Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.440

Rīgā 2010.gada 12.maijā (prot. Nr.23 33.§)
Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. ielu tirdzniecība – preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta;

2.2. pastāvīga tirdzniecības vieta – pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai iekārtota tirdzniecības vieta, kas reģistrēta nodokļus un nodevas reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.3. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija – likumīgu zemes lietotāju pašu audzēta, iegūta un ražota lauksaimniecības produkcija, kā arī no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas iegūtie pārstrādes produkti;

2.4. publiska vieta – šo noteikumu izpratnē jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem;

2.5. tirdzniecības dalībnieks – šo noteikumu izpratnē juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces, un fiziskā persona, kura pārdod šo noteikumu 7.punktā minētās preces;

2.6. tirdzniecības ēka – ēka, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai;

2.7. tirdzniecības organizators – šo noteikumu izpratnē juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona, kura saņēmusi pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai. Tirdzniecības organizators iekārto tirdzniecības organizēšanas vietu, koordinē tirdzniecības dalībnieku darbību tajā un nodrošina šajos noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību izpildi;

2.8. tirdzniecības organizēšanas vieta – šo noteikumu izpratnē vieta, kur tirdzniecības organizators organizē un nodrošina ielu tirdzniecību;

2.9. tirdzniecības vieta – tirdzniecības teritorijas, ēkas vai telpas lietderīgās platības daļa vai pārvietojamais mazumtirdzniecības punkts, kur ar tirdzniecību nodarbojas un preces uzglabā viens tirdzniecības dalībnieks;

2.10. tirgus – noteikta teritorija, kurai pašvaldība piešķīrusi tirgus statusu un kurā galvenokārt tiek pārdotas preces;

2.11. tirgus pārvaldītājs – juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un apsaimnieko tirgus teritoriju, tirdzniecības ēkas un aprīkojumu, organizē tirgus darbu un atbild par šajos noteikumos noteiktās tirgus pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un tirdzniecības organizatoriskās kārtības ievērošanu;

2.12. tirgus plāns – tirgus pārvaldītāja izstrādāts un apstiprināts dokuments, kurā norādīta tirdzniecības teritorija, tirdzniecības vietu izvietojums un skaits tirgus teritorijā, kā arī cita informācija, kas noteikta patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošos normatīvajos aktos.

3. Ar pašvaldību saskaņojami šādi tirdzniecības veidi:

3.1. ielu tirdzniecība;

3.2. tirgus.

4. Tirdzniecības dalībnieks nodrošina, lai attiecīgajā tirdzniecības vietā atrodas dokumenti vai to kopijas atbilstoši saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

5. Tirdzniecības dalībnieks, izņemot šo noteikumu 7.punktā minētās fiziskās personas, tirdzniecības vietā patērētājiem redzamā vietā izvieto šādu skaidri salasāmu informāciju:

5.1. ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants, – uzņēmuma nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā;

5.2. ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziskā persona, – vārds un uzvārds.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1473)

6. Pirms pārtikas preču pārdošanas tirdzniecības dalībnieks veic pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina tā tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības pārtikas apritei (piemēram, veterinārās, higiēnas, marķēšanas prasības pārtikas apritei).

7. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot šādas preces:

7.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:

7.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus;

7.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas;

7.1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu;

7.1.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;

7.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus;

7.3. mežu reproduktīvo materiālu;

7.4. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos;

7.5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai;

7.6. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.

8. Pašvaldības dome ielu tirdzniecības jomā ir tiesīga noteikt:

8.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu;

8.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

8.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

8.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

8.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

8.6. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, paredzot, ka tirdzniecības dalībniekam par preču pārdošanu attiecīgajā tirdzniecības vietā vienlaicīgi nevar tikt piemērota pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās un maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu;

8.7. Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minētā noklusējuma piemērošanu pašvaldības atļaujas izsniegšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai;

8.8. maksimāli pieļaujamo tirdzniecības dalībnieku skaitu tirdzniecības organizēšanas vietā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr. 996; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1473; MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 347)

8.1 Pašvaldības dome nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar vietējo pašvaldību tirgus noteikumus.

(MK 26.10.2010. noteikumu Nr.996 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2011., sk. 54.punktu)

9. Pašvaldības dome šo noteikumu 8. un 8.1 punktā minētās prasības un kārtību nosaka, izdodot pašvaldības saistošos noteikumus.

(Grozīts ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.996; sk. 54.1 punktu)

II. Ielu tirdzniecības organizēšana

10. Ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis pašvaldības atļauju un tā atrodas tirdzniecības vietā. Preču pārdošana tirdzniecības vietā bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība neatļautā vietā.

10.1 Šo noteikumu 10.punktā minētā prasība tirdzniecības dalībniekam nodrošināt pašvaldības atļaujas atrašanos ielu tirdzniecības vietā un šo noteikumu 23.5.apakšpunktā minētā prasība nav attiecināma, ja pašvaldība piemēro Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu pašvaldības atļaujas izsniegšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1473 redakcijā)

11. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai tajās tirdzniecības vietās, kuras iekārtojusi vai to iekārtošanu saskaņojusi attiecīgā pašvaldība. Preču pārdošana ārpus minētajām tirdzniecības vietām ir tirdzniecība neatļautā vietā.

12. Ielu tirdzniecībā tirdzniecības dalībnieks ievēro, lai:

12.1. bez pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas īpašnieka vai tā pārstāvja iepriekšējas piekrišanas netiktu aizsegts pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogs un reklāmas stends;

12.2. netiktu traucēta ieeja pastāvīgajā tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā un izeja no tās, tai skaitā evakuācijas izeja;

12.3. netiktu traucēta transportlīdzekļu un gājēju satiksme, it īpaši specializēti pielāgotās vietās personām ar funkcionāliem traucējumiem.

(Grozīts ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.996)

13. Īslaicīgai preču pārdošanai kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un vietā ielu tirdzniecība ir atļauta no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietām, kas iekārtotas uz attiecīgā pasākuma norises laiku.

14. Pašvaldība:

14.1. iekārto ielu tirdzniecības vietas;

14.2. sniedz saskaņojumu tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskā vietā;

14.3. izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kontrolē atļaujā minēto nosacījumu izpildi;

14.4. kontrolē un pārrauga kārtību ielu tirdzniecības vietās.

15. Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:

15.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

15.2. realizējamo preču grupas;

15.3. paredzētā tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums;

15.4. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

15.5. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

15.6. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās;

15.6.1 tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;

15.7. (svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1473);

15.8. cita pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā informācija vai saskaņojums.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1473; MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 396)

15.1 Tirdzniecības dalībnieks iesniegumā nenorāda šo noteikumu 15.2. un 15.6.1 apakšpunktā minēto informāciju, bet norāda (apliecina), ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija:

15.1 1. ja gada laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minētās atļaujas saņemšanas iesniedz iesniegumu atkārtotas atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā tajās pašās preču grupās;

15.1 2. ja gada laikā pēc iekļaušanas šo noteikumu 19.4. apakšpunktā minētajā tirdzniecības organizatora izveidotajā un ar pašvaldību saskaņotajā tirdzniecības dalībnieku sarakstā iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā tajās pašās preču grupās, kas norādītas šo noteikumu 19.3. apakšpunktā;

15.1 3. ja gada laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minētās atļaujas saņemšanas vai pēc iekļaušanas šo noteikumu 19.4. apakšpunktā minētajā tirdzniecības organizatora izveidotajā un ar pašvaldību saskaņotajā tirdzniecības dalībnieku sarakstā iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un nav mainījusies šo noteikumu 15.6.1 apakšpunktā minētajā apliecinājumā ietvertā informācija, kas pamato Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr. 1473 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 396)

16. Tirdzniecības dalībniekam šo noteikumu 15.punktā minētais iesniegums nav jāiesniedz, ja attiecīgais tirdzniecības dalībnieks ir iekļauts šo noteikumu 19.4.apakšpunktā minētajā tirdzniecības dalībnieku sarakstā un pašvaldība ir izsniegusi šo noteikumu 21.punktā minēto atļauju tirdzniecības organizēšanai šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minētajā vietā.

17. Pašvaldība šo noteikumu 7.punktā minētajai fiziskajai personai atsaka izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai, ja tirdzniecība vienlaikus ir paredzēta vairākās attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās.

18. Pašvaldība piecu darbdienu laikā izskata šo noteikumu 15.punktā minēto iesniegumu un izsniedz ielu tirdzniecības atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un paziņo to iesnieguma iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1473)

18.1 Ja pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzēts piemērot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu, tā triju darbdienu laikā pēc pilnīgas šo noteikumu 15.punktā minētās informācijas un dokumentu saņemšanas informē tirdzniecības dalībnieku:

18.1 1. kad tiks izsniegta atļauja ielu tirdzniecībai vai pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai (norādot konkrētu datumu);

18.1 2. par kārtību, kādā var apstrīdēt pašvaldības lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai;

18.1 3. par noklusējuma piemērošanas kārtību, ja šo noteikumu 18.1 1.apakšpunktā noteiktajā termiņā pašvaldība nepaziņo savu lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1473 redakcijā)

18.2 Ja pašvaldība ir sniegusi šo noteikumu 18.1 punktā minēto informāciju tirdzniecības dalībniekam un šo noteikumu 18.1 1.apakšpunktā minētajā termiņā nepaziņo tirdzniecības dalībniekam par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai vai par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai, uzskatāms, ka pašvaldība ir izsniegusi atļauju ielu tirdzniecībai, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1473 redakcijā)

19. Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru, juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:

19.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

19.2. paredzētā ielu tirdzniecības organizēšanas vieta, norises laiks un ilgums;

19.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā;

19.4. tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta šāda informācija par tirdzniecības dalībnieku un pievienoti šādi dokumenti:

19.4.1. šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētā informācija;

19.4.2. šo noteikumu 15.6.1 apakšpunktā minētais apliecinājums;

19.5. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

19.6. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;

19.7. cita pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā informācija vai saskaņojums.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1473; MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 396)

19.1 Iesniegumā nenorāda šo noteikumu 19.3.apakšpunktā minēto informāciju, bet norāda (apliecina), ka nav mainījusies pašvaldībai iepriekš sniegtā informācija, ja gada laikā pēc šo noteikumu 21.punktā minētās atļaujas saņemšanas iesniedzējs iesniedz iesniegumu atkārtotas atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā tajās pašās preču grupās.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1473 redakcijā)

20. Ja šo noteikumu 15. un 19.punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus pašvaldībā iesniedz elektroniski, tos sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

21. Pašvaldība piecu darbdienu laikā izskata šo noteikumu 19.punktā minēto iesniegumu un izsniedz atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un paziņo to iesnieguma iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1473)

21.1 Ja pašvaldība ir paredzējusi piemērot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu pašvaldības atļaujas izsniegšanai ielu tirdzniecības organizēšanai, tā triju darbdienu laikā pēc pilnīgas šo noteikumu 19.punktā minētās informācijas un dokumentu saņemšanas informē iesnieguma iesniedzēju:

21.1 1. kad tiks izsniegta atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai vai pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai (norādot konkrētu datumu);

21.1 2. par kārtību, kādā var apstrīdēt pašvaldības lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai;

21.1 3. par noklusējuma piemērošanas kārtību, ja šo noteikumu 21.1 1.apakšpunktā noteiktajā termiņā pašvaldība nepaziņo savu lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1473 redakcijā)

21.2 Ja pašvaldība ir sniegusi šo noteikumu 21.1 punktā minēto informāciju iesnieguma iesniedzējam un šo noteikumu 21.1 1.apakšpunktā minētajā termiņā neinformē to par atļaujas izsniegšanu ielu tirdzniecībai vai par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai, uzskatāms, ka pašvaldība ir izsniegusi atļauju ielu tirdzniecībai, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1473 redakcijā)

22. Ja šo noteikumu 21.punktā minētā pašvaldības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegta iesnieguma iesniedzējam, tirdzniecības dalībniekam preču pārdošanai šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minētajā vietā nav nepieciešams saņemt šo noteikumu 18.punktā minēto pašvaldības atļauju.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1473 redakcijā)

23. Organizējot ielu tirdzniecību, tirdzniecības organizators nodrošina:

23.1. pirmtiesības tikt iekļautam šo noteikumu 19.4.apakšpunktā minētajā tirdzniecības dalībnieku sarakstā tirdzniecības dalībniekam, kurš pārdod šo noteikumu 7.punktā minētās preces, ja tirdzniecības vietu skaits tirdzniecības organizēšanas vietā ir ierobežots un ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā;

23.2. pastāvīgu šo noteikumu 19.4.apakšpunktā minētās informācijas aktualizēšanu un saskaņošanu ar pašvaldību, ja ir veicamas izmaiņas dalībnieku sarakstā;

23.3. kārtību tirdzniecības organizēšanas vietā;

23.4. aktualizēta šo noteikumu 19.4. apakšpunktā minētā tirdzniecības dalībnieku saraksta atrašanos tirdzniecības organizēšanas vietā;

23.5. šo noteikumu 21.punktā minētās pašvaldības atļaujas atrašanos tirdzniecības organizēšanas vietā.

(Grozīts ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr. 996; MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 396)

24. Šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētās prasības izpildi tirdzniecības organizators nodrošina ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc dalībnieku sastāva izmaiņām ielu tirdzniecības vietā.

25. (Svītrots ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.996)

26. Šo noteikumu 18. un 21.punktā minētajās atļaujās norāda šādu informāciju:

26.1. atļaujas izdevēja iestādes nosaukums un adrese;

26.2. atļaujas nosaukums;

26.3. atļaujas izdošanas datums un numurs;

26.4. tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods juridiskajai personai (tai skaitā publiskajai personai) vai vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) fiziskajai personai;

26.5. tirdzniecības norises vieta (tirdzniecības dalībniekam) vai tirdzniecības organizēšanas vieta (tirdzniecības organizatoram);

26.6. realizējamo preču grupas;

26.7. atļaujas derīguma termiņš;

26.8. atļaujas izdevēja amats, vārds, uzvārds, paraksts un iestādes zīmogs (dokumenta rekvizītus "paraksts" un "iestādes zīmogs" neaizpilda, ja pašvaldības atļauja tiek izsniegta elektroniska dokumenta veidā un elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

26.9. cita pašvaldības norādītā informācija.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1473)

27. Pašvaldība ir tiesīga anulēt šo noteikumu 18.punktā minēto atļauju tirdzniecības dalībniekam un šo noteikumu 21.punktā minēto atļauju tirdzniecības organizatoram, ja tā minēto personu darbībā ir konstatējusi šajos noteikumos vai uz šo noteikumu 8.2. un 8.3.apakšpunktā ietvertā pilnvarojuma pamata izdotajos pašvaldības domes saistošajos noteikumos minēto prasību izpildes pārkāpumus, tai skaitā:

27.1. atļaujas saņēmējs apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas;

27.2. patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta;

27.3. bez saskaņošanas ar pašvaldību ir mainītas sākotnēji tirdzniecībai paredzēto preču grupas;

27.4. šo noteikumu 18. vai 21.punktā minētā atļauja ir nodota citai personai;

27.5. tirdzniecības dalībnieks neievēro šo noteikumu 6.punktā minētās prasības;

27.6. nav ievērotas pašvaldības noteiktās prasības kārtības nodrošināšanai tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā.

(Grozīts ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.996; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1473)

28. Pašvaldība ir tiesīga svītrot no šo noteikumu 19.4.apakšpunktā minētā tirdzniecības dalībnieku saraksta personu, ja:

28.1. tā tirdzniecības organizatoram sniegusi nepatiesu informāciju iekļaušanai tirdzniecības dalībnieku sarakstā vai iesniegusi nepatiesu informāciju saturošu dokumentu;

28.2. tās darbībā gada laikā atkārtoti konstatēti šajos noteikumos minēto prasību izpildes pārkāpumi.

(MK 26.10.2010. noteikumu Nr.996 redakcijā)

29. Pašvaldība ir tiesīga neizsniegt šo noteikumu 18.punktā minēto atļauju ielu tirdzniecībai, kā arī neizsniegt šo noteikumu 21.punktā minēto atļauju tirdzniecības organizatoram ielu tirdzniecības organizēšanai, ja:

29.1. paredzētā tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta atrodas teritorijā, kurai ir vēsturiskas apbūves raksturs, un paredzētā tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta neiekļaujas vēsturiskajā vidē;

29.2. pašvaldība ir pieprasījusi, bet paredzētās tirdzniecības vietas vai tirdzniecības organizēšanas vietas izvietojums un vizuālā kvalitāte nav saskaņota ar būvvaldi;

29.3. paredzētā tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta varētu traucēt gājēju plūsmu un satiksmi;

29.4. paredzētajā tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā varētu tikt bojāta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā zaļā zona un apstādījumi;

29.4.1 paredzētajā tirdzniecības vietā vai tirdzniecības organizēšanas vietā tirdzniecībai paredzēto preču grupas neatbilst pašvaldības noteiktajām (atļautajām) realizējamo preču grupām attiecīgajā tirdzniecības vietā;

29.5. paredzētā tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta nav saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) un tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

29.6. tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora darbībā gada laikā atkārtoti konstatēti šajos noteikumos vai uz šo noteikumu 8.2. un 8.3.apakšpunktā ietvertā pilnvarojuma pamata izdotajos pašvaldības domes saistošajos noteikumos minēto prasību izpildes pārkāpumi;

29.7. iesnieguma iesniedzējs apzināti pašvaldībai ir sniedzis nepatiesas ziņas.

(Grozīts ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.996; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1473)

30. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt tirdzniecības dalībniekam informāciju par ielu tirdzniecībā realizējamām precēm un to izcelsmi, kā arī pārbaudīt šo informāciju, ja tai rodas pamatotas aizdomas par sniegtās informācijas patiesumu.

31. Pašvaldība nodrošina, ka tās īpašumā vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā pirmtiesības tirdzniecības vietu izmantošanā tiek piešķirtas tirdzniecības dalībniekam, kurš pārdod šo noteikumu 7.punktā minētās preces, ja tirdzniecības vietu skaits ielu tirdzniecības vietā ir ierobežots.

31.1 Pašvaldība reizi mēnesī informē Valsts ieņēmumu dienestu un Pārtikas un veterināro dienestu par iepriekšējā mēnesī izsniegtajām atļaujām ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai, norādot vismaz šādu informāciju:

31.1 1. tirdzniecības dalībniekus un realizējamo preču grupas;

31.1 2. izsniegto pašvaldības atļauju derīguma termiņus.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā)

III. Tirdzniecības organizēšana tirgū

32. Tirgus teritorijā var būt tirgus paviljoni, kioski, novietnes un citas tirdzniecības ēkas, nojumes, tirdzniecības galdi (letes) vai citas speciāli iekārtotas tirdzniecības vietas, kā arī brīva tirgus teritorija, kuru var izmantot tirdzniecībai no transportlīdzekļiem un noliktavas.

33. Tirdzniecība tirgos ir atļauta tikai tirgus plānā norādītajās tirdzniecības vietās. Minētās tirdzniecības vietas ir numurētas. Tirdzniecība ārpus tirgus plānā norādītajām tirdzniecības vietām ir tirdzniecība neatļautās vietās.

33.1 Tirdzniecības vietas numuru novieto tā, lai tas būtu labi redzams. Tirdzniecības vietas numurs tirgū nedrīkst atkārtoties.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā)

34. Tirdzniecības vietas tirdzniecības ēkā ierāda šādā secībā:

34.1. tirdzniecības dalībniekiem, kuri pārdod šo noteikumu 7.punktā minētās preces un kuru tirdzniecība atklātajā tirgus teritorijā ir aizliegta saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

34.2. tirdzniecības dalībniekiem, kuri pārdod pašu ražotās preces;

34.3. tirdzniecības dalībniekiem, kuri pārdod iepirktās preces;

34.4. fiziskām personām, kuras pārdod lietotas personiskās mantas.

(Grozīts ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.996)

35. Tirdzniecības dalībnieks pirms preču pārdošanas uzsākšanas attiecīgajā tirdzniecības vietā iesniedz tirgus pārvaldītājam šādu informāciju un dokumentus:

35.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) un deklarētās dzīvesvietas adrese vai papildu adrese, vai juridiskās personas nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese;

35.2. realizējamo preču grupas;

35.3. (svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1473);

35.4. informācija par to, vai tirdzniecības vietā tiks pārdota pašu ražotā lauksaimniecības produkcija vai arī citu personu ražotā produkcija.

(Grozīts ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr. 996; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1473; MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 396)

35.1 Tirgus pārvaldītājs ierāda tirdzniecības dalībniekam tirdzniecības vietu tirgus teritorijā, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

35.1 1. tirdzniecības dalībnieks ir iesniedzis visu šo noteikumu 35. punktā minēto informāciju;

35.1 2. tirdzniecības dalībnieks ir iesniedzis apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;

35.1 3. tirdzniecības dalībnieks ar tirgus pārvaldītāju ir noslēdzis nomas līgumu vai tam ir cits dokuments, kas apliecina tiesības izmantot tirdzniecības vietu, un ir veicis samaksu par tirdzniecības vietas izmantošanu.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā)

35.2 Tirgus pārvaldītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt (lauzt) nomas līgumu vai anulēt citu dokumentu, kas apliecina tiesības izmantot tirdzniecības vietu, ja persona ir pārkāpusi šajos noteikumos minētās prasības, tai skaitā:

35.2 1. tirdzniecības dalībnieks ir apzināti sniedzis tirgus pārvaldniekam nepatiesas ziņas;

35.2 2. patvarīgi mainīta tirgus pārvaldītāja ierādītā tirdzniecības vieta tirgus teritorijā;

35.2 3. bez saskaņošanas ar tirgus pārvaldītāju ir mainītas sākotnēji paredzētās realizējamo preču grupas vai pašu saražotie lauksaimniecības produkti;

35.2 4. tirdzniecības vieta ir nodota citai personai;

35.2 5. tirdzniecības dalībnieks neievēro šo noteikumu 6. punktā minētās prasības;

35.2 6. nav ievērota tirgus pārvaldītāja noteiktā tirgus iekšējā kārtība;

35.2 7. uzraudzības un kontroles institūcijas tirdzniecības dalībnieka darbībā gada laikā atkārtoti ir konstatējušas šajos noteikumos minēto prasību pārkāpumus.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā; sk. 54.2 punktu)

35.3 Tirdzniecības dalībnieks nodrošina, lai papildus šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām tirgus pārvaldītāja ierādītajā tirdzniecības vietā atrodas nomas līgums ar tirgus pārvaldītāju vai cits dokuments, kas apliecina tiesības izmantot tirdzniecības vietu.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā)

36. Šo noteikumu 7.punktā minētā fiziskā persona attiecīgajā tirgus teritorijā nav tiesīga vienlaikus izmantot vairākas tirdzniecības vietas. Minētā prasība nav piemērojama, ja tirdzniecības dalībnieks izmanto vairākas tirgus plānā vienuviet norādītās tirdzniecības vietas, lai tādējādi nodrošinātu faktiski nepieciešamo tirdzniecības platību preču pārdošanai attiecīgajā tirdzniecības vietā.

(Grozīts ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.996)

37. Tirgus pārvaldītājs, uzsākot tirgus darbības organizēšanu vai pārņemot iepriekšējā tirgus pārvaldītāja saistības, rakstiski informē pašvaldību, norādot šādu informāciju:

37.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

37.2. tirgus nosaukums, kurā tirgus pārvaldītājs uzsāk darbību.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1473)

38. Tirgus pārvaldītājam ir tiesības pieprasīt no tirdzniecības dalībnieka papildu informāciju par realizējamo preču grupām un to izcelsmi, kā arī pārbaudīt šo informāciju, ja rodas aizdomas par sniegtās informācijas patiesumu.

39. Tirgus pārvaldītājs atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai izstrādā un saskaņo ar vietējo pašvaldību tirgus noteikumus, kuros ietver:

39.1. tirgus plānu mērogā no 1:500 līdz 1:2000;

39.2. tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādi;

39.3. tirgus darbalaiku;

39.4. tirgus pārvaldītāja noteikto tirgus iekšējo kārtību.

40. Tirgus noteikumi ir pieejami tirdzniecības vietu izmantotājiem, šajos noteikumos minēto kontroles institūciju amatpersonām un apmeklētājiem.

40.1 Tirgus pārvaldītājs izveido tirdzniecības dalībnieku uzskaites reģistru, iekļaujot tajā un uzglabājot par kārtējo un iepriekšējo gadu vismaz šādu informāciju par tirdzniecības dalībnieku:

40.1 1. šo noteikumu 35. punktā minēto informāciju;

40.1 2. tirdzniecības vietas numuru tirgū;

40.1 3. tirdzniecības vietas nomas periodu vai tirdzniecībai piešķirto dienu skaitu mēnesī;

40.1 4. veikto samaksu par tirdzniecības vietu.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā; punkts piemērojams ar 01.10.2017.; sk. 54.3 punktu)

40.2 Tirgus pārvaldītājs šo noteikumu 40.1 punktā minēto tirdzniecības dalībnieku uzskaites reģistru pēc pieprasījuma uzrāda uzraudzības un kontroles institūcijām.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā; punkts piemērojams ar 01.10.2017.; sk. 54.3 punktu)

41. Tirgus pārvaldītājs katru mēnesi līdz divdesmitajam datumam elektroniska dokumenta veidā sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par tirdzniecības dalībniekiem, kuri iepriekšējā mēnesī ir izmantojuši tirdzniecības vietas tirgū, norādot:

41.1. tirgus nosaukumu;

41.2. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

41.3. tirdzniecības vietas numuru tirgū;

41.4. tirdzniecībai piešķirto dienu skaitu mēnesī.

(Grozīts ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 396)

42. Tirgus pārvaldītājs nodrošina sabiedriskās kārtības, veterinārās, higiēnas un ugunsdrošības prasības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu tirgus teritorijā.

43. Pašvaldība pieņem lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, nosaka tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas, kā arī piešķir tirgus statusu. Pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum, ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi.

44. Tirgus izveidošanas un iekārtošanas darbi veicami saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprinātu tirgus projektu, par kuru saņemts attiecīgo valsts institūciju vai dienestu rakstisks apliecinājums, ka ir radīti normatīvajos aktos par veterināro, higiēnas un ugunsdrošības prasību ievērošanu noteiktie nepieciešamie priekšnosacījumi.

IV. Uzraudzība un kontrole

45. Uzraudzību un kontroli ielu tirdzniecības vietā un tirgū atbilstoši kompetencei īsteno pašvaldība, tirdzniecības organizators, tirgus pārvaldītājs, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts ieņēmumu dienests, pašvaldības policija un citas uzraudzības un kontroles institūcijas.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā)

45.1 Ja tiek konstatēti pārkāpumi saistībā ar pārtikas produktu izcelsmes norādīšanu, veterināro un higiēnas prasību neievērošanu, Pārtikas un veterinārais dienests par to ziņo tirdzniecības organizatoram, tirgus pārvaldniekam un pašvaldībai.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā)

46. Pašvaldība ielu tirdzniecībā uzrauga un kontrolē:

46.1. lai ar preču tirdzniecību nodarbotos personas, kuras saņēmušas pašvaldības atļauju;

46.2. pašvaldības atļaujās minēto nosacījumu izpildi;

46.3. kārtības nodrošināšanu tirdzniecības vietās;

46.4. tirdzniecības organizatora darbības atbilstību šo noteikumu prasībām;

46.5. šo noteikumu 4., 5. un 12.punktā noteikto prasību izpildi.

46.1 Tirdzniecības organizators uzrauga un kontrolē:

46.1 1. šo noteikumu 5. un 7. punktā minēto prasību ievērošanu tirdzniecības organizēšanas vietā;

46.1 2. lai tirdzniecības dalībnieks tirdzniecības organizēšanas vietā pārdotu tikai šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minētās preces.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā)

46.2 Neatkarīgi no pašvaldībai noteiktās kompetences tirdzniecības organizatora darbību uzrauga un kontrolē:

46.2 1. Valsts ieņēmumu dienests – šo noteikumu 7. punktā minēto prasību ievērošanas kontroles nodrošināšanu tirdzniecības organizēšanas vietā;

46.2 2. pašvaldības policija – šo noteikumu 5. punktā un 46.2. apakšpunktā minēto prasību ievērošanas kontroles nodrošināšanu tirdzniecības organizēšanas vietā.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā; punkts piemērojams ar 01.01.2018.; sk. 54.4 punktu)

47. Pašvaldība pārrauga tirgus pārvaldītāja darbību tirgū un šajos noteikumos noteikto prasību izpildi, kā arī izskata uzraudzības un kontroles institūciju atklātos pārkāpumus un pārrauga, lai tie tiktu novērsti.

48. Tirgus pārvaldītājs uzrauga un kontrolē:

48.1. šo noteikumu 5., 7., 33., 35., 35.3 un 36. punktā minēto prasību ievērošanu tirgū;

48.2. lai tirdzniecības dalībnieks tirgū pārdotu tikai šo noteikumu 35.2. apakšpunktā minētās preces.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā)

48.1 Neatkarīgi no pašvaldībai noteiktās kompetences tirgus pārvaldītāja darbību uzrauga un kontrolē:

48.1 1. Valsts ieņēmumu dienests – šo noteikumu 7., 35., 35.3 punktā minēto prasību ievērošanas kontroles nodrošināšanu tirgū un šo noteikumu 33.1, 35.1, 40.1, 40.2 un 41. punktā minēto prasību izpildi;

48.1 2. Pārtikas un veterinārais dienests – šo noteikumu 40.2 punktā minēto prasību izpildi;

48.1 3. pašvaldības policija – šo noteikumu 5., 33., 36. punktā un 48.2. apakšpunktā minēto prasību ievērošanas kontroles nodrošināšanu tirgū.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā; punkts piemērojams ar 01.01.2018.; sk. 54.4 punktu)

V. Noslēguma jautājumi

49. Atzīt par spēku zaudējušiem:

49.1. Ministru kabineta 1996.gada 28.maija noteikumus Nr.188 "Kārtība, kādā lauku apvidos darbojas pārvietojamie mazumtirdzniecības punkti, kuros nav kases aparātu" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 95.nr.);

49.2. Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumus Nr.388 "Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 289./290.nr.; 1999, 224./226.nr.; 2001, 54.nr.; 2002, 70., 114.nr.).

50. Pašvaldība līdz šo noteikumu 8.punktā minēto pašvaldības saistošo noteikumu izdošanai ir tiesīga piemērot saistošos noteikumus, kas nosaka tirdzniecības organizēšanas kārtību publiskās vietās un ir izdoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

51. Līdz 2010.gada 1.jūnijam tirgus pārvaldītājs veic nepieciešamos pasākumus, lai tirgus darbība atbilstu šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

52. Autoveikala statuss, kas piešķirts pārvietojamam mazumtirdzniecības punktam saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 28.maija noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā lauku apvidos darbojas pārvietojamie mazumtirdzniecības punkti, kuros nav kases aparātu" noteikto kārtību, ir spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim.

52.1 Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai citos normatīvajos aktos ar terminu "pārvietojamais mazumtirdzniecības punkts" saprot terminu "autoveikals".

(MK 26.10.2010. noteikumu Nr.996 redakcijā)

53. Tirdzniecības atļaujas, kas līdz 2010.gada 31.maijam izdotas saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumos Nr.388 "Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos" noteikto kārtību, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.oktobrim.

54. Šo noteikumu 8. un 8.1 punkts stājas spēkā vienlaikus ar likumu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā", kas groza Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21.5 pantu, paredzot tiesības Ministru kabinetam pilnvarot pašvaldības domi izdot pašvaldības saistošos noteikumus, lai detalizētāk regulētu atsevišķus tirdzniecības organizēšanas kārtības jautājumus.

(MK 26.10.2010. noteikumu Nr.996 redakcijā)

54.1 Pašvaldības dome šo noteikumu 8.1 punktā minētos pašvaldības saistošos noteikumus izdod līdz 2011.gada 1.aprīlim.

(MK 26.10.2010. noteikumu Nr.996 redakcijā)

54.2 Šo noteikumu 35.2 punktā tirgus pārvaldītājam noteiktās tiesības ir piemērojamas attiecībā uz nomas līgumu, kas noslēgts, vai citu dokumentu, kas sastādīts no šā punkta spēkā stāšanās dienas.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā)

54.3 Šo noteikumu 40.1 un 40.2 punktu piemēro no 2017. gada 1. oktobra.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā)

54.4 Šo noteikumu 46.2 un 48.1 punktu piemēro no 2018. gada 1. janvāra.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 396 redakcijā)

55. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūnijā.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 440Pieņemts: 12.05.2010.Stājas spēkā: 01.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 83, 27.05.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
210696
{"selected":{"value":"03.06.2021","content":"<font class='s-1'>03.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.06.2021","iso_value":"2021\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2017","iso_value":"2017\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2017.-02.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2013","iso_value":"2013\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2013.-13.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-20.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2010","iso_value":"2010\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2010","iso_value":"2010\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2010.-03.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.06.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"