Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.639

Rīgā 2014.gada 14.oktobrī (prot. Nr.55 46.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitāti "Kompetences centri"" (Latvijas Vēstnesis 2010, 69. nr.; 2011, 22. nr.; 2012, 83., 168. nr.; 2013, 223. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Šo noteikumu 19.1. un 19.2. apakšpunktā minētajām darbībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (turpmāk - finansējums) aktivitātes ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014).

3. Šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minētajām darbībām finansējumu aktivitātes ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013)."

2. Aizstāt 5.1. apakšpunktā vārdu "septiņi" ar vārdu "seši".

3. Papildināt noteikumus ar 8.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1.3. publicē valsts atbalsta tīmekļa vietnē informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam, kā arī nodrošina šīs informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas;".

4. Izteikt 8.2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.13. pirms šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minētā finansējuma piešķiršanas pārbauda, vai tas nepalielinās kopējo de minimis atbalsta apjomu, ko kompetences centrs saņēmis attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados, līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru;".

5. Aizstāt 8.2.14. apakšpunkta ievaddaļā skaitli un vārdu "1. jūlija" ar skaitli un vārdu "31. decembra".

6. Aizstāt 9. punktā skaitli un vārdu "37 373 845 lati" ar skaitli un vārdu "53 178 020 euro".

7. Izteikt 10., 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"10. Sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai definīcijai.

11. Lielie komersanti ir komersanti, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā noteiktajai definīcijai.

12. Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajai saistīto komersantu definīcijai."

8. Papildināt I nodaļu ar 12.1 un 12.2 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Viens vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

12.2 Piešķirot atbalstu, jāvērtē, vai atbalsta projekts nav kvalificējams kā vienots investīciju projekts atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam. Ja tas ir vienots investīciju projekts, piemēro nosacījumus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punktam."

9. Svītrot 15.3. apakšpunktā vārdus un skaitli "izņemot šo noteikumu 38.1 punktā minētos nosacījumus".

10. Izteikt 15.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.4. individuālo pētījumu īstenotāji un kompetences centri, kas veic šo noteikumu 19. punktā minētās darbības, vai to sadarbības partneri atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta definīciju;".

11. Izteikt 15.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.6. uz to vai tā sadarbības partneriem attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;".

12. Svītrot 15.7. apakšpunktu.

13. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Finansējumu piešķir:

19.1. individuālo pētījumu īstenotājam:

19.1.1. individuāliem rūpnieciskiem pētījumiem Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 85. punkta izpratnē;

19.1.2. individuālai eksperimentālai izstrādnei Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 86. punkta izpratnē;

19.2. kompetences centram:

19.2.1. nozares rūpnieciskiem pētījumiem Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 85. punkta izpratnē;

19.2.2. nozares eksperimentālai izstrādnei Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 86. punkta izpratnē;

19.3. kompetences centra projekta vadības izmaksu segšanai."

14. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Par neatbalstāmām darbībām šo noteikumu ietvaros tiek uzskatītas darbības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā noteiktajam."

15. Aizstāt 25.2.1.1. apakšpunktā skaiti un vārdu "13 latiem" ar skaitli un vārdu "18,50 euro".

16. Aizstāt 25.2.1.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "10 latiem" ar skaitli un vārdu "14,23 euro".

17. Aizstāt 25.2.1.3. apakšpunktā vārdus "astoņiem latiem" ar skaitli un vārdu "11,38 euro".

18. Aizstāt 25.4. apakšpunktā vārdus "minēto darījumu kontu" ar vārdiem "minēto bankas garantiju un darījumu kontu".

19. Izteikt 33.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.3. projekta vadības izmaksām:

33.3.1. 50 % - izmaksām, kas nav minētas šo noteikumu 33.3.2. apakšpunktā;

33.3.2. 100 % - bankas garantijas izmaksām."

20. Izteikt 34.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.3. pētījuma rezultāti publicēti vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of Science, SCOPUS vai ERIH (A vai B) datubāzēs vai plaši izplatīti tādā tehniskā vai zinātniskā konferencē, kuras konferenču rakstu krājums indeksēts Web of Science, SCOPUS vai ERIH (A vai B) datubāzēs."

21. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs vienam projekta iesniegumam ir 11 738 693 euro, no tā maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs projekta vadības izmaksu segšanai ir 66 667 euro gadā. Maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs vienam pētījumam nav noteikts. Maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apmērs visiem individuālajiem pētījumiem, kurus īsteno sadarbības partnera saistīto personu grupa, ir 2 223 238 euro, bet ne vairāk kā 25 % no projektam apstiprinātā publiskā finansējuma apmēra."

22. Aizstāt 37. punktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulas Nr. 800/2008 2. panta 8. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā".

23. Svītrot 38.1 punktu.

24. Papildināt V nodaļu ar 38.2 punktu šādā redakcijā:

"38.2 Atbalstu, kas tiek sniegts šo noteikumu ietvaros, var apvienot ar atbalstu, kas tiek sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 21., 22. un 23. pantu un kura izmaksas nav nosakāmas, ar nosacījumu, ka netiek pārsniegta pieļaujamā kopējā finansējuma summa vai intensitāte, kas noteikta šajos noteikumos."

25. Izteikt 69.3 punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Viens kompetences centrs var pieteikt papildu pētījumus ne vairāk kā par 2 845 744 euro, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo publiskā finansējuma apmēru vienam projekta iesniegumam - 11 738 693 euro."

26. Svītrot 72.7. apakšpunktu.

27. Izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Projekta īstenošanas laikā kompetences centrs var saņemt vairākus avansa maksājumus. Jauns avanss tiek izsniegts, ja kompetences centrs ir iesniedzis sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumus vismaz 95 % apmērā no izsniegtā avansa apjoma un ja sadarbības iestāde gūst pārliecību par avansa pilnīgas un efektīvas izmantošanas iespējām izdevumu attiecināmības periodā. Lai saņemtu avansa maksājumu, kompetences centrs var:

76.1. iesniegt sadarbības iestādē bankas garantiju par avansa summu. Bankas garantijas termiņš ir līdz 2016. gada 15. martam;

76.2. atvērt kredītiestādē, kas reģistrējusies kredītiestādes darbības veikšanai Latvijas Republikā, darījumu kontu, uz kuru sadarbības iestāde pārskaita avansu. Sadarbības iestāde, kompetences centrs un kredītiestāde noslēdz trīspusēju līgumu, kurā savstarpēji vienojas par nosacījumiem, lai kompetences centram būtu iespējams saņemt avansa maksājumu. Darījumu kontā iemaksāto summu visu vai pa daļām pārskaita kompetences centram pēc tam, kad sadarbības iestāde ir iesniegusi bankā atbilstošu rīkojumu."

28. Svītrot 76.1 punktu.

29. Aizstāt 77.1. un 77.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "200 000 latu" ar skaitli un vārdu "284 575 euro".

30. Izteikt 79. punktu šādā redakcijā:

"79. Kompetences centrs projekta īstenošanu pabeidz līdz 2015. gada 31. decembrim un 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas iesniedz sadarbības iestādē projekta noslēguma pārskatu. Sadarbības iestāde var pagarināt minēto 15 darbdienu termiņu, bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada 31. janvārim, ja kompetences centrs iesniedz sadarbības iestādē pamatotu iesniegumu ar lūgumu pagarināt projekta noslēguma pārskata iesniegšanas termiņu."

31. Svītrot 2. pielikuma 2. punktu.

32. Papildināt 2. pielikumu ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Vadības izmaksām Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, L 352) 1. panta 1. punktā minētajām nozarēm."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 639Pieņemts: 14.10.2014.Stājas spēkā: 31.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 215, 30.10.2014. OP numurs: 2014/215.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
269855
31.10.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)