Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 396

Rīgā 2017. gada 4. jūlijā (prot. Nr. 33 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma 21.5 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 83, 174. nr.; 2013, 250. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 15.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.6.1 tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;".

2. Papildināt 15.1 punkta ievaddaļu aiz skaitļa "15.2." ar vārdu un skaitli "un 15.6.1 ".

3. Papildināt noteikumus ar 15.1 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1 3. ja gada laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minētās atļaujas saņemšanas vai pēc iekļaušanas šo noteikumu 19.4. apakšpunktā minētajā tirdzniecības organizatora izveidotajā un ar pašvaldību saskaņotajā tirdzniecības dalībnieku sarakstā iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un nav mainījusies šo noteikumu 15.6.1 apakšpunktā minētajā apliecinājumā ietvertā informācija, kas pamato Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību."

4. Izteikt 19.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.4. tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta šāda informācija par tirdzniecības dalībnieku un pievienoti šādi dokumenti:

19.4.1. šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētā informācija;

19.4.2. šo noteikumu 15.6.1 apakšpunktā minētais apliecinājums;".

5. Izteikt 23.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.4. aktualizēta šo noteikumu 19.4. apakšpunktā minētā tirdzniecības dalībnieku saraksta atrašanos tirdzniecības organizēšanas vietā;".

6. Papildināt II nodaļu ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Pašvaldība reizi mēnesī informē Valsts ieņēmumu dienestu un Pārtikas un veterināro dienestu par iepriekšējā mēnesī izsniegtajām atļaujām ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai, norādot vismaz šādu informāciju:

31.1 1. tirdzniecības dalībniekus un realizējamo preču grupas;

31.1 2. izsniegto pašvaldības atļauju derīguma termiņus."

7. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Tirdzniecības vietas numuru novieto tā, lai tas būtu labi redzams. Tirdzniecības vietas numurs tirgū nedrīkst atkārtoties."

8. Papildināt noteikumus ar 35.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.4. informācija par to, vai tirdzniecības vietā tiks pārdota pašu ražotā lauksaimniecības produkcija vai arī citu personu ražotā produkcija."

9. Papildināt noteikumus ar 35.1, 35.2 un 35.3 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Tirgus pārvaldītājs ierāda tirdzniecības dalībniekam tirdzniecības vietu tirgus teritorijā, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

35.1 1. tirdzniecības dalībnieks ir iesniedzis visu šo noteikumu 35. punktā minēto informāciju;

35.1 2. tirdzniecības dalībnieks ir iesniedzis apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību;

35.1 3. tirdzniecības dalībnieks ar tirgus pārvaldītāju ir noslēdzis nomas līgumu vai tam ir cits dokuments, kas apliecina tiesības izmantot tirdzniecības vietu, un ir veicis samaksu par tirdzniecības vietas izmantošanu.

35.2 Tirgus pārvaldītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt (lauzt) nomas līgumu vai anulēt citu dokumentu, kas apliecina tiesības izmantot tirdzniecības vietu, ja persona ir pārkāpusi šajos noteikumos minētās prasības, tai skaitā:

35.2 1. tirdzniecības dalībnieks ir apzināti sniedzis tirgus pārvaldniekam nepatiesas ziņas;

35.2 2. patvarīgi mainīta tirgus pārvaldītāja ierādītā tirdzniecības vieta tirgus teritorijā;

35.2 3. bez saskaņošanas ar tirgus pārvaldītāju ir mainītas sākotnēji paredzētās realizējamo preču grupas vai pašu saražotie lauksaimniecības produkti;

35.2 4. tirdzniecības vieta ir nodota citai personai;

35.2 5. tirdzniecības dalībnieks neievēro šo noteikumu 6. punktā minētās prasības;

35.2 6. nav ievērota tirgus pārvaldītāja noteiktā tirgus iekšējā kārtība;

35.2 7. uzraudzības un kontroles institūcijas tirdzniecības dalībnieka darbībā gada laikā atkārtoti ir konstatējušas šajos noteikumos minēto prasību pārkāpumus.

35.3 Tirdzniecības dalībnieks nodrošina, lai papildus šo noteikumu 4. punktā minētajām prasībām tirgus pārvaldītāja ierādītajā tirdzniecības vietā atrodas nomas līgums ar tirgus pārvaldītāju vai cits dokuments, kas apliecina tiesības izmantot tirdzniecības vietu."

10. Papildināt noteikumus ar 40.1 un 40.2 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Tirgus pārvaldītājs izveido tirdzniecības dalībnieku uzskaites reģistru, iekļaujot tajā un uzglabājot par kārtējo un iepriekšējo gadu vismaz šādu informāciju par tirdzniecības dalībnieku:

40.1 1. šo noteikumu 35. punktā minēto informāciju;

40.1 2. tirdzniecības vietas numuru tirgū;

40.1 3. tirdzniecības vietas nomas periodu vai tirdzniecībai piešķirto dienu skaitu mēnesī;

40.1 4. veikto samaksu par tirdzniecības vietu.

40.2 Tirgus pārvaldītājs šo noteikumu 40.1 punktā minēto tirdzniecības dalībnieku uzskaites reģistru pēc pieprasījuma uzrāda uzraudzības un kontroles institūcijām."

11. Svītrot 41. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "(informācija nav jāsniedz par šo noteikumu 7. punktā minētajām personām)".

12. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Uzraudzību un kontroli ielu tirdzniecības vietā un tirgū atbilstoši kompetencei īsteno pašvaldība, tirdzniecības organizators, tirgus pārvaldītājs, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts ieņēmumu dienests, pašvaldības policija un citas uzraudzības un kontroles institūcijas."

13. Papildināt noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Ja tiek konstatēti pārkāpumi saistībā ar pārtikas produktu izcelsmes norādīšanu, veterināro un higiēnas prasību neievērošanu, Pārtikas un veterinārais dienests par to ziņo tirdzniecības organizatoram, tirgus pārvaldniekam un pašvaldībai."

14. Papildināt noteikumus ar 46.1 un 46.2 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Tirdzniecības organizators uzrauga un kontrolē:

46.1 1. šo noteikumu 5. un 7. punktā minēto prasību ievērošanu tirdzniecības organizēšanas vietā;

46.1 2. lai tirdzniecības dalībnieks tirdzniecības organizēšanas vietā pārdotu tikai šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minētās preces.

46.2 Neatkarīgi no pašvaldībai noteiktās kompetences tirdzniecības organizatora darbību uzrauga un kontrolē:

46.2 1. Valsts ieņēmumu dienests - šo noteikumu 7. punktā minēto prasību ievērošanas kontroles nodrošināšanu tirdzniecības organizēšanas vietā;

46.2 2. pašvaldības policija - šo noteikumu 5. punktā un 46.1 2. apakšpunktā minēto prasību ievērošanas kontroles nodrošināšanu tirdzniecības organizēšanas vietā."

15. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Tirgus pārvaldītājs uzrauga un kontrolē:

48.1. šo noteikumu 5., 7., 33., 35., 35.3 un 36. punktā minēto prasību ievērošanu tirgū;

48.2. lai tirdzniecības dalībnieks tirgū pārdotu tikai šo noteikumu 35.2. apakšpunktā minētās preces."

16. Papildināt IV nodaļu ar 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Neatkarīgi no pašvaldībai noteiktās kompetences tirgus pārvaldītāja darbību uzrauga un kontrolē:

48.1 1. Valsts ieņēmumu dienests - šo noteikumu 7., 35., 35.3 punktā minēto prasību ievērošanas kontroles nodrošināšanu tirgū un šo noteikumu 33.1, 35.1, 40.1, 40.2 un 41. punktā minēto prasību izpildi;

48.1 2. Pārtikas un veterinārais dienests - šo noteikumu 40.2 punktā minēto prasību izpildi;

48.1 3. pašvaldības policija - šo noteikumu 5., 33., 36. punktā un 48.2. apakšpunktā minēto prasību ievērošanas kontroles nodrošināšanu tirgū."

17. Papildināt noteikumus ar 54.2, 54.3 un 54.4 punktu šādā redakcijā:

"54.2 Šo noteikumu 35.2 punktā tirgus pārvaldītājam noteiktās tiesības ir piemērojamas attiecībā uz nomas līgumu, kas noslēgts, vai citu dokumentu, kas sastādīts no šā punkta spēkā stāšanās dienas.

54.3 Šo noteikumu 40.1 un 40.2 punktu piemēro no 2017. gada 1. oktobra.

54.4 Šo noteikumu 46.2 un 48.1 punktu piemēro no 2018. gada 1. janvāra."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 396Pieņemts: 04.07.2017.Stājas spēkā: 14.07.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 13.07.2017. OP numurs: 2017/138.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
292195
14.07.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)