Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

Liepājā 2016.gada 25.februārī (prot. Nr.2, 3.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35.panta piekto daļu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "PAR DZĪVOKĻA PABALSTU" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"1.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI";

1.2. svītrot 1.5.punktā vārdus "ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms dzīvokļa pabalsta pieprasīšanas";

1.3. izteikt 1.7.punktu šādā redakcijā:

"1.7. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības pieprasīt personai, kura ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai īrnieks un ir rakstiski noslēgusi apsaimniekošanas vai dzīvojamās telpas īres līgumu, un dzīvoklis, par kuru pieprasa pabalstu, ir dzīvokļa pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu dzīvojošo personu pamatdzīvesvieta, kura atrodas Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.";

1.4. izteikt 3.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.4. persona, kuras valdījumā ir nekustamais īpašums, uz kuru īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā - dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma tiesisku iegūšanu (līgums, tiesas spriedums, mantojuma apliecība)";

1.5. izteikt 5.6.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5.6. Līdzdarbības pienākumi, izņemot pienākumu deklarēt dzīvesvietu, nav jāpilda:";

1.6. svītrot 5.7.1.apakšpunktu;

1.7. izteikt 5.7.3.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5.7.3. persona dzīvoklī, par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, nedzīvo, izņemot:";

1.8. izteikt 5.7.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.7.7. pabalsta pieprasītājs vai kāda no kopā ar viņu dzīvojošām personām, par kurām pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pēdējo trīs gadu laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas sev piederošo nekustamo īpašumu uzdāvinājusi citai personai, izņemot, ja persona uzdāvinājusi savu vienīgo nekustamo īpašumu un turpina tajā dzīvot vai savu nekustamo īpašumu uzdāvinājusi pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.";

1.9. svītrot 5.7.8.apakšpunktu;

1.10. papildināt 1.pielikumu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšana viendzīvokļa dzīvojamās mājas īpašniekam - 22,50 euro.";

2. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.SesksSaistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību Liepājas pašvaldībā nosaka Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošie noteikumi Nr.7 "PAR DZĪVOKĻA PABALSTU", turpmāk - noteikumi.

Noteikumu 1.5.punkts paredz, ka dzīvokļa pabalsta saņemšanai personai jābūt deklarētai dzīvesvietai Liepājas pilsētā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas. Lai nodrošinātu iespēju saņemt dzīvokļa pabalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), ir nepieciešams svītrot dzīvesvietas deklarēšanas Liepājas pilsētā laika ierobežojumu.

Noteikumu 1.7.punkts paredz, ka dzīvoklim, par kuru pieprasa dzīvokļa pabalstu, ir jābūt personas deklarētai pamatdzīvesvietai ne mazāk kā pēdējos trīs mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.

Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikto, personai ir pienākums mēneša laikā deklarēt dzīvesvietu adresē, kurā tā faktiski dzīvo. Taču vienlaicīgi pašvaldībai ir jāsniedz nepieciešamais atbalsts ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām arī situācijā, kad ģimene (persona) vēl nav deklarējusi dzīvesvietu, ar nosacījumu, ka tā apņemas noteiktā laikā šo jautājumu sakārtot.

Līdz ar to, situācija, kad persona saņem dzīvokļa pabalstu par dzīvojamo telpu, kurā dzīvo, bet nav deklarēta, ilgtoši nevar pastāvēt īpaši, ja deklarēt dzīvesvietu attiecīgajā dzīvojamā telpā tai ir tiesisks pamats (īpašuma tiesība, radniecība, noslēgts īres līgums).

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams precizēt noteikumu 1.7.punktu, nosakot, ka dzīvokļa pabalstu ir tiesības pieprasīt personai par dzīvokli, kas ir dzīvokļa pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu dzīvojošo personu pamatdzīvesvieta.

Saistībā ar iepriekš minēto ir nepieciešams svītrot noteikumu 5.7.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja kādai no dzīvoklī deklarētajām personām laulātais deklarējis dzīvesvietu citā adresē un precizēt 5.7.3.apakšpunktu, nosakot, ka dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja persona dzīvoklī, par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, nedzīvo.

Noteikumu 3.1.4.apakšpunkts paredz, ka nekustamā īpašuma īpašniekam ir jāuzrāda zemesgrāmatu apliecība, bet, ja īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, - dokuments, kas apliecina īpašuma tiesisku iegūšanu. Tā kā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk - Sociālais dienests) ir pieejama informācija no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, tad minētā norma jāprecizē, svītrojot pienākumu nekustamā īpašuma īpašniekam uzrādīt zemesgrāmatu apliecību.

Noteikumu 5.7.8.apakšpunkts, kas nosaka, ka dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs, kurš ir dzīvokļa īpašnieks, nav devis piekrišanu balsojumā par dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanu.

Tā kā Liepājas pašvaldībā iedzīvotāji ir aktīvi veikuši dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tad minētā norma ir svītrojama.

Saskaņā 5.7.7.apakšpunktu, ja persona ir uzdavinājusi sev piederošu nekustamo īpašumu, tā turpmākos piecus gadus nevar saņemt dzīvokļa pabalstu, izņemot, ja ir uzdāvināts vienīgais nekustamais īpašums, kurā persona turpina dzīvot. Ir nepieciešams samazināt ierobežojuma termiņu no pieciem uz trim gadiem, kā arī noteikt papildus izņēmuma gadījumu, ka dzīvokļa pabalstu var saņemt, ja nekustamais īpašums ir uzdāvināts pirmās vai otrās pakāpes radiniekam.

Dzīvokļa pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura dzīvo dzīvoklī, kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, vai viendzīvokļa dzīvojamā mājā dzīvojošai ģimenei (personai) un tas paredzēts ar dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu, vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai. Daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās apsaimniekošanas izdevumos ietilpst izdevumi par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes gabala sanitāro kopšanu. Turpretī viendzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem nav apsaimniekošanas izdevumu, līdz ar to, atbilstoši pašreizējam regulējumam, viņi nevar saņemt pašvaldības atbalstu piegulošās teritorijas kopšanai. Līdz ar to, noteikumus ir nepieciešams papildināt ar normu, kas paredz dzīvokļa pabalsta aprēķinā iekļaut izdevumus par piegulošās teritorijas kopšanu viendzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams apstiprināt noteikumu projektu "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2010.GADA 15.APRĪĻA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.7 "PAR DZĪVOKĻA PABALSTU"", turpmāk - noteikumu projekts.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu projekts paredz:

1) svītrot dzīvesvietas deklarēšanas laika ierobežojumu dzīvokļa pabalsta saņemšanai;

2) noteikt, ka dzīvokļa pabalstu ir tiesības pieprasīt personai par dzīvokli, kas ir dzīvokļa pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu dzīvojošo personu pamatdzīvesvieta;

3) svītrot pienākumu nekustamā īpašuma īpašniekam uzrādīt zemesgrāmatu apliecību un precizēt normu par dokumentu uzrādīšanu nekustamā īpašuma valdījuma gadījumā;

4) noteikt, ka dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja persona dzīvoklī, par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, nedzīvo;

5) noteikt, ka dzīvokļa pabalstu nevar saņemt, ja pabalsta pieprasītājs vai kāda no kopā ar viņu dzīvojošām personām, par kurām pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pēdējo trīs gadu laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas sev piederošo nekustamo īpašumu uzdāvinājusi citai personai, izņemot, ja uzdāvināts vienīgais nekustamais īpašums, kurā persona turpina dzīvot, vai nekustamais īpašums uzdāvināts pirmās vai otrās pakāpes radiniekam;

6) svītrot normu par dzīvokļa pabalsta atteikumu, ja pabalsta pieprasītājs, kurš ir dzīvokļa īpašnieks, nav devis piekrišanu balsojumā par dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanu;

7) noteikumu 1.pielikumā minētos normatīvos izdevumus papildināt ar izdevumiem par piegulošās teritorijas kopšanu viendzīvokļa dzīvojamās mājas īpašniekam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Lai nodrošinātu dzīvokļa pabalsta izmaksu 2016.gadā sakarā ar to, ka ir paplašināts dzīvokļa pabalsta saņēmēju loks, provizoriski dzīvokļa pabalsta izmaksai papildus būs nepieciešami 170000 euro. Sociālais dienests ir lūdzis 2015.gadā neizlietotos līdzekļus dzīvokļa pabalstam pārcelt uz 2016.gada budžetu par kopējo summu 198709 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Projekts dos iespēju pašvaldībai palīdzēt krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) daļēji kompensējot izdevumus par mājokli.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Liepājas pilsētas domes mājas lapā www.liepaja.lv. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 25.02.2016.Stājas spēkā: 11.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 10.03.2016. OP numurs: 2016/49.23
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
280806
11.03.2016
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)