Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.47

Liepājā 2013.gada 14.novembrī (prot. Nr.14, 15.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
35.panta piekto daļu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "PAR DZĪVOKĻA PABALSTU" šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.1.6.apakšpunktu;

1.2. svītrot 2.3.punktu;

1.3. svītrot 2.4.punktu;

1.4. aizstāt 4.1.punktā skaitli un vārdu "300 latiem" ar skaitli un vārdu "500 euro";

1.5. izteikt 5.3.punktu šādā redakcijā:

"5.3. Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā par četriem mēnešiem";

1.6. izteikt 6.2.punktu šādā redakcijā:

"6.2. Dzīvokļa pabalstu pārskaita vai izmaksā līdz laika perioda, par kuru tas piešķirts, beigām, bet, ja noteikti līdzdarbības pienākumi, tad pēc līdzdarbības pienākumu izpildes";

1.7. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

 

Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2013.gada 14.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.47

DZĪVOKĻA PABALSTA APRĒĶINĀŠANĀ PIELIETOJAMIE NORMATĪVIE IZDEVUMI

Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmanto šādus normatīvos izdevumus:

1. Īres/ apsaimniekošanas maksa - 0,85 euro par 1 kv.m. Uz vienu personu 30 kv.m un 18 kv.m uz katru nākamo personu, nepārsniedzot dzīvokļa platību.

2. Apkure - 2,15 euro par 1 kv.m. Uz vienu personu 30 kv.m un 18 kv.m uz katru nākamo personu, nepārsniedzot dzīvokļa platību.

3. Elektroenerģija - 0,15 euro par 1 kWh. Uz vienu personu 100 kWh un 30 kWh uz katru nākamo personu, bet ne vairāk kā 200 kWh uz dzīvokli.

4. Dabas gāze - 0,83 euro par 1 m3. Uz vienu personu 6 m3 un 1 m3 uz katru nākamo personu, bet ne vairāk kā 10 m3 uz dzīvokli.

5. Propāna gāzes balons - 27,05 euro:

5.1. uz 3 mēnešiem ģimenei, kurā ir ne vairāk kā divas personas;

5.2. uz 2 mēnešiem ģimenei, kurā ir ne vairāk kā piecas personas;

5.3. uz 1 mēnesi ģimenei, kurā ir vairāk par piecām personām.

6. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa - pēc faktiskajiem izdevumiem mēnesī.

7. Aukstais ūdens un kanalizācija:

7.1. ar ūdens patēriņa skaitītāju - 1,55 euro par 1 m3. Uz vienu personu 3 m3 un 1 m3 uz katru nākamo personu;

7.2. bez ūdens patēriņa skaitītāja - 4,65 euro uz personu un 1,55 euro uz katru nākamo personu.

8. Karstais ūdens un kanalizācija:

8.1. ar ūdens patēriņa skaitītāju - 1,55 euro par 1 m3. Uz vienu personu 2 m3 un 1 m3 uz katru nākamo personu;

8.2. bez ūdens patēriņa skaitītāja - 3,10 euro uz personu un 1,55 euro uz katru nākamo personu.

9. Siltumenerģija patērētajam karstajam ūdenim:

9.1. ar ūdens patēriņa skaitītāju uz vienu personu 2 m3 un 1 m3 uz katru nākamo personu pēc faktiskajiem izdevumiem;

9.2. bez ūdens patēriņa skaitītāja - 7 euro uz personu un 3,50 euro uz katru nākamo personu.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

 

Saistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Kārtību, kādā tiek pieprasīts, piešķirts, aprēķināts un izmaksāts dzīvokļa pabalsts Liepājas pašvaldībā nosaka Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošie noteikumi Nr.7 "Par dzīvokļa pabalstu", turpmāk - noteikumi.
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo daļu, nepieciešams izdarīt grozījumus noteikumos, aizstājot pabalsta summas un normatīvo izdevumu skaitlisko vērtību latos ar skaitlisko vērtību euro un vārdu "lats" aizstājot ar vārdu "euro".
Pašlaik maksimālais dzīvokļa pabalsta apmērs vienai ģimenei ir līdz Ls 300 kalendārajā gadā. Ievērojot to, ka būtiski ir palieinājušies izdevumi par mājokli (elektroenerģijas cena, gāzes cena, apsaimniekošanas maksa - nosiltinātajās dzīvojamās ēkās), ir nepieciešams palielināt maksimālo dzīvokļa pabalsta apmēru līdz Ls 350/ euro 500 kalendārajā gadā. Minēto iemeslu dēļ ir nepieciešams palielināt noteikumu 1.pielikumā noteiktos dzīvokļa pabalsta aprēķināšanā pielietojamos normatīvos izdevumus, izsakot tos euro valūtā.
Noteikumos nepieciešams svītrot normu par pienākumu personai, kura nestrādā reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieka statusā, jo minētā norma iekļaujama saistošajos noteikumos "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Liepājas pašvaldībā".
Noteikumi paredz, ka nepamatoti izmaksātais dzīvokļa pabalsts no personas atgūstams, iesniedzot prasību tiesā. Tā kā noteikumi apstiprināti 2010.gadā, bet 2011.gadā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā tika iekļauta norma (39.1 pants), kas regulē nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu atgūšanas kārtību, kas ir augstāka juridiskā spēka tiesību norma, tad attiecīgās normas noteikumos ir nepieciešams svītrot.
Noteikumos nepieciešams precizēt precizēt normas, kas nosaka par kādu termiņu dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts un cik ilgā laikā pabalstu izmaksā.
Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams apstiprināt noteikumu grozījumu projektu, turpmāk - projekts.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu projekts paredz:
1) svītrot normu par pienākumu personai, kura nestrādā, reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieka statusā;
2) svītrot normas, kuras regulē nepamatoti saņemtā dzīvokļa pabalsta atgūšanas kārtību;
3) palielināt maksimālo dzīvokļa pabalsta apmēra summu līdz 500 euro (351,40 lati);
4) precizēt, ka dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā par četriem mēnešiem;
5) noteikt, ka dzīvokļa pabalstu pārskaita vai izmaksā līdz laika perioda, par kuru tas piešķirts, beigām, bet, ja noteikti līdzdarbības pienākumi, tad pēc līdzdarbības pienākumu izpildes;
6) palielināt atsevišķus noteikumu 1.pielikumā minētos normatīvos izdevumus:

Izdevumu pozīcija

Pašreiz

Projektā

Īres (apsaimniekošanas) maksa Ls 0,40 par 1m2 0,85 euro (Ls 0,60) par 1 m2.
Apkure Centralizētā - Ls 1,30 par 1 m2;
Gāzes - Ls 1,30 par 1 m2;
Malkas - Ls 0,70 par 1 m2;
Ogļu - Ls 1 par 1 m2
2,15 euro (Ls 1,51) par 1 kv.m.
Par visiem apkures veidiem
Elektroenerģija Ls 0,071 par 1 kWh 0,15 euro (Ls 0,105) par 1 kWh
Dabas gāze (pavardam) Ls 0,53 par 1 m3 0,83 euro (Ls 0,58) par 1 m3
Propāna gāzes balons Ls 19 par vienu balonu 27,05 euro (Ls 19)
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Pēc faktiskajiem izdevumiem pēc faktiskajiem izdevumiem
Aukstais ūdens ar ūdens patēriņa skaitītāju Ls 0,55 par 1 m3 1,55 euro (Ls 1,09) par 1 m3
Aukstais ūdens bez ūdens patēriņa skaitītāja Ls 1,65 uz personu un Ls 0,55 uz katru nākamo personu 4,65 euro (Ls 3,18) uz personu un 1,55 euro (Ls 1,09) uz katru nākamo personu
Karstais ūdens ar ūdens patēriņa skaitītāju Ls 2,46 par 1 m3 1,55 euro (Ls 1,09) par 1 m3
Ūdens uzsildīšana ar ūdens patēriņa skaitītāju - pēc faktiskajiem izdevumiem
Karstais ūdens bez ūdens patēriņa skaitītāja Ls 4,92 uz personu un Ls 2,46 uz katru nākamo personu 3,10 euro (Ls 2,18) uz personu un 1,55 euro (Ls 1,09) par katru nākamo personu
Ūdens uzsildīšana bez ūdens patēriņa skaitītāja - 7,00 euro (Ls 4,92) uz personu un 3,50 euro (Ls 2,46) uz katru nākamo personu
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Sakarā ar dzīvokļa pabalsta maksimālā apmēra palielināšanu 2014.gadā būtu nepieciešami papildus līdzekļi dzīvokļa pabalsta izmaksām. Pēc aptuveniem aprēķiniem mājsaimniecībai piešķiramā dzīvokļa pabalsta apmērs varētu pieaugt par 30-50 latiem.
Dzīvokļa pabalstiem 2013.gadā plānoti Ls 1241368. Līdz 2013.gada 1.novembrim dzīvokļa pabalstu izmaksām izlietoti Ls 789350 jeb 63%.
2014.gadā budžeta projektā plānoti aptuveni Ls 1100000, bet papildus plānots novirzīt no 2013.gadā pabalstiem neizlietotos līdzekļus aptuveni Ls 400000. Bez tam 2014.gadā papildus summu līdzfinansēs valsts. Nav skaidru aprēķinu, ja noteiks līdzfinansējumu 20% apmērā kā bija iepriekš, tad papildus vēl no valsts budžeta dzīvokļa pabalstiem tiks novirzīti Ls 220000.
Kopā dzīvokļa pabalsta izmaksām 2014.gadā būtu pieejami Ls 1720000, par Ls 458632 vairāk nekā šogad.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Dzīvokļa pabalsta un normatīvo izdevumu apmēra palielināšana dos iespēju pašvaldībai daļēji kompensēt pašvaldības iedzīvotājiem pieaugošos komunālo pakalpojumu izdevumus par mājokli.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 "Par dzīvokļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 14.11.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 27.12.2013. OP numurs: 2013/251.55
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
263341
01.01.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)