saņemtu atbalstu, nomnieks iesniedz iznomātājam rakstiski vai elektroniski uzskaites veidlapu par citu saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību, vai uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību;

69.6 5. iznomātājs, kas piemēro atbalstu samazinātas nomas maksas veidā, uzskaita atbalstu, kas sniegts saskaņā ar:

69.6 5.1. Komisijas regulu Nr. 1407/2013, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

69.6 5.2. Komisijas regulu Nr. 717/2014, ievērojot normatīvos aktus par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtību;

69.6 5.3. Komisijas regulu Nr. 1408/2013, ievērojot normatīvos aktus par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtību;

69.6 6. šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam un drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda konkrētajā gadījumā īpašajiem apstākļiem noteikta Komisijas grupu atbrīvojuma regulā (Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu) vai saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. panta 1., 2. un 3. punktu, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punktu.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

5. Atsevišķi nomas līgumā ietveramie tipveida nosacījumi

70. Nomas līgumā ietver šādus pamatnosacījumus:

70.1. nomas līguma priekšmets;

70.2. iznomātāja un nomnieka personu identificējošie dati;

70.3. nomas objekta izmantošanas mērķis;

70.4. nomas maksas apmērs, nomas maksas samaksas kārtība, nomas maksas pārskatīšanas kārtība, kā arī norēķini par komunālajiem, apsaimniekošanas (piemēram, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, apkure, elektrība, sanitārtehniskie un tehniskie pakalpojumi) un sakaru pakalpojumiem;

70.5. līdzēju tiesības un pienākumi;

70.6. līdzēju atbildība par līguma neizpildīšanu;

70.7. nomas līguma termiņš;

70.8. strīdu izšķiršanas kārtība;

70.9. līguma izbeigšanas nosacījumi, tai skaitā vienpusējas tiesības atkāpties no nomas līguma.

71. Noslēgtā nomas līguma nosacījumi nedrīkst atšķirties no publicētajiem nomas nosacījumiem. Līgumā noteiktā nomas maksa nedrīkst būt zemāka par izsoles rezultātiem, izņemot šajos noteikumos paredzētos izņēmumus. Pusēm savstarpēji vienojoties, publicēto nomas līguma projektu pirms parakstīšanas drīkst nebūtiski mainīt, ievērojot šajā punktā minētos nosacījumus.

72. Ja nomas objekts ir kultūras piemineklis, nomas līgumā paredz nomnieka pienākumu ievērot normatīvos aktus kultūras pieminekļu aizsardzības jomā un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumus par kultūras pieminekļu izmantošanu un saglabāšanu.

73. Ja saskaņā ar publicētajiem nomas nosacījumiem publiskas personas nekustamā īpašuma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai paredzēts nomnieka pienākums veikt finanšu līdzekļu ieguldījumus nomas objektā, kas ir nekustamais īpašums, vai ja nomnieks nomas līguma darbības laikā, saskaņojot ar iznomātāju, veic nomas objektam nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko nevar amortizēt (atpelnīt) 12 gadu termiņā, nomas līgumu var slēgt vai pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz 30 gadu.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

74. Ja nomas objekts, kas ir nekustamais īpašums, tiek iznomāts publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas līgumu slēdz atbilstoši publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanas laikam.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

75. Ja nomnieks iesniedz pieteikumu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda vai citu ārvalstu finanšu instrumentu projekta īstenošanai, kas paredz ieguldīt finanšu līdzekļus nomas objektā, iznomātājam ir tiesības slēgt nomas līgumu vai pagarināt nomas objekta nomas līguma termiņu atbilstoši projekta īstenošanas un pēcuzraudzības termiņam, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz 30 gadu.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

76. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:

76.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;

76.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība;

76.3. reizi divos gados nākamajam nomas periodam, ja nomas maksa noteikta saskaņā ar šo noteikumu 69.punktu un ir mainījušies iznomātāja nomas objekta plānotie pārvaldīšanas izdevumi, un aprēķinātā nomas maksas izmaiņu starpība ir vismaz divi procenti;

76.4. ik pēc sešiem gadiem, ja nomas līgums noslēgts uz laikposmu, kas ir ilgāks par sešiem gadiem, un pārskatīt nomas maksu, piemērojot šajos noteikumos paredzēto nomas maksas noteikšanas kārtību, vai atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja nomas objektu iznomā saimnieciskai darbībai un attiecīgā objekta iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina sertificētu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam sertificēta vērtētāja atlīdzības summu. Nomas maksu nepārskata, ja nomas līgums noslēgts saskaņā ar šo noteikumu 73. punktu.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 633)

77. Iznomātājam ir tiesības nomas līguma darbības laikā, pamatojoties uz nomnieka ierosinājumu, samazināt nomas maksu, ja nekustamā īpašuma tirgus segmentā pastāv nomas objektu pieprasījuma un nomas maksu samazinājuma tendence. Nomas maksu nesamazina pirmajā gadā pēc nomas līguma noslēgšanas.

78. Ja nekustamai mantai saskaņā ar iznomātāja vērtējumu ir nepieciešams remonts, renovācija, rekonstrukcija vai restaurācija un nomnieks to veic saskaņā ar nomas līgumu par saviem līdzekļiem un ar iznomātāja rakstisku piekrišanu, un akceptētu izmaksu tāmi, ievērojot normatīvo aktu prasības, pēc minēto darbu pabeigšanas iznomātājs nomas maksu var samazināt proporcionāli nomnieka veiktajiem ieguldījumiem, ievērojot Civillikumā minētos nosacījumus par nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanu. Nomas maksu samazina, ja iznomātājs konstatē, ka nomnieks attiecīgos ieguldījumus ir veicis.

79. Nomnieks nomas objektu vai tā daļu var nodot apakšnomā tikai tad, ja publicētajos nomas nosacījumos ir paredzētas nomnieka tiesības nomas objektu nodot apakšnomā.

80. Valsts iestāde, atvasināta publiska persona vai tās iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona, kas nomā nomas objektu publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nedrīkst nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā, izņemot gadījumu, ja nomas objekta daļa tiek iznomāta, lai nodrošinātu sabiedrisko ēdināšanu, kurai ir ierobežota publiska pieejamība, vai citos gadījumos, ja tam piekrīt iznomātājs. Ja nomas objektu nodod apakšnomā saimnieciskai darbībai un attiecīgā objekta iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka atbilstoši tirgus nomas maksai.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

81. Ja nomas objekts iznomāts saskaņā ar šo noteikumu 3. vai 4.punktu, nomniekam aizliegts nomas objektu nodot apakšnomā, izņemot gadījumu, ja tam piekrīt iznomātājs.

82. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku līgumā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par divām nedēļām un garāks par diviem mēnešiem, vienpusēji atkāpties no nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī nomnieka taisītos izdevumus nomas objektam, ja:

82.1. nomnieka darbības dēļ tiek bojāts nomas objekts;

82.2. nomnieks vairāk nekā mēnesi nemaksā nomas maksu vai nenorēķinās par komunālajiem, apsaimniekošanas (piemēram, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, apkure, elektrība, sanitārtehniskie un tehniskie pakalpojumi) un sakaru pakalpojumiem;

82.3. nomnieks vairāk nekā mēnesi kavē nekustamā īpašuma nodokļa samaksu;

82.4. nomas objekts bez iznomātāja piekrišanas tiek nodots apakšnomā, izņemot, ja apakšnomas tiesības paredzētas publicētajos nomas nosacījumos;

82.5. netiek izpildīti nomas objekta izmantošanas nosacījumi vai netiek sasniegts nomas līguma mērķis (ja tas līgumā ir noteikts), ar kuru iznomātājam bija tiesības rēķināties;

82.6. nomas līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod iznomātājam pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz saistību izpildīšanu nākotnē.

83. Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku trīs mēnešus iepriekš, vienpusēji atkāpties no nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja nomas objekts iznomātājam nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai.

84. Ja iznomātājs vienpusēji atkāpjas no nomas līguma šo noteikumu 83.punktā minētajā gadījumā, iznomātājs, ievērojot Civillikumu un nomas līgumu, atlīdzina nomnieka nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko nomnieks taisījis nomas objektam.

6. Noslēguma jautājumi

85. Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" līdz 2010.gada 1.septembrim izstrādāt un ieviest attiecīgu programmnodrošinājumu, lai valsts nekustamā īpašuma iznomātājs varētu publicēt informāciju par nomas objektu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā internetā.

86. Līdz attiecīga programmnodrošinājuma izstrādei un ieviešanai valsts nekustamās mantas iznomātājs šajos noteikumos minētajos gadījumos valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā publicējamo informāciju par nomas objektu valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" nosūta elektroniski. Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" minēto informāciju publicē mājaslapā darbdienas laikā pēc tās saņemšanas.

87. Nomas līgumiem, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu. Iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas līguma termiņu saskaņā ar šo noteikumu 9., 9.1 un 9.2 punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

88. Ja nomas līgumā ir paredzētas iznomātāja tiesības vienpusēji pārskatīt nomas maksu tādos gadījumos, ja normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru un (vai) nomas maksas aprēķināšanas kārtību, vai puses par to vienojas, tad no 2015. gada 1. decembra nomas maksu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 76.4. apakšpunktu.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 515Pieņemts: 08.06.2010.Stājas spēkā: 08.07.2010.Zaudē spēku: 01.06.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 07.07.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
212864
{"selected":{"value":"01.12.2015","content":"<font class='s-1'>01.12.2015.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2015","iso_value":"2015\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2015.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.2013","iso_value":"2013\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2013.-30.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.07.2010","iso_value":"2010\/07\/08","content":"<font class='s-1'>08.07.2010.-24.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2015
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"