Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.361

Rīgā 2010.gada 13.aprīlī (prot. Nr.19 32.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.2.pasākuma "Inovācijas" 2.1.2.1.aktivitātes "Zinātnes komercializācija un tehnoloģiju pārnese" 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības kompetences centram – Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.702)

2. Šo noteikumu 19.1. un 19.2. apakšpunktā minētajām darbībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (turpmāk – finansējums) aktivitātes ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014).

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.639 redakcijā)

3. Šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minētajām darbībām finansējumu aktivitātes ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013).

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.639 redakcijā)

4. Aktivitātes mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.

5. Aktivitātes ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir šādi:

5.1. līdz 2013.gadam ir finansēti seši kompetences centri;

5.2. līdz 2013.gadam ir pasūtīti 50 pētījumi, kas ietver sadarbību starp komersantiem un zinātniskajām institūcijām;

5.3. līdz 2013.gadam ir radītas 50 pētniecības un attīstības darba vietas kompetences centros;

5.4. līdz 2013.gadam piesaistītais privātā sektora finansējums pētniecībai un attīstībai ir EUR 23 408 000.

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.702; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

5.1 Nozares rūpnieciskie pētījumi un nozares eksperimentālās izstrādnes (turpmāk – nozares pētījumi) ir pētījumi, kuri nodrošina kompetences centra definēto nozaru problēmu risināšanu, atbilst vienam no kompetences centra pētniecības virzieniem un kurus saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem īsteno kompetences centrs. Nozares pētījumu rezultāti pieder kompetences centram. Nozares pētījuma pasūtītāji un pētījuma rezultātu izmantotāji ir vismaz divi nesaistīti komersanti, kuriem ir salīdzināmas vai papildinošas ražošanas tehnoloģijas (iekārtas), salīdzināmi vai papildinoši ražošanas cikli vai produktu grozs.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.702 redakcijā)

5.2 Individuālie rūpnieciskie pētījumi un individuālās eksperimentālās izstrādnes (turpmāk – individuālie pētījumi) ir pētījumi, kuri atbilst vienam no kompetences centra pētniecības virzieniem un kuri nav nozares pētījumi šo noteikumu 5.1 punkta izpratnē.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.702 redakcijā)

5.3 Projektu veido projekta vadība un ar to saistītās izmaksas, kā arī kompetences centra pētniecības programma. Kompetences centra pētniecības programmu veido šo noteikumu 5.1 punktā minētie nozares pētījumi un šo noteikumu 5.2 punktā minētie individuālie pētījumi. Kompetences centra pētniecības programma ir sadalīta vienā vai vairākos pētniecības virzienos.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.702 redakcijā)

6. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

7. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestāde ir valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

8. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

8.1. atbildīgā iestāde:

8.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro "n+2" un "n+3" principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi;

8.1.2. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu;

8.1.3. publicē valsts atbalsta tīmekļa vietnē informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam, kā arī nodrošina šīs informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas;

8.2. sadarbības iestāde:

8.2.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju un izstrādā vērtēšanas komisijas darbības kārtību;

8.2.2. pirms uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, izstrādā un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un projekta īstenošanas līguma paraugu, tai skaitā starpposma un noslēguma pārskata veidlapu, tās aizpildīšanas kārtību un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

8.2.3. atlasa projektu iesniegumus un nodrošina to vērtēšanu;

8.2.4. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

8.2.5. vērtē un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

8.2.6. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma nosacījumu izpildi;

8.2.7. slēdz līgumu par projekta īstenošanu ar kompetences centru;

8.2.8. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi;

8.2.9. analizē problēmas aktivitātes un projektu īstenošanā, kā arī sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus, kā uzlabot aktivitātes un projektu īstenošanu;

8.2.10. pārbauda un apstiprina kompetences centra maksājuma pieprasījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

8.2.11. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem;

8.2.12. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem;

8.2.13. pirms šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minētā finansējuma piešķiršanas pārbauda, vai tas nepalielinās kopējo de minimis atbalsta apjomu, ko kompetences centrs saņēmis attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados, līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru;

8.2.14. novērtē aktivitātes ietekmi uz mērķa grupu, sešu mēnešu laikā pēc 2015.gada 31. decembra apkopojot šādus nozares un individuālo pētījumu rezultātu ilgtspējas rādītājus:

8.2.14.1. nemateriālo aktīvu pieaugums kompetences centra nozares sadarbības partneru gada pārskata bilances sadaļā;

8.2.14.2. projekta īstenošanā izstrādātie un nozares sadarbības partneru ražošanā ieviestie vai būtiski uzlabotie produkti vai tehnoloģijas;

8.2.14.3. kompetences centra nozares sadarbības partneru apgrozījuma vai rentabilitātes pieaugums pēc šīs aktivitātes ietvaros radīto vai būtiski uzlaboto produktu vai tehnoloģiju ieviešanas ražošanā;

8.2.14.4. nozares sadarbības partneru pētniecības un attīstības kapacitātes pieaugums – izdevumu pieaugums pētniecībai un attīstībai, darbinieku skaita pieaugums, kas iesaistīti pētniecībā un attīstībā.

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.702; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

9. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – fonds) līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 53 178 020 euro.

(Grozīts ar MK 01.02.2011. noteikumiem Nr.102; MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.344; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

10. Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.639 redakcijā)

11. Lielie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.639 redakcijā)

12. Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.639 redakcijā)

12.1 Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.639 redakcijā)

12.2 Piešķirot atbalstu, jāvērtē, vai atbalsta projekts nav kvalificējams kā vienots investīciju projekts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam. Ja tas ir vienots investīciju projekts, piemēro nosacījumus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.639 redakcijā)

II. Kompetences centram un sadarbības partneriem noteiktās prasības

(Nodaļa MK 09.10.2012. noteikumu Nr.702 redakcijā)

13. Aktivitātes ietvaros finansējumu var saņemt kompetences centrs – juridiska persona, kuras kapitāla daļu turētāji ir vismaz viens zinātniskais sadarbības partneris un vismaz trīs savstarpēji nesaistīti nozares sadarbības partneri. Kompetences centrs ir vadošais partneris, kurš visu sadarbības partneru vārdā iesniedz projekta iesniegumu. Ja projekts tiek apstiprināts, kompetences centrs vada projekta īstenošanu.

13.1 Kompetences centram, ievērojot šo noteikumu 13.punktā minētās minimālās prasības, ir tiesības projekta īstenošanā piesaistīt sadarbības partnerus, kas nav kompetences centra kapitāla daļu turētāji, bet ir noteikti projekta iesniegumā.

13.2 Kompetences centram ir pienākums iesniegt sadarbības iestādē:

13.2 1. par katru šo noteikumu 13. un 13.1 punktā minēto sadarbības partneri – projekta iesnieguma veidlapas (3.pielikums) 1.2. vai 1.3.sadaļā norādīto informāciju;

13.2 2. par katru sadarbības partneri, kuram kompetences centrs saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir deleģējis īstenot individuālo pētījumu un kuram pieder individuālā pētījuma rezultāti (turpmāk – individuālā pētījuma īstenotājs), – projekta iesnieguma veidlapas (3.pielikums) 1.2. vai 1.3.sadaļā un 8.sadaļas 4.1.1.apakšpunktā norādīto informāciju;

13.2 3. par katru sadarbības partneri, kurš piedalās nozares vai individuālā pētījuma īstenošanā ar tā valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, – projekta iesnieguma veidlapas (3.pielikums) 1.2. vai 1.3.sadaļā, 8.sadaļas 3.1. un 4.1.1.apakšpunktā norādīto informāciju.

14. Ja kompetences centrs pretendē uz finansējumu nozares pētījumiem atbilstoši sīko (mikro), mazo vai vidējo komersantu statusam, tad sadarbības partneriem, kuri atbilst lielo komersantu statusam, kopā nedrīkst piederēt vairāk kā 25 % kompetences centra kapitāla daļu.

15. Kompetences centrs nevar pretendēt uz finansējumu projektam, ja:

15.1. tas projekta īstenošanas laikā atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši to maldinājis saistībā ar projekta īstenošanu;

15.2. tā interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un kompetences centram saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

15.3. tas saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

15.4. individuālo pētījumu īstenotāji un kompetences centri, kas veic šo noteikumu 19. punktā minētās darbības, vai to sadarbības partneri atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīciju;

15.5. tas ir pārkāpis šo noteikumu nosacījumus;

15.6. uz to vai tā sadarbības partneriem attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;

15.7. (svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639).

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1277; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

15.1 Kompetences centrs nedeleģē pētījuma īstenošanu individuālā pētījuma īstenotājam, ja:

15.1 1. individuālā pētījuma īstenotājs cita individuālā pētījuma īstenošanas laikā kompetences centram, atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši to maldinājis saistībā ar individuālā pētījuma īstenošanu;

15.1 2. uz individuālā pētījuma īstenotāju attiecas šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4., 15.5. vai 15.6.apakšpunktā minētie nosacījumi.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1277)

16. Ja kompetences centrs pats neveic pētniecības darbības nozares pētījuma ietvaros vai individuālā pētījuma īstenotājs pats neveic pētniecības darbības individuālā pētījuma ietvaros:

16.1. tas organizē nozares vai individuālā pētījuma īstenošanai nepieciešamo pētniecības pakalpojumu iepirkumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem vai publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām šo noteikumu 25.2.7.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas ietvaros. Kompetences centrs un individuālā pētījuma īstenotājs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar sadarbības partneri un tā saistītajām personām;

16.2. attiecīgās pētniecības darbības īsteno šo noteikumu 13.2 3.apakšpunktā minētais sadarbības partneris, kas iesaistās nozares vai individuālā pētījuma īstenošanā ar tā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu vai cilvēkresursiem, nododot tos kompetences centra vai individuālā pētījuma īstenotāja rīcībā nozares vai individuālā pētījuma īstenošanai. Īstenojot šādus ieguldījumus, kompetences centram un individuālā pētījuma īstenotājam ar sadarbības partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, kādas būtu, noslēdzot iepirkuma līgumu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu izpratnē vai atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Sadarbības partnerim izmaksājamo kompensācijas apmēru nosaka, pamatojoties uz nozares vai individuālā pētījuma īstenošanas faktiskajām izmaksām, izņemot peļņas daļu atbilstoši šo noteikumu 25.2.1., 25.2.2., 25.2.3., 25.2.4., 25.2.5. un 25.2.6.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām. Sadarbības partnera faktiskajās izmaksās neieskaita materiālo un nemateriālo aktīvu izmaksu daļu, par kuru sadarbības partneris jau ir saņēmis atbalstu citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta ietvaros.

16.1 (Svītrots ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1277)

16.2 Kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs ir tiesīgs nepiemērot normatīvos aktus par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, ja tehnisku, māksliniecisku vai ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ līgumu var noslēgt vienīgi ar konkrēto piegādātāju, kā arī tad, ja informācija par potenciālo materiālu (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai), zinātniskās literatūras un mazvērtīgā inventāra piegādātāju piedāvātajām cenām ir pieejama publiski (piemēram, biržā, tīmekļa vietnēs) un tiek izvēlēts piegādātājs, kurš piedāvā zemāko cenu. Šajā gadījumā kompetences centra vai individuālā pētījuma īstenotāja pienākums ir sagatavot un uzglabāt rakstisku pamatojumu par zemākās cenas noteikšanu.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1277)

17. Kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā. Sadarbības iestāde iesniegto iepirkuma dokumentāciju izvērtē 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas. Sadarbības iestāde var pagarināt iepirkuma procedūras dokumentācijas izvērtēšanas termiņu, ja tas ir nepieciešams papildu apstākļu pārbaudei vai informācijas pieprasīšanai no kompetentām institūcijām, par to informējot kompetences centru vai individuālā pētījuma īstenotāju un norādot termiņu, kādā tiks sniegta atbilde par saskaņojumu. Maksimālais termiņš iepirkuma procedūras dokumentācijas izvērtēšanai ir viens mēnesis.

18. Kompetences centrs aktivitātes ietvaros drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu, kas var saturēt neierobežotu skaitu nozares un individuālo pētījumu.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

19. Finansējumu piešķir:

19.1. individuālo pētījumu īstenotājam:

19.1.1. individuāliem rūpnieciskiem pētījumiem Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 85. punkta izpratnē;

19.1.2. individuālai eksperimentālai izstrādnei Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 86. punkta izpratnē;

19.2. kompetences centram:

19.2.1. nozares rūpnieciskiem pētījumiem Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 85. punkta izpratnē;

19.2.2. nozares eksperimentālai izstrādnei Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 86. punkta izpratnē;

19.3. kompetences centra projekta vadības izmaksu segšanai.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.639 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.702)

21. (Svītrots ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.702)

22. Neatbalstāmās darbības programmatūras jomā ir šādas:

22.1. komercdarbībā izmantojamas programmatūras un informācijas sistēmas izstrāde, izmantojot zināmas metodes vai esošus programmatūras rīkus;

22.2. esošo sistēmu atbalsts;

22.3. datoru valodu konvertēšana un translēšana;

22.4. programmu papildināšana ar jaunu funkcionalitāti lietotājiem;

22.5. sistēmu atkļūdošana;

22.6. esošās programmatūras pielāgošana;

22.7. lietotāja dokumentācijas sagatavošana;

22.8. interneta mājaslapu izstrāde;

22.9. tīmekļa lietojumprogrammu izstrāde;

22.10. no gatavi izstrādātas programmatūras nenošķiramu programmu platformu izstrāde.

23. Darbības pakalpojumu nozarēs, kā arī programmatūras jomā tiek atzītas par atbalstāmām, ja tiek izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

23.1. attiecīgās darbības saistītas ar publiskām pētniecības laboratorijām;

23.2. doktori vai doktorantūras studenti nodarbināti kā personāls;

23.3. pētījumu rezultātus publicē zinātniskos žurnālos, organizē zinātniskas konferences vai iesaistās zinātniskos pētījumos.

23.1 Par neatbalstāmām darbībām šo noteikumu ietvaros tiek uzskatītas darbības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā noteiktajam.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.639 redakcijā)

24. (Svītrots ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.702)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

25. Projekta ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

25.1. (svītrots ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.702);

25.2. kompetences centra, individuālo pētījumu īstenotāju un to sadarbības partneru tiešās pētniecības izmaksas, kuri piedalās nozares vai individuālo pētījumu īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem (izņemot gadījumus, kad šo noteikumu 25.2.1., 25.2.2., 25.2.3., 25.2.4., 25.2.5., 25.2.6. vai 25.2.7.apakšpunktā noteikts citādi):

25.2.1. atlīdzība par darba veikšanu – nozares vai individuālā pētījuma veikšanā nodarbināto pētnieku, zinātnes tehniskā personāla un cita pētnieku palīgpersonāla, ciktāl tas ir nodarbināts nozares vai individuālā pētījumā, darba alga (ieskaitot slimības naudu (darbnespējas lapa A, kuru apmaksā darba devējs), ikgadējo atvaļinājumu, atvaļinājuma kompensāciju) un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citi normatīvajos aktos darba tiesību jomā noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi, ievērojot šādas atalgojuma un darba algas likmes:

25.2.1.1. pētniecības virziena vadītājam (vadošais pētnieks ar vismaz doktora grādu, kurš plāno un vada pētniecību, kā arī atbild par pētniecības rezultātu sasniegšanu kopumā) – līdz 18,50 euro stundā (neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

25.2.1.2. katrā nozares vai individuālajā pētījumā – vienam pētījuma vadītājam (pētnieks ar vismaz maģistra grādu, kurš iesaistīts pētniecībā un atbild par konkrētu pētniecības rezultātu sasniegšanu) – līdz 14,23 euro stundā (neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

25.2.1.3. nozares vai individuālā pētījuma izpildītājiem (pētnieks, zinātnes tehniskais personāls un cits pētnieku palīgpersonāls, kas veic konkrētus pētniecības uzdevumus) – līdz 11,38 euro stundā (neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

25.2.2. komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi:

25.2.2.1. bagāžas pārvadāšanas izdevumi;

25.2.2.2. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā;

25.2.2.3. ceļa (transporta) izdevumi (ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izdevumi, vietējā transporta izmaksas vai degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta automobilis);

25.2.2.4. dienas nauda;

25.2.3. komunālo pakalpojumu un sakaru pakalpojumu izmaksas, ciktāl tos izmanto pētniecības darbībām;

25.2.4. telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksa, ciktāl tos izmanto pētniecības darbībām;

25.2.5. plānotās materiālu (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai), zinātniskās literatūras un mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas, tai skaitā piegādes izmaksas, ciktāl tos izmanto pētniecības darbību īstenošanā;

25.2.6. kompetences centra, individuālo pētījumu īstenotāju un sadarbības partneru īpašumā esošo telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, ciktāl tos izmanto nozares vai individuālā pētījumā. Netiek segtas kompetences centra, individuālo pētījumu īstenotāju un sadarbības partneru īpašumā esošo telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, ja to iegādei vai izveidei jau ir ticis saņemts atbalsts citas atbalsta programmas vai individuālā projekta ietvaros. Ja laiks, kamēr telpas, instrumentus un iekārtas, patentus un licences izmanto nozares vai individuālā pētījumā, neaptver visu attiecīgo telpu, instrumentu un iekārtu, patentu un licenču lietderīgās lietošanas laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskata tikai tādas amortizācijas izmaksas, kas atbilst pētījuma termiņam, un tās aprēķina saskaņā ar labu grāmatvedības praksi, bet nepārsniedzot normatīvajos aktos uzņēmumu ienākuma nodokļa jomā noteiktās pamatlīdzekļu nolietojuma likmes (neattiecinot šajos normatīvajos aktos minētos koeficientus pamatlīdzekļu paātrinātai norakstīšanai);

25.2.7. citu ārējo pakalpojumu izmaksas, kurus nozares vai individuālā pētījuma īstenošanai kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs iepērk no trešajām personām, ja attiecīgie pakalpojumi tiek izmantoti tikai pētniecības darbībai. Kompetences centrs var iepirkt ārējos pakalpojumus līdz 2011.gada 22.decembrim uzsākto individuālo pētījumu īstenošanai visā attiecīgo pētījumu īstenošanas laikā;

25.3. kompetences centra netiešās pētniecības izmaksas – neparedzētie izdevumi šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai ne vairāk kā 5 % apmērā no projekta tiešo pētniecības izmaksu summas, atņemot neparedzēto izmaksu summu. Kompetences centrs, iesniedzot maksājumu pieprasījumu, norāda netiešo pētniecības izmaksu atšifrējumu;

25.4. kompetences centra netiešās projekta īstenošanas izmaksas, nepārsniedzot 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, kuras ir minētas šo noteikumu 25.2.apakšpunktā, – projekta vadības izmaksas (ārpakalpojumu iegāde – juridiskie, grāmatvedības, lietvedības un tulkošanas pakalpojumi) un izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 76.punktā minēto bankas garantiju un darījumu kontu.

(MK 15.05.2012. noteikumu Nr.344 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.702; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1277; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

26. Ārpakalpojumu sniedzēji – zinātniskās institūcijas – par saviem pakalpojumiem, kas ir minēti šo noteikumu 25.2.3., 25.2.4. un 25.2.7.apakšpunktā, saņem maksu, kas ir ekvivalenta viņu pakalpojumu tirgus cenai. Ja nav iespējams noteikt tirgus cenu, par pakalpojuma cenu nosaka summu, kas nav mazāka par visām ar pakalpojumu saistītajām kopējām izmaksām, pieskaitot arī saprātīgu uzcenojumu, nepiemērojot atlaides vai cenu samazinājumus. Ārpakalpojumu sniedzējiem – Latvijas zinātniskajām institūcijām – skaidri jānodala finanšu plūsmas, kuras veido kompetences centra vai individuālo pētījumu īstenotāju pasūtītie pakalpojumi, no finanšu plūsmām, kas saistītas ar citām zinātnisko institūciju saimnieciskajām darbībām un darbībām, kas nav saimnieciskā darbība.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.702 redakcijā)

27. Pērkot pakalpojumus no Latvijas zinātniskajām institūcijām, kompetences centram vai individuālo pētījumu pasūtītājam ir pienākums saņemt apliecinājumu, ka zinātniskās institūcijas grāmatvedības politikā ir iestrādāti šādi vienoti principi:

27.1. finanšu plūsmu nodalīšanas principi grāmatvedībā;

27.2. ieņēmumu un izmaksu uzskaites principi atbilstoši institūcijā veiktajām saimnieciskajām darbībām un darbībām, kas nav saimnieciskas darbības;

27.3. zinātnisko pakalpojumu vērtības (tirgus cenas) noteikšanas principi.

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.702)

28. Šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minēto izmaksu attiecināmības nosacījumi:

28.1. ja nozares vai individuālā pētījuma īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks pētījumā saņem atlīdzību, noslēdzot darba līgumu, laika uzskaites tabulās norāda, cik stundu veltīts darbam pētījumā, norādot atsevišķi noslodzi rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādņu veikšanai, un cik stundu veltīts darbam, kas nav saistīts ar pētījumu. Darba laiks tiek noteikts saskaņā ar darba tiesiskās attiecības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

28.2. ja zinātniskais darbinieks strādā nozares vai individuālajā pētījumā un veic citas funkcijas, par kurām saņem atlīdzību cita darba līguma vai uzņēmuma līguma ietvaros, darbs pētījumā netiek veikts laikā, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam persona veic ar pētījumu nesaistītus uzdevumus. Ja darbu nozares vai individuālajā pētījumā veic pamatdarba laikā, par attiecīgu stundu skaitu samazina pamatdarba slodzi;

28.3. pamatdarbā vai citos līgumos noteiktie veicamie pienākumi nedublējas ar veicamajiem pienākumiem nozares vai individuālajā pētījumā.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.702 redakcijā)

29. Šo noteikumu 25.2.7.apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas kopā nedrīkst pārsniegt 75 % no nozares vai individuālā pētījuma kopējām attiecināmajām tiešajām pētniecības izmaksām.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.702 redakcijā)

30. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

30.1. izmaksas, kas nav saistītas ar projekta ietvaros norādītajiem pētniecības darbiem;

30.2. vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā skaitā konsultāciju pakalpojumiem;

30.3. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi, nodevas un soda maksājumi;

30.4. apdrošināšanas izmaksas;

30.5. samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, līgumsods, nokavējuma procenti, maksa par finanšu darījumiem;

30.6. izmaksas, kas saistītas ar komersanta eksporta apjomiem (preču izplatīšanas tīkla izveidošanu un darbību, kā arī ar komersanta kārtējiem izdevumiem eksporta operācijām);

30.7. būvprojektēšanas izmaksas;

30.8. būvvaldē iesniedzamo dokumentu izstrādes izmaksas, ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija;

30.9. ēku un būvju nojaukšanas, renovācijas, restaurācijas, būvprojektā paredzētās teritorijas labiekārtošanas (mazo arhitektūras formu un skulptūru, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu ierīkošana atbilstoši būvprojektam), apzaļumošanas, rekultivācijas un meliorācijas izmaksas;

30.10. būvniecības izmaksu virsizdevumi, tai skaitā transporta izmaksas, peļņa un neparedzētie darbi, kas pārsniedz 15 % no būvniecības tāmes attiecināmo izmaksu kopsummas;

30.11. ēku rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas, kas nav saistītas ar telpu pielāgošanu laboratoriju iekārtu izmantošanai;

30.12. (svītrots ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.702);

30.13. citas izmaksas, kas šo noteikumu 25.punktā nav noteiktas kā attiecināmas.

31. Attiecināmajās izmaksās iekļauj izmaksas tikai par tām nozares un individuālo pētījumu aktivitātēm, kuras projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienā būs noslēgtas. Attiecināmajās izmaksās neiekļauj izmaksas par tām nozares un individuālo pētījumu aktivitātēm, kuras nav plānots pabeigt līdz projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienai. Starpposma pārskatā attiecināmajās izmaksās iekļauj atbilstoši projekta iesniegumam faktiski veiktos izdevumus.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.702 redakcijā)

32. Aktivitātes ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas, pamatotas un atbilst Padomes 2002.gada 25.jūnija Regulas (EK, EURATOM) Nr.1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, prasībām.

V. Finansējuma apmēra noteikšana

(Nodaļa MK 09.10.2012. noteikumu Nr.702 redakcijā)

33. Maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte no attiecināmajām izmaksām ir:

33.1. rūpnieciskiem pētījumiem:

33.1.1. 70 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;

33.1.2. 60 % – vidējiem komersantiem;

33.1.3. 50 % – lieliem komersantiem;

33.2. eksperimentālām izstrādnēm:

33.2.1. 45 % – sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;

33.2.2. 35 % – vidējiem komersantiem;

33.2.3. 25 % – lieliem komersantiem;

33.3. projekta vadības izmaksām:

33.3.1. 50 % – izmaksām, kas nav minētas šo noteikumu 33.3.2. apakšpunktā;

33.3.2. 100 % – bankas garantijas izmaksām.

(Grozīts ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

33.1 Visiem nozares rūpnieciskajiem pētījumiem konkrētā projekta ietvaros ir vienota publiskā finansējuma intensitāte, ņemot vērā kompetences centra atbilstību sīkā (mikro), mazā, vidējā vai lielā komersanta statusam saskaņā ar šo noteikumu 14.punktā minētajiem nosacījumiem un nepārsniedzot šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minēto attiecīgo intensitāti. Visām nozares eksperimentālajām izstrādnēm viena projekta ietvaros ir vienota publiskā finansējuma intensitāte, ņemot vērā kompetences centra atbilstību sīkā (mikro), mazā, vidējā vai lielā komersanta statusam saskaņā ar šo noteikumu 14.punktā minētajiem nosacījumiem un nepārsniedzot šo noteikumu 33.2.apakšpunktā minēto attiecīgo intensitāti.

33.2 Katram individuālajam pētījumam tiek noteikta sava publiskā finansējuma intensitāte, ņemot vērā individuālā pētījuma īstenotāja atbilstību sīkā (mikro), mazā, vidējā vai lielā komersanta statusam un nepārsniedzot šo noteikumu 33.1. un 33.2.apakšpunktā minēto attiecīgo intensitāti.

33.3 Ja kompetences centrs ir pieprasījis samazinātu finansējuma intensitāti, attiecīgo samazinājumu piemēro visām šo noteikumu 33.punktā minētajām maksimālajām finansējuma intensitātēm, kuras pieejamas attiecīgajā projektā iekļautajām projekta vadības izmaksām, nozares un individuālajiem pētījumiem.

34. Ja kāda nozares vai individuālā rūpnieciskā pētījuma rezultāti nerada šo noteikumu 35. vai 35.1 punktā minētās intelektuālās īpašuma tiesības, attiecīgajam nozares vai individuālajam rūpnieciskajam pētījumam var palielināt šo noteikumu 33.1.1.apakšpunktā minēto finansējuma intensitāti par 10 procentpunktiem, bet šo noteikumu 33.1.2. un 33.1.3.apakšpunktā minēto intensitāti – par 15 procentpunktiem. Finansējumu par šajā punktā minēto papildu intensitāti izmaksā pēc tam, kad izpildīti šādi nosacījumi:

34.1. publikācijā vai konferences materiālos ietverti nozīmīgi pētījuma rezultāti un pētījuma mērķa skaidrojums. Nodrošināta atsauce uz tīmekļa vietni, kur ievietoti visi pētījuma rezultāti, tai skaitā arī tie rezultāti, kurus sasniegs vai precizēs pēc publikācijas veikšanas;

34.2. ja veic vairākus saistītus pētījumus, finansējuma intensitāti palielina tiem pētījumiem, kas ir ietverti šo noteikumu 34.3.apakšpunktā minētajā publikācijā vai konferences materiālos;

34.3. pētījuma rezultāti publicēti vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science, SCOPUS vai ERIH (A vai B) datubāzēs vai plaši izplatīti tādā tehniskā vai zinātniskā konferencē, kuras konferenču rakstu krājums indeksēts Web of Science vai SCOPUS datubāzēs;

34.3. pētījuma rezultāti publicēti vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science, SCOPUS vai ERIH (A vai B) datubāzēs vai plaši izplatīti tādā tehniskā vai zinātniskā konferencē, kuras konferenču rakstu krājums indeksēts Web of Science, SCOPUS vai ERIH (A vai B) datubāzēs.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1277 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

35. Intelektuālā īpašuma tiesības, kuras rodas, īstenojot nozares pētījumus, izņemot autora vai izgudrotāja neatsavināmās personiskās tiesības, pieder kompetences centram, ievērojot šādus nosacījumus:

35.1. kompetences centrs nav tiesīgs atsavināt, nodibināt lietu tiesības vai piešķirt izņēmuma tiesības vienai konkrētai personai uz nozares pētījuma ietvaros radīto intelektuālo īpašumu trīs gadus pēc nozares pētījuma īstenošanas pabeigšanas, ja kompetences centrs atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta statusam, vai piecus gadus pēc nozares pētījuma īstenošanas pabeigšanas, ja kompetences centrs atbilst lielā komersanta statusam. Šajā laikposmā finansējuma saņēmējs var piešķirt izmantošanas vai lietošanas tiesības uz projekta ietvaros radīto intelektuālo īpašumu sadarbības partnerim vai trešajai personai. Pēc šā perioda beigām kompetences centrs ir tiesīgs atsavināt, nodibināt lietu tiesības, piešķirt izņēmuma, izmantošanas vai lietošanas tiesības uz nozares pētījuma ietvaros radīto intelektuālo īpašumu sadarbības partnerim vai trešajai personai, nodrošinot, ka nosacījumi sadarbības partneriem nav labvēlīgāki kā trešajām personām;

35.2. ja intelektuālā īpašuma tiesības uz nozares pētījuma ietvaros radīto intelektuālo īpašumu atsavina vai piešķir izņēmuma, izmantošanas vai lietošanas tiesības sadarbības partnerim, intelektuālā īpašuma tirgus cenu samazina par summu, kuru sadarbības partneris ir ieguldījis nozares pētījuma veikšanā, kā rezultātā ir radušās attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības;

35.3. kompetences centrs ir tiesīgs nozares pētījuma ietvaros radītās intelektuālā īpašuma tiesības atsavināt, piešķirt izņēmuma, izmantošanas vai lietošanas tiesības atbilstoši šo noteikumu 35.1. un 35.2.apakšpunktā minētajām prasībām, par darījumu saņemot tirgus cenu. Ja nav iespējams noteikt tirgus cenu, par intelektuālā īpašuma tiesību cenu nosaka summu, kas nav mazāka par visām ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistītajām kopējām izmaksām, pieskaitot arī saprātīgu uzcenojumu, nepiemērojot atlaides vai cenu samazinājumus. Ja intelektuālais īpašums tiek pārdots publiskā izsolē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izsoļu organizēšanu, par tirgus cenu ir uzskatāma izsolē nosolītā summa. Par pierādījumu tirgus cenai uzskatāma arī dokumentēta sarunu procedūra starp finansējuma saņēmēju un pircēju, kuras rezultātā finansējuma saņēmējs ir ieguvis maksimālo cenu par savām intelektuālā īpašuma tiesībām;

35.4. nozares pētījumu rezultātus (izņemot informāciju, kura saistīta ar aizsargājamu rūpniecisku īpašumu) kompetences centrs izplata, piemēram, kompetences centra tīmekļa vietnē, tehniskās un zinātniskās konferencēs vai publicē zinātnes un tehnikas žurnālos vai brīvi pieejamās krātuvēs (datubāzēs, kur izejas dati ir pieejami publiski), vai ar bezmaksas vai atvērtā pirmkoda programmatūras palīdzību. Nozares pētījuma procesa un rezultātu publicējamo aprakstu veido tik skaidru un pilnīgu, lai jomas lietpratējs varētu lietot un īstenot nozares pētījuma gaitā radītās zināšanas, risinājumus vai izgudrojumu;

35.5. kompetences centrs kapitalizē pētniecības izmaksas un veido nemateriālos aktīvus visos gadījumos, kad to pieļauj 38.Starptautiskais grāmatvedības standarts "Nemateriālie ieguldījumi", kurš apstiprināts ar Komisijas 2008.gada 3.novembra Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002.

(35.5.apakšpunkts piemērojams ar 01.01.2013.; sk. 85.punktu)

35.1 Intelektuālā īpašuma tiesības, kuras rodas, īstenojot individuālo pētījumu, izņemot autora vai izgudrotāja neatsavināmās personiskās tiesības, pieder individuālā pētījuma īstenotājam.

35.2 Ja kompetences centrs tiek likvidēts, tam piederošā intelektuālā īpašuma ieguvēju izvēlas pārskatāmā un nediskriminējošā veidā. Kompetences centra statūtos nosaka, ka kompetences centra mantas sadales plānu saskaņo ar sadarbības iestādi. Kompetences centra intelektuālā īpašuma ieguvējs pārņem visas šo noteikumu 35.punktā minētās kompetences centra saistības, ja kompetences centrs, kurš atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam, tiek likvidēts triju gadu laikā vai kompetences centrs, kurš atbilst lielā komersanta statusam, tiek likvidēts piecu gadu laikā pēc nozares pētījuma pabeigšanas. Ja intelektuālā īpašuma ieguvējs nenodrošina šo noteikumu 35.punktā minēto saistību izpildi, tas atmaksā valsts budžetā visu attiecīgajam pētījumam izmaksāto publisko finansējumu ar procentiem, kuri noteikti normatīvajos aktos par neatļauta valsts atbalsta atgūšanu.

(Punkts piemērojams ar 01.01.2013.; sk. 85.punktu)

35.3 Ja kompetences centra sadarbības partneris triju gadu laikā pēc nozares pētījuma pabeigšanas un šo noteikumu 34.punktā un 35.4.apakšpunktā minētās rezultātu plašas izplatīšanas reģistrē uz sava vārda intelektuālā īpašuma tiesības, kuras izriet no nozares pētījuma, kompetences centrs atmaksā visu attiecīgajam nozares pētījumam izmaksāto publisko finansējumu ar procentiem, kuri noteikti normatīvajos aktos par neatļauta valsts atbalsta atgūšanu.

35.4 Kompetences centrs veic pētniecības darbības, neizmantojot ārpakalpojumus, vismaz 25 % apmērā no katra nozares pētījuma attiecināmo izmaksu summas. Šā nosacījuma kontroli sadarbības iestāde veic, apstiprinot noslēguma maksājuma pieprasījumu.

35.5 Lai pilnveidotu zinātnē un pētniecībā nodarbinātā personāla izpratni par rūpniecības sektora vajadzībām un veicinātu darbaspēka mobilitāti starp rūpniecības un pētniecības sektoriem, nozares vai individuālajos pētījumos kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs iesaista sadarbības partnerus, kuri piedalās individuālā pētījuma īstenošanā ar zinātniekiem (doktoriem), vai ārpakalpojumu sniedzējus – zinātniskās institūcijas vai citas juridiskās personas, kuras nodarbina zinātniekus (doktorus).

36. Maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs vienam projekta iesniegumam ir 11 738 693 euro, no tā maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs projekta vadības izmaksu segšanai ir 66 667 euro gadā. Maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs vienam pētījumam nav noteikts. Maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs visiem individuālajiem pētījumiem, kurus īsteno sadarbības partnera saistīto personu grupa, ir 2 223 238 euro, bet ne vairāk kā 25 % no projektam apstiprinātā publiskā finansējuma apmēra.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1277; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

37. Ja kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs ir lielais komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai, tas pamato finansējuma stimulējošo ietekmi vismaz vienā no šādiem veidiem:

37.1. projekta vai individuālā pētījuma apjoma pieaugums – kopējo projekta vai individuālā pētījuma izmaksu pieaugums (nesamazinoties kompetences centra vai individuālā pētījuma īstenotāja izdevumiem salīdzinājumā ar situāciju bez publiskā finansējuma) un to cilvēku skaita pieaugums, kuri strādā pētniecības, attīstības un inovāciju jomā;

37.2. projekta vai individuālā pētījuma sagaidāmo rezultātu pieaugums;

37.3. tempu pieaugums – īsāks laiks līdz projekta vai individuālā pētījuma pabeigšanai salīdzinājumā ar to, kā šo pašu projektu vai individuālo pētījumu izpildītu bez publiskā finansējuma;

37.4. kopējās pētniecībai, attīstībai un inovācijām iztērētās summas pieaugums – kompetences centra vai individuālā pētījuma īstenotāja pētniecībā, attīstībā un inovācijās ieguldītās kopējās summas pieaugums, izmaiņas kompetences centra projekta vai individuālā pētījuma budžetā (ja nenotiek atbilstošs budžeta samazinājums citos projektos), izmaiņas izdevumos, ko velta pētniecībai, attīstībai un inovācijām, proporcionāli kopējam apgrozījumam.

(Grozīts ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

38. Piešķirto finansējumu nozares pētījumiem un individuālajiem pētījumiem šo noteikumu ietvaros attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar apvienot ar de minimis atbalstu vai citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piešķirto finansējumu.

38.1 (Svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

38.2 Atbalstu, kas tiek sniegts šo noteikumu ietvaros, var apvienot ar atbalstu, kas tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21., 22. un 23. pantu un kura izmaksas nav nosakāmas, ar nosacījumu, ka netiek pārsniegta pieļaujamā kopējā finansējuma summa vai intensitāte, kas noteikta šajos noteikumos.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.639 redakcijā)

VI. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

39. Sadarbības iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vienu reizi par visu aktivitātei pieejamo finansējumu.

40. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

40.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

40.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

41. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu iesniegšanas uzsākšanas un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, norādot kopējo pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu.

42. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu latviešu valodā un tā atsevišķu sadaļu tulkojumu angļu valodā:

42.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (3.pielikums);

42.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

42.2.1. kredītiestādes izziņu par kredīta piešķiršanu, kurā norādīta šo noteikumu 4.pielikumā minētā informācija (ja attiecināms), vai kredītiestādes izziņu par konta atlikumu, kurā norādīta šo noteikumu 5.pielikumā minētā informācija (ja attiecināms) par projekta iesniedzēju un nozares sadarbības partneriem, iesniedz par summu, kas nav mazāka par 30 % no pirmā gada kopējām plānotajām izmaksām. Ja projekta iesniedzējs projektā ir paredzējis saņemt šo noteikumu 76.punktā norādīto avansu, izziņu iesniedz par starpību starp 30 % no pirmā gada kopējām plānotajām izmaksām un avansa maksājumu. Ja avansa maksājums ir lielāks nekā 30 % no pirmā gada kopējām plānotajām izmaksām, kredītiestādes izziņa nav jāiesniedz. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā kredītiestādes izziņas nedrīkst būt vecākas par 30 kalendāra dienām;

42.2.2. dokumentu kopijas par projekta iesniedzēja juridisko statusu (statūti vai tiem pielīdzināmie dokumenti);

42.2.3. zinātnisko sadarbības partneru izziņu par ieņēmumiem no pētniecības, pētniecisko pakalpojumu, autonomi licencējamu vienību (programmnodrošinājums un ar to saistītie autortiesību objekti kā atsevišķa un derīgas funkcijas veiktspējīga sistēma, kuras izmantošanai atbilstošais autortiesību subjekts izsniedz licenci vai licences līgumu), patentu, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas un augu šķirnes vai to lietošanas tiesību pārdošanas un konsultācijām kopā un uz vienu zinātnieku pēdējā noslēgtajā finanšu gadā;

42.2.4. zinātnisko sadarbības partneru izziņu par pilna laika zinātnieku (akadēmiskais un zinātniskais personāls (profesori, asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, zinātniskie asistenti), kas veic zinātnisko darbību) skaitu kompetences centra darbības jomās uz pēdējo noslēgto finanšu gadu;

42.2.5. zinātnisko sadarbības partneru izziņu par uzturētajām autonomi licencējamām vienībām, patentiem, dizainparaugiem, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām un augu šķirnēm, noslēgtajiem un spēkā esošiem līgumiem vai licencēm par autonomo licencējamo vienību, patentu, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju un augu šķirņu izmantošanu kompetences centra darbības jomās;

42.2.6. nozares partneru izziņu par pieredzi sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām (kopīgi veiktie pētījumi vai pasūtīti pētījumi) un izstrādātajiem un ieviestajiem jaunajiem produktiem un tehnoloģijām pēdējo trīs gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, norādot noslēgto līgumu summas vai ieviesto jauno produktu un tehnoloģiju kopējās izmaksas;

42.2.7. zvērināta revidenta atzinumu par katra nozares sadarbības partnera pētniecības un attīstības izmaksām pēdējos trīs gados;

42.2.8. kompetences centra vadītāja un pētniecības virzienu vadītāju dzīvesgaitas aprakstu (CV) (6.pielikums);

42.2.9. atbilstoši kompetences centra juridiskajai formai apstiprinātu kompetences centra intelektuālā īpašuma pārvaldības politikas dokumenta kopiju un tā tulkojumu angļu valodā;

42.2.10. deklarāciju par projekta iesniedzēja atbilstību mikro, mazā vai vidējā komersanta kategorijai, ja projekta iesniedzējs šīs aktivitātes ietvaros pretendē uz finansējumu atbilstoši mikro, mazo vai vidējo komersantu statusam (deklarācija sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši mikro, mazo un vidējo komersantu definīcijai). Lai noteiktu projekta iesniedzēja statusu, tiek ņemti vērā tikai dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Ja projekta iesniedzējam nav noslēgts finanšu gads, tiek ņemti vērā dati no operatīvā finanšu pārskata;

42.2.11. projekta iesniedzējs un nozares sadarbības partneri, kuriem finanšu gads nav noslēgts, iesniedz operatīvo finanšu pārskatu, pamatojoties uz kuru, iesniedzot projekta iesniegumu, tika noteikta atbilstība mikro, mazā, vidējā vai lielā komersanta kategorijai (finanšu pārskats projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāks par trijiem kalendāra mēnešiem);

42.2.12. kompetences centra operatīvo finanšu pārskatu par laikposmu līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim (finanšu pārskats projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāks par vienu mēnesi);

42.2.13. atbalsta vēstuli, kurā norādīta šo noteikumu 7.pielikumā minētā informācija;

42.2.14. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

43. Projekta iesniedzējs un nozares sadarbības partneri papildus šo noteikumu 42.punktā minētajiem dokumentiem var iesniegt gada pārskata kopijas par pēdējiem trim noslēgtajiem finanšu gadiem, kas sagatavots atbilstoši Gada pārskatu likumam. Zvērināta revidenta ziņojums par gada pārskatu (kopija) jāiesniedz, ja to nosaka Gada pārskatu likums.

44. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Projekta iesnieguma atsevišķu sadaļu tulkojumus angļu valodā apliecina tādā pašā kārtībā, kādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

45. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt personīgi sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt personīgi sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu vai uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu.

46. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā cietos vākos, caurauklotu, ar secīgi numurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts. Projekta iesnieguma atsevišķu sadaļu tulkojumu angļu valodā iesniedz atsevišķā sējumā, noformējot atbilstoši šajā punktā minētajām prasībām.

47. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas iesniedz sadarbības iestādē elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi (veidlapa@liaa.gov.lv) projekta iesnieguma kopiju DOC, XLS, JPG vai PDF datņu formātā.

48. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

48.1. projekta iesniegums ir izstrādāts un noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

48.2. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

48.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

49. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

50. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, projekta iesnieguma iesniegšanas laiks ir brīdis, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

51. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesniegumu un ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus līdz projekta vērtēšanas beigām, bet, ja projektu apstiprina, finansējuma saņēmēja pienākums ir uzglabāt minētos dokumentus līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī sniegt pieeju Eiropas Savienības un Latvijas Republikas institūcijām šiem dokumentiem vai normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu un izstrādāšanu noteiktā kārtībā apliecinātām to kopijām.

51.1 Kompetences centrs var deleģēt attiecīgajam individuālā pētījuma īstenotājam pienākumu uzglabāt ar individuālā pētījuma īstenošanu saistītos dokumentus. Kompetences centrs var deleģēt sadarbības partneriem, kuri iesaistās nozares vai individuālā pētījuma īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu vai cilvēkresursiem, pienākumu uzglabāt dokumentus, kas saistīti ar attiecīgā sadarbības partnera veiktajiem darbiem. Pirms kompetences centrs ir deleģējis sadarbības partnerim pienākumu uzglabāt dokumentus, kompetences centram jāsaņem rakstisks sadarbības partnera apliecinājums, ka tas piekrīt uzglabāt dokumentus un apzinās, ka pret to var tikt vērstas finansiālās sankcijas, ja tiks pārkāpti dokumentu uzglabāšanas nosacījumi, kā arī rakstiska sadarbības iestādes piekrišana, ka ir pieļaujama dokumentu uzglabāšana pie sadarbības partnera. Lai saņemtu minēto sadarbības iestādes saskaņojumu, kompetences centrs iesniedz sadarbības iestādē sadarbības pantera apliecinājumu. Kompetences centram ir pienākums uzturēt aktuālo sarakstu ar sadarbības partneriem, kuri uzglabā dokumentus, un vismaz reizi gadā pārliecināties, ka sadarbības partneri ievēro dokumentu uzglabāšanas nosacījumus.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.702 redakcijā)

52. Ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta veidā, nosūtot pa pastu vai nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, vai papīra formā nosūtīts pa pastu, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma reģistrācijas numurs tiek piešķirts projekta iesnieguma saņemšanas brīdī.

VII. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

53. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija):

53.1. komisijas sastāvā ir valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītie pārstāvji;

53.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji;

53.3. komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

53.4. komisijai ir tiesības pieaicināt projekta iesniedzēja pārstāvjus projekta prezentēšanai.

54. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.

55. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

56. Kritēriju vērtēšanas secība:

56.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 1.pielikuma 41.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums tam neatbilst, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina;

56.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 41.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 1.pielikuma 20. un 33.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina;

56.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 20. un 33.punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu turpina atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1.–11.punkts);

56.4. atbilstību šo noteikumu 1.pielikuma 2.1.apakšpunktā minētajam kritērijam vērtē, izmantojot šo noteikumu 2.pielikumā iekļauto neatbalstāmo nozaru sarakstu;

56.5. visus iesniegtos projekta iesniegumus, kas vērtēti atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem, vērtē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 44.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums tam neatbilst, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina;

56.6. ja, vērtējot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1.–11.punkts), vairāki projekti saņem vienādu punktu skaitu, tad, sarindojot projektus, ievēro šādus nosacījumus:

56.6.1. augstāku novērtējumu saņem projekti ar mazāku pieprasīto finansējuma apmēru;

56.6.2. ja vairākiem projektiem ir vienāds pieprasītā finansējuma apmērs, augstāku novērtējumu saņem projekti ar lielākām kopējām attiecināmajām izmaksām;

56.6.3. ja vairākiem projektiem ir vienādas kopējās attiecināmās izmaksas, augstāku novērtējumu saņem projekti ar augstāku vērtējumu šo noteikumu 1.pielikuma 2.1.apakšpunktā minētajā kritērijā;

56.7. pēc pārējiem šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 44.punktā minētajam kritērijam.

57. Ja projekta iesniegumā nav pietiekamas informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

58. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja, vērtējot projektu iesniegumus, projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 44.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minētos lēmumus sadarbības iestādes vadītājs pieņem triju mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

59. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

60. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējošā informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 1.pielikuma 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 42. un 43.punktā minētajam kritērijam, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama. Precizējot projekta iesniegumu, nedrīkst palielināt attiecināmo izmaksu kopsummu, finansējuma apjomu un intensitāti.

61. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par trim nedēļām un īsāks par piecām darbdienām no dienas, kad parakstīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

62. Šo noteikumu 61.punktā minēto termiņu nevar pagarināt.

63. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem nosūta pa pastu projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc lēmumu vai atzinuma parakstīšanas.

64. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem vienas darbdienas laikā pēc lēmumu vai atzinuma parakstīšanas nosūta arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa vai elektroniskā pasta adresi.

65. Informāciju par lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē vērtēšanai. Sadarbības iestāde triju nedēļu laikā no informācijas saņemšanas izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

VIII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

(Nodaļa MK 09.10.2012. noteikumu Nr.702 redakcijā)

66. Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir pieci gadi no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet ne ilgāk, kā noteikts šo noteikumu 79.punktā.

66.1 Projekta starpposma un noslēguma pārskati un maksājumu pieprasījumi sastāv no kompetences centra, individuālo pētījumu īstenotāju un sadarbības partneru, kuri piedalās nozares un individuālo pētījumu īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, sagatavotajiem pārskatiem un pievienotajiem dokumentiem. Projekta starpposma un noslēguma pārskatu un maksājumu pieprasījumus sagatavo kompetences centrs un iesniedz tos izskatīšanai sadarbības iestādē.

67. Sadarbības iestāde atbilstoši neizpildīto nosacījumu apjomam samazina kopējo publisko finansējumu līgumam par kompetences centra projekta īstenošanu, ja:

67.1. pēc diviem gadiem no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atlikums, par kuru nav iesniegts maksājuma pieprasījums, pārsniedz 95 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma;

67.2. pēc diviem gadiem un sešiem mēnešiem no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atlikums, par kuru nav iesniegti maksājuma pieprasījumi, pārsniedz 80 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma;

67.3. pēc trim gadiem no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atlikums, par kuru nav iesniegti maksājuma pieprasījumi, pārsniedz 45 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma;

67.4. pēc četriem gadiem no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atlikums, par kuru nav iesniegti maksājuma pieprasījumi, pārsniedz 15 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma.

68. Kompetences centrs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu kompetences centra tīmekļa vietnē (ja tāda ir) par kompetences centra pētniecības programmā iekļauto nozares pētījumu un individuālo pētījumu īstenošanas gaitu ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Individuālā pētījuma īstenotājs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu individuālā pētījuma īstenotāja tīmekļa vietnē (ja tāda ir) par individuālā pētījuma īstenošanas gaitu ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

68.1 Sadarbības iestāde ievieto savā tīmekļa vietnē kompetences centru kontaktinformāciju un norāda kompetences centru pētniecības virzienus.

(Punkts piemērojams ar 01.01.2013.; sk. 85.punktu)

68.2 Ja kompetences centrs plāno samazināt līgumā par projekta īstenošanu norādīto kopējo publiskā finansējuma summu, tas informē sadarbības iestādi par plānoto samazinājumu. Sadarbības iestāde ievieto savā tīmekļa vietnē aicinājumu projektā neiesaistītiem komersantiem kļūt par kompetences centra sadarbības partneriem, lai pieteiktu jaunus nozares vai individuālos pētījumus. Ja mēneša laikā pēc minētā aicinājuma publicēšanas nav saņemts neviens pieteikums, sadarbības iestāde, vienojoties ar kompetences centru, veic grozījumus līgumā par projekta īstenošanu un samazina līgumā par projekta īstenošanu norādīto kopējo publiskā finansējuma summu. Ja ir pieteikti jauni nozares vai individuālie pētījumi, grozījumus līgumā par projekta īstenošanu veic šo noteikumu 68.3 punktā noteiktajā kārtībā.

(Punkts piemērojams ar 01.01.2013.; sk. 85.punktu)

68.3 Jaunus nozares vai individuālos pētījumus iekļauj projektā, ja tie atbilst vienam no kompetences centra pētniecības virzieniem, kuri nodrošina kompetences centra definēto nozaru problēmu risināšanu, un tos atbalsta kompetences centrs un tā sadarbības partneri, kuri ir kompetences centra kapitāla daļu turētāji. Sadarbības iestāde izlases veidā, piemērojot uz risku analīzi balstītu pieeju, izvērtē pētījumu atbilstību šo noteikumu nosacījumiem un, vienojoties ar kompetences centru, veic grozījumus līgumā par projektu īstenošanu. Sadarbības iestāde var pieaicināt ekspertus, lai izvērtētu pētījumu atbilstību šo noteikumu nosacījumiem. Pētījumu īstenošanu var uzsākt pēc tam, kad stājušies spēkā atbilstoši grozījumi līgumā par projekta īstenošanu.

(Punkts piemērojams ar 01.01.2013.; sk. 85.punktu)

69. Sadarbības iestāde pārvērtē kompetences centra projektu sasniegtos vidējā termiņa darbības rādītājus šādā kārtībā:

69.1. tiek vērtēti kompetences centra projekta ietvaros līdz 2014.gada 30.jūnijam sasniegtie darbības rādītāji. Tai skaitā tiek vērtētas jaunradītās pētniecības un attīstības darba vietas gan kompetences centrā, gan pie kompetences centra sadarbības partneriem, piesaistītais privātā sektora finansējums pētniecībai un attīstībai, sekmīgi pabeigto nozares un individuālo pētījumu īpatsvars;

69.2. pamatojoties uz pārvērtēšanas rezultātiem, sadarbības iestāde var pieņemt lēmumu izbeigt līgumu par kompetences centra projekta īstenošanu, grozīt nosacījumus līgumā vai projekta īstenošanu turpināt bez izmaiņām;

69.3. sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc projekta pārvērtēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 30.novembrim rakstiski paziņo kompetences centram par pieņemto lēmumu.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1277 redakcijā)

69.1 Lai pārliecinātos, ka kompetences centrs ir spējīgs apgūt tam piešķirto finansējumu, sadarbības iestāde izvērtē kompetences centra projektu vidēja termiņa finanšu rādītājus:

69.1 1. ja kompetences centrs līdz 2013.gada 31.decembrim nav uzsācis pētījumus, kurus bija plānots uzsākt līdz minētajam datumam, vērtē pētījumu neuzsākšanas pamatojumu. Ja tam ir pamatots iemesls, vērtē, vai kompetences centram ir pietiekama kapacitāte, lai uzsāktu šos pētījumus, un vai pētījumus vēl iespējams pabeigt šajos noteikumos noteiktajā termiņā;

69.1 2. ja kompetences centrs līdz 2013.gada 31.decembrim ir uzsācis pētījumus mazākā nekā 50 % apmērā no plānotā, vērtē tos pētījumus, kurus ir plānots uzsākt pēc 2013.gada 31.decembra. Vērtē, vai kompetences centram ir pietiekama kapacitāte, lai uzsāktu šos pētījumus, un vai pētījumus vēl ir iespējams pabeigt šajos noteikumos noteiktajā termiņā.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1277 redakcijā)

69.2 Pamatojoties uz šo noteikumu 69.1 punktā minētās vērtēšanas rezultātiem, sadarbības iestāde var pieņemt lēmumu samazināt daļu no kompetences centra projekta neuzsāktā pētījuma īstenošanai paredzētās summas vai visu summu. Pieņemot minēto lēmumu, sadarbības iestāde izvērtē, vai neuzsāktais pētījums ir saistīts ar kādu uzsāktu pētījumu.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1277 redakcijā)

69.3 Sadarbības iestāde informē kompetences centrus par vidēja termiņa finanšu rādītāju izvērtēšanā atbrīvoto finansējumu. Uz atbrīvoto finansējumu var pieteikties tie kompetences centri, kuriem vidējā termiņa finanšu progresa vērtēšanā nav samazināts finansējums. Viens kompetences centrs var pieteikt papildu pētījumus ne vairāk kā par 2 845 744 euro, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo publiskā finansējuma apmēru vienam projekta iesniegumam – 11 738 693 euro. Ja kompetences centru kopējais pieprasītais papildu finansējuma apmērs pārsniedz pieejamo finansējumu, atbrīvoto finansējumu sadala proporcionāli kompetences centru skaitam. Ja kādā no pieteikumiem pieprasīts mazāks finansējuma apmērs nekā proporcionāli noteiktais, atlikumu var novirzīt citam kompetences centram, kas pieteicies papildu finansējuma saņemšanai un atbilst šo noteikumu prasībām. Kompetences centrs un sadarbības iestāde grozījumus līgumā par projekta īstenošanu veic šo noteikumu 68.3 punktā minētajā kārtībā.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1277 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

69.4 Kompetences centrs nevar saņemt šo noteikumu 69.3 punktā minēto papildu finansējumu, ja uz to attiecas šo noteikumu 15.punktā minētie nosacījumi.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1277 redakcijā)

70. Lai saņemtu finansējumu, kompetences centrs un individuālo pētījumu īstenotāji izpilda šādus nosacījumus:

70.1. kompetences centrs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

70.2. kompetences centrs, sadarbības partneri, kas piedalās nozares vai individuālā pētījuma īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, un individuālo pētījumu īstenotāji, īstenojot nozares un individuālos pētījumus, nodrošina atsevišķu ar pētījumu īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti, kas atbilst normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā, kā arī finanšu pārskatus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

70.3. ir sagatavots un līgumā par kompetences centra projekta īstenošanu paredzētajā laikā sadarbības iestādē iesniegts apstiprināts starpposma un noslēguma pārskats, ir pievienots maksājuma pieprasījums par faktiski veiktajām izmaksām un dokumentu kopijas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu, kas publicēts un norādīts sadarbības iestādes tīmekļa vietnē;

70.4. kompetences centra projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām pēc sadarbības iestādes veiktajām starpposma vai noslēguma pārskata un maksājuma pieprasījumu pārbaudēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondiem;

70.5. kompetences centrs un individuālo pētījuma īstenotāji ir iesnieguši sadarbības iestādē iepirkuma plānu;

70.6. kompetences centrs pirmo iepirkuma konkursu ir izsludinājis ne agrāk, kā noslēgts līgums par kompetences centra projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no līguma par kompetences centra projekta īstenošanu noslēgšanas dienas. Ja konkurss netiek izsludināts minētajā termiņā, sadarbības iestāde var lemt par līguma izbeigšanu;

70.7. projekts iesniegts, pirms kompetences centrs, sadarbības partneri, kuri piedalās nozares un individuālo pētījumu īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, un individuālo pētījumu īstenotāji ir uzsākuši atbalstāmās darbības.

71. Ja kompetences centrs, sadarbības partneri, kuri piedalās nozares vai individuālā pētījumu īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, vai individuālo pētījumu īstenotāji ir uzsākuši projekta iesniegumā iekļautās pētniecības darbības vai projekta grozījumos iekļautās pētniecības darbības attiecīgi pirms projekta iesnieguma vai projekta grozījumu iesniegšanas, finansējums netiek piešķirts.

72. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējumu:

72.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts kompetences centra projekta iesniegumā;

72.2. ja nav īstenota kāda no līgumā par kompetences centra projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts kompetences centra projekta mērķis;

72.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

72.4. ja līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots;

72.5. ja iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā;

72.6. ja kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs projekta vai individuālā pētījuma īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis sadarbības iestādei nepatiesu informāciju, izņemot šo noteikumu 72.1.apakšpunktā minētos gadījumus;

72.7. (svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639);

72.8. ja aktivitātes ieviešanas gaitā tiek mainītas faktiskās attiecināmās izmaksas. Šādā gadījumā sadarbības iestāde veic pārrēķinu un atbilstoši koriģē finansējuma apmēru atbilstoši apstiprinātajai finansējuma intensitātei.

72.1 Ja sadarbības iestāde konstatē, ka konkrētais nozares pētījums neatbilst šo noteikumu 5.1 punkta nosacījumiem, tā pārtrauc attiecīgā nozares pētījuma finansēšanu un par pētījumam piešķirto publiskā finansējuma apmēru samazina līguma par projekta īstenošanu kopējo publisko finansējumu. Ja sadarbības iestāde jau ir izmaksājusi publisko finansējumu minētam nozares pētījumam, tā atgūst visu attiecīgajam pētījumam izmaksāto publisko finansējumu ar procentiem, kuri noteikti normatīvajos aktos par neatļauta valsts atbalsta atgūšanu.

73. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu, no kompetences centra, individuālo pētījumu īstenotājiem un sadarbības partneriem, kuri piedalās nozares vai individuālā pētījuma īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, un veikt pārbaudes projekta (tai skaitā nozares un individuālo pētījumu) īstenošanas vietā.

74. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta (tai skaitā nozares un individuālo pētījumu) izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

75. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu projekta īstenošanai paredzētu kompetences centra kontu. Noslēdzot trīspusējo līgumu par individuālā pētījuma īstenošanu, individuālā pētījuma īstenotājs, kompetences centrs un sadarbības iestāde var vienoties, ka maksājumus individuālā pētījuma īstenotājam veiks uz atsevišķu individuālā pētījuma īstenošanai paredzētu individuālā pētījuma īstenotāja kontu vai arī uz kompetences centra kontu, kurš savukārt veiks maksājumus individuālā pētījuma īstenotājam.

76. Projekta īstenošanas laikā kompetences centrs var saņemt vairākus avansa maksājumus. Jauns avanss tiek izsniegts, ja kompetences centrs ir iesniedzis sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumus vismaz 95 % apmērā no izsniegtā avansa apjoma un ja sadarbības iestāde gūst pārliecību par avansa pilnīgas un efektīvas izmantošanas iespējām izdevumu attiecināmības periodā. Lai saņemtu avansa maksājumu, kompetences centrs var:

76.1. iesniegt sadarbības iestādē bankas garantiju par avansa summu. Bankas garantijas termiņš ir līdz 2016. gada 15. martam;

76.2. atvērt kredītiestādē, kas reģistrējusies kredītiestādes darbības veikšanai Latvijas Republikā, darījumu kontu, uz kuru sadarbības iestāde pārskaita avansu. Sadarbības iestāde, kompetences centrs un kredītiestāde noslēdz trīspusēju līgumu, kurā savstarpēji vienojas par nosacījumiem, lai kompetences centram būtu iespējams saņemt avansa maksājumu. Darījumu kontā iemaksāto summu visu vai pa daļām pārskaita kompetences centram pēc tam, kad sadarbības iestāde ir iesniegusi bankā atbilstošu rīkojumu.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.639 redakcijā)

76.1 (Svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

77. Starpposma maksājumus var saņemt:

77.1. ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, ja starpposma pārskatu iesniedz par summu, kas nepārsniedz 284 575 euro;

77.2. biežāk nekā reizi trijos mēnešos, ja starpposma pārskatu iesniedz par summu, kas pārsniedz 284 575 euro.

(Grozīts ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

77.1 Avansa un starpposma maksājumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 % no kompetences centram piešķirtā publiskā finansējuma.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1277 redakcijā)

78. Sadarbības iestāde starpposma un noslēguma maksājumu veic pēc finanšu līdzekļu saņemšanas no Eiropas Komisijas.

79. Kompetences centrs projekta īstenošanu pabeidz līdz 2015. gada 31. decembrim un 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas iesniedz sadarbības iestādē projekta noslēguma pārskatu. Sadarbības iestāde var pagarināt minēto 15 darbdienu termiņu, bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada 31. janvārim, ja kompetences centrs iesniedz sadarbības iestādē pamatotu iesniegumu ar lūgumu pagarināt projekta noslēguma pārskata iesniegšanas termiņu.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.639 redakcijā)

80. Sadarbības iestāde kompetences centram un individuālo pētījumu īstenotājiem izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz projekta un individuālā pētījuma attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem, ievērojot normatīvo aktu prasības maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā.

IX. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 09.10.2012. noteikumu Nr.702 redakcijā)

81. Izmaksas, kas radušās sadarbības partneriem, kuri iesaistās nozares un individuālo pētījumu īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu vai cilvēkresursiem un nodod tos kompetences centra vai individuālā pētījuma īstenotāja rīcībā attiecīgi nozares pētījuma vai individuālā pētījuma īstenošanai atbilstoši šo noteikumu 16.2.apakšpunktam, ir attiecināmas, ja tās radušās pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

82. Līdz 2012.gada 31.decembrim kompetences centrs iesniedz sadarbības iestādē papildinātu un aktualizētu projekta iesnieguma veidlapu (šo noteikumu 3.pielikums) un visu pētījumu aprakstus (šo noteikumu 3.pielikuma 8.sadaļā noteiktā veidlapa – nozares vai individuālā pētījuma apraksts), tai skaitā norādot katra pētījuma atbilstību šo noteikumu 5.1 punktā minētajai nozares pētījuma vai šo noteikumu 5.2 punktā minētajai individuālā pētījuma definīcijai.

83. Kompetences centrs nedeleģē projekta iesniegumā iekļauto un līdz 2011.gada 22.decembrim uzsākto individuālo pētījumu īstenošanu tādiem individuālo pētījumu īstenotājiem, kuri projekta iesnieguma iesniegšanas dienā neatbilda šo noteikumu 15.1 un 37.punkta nosacījumiem. Ja individuālais pētījums bija iekļauts projekta iesniegumā, bet nebija uzsākts līdz 2011.gada 22.decembrim, vai arī tiek iekļauts projektā ar šajā punktā minētajiem grozījumiem, kompetences centrs nedeleģē šādu individuālo pētījumu īstenošanu tiem individuālo pētījumu īstenotājiem, kuri grozījumu iesniegšanas dienā neatbilst šo noteikumu 15.1 un 37.punkta nosacījumiem. Sadarbības iestāde izlases veidā, piemērojot uz risku analīzi balstītu pieeju, izvērtē saņemto dokumentu atbilstību šo noteikumu nosacījumiem un, vienojoties ar kompetences centru, veic grozījumus līgumā par projekta īstenošanu. Lai izvērtētu saņemtos dokumentus, sadarbības iestāde var pieaicināt ekspertus. Līdz minēto grozījumu veikšanai sadarbības iestāde nepiemēro šo noteikumu 72.1 punktu.

84. Kompetences centrs līdz 2012.gada 31.decembrim:

84.1. iestrādā grāmatvedības politikā šo noteikumu 35.5.apakšpunktā minēto grāmatvedības standartu;

84.2. veic šo noteikumu 35.2 punktā minēto grozījumu kompetences centra statūtos, nosakot, ka kompetences centra mantas sadales plānu saskaņo ar sadarbības iestādi.

85. Šo noteikumu 35.5.apakšpunktu, 35.2, 68.1, 68.2 un 68.3 punktu piemēro no 2013.gada 1.janvāra.

86. Šo noteikumu 35.5 punktu nepiemēro pētījumiem, kuri ir uzsākti līdz 2011.gada 22.decembrim.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.361
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

kritēriji

Darbības programmas numurs un nosaukums: Uzņēmējdarbība un Inovācijas
Prioritātes numurs un nosaukums:

2.1.

ZInātne un Inovācijas
Pasākuma numurs un nosaukums:

2.1.2.

INOVĀCIJAS
Aktivitātes numurs un nosaukums:

2.1.2.1.

zinātnes Komercializācija un tehnoloģiju pārnese
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

2.1.2.1.1.

Kompetences centri
Projektu atlases veids ATKLĀTS KONKURSS
Atbildīgā iestāde Ekonomikas ministrija


1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

 

Ar punktiem

Min.19 punkti
(jāsaņem vismaz 19 punkts visu kritēriju kopsummā)

1.Kompetences centra investīciju konsolidācijas apjoms pētniecībā

14 punkti – atbalsta vēstule no Latvijā reģistrētas biedrības, kura atbilst sekojošiem nosacījumiem: (a) biedrība pārstāv saimnieciskās darbības veicējus no nozares, kurā tiks īstenots projekts (b) biedrība apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, kuru kopējais apgrozījums ir vairāk kā 100 miljoni latu pēdējā noslēgtā finanšu gadā (c) biedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā ne vēlāk kā 10 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē

7 punkti - atbalsta vēstule no Latvijā reģistrētas biedrības, kura atbilst sekojošiem nosacījumiem: (a) biedrība pārstāv saimnieciskās darbības veicējus no nozares, kurā tiks īstenots projekts (b) biedrība apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, kuru kopējais apgrozījums ir 50-100 miljoni latu pēdējā noslēgtā finanšu gadā (c) biedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā ne vēlāk kā 5 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē

3 punkti - atbalsta vēstule no Latvijā reģistrētas biedrības, kura atbilst sekojošiem nosacījumiem: (a) biedrība pārstāv saimnieciskās darbības veicējus no nozares, kurā tiks īstenots projekts (b) biedrība apvieno nozares saimnieciskās darbības veicējus, kuru kopējais apgrozījums ir mazāk kā 50 miljoni latu pēdējā noslēgtā finanšu gadā (c) biedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā ne vēlāk kā 5 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē

14

N

Min.- 3

2.Plānotie rezultāti  
2.1.Rezultātu ietekme uz tautsaimniecību

20 punktu - Pētījumi tiek īstenoti nozarēs, kurās ir lielāks atdeves potenciāls konsolidēto starpnozaru pētniecības aktivitāšu veikšanā īsā un vidējā termiņā pašreizējos ekonomiskajos apstākļos:

 1. Pārtikas rūpniecība;
 2. Kokrūpniecība;
 3. Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares, tai skaitā farmācija un biotehnoloģija;
 4. Elektrisko un optisko iekārtu ražošana;
 5. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 6. Mašīnbūve un metālapstrāde, tai skaitā videi draudzīga, atjaunojamo resursu enerģētika;

10 punkti – projekts tiek īstenots citā atbalstāmā nozarē

0 punkti – projekts tiek īstenots neatbalstāmā nozarē:

Atbalsts rūpniecisko pētījumu un eksperimentālu izstrāžu veikšanai netiek sniegts šādās nozarēs:

a. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

b. Finanšu starpniecība;

c. Komercpakalpojumu nozare (Operācijas ar nekustamo īpašumu; Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana);

d. Azartspēles un derības;

e. Alus un alkoholisko dzērienu ražošana;

f. Tabakas izstrādājumu ražošana.

Atbalsts ilgtermiņa ieguldījumu iegādei netiek sniegts šādās nozarēs:

a. Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

b. Finanšu starpniecība;

c. Komercpakalpojumu nozare (Operācijas ar nekustamo īpašumu; Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana);

d. Azartspēles un derības;

e. Alus un alkoholisko dzērienu ražošana;

f. Tabakas izstrādājumu ražošana;

g. Zivsaimniecības un akvakultūras nozarē;

h. Kuģu būves nozarē;

i. Ogļu rūpniecībā;

j. Tērauda rūpniecībā;

k. Sintētisko šķiedru nozarē;

l. Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā uzskaitīto lauksaimniecības produktu primārai ražošanai. Atbalsts tiek sniegts lauksaimniecības produktu apstrādei un tirdzniecībai, izņemot tādu produktu ražošanai un tirdzniecībai, kas atdarina vai aizstāj pienu un piena produktus, kā norādīts Padomes Regulas (EEK) Nr. 1898/87 3.panta 2.punktā.

20

N

Min.-10

2.2.Projekta ietvaros plānots radīt autonomi licencējamās vienības, patentus, dizainparaugus, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas un augu šķirnes:

4 punkti - 15 vai vairāk, no kuriem 12 vai vairāk starptautiski

3 punkti – deviņus vai vairāk, no kuriem četri līdz 11 starptautiski

2 punkti – deviņi vai vairāk, no kuriem trīs starptautiski

1 punkts – seši vai vairāk

0 punkti – mazāk nekā seši

4

Kritērijs dod papildu punktus

2.3.Projekta izmaksu efektivitāte. Šajā kritērijā tiks vērtēts projekta ietvaros radīto Latvijā jauno produktu un tehnoloģiju skaits proporcionāli pieprasītajam finansējuma apjomam. Ja projekta iesniegumā ir pieprasīts mazāks finansējuma apjoms nekā maksimālais, tad sasniedzamais rādītājs tiek proporcionāli samazināts.

Piemēram, lai saņemtu piecus punktus šajā kritērijā, kopējam projekta ietvaros radīto jaunu produktu un tehnoloģiju skaitam ir jābūt 18 vai vairāk, ja pieprasīts maksimālais finansējuma apjoms. Savukārt, ja ir pieprasīti 50 procenti no maksimālā finansējuma apjoma, pieci punkti tiek piešķirti kopā par 0,5*18=deviņiem jauniem produktiem un tehnoloģijām, kas radīti projekta ietvaros.

5 punkti – kopējais projekta ietvaros radīto jaunu produktu un tehnoloģiju skaits ir 18 vai vairāk, ja pieprasīts maksimālais finansējuma apjoms

4 punkti – kopējais projekta ietvaros radīto jaunu produktu un tehnoloģiju skaits ir 15 līdz 17, ja pieprasīts maksimālais finansējuma apjoms

3 punkti – kopējais projekta ietvaros radīto jaunu produktu un tehnoloģiju skaits ir 12 līdz 14, ja pieprasīts maksimālais finansējuma apjoms

2 punkti – kopējais projekta ietvaros radīto jaunu produktu un tehnoloģiju skaits ir deviņi līdz 11, ja pieprasīts maksimālais finansējuma apjoms

1 punkts – kopējais projekta ietvaros radīto jaunu produktu un tehnoloģiju skaits ir seši līdz astoņi, ja pieprasīts maksimālais finansējuma apjoms

0 punkti – kopējais projekta ietvaros radīto jaunu produktu un tehnoloģiju skaits ir mazāk nekā seši, ja pieprasīts maksimālais finansējuma apjoms

5

Kritērijs dod papildu punktus

3.Zinātnisko sadarbības partneru kapacitāte un kvalitāte  
3.1.Zinātnisko sadarbības partneru pilna laika zinātnieku (akadēmiskais un zinātniskais personāls (profesori, asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, zinātniskie asistenti), kurš veic zinātnisko darbību) skaits kompetences centra darbības jomās

4 punkti - 150 vai vairāk

3 punkti – no 80 līdz 149

2 punkti – no 40 līdz 79

1 punkts – no 10 līdz 39

0 punkti - mazāk nekā 10

4

N

Min.-1

3.2.Zinātnisko sadarbības partneru uzturētās autonomi licencējamās vienības, patenti, dizainparaugi, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas un augu šķirnes (tiek skaitīti kompetences centra darbības jomai atbilstošās autonomi licencējamās vienības, patenti, dizainparaugi, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas un augu šķirnes)

4 punkti - 20 vai vairāk, no kuriem par trīs vai vairāk ir noslēgti licenču vai citi līgumi par autonomi licencējamu vienību, patentu, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas un augu šķirnes izmantošanu

3 punkti – no 15 līdz 19, no kuriem par vienu līdz diviem ir noslēgti licenču vai citi līgumi par autonomi licencējamu vienību, patentu, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas un augu šķirnes izmantošanu

2 punkti – no 10 līdz 14

1 punkts – no pieci līdz deviņi

0 punkti – Mazāk nekā pieci

4

Kritērijs dod papildu punktus

3.3.Zinātnisko sadarbības partneru ieņēmumi no pētniecības, pētniecisko pakalpojumu, autonomi licencējamu vienību, patentu, dizainparaugu, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas un augu šķirnes vai to lietošanas tiesību pārdošanas un konsultācijām uz vienu zinātnieku (akadēmiskais un zinātniskais personāls (profesori, asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, zinātniskie asistenti), kurš veic zinātnisko darbību) pēdējā noslēgtā finanšu gada laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas

4 punkti - 4000 lati gadā vai vairāk

3 punkti – no 3000 līdz 3999 lati gadā

2 punkti – no 2000 līdz 2999 lati gadā

1 punkts – no 1000 līdz 1999 lati gadā

0 punkti - mazāk nekā 1000 lati gadā

4

Kritērijs dod papildu punktus

4.Nozares sadarbības partneru kapacitāte un kvalitāte  
4.1.Nozares sadarbības partneru izdevumi pētniecības un attīstības projektiem procentos no neto apgrozījuma (par katru no pēdējiem trīs noslēgtajiem gadiem kopējos nozares sadarbības partneru izdevumus pētniecībai un attīstībai attiecina pret kopējo nozares sadarbības partneru neto apgrozījumu)

4 punkti – seši vai vairāk procenti gadā

3 punkti – no četriem līdz 5,99 procentiem gadā

2 punkti – no trīs līdz 3,99 procentiem gadā

1 punkti – no viena līdz 2,99 procentiem gadā

0 punkti – mazāk nekā viens procents gadā

4

Kritērijs dod papildu punktus

4.2.Nozares sadarbības partneru iniciēto pētījumu rezultātu starpnozaru efekts

5 punkti - projekta iesniegumā plānotās darbības un sagaidāmie rezultāti nodrošina pārnozaru sadarbību, iesaistot kompetences centra darbībā un rezultātu izmantošanā saimnieciskās darbības veicējus un ekspertus ārpus sekojošām nozarēm: pārtikas rūpniecība; kokrūpniecība; ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares, tai skaitā farmācija un biotehnoloģija; elektrisko un optisko iekārtu ražošana; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; mašīnbūve un metālapstrāde, tai skaitā videi draudzīga, atjaunojamo resursu enerģētika;, palielinot augšminēto nozaru (saimnieciskās darbības veicēju) konkurētspēju un eksportspēju

3 punkti - projekta iesniegumā plānotās darbības un sagaidāmie rezultāti nodrošinās tikai sekojošu nozaru: pārtikas rūpniecība; kokrūpniecība; ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares, tai skaitā farmācija un biotehnoloģija; elektrisko un optisko iekārtu ražošana; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; mašīnbūve un metālapstrāde, tai skaitā videi draudzīga, atjaunojamo resursu enerģētika; konkurētspējas pieaugumu un palielinās doto nozares ražošanas un eksporta apjomus;

0 punkti - projekta iesniegumā plānotās darbības un sagaidāmie rezultāti nodrošinās vienas nozares konkurētspējas pieaugumu un palielinās dotās nozares ražošanas un eksporta apjomus.

5

Kritērijs dod papildu punktus

4.3.Nozares sadarbības partneru pieredze

4 punkti – visiem nozares sadarbības partneriem ir pieredze sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām (kopīgi veikti pētījumi vai pasūtīti pētījumi) vai pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir izstrādājuši un ieviesuši ražošanā jaunu produktu vai tehnoloģiju

3 punkti - 75 līdz 99,99 procentiem no nozares sadarbības partneriem ir pieredze sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām (kopīgi veikti pētījumi vai pasūtīti pētījumi) vai pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir izstrādājuši un ieviesuši ražošanā jaunu produktu vai tehnoloģiju

2 punkti – 50 līdz 74,99 procentiem no nozares sadarbības partneriem ir pieredze sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām (kopīgi veikti pētījumi vai pasūtīti pētījumi) vai pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir izstrādājuši un ieviesuši ražošanā jaunu produktu vai tehnoloģiju

1 punkti – 25 līdz 49,99 procentiem no nozares sadarbības partneriem ir pieredze sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām (kopīgi veikti pētījumi vai pasūtīti pētījumi) vai pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir izstrādājuši un ieviesuši ražošanā jaunu produktu vai tehnoloģiju.

0 punkti – mazāk nekā 25 procentiem no nozares sadarbības partneriem ir pieredze sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām (kopīgi veikti pētījumi vai pasūtīti pētījumi) un pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas izstrādājuši un ieviesuši ražošanā jaunu produktu vai tehnoloģiju.

4

N

Min.-1

5.Kompetences centrā iesaistītie darbinieki  
5.1.Kompetences centra vadītāja pieredze

Kompetences centra vadītāja pieredze tādu komersantu vai projektu vadīšanā, kuru vidējais gada neto apgrozījums sastāda vismaz pusi no plānotā kompetences centra vidējā gada apgrozījuma:

5 punkti – vismaz pieci pilni gadi;

4 punkti – četri -pilni gadi;

3 punkti – trīs -pilni gadi;

2 punkti – divi -pilni gadi;

1 punkts – viens pilns gads

0 punkti – mazāk nekā viens gads.

5

N

Min.-1

5.2.Kompetences centra pētījumu virzienu vadītāju pieredze

5 punkti - piecu vai vairāk gadu pieredze līdzīga apjoma pētniecības projektu vadīšanā, personāla vadīšana, pētījumu veikšanā un izplatīšanā

3 punkti – no trīs līdz četru gadu pieredze līdzīga apjoma pētniecības projektu vadīšanā, personāla vadīšana, pētījumu veikšanā un izplatīšanā

1 punkts – no viena līdz divu gadu pieredze līdzīga apjoma pētniecības projektu vadīšanā, personāla vadīšana, pētījumu veikšanā un izplatīšanā

0 punkti – mazāk nekā viena gada pieredze līdzīga apjoma pētniecības projektu vadīšanā, personāla vadīšana, pētījumu veikšanā un izplatīšanā

5

N

Min.-1

5.3.Doktorantu iesaiste

5 punkti – projekta ietvaros veicamo pētniecības darbību īstenošanā plānots iesaistīt 10 vai vairāk doktorantus

4 punkti - projekta ietvaros veicamo pētniecības darbību īstenošanā plānots iesaistīt astoņus līdz deviņus doktorantus

3 punkti - projekta ietvaros veicamo pētniecības darbību īstenošanā plānots iesaistīt četrus līdz septiņus doktorantus

2 punkti – projekta ietvaros veicamo pētniecības darbību īstenošanā plānots iesaistīt divus līdz trīs doktorantus un divus līdz trīs maģistrantus

1 punkti – projekta ietvaros veicamo pētniecības darbību īstenošanā plānots iesaistīt mazāk nekā divus doktorantus un piecus vai vairāk maģistrantus

5

N

Min.-1

6.Partnerība un vadības organizatoriskā struktūra  
6.1.Savstarpēji nesaistītu nozares sadarbības partneru skaits kompetences centrā

4 punkti - 10 vai vairāk

3 punkti - astoņi vai deviņi

2 punkti - seši vai septiņi

1 punkti - četri vai pieci

0 punkti - trīs

4

Kritērijs dod papildu punktus

6.2.Intelektuālā īpašuma pārvaldība

3 punkti – Ir skaidri noteikti kompetences centra ietvaros radīto intelektuālā īpašuma tiesību objektu plānotie sadales principi un to turpmākā lietošana, pienākumu un atbildības sadale. Šie principi sekmēs pētniecības rezultātu komercializāciju arī ārpus kompetences centra dalībnieku loka. Ir pievienots tipveida vienošanās projekts par intelektuālā īpašuma komercializāciju

2 punkti – Ir skaidri noteikti kompetences centra ietvaros radīto intelektuālā īpašuma tiesību objektu plānotie sadales principi un to turpmākā lietošana, pienākumu un atbildības sadale. Šie principi sekmēs pētniecības rezultātu komercializāciju arī ārpus kompetences centra dalībnieku loka. Nav pievienots tipveida vienošanās projekts par intelektuālā īpašuma komercializāciju

1 punkti – Ir skaidri noteikta kompetences centra ietvaros radīto intelektuālā īpašuma tiesību objektu plānotie sadales principi un to turpmākā lietošana, pienākumu un atbildības sadale. Šie principi sekmēs pētniecības rezultātu komercializāciju kompetences centra dalībnieku lokā

0 punkti – Ir neskaidri noteikti kompetences centra ietvaros radīto intelektuālā īpašuma tiesību objektu plānotie sadales principi un to turpmākā lietošana, pienākumu un atbildības sadale. Šie principi nenodrošinās efektīvu intelektuālā īpašuma aizsardzību

3

N

Min.-1

 

1.1. KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM
7.Horizontālās prioritāte "Teritorijas līdzsvarota attīstība"

2 punkti – 30 vai vairāk procenti no kompetences centra dalībniekiem reģistrēti ārpus Rīgas, Jūrmalas un Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Carnikavas novada, Garkalnes novada, Inčukalna novada, Ķekavas novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Olaines novada, Ropažu novada, Salaspils novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Stopiņu novada un Krimuldas novada teritoriālās vienības Krimuldas pagasta;

1 punkts – no 10 līdz 29,99 procentiem no kompetences centra dalībniekiem reģistrēti ārpus Rīgas, Jūrmalas un Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Carnikavas novada, Garkalnes novada, Inčukalna novada, Ķekavas novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Olaines novada, Ropažu novada, Salaspils novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Stopiņu novada un Krimuldas novada teritoriālās vienības Krimuldas pagasta;

0 punkti – mazāk kā 10 procenti no kompetences centra dalībniekiem reģistrēti ārpus Rīgas, Jūrmalas un Ādažu novada, Babītes novada, Baldones novada, Carnikavas novada, Garkalnes novada, Inčukalna novada, Ķekavas novada, Mālpils novada, Mārupes novada, Olaines novada, Ropažu novada, Salaspils novada, Saulkrastu novada, Sējas novada, Siguldas novada, Stopiņu novada un Krimuldas novada teritoriālās vienības Krimuldas pagasta.

2

Kritērijs dod papildu punktus

8.Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"

1 punkts - Pieprasītā finansējuma intensitāte ir samazināta vairāk par pieciem procentpunktiem no maksimāli pieļaujamās finansējuma intensitātes projektam

0 punkti – Pieprasītā finansējuma intensitāte ir maksimāli pieļaujamā vai samazināta ne vairāk par pieciem procentpunktiem no maksimāli pieļaujamās finansējuma intensitātes projektam

1

Kritērijs dod papildu punktus

9.Horizontālās prioritāte "Ilgtspējīga attīstība"

2 punkti - Īstenojot projektu, tiks sasniegts vismaz viens no horizontālās prioritātes “Ilgtspējīga attīstība" mērķiem:

 1. vides piesārņojuma samazināšana un kontrole;
 2. kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;
 3. dabas un energoresursu racionāla izmantošana;
 4. draudu novēršana iedzīvotāju veselībai;
 5. vides apziņas paaugstināšana.

0 punkti – Īstenojot projektu netiks sasniegts neviens no horizontālās prioritātes “Ilgtspējīga attīstība" mērķiem:

 1. vides piesārņojuma samazināšana un kontrole;
 2. kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;
 3. dabas un energoresursu racionāla izmantošana;
 4. draudu novēršana iedzīvotāju veselībai;
 5. vides apziņas paaugstināšana.

2

Kritērijs dod papildu punktus

10.Horizontālā prioritāte "Vienādas iespējas"

Projektā tiks nodrošināts nediskriminācijas princips, paredzot aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības un aktīvās novecošanās, kā arī personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu.

Šajā kritērijā tiks vērtēts vai projektā ir paredzēts kāds no šiem pamatprincipiem:

1. Projektā tiks iesaistīti nelabvēlīgākā situācijā esoši darba ņēmēji un strādājošas personas ar invaliditāti.

"Nelabvēlīgākā situācijā esošs darba ņēmējs" un "strādājoša persona ar invaliditāti" ir persona, kura atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) 2.pantā noteiktajai definīcijai.

2. Projekta iesniedzējs ir apzinājis projektā iesaistīto partneru sociālo portretu, tai skaitā sadalījumu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes.

3. Projektā ir paredzēti speciāli pasākumi, ņemot vērā darbinieku atšķirīgās vajadzības saistībā ar dzimumu, vecuma grupu un citiem iespējamajiem sociālās atstumtības riskiem.

3 punkti - Projektā paredzēta trīs pamatprincipu ievērošana

2 punkti - Projektā paredzēta divu pamatprincipu ievērošana

1 punkts - Projektā paredzēta viena pamatprincipa ievērošana

0 punkti - Projektā nav paredzēta pamatprincipu ievērošana

3

Kritērijs dod papildu punktus

11.Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"

2 punkti – pētniecības projektā tiek veidots Informācijas tehnoloģiju risinājums vai Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

0 punkti – pētniecības projektā netiek veidots Informācijas tehnoloģiju risinājums vai Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2

Kritērijs dod papildu punktus

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI  
2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

 
12.Projekta mērķis atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim 

P

13.Kompetences centrs pats, neizmantojot ārējos pakalpojumus, veic pētniecības darbības vismaz 25 procenti no pētniecības darbu attiecināmo izmaksu apjoma 

P

14.Projektā paredzētās darbības atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu norādītajām atbalstāmajām darbībām 

P

15.Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus 

P

16.Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst aktivitātē noteiktajam apmēram 

P

17.Projekta attiecināmās izmaksas atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajiem attiecināmo izmaksu veidiem 

P

18.Plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos 

P

19.Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteikto laika periodu 

P

20.Projekta pētniecības programmā ir skaidri nodalīti ilgtermiņa (pieci-septiņi gadi) un vidēja termiņa (viens-trīs gadi) mērķi, plānotie rezultāti un ietekme uz tautsaimniecību. Vidēja termiņa perspektīvā pētniecības programma ir aprakstīta līdz plānoto pētniecības projektu līmenim 

N

21.Pētniecības projekti tiek īstenoti sadarbībā. 

P

22.Kompetences centrā tiks nodarbināti darbinieki ar doktora zinātnisko grādu vai tam pielīdzināmu grādu vismaz 480 stundas mēnesī 

P

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

 
23.Projekta iesniedzējs ir juridiska persona, kurā ir apvienoti vismaz viens zinātniskās sadarbības partneris un vismaz trīs savstarpēji nesaistīti nozares sadarbības partneri 

P

24.Zinātniskie sadarbības partneri vai to struktūrvienības ir reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā, vai tam pielīdzināmā ārvalstu reģistrā 

P

25.Nozares sadarbības partneri ir reģistrēti Komercreģistrā 

P

26.Vairāk par 51 procentu no projekta iesniedzēja pamatkapitāla vai balstiesībām pieder nozaru sadarbības partneriem 

P

27.Vairāk par 51 procentu no projekta iesniedzēja pamatkapitāla vai balstiesībām pieder Latvijas Republikā reģistrētām juridiskām personām 

P

28.Projekta iesniedzējs visu peļņu no savas darbības atkārtoti iegulda pētījumos un to rezultātu izplatīšanā 

P

29.Projekta iesniedzējam, sadarbības partneriem nav nodokļu un citu valsts vai pašvaldības noteikto obligāto maksājumu parādu 

P

30.Projekta iesniedzējs, sadarbības partneri nav ar tiesas lēmumu atzīti par maksātnespējīgiem, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai tas neatrodas likvidācijas procesā 

P

31.Projekta iesniedzējs un sadarbības partneri atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam statusam un tas ir pareizi noteikts 

P

32.Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros ir iesniedzis tikai vienu projekta iesniegumu 

P

33.Projekta iesniedzējs ir pievienojis projekta iesniegumam nozares asociācijas atbalsta vēstuli. Nozares asociācija pārstāv nozari, kurā tiks īstenots projekts, un asociācijas darbības pieredze ir vismaz 5 gadus. Nozares asociācija ir atbalstījusi ne vairāk kā vienu kompetences centra projekta iesniegumu. 

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

 
34.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā 

P

35.Projekta iesniegums ir iesniegts latviešu valodā, un tā atsevišķu daļu tulkojums ir iesniegts angļu valodā 

P

36.Projekta iesniegumam un tā atsevišķu daļu tulkojumam angļu valodā ir dokumenta juridiskais spēks 

P

37.Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta 

P

38.Projekta iesniegums ir ar sanumurētām lapām 

P

39.Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu 

P

40.Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats 

P

41.Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā 

N

42.Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā. Projekta iesnieguma atsevišķu daļu tulkojums angļu valodā ir datorrakstā. 

P

43.Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā (gadījumā, ja projekta iesniegums iesniegta papīra formā, tad papildus elektroniski ir iesniegta projekta iesnieguma veidlapa) 

P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

 
44.Ja projekta iesniegums atbilst 41.administratīvajam un 20.projekta atbilstības, kā arī 33.projekta atbilstības kritērijam, kā arī 1.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz trīs punktus un 2.1.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 10 punktus, 3.1., 4.3., 5.1., 5.2., un 5.3., 6.2. kvalitātes kritērijā katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamais finansējums. 

N

* Piezīmes var būt:

1. N - Negatīvā vērtējuma gadījumā projekta iesniegumu noraida.

2. P - Negatīvā vērtējuma gadījumā var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam, lēmuma noteiktajā laikā).

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.361
Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts

(Pielikums grozīts ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

Finansējums darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.prioritātes "Zinātne un inovācijas" 2.1.2.pasākuma "Inovācijas" 2.1.2.1.aktivitātes "Zinātnes komercializācija un tehnoloģiju pārnese" 2.1.2.1.1.apakšaktivitātē "Kompetences centri" netiek sniegts šādās nozarēs:

1. Rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādņu veikšanai:

1.1. alus un alkoholisko dzērienu ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 11.nodaļu "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 11.06 "Iesala ražošana" un klasi 11.07 "Bezalkohola dzērienu ražošana, minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana" (NACE 1.1.red. grupu 15.9 "Dzērienu ražošana", izņemot klasi 15.97 "Iesala ražošana" un klasi 15.98 "Minerālūdeņu un bezalkoholisko dzērienu ražošana"));

1.2. tabakas izstrādājumu ražošana (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 12.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana" (NACE 1.1.red. 16.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana"));

1.3. tirdzniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts" (NACE 1.1.red. G sekciju "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts", izņemot grupu 50.2 "Automobiļu apkope un remonts" un grupu 52.7 "Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts"));

1.4. finanšu starpniecība (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības" (NACE 1.1.red. J sekciju "Finanšu starpniecība"));

1.5. azartspēles (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. 92.nodaļu "Azartspēles un derības" (NACE 1.1.red. klasi 92.71 "Azartspēles un derības"));

1.6. komercpakalpojumi (ierobežojumus nosaka saskaņā ar NACE 2.red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77.nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings" (NACE 1.1.red. 70.nodaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 71.nodaļu "Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana")).

2. (Svītrots ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.639)

3. Vadības izmaksām Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, L 352) 1. panta 1. punktā minētajām nozarēm.

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.361

(Pielikums MK 09.10.2012. noteikumu Nr.702 redakcijā)

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.361
Kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.361
Kredītiestādes izziņa par konta atlikumu

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.361
Dzīvesgaitas apraksts (CV)

Personīgā informācija

Vārds __________________________________________________________

Uzvārds ________________________________________________________

Dzimšanas gads un datums _________________________________________

Adrese _________________________________________________________

Kontakttālruņi ___________________________________________________

Citi saziņas līdzekļi (piemēram, e-pasts) ______________________________

Darbavieta un amats ______________________________________________

Izglītība

Laikposms

Izglītības iestāde

Iegūtā izglītība

Iegūtais zinātniskais grāds

    
    

Darba pieredze

Laikposms

Darbavieta

Amats

Veicamie pienākumi

    
    

Pieredze rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādņu projektos

Laikposms

Projekta nosaukums

Projekta ietvaros veiktie pienākumi

Projekta izmaksu apjoms

Atsauksmes

     
     
Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.361

[Biedrības nosaukums]

[Biedrības reģistrācijas numurs]

[Biedrības juridiskā adrese]

Atbalsta vēstule

Rīgā 2010.gada [datums]

Paziņojam, ka biedrības [biedrības nosaukums] [izpildorgāna sapulce] [sēdes datums] nolemts izteikt atbalstu kompetences centram [SIA kompetences centrs], reģistrācijas Nr. [SIA kompetences centra reģistrācijas Nr.], kā labākajam risinājumam pētniecības investīciju konsolidācijai [nozares nosaukums atbilstoši 2.1.kritērijam] nozarē.

Biedrība [biedrības nosaukums] ir izsniegusi tikai vienu šādu atbalsta vēstuli.

Biedrība [biedrības nosaukums] apvieno saimnieciskās darbības veicējus [nozares nosaukums atbilstoši 2.1.kritērijam] nozarē ar kopējo biedru apgrozījumu 2009.gadā [latos] un ir dibināta un reģistrēta Uzņēmumu reģistrā [dibināšanas datums].

Pielikumā biedrības [biedrības nosaukums] reģistrācijas apliecības kopija un biedru saraksts ar pēdējā noslēgtā gada biedru apgrozījumiem latos.

Biedrība [biedrības nosaukums],

[paraksttiesīgās personas(-u) amats]

[paraksttiesīgās personas(-u) vārds, uzvārds un paraksts]

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 361Pieņemts: 13.04.2010.Stājas spēkā: 01.05.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 30.04.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Grozījumi
 • Izdoti saskaņā ar
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Citi saistītie dokumenti
209078
{"selected":{"value":"31.10.2014","content":"<font class='s-1'>31.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.10.2014","iso_value":"2014\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.11.2013","iso_value":"2013\/11\/15","content":"<font class='s-1'>15.11.2013.-30.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.2012","iso_value":"2012\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2012.-14.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2012","iso_value":"2012\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2012.-24.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.02.2011","iso_value":"2011\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2011.-29.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2010","iso_value":"2010\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2010.-09.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.10.2014
87
1
 • Twitter
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)