Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2021. gada 19. augusta saistošos noteikumus Nr. 11 "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Liepājā 2010.gada 15.aprīlī (prot. Nr.5, 44.§)
Par dzīvokļa pabalstu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

(Nodaļas nosaukums Liepājas pilsētas domes 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

1.1. Noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta apmēru, pieprasīšanas, aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī personas, kuras ir tiesīgas saņemt dzīvokļa pabalstu Liepājas pašvaldībā.

1.2. Dzīvokļa pabalsts šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības sociālais pabalsts, kas paredzēts ar dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai.

1.3. Dzīvojamā telpa šo noteikumu izpratnē ir atsevišķs dzīvokļa īpašums daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vai viendzīvokļa dzīvojamā māja, turpmāk – dzīvoklis.

1.4. Lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, pieņem Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde – Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

1.5. Dzīvokļa pabalstu vienu reizi kalendārajā gadā ir tiesības saņemt ģimenei vai personai, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu un kura pamatdzīvesvietu deklarējusi Liepājas pilsētā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

1.6. Ja dzīvokļa pabalsta pieprasīšanas brīdī ir mainījusies personas un kopā ar viņu deklarēto personu ģimenes un materiālais stāvoklis, tad ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē atkārtoti.

1.7. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības pieprasīt personai, kura ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai īrnieks un ir rakstiski noslēgusi apsaimniekošanas vai dzīvojamās telpas īres līgumu, un dzīvoklis, par kuru pieprasa pabalstu, ir dzīvokļa pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu dzīvojošo personu pamatdzīvesvieta, kura atrodas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Liepājas pilsētas domes 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

1.8. Dzīvokļa pabalstu nav tiesības pieprasīt personai, kura saņem īres un komunālo pakalpojumu maksājumu atvieglojumus par sociālā dzīvokļa īri.

2. DZĪVOKĻA PABALSTA PIEPRASĪTĀJA PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

2.1. Dzīvokļa pabalsta pieprasītājam un personām, kas deklarētas kopā ar dzīvokļa pabalsta pieprasītāju, ir pienākumi:

2.1.1. sniegt pilnīgas un patiesas sociālās palīdzības saņemšanai nepieciešamās ziņas;

2.1.2. iesniegt nepieciešamos dokumentus;

2.1.3. nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos;

2.1.4. aktīvi līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā;

2.1.5. pildīt līdzdarbības pienākumus;

2.1.6. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.47).

2.2. Dzīvokļa pabalsta pieprasītājs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī par zaudējumu, kas radušies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ, atlīdzināšanu.

2.3. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.47)

2.4. (Svītrots ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.47)

3. PABALSTA PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai persona iesniedz Sociālā dienestā iesniegumu un uzrāda šādus dokumentus:

3.1.1. personu apliecinošu dokumentu;

3.1.2. iepriekšējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kvītis, par apkuri – kvītis par pēdējiem trim pilniem apkures mēnešiem;

3.1.3. dzīvojamās telpas apsaimniekošanas vai dzīvojamās telpas īres līgumu;

3.1.4. persona, kuras valdījumā ir nekustamais īpašums, uz kuru īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā – dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma tiesisku iegūšanu (līgums, tiesas spriedums, mantojuma apliecība).

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

3.2. Sociālais dienests ir tiesīgs dzīvokļa pabalsta pieprasītājam pieprasīt iesniegt vai uzrādīt citus dokumentus, kas nepieciešami, lai izvērtētu pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu deklarēto personu tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu.

3.3. Personas, kuras dzīvo dzīvoklī ar malkas vai ogļu apkuri un kurš atrodas dzīvojamā mājā, kuru apsaimnieko juridiska persona vai fiziska persona uz pilnvarojuma līguma pamata, pabalstu kurināmā iegādei var pieprasīt līdz 70% apmērā no pabalsta summas. Atlikušo pabalsta daļu pēc pabalsta pieprasītāja izvēles piešķir īres vai komunālo pakalpojumu samaksai.

4. DZĪVOKĻA PABALSTA APMĒRS UN APRĒĶINĀŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir līdz 500 euro kalendārajā gadā, un to aprēķina pēc faktiskajiem īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumiem, nepārsniedzot šo noteikumu 1.pielikumā noteiktos normatīvos izdevumus pabalsta aprēķināšanai.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.47)

4.2. Dzīvokļa pabalsta apmērs mēnesī nevar pārsniegt trīs mēnešu vidējos normatīvos izdevumus par īri un komunālajiem pakalpojumiem.

4.3. Dzīvokļa pabalstu aprēķina pēc formulas:

P = 4 [S (a + i ) + ∑k], kur

P – pabalsta apmērs,

S – normatīvā platība,

a – vidējais maksājums par apkuri trīs mēnešu periodā, nepārsniedzot normatīvos maksājumus,

i – vidējais maksājums par īri/apsaimniekošanu trīs mēnešu periodā, nepārsniedzot normatīvos maksājumus,

k – vidējie maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem trīs mēnešu periodā, nepārsniedzot normatīvos maksājumus.

4.4. Ja pabalstu samazina par līdzdarbības pienākumus nepildījušās personas daļu, tad samazinātā dzīvokļa pabalstu aprēķina pēc formulas:

Psam. = P : x (x - xn), kur:

Psam. – samazinātais pabalsta apmērs,

P – pilnais pabalsta apmērs,

x – personu skaits ģimenē,

xn

5. DZĪVOKĻA PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Dzīvokļa pabalstu piešķir pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu, kas apliecina tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu, saņemšanas, izvērtēšanas un nozīmēto līdzdarbības pienākumu izpildes.

5.2. Sociālais dienests, ja nepieciešams, pirms pabalsta piešķiršanas veic pabalsta pieprasītāja sadzīves apstākļu apsekošanu.

5.3. Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā par četriem mēnešiem.

(Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošo noteikumu Nr.47 redakcijā)

5.4. Personām darbspējīgā vecumā, ja tās nav nodarbinātas, ir jāveic Sociālā dienesta noteiktie līdzdarbības pienākumi, lai veicinātu personas iesaistīšanos savu sociālo problēmu risināšanā un nodarbinātību veicinošos pasākumos.

5.5. Sociālais dienests noslēdz vienošanos ar pabalsta pieprasītāju, kurā vienojas par veicamajiem līdzdarbības pienākumiem (2.pielikums). Vienošanās nosaka veicamos pienākumus visām personām, kas deklarētas kopā ar pabalsta pieprasītāju un atbilst 5.4.punkta nosacījumiem. Pabalsta pieprasītājam ir pienākums iepazīstināt ar Vienošanos visas kopā ar pabalsta pieprasītāju deklarētās personas, kurām noteikti līdzdarbības pienākumi.

5.6. Līdzdarbības pienākumi, izņemot pienākumu deklarēt dzīvesvietu, nav jāpilda:

5.6.1. personai, kura viena audzina bērnu invalīdu;

5.6.2. ģimenei, kurā bērnu invalīdu audzina abi vecāki un viens no vecākiem ir nodarbināts;

5.6.3. ģimenei, kurā ir bērns līdz septiņu gadu vecumam, kurš neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, un viens no vecākiem ir nodarbināts;

5.6.4. valsts noteiktās vecuma vai invaliditātes pensijas un valsts noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam;

5.6.5. personai, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā;

5.6.6. personai, kura no līdzdarbības pienākumu veikšanas atbrīvota citu objektīvu iemeslu dēļ.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

5.7. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir vai pārtrauc izmaksu, ja:

5.7.1. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

5.7.2. persona bez objektīva iemesla nav izpildījusi noteiktos līdzdarbības pienākumus;

5.7.3. persona dzīvoklī, par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, nedzīvo, izņemot:

5.7.3.1. skolēnu vai studentu, kurš mācās, un ir iesniegta izziņa no izglītības iestādes, kurā norādīta studiju programma, studiju forma, studiju ilgums, studiju maksa gadā, stipendijas apmērs;

5.7.3.2. personu, kura ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē;

5.7.4. dzīvoklis tiek izīrēts;

5.7.5. ir izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums;

5.7.6. nav sniegtas pilnīgas un patiesas ziņas;

5.7.7. pabalsta pieprasītājs vai kāda no kopā ar viņu dzīvojošām personām, par kurām pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pēdējo trīs gadu laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas sev piederošo nekustamo īpašumu uzdāvinājusi citai personai, izņemot, ja persona uzdāvinājusi savu vienīgo nekustamo īpašumu un turpina tajā dzīvot vai savu nekustamo īpašumu uzdāvinājusi pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

5.7.8. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6).

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

6. PABALSTA IZMAKSAS KĀRTĪBA

6.1. Personai piešķirto dzīvokļa pabalstu izmaksā, pārskaitot:

6.1.1. dzīvojamās mājas pārvaldniekam vai apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējam, kas pilnvarots iekasēt no dzīvokļa īpašniekiem maksājumus, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu un dzīvojamās mājas apsaimniekošanu, normatīvajos aktos noteiktos obligātos maksājumus un citus maksājumus atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem;

6.1.2. izīrētājam, kas pilnvarots slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanu un iekasēt īres maksu, maksājumus, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, normatīvajos aktos noteiktos obligātos maksājumus un citus maksājumus atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem;

6.1.3. pakalpojumu sniedzējam, ja par attiecīgo pakalpojumu pabalsta pieprasītājs norēķinās tieši ar pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar noslēgtu līgumu, izņemot dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā iegādei, ko izmaksā pabalsta pieprasītājam.

(Liepājas pilsētas domes 23.07.2020. saistošo noteikumu Nr. 32 redakcijā)

6.2. Dzīvokļa pabalstu pārskaita vai izmaksā līdz laika perioda, par kuru tas piešķirts, beigām, bet, ja noteikti līdzdarbības pienākumi, tad pēc līdzdarbības pienākumu izpildes.

(Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošo noteikumu Nr.47 redakcijā)

7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

7.1. Iesniegumus, kuri saņemti pirms šo noteikumus spēkā stāšanās, izskata un lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu, pieņem saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2008.gada 31.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.23 "Par dzīvokļa pabalstu".

7.2. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2010.gada 15.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.7
DZĪVOKĻA PABALSTA APRĒĶINĀŠANĀ PIELIETOJAMIE NORMATĪVIE IZDEVUMI

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā, kas grozīta ar 25.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6; 21.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmanto šādus normatīvos izdevumus:

1. Īres/ apsaimniekošanas maksa – 1,40 euro par 1 m2. Uz vienu personu 30 m2 un 18 m2 uz katru nākamo personu, nepārsniedzot dzīvokļa platību.

2. Apkure – 2,15 euro par 1 kv.m. Uz vienu personu 30 kv.m un 18 kv.m uz katru nākamo personu, nepārsniedzot dzīvokļa platību.

3. Elektroenerģija – 0,15 euro par 1 kWh. Uz vienu personu 100 kWh un 30 kWh uz katru nākamo personu, bet ne vairāk kā 200 kWh uz dzīvokli.

4. Dabas gāze – 0,83 euro par 1 m3. Uz vienu personu 6 m3 un 1 m3 uz katru nākamo personu, bet ne vairāk kā 10 m3 uz dzīvokli.

5. Propāna gāzes balons – 27,05 euro:

5.1. uz 3 mēnešiem ģimenei, kurā ir ne vairāk kā divas personas;

5.2. uz 2 mēnešiem ģimenei, kurā ir ne vairāk kā piecas personas;

5.3. uz 1 mēnesi ģimenei, kurā ir vairāk par piecām personām.

6. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa – pēc faktiskajiem izdevumiem mēnesī.

7. Aukstais ūdens un kanalizācija:

7.1. ar ūdens patēriņa skaitītāju – 1,55 euro par 1 m3. Uz vienu personu 3 m3 un 1 m3 uz katru nākamo personu;

7.2. bez ūdens patēriņa skaitītāja – 4,65 euro uz personu un 1,55 euro uz katru nākamo personu.

8. Karstais ūdens un kanalizācija:

8.1. ar ūdens patēriņa skaitītāju – 1,55 euro par 1 m3. Uz vienu personu 2 m3 un 1 m3 uz katru nākamo personu;

8.2. bez ūdens patēriņa skaitītāja – 3,10 euro uz personu un 1,55 euro uz katru nākamo personu.

9. Siltumenerģija patērētajam karstajam ūdenim:

9.1. ar ūdens patēriņa skaitītāju uz vienu personu 2 m3 un 1 m3 uz katru nākamo personu pēc faktiskajiem izdevumiem;

9.2. bez ūdens patēriņa skaitītāja – 7 euro uz personu un 3,50 euro uz katru nākamo personu.

10. Piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana viendzīvokļa dzīvojamās mājas īpašniekam – 22,50 euro.

2.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2010.gada 15.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.7
VIENOŠANĀS PAR LĪDZDARBĪBU
20__ .gada ___._________

Nr.______

Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests sociālās palīdzības organizatora _____________________________________ personā (turpmāk – sociālais dienests), no vienas puses, un __________________________________________, personas kods ________________________, (turpmāk – klients) no otras puses, noslēdz šādu vienošanos:

1. Sociālais dienests apņemas piešķirt un izmaksāt klientam dzīvokļa pabalstu, pēc šajā vienošanās noteikto līdzdarbības pienākumu izpildes, bet klients apņemas veikt šajā vienošanās noteiktos līdzdarbības pasākumus.

2. Klients apņemas informēt visas kopā ar viņu deklarētās personas par šajā vienošanās noteiktajiem līdzdarbības pasākumiem un ir atbildīgs par līdzdarbības pienākumu izpildi no visu personu, kas deklarētas kopā ar klientu, puses.

3. Sociālais dienests uzdod, bet klients apņemas nodrošināt šādu līdzdarbības pienākumu izpildi:

N.p.k.

Klients (persona), kurai jāveic līdzdarbības pasākums

Veicamie pasākumi

Termiņš

    
    
    
    

4. Klientam ir pienākums informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas kavē līdzdarbības pienākumu izpildi, un, ja nepieciešams, iesniegt minētos apstākļus apliecinošus dokumentus.

5. Vienošanās zaudē spēku, ja klients vai persona (-s), kura (-s) ir deklarēta (-s) kopā ar klientu un kurai (-ām) uzlikti līdzdarbības pienākumi, bez objektīva iemesla nepilda iepriekš minētos līdzdarbības pienākumus, un tas var būt par pamatu pabalsta kopējā apmēra samazināšanai vai izmaksas pārtraukšanai par līdzdarbības pasākumu neizpildījušās personas daļu.

6. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros – viens klientam un otrs sociālajam dienestam.

Klients 
 

(paraksts, atšifrējums)

Sociālās palīdzības organizators 
 

(paraksts, atšifrējums)

  

Vienošanās izpildes novērtēšana:

N.p.k.

Klients (persona), kurai jāveic līdzdarbības pasākums

Veicamie pasākumi

Termiņš

Izpilde
(jā/ nē)

     
     
     
     

Secinājumi:

 
 
 

Lēmums:

 
 
 
 


Sociālās palīdzības organizators   
 

(paraksts)

 

(datums)

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par dzīvokļa pabalstu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 15.04.2010.Stājas spēkā: 13.05.2010.Zaudē spēku: 01.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 74, 12.05.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
209662
{"selected":{"value":"01.08.2020","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.08.2020","iso_value":"2020\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-31.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2016","iso_value":"2016\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2016.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-10.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2010","iso_value":"2010\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.08.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)