Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.702

Rīgā 2012.gada 9.oktobrī (prot. Nr.56 33.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 69.nr.; 2011, 22.nr.; 2012, 83.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. prasības kompetences centram - Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes projekta iesniedzējam (turpmāk - projekta iesniedzējs);".

2. Aizstāt 5.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "atbalstīti 50 pētniecības projekti" ar vārdiem un skaitli "pasūtīti 50 pētījumi".

3. Papildināt noteikumus ar 5.1, 5.2 un 5.3 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Nozares rūpnieciskie pētījumi un nozares eksperimentālās izstrādnes (turpmāk - nozares pētījumi) ir pētījumi, kuri nodrošina kompetences centra definēto nozaru problēmu risināšanu, atbilst vienam no kompetences centra pētniecības virzieniem un kurus saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem īsteno kompetences centrs. Nozares pētījumu rezultāti pieder kompetences centram. Nozares pētījuma pasūtītāji un pētījuma rezultātu izmantotāji ir vismaz divi nesaistīti komersanti, kuriem ir salīdzināmas vai papildinošas ražošanas tehnoloģijas (iekārtas), salīdzināmi vai papildinoši ražošanas cikli vai produktu grozs.

5.2 Individuālie rūpnieciskie pētījumi un individuālās eksperimentālās izstrādnes (turpmāk - individuālie pētījumi) ir pētījumi, kuri atbilst vienam no kompetences centra pētniecības virzieniem un kuri nav nozares pētījumi šo noteikumu 5.1 punkta izpratnē.

5.3 Projektu veido projekta vadība un ar to saistītās izmaksas, kā arī kompetences centra pētniecības programma. Kompetences centra pētniecības programmu veido šo noteikumu 5.1 punktā minētie nozares pētījumi un šo noteikumu 5.2 punktā minētie individuālie pētījumi. Kompetences centra pētniecības programma ir sadalīta vienā vai vairākos pētniecības virzienos."

4. Aizstāt 8.2.7. un 8.2.10.apakšpunktā vārdus "finansējuma saņēmējs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "kompetences centrs" (attiecīgā locījumā).

5. Izteikt 8.2.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.13. pirms šo noteikumu 19.3.apakšpunktā minētā finansējuma piešķiršanas pārbauda, vai tas nepalielinās kopējo de minimis atbalsta apjomu, ko kompetences centrs saņēmis attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados, līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru;".

6. Papildināt noteikumus ar 8.2.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.14. novērtē aktivitātes ietekmi uz mērķa grupu, sešu mēnešu laikā pēc 2015.gada 1.jūlija apkopojot šādus nozares un individuālo pētījumu rezultātu ilgtspējas rādītājus:

8.2.14.1. nemateriālo aktīvu pieaugums kompetences centra nozares sadarbības partneru gada pārskata bilances sadaļā;

8.2.14.2. projekta īstenošanā izstrādātie un nozares sadarbības partneru ražošanā ieviestie vai būtiski uzlabotie produkti vai tehnoloģijas;

8.2.14.3. kompetences centra nozares sadarbības partneru apgrozījuma vai rentabilitātes pieaugums pēc šīs aktivitātes ietvaros radīto vai būtiski uzlaboto produktu vai tehnoloģiju ieviešanas ražošanā;

8.2.14.4. nozares sadarbības partneru pētniecības un attīstības kapacitātes pieaugums - izdevumu pieaugums pētniecībai un attīstībai, darbinieku skaita pieaugums, kas iesaistīti pētniecībā un attīstībā."

7. Izteikt II nodaļu šādā redakcijā:

"II. Kompetences centram un sadarbības partneriem noteiktās prasības

13. Aktivitātes ietvaros finansējumu var saņemt kompetences centrs - juridiska persona, kuras kapitāla daļu turētāji ir vismaz viens zinātniskais sadarbības partneris un vismaz trīs savstarpēji nesaistīti nozares sadarbības partneri. Kompetences centrs ir vadošais partneris, kurš visu sadarbības partneru vārdā iesniedz projekta iesniegumu. Ja projekts tiek apstiprināts, kompetences centrs vada projekta īstenošanu.

13.1 Kompetences centram, ievērojot šo noteikumu 13.punktā minētās minimālās prasības, ir tiesības projekta īstenošanā piesaistīt sadarbības partnerus, kas nav kompetences centra kapitāla daļu turētāji, bet ir noteikti projekta iesniegumā.

13.2 Kompetences centram ir pienākums iesniegt sadarbības iestādē:

13.2 1. par katru šo noteikumu 13. un 13.1 punktā minēto sadarbības partneri - projekta iesnieguma veidlapas (3.pielikums) 1.2. vai 1.3.sadaļā norādīto informāciju;

13.2 2. par katru sadarbības partneri, kuram kompetences centrs saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem ir deleģējis īstenot individuālo pētījumu un kuram pieder individuālā pētījuma rezultāti (turpmāk - individuālā pētījuma īstenotājs), - projekta iesnieguma veidlapas (3.pielikums) 1.2. vai 1.3.sadaļā un 8.sadaļas 4.1.1.apakšpunktā norādīto informāciju;

13.2 3. par katru sadarbības partneri, kurš piedalās nozares vai individuālā pētījuma īstenošanā ar tā valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, - projekta iesnieguma veidlapas (3.pielikums) 1.2. vai 1.3.sadaļā, 8.sadaļas 3.1. un 4.1.1.apakšpunktā norādīto informāciju.

14. Ja kompetences centrs pretendē uz finansējumu nozares pētījumiem atbilstoši sīko (mikro), mazo vai vidējo komersantu statusam, tad sadarbības partneriem, kuri atbilst lielo komersantu statusam, kopā nedrīkst piederēt vairāk kā 25 % kompetences centra kapitāla daļu.

15. Kompetences centrs nevar pretendēt uz finansējumu projektam, ja:

15.1. tas projekta īstenošanas laikā atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši to maldinājis saistībā ar projekta īstenošanu;

15.2. tā interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un kompetences centram saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

15.3. tas saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 38.1 punktā minētos nosacījumus;

15.4. tas vai tā sadarbības partneri atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam. Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kura zaudējumi pārsniedz pusi no reģistrēta pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas zaudējumi pārsniedz ceturtdaļu no reģistrēta pamatkapitāla. Šo nosacījumu nepiemēro sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem, kas ir reģistrēti pirms mazāk nekā trim gadiem kopš projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

15.5. tas ir pārkāpis šo noteikumu nosacījumus;

15.6. tas vai tā sadarbības partneri atrodas tiesiskās aizsardzības procesā;

15.7. uz to vai tā sadarbības partneriem attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 6.punkta ''a'' apakšpunktā.

15.1 Kompetences centrs nedeleģē pētījuma īstenošanu individuālā pētījuma īstenotājam, ja:

15.1 1. individuālā pētījuma īstenotājs cita individuālā pētījuma īstenošanas laikā kompetences centram, atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši to maldinājis saistībā ar individuālā pētījuma īstenošanu;

15.1 2. uz individuālā pētījuma īstenotāju attiecas šo noteikumu 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6. vai 15.7.apakšpunktā minētie nosacījumi.

16. Ja kompetences centrs pats neveic pētniecības darbības nozares pētījuma ietvaros vai individuālā pētījuma īstenotājs pats neveic pētniecības darbības individuālā pētījuma ietvaros:

16.1. tas organizē nozares vai individuālā pētījuma īstenošanai nepieciešamo pētniecības pakalpojumu iepirkumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem vai publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām šo noteikumu 25.2.7.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas ietvaros. Kompetences centrs un individuālā pētījuma īstenotājs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar sadarbības partneri un tā saistītajām personām;

16.2. attiecīgās pētniecības darbības īsteno šo noteikumu 13.2 3.apakšpunktā minētais sadarbības partneris, kas iesaistās nozares vai individuālā pētījuma īstenošanā ar tā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu vai cilvēkresursiem, nododot tos kompetences centra vai individuālā pētījuma īstenotāja rīcībā nozares vai individuālā pētījuma īstenošanai. Īstenojot šādus ieguldījumus, kompetences centram un individuālā pētījuma īstenotājam ar sadarbības partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, kādas būtu, noslēdzot iepirkuma līgumu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu izpratnē vai atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Sadarbības partnerim izmaksājamo kompensācijas apmēru nosaka, pamatojoties uz nozares vai individuālā pētījuma īstenošanas faktiskajām izmaksām, izņemot peļņas daļu atbilstoši šo noteikumu 25.2.1., 25.2.2., 25.2.3., 25.2.4., 25.2.5. un 25.2.6.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām. Sadarbības partnera faktiskajās izmaksās neieskaita materiālo un nemateriālo aktīvu izmaksu daļu, par kuru sadarbības partneris jau ir saņēmis atbalstu citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta ietvaros.

16.1 Kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs, veicot iepirkumu, kura paredzamā līgumcena ir 1 000 latu vai lielāka, papildus prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

16.1 1. uzaicinājums iesniegt piedāvājumus ir publicēts šādās tīmekļa vietnēs:

16.1 1.1. kompetences centra vai individuālā pētījuma īstenotāja tīmekļa vietnē vai, ja tāda nav izveidota, - ar līguma izpildi saistītās nozares asociācijas tīmekļa vietnē;

16.1 1.2. Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē vai citās tīmekļa vietnēs, kas īpaši izveidotas uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus arī tad, ja preču vai pakalpojumu iepirkuma paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 latu vai būvdarbu iepirkumam mazāka par 120 000 latu;

16.1 2. uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, tehniskā specifikācija un cita iepirkuma dokumentācija ir formulēta precīzi, lai iespējamais piegādātājs varētu konstatēt līguma priekšmetu un kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs - salīdzināt iesniegtos piedāvājumus;

16.1 3. piedāvājumu iesniegšanas termiņš nav īsāks par 15 darbdienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas šo noteikumu 16.1 1.1. un 16.1 1.2.apakšpunktā minētajās tīmekļa vietnēs;

16.1 4. ja saņemts tikai viens piedāvājums, kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs pārbauda piedāvātās līgumcenas ekonomisko pamatotību un dokumentē veiktās darbības.

16.2 Kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs ir tiesīgs nepiemērot šo noteikumu 16.1 punktu un normatīvos aktus par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, ja tehnisku, māksliniecisku vai ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ līgumu var noslēgt vienīgi ar konkrēto piegādātāju, kā arī tad, ja informācija par potenciālo materiālu (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai), zinātniskās literatūras un mazvērtīgā inventāra piegādātāju piedāvātajām cenām ir pieejama publiski (piemēram, biržā, tīmekļa vietnēs) un tiek izvēlēts piegādātājs, kurš piedāvā zemāko cenu. Šajā gadījumā kompetences centra vai individuālā pētījuma īstenotāja pienākums ir sagatavot un uzglabāt rakstisku pamatojumu par zemākās cenas noteikšanu.

17. Kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā. Sadarbības iestāde iesniegto iepirkuma dokumentāciju izvērtē 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas. Sadarbības iestāde var pagarināt iepirkuma procedūras dokumentācijas izvērtēšanas termiņu, ja tas ir nepieciešams papildu apstākļu pārbaudei vai informācijas pieprasīšanai no kompetentām institūcijām, par to informējot kompetences centru vai individuālā pētījuma īstenotāju un norādot termiņu, kādā tiks sniegta atbilde par saskaņojumu. Maksimālais termiņš iepirkuma procedūras dokumentācijas izvērtēšanai ir viens mēnesis.

18. Kompetences centrs aktivitātes ietvaros drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu, kas var saturēt neierobežotu skaitu nozares un individuālo pētījumu."

8. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Finansējumu piešķir:

19.1. individuālo pētījumu īstenotājam:

19.1.1. individuāliem rūpnieciskiem pētījumiem Komisijas regulas Nr. 800/2008 30.panta 3.punkta izpratnē;

19.1.2. individuālai eksperimentālai izstrādnei Komisijas regulas Nr. 800/2008 30.panta 4.punkta izpratnē;

19.2. kompetences centram:

19.2.1. nozares rūpnieciskiem pētījumiem Komisijas regulas Nr. 800/2008 30.panta 3.punkta izpratnē;

19.2.2. nozares eksperimentālai izstrādnei Komisijas regulas Nr. 800/2008 30.panta 4.punkta izpratnē;

19.3. kompetences centra projekta vadības izmaksu segšanai."

9. Svītrot 20. un 21.punktu.

10. Svītrot 24.punktu.

11. Svītrot 25.1.apakšpunktu.

12. Izteikt 25.2., 25.3. un 25.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.2. kompetences centra, individuālo pētījumu īstenotāju un to sadarbības partneru tiešās pētniecības izmaksas, kuri piedalās nozares vai individuālo pētījumu īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem (izņemot gadījumus, kad šo noteikumu 25.2.1., 25.2.2., 25.2.3., 25.2.4., 25.2.5., 25.2.6. vai 25.2.7.apakšpunktā noteikts citādi):

25.2.1. atlīdzība par darba veikšanu - nozares vai individuālā pētījuma veikšanā nodarbināto pētnieku, zinātnes tehniskā personāla un cita pētnieku palīgpersonāla, ciktāl tas ir nodarbināts nozares vai individuālā pētījumā, darba alga (ieskaitot slimības naudu (darbnespējas lapa A, kuru apmaksā darba devējs), ikgadējo atvaļinājumu, atvaļinājuma kompensāciju) un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī citi normatīvajos aktos darba tiesību jomā noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi, ievērojot šādas atalgojuma un darba algas likmes:

25.2.1.1. pētniecības virziena vadītājam (vadošais pētnieks ar vismaz doktora grādu, kurš plāno un vada pētniecību, kā arī atbild par pētniecības rezultātu sasniegšanu kopumā) - līdz 13 latiem stundā (neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

25.2.1.2. katrā nozares vai individuālajā pētījumā - vienam pētījuma vadītājam (pētnieks ar vismaz maģistra grādu, kurš iesaistīts pētniecībā un atbild par konkrētu pētniecības rezultātu sasniegšanu) - līdz 10 latiem stundā (neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

25.2.1.3. nozares vai individuālā pētījuma izpildītājiem (pētnieks, zinātnes tehniskais personāls un cits pētnieku palīgpersonāls, kas veic konkrētus pētniecības uzdevumus) - līdz astoņiem latiem stundā (neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);

25.2.2. komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi:

25.2.2.1. bagāžas pārvadāšanas izdevumi;

25.2.2.2. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā;

25.2.2.3. ceļa (transporta) izdevumi (ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izdevumi, vietējā transporta izmaksas vai degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta automobilis);

25.2.2.4. dienas nauda;

25.2.3. komunālo pakalpojumu un sakaru pakalpojumu izmaksas, ciktāl tos izmanto pētniecības darbībām;

25.2.4. telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksa, ciktāl tos izmanto pētniecības darbībām;

25.2.5. plānotās materiālu (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie un citi materiāli, izmēģinājuma dzīvnieki, reaktīvi, ķimikālijas, laboratorijas trauki, medikamenti pētniecībai), zinātniskās literatūras un mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas, tai skaitā piegādes izmaksas, ciktāl tos izmanto pētniecības darbību īstenošanā;

25.2.6. kompetences centra, individuālo pētījumu īstenotāju un sadarbības partneru īpašumā esošo telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, ciktāl tos izmanto nozares vai individuālā pētījumā. Netiek segtas kompetences centra, individuālo pētījumu īstenotāju un sadarbības partneru īpašumā esošo telpu, instrumentu, iekārtu un to aprīkojuma, patentu un licenču amortizācijas izmaksas, ja to iegādei vai izveidei jau ir ticis saņemts atbalsts citas atbalsta programmas vai individuālā projekta ietvaros. Ja laiks, kamēr telpas, instrumentus un iekārtas, patentus un licences izmanto nozares vai individuālā pētījumā, neaptver visu attiecīgo telpu, instrumentu un iekārtu, patentu un licenču lietderīgās lietošanas laiku, par attiecināmajām izmaksām uzskata tikai tādas amortizācijas izmaksas, kas atbilst pētījuma termiņam, un tās aprēķina saskaņā ar labu grāmatvedības praksi, bet nepārsniedzot normatīvajos aktos uzņēmumu ienākuma nodokļa jomā noteiktās pamatlīdzekļu nolietojuma likmes (neattiecinot šajos normatīvajos aktos minētos koeficientus pamatlīdzekļu paātrinātai norakstīšanai);

25.2.7. citu ārējo pakalpojumu izmaksas, kurus nozares vai individuālā pētījuma īstenošanai kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs iepērk no trešajām personām, ja attiecīgie pakalpojumi tiek izmantoti tikai pētniecības darbībai. Kompetences centrs var iepirkt ārējos pakalpojumus līdz 2011.gada 22.decembrim uzsākto individuālo pētījumu īstenošanai visā attiecīgo pētījumu īstenošanas laikā;

25.3. kompetences centra netiešās pētniecības izmaksas - neparedzētie izdevumi šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai ne vairāk kā 5 % apmērā no projekta tiešo pētniecības izmaksu summas, atņemot neparedzēto izmaksu summu. Kompetences centrs, iesniedzot maksājumu pieprasījumu, norāda netiešo pētniecības izmaksu atšifrējumu;

25.4. kompetences centra netiešās projekta īstenošanas izmaksas, nepārsniedzot 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, kuras ir minētas šo noteikumu 25.2.apakšpunktā, - projekta vadības izmaksas (ārpakalpojumu iegāde - juridiskie, grāmatvedības, lietvedības un tulkošanas pakalpojumi)."

13. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Ārpakalpojumu sniedzēji - zinātniskās institūcijas - par saviem pakalpojumiem, kas ir minēti šo noteikumu 25.2.3., 25.2.4. un 25.2.7.apakšpunktā, saņem maksu, kas ir ekvivalenta viņu pakalpojumu tirgus cenai. Ja nav iespējams noteikt tirgus cenu, par pakalpojuma cenu nosaka summu, kas nav mazāka par visām ar pakalpojumu saistītajām kopējām izmaksām, pieskaitot arī saprātīgu uzcenojumu, nepiemērojot atlaides vai cenu samazinājumus. Ārpakalpojumu sniedzējiem - Latvijas zinātniskajām institūcijām - skaidri jānodala finanšu plūsmas, kuras veido kompetences centra vai individuālo pētījumu īstenotāju pasūtītie pakalpojumi, no finanšu plūsmām, kas saistītas ar citām zinātnisko institūciju saimnieciskajām darbībām un darbībām, kas nav saimnieciskā darbība."

14. Aizstāt 27.punktā ievaddaļā vārdus "finansējuma saņēmējam" ar vārdiem "kompetences centram vai individuālo pētījumu pasūtītājam".

15. Izteikt 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

"28. Šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minēto izmaksu attiecināmības nosacījumi:

28.1. ja nozares vai individuālā pētījuma īstenošanā iesaistītais zinātniskais darbinieks pētījumā saņem atlīdzību, noslēdzot darba līgumu, laika uzskaites tabulās norāda, cik stundu veltīts darbam pētījumā, norādot atsevišķi noslodzi rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādņu veikšanai, un cik stundu veltīts darbam, kas nav saistīts ar pētījumu. Darba laiks tiek noteikts saskaņā ar darba tiesiskās attiecības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

28.2. ja zinātniskais darbinieks strādā nozares vai individuālajā pētījumā un veic citas funkcijas, par kurām saņem atlīdzību cita darba līguma vai uzņēmuma līguma ietvaros, darbs pētījumā netiek veikts laikā, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam persona veic ar pētījumu nesaistītus uzdevumus. Ja darbu nozares vai individuālajā pētījumā veic pamatdarba laikā, par attiecīgu stundu skaitu samazina pamatdarba slodzi;

28.3. pamatdarbā vai citos līgumos noteiktie veicamie pienākumi nedublējas ar veicamajiem pienākumiem nozares vai individuālajā pētījumā.

29. Šo noteikumu 25.2.7.apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas kopā nedrīkst pārsniegt 75 % no nozares vai individuālā pētījuma kopējām attiecināmajām tiešajām pētniecības izmaksām."

16. Svītrot 30.12.apakšpunktu.

17. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Attiecināmajās izmaksās iekļauj izmaksas tikai par tām nozares un individuālo pētījumu aktivitātēm, kuras projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienā būs noslēgtas. Attiecināmajās izmaksās neiekļauj izmaksas par tām nozares un individuālo pētījumu aktivitātēm, kuras nav plānots pabeigt līdz projekta noslēguma pārskata iesniegšanas dienai. Starpposma pārskatā attiecināmajās izmaksās iekļauj atbilstoši projekta iesniegumam faktiski veiktos izdevumus."

18. Izteikt V nodaļas tekstu šādā redakcijā:

"33. Maksimāli pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte no attiecināmajām izmaksām ir:

33.1. rūpnieciskiem pētījumiem:

33.1.1. 70 % - sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;

33.1.2. 60 % - vidējiem komersantiem;

33.1.3. 50 % - lieliem komersantiem;

33.2. eksperimentālām izstrādnēm:

33.2.1. 45 % - sīkiem (mikro) un maziem komersantiem;

33.2.2. 35 % - vidējiem komersantiem;

33.2.3. 25 % - lieliem komersantiem;

33.3. 50 % - projekta vadības izmaksām.

33.1 Visiem nozares rūpnieciskajiem pētījumiem konkrētā projekta ietvaros ir vienota publiskā finansējuma intensitāte, ņemot vērā kompetences centra atbilstību sīkā (mikro), mazā, vidējā vai lielā komersanta statusam saskaņā ar šo noteikumu 14.punktā minētajiem nosacījumiem un nepārsniedzot šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minēto attiecīgo intensitāti. Visām nozares eksperimentālajām izstrādnēm viena projekta ietvaros ir vienota publiskā finansējuma intensitāte, ņemot vērā kompetences centra atbilstību sīkā (mikro), mazā, vidējā vai lielā komersanta statusam saskaņā ar šo noteikumu 14.punktā minētajiem nosacījumiem un nepārsniedzot šo noteikumu 33.2.apakšpunktā minēto attiecīgo intensitāti.

33.2 Katram individuālajam pētījumam tiek noteikta sava publiskā finansējuma intensitāte, ņemot vērā individuālā pētījuma īstenotāja atbilstību sīkā (mikro), mazā, vidējā vai lielā komersanta statusam un nepārsniedzot šo noteikumu 33.1. un 33.2.apakšpunktā minēto attiecīgo intensitāti.

33.3 Ja kompetences centrs ir pieprasījis samazinātu finansējuma intensitāti, attiecīgo samazinājumu piemēro visām šo noteikumu 33.punktā minētajām maksimālajām finansējuma intensitātēm, kuras pieejamas attiecīgajā projektā iekļautajām projekta vadības izmaksām, nozares un individuālajiem pētījumiem.

34. Ja kāda nozares vai individuālā rūpnieciskā pētījuma rezultāti nerada šo noteikumu 35. vai 35.1 punktā minētās intelektuālās īpašuma tiesības un attiecīgā pētījuma rezultātus publicē vismaz divos zinātniskos rakstos zinātnes un tehnikas žurnālos (Web of Science, SCOPUS vai ERIH (A vai B) datubāzēs iekļautos žurnālos), attiecīgajam nozares vai individuālajam rūpnieciskajam pētījumam var palielināt šo noteikumu 33.1.1.apakšpunktā minēto finansējuma intensitāti par 10 procentpunktiem, bet 33.1.2. un 33.1.3.apakšpunktā minēto intensitāti - par 15 procentpunktiem. Finansējumu par šajā punktā minēto papildu intensitāti izmaksā pēc minēto zinātnisko rakstu publicēšanas.

35. Intelektuālā īpašuma tiesības, kuras rodas, īstenojot nozares pētījumus, izņemot autora vai izgudrotāja neatsavināmās personiskās tiesības, pieder kompetences centram, ievērojot šādus nosacījumus:

35.1. kompetences centrs nav tiesīgs atsavināt, nodibināt lietu tiesības vai piešķirt izņēmuma tiesības vienai konkrētai personai uz nozares pētījuma ietvaros radīto intelektuālo īpašumu trīs gadus pēc nozares pētījuma īstenošanas pabeigšanas, ja kompetences centrs atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta statusam, vai piecus gadus pēc nozares pētījuma īstenošanas pabeigšanas, ja kompetences centrs atbilst lielā komersanta statusam. Šajā laikposmā finansējuma saņēmējs var piešķirt izmantošanas vai lietošanas tiesības uz projekta ietvaros radīto intelektuālo īpašumu sadarbības partnerim vai trešajai personai. Pēc šā perioda beigām kompetences centrs ir tiesīgs atsavināt, nodibināt lietu tiesības, piešķirt izņēmuma, izmantošanas vai lietošanas tiesības uz nozares pētījuma ietvaros radīto intelektuālo īpašumu sadarbības partnerim vai trešajai personai, nodrošinot, ka nosacījumi sadarbības partneriem nav labvēlīgāki kā trešajām personām;

35.2. ja intelektuālā īpašuma tiesības uz nozares pētījuma ietvaros radīto intelektuālo īpašumu atsavina vai piešķir izņēmuma, izmantošanas vai lietošanas tiesības sadarbības partnerim, intelektuālā īpašuma tirgus cenu samazina par summu, kuru sadarbības partneris ir ieguldījis nozares pētījuma veikšanā, kā rezultātā ir radušās attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības;

35.3. kompetences centrs ir tiesīgs nozares pētījuma ietvaros radītās intelektuālā īpašuma tiesības atsavināt, piešķirt izņēmuma, izmantošanas vai lietošanas tiesības atbilstoši šo noteikumu 35.1. un 35.2.apakšpunktā minētajām prasībām, par darījumu saņemot tirgus cenu. Ja nav iespējams noteikt tirgus cenu, par intelektuālā īpašuma tiesību cenu nosaka summu, kas nav mazāka par visām ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistītajām kopējām izmaksām, pieskaitot arī saprātīgu uzcenojumu, nepiemērojot atlaides vai cenu samazinājumus. Ja intelektuālais īpašums tiek pārdots publiskā izsolē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izsoļu organizēšanu, par tirgus cenu ir uzskatāma izsolē nosolītā summa. Par pierādījumu tirgus cenai uzskatāma arī dokumentēta sarunu procedūra starp finansējuma saņēmēju un pircēju, kuras rezultātā finansējuma saņēmējs ir ieguvis maksimālo cenu par savām intelektuālā īpašuma tiesībām;

35.4. nozares pētījumu rezultātus (izņemot informāciju, kura saistīta ar aizsargājamu rūpniecisku īpašumu) kompetences centrs izplata, piemēram, kompetences centra tīmekļa vietnē, tehniskās un zinātniskās konferencēs vai publicē zinātnes un tehnikas žurnālos vai brīvi pieejamās krātuvēs (datubāzēs, kur izejas dati ir pieejami publiski), vai ar bezmaksas vai atvērtā pirmkoda programmatūras palīdzību. Nozares pētījuma procesa un rezultātu publicējamo aprakstu veido tik skaidru un pilnīgu, lai jomas lietpratējs varētu lietot un īstenot nozares pētījuma gaitā radītās zināšanas, risinājumus vai izgudrojumu;

35.5. kompetences centrs kapitalizē pētniecības izmaksas un veido nemateriālos aktīvus visos gadījumos, kad to pieļauj 38.Starptautiskais grāmatvedības standarts "Nemateriālie ieguldījumi", kurš apstiprināts ar Komisijas 2008.gada 3.novembra Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002.

35.1 Intelektuālā īpašuma tiesības, kuras rodas, īstenojot individuālo pētījumu, izņemot autora vai izgudrotāja neatsavināmās personiskās tiesības, pieder individuālā pētījuma īstenotājam.

35.2 Ja kompetences centrs tiek likvidēts, tam piederošā intelektuālā īpašuma ieguvēju izvēlas pārskatāmā un nediskriminējošā veidā. Kompetences centra statūtos nosaka, ka kompetences centra mantas sadales plānu saskaņo ar sadarbības iestādi. Kompetences centra intelektuālā īpašuma ieguvējs pārņem visas šo noteikumu 35.punktā minētās kompetences centra saistības, ja kompetences centrs, kurš atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta statusam, tiek likvidēts triju gadu laikā vai kompetences centrs, kurš atbilst lielā komersanta statusam, tiek likvidēts piecu gadu laikā pēc nozares pētījuma pabeigšanas. Ja intelektuālā īpašuma ieguvējs nenodrošina šo noteikumu 35.punktā minēto saistību izpildi, tas atmaksā valsts budžetā visu attiecīgajam pētījumam izmaksāto publisko finansējumu ar procentiem, kuri noteikti normatīvajos aktos par neatļauta valsts atbalsta atgūšanu.

35.3 Ja kompetences centra sadarbības partneris triju gadu laikā pēc nozares pētījuma pabeigšanas un šo noteikumu 34.punktā un 35.4.apakšpunktā minētās rezultātu plašas izplatīšanas reģistrē uz sava vārda intelektuālā īpašuma tiesības, kuras izriet no nozares pētījuma, kompetences centrs atmaksā visu attiecīgajam nozares pētījumam izmaksāto publisko finansējumu ar procentiem, kuri noteikti normatīvajos aktos par neatļauta valsts atbalsta atgūšanu.

35.4 Kompetences centrs veic pētniecības darbības, neizmantojot ārpakalpojumus, vismaz 25 % apmērā no katra nozares pētījuma attiecināmo izmaksu summas. Šā nosacījuma kontroli sadarbības iestāde veic, apstiprinot noslēguma maksājuma pieprasījumu.

35.5 Lai pilnveidotu zinātnē un pētniecībā nodarbinātā personāla izpratni par rūpniecības sektora vajadzībām un veicinātu darbaspēka mobilitāti starp rūpniecības un pētniecības sektoriem, nozares vai individuālajos pētījumos kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs iesaista sadarbības partnerus, kuri piedalās individuālā pētījuma īstenošanā ar zinātniekiem (doktoriem), vai ārpakalpojumu sniedzējus - zinātniskās institūcijas vai citas juridiskās personas, kuras nodarbina zinātniekus (doktorus).

36. Maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs vienam projekta iesniegumam ir 6 250 000 latu, no tā maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs projekta vadības izmaksu segšanai ir 46 853,60 latu gadā. Maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs vienam pētījumam nav noteikts. Maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs visiem individuālajiem pētījumiem, kurus īsteno sadarbības partnera saistīto personu grupa, ir 1 562 500 latu, bet ne vairāk kā 25 % no projektam apstiprinātā publiskā finansējuma apmēra.

37. Ja kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs ir lielais komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktā noteiktajai definīcijai, tas pamato finansējuma stimulējošo ietekmi vismaz vienā no šādiem veidiem:

37.1. projekta vai individuālā pētījuma apjoma pieaugums - kopējo projekta vai individuālā pētījuma izmaksu pieaugums (nesamazinoties kompetences centra vai individuālā pētījuma īstenotāja izdevumiem salīdzinājumā ar situāciju bez publiskā finansējuma) un to cilvēku skaita pieaugums, kuri strādā pētniecības, attīstības un inovāciju jomā;

37.2. projekta vai individuālā pētījuma sagaidāmo rezultātu pieaugums;

37.3. tempu pieaugums - īsāks laiks līdz projekta vai individuālā pētījuma pabeigšanai salīdzinājumā ar to, kā šo pašu projektu vai individuālo pētījumu izpildītu bez publiskā finansējuma;

37.4. kopējās pētniecībai, attīstībai un inovācijām iztērētās summas pieaugums - kompetences centra vai individuālā pētījuma īstenotāja pētniecībā, attīstībā un inovācijās ieguldītās kopējās summas pieaugums, izmaiņas kompetences centra projekta vai individuālā pētījuma budžetā (ja nenotiek atbilstošs budžeta samazinājums citos projektos), izmaiņas izdevumos, ko velta pētniecībai, attīstībai un inovācijām, proporcionāli kopējam apgrozījumam.

38. Piešķirto finansējumu nozares pētījumiem un individuālajiem pētījumiem šo noteikumu ietvaros attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām nevar apvienot ar de minimis atbalstu vai citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piešķirto finansējumu.

38.1 Kompetences centri un individuālo pētījumu īstenotāji, kuri saņēmuši finansējumu riska kapitāla ieguldījumu veidā, šo noteikumu ietvaros tiem pieļaujamo kopējo publiskā finansējuma summu samazina par 20 %, nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto nosacījumu piemēro trīs gadus no riska kapitāla piešķiršanas."

19. Papildināt noteikumus ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Kompetences centrs var deleģēt attiecīgajam individuālā pētījuma īstenotājam pienākumu uzglabāt ar individuālā pētījuma īstenošanu saistītos dokumentus. Kompetences centrs var deleģēt sadarbības partneriem, kuri iesaistās nozares vai individuālā pētījuma īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu vai cilvēkresursiem, pienākumu uzglabāt dokumentus, kas saistīti ar attiecīgā sadarbības partnera veiktajiem darbiem. Pirms kompetences centrs ir deleģējis sadarbības partnerim pienākumu uzglabāt dokumentus, kompetences centram jāsaņem rakstisks sadarbības partnera apliecinājums, ka tas piekrīt uzglabāt dokumentus un apzinās, ka pret to var tikt vērstas finansiālās sankcijas, ja tiks pārkāpti dokumentu uzglabāšanas nosacījumi, kā arī rakstiska sadarbības iestādes piekrišana, ka ir pieļaujama dokumentu uzglabāšana pie sadarbības partnera. Lai saņemtu minēto sadarbības iestādes saskaņojumu, kompetences centrs iesniedz sadarbības iestādē sadarbības pantera apliecinājumu. Kompetences centram ir pienākums uzturēt aktuālo sarakstu ar sadarbības partneriem, kuri uzglabā dokumentus, un vismaz reizi gadā pārliecināties, ka sadarbības partneri ievēro dokumentu uzglabāšanas nosacījumus."

20. Izteikt VIII un IX nodaļu šādā redakcijā:

"VIII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

66. Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir pieci gadi no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet ne ilgāk, kā noteikts šo noteikumu 79.punktā.

66.1 Projekta starpposma un noslēguma pārskati un maksājumu pieprasījumi sastāv no kompetences centra, individuālo pētījumu īstenotāju un sadarbības partneru, kuri piedalās nozares un individuālo pētījumu īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, sagatavotajiem pārskatiem un pievienotajiem dokumentiem. Projekta starpposma un noslēguma pārskatu un maksājumu pieprasījumus sagatavo kompetences centrs un iesniedz tos izskatīšanai sadarbības iestādē.

67. Sadarbības iestāde atbilstoši neizpildīto nosacījumu apjomam samazina kopējo publisko finansējumu līgumam par kompetences centra projekta īstenošanu, ja:

67.1. pēc diviem gadiem no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atlikums, par kuru nav iesniegts maksājuma pieprasījums, pārsniedz 95 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma;

67.2. pēc diviem gadiem un sešiem mēnešiem no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atlikums, par kuru nav iesniegti maksājuma pieprasījumi, pārsniedz 80 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma;

67.3. pēc trim gadiem no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atlikums, par kuru nav iesniegti maksājuma pieprasījumi, pārsniedz 45 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma;

67.4. pēc četriem gadiem no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atlikums, par kuru nav iesniegti maksājuma pieprasījumi, pārsniedz 15 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma.

68. Kompetences centrs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu kompetences centra tīmekļa vietnē (ja tāda ir) par kompetences centra pētniecības programmā iekļauto nozares pētījumu un individuālo pētījumu īstenošanas gaitu ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Individuālā pētījuma īstenotājs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu individuālā pētījuma īstenotāja tīmekļa vietnē (ja tāda ir) par individuālā pētījuma īstenošanas gaitu ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

68.1 Sadarbības iestāde ievieto savā tīmekļa vietnē kompetences centru kontaktinformāciju un norāda kompetences centru pētniecības virzienus.

68.2 Ja kompetences centrs plāno samazināt līgumā par projekta īstenošanu norādīto kopējo publiskā finansējuma summu, tas informē sadarbības iestādi par plānoto samazinājumu. Sadarbības iestāde ievieto savā tīmekļa vietnē aicinājumu projektā neiesaistītiem komersantiem kļūt par kompetences centra sadarbības partneriem, lai pieteiktu jaunus nozares vai individuālos pētījumus. Ja mēneša laikā pēc minētā aicinājuma publicēšanas nav saņemts neviens pieteikums, sadarbības iestāde, vienojoties ar kompetences centru, veic grozījumus līgumā par projekta īstenošanu un samazina līgumā par projekta īstenošanu norādīto kopējo publiskā finansējuma summu. Ja ir pieteikti jauni nozares vai individuālie pētījumi, grozījumus līgumā par projekta īstenošanu veic šo noteikumu 68.3 punktā noteiktajā kārtībā.

68.3 Jaunus nozares vai individuālos pētījumus iekļauj projektā, ja tie atbilst vienam no kompetences centra pētniecības virzieniem, kuri nodrošina kompetences centra definēto nozaru problēmu risināšanu, un tos atbalsta kompetences centrs un tā sadarbības partneri, kuri ir kompetences centra kapitāla daļu turētāji. Sadarbības iestāde izlases veidā, piemērojot uz risku analīzi balstītu pieeju, izvērtē pētījumu atbilstību šo noteikumu nosacījumiem un, vienojoties ar kompetences centru, veic grozījumus līgumā par projektu īstenošanu. Sadarbības iestāde var pieaicināt ekspertus, lai izvērtētu pētījumu atbilstību šo noteikumu nosacījumiem. Pētījumu īstenošanu var uzsākt pēc tam, kad stājušies spēkā atbilstoši grozījumi līgumā par projekta īstenošanu.

69. Sadarbības iestāde pārvērtē kompetences centra projektu vidējam termiņam atbilstoši šādiem nosacījumiem:

69.1. tiek vērtēti kompetences centra projekta ietvaros līdz 2013.gada 30.jūnijam sasniegtie darbības rādītāji vai arī pēc tam, kad kompetences centrs iesniedzis sadarbības iestādē starpposma maksājuma pieprasījumus par vismaz 25 % no līgumā par projekta īstenošanu norādītā kopējā publiskā finansējuma, ja tas noticis pirms 2013.gada 30.jūnija. Tai skaitā tiek vērtētas jaunradītās pētniecības un attīstības darba vietas gan kompetences centrā, gan pie kompetences centra sadarbības partneriem, piesaistītais privātā sektora finansējums pētniecībai un attīstībai, sekmīgi pabeigto nozares un individuālo pētījumu īpatsvars;

69.2. pamatojoties uz pārvērtēšanas rezultātiem, sadarbības iestāde var pieņemt lēmumu izbeigt līgumu par kompetences centra projekta īstenošanu, grozīt nosacījumus līgumā vai projekta īstenošanu turpināt bez izmaiņām. Ja sadarbības iestāde secina, ka līdz kompetences centra projekta pārvērtēšanas sākumam projekts nav īstenots saskaņā ar līgumu par kompetences centra projekta īstenošanu, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par minētā līguma izbeigšanu un kompetences centram izmaksātā finansējuma atgūšanu;

69.3. sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc projekta pārvērtēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 30.novembrim rakstiski paziņo kompetences centram par pieņemto lēmumu.

70. Lai saņemtu finansējumu, kompetences centrs un individuālo pētījumu īstenotāji izpilda šādus nosacījumus:

70.1. kompetences centrs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

70.2. kompetences centrs, sadarbības partneri, kas piedalās nozares vai individuālā pētījuma īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, un individuālo pētījumu īstenotāji, īstenojot nozares un individuālos pētījumus, nodrošina atsevišķu ar pētījumu īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti, kas atbilst normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā, kā arī finanšu pārskatus sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

70.3. ir sagatavots un līgumā par kompetences centra projekta īstenošanu paredzētajā laikā sadarbības iestādē iesniegts apstiprināts starpposma un noslēguma pārskats, ir pievienots maksājuma pieprasījums par faktiski veiktajām izmaksām un dokumentu kopijas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu, kas publicēts un norādīts sadarbības iestādes tīmekļa vietnē;

70.4. kompetences centra projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām pēc sadarbības iestādes veiktajām starpposma vai noslēguma pārskata un maksājuma pieprasījumu pārbaudēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondiem;

70.5. kompetences centrs un individuālo pētījuma īstenotāji ir iesnieguši sadarbības iestādē iepirkuma plānu;

70.6. kompetences centrs pirmo iepirkuma konkursu ir izsludinājis ne agrāk, kā noslēgts līgums par kompetences centra projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no līguma par kompetences centra projekta īstenošanu noslēgšanas dienas. Ja konkurss netiek izsludināts minētajā termiņā, sadarbības iestāde var lemt par līguma izbeigšanu;

70.7. projekts iesniegts, pirms kompetences centrs, sadarbības partneri, kuri piedalās nozares un individuālo pētījumu īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, un individuālo pētījumu īstenotāji ir uzsākuši atbalstāmās darbības.

71. Ja kompetences centrs, sadarbības partneri, kuri piedalās nozares vai individuālā pētījumu īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, vai individuālo pētījumu īstenotāji ir uzsākuši projekta iesniegumā iekļautās pētniecības darbības vai projekta grozījumos iekļautās pētniecības darbības attiecīgi pirms projekta iesnieguma vai projekta grozījumu iesniegšanas, finansējums netiek piešķirts.

72. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējumu:

72.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts kompetences centra projekta iesniegumā;

72.2. ja nav īstenota kāda no līgumā par kompetences centra projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts kompetences centra projekta mērķis;

72.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

72.4. ja līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots;

72.5. ja iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā;

72.6. ja kompetences centrs vai individuālā pētījuma īstenotājs projekta vai individuālā pētījuma īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis sadarbības iestādei nepatiesu informāciju, izņemot šo noteikumu 72.1.apakšpunktā minētos gadījumus;

72.7. šo noteikumu 38.1 punktā minētajā gadījumā;

72.8. ja aktivitātes ieviešanas gaitā tiek mainītas faktiskās attiecināmās izmaksas. Šādā gadījumā sadarbības iestāde veic pārrēķinu un atbilstoši koriģē finansējuma apmēru atbilstoši apstiprinātajai finansējuma intensitātei.

72.1 Ja sadarbības iestāde konstatē, ka konkrētais nozares pētījums neatbilst šo noteikumu 5.1 punkta nosacījumiem, tā pārtrauc attiecīgā nozares pētījuma finansēšanu un par pētījumam piešķirto publiskā finansējuma apmēru samazina līguma par projekta īstenošanu kopējo publisko finansējumu. Ja sadarbības iestāde jau ir izmaksājusi publisko finansējumu minētam nozares pētījumam, tā atgūst visu attiecīgajam pētījumam izmaksāto publisko finansējumu ar procentiem, kuri noteikti normatīvajos aktos par neatļauta valsts atbalsta atgūšanu.

73. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu, no kompetences centra, individuālo pētījumu īstenotājiem un sadarbības partneriem, kuri piedalās nozares vai individuālā pētījuma īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošo mantu vai cilvēkresursiem, un veikt pārbaudes projekta (tai skaitā nozares un individuālo pētījumu) īstenošanas vietā.

74. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta (tai skaitā nozares un individuālo pētījumu) izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

75. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu projekta īstenošanai paredzētu kompetences centra kontu. Noslēdzot trīspusējo līgumu par individuālā pētījuma īstenošanu, individuālā pētījuma īstenotājs, kompetences centrs un sadarbības iestāde var vienoties, ka maksājumus individuālā pētījuma īstenotājam veiks uz atsevišķu individuālā pētījuma īstenošanai paredzētu individuālā pētījuma īstenotāja kontu vai arī uz kompetences centra kontu, kurš savukārt veiks maksājumus individuālā pētījuma īstenotājam.

76. Projekta īstenošanas laikā kompetences centrs var saņemt vairākus avansa maksājumus, kas kopā nepārsniedz 35 % no publiskā finansējuma apmēra. Lai saņemtu avansa maksājumu, kompetences centrs iesniedz sadarbības iestādē bankas garantiju par avansa summu. Bankas garantijas termiņš nav īsāks par noteikto avansa izmaksas termiņu, kuram pieskaitīti divi mēneši. Kompetences centrs ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no dienas, kad sadarbības iestādē iesniegts attiecīgais avansa pieprasījums, iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu vai pieprasījumus par izsniegtā avansa apjomu. Ja kompetences centrs nevar izlietot avansa maksājumu minētajā termiņā, tas informē sadarbības iestādi, kura var lemt par avansa izmantošanas termiņa pagarinājumu. Ja sadarbības iestāde lemj par avansa termiņa pagarinājumu, kompetences centrs attiecīgi pagarina arī bankas garantijas termiņu.

77. Starpposma maksājumus var saņemt:

77.1. ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, ja starpposma pārskatu iesniedz par summu, kas nepārsniedz 200 000 latu;

77.2. biežāk nekā reizi trijos mēnešos, ja starpposma pārskatu iesniedz par summu, kas pārsniedz 200 000 latu.

78. Sadarbības iestāde starpposma un noslēguma maksājumu veic pēc finanšu līdzekļu saņemšanas no Eiropas Komisijas.

79. Kompetences centrs projekta noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk par 2015.gada 1.jūliju. Sadarbības iestāde var pagarināt minēto 15 darbdienu termiņu, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 1.jūlijam, ja kompetences centrs iesniedz sadarbības iestādē pamatotu iesniegumu ar lūgumu pagarināt projekta noslēguma pārskata iesniegšanas termiņu.

80. Sadarbības iestāde kompetences centram un individuālo pētījumu īstenotājiem izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz projekta un individuālā pētījuma attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem, ievērojot normatīvo aktu prasības maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā.

IX. Noslēguma jautājumi

81. Izmaksas, kas radušās sadarbības partneriem, kuri iesaistās nozares un individuālo pētījumu īstenošanā ar to valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu vai cilvēkresursiem un nodod tos kompetences centra vai individuālā pētījuma īstenotāja rīcībā attiecīgi nozares pētījuma vai individuālā pētījuma īstenošanai atbilstoši šo noteikumu 16.2.apakšpunktam, ir attiecināmas, ja tās radušās pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

82. Līdz 2012.gada 31.decembrim kompetences centrs iesniedz sadarbības iestādē papildinātu un aktualizētu projekta iesnieguma veidlapu (šo noteikumu 3.pielikums) un visu pētījumu aprakstus (šo noteikumu 3.pielikuma 8.sadaļā noteiktā veidlapa - nozares vai individuālā pētījuma apraksts), tai skaitā norādot katra pētījuma atbilstību šo noteikumu 5.1 punktā minētajai nozares pētījuma vai šo noteikumu 5.2 punktā minētajai individuālā pētījuma definīcijai.

83. Kompetences centrs nedeleģē projekta iesniegumā iekļauto un līdz 2011.gada 22.decembrim uzsākto individuālo pētījumu īstenošanu tādiem individuālo pētījumu īstenotājiem, kuri projekta iesnieguma iesniegšanas dienā neatbilda šo noteikumu 15.1 un 37.punkta nosacījumiem. Ja individuālais pētījums bija iekļauts projekta iesniegumā, bet nebija uzsākts līdz 2011.gada 22.decembrim, vai arī tiek iekļauts projektā ar šajā punktā minētajiem grozījumiem, kompetences centrs nedeleģē šādu individuālo pētījumu īstenošanu tiem individuālo pētījumu īstenotājiem, kuri grozījumu iesniegšanas dienā neatbilst šo noteikumu 15.1 un 37.punkta nosacījumiem. Sadarbības iestāde izlases veidā, piemērojot uz risku analīzi balstītu pieeju, izvērtē saņemto dokumentu atbilstību šo noteikumu nosacījumiem un, vienojoties ar kompetences centru, veic grozījumus līgumā par projekta īstenošanu. Lai izvērtētu saņemtos dokumentus, sadarbības iestāde var pieaicināt ekspertus. Līdz minēto grozījumu veikšanai sadarbības iestāde nepiemēro šo noteikumu 72.1 punktu.

84. Kompetences centrs līdz 2012.gada 31.decembrim:

84.1. iestrādā grāmatvedības politikā šo noteikumu 35.5.apakšpunktā minēto grāmatvedības standartu;

84.2. veic šo noteikumu 35.2 punktā minēto grozījumu kompetences centra statūtos, nosakot, ka kompetences centra mantas sadales plānu saskaņo ar sadarbības iestādi.

85. Šo noteikumu 35.5.apakšpunktu, 35.2, 68.1, 68.2 un 68.3 punktu piemēro no 2013.gada 1.janvāra.

86. Šo noteikumu 35.5 punktu nepiemēro pētījumiem, kuri ir uzsākti līdz 2011.gada 22.decembrim."

21. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.PavļutsEkonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra
noteikumiem Nr.702

"3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa
noteikumiem Nr.361

 

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 702Pieņemts: 09.10.2012.Stājas spēkā: 25.10.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 24.10.2012. OP numurs: 2012/168.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
252263
25.10.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)