Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 633

Rīgā 2015. gada 3. novembrī (prot. Nr. 57 19. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"

Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 106. nr.; 2013, 208. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem";

1.2. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta trešo daļu";

1.3. svītrot 1.1. un 2.1. apakšpunktā vārdus "valsts, pašvaldību un citu atvasinātu";

1.4. svītrot 2.6. un 2.7. apakšpunktā vārdus "valsts, pašvaldība vai cita atvasināta" (attiecīgā locījumā);

1.5. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šo noteikumu 2., 3. un 4. nodaļas normas nepiemēro, ja publiskas personas manta (turpmāk - nomas objekts) tiek iznomāta sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, kā arī ja pašvaldība iznomā ielu (tās daļu) transporta būvju un inženiertīklu būvdarbiem, kuru laikā tiek veikta ielas seguma uzlaušana, zemes darbi un ielas konstrukcijas atjaunošana,  vai būvdarbiem, kuru laikā nepieciešams aizņemt ielas elementus, kā arī gadījumos, ja nepieciešams aizņemt ielas elementus, novietojot nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus un dažādus mehānismus, kā arī citas pagaidu konstrukcijas. Nomas objektu minētajiem mērķiem iznomā saskaņā ar Ministru kabineta, pašvaldību domes vai citas atvasinātas publiskas personas apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi. Ja nomas objektu iznomā saimnieciskai darbībai un attiecīgā objekta iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai. Maksas pakalpojumu cenrāžus pārskata atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi sešos gados.";

1.6. svītrot 4.5. apakšpunktā vārdus "valsts vai atvasinātas";

1.7. izteikt 4.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.10. nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai, tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai;";

1.8. svītrot 6. punktā vārdus "Valsts, pašvaldību un citu atvasinātu";

1.9. izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai attiecīgā nomas līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli), kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.";

1.10. papildināt noteikumus ar 9.1 un 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Nomas līgumu ar attiecīgo nomnieku nepagarina, ja pēdējā nomas gada laikā iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis citu ar nomnieku noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu, tāpēc ka nomnieks nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus vai stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru saskaņā tiek izbeigts cits ar iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu.

9.2 Pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību. Ja nomas objektu iznomā saimnieciskai darbībai un attiecīgā objekta iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, iznomātāja pienākums ir, pagarinot ar nomnieku nomas līguma termiņu, noteikt nomas maksu atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas  maksai. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina sertificētu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam sertificēta vērtētāja atlīdzības summu.";

1.11. svītrot 12.2. apakšpunktā vārdus "valstij vai atvasinātai";

1.12. izteikt 19., 20. un 21. punktu šādā redakcijā:

"19. Ja pieteikumu par nomas objektu, kas ir valsts nekustamais īpašums, iznomātājam iesniedz valsts iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kurai nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, izsoli nerīko un nomas objektu iznomā minētajai valsts iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, un rakstiski vai elektroniski informē par to pārējos nomas tiesību pretendentus. Ja pieteikumu iznomātājam iesniedz atvasināta publiska persona, tās iestāde, tās kapitālsabiedrība vai privātpersona, kurai nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas objektu ir tiesības iznomāt minētajai atvasinātai publiskai personai, tās iestādei, tās kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, izsoli nerīkojot. Par minēto rakstiski vai elektroniski informē pārējos nomas tiesību pretendentus. Nomas objektu, izvērtējot tā pieprasījumu tirgū, ir tiesības iznomāt privātpersonai, kurai nekustamais īpašums nepieciešams deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, ja attiecīgais nomas objekts ir tieši piemērots attiecīgā deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.

20. Ja pieteikumu par nomas objektu, kas ir atvasinātas publiskas personas nekustamais īpašums, iznomātājam iesniedz attiecīgās atvasinātas publiskas personas iestāde vai kapitālsabiedrība, kurai nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, izsoli nerīko un nomas objektu iznomā minētajai atvasinātas publiskas personas iestādei vai kapitālsabiedrībai, un rakstiski vai elektroniski par to informē pārējos nomas tiesību pretendentus. Ja pieteikumu iznomātājam iesniedz cita atvasināta publiska persona, tās iestāde, valsts iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona, kurai nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas objektu ir tiesības iznomāt minētajai atvasinātai publiskai personai, tās iestādei, valsts iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, izsoli nerīkojot. Par minēto rakstiski vai elektroniski informē pārējos nomas tiesību pretendentus. Nomas objektu, izvērtējot tā pieprasījumu tirgū, ir tiesības iznomāt privātpersonai, kurai nekustamais īpašums nepieciešams deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, ja attiecīgais nomas objekts ir tieši piemērots attiecīgā deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai.

21. Ja pieteikumu par nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomātājam iesniedz vairākas valsts iestādes, atvasinātas publiskas personas vai to iestādes, kapitālsabiedrības vai privātpersonas, kurām nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas objektu iznomā šādā prioritārā secībā:

21.1. atvasinātai publiskai personai, publiskas personas iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, kura jau lieto tā nekustamā īpašuma daļu, kurā atrodas nomas objekts;

21.2. atvasinātai publiskai personai, publiskas personas iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, kuras funkcijas atbilst publikācijā norādītajam nomas objekta lietošanas un iznomāšanas mērķim;

21.3. atvasinātai publiskai personai, publiskas personas iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai, kura nomas pieteikumu iznomātājam iesniegusi pirmā.";

1.13. izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu attiecīgi šo noteikumu 13., 14. vai 15. punktā minētajā mājaslapā internetā.";

1.14. izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu attiecīgi šo noteikumu 13., 14. vai 15. punktā minētajā mājaslapā internetā.";

1.15. izteikt 3. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"3. Nomas maksas noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai";

1.16. izteikt 54. un 55. punktu šādā redakcijā:

"54. Ja nomas objektu iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas maksu nosaka saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem.

55. Pusēm savstarpēji vienojoties, publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai iznomātā nomas objekta nomas maksa tiek mainīta reizi gadā nākamajam nomas periodam, ja ir mainījušies paredzētie nomas objekta pārvaldīšanas izdevumi un aprēķinātā nomas maksas starpība ir vismaz divi procenti.";

1.17. izteikt 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Tiešās izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 57. punktā norādīto formulu, tiek mainītas, ja puses savstarpēji vienojas, ka nomnieks, kas ir publiska persona vai tās iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona, veiks attiecīgās darbības, vai minēto izmaksu vispār nav.";

1.18. izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Tiešās izmaksas, kas aprēķinātas saskaņā ar šo noteikumu 61. punktā norādīto formulu, tiek mainītas, ja puses savstarpēji vienojas, ka nomnieks, kas ir publiska persona vai tās iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona, veiks kapitālieguldījumus, vai minēto izmaksu vispār nav.";

1.19. svītrot 63.1 punktu;

1.20. izteikt 64. punktu šādā redakcijā:

"64. Ja kustamu mantu iznomā mērķiem, kas nav kvalificējami kā komercdarbības atbalsts, kustamas mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt sertificētu vērtētāju. Ja kustamo mantu, nerīkojot izsoli, iznomā saimnieciskai darbībai un attiecīgās mantas iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, iznomātāja pienākums ir noteikt nosacīto nomas maksu atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina sertificētu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam sertificēta vērtētāja atlīdzības summu.";

1.21. izteikt 66. punktu šādā redakcijā:

"66. Nekustamās mantas nosacītās nomas maksas noteikšanai iznomātājs var pieaicināt sertificētu vērtētāju. Ja nomas objektu iznomā saskaņā ar šo noteikumu 4.1., 4.6. un 4.7. apakšpunktu, kā arī, nerīkojot izsoli, saimnieciskai darbībai un attiecīgās mantas iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, iznomātāja pienākums ir noteikt nosacīto nomas maksu atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktai tirgus nomas  maksai. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina sertificētu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam sertificēta vērtētāja atlīdzības summu.";

1.22. izteikt 69. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"69. Ja nekustamu mantu iznomā mērķiem, kas nav kvalificējami kā komercdarbības atbalsts:";

1.23. svītrot 69.3. apakšpunktu;

1.24. papildināt 4. nodaļu ar 69.3, 69.4, 69.5 un 69.6 punktu šādā redakcijā:

"69.3 Ja nomnieka (saimnieciskās darbības veicēja) saimnieciskās darbības veids atbilst Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulai (EK) Nr.  717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) attiecībā uz zivsaimniecības uzņēmumiem, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 717/2014), vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr.  1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/9) (turpmāk - Komisijas regula Nr.  1408/2013), iznomātājam ir tiesības sniegt tam atbalstu samazinātas nomas maksas veidā ne ilgāk kā piecus gadus, nosakot nomas maksas atlaidi ne vairāk kā 50 % apmērā no noteiktā nomas maksas apmēra. Minēto atbalstu sniedz, pusēm savstarpēji vienojoties par atbalsta sniegšanas sākuma datumu, ja nomnieks apņemas ievērot vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

69.3 1. radīt jaunas darba vietas;

69.3 2. veikt finansiālos ieguldījumus, kas nodrošinās saimnieciskās darbības paplašināšanu vai dažādošanu;

69.3 3. veikt finansiālos ieguldījumus, kas sekmēs inovāciju vai jaundibinātu ražošanas uzņēmumu veidošanos;

69.3 4. veikt ieguldījumus nomas objekta infrastruktūras attīstībā.

69.4 Pašvaldībai, samazinot nekustamā īpašuma nomas maksu pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem, ir tiesības izdot saistošos noteikumus, nosakot nomniekam prasības papildus šo noteikumu 69.3 punktā minētajiem nosacījumiem.

69.5 Atbalsts, kas sniegts samazinātas nomas maksas veidā, tiek atcelts, un nomnieks (komersants) atmaksā iznomātājam to nomas maksas daļu, par kuru ir sniegts atbalsts samazinātas nomas maksas veidā, ja:

69.5 1. nomnieks (komersants) ir sniedzis nepatiesu informāciju par saņemto de minimis atbalstu;

69.5 2. nomnieks (komersants) pārkāpj tam nomas līgumā noteiktās tiesības un nepilda pienākumus vai ja nomnieka (komersanta) darbības vai bezdarbības dēļ tiek nodarīts būtisks kaitējums videi un cilvēkiem un ir spēkā stājies kompetentās institūcijas lēmums par šāda kaitējuma nodarīšanu.

69.6 Šo noteikumu 69.3 punktā minēto atbalstu samazinātas nomas maksas veidā piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 vai Komisijas regulu Nr.  717/2014, vai Komisijas regulu Nr.  1408/2013, ievērojot šādus nosacījumus:

69.6 1. atbalstu nepiešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 vai Komisijas regulu Nr.  717/2014, vai Komisijas regulu Nr.  1408/2013, ja saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

69.6 2. pirms atbalsta piešķiršanas pretendentam pārbauda (saskaņā ar viņa sniegto informāciju), vai fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados pretendenta saņemtais de minimis atbalsta apjoms nepārsniedz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr.  1408/2013 2. panta 2. punktā un Komisijas regulas Nr.  717/2014 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

69.6 3. pretendents ievēro Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. un 3. punktā minētās prasības;

69.6 4. lai saņemtu atbalstu, nomnieks iesniedz iznomātājam rakstiski vai elektroniski uzskaites veidlapu par citu saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību, vai uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību;

69.6 5. iznomātājs, kas piemēro atbalstu samazinātas nomas maksas veidā, uzskaita atbalstu, kas sniegts saskaņā ar:

69.6 5.1. Komisijas regulu Nr.  1407/2013, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

69.6 5.2. Komisijas regulu Nr. 717/2014, ievērojot normatīvos aktus par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtību;

69.6 5.3.  Komisijas regulu Nr.  1408/2013,  ievērojot normatīvos aktus par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtību;

69.6 6. šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr.  717/2014 3. panta 2. punktā, vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam un drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda konkrētajā gadījumā īpašajiem apstākļiem noteikta Komisijas grupu atbrīvojuma regulā (Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regula (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu) vai saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu, vai Komisijas regulas Nr.  717/2014 5. panta 1., 2. un 3. punktu, vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punktu.";

1.25. izteikt 73., 74. un 75. punktu šādā redakcijā:

"73. Ja saskaņā ar publicētajiem nomas nosacījumiem publiskas personas nekustamā īpašuma ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai paredzēts nomnieka pienākums veikt finanšu līdzekļu ieguldījumus nomas objektā, kas ir nekustamais īpašums, vai ja nomnieks nomas līguma darbības laikā, saskaņojot ar iznomātāju, veic nomas objektam nepieciešamos un derīgos izdevumus, ko nevar amortizēt (atpelnīt) 12 gadu termiņā, nomas līgumu var slēgt vai pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz 30 gadu.

74. Ja nomas objekts, kas ir nekustamais īpašums, tiek iznomāts publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas līgumu slēdz atbilstoši publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanas laikam.

75. Ja nomnieks iesniedz pieteikumu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda vai citu ārvalstu finanšu instrumentu projekta īstenošanai, kas paredz ieguldīt finanšu līdzekļus nomas objektā, iznomātājam ir tiesības slēgt nomas līgumu vai pagarināt nomas objekta nomas līguma termiņu atbilstoši projekta īstenošanas un pēcuzraudzības termiņam, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nepārsniedz 30 gadu.";

1.26. papildināt noteikumus ar 76.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"76.4. ik pēc sešiem gadiem, ja nomas līgums noslēgts uz laikposmu, kas ir ilgāks par sešiem gadiem, un pārskatīt nomas maksu, piemērojot šajos noteikumos paredzēto nomas maksas noteikšanas kārtību, vai atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas  maksai, ja nomas objektu iznomā saimnieciskai darbībai un attiecīgā objekta iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts. Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina sertificētu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam sertificēta vērtētāja atlīdzības summu. Nomas maksu nepārskata, ja nomas līgums noslēgts saskaņā ar šo noteikumu 73. punktu.";

1.27. izteikt 80. punktu šādā redakcijā:

"80. Valsts iestāde, atvasināta publiska persona vai tās iestāde, kapitālsabiedrība vai privātpersona, kas nomā nomas objektu publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nedrīkst nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā, izņemot gadījumu, ja nomas objekta daļa tiek iznomāta, lai nodrošinātu sabiedrisko ēdināšanu, kurai ir ierobežota publiska pieejamība, vai citos gadījumos, ja tam piekrīt iznomātājs. Ja nomas objektu nodod apakšnomā saimnieciskai darbībai un attiecīgā objekta iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, nomas maksu nosaka atbilstoši tirgus nomas maksai.";

1.28. izteikt 87. punktu šādā redakcijā:

"87. Nomas līgumiem, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami normatīvie akti, kas bija spēkā, slēdzot attiecīgo nomas līgumu. Iznomātājam ir tiesības pagarināt nomas līguma termiņu saskaņā ar šo noteikumu 9., 9.1 un 9.2 punktā minētajiem nosacījumiem.";

1.29.  papildināt noteikumus ar 88. punktu šādā redakcijā:

"88. Ja nomas līgumā ir paredzētas iznomātāja tiesības vienpusēji pārskatīt nomas maksu tādos gadījumos, ja normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru un (vai) nomas maksas aprēķināšanas kārtību, vai puses par to vienojas, tad no 2015. gada 1. decembra nomas maksu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 76.4. apakšpunktu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. decembrī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 633Pieņemts: 03.11.2015.Stājas spēkā: 01.12.2015.Zaudē spēku: 01.06.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 226, 17.11.2015. OP numurs: 2015/226.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Citi saistītie dokumenti
277863
01.12.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"