Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumus Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.262

Rīgā 2010.gada 16.martā (prot. Nr.14 31.§)
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. panta ceturto daļu,
31.1 panta devīto daļu un 31.panta trešo un piekto daļu
(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. nosacījumus elektroenerģijas ražošanai, izmantojot Latvijas Republikas teritorijā esošus vai Latvijas Republikā iegūtus atjaunojamos energoresursus;

1.2. kritērijus, saskaņā ar kuriem ražotājs, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā;

1.3. (svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215);

1.4. no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas obligāti iepērkamā apjoma noteikšanas, īstenošanas un uzraudzības kārtību;

1.5. (svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215);

1.6. no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no energoresursu veida;

1.7. kārtību, kādā var atteikties no tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

1.8. (svītrots ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.913);

1.9. pasākumus, lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no biomasas;

1.10. (svītrots ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.913);

1.11. (svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215);

1.12. (svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215);

1.13. kārtību, kādā aptur valsts atbalsta izmaksu;

1.14. pārkāpumus, par kuriem atceļamas tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, kā arī kārtību, kādā tās atceļamas;

1.15. nosacījumus un metodiku nepamatoti vai nelikumīgi saņemtā valsts atbalsta atgūšanai par elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem.

(Grozīts ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 291)

2. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

3. Kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros var komersanti, kuri elektroenerģiju ražo vai plāno ražot no atjaunojamiem energoresursiem elektrostacijā Latvijas Republikas teritorijā, izmantojot:

3.1. hidroenerģiju;

3.2. biogāzi;

3.3. jebkāda veida cietu vai šķidru biomasu;

3.4. vēja enerģiju, ja vēja elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz 0,25 MW un tā ir pieslēgta pie 20/0,4 kV elektroenerģijas sadales sistēmas operatora transformatora 0,4 kV pusē;

3.5. vēja enerģiju, ja elektroenerģija tiek vai tiks ražota elektrostacijās, kas nav minētas šo noteikumu 3.4.apakšpunktā;

3.6. saules enerģiju.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.606)

4. Pretendēt uz kvalificēšanos elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros var šādi komersanti, ja to elektrostacijas nav ieviestas vai tās nav plānots ieviest Elektroenerģijas tirgus likuma 23.pantā noteiktajā kārtībā:

4.1. komersants, kura īpašumā vai lietojumā ir elektrostacija, kurā elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus;

4.2. komersants, kurš plāno palielināt tā īpašumā vai lietojumā esošas elektrostacijas jaudu, ja minētajā elektrostacijā elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus;

4.3. komersants, kurš plāno uzbūvēt elektrostaciju, kurā elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

(Grozīts ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

5. Iesniegumā par tiesību iegūšanu pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros (2.pielikums) norādītā elektrostacijas jauda nedrīkst pārsniegt Ekonomikas ministrijas (turpmāk – ministrija) izsniegtajā elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanas atļaujā vai jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanas atļaujā norādīto jaudu, bet no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms, ko komersants gada laikā vēlas pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, – lielumu, ko aprēķina, iesniegumā norādīto jaudu reizinot ar šādiem jaudu izmantošanas laikiem:

5.1. hidroelektrostacijām – 5000 stundu gadā;

5.2. vēja elektrostacijām – 3500 stundu gadā;

5.3. elektrostacijām, kas nav minētas šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā, – 8000 stundu gadā.

(Grozīts ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

6. Ja elektrostacijā, kurā elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem, izmanto arī citus kurināmā veidus, elektrostaciju aprīko ar mērierīču sistēmu, kas ļauj atsevišķi uzskaitīt katra veida kurināmā patēriņu. Ja no atjaunojamiem energoresursiem saražotā elektroenerģija veido vismaz 90 % no elektrostacijā patērētā kurināmā apjoma, tad pieņem, ka visa elektrostacijā saražotā elektroenerģija ir iegūta no atjaunojamiem energoresursiem. Tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros komersants var iegūt tikai no atjaunojamiem energoresursiem saražotai elektroenerģijai. Tās apjomu nosaka, izmantojot šādu formulu:

EAER = E × BAER × qAER, kur
Σ (Bi × qi)

EAER  – elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms gadā (MWh);

E – kopējais elektrostacijā saražotais elektroenerģijas apjoms gadā (MWh);

BAER – elektrostacijā patērētais atjaunojamo energoresursu apjoms gadā (t) vai (m3);

qAER – elektrostacijā patērēto atjaunojamo energoresursu siltumspēja (MWh/t) vai (MWh/m3);

Bi  – elektrostacijā patērētais viena noteikta veida kurināmā apjoms gadā (t) vai (m3);

qi – elektrostacijā patērētā viena noteikta veida kurināmā siltumspēja (MWh/t) vai (MWh/m3).

6.1 Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs) organizē to elektroenerģijas ražotāju darbības uzraudzību un kontroli, kuri izmanto šajos noteikumos minētās tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Birojam ir tiesības grozīt vai atcelt lēmumus, ar kuriem piešķirtas tiesības uz elektroenerģijas obligāto iepirkumu, kā arī pieņemt lēmumus par valsts atbalsta izmaksas apturēšanu un nepamatoti vai nelikumīgi saņemtā valsts atbalsta atgūšanu. Birojs, pieņemot lēmumu obligātā iepirkuma uzraudzības vai kontroles ietvaros, par to triju darbdienu laikā informē sistēmas operatoru un publisko tirgotāju.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

II. Kvalifikācijas kritēriji hidroelektrostacijās saražotās elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros

7. Lai kvalificētos tiesību iegūšanai pārdot hidroelektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, komersants iesniedz ministrijā attiecīgu iesniegumu (2.pielikums). Iesniegumu komersants iesniedz ministrijā no attiecīgā gada 1.aprīļa.

8. Šo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu. Ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

9. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

9.1. hidroelektrostacijas aprakstu (brīvā formā), kurā ražo vai kurā plānots ražot elektroenerģiju, pamatojot iesniegumā iekļautos rādītājus un norādot būtiskāko informāciju par elektrostaciju – atrašanās vietu, uzstādīto vai plānoto elektrisko jaudu un izmantojamās tehnoloģijas;

9.2. komersants, kurš plāno būvēt hidroelektrostaciju, – dokumentu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izgatavotu dokumenta kopiju, kas apliecina īpašuma vai lietojuma tiesības uz teritoriju, kurā plānota būvniecība;

9.3. komersants, kurš vēlas iegūt tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros tā īpašumā vai lietojumā esošā hidroelektrostacijā saražoto elektroenerģiju, – dokumentu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izgatavotu dokumenta kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā elektrostacija ir komersanta īpašumā vai lietojumā;

9.4. komersants, kurš plāno būvēt elektrostaciju, kas elektroenerģijas ražošanai izmantos hidroenerģiju, vai arī palielināt esošas hidroelektrostacijas jaudu, – Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes atzinumu, ka iecerētais projekts atbilst Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.27 "Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus".

10. Ministrija šo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu izskata mēneša laikā no tā saņemšanas. Ministrija ir tiesīga pārbaudīt šo noteikumu 9.punktā minētajos dokumentos norādītās informācijas patiesumu un to izsniedzēju identitāti. Ja iesniegums nesatur visu šo noteikumu 2.pielikumā norādīto informāciju vai nav noformēts atbilstoši šo noteikumu 8.punktā minētajām prasībām, vai iesniegumam nav pievienoti visi dokumenti atbilstoši šo noteikumu 9.punktam, vai iesniegumam pievienotajos dokumentos norādītā informācija nav patiesa, ministrija lūdz trūkstošo informāciju vai dokumentu iesniegt mēneša laikā. Ja komersants noteiktajā termiņā prasīto nav iesniedzis, ministrija pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu un informē par to komersantu, nosūtot komersantam attiecīgo lēmumu.

11. Ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām, ministrija, pamatojoties uz iesniegumā sniegto informāciju, mēneša laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas pārbauda komersanta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktā minētajām prasībām. Ja komersants un tā iesniegums atbilst prasībām, ministrija pieņem lēmumu piešķirt komersantam tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

(Grozīts ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 444; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 291)

12. Šo noteikumu 11. punktā minētajā lēmumā ministrija papildus Administratīvā procesa likumā noteiktajam norāda:

12.1. (svītrots ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 444);

12.2. elektroenerģijas ražotāja reģistrācijas numuru un izdošanas datumu, ja normatīvie akti nosaka tās nepieciešamību attiecīgajai elektrostacijai;

12.3. elektrostacijas adresi vai atrašanās vietu;

12.4. (svītrots ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 444);

12.5. elektroenerģijas iepirkuma apjomu kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros;

12.6. ja elektrostacijā dažādās elektroenerģijas ražošanas iekārtās izmanto dažāda veida energoresursus, – to iekārtu operatīvos apzīmējumus, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus;

12.7. termiņus, kurus komersantam jāievēro atbilstoši šo noteikumu 47. un 54.punktam.

(Grozīts ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr. 913; MK 28.08.2012. noteikumiem Nr. 606; MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 444)

13. Ministrija pieņem lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros šādos gadījumos:

13.1. komersanta iesniegums neatbilst šo noteikumu 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktā minētajām prasībām;

13.2. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegtie dati ir pretrunīgi vai nav pamatoti, vai arī ir pieļautas aritmētiskas kļūdas, kas liedz gūt pārliecību par atbilstību šo noteikumu 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punktā minētajām prasībām, un komersants šo noteikumu 10.punktā minētajā termiņā nav novērsis konstatētos trūkumus;

13.3. (svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215);

13.4. elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas ir ieviestas vai tās paredzēts ieviest Elektroenerģijas tirgus likuma 23.pantā noteiktajā kārtībā;

13.5. komersanta iesniegums ir pretrunā Elektroenerģijas tirgus likuma normām.

13.1 (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

III. Kvalifikācijas kritēriji biomasas, biogāzes, saules vai vēja elektrostacijās saražotās elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros

14. Lai kvalificētos tiesību iegūšanai pārdot biomasas, biogāzes, saules vai vēja elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, komersants piedalās ministrijas organizētajos konkursos, iesniedzot ministrijā attiecīgu iesniegumu (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

15. Šo noteikumu 14.punktā minēto iesniegumu noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

16. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

17. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

18. Ja elektroenerģiju ražo vai plāno ražot biomasas vai biogāzes elektrostacijās, komersants iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

18.1. biomasas vai biogāzes elektrostacijas aprakstu. Aprakstā norāda enerģijas ražošanai izmantojamo energoresursu veidu, elektrostacijas atrašanās vietu, elektrostacijā uzstādīto vai plānoto uzstādāmo elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas jaudu un plānoto saražojamās enerģijas daudzumu, elektrostacijā izmantojamās tehnoloģijas, kā arī termiņus, kad plānots uzsākt elektroenerģijas ražošanu, vai, ja elektrostacija jau ir nodota ekspluatācijā, – datumu, kad uzsākta elektroenerģijas ražošana;

18.2. komersants, kurš plāno būvēt biomasas vai biogāzes elektrostaciju, – dokumentu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izgatavotu dokumenta kopiju, kas apliecina īpašuma vai lietojuma tiesības uz teritoriju, kurā plānota būvniecība;

18.3. komersants, kurš vēlas iegūt tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros tā īpašumā vai lietojumā esošā biomasas vai biogāzes elektrostacijā saražoto elektroenerģiju, – dokumentu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izgatavotu dokumenta kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā elektrostacija ir komersanta īpašumā vai lietojumā;

18.4. apliecinājumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam.

18.1 Komersants, kurš elektroenerģijas ražošanai izmanto šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto cieto biomasu, laikā, kad tas izmanto piešķirtās obligātā iepirkuma tiesības, var lūgt birojam atļauju pilnībā vai daļēji aizstāt šo noteikumu 14. punktā minētajā iesniegumā norādīto cietās biomasas kurināmo ar citu cietās biomasas kurināmo. Šādā gadījumā komersants iesniedz birojā iesniegumu, kurā norāda informāciju par iecerēto cietās biomasas kurināmā aizstāšanu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma 3. punktam, kā arī pamato kurināmā aizstāšanu. Birojs pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē iesnieguma atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja komersanta iesniegums atbilst minētajām prasībām, birojs pieņem lēmumu, ar kuru groza šo noteikumu 36. punktā minēto lēmumu, nosakot cietās biomasas kurināmā veida maiņu.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

19. Ja elektroenerģiju ražo vai plāno ražot vēja elektrostacijās, komersants iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

19.1. vēja elektrostacijas aprakstu. Aprakstā norāda uzstādīto turbīnu vai plānoto uzstādāmo turbīnu parametrus, jaudu, skaitu un gabarītus, vēja turbīnu skaitu un to izvietojumu elektrostacijas teritorijā, elektrostacijas teritorijas karti, elektrostacijas atrašanās vietu, kā arī termiņus, kad plānots uzsākt elektroenerģijas ražošanu, vai, ja elektrostacija jau ir nodota ekspluatācijā, – datumu, kad uzsākta elektroenerģijas ražošana;

19.2. komersants, kurš plāno būvēt vēja elektrostaciju, – dokumentu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izgatavotu dokumenta kopiju, kas apliecina īpašuma vai lietojuma tiesības uz teritoriju, kurā plānota būvniecība;

19.3. komersants, kurš vēlas iegūt tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros tā īpašumā vai lietojumā esošā vēja elektrostacijā saražoto elektroenerģiju, – dokumentu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izgatavotu dokumenta kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā elektrostacija ir komersanta īpašumā vai lietojumā;

19.4. komersants, kurš elektroenerģijas ražošanai plāno uzstādīt šo noteikumu 3.5.apakšpunktā minētās iekārtas, – būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta plānošanas un arhitektūras uzdevuma plānotās elektrostacijas būvniecībai apliecinātu kopiju;

19.5. apliecinājumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam.

20. Ja elektroenerģiju ražo vai plāno ražot saules elektrostacijās, komersants iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

20.1. saules elektrostacijas aprakstu. Aprakstā norāda elektrostacijas atrašanās vietu, elektrostacijā uzstādīto vai plānoto uzstādāmo elektrisko jaudu un plānoto saražojamās elektroenerģijas daudzumu, elektrostacijā izmantojamās tehnoloģijas, kā arī termiņus, kad plānots uzsākt elektroenerģijas ražošanu, vai, ja elektrostacija jau ir nodota ekspluatācijā, – datumu, kad uzsākta elektroenerģijas ražošana;

20.2. komersants, kurš plāno būvēt saules elektrostaciju, – dokumentu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izgatavotu dokumenta kopiju, kas apliecina īpašuma vai lietojuma tiesības uz teritoriju, kurā plānota būvniecība;

20.3. komersants, kurš vēlas iegūt tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros tā īpašumā vai lietojumā esošā saules elektrostacijā saražoto elektroenerģiju, – dokumentu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izgatavotu dokumenta kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā elektrostacija ir komersanta īpašumā vai lietojumā;

20.4. apliecinājumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam.

21. Komersants, gatavojot iesniegumu, ievēro šo noteikumu 5., 6. vai 7.pielikumā minētos administratīvās vērtēšanas kritērijus un pievieno visus šo noteikumu 18., 19. vai 20.punktā minētos dokumentus, kas attiecināmi uz komersantu.

22. Ja iesniegums neatbilst kādam no administratīvās vērtēšanas kritērijiem vai tam nav pievienots kāds no šo noteikumu 18., 19. vai 20.punktā minētajiem dokumentiem, kas attiecināmi uz komersantu, vai kāds no dokumentiem atzīstams par neatbilstošu šo noteikumu prasībām, iesniegums netiek vērtēts un komersants nevar kvalificēties elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību iegūšanai. Kvalitātes vērtēšanas kritērijos minēto dokumentu pievienošana nav obligāta.

23. Iesniegumus konkursam iesniedz uzaicinājumā norādītajā vietā. Iesniegumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu.

24. Komersants iesniegumu apzīmogo un ievieto aploksnē. Aploksni ieliek ārējā aploksnē un aizzīmogo. Uz iekšējās aploksnes norāda komersanta nosaukumu un adresi. Uz iekšējās un ārējās aploksnes komersants norāda šādu informāciju:

24.1. ministrijas nosaukumu un uzaicinājumā norādīto adresi;

24.2. uzaicinājumā norādīto konkursa nosaukumu, norādi "Neatvērt pirms (datums)" (norāda uzaicinājumā minēto pēdējo iesniegumu iesniegšanas dienu).

25. Ja uz ārējās aploksnes nav norādīta šo noteikumu 24.punktā minētā informācija un aploksne nav apzīmogota, ministrija neuzņemas atbildību par iesniegumu, kas ir nepareizi ievietots aploksnē vai priekšlaikus atvērts. Ja ārējā aploksne atklāj dalībnieka identitāti, ministrija negarantē iesnieguma anonimitāti, bet tas nav pamats iesnieguma noraidīšanai.

26. Pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām ministrija paziņo visiem konkursa dalībniekiem konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) iesniegumu atvēršanas sēdes norises dienu, laiku un vietu. Konkursa dalībniekiem ir tiesības piedalīties iesniegumu atvēršanas sēdē.

27. Aploksnes ar iesniegumiem atver tikai pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja iesniegums ir iesniegts pēc uzaicinājumā noteiktā termiņa, iesniegumu nosūta atpakaļ neatvērtu.

IV. Iesniegumu par tiesībām pārdot biomasas, biogāzes, saules un vēja elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vērtēšana un lēmumu pieņemšana

28. Šo noteikumu 14.punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus vērtē komisija:

28.1. komisijas sastāvā ir četri pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, viens pārstāvis no Zemkopības ministrijas, viens pārstāvis no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un viens pārstāvis no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – regulators);

28.2. komisijas priekšsēdētāju un balsstiesīgos komisijas locekļus apstiprina ministrijas administratīvais vadītājs;

28.3. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām, iepriekš piesakoties ministrijā, var piedalīties nevalstisko organizāciju pārstāvji;

28.4. komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sanāksmē piedalās vairāk kā puse komisijas locekļu.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.606)

29. Komisija vērtē iesniegumu atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām un attiecīgi šo noteikumu 5., 6. vai 7.pielikumā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

30. Kritēriju vērtēšanas secība:

30.1. vispirms vērtē iesnieguma un tam pievienoto dokumentu atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

30.2. ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti neatbilst kādam no administratīvās vērtēšanas kritērijiem, iesnieguma vērtēšanu neturpina un komisija pieņem lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

30.3. ja iesniegums neatbilst šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajām prasībām vai iesniegumā norādītais no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms neatbilst šo noteikumu 5.punktā minētajam apjomam, iesnieguma vērtēšanu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem neturpina un komisija pieņem lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

30.4. ja iesniegums atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, iesnieguma vērtēšanu turpina atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, par katru atbilstību piešķirot noteiktu punktu skaitu;

30.5. ja divi vai vairāki iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, pieņemot lēmumu, ievēro šādus principus:

30.5.1. priekšroka tiek dota tam iesniegumam, kuram piešķirto punktu skaits saņemts par atbilstību tiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kuriem noteikta lielāka prioritāte (šo noteikumu 5., 6. un 7.pielikumā minētie kvalitātes vērtēšanas kritēriji sarindoti prioritārā secībā);

30.5.2. ja saskaņā ar šo noteikumu 30.5.1.apakšpunktu nav nosakāms, kuram no iesniegumiem ir dodama priekšroka, priekšroku dod tam iesniegumam, kuram pievienotajā elektrostacijas aprakstā norādīts īsāks termiņš, kurā plānots uzsākt elektroenerģijas ražošanu;

30.6. ja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos nav nepieciešamās informācijas vai tā nav pilnīga, lai izvērtētu iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav iesniegta valsts valodā, tiek uzskatīts, ka iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam.

31. Ja iesniegums atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem un šajos noteikumos minētajām prasībām, kā arī atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir saņēmis attiecīgu punktu skaitu, komisija pieņem lēmumu piešķirt komersantam tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

32. Komisija pieņem lēmumu piešķirt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju par tādu elektroenerģijas apjomu, par kādu ir ticis organizēts konkurss.

33. Ja iesniegumos, kas atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem un šajos noteikumos minētajām prasībām, norādītā no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoma kopsumma pārsniedz elektroenerģijas apjomu, par kuru izsludināts konkurss, komisija pieņem lēmumu piešķirt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros tiem komersantiem, kuru iesniegumi atbilstoši vērtēšanas rezultātiem ieguvuši visvairāk punktu.

34. Ja konkursam pieejamais elektroenerģijas apjoms pārsniedz šo noteikumu 31.punktā minēto komersantu iesniegumos norādīto elektroenerģijas apjoma kopsummu, komisija piešķir tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros tam komersantam, kura iesniegums pēc iesniegumu sarindošanas prioritārā secībā ir saņēmis visvairāk punktu. Ja minētā komersanta iesniegumā norādītais elektroenerģijas apjoms pārsniedz pieejamo elektroenerģijas apjomu, viņam piedāvā samazināt iesniegumā norādīto obligāti iepērkamo no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomu. Par lēmumu komersants rakstiski paziņo komisijai 15 dienu laikā.

35. Ja, sarindojot iesniegumus atbilstoši kritērijiem un šajos noteikumos ietvertajiem nosacījumiem prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo iesniegumu un ņemot vērā šo noteikumu 31. un 34.punkta nosacījumus, attiecīgajam iesniegumam obligātā iepirkuma ietvaros piešķiramā elektroenerģijas apjoma nepietiek, komisija pieņem lēmumu nepiešķirt attiecīgajam komersantam tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

36. Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas pieņemtajiem lēmumiem, ministrija līdz attiecīgā gada 31.novembrim pieņem galīgo lēmumu piešķirt vai nepiešķirt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un nosūta attiecīgo lēmumu komersantam. Lēmumā norāda elektroenerģijas iepirkuma apjomu kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.606)

V. Cenas noteikšana elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus

37. Komersantiem, kuri šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir ieguvuši tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pārdošanas cenu elektroenerģijas apjomam, ko tie ir tiesīgi pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, aprēķina, izmantojot šādas formulas:

37.1. šo noteikumu 3.4.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C = 147 × k × s;

37.2. šo noteikumu 3.4.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām 10 gadus pēc šo noteikumu 37.1.apakšpunktā minētā termiņa:

C = 147 ×  k × 0,6 ×  s;

37.3. šo noteikumu 3.5.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C = 120 × k × s;

37.4. šo noteikumu 3.5.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām 10 gadus pēc šo noteikumu 37.3.apakšpunktā minētā termiņa:

C = 120 × k × 0,6 × s;

37.4.1 (apakšpunkts stājas spēkā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir sniegusi pozitīvu atzinumu par tā saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, un tiks iekļauts noteikumu redakcijā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"; sk. 115. un 116. punktu);

37.5. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW un biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu 2 MW vai lielāku 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C =158,347 ×  k ×  s;

37.6. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW un biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu 2 MW vai lielāku 10 gadus pēc šo noteikumu 37.5.apakšpunktā minētā termiņa:

C =119,640 × k × s;

37.7. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, lielāku par 4 MW, 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C =126,677 × k × s;

37.8. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, lielāku par 4 MW, 10 gadus pēc šo noteikumu 37.7.apakšpunktā minētā termiņa:

C =105,565 × k × s;

37.9. biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, mazāku par 2 MW, 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C = 188 ×  k × s;

37.10. biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, mazāku par 2 MW, 10 gadus pēc šo noteikumu 37.9.apakšpunktā minētā termiņa:

C = 188 ×  k × 0,8 × s;

37.11. hidroelektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 5 MW 10 gadus no šo noteikumu 11.punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas:

C = 159 ×  k × s;

37.12. hidroelektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 5 MW 10 gadus pēc šo noteikumu 37.11.apakšpunktā minētā termiņa:

C = 159 ×  k × 0,8 × s;

37.13. saules elektrostacijām 20 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C = 427 ×  s;

37.14. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW un biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu 2 MW vai lielāku 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas šo noteikumu 61.punktā minētajā gadījumā:

C =126,677 × k × s;

37.15. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW un biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu 2 MW vai lielāku 10 gadus pēc šo noteikumu 37.5.apakšpunktā minētā termiņa šo noteikumu 61.punktā minētajā gadījumā:

C =95,712 × k × s;

37.16. biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, mazāku par 2 MW, 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas šo noteikumu 61.punktā minētajā gadījumā:

C = 188 ×  k × 0,8 × s;

37.17. biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, mazāku par 2 MW, 10 gadus pēc šo noteikumu 37.9.apakšpunktā minētā termiņa šo noteikumu 61.punktā minētajā gadījumā:

C = 188 ×  k × 0,64 × s;

37.18. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, lielāku par 4 MW, 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas šo noteikumu 61.punktā minētajā gadījumā:

C = 101,342 × k × s;

37.19. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, lielāku par 4 MW, 10 gadus pēc šo noteikumu 37.7.apakšpunktā minētā termiņa šo noteikumu 61.punktā minētajā gadījumā:

C = 84,452 × k × s, kur

C – cena bez pievienotās vērtības nodokļa, par kādu publiskais tirgotājs iepērk no elektrostacijas elektroenerģiju (EUR/MWh), kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem;

k – cenas diferencēšanas koeficients, kas noteikts šo noteikumu 8.pielikumā;

s – cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai.

(Grozīts ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr. 913; MK 05.11.2013. noteikumiem Nr. 1271; MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 444; MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

37.1 (Svītrots ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 444)

37.2 (Svītrots ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 444)

37.3 Šo noteikumu 37. punktā minētajā formulā izmantotais cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai s:

37.1. nav mazāks par 0 un nepārsniedz 1, un ir noteikts lēmumā saskaņā ar šo noteikumu 63.10 punktu;

37.3 2. ir vienāds ar 1, ja nav izdots lēmums saskaņā ar šo noteikumu 63.10 punktu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

38. Ja elektrostacijā elektroenerģija tiek ražota ne tikai no atjaunojamiem energoresursiem, bet arī no cita veida energoresursiem, cenu atbilstoši šo noteikumu 37.punktam nosaka tikai tai elektroenerģijas daļai, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, bet par pārējās ražotās elektroenerģijas cenu un pārdošanas nosacījumiem komersants vienojas ar jebkuru elektroenerģijas tirgus dalībnieku.

39. No atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomam, ko komersanti nepārdod obligātā iepirkuma ietvaros, pārdošanas nosacījumus un cenu nosaka, komersantam vienojoties ar jebkuru elektroenerģijas tirgus dalībnieku.

40. (Svītrots ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 444)

VI. Obligātā iepirkuma īstenošana un uzraudzība

41. Komersanta iegūtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros nav nododamas citai personai, pārdodamas, dāvināmas vai kā citādi atsavināmas.

42. Komersants, kurš ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, bet nav ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ir tiesīgs to pārdot jebkuram tirgus dalībniekam, savstarpēji vienojoties par pārdošanas nosacījumiem.

43. Komersants ir tiesīgs atteikties no elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesībām, iesniedzot birojā attiecīgu iesniegumu. Birojs mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par šo noteikumu 11. vai 36. punktā minētā lēmuma atcelšanu.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

44. Publiskais tirgotājs no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas iepirkšanu obligātā iepirkuma ietvaros pārtrauc sešu mēnešu laikā no dienas, kad komersants paziņojis par atteikšanos no tiesībām pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

45. Birojs reģistrē un uzskaita visus izsniegtos šo noteikumu 11. un 36.punktā minētos lēmumus. Birojs savā tīmekļa vietnē publicē šādu informāciju:

45.1. visu lēmumu sarakstu, atbilstoši kuriem komersantam piešķirtas tiesības pārdot elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, norādot lēmumu izsniegšanas datumu, komersanta firmu, elektrostacijas veidu, uzstādīto jaudu un elektroenerģijas apjomu gadā, ko komersants tiesīgs pārdot obligātā iepirkuma ietvaros;

45.2. (svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215);

45.3. (svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215);

45.4. līdz katra gada 1.martam – summu, kas komersantam izmaksāta iepriekšējā gadā elektroenerģijas obligātā iepirkuma ietvaros.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

46. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

47. Šo noteikumu 4.2. vai 4.3.apakšpunktā minētais komersants, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros:

47.1. kopā ar iesniegumu vai divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 11. vai 36.punktā minētā lēmuma saņemšanas iesniedz kredītiestādes neatsaucamu izziņu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts. Ja projekta īstenošanā komersants plāno ieguldīt privātos vai kādus citus finanšu līdzekļus, komersants iesniedz kredītiestādes izziņu, kas apliecina, ka komersantam ir pieejami projekta īstenošanai nepieciešamie līdzekļi un ka komersanta finanšu līdzekļi ir uzkrāti termiņdepozītā vai mērķkrājkontā uz termiņu, kas nav īsāks par trim mēnešiem no projekta iesniegšanas dienas ministrijā. Ja komersants minētos dokumentus ir iesniedzis kopā ar šo noteikumu 14.punktā minēto iesniegumu, atkārtoti tie nav jāsniedz;

47.2. 12 mēnešu laikā pēc šo noteikumu 11. vai 36.punktā minētā lēmuma saņemšanas saņem būvatļauju elektrostacijas būvniecībai un iesniedz ministrijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izgatavotu būvatļaujas kopiju. Ja komersants būvatļauju jau ir iesniedzis kopā ar šo noteikumu 14.punktā minēto iesniegumu, viņam šie dokumenti atkārtoti nav jāsniedz;

47.3. 12 mēnešu laikā no šo noteikumu 11. vai 36.punktā minētā lēmuma saņemšanas uzsāk būvēt elektrostaciju, kurā elektroenerģijas ražošanai tiks izmantoti šo noteikumu 3.2., 3.3. vai 3.6.apakšpunktā minētie atjaunojamie energoresursi vai palielināta tās jauda, vai 18 mēnešu laikā no šo noteikumu 11. vai 36.punktā minētā lēmuma pieņemšanas uzsāk būvēt elektrostaciju, kurā elektroenerģijas ražošanai tiks izmantoti šo noteikumu 3.1., 3.4. vai 3.5.apakšpunktā minētie atjaunojamie energoresursi vai tiks palielināta tās jauda. Par elektrostacijas būvniecības uzsākšanu vai tās jaudas palielināšanu komersants līdz minētajam termiņam rakstiski informē ministriju un iesniedz galvenā būvuzņēmēja apliecinājumu, ka būvniecība vai jaudas palielināšana ir uzsākta.

48. Ministrijai ir tiesības pārbaudīt šo noteikumu 47.punktā minēto komersanta iesniegto dokumentu autentiskumu, kā arī pārbaudīt, vai attiecīgās elektrostacijas būvniecība vai tās jaudas palielināšana ir uzsākta.

49. Ja komersants neizpilda šo noteikumu 47.punktā minētos pienākumus, ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 11. vai 36.punktā minētā lēmuma atcelšanu, izņemot gadījumus, ja komersants ir iesniedzis ministrijā iesniegumu ar lūgumu pagarināt termiņu uz laiku, ne ilgāku par astoņiem mēnešiem, norādot šo noteikumu 47.punktā minēto pienākumu izpildes termiņu. Komersants, kas plāno ražot elektroenerģiju, izmantojot šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. vai 3.6.apakšpunktā minētos energoresursus, norāda minētajā iesniegumā attiecīgu informāciju un pievieno iesniegumam dokumentus, kas apliecina atbilstību visiem vai dažiem attiecīgi šo noteikumu 5., 6. vai 7.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem.

50. Ja komersants elektroenerģijas ražošanai plāno izmantot šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētos energoresursus un ir iesniedzis ministrijā iesniegumu ar lūgumu pagarināt šo noteikumu 47.punktā minētos termiņus, ministrija izvērtē minēto iesniegumu, pamatojoties uz tajā norādīto informāciju, un pieņem lēmumu noraidīt lūgumu par termiņa pagarinājumu, pagarināt termiņu uz īsāku laikposmu vai pagarināt iesniegumā norādīto termiņu.

51. Ja komersants elektroenerģijas ražošanai plāno izmantot šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. vai 3.6.apakšpunktā minētos energoresursus, ministrija šo noteikumu 49.punktā minēto iesniegumu izvērtē atbilstoši šo noteikumu 5., 6. vai 7.pielikumā ietvertajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Ministrija pieņem lēmumu par termiņa pagarināšanu, kas nav ilgāks par astoņiem mēnešiem, ja atkārtotajā vērtēšanā pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem komersanta iesniegums saņēmis vismaz 50 punktus.

52. (Svītrots ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 291)

53. Lai pārdotu no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros:

53.1. elektrostaciju pieslēdz licencēta sistēmas operatora tīklam un aprīko ar saražotās elektroenerģijas uzskaites mēraparātiem, kā arī ar elektrotīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem. Elektrotīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātus uzstāda un noplombē sistēmas operators;

53.2. elektrostaciju aprīko ar siltumenerģijas uzskaites mēraparātu vai mēraparātu sistēmu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību un nodrošina koģenerācijas iekārtā saražotās siltumenerģijas, atsevišķos siltumenerģijas ražošanas katlos vai citā veidā saražotās siltumenerģijas un efektīvi izlietotās siltumenerģijas atsevišķu uzskaiti.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā; sk. 108. punktu)

53.1 Lai pārdotu no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, komersants nodrošina:

53.1. saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas uzskaiti ne retāk kā reizi dienā un patērētā kurināmā uzskaiti ne retāk kā reizi mēnesī. Uzskaites dati tiek uzglabāti ne mazāk kā piecus gadus pēc kārtējā kalendāra gada beigām;

53.2. elektroenerģijas, siltumenerģijas un kurināmā padeves pieslēguma shēmu izvietošanu elektrostacijā redzamā vietā.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

54. Komersants, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros:

54.1. 24 mēnešu laikā no šo noteikumu 11. vai 36.punktā minētā lēmuma saņemšanas uzsāk elektroenerģijas ražošanu elektrostacijās, kurās elektroenerģijas ražošanai tiek izmantoti šo noteikumu 3.2. vai 3.3.apakšpunktā minētie atjaunojamie energoresursi, un elektroenerģijas pārdošanu publiskajam tirgotājam;

54.2. 36 mēnešu laikā no šo noteikumu 11. vai 36.punktā minētā lēmuma saņemšanas uzsāk elektroenerģijas ražošanu elektrostacijās, kurās elektroenerģijas ražošanai tiek izmantoti šo noteikumu 3.1., 3.4., 3.5. vai 3.6.apakšpunktā minētie energoresursi, un elektroenerģijas pārdošanu publiskajam tirgotājam;

54.3. uzsāk elektroenerģijas ražošanu un pārdošanu publiskajam tirgotājam termiņā, kas norādīts iesniegumam pievienotajā elektrostacijas aprakstā, ja komersanta noteiktais termiņš ir īsāks par šo noteikumu 54.1. vai 54.2.apakšpunktā minēto termiņu;

54.4. 20 dienu laikā rakstiski informē ministriju par elektroenerģijas pārdošanas uzsākšanu obligātā iepirkuma ietvaros. Ja minētajā termiņā ministrija nav saņēmusi attiecīgo informāciju, tā mēneša laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 11. vai 36.punktā minētā lēmuma atcelšanu.

(Grozīts ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 291)

55. Elektroenerģijas ražotāji, kas ieguvuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pārdod saražoto elektroenerģiju publiskajam tirgotājam:

55.1. pēc fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, ja elektroenerģijas ražotāja uzstādītā elektriskā jauda ir 15 MW vai lielāka;

55.2. pēc fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, ja elektroenerģija saražota vēja elektrostacijā, kura minēta šo noteikumu 3.5.apakšpunktā. Fiksēto tirdzniecības intervālu grafiku saskaņošanas kārtību elektroenerģijas ražotājs un publiskais tirgotājs atrunā līgumā saskaņā ar Tīkla kodeksa prasībām. Elektroenerģijas ražotājs galīgo dienas tirdzniecības intervālu grafiku saskaņo ar publisko tirgotāju vismaz vienu darbdienu pirms tirdzniecības uzsākšanas. Elektroenerģijas ražotājs var mainīt iepriekš saskaņoto fiksēto tirdzniecības intervālu grafiku, saskaņojot to ar publisko tirgotāju vismaz divas stundas pirms tirdzniecības intervāla sākuma. Iepērkot elektroenerģiju atbilstoši fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, publiskais tirgotājs iepērk no elektroenerģijas ražotāja elektroenerģiju, kas nodota tīklā un pārsniedz grafikā noteikto, par šo noteikumu 37.punktā minēto cenu, kas reizināta ar koeficientu 0,8, kā arī pārdod elektroenerģijas ražotājam trūkstošo elektroenerģiju par šo noteikumu 37.punktā minēto cenu, kas reizināta ar koeficientu 1,2;

55.3. pēc faktiskās ģenerācijas, ja elektroenerģijas ražotāja uzstādītā elektriskā jauda ir mazāka par 15 MW.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.606)

56. Obligāto iepirkumu īsteno, pamatojoties uz līgumu starp publisko tirgotāju un komersantu vai tā pilnvarotu amatpersonu. Pirms šā līguma slēgšanas komersants iesniedz publiskajam tirgotājam vienu no šo noteikumu 11. vai 36.punktā minētā ministrijas lēmuma eksemplāriem. Komersanta plānotajai elektrostacijai par līguma spēkā stāšanās dienu tiek uzskatīta diena, kurā elektrostacija ir nodota ekspluatācijā un saņemts sistēmas operatora akts par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlā darbā ar sistēmu.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.606)

56.1 Publiskais tirgotājs obligātā iepirkuma ietvaros iepērk tikai saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas darbības nodrošināšanai atbilstoši šo noteikumu 56.punktā minētajai elektrostacijas principiālajai pieslēguma shēmai. Ja elektrostacijai ir vairāki pieslēgumi sistēmas operatora tīklam, saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas darbības nodrošināšanai, katrā stundā aprēķina kā elektroenerģijas daudzumu, ko veido starpība starp sistēmas operatora tīklā nodoto un no sistēmas operatora tīkla saņemto elektroenerģiju visu sistēmas pieslēgumu ietvaros saskaņā ar šo noteikumu 56.punktā minēto principiālo pieslēguma shēmu.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā; piemēro ar 01.07.2019., sk. 107. punktu)

56.2 Ja elektrostacijā elektroenerģijas ražošanai izmanto šo noteikumu 3.2. vai 3.3. apakšpunktā minētos atjaunojamos energoresursus, tad elektrostacijas principiālajā pieslēguma shēmā norāda koģenerācijas iekārtas, to darbības nodrošināšanai izmantotās palīgiekārtas, ražošanā izmantojamo energoresursu padeves, dūmgāzu aizvadīšanas, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas nodošanas un citus infrastruktūras objektus, kā arī to pieslēguma punktus, kas nosaka elektrostacijas robežas. Ja elektrostacijā elektroenerģijas ražošanai izmanto šo noteikumu 3.1., 3.4., 3.5. vai 3.6. apakšpunktā minētos atjaunojamos energoresursus, tad elektrostacijas principiālajā pieslēguma shēmā norāda ar elektroenerģijas ražošanu un nodošanu saistītos infrastruktūras objektus, kā arī to pieslēguma punktus sistēmas operatora tīklam.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

56.3 Komersants, kurš ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iesniedz sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un birojam komersanta apliecinātu šo noteikumu 56.punktā minēto principiālo pieslēguma shēmu. Publiskais tirgotājs pēc šo noteikumu 56. punktā minētā līguma stāšanās spēkā uzsāk elektrostacijā saražotās elektroenerģijas iepirkumu, ja komersants ir iesniedzis sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un birojam šo noteikumu 56.punktā minēto principiālo pieslēguma shēmu. Ja elektrostacijā veiktas izmaiņas, komersants nodrošina, ka sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un birojam tiek iesniegta komersanta apliecināta, faktiskajai situācijai atbilstoša šo noteikumu 56.punktā minētā principiālā pieslēguma shēma.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

57. Laikā, kad elektrostacijā elektroenerģiju ražo mazāk, nekā patērē tās darbības nodrošināšanai, vai neražo, tā pērk elektroenerģiju no tirgotāja atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumiem.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

57.1 Elektroenerģiju, kas nepieciešama elektrostacijas darbības nodrošināšanai, komersants drīkst patērēt un pirkt, izmantojot pieslēgumu sistēmas operatora tīklam.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā; piemēro ar 01.07.2019., sk. 107. punktu)  

58. Norēķinu periods elektroenerģijas pārdošanai un pirkšanai obligātā iepirkuma ietvaros ir viens kalendāra mēnesis.

59. Obligātā iepirkuma kārtībā saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli to elektroenerģijas patēriņa apjomam. Minētās izmaksas sedz šādā kārtībā:

59.1. regulators nosaka obligātā iepirkuma komponentes aprēķina kārtību un apstiprina komponenti, kas kompensē publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma radītos papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū;

59.2. (svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215);

59.3. galalietotāji – elektroenerģijas tirgus dalībnieki – proporcionāli to elektroenerģijas patēriņa apjomam maksā obligātā iepirkuma komponenti attiecīgajam elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas operatoram kopā ar maksu par pārvades vai sadales pakalpojumu;

59.4. sistēmas operatori uzskaita to sistēmām pieslēgto galalietotāju – tirgus dalībnieku – elektroenerģijas patēriņam atbilstošo obligātā iepirkuma komponenti katrā norēķinu periodā, sniedz nepieciešamo informāciju publiskajam tirgotājam norēķinu veikšanai un norēķinās ar publisko tirgotāju par to sistēmām pieslēgto galalietotāju – tirgus dalībnieku – elektroenerģijas patēriņam atbilstošo komponenti.

59.1 Komersants nodrošina, ka kalendāra gadā elektrostacijā saražotais siltumenerģijas daudzums, kas paliek pāri no tā izmantošanas elektrostacijas darbības nodrošināšanai, tiek izlietots efektīvi vismaz 90 % apmērā. Par efektīvi izlietotu siltumenerģiju uzskata koģenerācijas iekārtā saražotu siltumenerģiju, kas pārdota siltumenerģijas lietotājam vai izmantota apkures, ventilācijas, karstā ūdens apgādes vai tehnoloģiskā siltumenerģijas patēriņa nodrošināšanai savā uzņēmumā, kas nav elektrostacijas tehnoloģiskais pašpatēriņš vai cita veida siltumenerģijas patēriņš elektroenerģijas ražošanas nodrošināšanai koģenerācijas stacijā. Elektrostacijas tehnoloģiskais siltumenerģijas pašpatēriņš kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 30 % no elektrostacijā saražotās siltumenerģijas. Ja komersants ir vertikāli integrēts un vienlaikus nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, par efektīvi izlietoto siltumenerģiju atzīstama visa koģenerācijas iekārtā saražotā siltumenerģija. Efektīvi izlietotās siltumenerģijas apjomā neieskaita siltumenerģiju, kas saražota atsevišķos ūdenssildāmajos vai tvaika katlos.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā; piemērojams ar 01.01.2020., sk. 109. punktu)

59.2 Ja elektroenerģijas obligātā iepirkuma apjoms (MWh), kas noteikts ar ministrijas lēmumu par tiesību piešķiršanu pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai ministrijas vai biroja lēmumu, ar kuru grozīts kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjoms, pārsniedz lielumu, kas iegūts, reizinot šo noteikumu 5. punktā attiecīgajam elektrostacijas veidam noteikto jaudas izmantošanas laiku ar elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju iepriekšējā kalendāra gada beigās, birojs līdz attiecīgā gada 1. aprīlim pieņem lēmumu, ar kuru groza kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjomu. Obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjomu aprēķina, reizinot elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju iepriekšējā kalendāra gada beigās, ar šo noteikumu 5. punktā attiecīgajam elektrostacijas veidam noteikto jaudas izmantošanas laiku. Obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjomu norāda ar precizitāti trīs zīmes aiz komata.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 291)

60. Komersants, kurš elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem, katru gadu līdz 1. martam iesniedz birojā pārskatu par izmantoto energoresursu izlietojumu, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas apjomu un izmantoto tehnoloģiju atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumam. Pārskatu iesniedz elektroniskajā sistēmā, kas paredzēta elektrostaciju gada pārskatu iesniegšanai. Sistēmas operators pēc biroja pieprasījuma iesniedz datus par elektroenerģijas apjomu, kuru komersants nodevis tīklā un saņēmis no tīkla iepriekšējā gadā. Pārskatu noformē atbilstoši šādiem nosacījumiem:

60.1. pārskatā sniegtos datus par biomasas vai biogāzes elektrostaciju darbību – saražoto elektroenerģiju, elektrostacijā patērēto elektroenerģiju, izmantoto elektrostacijas tehnoloģiju, kopējo uzstādīto elektrisko un siltuma jaudu, atbilstību šo noteikumu 5. pielikumā minētajam 2., 5. un 8. kvalitātes vērtēšanas kritērijam, datus par saražoto siltumenerģiju, efektīvi izlietoto siltumenerģiju un patērēto kurināmo – apstiprina neatkarīgs akreditēts auditors, norādot, ka elektrostacija atbilst minētajiem kritērijiem, vai norādot neatbilstību konkrētiem kritērijiem. Vienlaikus minētais auditors sagatavo ziņojumu, kurā iekļauj detalizētu informāciju par biomasas vai biogāzes elektrostacijas gada pārskatā sniegtās informācijas atbilstību un pamatotību, kā arī par veiktajām darbībām un pārbaudītajiem dokumentiem, lai par to pārliecinātos, tostarp pievieno sarakstu, kurā norādīti šo noteikumu 53.1. un 53.2. apakšpunktā minēto mērierīču numuri un verifikācijas termiņi;

60.2. pārskatam pievieno šo noteikumu 60.1. apakšpunktā minēto neatkarīga akreditēta auditora ziņojumu par biomasas vai biogāzes elektrostaciju darbību, dokumentus, kas pamato siltumenerģijas efektīvu izlietojumu, aprakstu un aprēķina piemēru par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu, aprakstu par izmantotā kurināmā apjoma noteikšanu un paskaidrojuma rakstu par pārskata gadā veiktajām izmaiņām elektrostacijā, ja šādas izmaiņas ietekmē šo noteikumu 60. punktā minētajā gada pārskatā norādāmos datus, tai skaitā norādot elektrostacijas elementus, kurus skar attiecīgās izmaiņas.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621; sk. 108. punktu)

60.1 Lai pārliecinātos par šo noteikumu 60. punktā minētajā pārskatā sniegtās informācijas atbilstību šo noteikumu prasībām, birojs ir tiesīgs pieprasīt, lai komersants iesniedz papildu informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc biroja pieprasījuma saņemšanas iesniegt pieprasīto informāciju. Ja pārskatā sniegtā informācija neatbilst šo noteikumu prasībām, birojs nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 621 redakcijā)

60.2 Birojs reizi ceturksnī pārliecinās, vai komersantam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu. Ja birojs konstatē, ka komersantam ir nodokļu vai nodevu parādi, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro, birojs nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Birojs, veicot minēto pārbaudi, pārliecinās maksātnespējas reģistrā, vai komersantam, kuram ir nodokļu vai nodevu parāds, nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process. Šajā punktā minēto brīdinājumu neattiecina uz komersanta nodokļu parādiem, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro, ja par tiem ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process, no tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanas līdz izbeigšanas brīdim.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

60.3 Šo noteikumu 60.punktā minētais akreditētais auditors ir juridiska persona, kura ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un atbilst akreditācijas prasībām, ņemot vērā standartu LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju". Akreditēto auditoru sarakstu Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs publicē savā tīmekļa vietnē.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.606 redakcijā)

60.4 Birojs izveido kontroles grupu, kas ir tiesīga pārbaudīt elektrostacijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un iesniegtās informācijas ticamību. Komersantam ir pienākums nodrošināt kontroles grupai piekļuvi elektrostacijai. Pārbaudes ietvaros kontroles grupa pieprasa komersantam uzraudzības īstenošanai nepieciešamo informāciju. Informāciju, kas kontroles grupai nepieciešama šo noteikumu 60.6. apakšpunktā minētā pārbaudes akta sagatavošanai, komersants var iesniegt birojā 10 darbdienu laikā pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes vai – pēc komersanta lūguma – 20 darbdienu laikā, ja elektrostacijas pārbaude veikta bez iepriekšēja brīdinājuma un komersants var pierādīt objektīvus apstākļus, kādēļ informācija nevar tikt iesniegta 10 darbdienu laikā. Kontroles grupai un komersantam pārbaudes ietvaros ir šādas tiesības un pienākumi:

60.1. komersants šo noteikumu 60. punktā minētajā pārskatā norāda kontaktpersonu (arī tās elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru), ar kuru birojs var sazināties saistībā ar kontroles grupas plānotajām pārbaudēm, kā arī kontaktpersonu (arī tās tālruņa numuru), kura var nodrošināt kontroles grupai piekļuvi elektrostacijai. Komersants piecu darbdienu laikā informē biroju par izmaiņām minētajā kontaktinformācijā;

60.2. kontroles grupa ir tiesīga elektrostacijā veikt plānoto vai neplānoto pārbaudi; 

60.3. birojs brīdina komersantu par plānotās pārbaudes veikšanas datumu. Informāciju par plānoto pārbaudi birojs nosūta komersantam uz šo noteikumu 60.1. apakšpunktā minēto un šo noteikumu 9. pielikumā norādītajā veidlapā minēto elektroniskā pasta adresi vai komersanta juridisko adresi. Birojs plānotās pārbaudes veikšanas datumu nosaka vismaz trīs darbdienas pēc komersantam nosūtītās informācijas saņemšanas dienas. Ja biroja noteiktajā datumā komersants nevar nodrošināt kontroles grupai iespēju veikt elektrostacijas pārbaudi, birojs atkārtoti nosaka pārbaudes veikšanas datumu, kas nav vēlāks kā 15 darbdienas pēc sākotnēji noteiktā datuma;

60.4. ja kontroles grupa ieradusies elektrostacijā bez iepriekšēja brīdinājuma un komersants nevar nodrošināt tai iespēju veikt elektrostacijas pārbaudi, kontroles grupa ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc pirmās ierašanās elektrostacijā atkārtoti ierodas elektrostacijā, lai veiktu pārbaudi;

60.5. ja komersants saskaņā ar šo noteikumu 60.3. un 60.4. apakšpunktu atkārtoti nenodrošina kontroles grupai iespēju veikt elektrostacijas pārbaudi, birojs mēneša laikā pēc atkārtoti noteiktā pārbaudes veikšanas datuma pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

60.6. birojs pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes sagatavo pārbaudes aktu un nosūta to komersantam. Pārbaudes aktā norāda kontroles grupas konstatējumus par elektrostacijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un komersanta sniegtos paskaidrojumus. Komersanta paraksttiesīgā persona un persona, kas bijusi klāt pārbaudes laikā, paraksta pārbaudes aktu un 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta birojam.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 291)

60.5 Birojs nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ja birojs konstatē, ka elektrostacija neatbilst vai šo noteikumu 60. punktā minētā gada pārskata periodā nav atbildusi vienam no šādiem kritērijiem:

60.1. elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda, kas pieslēgta sistēmas operatora tīklam, neatbilst līgumā ar publisko tirgotāju norādītajai jaudai;

60.2. elektrostacijā netiek nodrošināta saražotās elektroenerģijas izlietošana elektrostacijas darbības nodrošināšanai saskaņā ar šiem noteikumiem;

60.3. elektrostacijā nav uzstādītas mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmas vai uzstādītās mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmas neatbilst šo noteikumu 53. punktam;

60.4. elektrostacijas darbība neatbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības elektrostaciju darbībai enerģētikas jomā, vai kontroles grupas veiktajās pārbaudēs konstatētās neatbilstības šo noteikumu prasībām var ietekmēt izmaksājamā atbalsta apmēru;

60.5. elektrostacijas darbība neatbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības elektrostaciju darbībai vides un darba drošības jomā.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

60.6 (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

60.7 (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

60.8 Birojs bez iepriekšēja brīdinājuma pieņem lēmumu, ar kuru atceļ komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros:

60.1. ja pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes birojs konstatē, ka elektrostacijā izmantotās tehnoloģijas veids vai kurināmais neatbilst informācijai, kas norādīta šo noteikumu 14. punktā minētajā iesniegumā, vai elektrostacijā izmantotais kurināmais neatbilst šo noteikumu 18.1 punktā minētajā lēmumā noteiktajam. Birojs lēmumu pieņem mēneša laikā pēc šo noteikumu 60.6. apakšpunktā minētā pārbaudes akta saņemšanas;

60.2. ja komersantam pasludina maksātnespējas procesu. Birojs lēmumu pieņem piecu darbdienu laikā no brīža, kad konstatēts fakts par komersanta maksātnespējas procesa pasludināšanu.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

60.9 Ja saskaņā ar biroja rīcībā esošo informāciju komersants elektrostacijas ekspluatācijā neievēro būvniecību vai būvju ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasības, birojs nosūta tam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

60.10 Ja publiskā tirgotāja rīcībā ir informācija par iespējamu elektrostacijas neatbilstību normatīvajiem aktiem, tas nekavējoties par to informē biroju. Lai pārliecinātos par elektrostacijas atbilstību, birojs ir tiesīgs pieprasīt, lai komersants iesniedz papildu informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc biroja pieprasījuma saņemšanas iesniegt pieprasīto informāciju.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 621 redakcijā)

60.11 Birojs, administrējot Elektroenerģijas tirgus likuma 31.1 pantā minēto uzraudzības nodevu, desmit darbdienu laikā no nodevas samaksas termiņa beigām pārbauda, vai komersants to ir samaksājis. Ja komersants uzraudzības nodevu noteiktajā termiņā nav samaksājis, birojs piecu darbdienu laikā no fakta konstatēšanas pieņem lēmumu apturēt valsts atbalsta izmaksu par elektroenerģiju, kas no tā iepirkta pēc Elektroenerģijas tirgus likuma 31.1 pantā noteiktā uzraudzības nodevas nomaksas termiņa beigām. Publiskais tirgotājs nākamajā darbdienā pēc lēmuma spēkā stāšanās līdz jaunam biroja lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar šo noteikumu 61.6 punktu, aptur valsts atbalsta izmaksu komersantam par elektroenerģiju, kas no tā iepirkta pēc Elektroenerģijas tirgus likuma 31.pantā noteiktā uzraudzības nodevas nomaksas termiņa beigām.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

61. Birojs izsaka komersantam brīdinājumu, ja birojs konstatē, ka:

61.1. (svītrots ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 444);

61.2. šo noteikumu 60. punktā minētajā gada pārskatā sniegtā informācija neatbilst rezultātiem, kas iegūti, atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem izvērtējot komersanta iesniegumu par tiesību iegūšanu pārdot biomasas vai biogāzes elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un komersants, iesniedzot iesniegumu, apliecinājis iesniegumā norādītās informācijas un iesniegumam pievienoto dokumentu atbilstību šo noteikumu 5. pielikumā minētajam 2., 5. un 8. kvalitātes vērtēšanas kritērijam un saņēmis par to attiecīgu punktu skaitu;

61.3. (svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215);

61.4. komersanta elektrostacijā netiek nodrošināta siltumenerģijas efektīva izlietošana saskaņā ar šo noteikumu 59.punktu.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr. 606; MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

61.1 Birojs triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 60. punktā minētā pārskata saņemšanas izvērtē elektrostacijas pašpatēriņa nodrošināšanu saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Ja elektrostacijas obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms ir vienāds ar saražotās elektroenerģijas apjomu, birojs nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

61.2 Sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 61.2. vai 61.4. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersantam, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, jāatjauno elektrostacijas atbilstība attiecīgajiem kritērijiem un jāiesniedz birojā pārskats par minēto laikposmu atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumā norādītajai veidlapai. Ja minētā pārskata dati liecina, ka elektrostacija joprojām neatbilst vai attiecīgajā pārskata periodā nav sasniegusi atbilstību noteiktajiem kritērijiem, birojs par to informē publisko tirgotāju. Sākot ar nākamo darbdienu pēc minētās informācijas saņemšanas no biroja, publiskais tirgotājs piemēro šo noteikumu 37.14., 37.15., 37.16., 37.17., 37.18. vai 37.19. apakšpunktā minēto elektroenerģijas cenas aprēķināšanas formulu.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

61.3 Triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 60.punktā, 60.2. apakšpunktā vai 61.punktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersantam, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, jānodrošina elektrostacijas atbilstība attiecīgajiem kritērijiem, par kuriem izteikts brīdinājums, un jāiesniedz birojā pārskats par minēto laikposmu atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumā norādītajai veidlapai, kas apliecina koģenerācijas elektrostacijas atbilstību attiecīgajiem kritērijiem visā triju mēnešu periodā.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

61.4 Triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 60.punktā, 60.1., 60.4. vai 60.5. apakšpunktā vai 60.punktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersants, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iesniedz birojā attiecīgu apliecinājumu par elektrostacijas un komersanta atbilstību attiecīgajam kritērijam.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

61.5 Mēneša laikā pēc šo noteikumu 60.3. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersants, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, nodrošina elektrostacijas un komersanta atbilstību attiecīgajiem kritērijiem un iesniedz birojā attiecīgu apliecinājumu. Ja mērierīces verifikāciju veic citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditēta mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas institūcija un komersants iesniedzis birojā attiecīgu mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas institūcijas apliecinājumu ar termiņu, kurā tiks veikta mērierīces verifikācija, verifikācijas termiņš var tikt pagarināts līdz šim termiņam, bet ne ilgāk kā līdz trim mēnešiem no brīdinājuma saņemšanas dienas.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

61.6 Ja komersants vēlas atjaunot valsts atbalsta izmaksu, kas apturēta saskaņā ar šo noteikumu 60.11 punktu, tas iesniedz birojā apliecinājumu par uzraudzības nodevas nomaksu. Birojs triju darbdienu laikā pārliecinās par uzraudzības nodevas nomaksas faktu. Ja birojs konstatē, ka atbilstoši sniegtajam apliecinājumam komersants uzraudzības nodevu ir nomaksājis, birojs piecu darbdienu laikā no šā fakta konstatēšanas pieņem lēmumu par saskaņā ar šo noteikumu 60.11 punktu apturētā valsts atbalsta izmaksas atsākšanu ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

62. Ja komersants nav iesniedzis šo noteikumu 60. punktā minēto gada pārskatu, birojs līdz attiecīgā gada 1. aprīlim nosūta komersantam brīdinājumu. Ja komersants mēneša laikā pēc biroja brīdinājuma saņemšanas neiesniedz šo noteikumu 60. punktā minēto gada pārskatu, birojs mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 291)

62.1 Ja ministrija vai birojs iepriekšējo triju gadu laikā komersantam ir nosūtījis trīs brīdinājumus saskaņā ar šo noteikumu 60.punktu, 60.1., 60.2., 60.3. vai 60.4. apakšpunktu, 60.9, 60.10 vai 61.punktu un birojs konstatē komersanta vai tā elektrostacijas neatbilstību kādam no šo noteikumu 60.punktā, 60.1., 60.2., 60.3. vai 60.4. apakšpunktā, 60.9, 60.10 vai 61.punktā minētajiem kritērijiem, birojs mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 621 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 291)

62.2 Ja šo noteikumu 61.punktā minētā pārskata dati liecina, ka elektrostacija pārskata periodā nav atbildusi noteiktajiem kritērijiem, vai pēc šo noteikumu 61.4 vai 61.punktā minētā komersanta apliecinājuma iesniegšanas tiek konstatēta neatbilstība šo noteikumu 60.punktā, 60.1., 60.3., 60.4. vai 60.5. apakšpunktā vai 60.punktā minētajiem kritērijiem, vai komersants nav iesniedzis šo noteikumu 61.4 vai 61.5 punktā minēto apliecinājumu, birojs mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru atceļ komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

62.3 Ja komersants šo noteikumu 61.punktā minētajā periodā nevar nodrošināt noteikto kritēriju izpildi, tas piecu darbdienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas informē biroju, publisko tirgotāju un sistēmas operatoru par elektrostacijas neatbilstību. Publiskais tirgotājs nākamajā darbdienā pēc komersanta paziņojuma saņemšanas aptur elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros. Pēc atbilstības nodrošināšanas šo noteikumu 61.punktā minētajiem kritērijiem komersants iesniedz apliecinājumu birojam un publiskajam tirgotājam. Publiskais tirgotājs nākamajā darbdienā pēc komersanta apliecinājuma saņemšanas atsāk elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros. Ja komersants šo noteikumu 61.punktā minētajā periodā pēc šo noteikumu 61.punktā minētā pārskata iesniegšanas (izņemot periodu, kurā publiskais tirgotājs ir apturējis elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros) nav nodrošinājis elektrostacijas atbilstību attiecīgajiem kritērijiem, birojs pieņem šo noteikumu 62.punktā minēto lēmumu.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

62.4 Publiskais tirgotājs, piesaistot neatkarīgus ekspertus, veic vienreizēju apsekojumu un pārbaudi elektrostacijās, kuras noslēgušas līgumu ar publisko tirgotāju par elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros. Attiecīgajā pusgadā pārbaudāmo elektrostaciju sarakstu, kas sastādīts, pamatojoties uz risku izvērtējumu, publiskajam tirgotājam izsniedz ministrija. Ministrija vai birojs pēc publiskā tirgotāja pieprasījuma izsniedz tās rīcībā esošos dokumentus par pārbaudāmās elektrostacijas darbību. Komersantam ir pienākums nodrošināt publiskajam tirgotājam piekļuvi elektrostacijai, kā arī sniegt pārbaudes īstenošanai nepieciešamos dokumentus, informāciju un rakstveida un mutiskus paskaidrojumus.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

62.5 Publiskais tirgotājs katru gadu līdz 31. janvārim un 31. jūlijam iesniedz birojā detalizētu ziņojumu par iepriekšējā pusgadā veiktajiem šo noteikumu 62.punktā minētajiem apsekojumiem, veiktajām pārbaudēm, konstatētajām neatbilstībām un izdarīto novērtējumu. Pirmo ziņojumu iesniedz līdz 2018. gada 31. jūlijam.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

62.6 Izmaksas, kas publiskajam tirgotājam radušās, veicot šo noteikumu 62.4 un 62.punktā minētos pasākumus, iekļauj obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinā. Regulators, apstiprinot obligātā iepirkuma un jaudas komponentes, ņem vērā publiskajam tirgotājam radušās izmaksas.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

63. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

VI1. Nosacījumi gada pārskata akreditācijas veicējam

(Nodaļa MK 30.07.2013. noteikumu Nr.465 redakcijā)

63.1 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, akreditējot institūciju, kas apstiprina komersanta gada pārskatā (9.pielikums) sniegtos datus par efektīvi izlietoto siltumenerģiju, apliecina institūcijas atbilstību standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajām prasībām.

63.2 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic katras akreditētās institūcijas ikgadēju uzraudzību.

63.3 Ja birojs akreditētas institūcijas auditora apstiprinātajā gada pārskatā konstatē būtiskas informācijas vai datu neatbilstības esošajai informācijai vai datiem un auditors šādas neatbilstības nav konstatējis vai nav ņēmis vērā, birojs par konstatēto ziņo Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam. Ziņojumā iekļauj šādu informāciju:

63.3 1. attiecīgās akreditētās institūcijas nosaukumu un informāciju par auditoru;

63.3 2. konstatētās neatbilstības;

63.3 3. informācijas vai datu neatbilstības sekas.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

63.4 Birojs ir tiesīgs iesniegt Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā sūdzību par Latvijā akreditēto institūciju. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs sūdzību izskata saskaņā ar standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteikto kārtību.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

63.5 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs saskaņā ar normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību noteikto kārtību pieņem lēmumu par institūcijas akreditācijas atcelšanu, apturēšanu vai akreditācijas jomas samazināšanu šādos gadījumos:

63.5 1. veicot šo noteikumu 60.punktā minēto gada pārskatu apstiprināšanu, akreditētas institūcijas auditors nav ievērojis standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktās prasības;

63.5 2. izvērtējot šo noteikumu 63.3 punktā minēto biroja ziņojumu, konstatēts būtisks pārkāpums akreditētas institūcijas darbībā.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

63.6 Šo noteikumu 63.5 punktā minēto lēmumu par institūcijas akreditācijas atcelšanu, apturēšanu vai akreditācijas jomas samazināšanu Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs paziņo adresātam un informāciju par lēmuma pieņemšanu publicē savā tīmekļa vietnē.

63.7 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs atjauno institūcijas akreditāciju, kas apturēta saskaņā ar šo noteikumu 63.5 punktā minēto lēmumu, ja:

63.7 1. akreditētā institūcija ir novērsusi neatbilstības un veikusi nepieciešamās darbības, lai nepieļautu to atkārtošanos;

63.7 2. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs ir pārliecinājies, ka akreditēta institūcija ievēro visas standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" akreditētam auditoram noteiktās prasības.

VI2. Nosacījumi pārkompensācijas izvērtēšanai un novēršanai

(Nodaļa MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

63.8 Ja elektroenerģijas ražotājs izmanto tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu, piecus pilnus kalendāra gadus, ieskaitot gadu, par kuru tiek iesniegts šo noteikumu 60. punktā minētais pārskats, un komersants nav iesniedzis šo noteikumu 63.18 punktā minēto aprēķinu, birojs divu mēnešu laikā pēc minētā pārskata saņemšanas veic aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu. Par atbalsta perioda sākumu ir uzskatāms brīdis, kad ražotājs sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

63.9 Šo noteikumu 63.punkta prasības nav attiecināmas uz tām elektrostacijām, kurām triju gadu laikā no datuma, kurā tās ir uzsākušas izmantot šo noteikumu 11. punktā minētās tiesības, saražotās siltumenerģijas tarifu ir apstiprinājis regulators.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

63.10 Ja atbilstoši šo noteikumu 63.8, 63.12 vai 63.22 punktā minētajam aprēķinam elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējā peļņas norma visam atbalsta periodam pārsniedz 9 %, birojs veic aprēķinu par cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai saskaņā ar šo noteikumu 63.15, 63.16 un 63.17 punktu un pieņem lēmumu, ar kuru nosaka šo noteikumu 37. punktā minētajā formulā izmantojamo cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai s.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 291)

63.11 Cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 63.10 vai 63.23 punktā minēto lēmumu, publiskais tirgotājs piemēro, sākot ar nākamā pilnā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc šo noteikumu 63.10 vai 63.23 punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

63.12 Birojs aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam un aprēķinu par cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai var veikt šādos gadījumos:

63.12 1. konstatējot elektrostacijas uzstādītās elektriskās vai siltuma jaudas izmaiņas vai izmaiņas komersantam piemērotajā subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmē;

63.12 2. ja saskaņā ar šo noteikumu 63.14 punktu tiek pārskatītas šo noteikumu 10. pielikuma 1., 2., 4., 5. vai 7. tabulā minētās vērtības;

63.12 3. pēc komersanta pieprasījuma.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

63.13 Šo noteikumu 63.12 punktā minēto pieprasījumu komersants var iesniegt, ja tas izmanto šo noteikumu 63.punktā minētās tiesības mazāk nekā piecus pilnus kalendāra gadus vai ja ir mainīta elektrostacijas elektriskā vai siltuma jauda, vai ja no šo noteikumu 63.10 punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas ir pagājis vismaz viens gads.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

63.14 Ministrija var ierosināt pārskatīt šo noteikumu 10. pielikuma 1., 2., 4., 5. vai 7. tabulā minēto vērtību pamatotību un atbilstību faktiskajai tirgus situācijai.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

63.15 Cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai s aprēķina ar pakāpeniskām iterācijām, izmantojot iekšējās peļņas normas aprēķinu, kas veikts visam atbalsta periodam saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

63.16 Cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai s nosaka tādā līmenī, lai elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējā peļņas norma visam atbalsta periodam nepārsniedz 9 %, aprēķinot to katrai komersanta elektrostacijai individuāli ar precizitāti līdz tūkstošdaļai.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

63.17 Birojs, veicot cenas diferencēšanas koeficienta pārkompensācijas novēršanai s aprēķinu, ņem vērā tā piemērošanas sākuma datumu saskaņā ar šo noteikumu 63.11 punktu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

63.18 Ja komersants nepiekrīt biroja veiktā aprēķina par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam rezultātam vai pēc savas iniciatīvas, ja komersants izmanto šo noteikumu 63.punktā minētās tiesības mazāk nekā piecus pilnus kalendāra gadus vai ir mainīta elektrostacijas elektriskā vai siltuma jauda, tas iesniedz birojā zvērināta revidenta apstiprinātu aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam un to pamatojošus dokumentus. Aprēķinu veic šādā kārtībā:

63.18 1. aprēķinā izmanto šo noteikumu 10. pielikumā minētās formulas, aizstājot līmeņatzīmju vērtības ar faktiskajām un paredzamajām ieņēmumu un izdevumu vērtībām;

63.18 2. tīrās naudas plūsmas aprēķinā komersanti iekļauj elektrostacijā veiktās investīcijas, kuras nepieciešamas elektrostacijas paredzētajā dzīves ciklā, tā pagarināšanai vai efektivitātes paaugstināšanai. Tīrās naudas plūsmas aprēķinā papildu investīciju apjomu (EUR) iekļauj gadā, kurā tās tikušas veiktas;

63.18 3. veicot aprēķinu par pagātnes periodu, komersants norāda elektrostacijas faktiskās ieņēmumu un izdevumu vērtības;

63.18 4. veicot aprēķinu nākotnes periodiem, komersantam jāievēro šādi nosacījumi:

63.18 4.1. elektroenerģijas cena nākotnes periodiem jāpamato ar NASDAQ OMX biržas elektroenerģijas finanšu kontraktu cenu kotāciju Latvijas vai Somijas cenu apgabalam. Izmantojot Somijas cenu apgabala elektroenerģijas finanšu kontraktu cenu kotāciju, elektroenerģijas cenu nākotnes periodiem Latvijas cenu apgabalam nosaka, pieskaitot Somijas un Latvijas cenu starpību (EUR/MWh) attiecīgajam gadam. Aprēķinos jāizmanto vidējās cenu kotācijas pēdējā mēneša laikā pirms aprēķinu iesniegšanas birojā;

63.18 4.2. kurināmā cenu, personāla izmaksas, ekspluatācijas izmaksas, pārējās darbības izmaksas nākotnes periodiem jāpieņem atbilstoši iepriekšējo triju pilnu kalendāra gadu faktiskajām izmaksām, attiecinot inflācijas prognozes vērtības saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikuma 1. tabulu;

63.18 4.3. darba stundu skaits nākotnes periodiem jāpieņem atbilstoši iepriekšējo triju pilnu kalendāra gadu faktisko darba stundu skaita vidējai vērtībai;

63.18 5. ja elektrostacijā saražotā siltumenerģija netiek pārdota, tās vērtību aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikuma 8. punktā minēto formulu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

63.19 Ja atbilstoši šo noteikumu 63.18 punktā minētajam aprēķinam elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējā peļņas norma visam atbalsta periodam pārsniedz 9 %, komersants šim aprēķinam pievieno zvērināta revidenta apstiprinātu aprēķinu par cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai un tā piemērošanas sākuma datumu saskaņā ar šo noteikumu 63.20 punktu. Ja atbilstoši šo noteikumu 63.18 punktā minētajam aprēķinam elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējā peļņas norma visam atbalsta periodam nepārsniedz 9 %, cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai ir vienāds ar 1.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

63.20 Zvērināts revidents, veicot šo noteikumu 63.19 punktā minēto cenas diferencēšanas koeficienta pārkompensācijas novēršanai s aprēķinu, nosaka tā piemērošanas sākuma datumu, ņemot vērā, ka tas ir trešā pilnā kalendāra mēneša pirmais datums no dienas, kad attiecīgais aprēķins iesniegts birojā.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

63.21 Ja komersants ir iesniedzis šo noteikumu 63.18 punktā minēto aprēķinu, birojs var pieprasīt komersantam iesniegt precizētus šo noteikumu 63.18 un 63.19 punktā minētos aprēķinus šādos gadījumos:

63.21 1. konstatējot elektrostacijas uzstādītās elektriskās vai siltuma jaudas izmaiņas;

63.21 2. konstatējot papildus par komersanta elektrostaciju faktiski saņemto publisko finansējumu;

63.21 3. ja saskaņā ar šo noteikumu 63.14 punktu tiek pārskatītas šo noteikumu 10. pielikuma 1. vai 2. tabulā minētās vērtības.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

63.22 Ja komersants divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 63.21 punktā minētā pieprasījuma nosūtīšanas neizpilda šo noteikumu 63.21 punktā minētās prasības, birojs veic aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

63.23 Mēneša laikā pēc šo noteikumu 63.18 vai 63.19 punktā minētā aprēķina saņemšanas birojs, pamatojoties uz minēto aprēķinu, pieņem lēmumu, ar kuru nosaka šo noteikumu 37. punktā minētajā formulā izmantojamo cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai s un lēmuma spēkā stāšanās dienu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 291)

VI3. Nepamatoti vai nelikumīgi saņemta valsts atbalsta atgūšanas nosacījumi un metodika

(Nodaļa MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

63.24 Birojs lēmumā, ar kuru šo noteikumu 60.5. vai 60.1. apakšpunktā, 62., 62.1 vai 62.2 punktā minētajos gadījumos atceļ komersantam piešķirtās tiesības, nosaka pienākumu mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas atmaksāt publiskajam tirgotājam saņemto nepamatoto valsts atbalstu:

63.24 1. šo noteikumu 60.5. vai 60.1. apakšpunktā minētajā gadījumā – valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, ko publiskais tirgotājs izmaksājis par periodu kopš šo noteikumu 60. punktā minētā pēdējā gada pārskata iesniegšanas termiņa;

63.24 2. šo noteikumu 62. punktā minētajā gadījumā – valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, ko publiskais tirgotājs izmaksājis par periodu, kurš sākas no šo noteikumu 60. punktā minētā gada pārskata perioda pirmās dienas;

63.24 3. šo noteikumu 62.1 punktā minētajā gadījumā – valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, ko publiskais tirgotājs izmaksājis par periodu kopš pēdējā brīdinājuma paziņošanas komersantam;

63.24 4. šo noteikumu 62.2 punktā minētajā gadījumā – valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, ko publiskais tirgotājs izmaksājis par periodu kopš brīdinājuma paziņošanas komersantam.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

63.25 Ja birojs konstatē, ka komersants pārkāpis Elektroenerģijas tirgus likumā un šajos noteikumos minētos valsts atbalsta nosacījumus un saņemtais atbalsts uzskatāms par nelikumīgu valsts atbalstu, birojs mēneša laikā no fakta konstatēšanas pieņem lēmumu, ar kuru atceļ komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un komersantam nosaka pienākumu mēneša laikā atmaksāt publiskajam tirgotājam šo noteikumu ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kurus aprēķina atbilstoši likmei, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus saskaņā ar Regulas Nr. 794/2004 9. panta 2. punktu, ievērojot Regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

63.26 Publiskais tirgotājs pēc šo noteikumu 63.24 vai 63.25 punktā minētā lēmuma stāšanās spēkā pārtrauc elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

63.27 Ja komersants nepilda šo noteikumu 63.24 vai 63.25 punktā minēto lēmumu tajā noteiktajā termiņā, publiskais tirgotājs triju darbdienu laikā par to informē biroju, norādot neatmaksātās summas apmēru, tai skaitā šo noteikumu 63.25 punktā minētos procentus.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

VII. Izcelsmes apliecinājuma izsniegšana komersantam, kas ražo elektroenerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus

(Nodaļa svītrota ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr. 913)

64. (Svītrots ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr. 913)

65. (Svītrots ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr. 913)

66. (Svītrots ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr. 913)

67. (Svītrots ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr. 913)

68. (Svītrots ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr. 913)

VIII. Kvalifikācijas kritēriji garantētās maksas saņemšanai par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, kā arī garantētās maksas noteikšanas, uzraudzības un samaksas kārtība

(Nodaļa svītrota ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

69. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

70. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

71. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

72. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

73. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

74. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

75. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

76. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

77. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

78. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

79. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

80. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

81. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

82. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

83. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

84. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

85. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

86. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

87. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

88. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

89. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

90. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

91. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

IX. Noslēguma jautājumi

92. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumus Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 41., 87., 189., 203.nr.).

93. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

94. No tiem komersantiem, kas elektroenerģiju ražo šo noteikumu 3.1. vai 3.5.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošās elektrostacijās un kuru ekspluatācija tika uzsākta pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās, publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju atbilstoši tiem pašiem cenas veidošanas, darbības režīma un iepirkuma termiņu nosacījumiem, kādi bija spēkā Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās dienā. Ar elektroenerģijas realizācijas vidējo tarifu šajā gadījumā tiek saprasts elektroenerģijas tirdzniecības vidējais tarifs saistītajiem lietotājiem. Minēto tarifu, kas aprēķināts no publiskā tirgotāja pusgada faktiskajiem elektroenerģijas tirdzniecības apjomiem un ieņēmumiem no elektroenerģijas tirdzniecības saistītajiem lietotājiem un kas stājas spēkā trīs mēnešus pēc katra pusgada, publiskajam tirgotājam apstiprina regulators. Pusgads šajā gadījumā ir laikposms no janvāra līdz jūnijam vai no jūlija līdz decembrim. Minētajiem komersantiem ir tiesības, nemainot citus iepirkuma nosacījumus, pāriet uz elektroenerģijas pārdošanas cenas aprēķina formulām, kas ir noteiktas šo noteikumu 37.punktā, rakstiski par to informējot publisko tirgotāju trīs mēnešus pirms kārtējā pusgada.

95. Publiskais tirgotājs turpina iepirkt elektroenerģiju no komersantiem, kuriem tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros piešķirtas ar lēmumiem, ko ministrija izdevusi saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus" vai Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību", ievērojot attiecīgajos lēmumos ietvertos nosacījumus.

96. No komersantiem, kuriem tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros piešķirtas ar lēmumiem, ko ministrija izdevusi saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus", kā arī Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību", līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju par cenām, kas noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 37.punktā noteiktajām cenu formulām.

97. Komersantiem, kas saņēmuši elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesības saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus", kā arī Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību", jāpilda prasības, kas noteiktas tajos Ministru kabineta noteikumos, uz kuriem pamatojoties tiem piešķirtas tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Minētie komersanti gada pārskatus par izmantoto energoresursu izlietojumu, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas apjomu un izmantoto tehnoloģiju iesniedz atbilstoši šo noteikumu 9. pielikumam.

(Grozīts ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 444)

98. (Svītrots ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 444)

99. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

100. No 2011.gada 26.maija līdz 2020. gada 1.janvārim ministrija neorganizē konkursus par tiesību iegūšanu pārdot biomasas, biogāzes, saules vai vēja elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un ražotājs nevar kvalificēties elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros un tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr. 365 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr. 606; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 742)

101. Šo noteikumu 60.punktā minētās prasības par akreditēta auditora apstiprinājumu pārskatā sniegtajiem datiem attiecībā uz pārdoto lietderīgo siltumenerģiju piemēro no 2013.gada 1.janvāra.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.606 redakcijā)

102. Ekonomikas ministrija var ierosināt pārskatīt šajos noteikumos iekļauto formulu pamatotību un atbilstību elektroenerģijas tirgus situācijai.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.606 redakcijā)

103. Šo noteikumu 60.1, 60.2, 60.4, 60.6, 62., 63. punktā un VInodaļā minētās prasības ir attiecināmas arī uz komersantiem, kuriem tiesības pārdot elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros piešķirtas ar lēmumiem, ko ministrija izdevusi saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 24. jūlija noteikumiem Nr. 503 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus" un Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumiem Nr. 198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību".

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

104. Ja elektroenerģijas ražotājs izmanto tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu, vismaz piecus pilnus kalendāra gadus līdz šo noteikumu VInodaļas spēkā stāšanās dienai, ministrija veic šo noteikumu VInodaļā minētās darbības divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu VInodaļas spēkā stāšanās dienas.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā)

105. Šo noteikumu 59.punktu piemēro ar 2019. gada 1. janvāri.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

106. Šo noteikumu 56.punktu piemēro ar 2019. gada 1. jūniju.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

107. Šo noteikumu 56.1 un 57.punktu piemēro ar 2019. gada 1. jūliju.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

108. Šo noteikumu 53.2., 60.1. un 60.2. apakšpunktu elektrostacijām, uz kurām neattiecas šo noteikumu 5. pielikumā minētais 2. kvalitātes vērtēšanas kritērijs, piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

109. Šo noteikumu 59.punktu piemēro ar 2020. gada 1. janvāri. Šo noteikumu 59.punktā minētais kalendāra gadā elektrostacijā saražotais siltumenerģijas daudzums, kas paliek pāri no tā izmantošanas elektrostacijas darbības nodrošināšanai, no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim jāizlieto efektīvi vismaz 70 % apmērā. Par efektīvi izlietotu siltumenerģiju uzskata koģenerācijas iekārtā saražotu siltumenerģiju, kas pārdota siltumenerģijas lietotājam vai izmantota apkures, ventilācijas, karstā ūdens apgādes vai tehnoloģiskā siltumenerģijas patēriņa nodrošināšanai savā uzņēmumā, kas nav elektrostacijas tehnoloģiskais pašpatēriņš vai cita veida siltumenerģijas patēriņš elektroenerģijas ražošanas nodrošināšanai koģenerācijas stacijā. Elektrostacijas tehnoloģiskais siltumenerģijas pašpatēriņš kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 30 % no elektrostacijā saražotās siltumenerģijas. Ja komersants ir vertikāli integrēts un vienlaikus nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, par efektīvi izlietoto siltumenerģiju atzīstama visa koģenerācijas iekārtā saražotā siltumenerģija. Efektīvi izlietotās siltumenerģijas apjomā neieskaita siltumenerģiju, kas saražota atsevišķos ūdenssildāmajos vai tvaika katlos.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

110. Šo noteikumu 60. punktā minēto pārskatu par 2017. gadu komersants iesniedz saskaņā ar šo noteikumu redakciju, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

111. Līdz 2018. gada 1. jūnijam komersants papildus šo noteikumu 60. punktā minētajam pārskatam par 2017. gadu elektroniski iesniedz ministrijā informāciju atbilstoši šo noteikumu 9. pielikuma II nodaļai (Microsoft Office Excel vai ekvivalentā formātā).

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

112. Komersants par šo noteikumu 60.1. apakšpunktā minēto kontaktpersonu informē ministriju līdz 2018. gada 1. jūnijam.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

113. Komersanti, kuri līdz 2019. gada 1. jūnijam ir uzsākuši no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, līdz 2019. gada 1. jūnijam iesniedz sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un ministrijai šo noteikumu 56.punktā minēto principiālo pieslēguma shēmu.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā)

114. Ja šo noteikumu 113. punktā minētie komersanti līdz 2019. gada 1. jūnijam nav iesnieguši sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un ministrijai šo noteikumu 56.punktā minēto principiālo pieslēguma shēmu, publiskais tirgotājs ar 2019. gada 1. jūliju pārtrauc no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros. Publiskais tirgotājs atsāk saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros ar nākamā pilnā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc šo noteikumu 56.punktā minētās principiālās pieslēguma shēmas iesniegšanas sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un ministrijai vai pēc 2020. gada 1. janvāra sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un birojam.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

115. Šo noteikumu 37.4.1 apakšpunkts stājas spēkā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir sniegusi pozitīvu atzinumu par tā saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā; 37.4.1 apakšpunkts tiks iekļauts noteikumu redakcijā pēc 116. punktā minētā paziņojuma publicēšanas)

116. Ekonomikas ministrija pēc šo noteikumu 115. punktā minētā atzinuma saņemšanas triju darbdienu laikā nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra Direktīvas 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.262
Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa daļa, kas obligāti nosedzama ar tādu elektroenerģiju, kura ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus

(Pielikums svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.262
Iesniegums tiesību iegūšanai pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros

(Pielikums grozīts ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr. 913; MK 05.11.2013. noteikumiem Nr. 1271; MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 7. vai 14. punktu,

 

(komersanta firma)

iesniedz iesniegumu tiesību iegūšanai pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

1. Informācija par iesniedzēju

1.1. Reģistrācijas numurs komercreģistrā _______________________________

1.2. Juridiskā adrese _______________________________________________

1.3. Pilnvarotā amatpersona 
 

(vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs)

 

  
 

(paraksts1)

 

1.4. Kontaktpersona 
 

(vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs)

1.5. Faksa numurs (ja ir) ____________________________________________

1.6. E-pasta adrese (ja ir) ____________________________________________

2. Informācija par elektrostaciju, kura izmantos atjaunojamos energoresursus

2.1. Ekonomikas ministrijas izsniegtās elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanas atļaujas vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanas atļaujas datums un Nr.________________2

2.2. Reģistrācijas Nr.____________ elektroenerģijas ražošanai, ja reģistrācijas nepieciešamība noteikta tiesību aktos

2.3. Elektrostacijas atrašanās vieta

 

(administratīvā teritorija)

 

(adrese vai zemesgabala kadastra numurs)

2.4. Upe (upes posms), uz kuras uzbūvēta hidroelektrostacija vai plānots to uzbūvēt, ________________________, upes kods ______________ 3

2.5. Sistēmas operators, kura tīkliem pieslēgta elektrostacija vai plānots to pieslēgt, _________________________________________________________

2.6. Elektrostacijas veids/tehnoloģijas veids (atbilstošo atzīmēt ar X)

Hidroelektrostacija 
Biogāzes elektrostacija/Iekšdedzes dzinējs 
Biogāzes elektrostacija/Gāzes turbīna 
Biogāzes elektrostacija/Tvaika turbīna 
Biomasas elektrostacija/Iekšdedzes dzinējs 
Biomasas elektrostacija/Gāzes turbīna 
Biomasas elektrostacija/Tvaika turbīna 
Vēja elektrostacija 
Saules elektrostacija 
Cits veids/tehnoloģija 

Ja atzīmēts "cits veids/tehnoloģija", norādīt elektrostacijas/tehnoloģijas veidu ________________________________________________________________

2.7. Elektrostacijas uzstādītās jaudas

2.7.1. Elektriskā jauda

Ģenerētājvienība un tās operatīvais apzīmējums (par katru ģenerētājvienību informāciju norāda atsevišķi)

Pašlaik uzstādītās4

Plānotās pēc jaudas palielināšanas5

Plānotās6

MW

MW

MW

    
...   

Kopā

   

2.7.2. Siltumenerģijas ražošanas jauda6

Ģenerētājvienība un tās operatīvais apzīmējums (par katru ģenerētājvienību informāciju norāda atsevišķi)

Pašlaik uzstādītās4

Plānotās pēc jaudas palielināšanas5

Plānotās6

MW

MW

MW

    
...   

Kopā:

   

2.7.3. Elektrostacijā saražotās siltumenerģijas izlietošanas mērķis un paredzētais efektīvi izlietojamais daudzums (MWh)7 ______________________________________________________________________

2.8. Izvēlētās tehnoloģiskās pamatiekārtas8

Iekārtas nosaukums

Jauda (t/h, MW)

Ražotājs/piegādātājs (nosaukums, adrese)

   
   
   
   

 

3. Informācija par izmantojamo kurināmo9

3.1. Izmantojamie atjaunojamie energoresursi10

 

 Norādījumi tabulas aizpildīšanai
Kurināmā veids Norādīt – cietais, šķidrais vai gāzveida
Kurināmā nosaukums Norādīt, piemēram, šķelda, granulas, biogāze
Izcelsmes avots Norādīt, piemēram, kokapstrādes atkritumi, sadzīves atkritumi, pārtikas pārstrādes atkritumi, speciāli audzētas biomasas kultūras
Sastāvs cietajam kurināmajam Norādīt, piemēram, koksne, skaidas, salmi
Vidējais mitruma saturs cietajam kurināmajam

______ %

 

Siltumspēja (cietajam kurināmajam, ja ir vidējs mitruma saturs)

________MWh/___

Lietot kurināmā veidam atbilstošu mērvienību: MWh/t; MWh/m3ber.; MWh/m3
Blīvums beramajiem kurināmā veidiem

_________kg/m3ber.

kg/m3ber.

3.2. Izmantojamie fosilie energoresursi11

 

 

Cietais

Šķidrais

Gāzveida

Kurināmā veidsAtzīmēt ar X

 

 

 

Kurināmā nosaukums

 

 

 

 

SiltumspējaMWh/t vai MWh/m3

 

 

 

 

4. Informācija par atjaunojamos energoresursus izmantojošas elektrostacijas darbības rādītājiem

4.1. Informācija par elektrostacijā saražoto un patērēto elektroenerģiju

 

 

Iepriekšējā darbības gadā4
(par pilnu kalendāra gadu)

Plānots nākamajā darbības gadā
(par pilnu kalendāra gadu)

Saražotā elektroenerģija

MWh

 

 

Tīklā nodotā elektroenerģija, tai skaitā:

MWh

 

 

obligātā iepirkuma ietvaros pārdotā

MWh

 

 

elektroenerģijas tirgū pārdotā

MWh

 

 

Pirktā elektroenerģija

MWh

 

 

Saražotā siltumenerģija

MWh

 

 

4.2. Informācija par elektrostacijā patērēto kurināmo12

 

 

Iepriekšējā darbības gadā4
(par pilnu kalendāra gadu)

Plānots nākamajā darbības gadā
(par pilnu kalendāra gadu)

1. Koksnes šķelda

 

 

 

Patēriņš naturālās vienībās

m3ber.

 

 

Patēriņš enerģijas vienībās

MWh

 

 

Cena

EUR/m3ber.

 

 

2. ................

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilnvarotā amatpersona

     

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts1)

 

______.___._________

(datums1)

 

Sagatavoja   
 

(vārds, uzvārds)

 

(tālrunis)

Piezīmes.

1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2 Aizpilda, ja tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vēlas iegūt plānotai jaunai elektrostacijai vai esošai elektrostacijai, palielinot jaudu.

3 Aizpilda par hidroelektrostacijām.

4Aizpilda par ekspluatācijā esošu elektrostaciju.

5 Aizpilda tikai tad, ja tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vēlas iegūt esošai elektrostacijai, palielinot jaudu.

6 Aizpilda tikai par jaunu plānotu elektrostaciju.

7 Aizpilda, ja elektrostacijā ražo vai plānots ražot arī siltumenerģiju.

8 Aizpilda, ja tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vēlas iegūt plānotai jaunai elektrostacijai vai esošai elektrostacijai, palielinot jaudu.

9 Nav jāaizpilda par hidroelektrostacijām, vēja elektrostacijām un saules elektrostacijām.

10 Ja elektrostacijā izmanto vai plāno izmantot vairākus atjaunojamo energoresursu veidus, informācija jāsniedz par katru veidu.

11 Aizpilda, ja elektrostacijā izmanto arī fosilos energoresursus.

12 Nav jāaizpilda par hidroelektrostacijām, vēja elektrostacijām, saules elektrostacijām. Jāsniedz informācija pēc sniegtā parauga par visiem kurināmā veidiem, kurus elektrostacija patērē vai plāno patērēt.

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.262
Uzaicinājums piedalīties konkursā tiesību iegūšanai pārdot vēja, biomasas, biogāzes vai saules elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros

Ekonomikas ministrijas paziņojums

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" Ekonomikas ministrija izsludina konkursu tiesību iegūšanai pārdot vēja, biomasas, biogāzes vai saules elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

2. Konkursa priekšmets – biomasas, biogāzes, saules vai vēja elektrostacijās saražojamais elektroenerģijas apjoms, par kura pārdošanas tiesībām notiek konkurss. Elektroenerģijas iepirkuma apjoms obligātā iepirkuma ietvaros ____.gadā ir_____________________

3. Iesniegumi jāiesniedz Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā (adrese – Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519).

4. Konkursa iesniegumi ir jāiesniedz līdz ____.gada ___.______________ plkst. ______.

5. Kontaktpersona   
 

(vārds, uzvārds)

 

(amats)

 

   

(tālrunis)

 

(e-pasts)

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.262
Apliecinājums

Es,

   ,

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

ar parakstu apliecinu, ka iesnieguma iesniegšanas dienā

_______ .gada_____________:

1. Iesnieguma iesniedzējs ir iepazinies ar visiem spēkā esošajiem enerģētiku reglamentējošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un apņemas ievērot tajos ietvertās prasības.

2. Visi šim iesniegumam pievienotie dokumenti atbilst patiesībai.

3. Iesnieguma iesniedzējam nav zināmi iemesli, kāpēc šis biomasas, biogāzes, saules vai vēja elektrostacijas projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā izpilde, ja iesnieguma iesniedzējs saņems tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

4. Iesnieguma iesniedzējs apzinās, ka iesniegums var tikt atzīts par neatbilstošu, ja iesnieguma veidlapa nav pilnībā aizpildīta vai neatbilst Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" noteiktajām prasībām.

5. Iesnieguma iesniedzējs:

5.1. nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta un tas neatrodas kādā analogā situācijā līdzīgas procedūras dēļ, ko nosaka Latvijas Republikas tiesību akti;

5.2. neatrodas procesā par maksātnespējas atzīšanu, likvidāciju un neatrodas kādā analogā situācijā līdzīgas procedūras dēļ, ko nosaka Latvijas Republikas tiesību akti;

5.3. ir izpildījis pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem, kas izriet no normatīvajiem aktiem;

5.4. ir izpildījis pienākumus saistībā ar tiesību aktos noteiktajām sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

5.5. iesniedzot iesniegumu, ir sniedzis patiesu informāciju;

5.6. nav centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju par konkursa norisi vai ietekmēt Ekonomikas ministriju vai konkursa komisiju.

Amatpersona  
Vārds, uzvārds
Amats
Tālruņa numurs
Faksa numurs (ja ir)  
E-pasta adrese (ja ir)
Paraksts1
Datums

  

Iesnieguma iesniedzēja zīmogs

Piezīmes.

1 Ja iesnieguma iesniedzējas institūcijas vadītāja vietā iesniegumu paraksta vadītāja pilnvarota persona, kopā ar iesniegumu jāiesniedz dokuments, kas pilnvaro šādu personu parakstīt projekta iesniegumu.

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.262
Iesnieguma par tiesību iegūšanu pārdot biomasas vai biogāzes elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tam pievienoto dokumentu vērtēšanas kritēriji

I. Administratīvie vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

1.Iesniegums ir sagatavots atbilstoši iesnieguma veidlapai, un visas iesnieguma veidlapas sadaļas, kas attiecas uz komersantu, ir aizpildītas

  

2.Komersants kopā ar iesniegumu ir iesniedzis elektrostacijas aprakstu, kurā ražo vai kurā plānots ražot elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem. Aprakstā ir norādīta šāda informācija:

2.1. izmantojamo energoresursu veidi

2.2. elektrostacijas atrašanās vieta

2.3. elektrostacijā uzstādītās vai plānotās uzstādāmās elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas jauda un plānotās saražojamās enerģijas daudzums

2.4. elektrostacijā izmantojamās tehnoloģijas

2.5. termiņi, kad plānots uzsākt elektroenerģijas ražošanu, vai, ja elektrostacija jau ir nodota ekspluatācijā, – datums, kad uzsākta elektroenerģijas ražošana

  

3.Iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir sagatavoti datorrakstā

  

4.Iesniegums ir iesniegts konkursa uzaicinājumā noteiktajā termiņā

  

5.Iesniegums ir sagatavots un noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu
6.Iesniegumā norādītā elektrostacijas jauda nepārsniedz Ekonomikas ministrijas izsniegtajā elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanas atļaujā vai jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanas atļaujā norādīto jaudu 
7.Komersants, kurš plāno būvēt biomasas vai biogāzes elektrostaciju, kopā ar iesniegumu ir iesniedzis dokumentu vai apliecinātu tā kopiju, kas apliecina īpašuma vai lietojuma tiesības uz teritoriju, kurā plānota būvniecība

  

8.Komersants, kurš vēlas iegūt tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros tā īpašumā vai lietojumā esošā biomasas vai biogāzes elektrostacijā saražoto elektroenerģiju, kopā ar iesniegumu ir iesniedzis dokumentu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izgatavotu dokumenta kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā elektrostacija ir komersanta īpašumā vai lietojumā
9.Komersants kopā ar iesniegumu ir iesniedzis apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 4.pielikumam

II. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Iegūstamais punktu skaits

1.Komersants ir iesniedzis iesniegumu par elektrostaciju, kas ir nodota ekspluatācijā, taču nav saņēmusi tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros

110

2.Projekta ietvaros elektroenerģiju plānots ražot koģenerācijas procesā un vismaz 50 % no saražotā siltumenerģijas daudzuma, kas paliek pāri no tā izmantošanas elektrostacijas pašas vajadzībām, plānots izmantot efektīvi. Par siltumenerģijas efektīvu izlietojumu komersants kopā ar iesniegumu iesniedzis siltumenerģijas pārdošanas līguma vai nodomu protokola par siltumenerģijas pārdošanu apliecinātu kopiju. Lai komersanta iesniegums atbilstu šā kvalitātes kritērija nosacījumiem un saņemtu attiecīgo punktu skaitu, koģenerācijas elektrostacijas tehnoloģiskais pašpatēriņš nedrīkst pārsniegt 30 % no koģenerācijas elektrostacijā saražotās siltumenerģijas

26

3.Komersants kopā ar iesniegumu ir iesniedzis kredītiestādes neatsaucamu izziņu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts. Ja projekta īstenošanā komersants plāno ieguldīt privātos vai kādus citus finanšu līdzekļus, komersants iesniedz kredītiestādes izziņu, kas apliecina, ka komersantam ir pieejami projekta īstenošanai nepieciešamie līdzekļi un ka komersanta finanšu līdzekļi ir uzkrāti termiņdepozītā vai mērķkrājkontā uz termiņu, kas nav īsāks par trim mēnešiem no projekta iesniegšanas dienas ministrijā

18

4.Komersants ir saņēmis un iesniedzis kopā ar iesniegumu:
4.1. būvatļauju visam projektam

14

4.2. būvatļauju nulles cikla darbiem (ja komersants nav saņēmis un iesniedzis līdz ar konkursā iesniegto iesniegumu būvatļauju visam projektam)

7

5.Komersants kopā ar iesniegumu ir iesniedzis dokumentus, kas apliecina enerģijas ražošanai nepieciešamo pamatizejvielu esību vai piegādi, un izejvielu piegādes attālums nepārsniedz 50 km

11

6.Komersants, kurš plāno palielināt tā īpašumā vai lietojumā esošas biomasas vai biogāzes elektrostacijas jaudu vai kurš plāno uzbūvēt biomasas vai biogāzes elektrostaciju, ir pievienojis ar sistēmas operatoru saskaņotu elektriskā pieslēguma tehnisko projektu

8

7.Komersants, kurš plāno palielināt tā īpašumā vai lietojumā esošas elektrostacijas jaudu vai kurš plāno uzbūvēt elektrostaciju, kurā elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, ir saņēmis un pievienojis iesniegumam sistēmas operatora izsniegtus tehniskos noteikumus sistēmas pieslēguma ierīkošanai jaunas elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai vai esošās sistēmas pieslēguma pārveidošanai

3

8.Komersants biogāzes ražošanas iekārtā kā pamatizejvielu biogāzes ražošanai plāno lietot vai lieto šādus materiālus:
8.1. pārtikas atkritumu un citu organiskas izcelsmes atkritumu un ražošanas atlikumproduktus:
8.1.1. 1–20 % apmērā no kopējās pielietojamās izejvielas (tonnās vai m3)

2

8.1.2. 21–40 % apmērā no kopējās pielietojamās izejvielas (tonnās vai m3)

4

8.1.3. 41–60 % apmērā no kopējās pielietojamās izejvielas (tonnās vai m3)

6

8.1.4. 61–80 % apmērā no kopējās pielietojamās izejvielas (tonnās vai m3)

8

8.1.5. 81–100 % apmērā no kopējās pielietojamās izejvielas (tonnās vai m3)

10

8.2. lopkopības un putnkopības atlikumproduktus (mēslus), kā arī pārtikas rūpniecības uzņēmumu notekūdeņus un ražošanas atlikumproduktus (masas procenti pret kopējo lietoto izejvielu daudzumu):
8.2.1.  1–20 % apmērā no kopējās pielietojamās izejvielas (tonnās vai m3)

2

8.2.2.  21–40 % apmērā no kopējās pielietojamās izejvielas (tonnās vai m3)

4

8.2.3. 41–60 % apmērā no kopējās pielietojamās izejvielas (tonnās vai m3)

6

8.2.4. 61–80 % apmērā no kopējās pielietojamās izejvielas (tonnās vai m3);

8

8.2.5. 81–100 % apmērā no kopējās pielietojamās izejvielas (tonnās vai m3)

10

Par biogāzes ražošanas iekārtā lietoto vai plānoto lietojamo pamatizejvielu biogāzes ražošanai komersants norāda kopā ar iesniegumu iesniedzamajā elektrostacijas aprakstā
Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.262
Iesnieguma par tiesību iegūšanu pārdot vēja elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tam pievienoto dokumentu vērtēšanas kritēriji

I. Administratīvie vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

1.Iesniegums ir sagatavots atbilstoši iesnieguma veidlapai, un visas iesnieguma veidlapas sadaļas, kas attiecas uz komersantu, ir aizpildītas

2.Komersants kopā ar iesniegumu ir iesniedzis elektrostacijas aprakstu, kurā ražo vai plāno ražot elektroenerģiju no vēja enerģijas. Aprakstā ir norādīta šāda informācija:

2.1. uzstādīto vai plānoto uzstādāmo turbīnu parametri, jauda, skaits un gabarīti

2.2. vēja turbīnu skaits, to izvietojums elektrostacijas teritorijā un elektrostacijas karte

2.3. elektrostacijas atrašanās vieta

2.4. termiņi, kad plānots uzsākt elektroenerģijas ražošanu, vai, ja elektrostacija jau ir nodota ekspluatācijā, – datums, kad uzsākta elektroenerģijas ražošana

3.Iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir sagatavoti datorrakstā

4.Iesniegums ir iesniegts konkursa uzaicinājumā noteiktajā termiņā

5.Iesniegums ir sagatavots un noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu
6.Iesniegumā norādītā elektrostacijas jauda nepārsniedz Ekonomikas ministrijas izsniegtajā elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanas atļaujā vai jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanas atļaujā norādīto jaudu
7.Komersants, kurš plāno būvēt vēja elektrostaciju, kopā ar iesniegumu ir iesniedzis dokumentu vai apliecinātu tā kopiju, kas apliecina īpašuma vai lietojuma tiesības uz teritoriju, kurā plānota būvniecība

8.Komersants, kurš vēlas iegūt tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros tā īpašumā vai lietojumā esošā vēja elektrostacijā saražoto elektroenerģiju, kopā ar iesniegumu ir iesniedzis dokumentu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izgatavotu dokumenta kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā elektrostacija ir komersanta īpašumā vai lietojumā
9.Komersants, kurš elektroenerģijas ražošanai plāno uzstādīt Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 3.5.apakšpunktā minētās iekārtas, ir iesniedzis būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevuma normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu kopiju plānotās elektrostacijas būvniecībai
10.Komersants kopā ar iesniegumu ir iesniedzis apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 4.pielikumam

II. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Iegūstamais punktu skaits

1.Komersants ir iesniedzis iesniegumu par elektrostaciju, kas ir nodota ekspluatācijā, taču nav saņēmusi tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros

100

2.Komersants ir saņēmis un iesniedzis kopā ar iesniegumu būvatļauju visam projektam

25

3.Komersants, kas plāno elektroenerģiju ražot Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 3.5.apakšpunktā minētajā elektrostacijā, iesniedz informāciju par vēja resursu mērījumiem, kas veikti ne zemāk kā 50 metru augstumā un ne tālāk kā 10 km no plānotās elektrostacijas atrašanās vietas, un pierāda, ka tie veikti:
3.1. mazāk par vienu gadu

5

3.2. vairāk par vienu gadu

10

4.Komersants līdz ar konkursā iesniegto iesniegumu ir iesniedzis kredītiestādes neatsaucamu izziņu par kredīta piešķiršanu 100% apmērā no kopējām elektrostacijas būvniecības projekta izmaksām, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts.
Ja projekta īstenošanā komersants plāno ieguldīt privātos vai kādus citus finanšu līdzekļus, komersants iesniedz kredītiestādes izziņu, kas apliecina, ka komersantam ir pieejami projekta īstenošanai nepieciešamie līdzekļi un ka komersanta finanšu līdzekļi ir uzkrāti termiņdepozītā vai mērķkrājkontā uz termiņu, kas nav īsāks par trim mēnešiem no projekta iesniegšanas dienas ministrijā

20

5.Komersants, kurš plāno palielināt tā īpašumā vai lietojumā esošas elektrostacijas jaudu vai kurš plāno uzbūvēt elektrostaciju, kurā elektroenerģiju ražo, izmantojot vēja enerģiju, ir saņēmis sistēmas operatora saskaņotu elektriskā pieslēguma tehnisko projektu un to pievienojis iesniegtajam projektam

10

6.Komersants, kurš plāno palielināt tā īpašumā vai lietojumā esošas elektrostacijas jaudu vai kurš plāno uzbūvēt elektrostaciju, kurā elektroenerģiju ražo, izmantojot vēja enerģiju, ir saņēmis un kopā ar iesniegumu iesniedzis reģionālās vides pārvaldes tehniskos noteikumus vai Vides pārraudzības biroja apstiprinātu ietekmes uz vidi novērtējumu vēja elektrostacijas ierīkošanai

10

7.Komersants, kurš plāno palielināt tā īpašumā vai lietojumā esošas elektrostacijas jaudu vai kurš plāno uzbūvēt elektrostaciju, kurā elektroenerģiju ražo, izmantojot vēja enerģiju, ir saņēmis un pievienojis iesniegumam sistēmas operatora izsniegtus tehniskos noteikumus sistēmas pieslēguma ierīkošanai jaunas elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai vai esošās sistēmas pieslēguma pārveidošanai

5

8.Komersants kopā ar iesniegumu ir iesniedzis elektrostacijā uzstādāmo elektroenerģijas ražošanas iekārtu piegādātāja izsniegtu apliecinājumu par elektroenerģijas ražošanas iekārtu piegādi šādā laikposmā, skaitot no konkursa beigu termiņa
8.1. < 24 mēnešiem

10

8.2. > 24 mēnešiem

5

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.262
Iesnieguma par tiesību iegūšanu pārdot saules elektrostacijās saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tam pievienoto dokumentu vērtēšanas kritēriji

I. Administratīvie vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

1.Iesniegums ir sagatavots atbilstoši iesnieguma veidlapai, un visas iesnieguma veidlapas sadaļas, kas attiecas uz komersantu, ir aizpildītas

  

2.Komersants kopā ar iesniegumu ir iesniedzis elektrostacijas aprakstu, kurā ražo vai kurā plānots ražot elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem. Aprakstā ir norādīta šāda informācija:

2.1. elektrostacijas atrašanās vieta

2.2. elektrostacijā uzstādītā vai plānotā uzstādāmā elektriskā jauda un plānotais saražojamās elektroenerģijas daudzums

2.3. elektrostacijā izmantojamās tehnoloģijas

2.4. termiņi, kad plānots uzsākt elektroenerģijas ražošanu, vai, ja elektrostacija jau ir nodota ekspluatācijā, – datums, kad uzsākta elektroenerģijas ražošana

  

3.Iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir sagatavoti datorrakstā

  

4.Iesniegums ir iesniegts konkursa uzaicinājumā noteiktajā termiņā

  

5.Iesniegums ir sagatavots un noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu
6.Iesniegumā norādītā elektrostacijas jauda nepārsniedz Ekonomikas ministrijas izsniegtajā elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanas atļaujā vai jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanas atļaujā norādīto jaudu 
7.Komersants, kurš plāno būvēt saules elektrostaciju, kopā ar iesniegumu ir iesniedzis dokumentu vai apliecinātu tā kopiju, kas apliecina īpašuma vai lietojuma tiesības uz teritoriju, kurā plānota būvniecība
8.Komersants, kurš vēlas iegūt tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros tā īpašumā vai lietojumā esošā saules elektrostacijā saražoto elektroenerģiju, kopā ar iesniegumu ir iesniedzis dokumentu vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izgatavotu dokumenta kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā elektrostacija ir komersanta īpašumā vai lietojumā
9.Komersants kopā ar iesniegumu ir iesniedzis apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 4.pielikumam

II. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Iegūstamais punktu skaits

1.Komersants ir iesniedzis iesniegumu par elektrostaciju, kas ir nodota ekspluatācijā, taču nav saņēmusi tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros

100

2.Komersants ir saņēmis un kopā ar iesniegumu iesniedzis būvatļauju visam projektam

20

3.Komersants kopā ar iesniegumu ir iesniedzis kredītiestādes neatsaucamu izziņu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts. Ja projekta īstenošanā komersants plāno ieguldīt privātos vai kādus citus finanšu līdzekļus, komersants iesniedz kredītiestādes izziņu, kas apliecina, ka komersantam ir pieejami projekta īstenošanai nepieciešamie līdzekļi un ka komersanta finanšu līdzekļi ir uzkrāti termiņdepozītā vai mērķkrājkontā uz termiņu, kas nav īsāks par trim mēnešiem no projekta iesniegšanas dienas ministrijā

20

4.Komersants, kurš plāno palielināt tā īpašumā vai lietojumā esošas elektrostacijas jaudu vai kurš plāno uzbūvēt elektrostaciju, kurā elektroenerģiju ražo, izmantojot saules enerģiju, ir saņēmis sistēmas operatora saskaņotu elektriskā pieslēguma tehnisko projektu un to pievienojis iesniegtajam projektam

10

5.Komersants, kurš plāno palielināt tā īpašumā vai lietojumā esošas saules elektrostacijas jaudu vai kurš plāno uzbūvēt saules elektrostaciju, ir saņēmis un pievienojis iesniegumam sistēmas operatora izsniegtus tehniskos noteikumus sistēmas pieslēguma ierīkošanai jaunas elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai vai esošās sistēmas pieslēguma pārveidošanai

5

6.Komersants kopā ar iesniegumu ir iesniedzis elektrostacijā uzstādāmo elektroenerģijas ražošanas iekārtu piegādātāja izsniegtu apliecinājumu par elektroenerģijas ražošanas iekārtu piegādi šādā laikposmā, skaitot no konkursa beigu termiņa
6.1. < 24 mēnešiem

10

6.2. > 24 mēnešiem

5

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.262
Koeficienta k vērtības atkarībā no elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas

(Pielikums grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.606)

Nr.p.k.

Elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda

Koeficienta k vērtība

1.Nepārsniedz 0,08 MW

1,240

2.Lielāka par 0,08 MW, bet nepārsniedz 0,15 MW

1,231

3.Lielāka par 0,15 MW, bet nepārsniedz 0,20 MW

1,202

4.Lielāka par 0,20 MW, bet nepārsniedz 0,40 MW

1,131

5.Lielāka par 0,40 MW, bet nepārsniedz 0,60 MW

1,086

6.Lielāka par 0,60 MW, bet nepārsniedz 0,80 MW

1,072

7.Lielāka par 0,80 MW, bet nepārsniedz 1,00 MW

1,055

8.Lielāka par 1,00 MW, bet nepārsniedz 1,50 MW

1,035

9.Lielāka par 1,50 MW, bet nepārsniedz 2,00 MW

1,008

10.Lielāka par 2,00 MW, bet nepārsniedz 2,50 MW

0,992

11.Lielāka par 2,50 MW, bet nepārsniedz 3,00 MW

0,982

12.Lielāka par 3,00 MW, bet nepārsniedz 3,50 MW

0,974

13.Lielāka par 3,50 MW, bet nepārsniedz 10,00 MW

0,965

14.Lielāka par 10,00 MW, bet nepārsniedz 20,00 MW

0,950

15.Lielāka par 20,00 MW, bet nepārsniedz 40,00 MW

0,920

16.Lielāka par 40,00 MW, bet nepārsniedz 60,00 MW

0,890

17.Lielāka par 60,00 MW, bet nepārsniedz 80,00 MW

0,860

18.Lielāka par 80,00 MW, bet nepārsniedz 100,00 MW

0,830

19.Lielāka par 100,00 MW

0,800

Piezīme. Elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu nosaka saskaņā ar elektrostacijas tehnisko dokumentāciju, ievērojot konkrētajā dienā faktiski uzstādīto elektroenerģijas ražošanas iekārtu bruto jaudu.

Ekonomikas ministra vietā – finanšu ministrs E.Repše
9. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.262

(Pielikums MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 215 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 621)

Pārskats par _____. gadā izmantoto energoresursu izlietojumu, saražotās elektroenerģijas apjomu un izmantoto tehnoloģiju elektrostacijās, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus

I. Vispārīga informācija par elektrostaciju

Elektrostacijas atrašanās vieta (adrese vai zemesgabala kadastra numurs) 
Reģistrācijas numurs elektroenerģijas ražotāju reģistrā (ja tā nepieciešamība noteikta tiesību aktos) 
Sistēmas operators, kura elektrotīkliem elektrostacija pieslēgta 
Komersants (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs) 
Elektrostacijā uzstādīto ģenerētājvienību kopējā elektriskā jauda (MW) 
Izmantotā tehnoloģija 
Izmantotie atjaunojamie energoresursi (ūdens, vējš, biomasa, biogāze, saule) 
Darbinieku skaits 
Komersants norāda personu, kura saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 5. punkta "a" vai "b" apakšpunktu uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, un datus, kas ļauj šo personu nepārprotami identificēt1 
Efektīvi izlietotās (lietderīgi izmantotās) siltumenerģijas lietotājs (nosaukums vai firma, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs)2 vai izmantošanas veids, ja siltumenerģija netiek pārdota 
Biomasas vai biogāzes koģenerācijas iekārtu uzstādītā siltuma jauda (MW) (bruto3) 
Hidroelektrostacijas faktiskais ūdens kritums (m) 
Spriegums tīklā, kuram pieslēgta elektrostacija (kV) 
Kontaktpersona (e-pasta adrese, tālruņa numurs), ar kuru birojs var sazināties saistībā ar biroja kontroles grupas plānotajām pārbaudēm 
Kontaktpersona (tālruņa numurs), kura var nodrošināt kontroles grupai piekļuvi elektrostacijai 

II. Informācija par elektrostacijas darbību _____. gadā

1. Informācija par elektrostacijā patērēto kurināmo4

Nr. 
p. k.

 

Mērvienība

Mēneši

Kopā

gadā

Auditora atzinums

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

atbilst

neatbilst

1.1.Kurināmā nosaukums 
1.1.1.patēriņš naturālā izteiksmē

t; m3

(norādīt atbilstošo)

               
1.1.2.siltumspēja

MWh/t; MWh/m3

(norādīt atbilstošo)

               
1.1.3.patēriņš enerģijas izteiksmē

MWh

               
1.1.4.cena

EUR/t; EUR/m3

(norādīt atbilstošo)

               

2. Informācija par elektrostacijā saražoto un patērēto siltumenerģiju un elektroenerģiju

Nr. 
p. k.

 

Mērvienība

Mēneši

Kopā

gadā

Auditora atzinums

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

atbilst

neatbilst

2.1.Saražotā siltumenerģija

MWh

               
2.2.Efektīvi izlietotā siltumenerģija

MWh

               
2.3.Tehnoloģiskais siltumenerģijas pašpatēriņš

MWh

               
2.4.Saražotā elektroenerģija

MWh

               
2.5.Tīklā nodotā elektroenerģija

MWh

               
2.5.1.tai skaitā obligātā iepirkuma ietvaros pārdotā elektroenerģija

MWh

               
2.5.2.tai skaitā elektroenerģijas tirgū pārdotā elektroenerģija

MWh

               
2.6.Pirktā elektroenerģija

MWh

               

3. Informācija par pārskata periodā izmantotā kurināmā un elektroenerģijas ražošanai izmantoto izejvielu piegādes attālumu5

 
 
 

4. Informācija par pārskata periodā biogāzes ražošanas iekārtā lietoto vai plānoto pamatizejvielu biogāzes ražošanai6

 
 
 

5. Pielikumi gada pārskatam par biomasas vai biogāzes elektrostaciju darbību (atzīmēt ar X, ja pievienoti):

 Neatkarīga akreditēta auditora ziņojums
 Dokumenti, kas pamato siltumenerģijas efektīvu izlietojumu
 Apraksts par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu
 Aprēķina piemērs par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu
 Apraksts par izmantotā kurināmā apjoma noteikšanu
 Paskaidrojuma raksts par pārskata gadā veiktajām izmaiņām elektrostacijā, tai skaitā norādot elektrostacijas elementus, ko skar attiecīgās izmaiņas

Neatkarīga akreditēta auditora atzinums par biomasas vai biogāzes elektrostacijas atbilstību (atzīmēt ar X, ja attiecas)

Neatkarīgs akreditēts auditors:

 apliecina, ka komersanta gada pārskatā norādītie dati par saražoto elektroenerģiju un
  

(nosaukums)

 
 siltumenerģiju, efektīvi izlietoto siltumenerģiju, tehnoloģisko siltumenerģijas pašpatēriņu, elektroenerģijas pašpatēriņu, patērēto kurināmo, izmantoto elektrostacijas tehnoloģiju un kopējo uzstādīto elektrisko un siltuma jaudu ir korekti un nav pamata to apšaubīšanai. Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumiem Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"
 ir konstatējis neatbilstības komersanta gada pārskatā
  

(nosaukums)

 

Neatkarīgs akreditēts auditors

 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts7)

  

(datums7)

 

Komersanta pilnvarotā amatpersona

 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts7)

  

(datums7)

 

Sagatavotājs

     

(vārds, uzvārds)

 

(tālrunis)

 

(e-pasts)

Piezīmes.

1 Ja komersants objektīvu iemeslu dēļ nevar noskaidrot personu, kura uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, vai nevar iegūt atsevišķas ziņas par minēto personu vai ja šādas personas nav, komersants norāda iemeslus, kuru dēļ ziņas par kapitālsabiedrības patiesajiem labuma guvējiem netiek sniegtas.

2 Aizpilda koģenerācijas stacijas īpašnieks, kas apliecinājis informāciju par efektīvi izlietoto siltumenerģiju, kas norādīta iesniegumā par tiesību iegūšanu pārdot biomasas vai biogāzes elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā minētajam 2. kvalitātes vērtēšanas kritērijam saņēmis par to attiecīgu punktu skaitu.

3 Koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā siltuma jauda, kas atbilst elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto siltumjaudu summai.

4 Norāda informāciju par katru elektrostacijā izmantoto kurināmā veidu. Tabula nav jāaizpilda par hidroelektrostacijām, vēja un saules elektrostacijām.

5 Aizpilda komersants, kura iesniegtajam iesniegumam atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 5. pielikumā minēto 5. kvalitātes vērtēšanas kritēriju piešķirti 11 punkti.

6 Aizpilda komersants, kas elektroenerģiju ražo biogāzes elektrostacijā.

7 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 16. marta noteikumiem Nr. 262
Elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķins

(Pielikums MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 444 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 215)

I. Elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķina gaita

1. Iekšējā peļņas norma ir diskonta likmes vērtība, pie kuras pašreizējā diskontētās naudas plūsmas vērtība ir vienāda ar sākotnēji ieguldītā kapitāla vērtību. Iekšējā peļņas norma tiek aprēķināta uz pēdējo gadu, kad ražotājs var izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu.

2. Iekšējo peļņas normu aprēķina ar pakāpeniskām iterācijām, izmantojot šādu formulu:

, kur

TNPt – tīrā naudas plūsma jeb naudas plūsma, kas paliek komersanta rīcībā pēc visu ražošanas izdevumu segšanas, kalendāra gadā t (EUR);

r – iekšējā peļņas norma (%);

t – kalendāra gads, par kuru tiek veikts aprēķins;

t0 – kalendāra gads, kad komersants ir sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu;

n – kalendāra gads, kad komersanta tiesībām, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu, beidzas izmantošanas laiks;

I0 – komersanta sākotnējās investīcijas elektrostacijā (EUR);

 – līdz kalendāra gadam t0 (ieskaitot) par komersanta elektrostaciju piešķirtais un faktiski saņemtais publiskais finansējums (EUR), tai skaitā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta, kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

3. Komersanta sākotnējās investīcijas elektrostacijā I0 aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

– elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju kalendāra gadā t0;

– komersanta elektrostacijas īpatnējo investīciju līmeņatzīme (EUR/kW), kas atkarībā no elektrostacijas veida un attiecīgajā laikposmā uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, ir noteikta šā pielikuma 3., 6., 8. un 9. tabulā;

Ipārv – komersanta elektrostacijas faktiskās elektroenerģijas pieslēguma izmaksas elektroenerģijas pārvades tīklam (EUR). Ja komersanta elektrostacija ir pieslēgta elektroenerģijas sadales tīklam, Ipārv ir 0.

4. Tīro naudas plūsmu kalendāra gadā t aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – tīrā naudas plūsma jeb naudas plūsma, kas paliek komersanta rīcībā pēc visu ražošanas izdevumu segšanas, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR);

 – sākotnējo investīciju elektrostacijā korekcija (EUR);

Dt – kalendāra gadā t par komersanta elektrostaciju piešķirtais un faktiski saņemtais publiskais finansējums (EUR), tai skaitā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta, kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

5. Tīro naudas plūsmu kalendāra gada t kalendāra mēnesī i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

– elektrostacijas ieņēmumi kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR);

 – elektrostacijas izdevumi kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR).

6. Ja kalendāra gadā t komersanta elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, nav palielinājusies, sākotnējo investīciju elektrostacijā korekcija ir 0 EUR. Ja kalendāra gadā t komersanta elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, ir palielinājusies, sākotnējo investīciju elektrostacijā korekciju  aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

– elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gadā t;

 – elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gadā t–1.

7. Elektrostacijas ieņēmumus kalendāra gada t kalendāra mēnesī i  aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – komersanta elektrostacijai noteiktā elektroenerģijas iepirkuma cena (EUR/MWh) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

 – elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

d – komersanta elektrostacijas darba stundu skaits kalendāra gadā t (stundas);

 – komersantam faktiski piemērojamā subsidētās elektroenerģijas nodokļa likme (%) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodam piemērojamā likme tiek noteikta, ņemot vērā aprēķina dienā komersantam faktiski piemērojamo subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmi;

 – siltumenerģijas cenas līmeņatzīme kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR/MWh);

 – elektrostacijas uzstādītās neto siltuma jaudas līmeņatzīme (MW) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Vēja un hidroelektrostacijām ir 0;

Eth – siltumenerģijas patēriņa līmeņatzīme biogāzes ražošanai (%). Biomasas, biomasas gazifikācijas, poligongāzes, vēja un hidroelektrostacijām Eth ir 0. Pārējām biogāzes elektrostacijām Eth ir 35 %.

8. Komersanta elektrostacijas darba stundu skaits kalendāra gadā t dt atkarībā no elektrostacijas veida un uzstādītās elektriskās jaudas , kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, ir noteikts kā līmeņatzīme šā pielikuma 3., 6., 8. un 9. tabulā. Ja kalendāra gadā t no komersanta obligātā iepirkuma ietvaros maksimāli iepērkamais elektroenerģijas apjoms ir mazāks nekā , aprēķinā izmantojot šā pielikuma 3., 6., 8. un 9. tabulā minētās līmeņatzīmes, tad dt aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 kur

Wt – kalendāra gadā t no komersanta obligātā iepirkuma ietvaros maksimāli iepērkamais elektroenerģijas apjoms.

9. Vēja un hidroelektrostacijām siltumenerģijas cenas līmeņatzīme kalendāra gada t kalendāra mēnesī i ir 0. Pārējām elektrostacijām siltumenerģijas cenas līmeņatzīmi kalendāra gada t kalendāra mēnesī i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – kurināmā cenas līmeņatzīme kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR/MWh)

 – lietderības koeficients siltumenerģijas pārdošanas cenas aprēķinam, kas ir atkarīgs no izmantotā kurināmā veida un ir noteikts šā pielikuma 4., 5. un 7. tabulā.

10. Kalendāra gada t kalendāra mēnesī i elektrostacijas uzstādītā neto siltuma jaudas līmeņatzīme vēja un hidroelektrostacijām ir 0. Pārējām elektrostacijām to aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

– koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā siltuma jauda, kas atbilst elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto siltumjaudu summai (MW).

11. Elektrostacijas izdevumus kalendāra gada t kalendāra mēnesī i aprēķina, izmantojot šādas formulas:

11.1. vēja elektrostacijām:

, kur

A – komersanta nodarbinātā pilnas darba slodzes elektrostacijas darbinieku skaita līmeņatzīme, kas atkarībā no elektrostacijas veida un uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i ir noteikta šā pielikuma 3., 6., 8. un 9. tabulā;

IA t – elektrostacijas personāla izmaksu par pilnu darba slodzi līmeņatzīme (EUR/mēnesī), kas noteikta šā pielikuma 2. tabulā;

IO&M – ekspluatācijas un pārējo darbības izmaksu līmeņatzīme (EUR/MWh), kas ietver ekspluatācijas un visas attiecināmās operatīvās darbības izmaksas (tai skaitā regulārās apkopes, remontu, administratīvās, transporta, zemes īres, apdrošināšanas un citas izmaksas) un ir noteikta šā pielikuma 8. tabulā. Ekspluatācijas un pārējās darbības izmaksas tiek indeksētas ar inflācijas procentu, kas noteikts šā pielikuma 1. tabulā, sākot ar nākamo kalendāra gadu no dienas, kad ražotājs sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu;

b – balansēšanas atbildības faktora līmeņatzīme, kas raksturo vēja elektrostacijas nebalansa līmeni un atkarībā no uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i ir noteikta šā pielikuma 8. tabulā;

11.2. hidroelektrostacijām:

, kur

IM – ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīme (%), kas raksturo elektrostacijas ikgadējo ar elektrostacijas apkopi saistīto izmaksu attiecību pret kapitālieguldījumu izmaksām un atkarībā no elektrostacijas veida un uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i ir noteikta šā pielikuma 3., 6. un 9. tabulā. Ekspluatācijas izmaksas ietver arī izmaksas, kas saistītas ar elektrostaciju dzinēju kapitālajiem remontiem un tamlīdzīgiem izdevumiem. Ekspluatācijas izmaksas tiek indeksētas ar inflācijas procentu, kas noteikts šā pielikuma 1. tabulā, sākot ar nākamo kalendāra gadu no dienas, kad ražotājs sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu;

IO – pārējo darbības izmaksu līmeņatzīme (%), kas raksturo pārējo elektrostacijas attiecināmo operatīvās darbības ikgadējo izmaksu attiecību pret kapitālieguldījumu izmaksām un atkarībā no elektrostacijas veida un uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i ir noteikta šā pielikuma 3., 6. un 9. tabulā. Pārējās darbības izmaksas ietver administratīvās, transporta, zemes īres, apdrošināšanas un citas izmaksas. Pārējās darbības izmaksas tiek indeksētas ar inflācijas procentu, kas noteikts šā pielikuma 1. tabulā, sākot ar nākamo kalendāra gadu no dienas, kad ražotājs sācis izmanto tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. pantu;

– dabas resursu nodoklis par ūdeņu lietošanu elektrostacijās (EUR), kas tiek aprēķināts katrai hidroelektrostacijai saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, ņemot vērā hidroelektrostacijas faktisko ūdens kritumu, pieņemot lietderības koeficientu 75 % un pieņemot, ka saražotās elektroenerģijas daudzums kalendāra gada t kalendāra mēnesī i vienāds ar ;

11.3. pārējām elektrostacijām:

, kur

– aprēķinātais patērētā kurināmā apjoms (MWh), kas nepieciešams komersanta elektrostacijas darbības nodrošināšanai kalendāra gada t kalendāra mēnesī i.

12. Aprēķināto patērētā kurināmā apjomu nosaka, izmantojot šādu formulu:

, kur

0,75 – koeficients, kas raksturo elektrostacijas minimālo efektivitāti.

13. Aprēķinā, kas veikts saskaņā ar šo pielikumu, vērtības naudas izteiksmē noapaļo līdz tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata. Ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, centa vērtība nemainās. Ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, centu noapaļo par vienu vienību uz augšu.

II. Līmeņatzīmes elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķinam

1. tabula

Inflācijas līmeņatzīmes

 

Gads
2007.2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.
Inflācija, %10,115,33,3–1,24,22,30,00,7
Gads2015.2016.2017.2018.2019.2020.–2040.
Inflācija, %0,20,42,02,52,51,8

2. tabula

Elektrostacijas personāla izmaksu (par pilnu darba slodzi) līmeņatzīmes

Gads
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.
1082
1140
1083
1143
1180
1237
1248
1310
1379
Gads
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.
1379
1396
1417
1438
1464
1490
1517
1544
1572
Gads
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.
2030.
2031.
2032.
2033.
Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.
1600
1629
1659
1688
1719
1750
1781
1813
1846
Gads
2034.
2035.
2036.
2037.
2038.
2039.
2040.
 
 
Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.
1879
1913
1947
1982
2018
2054
2091"
 
 

3. tabula

Biogāzes stacijām (izņemot biomasas gazifikācijas stacijas) piemērojamās līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda PelDarba stundu skaits gadā dt (h)Īpatnējās investīcijas Iīp (EUR/kWel)Darbinieku skaits A (attiecināmās darba slodzes)Ekspluatācijas izmaksas IM (% no kopējām investīcijāmPārējās darbības izmaksas IO (% no kopējām investīcijām)Siltumenerģijas patēriņš biogāzes ražošanai
Eth (% no saražotā)
Lietderības koeficients siltumenerģijas pārdošanas cenas aprēķinam (%)
2007.–2011. gads2012.–2013. gads2014. gads2015.–2016. gads2017. gads un turpmāk
Nepārsniedz 0,5 MW40005500600065006800400034,723592
Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW40005500600065006800380054,323592
Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 2 MW40005500600065006800380063,923592
Lielāka par 2 MW40005500600065006800330063,623592

4. tabula

Biogāzes stacijām (izņemot stacijas, kurās izmanto biomasas gazifikāciju vai poligongāzes) piemērojamās kurināmā cenas līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda PelKurināmā cena bez PVN Ckur1, EUR/MWh
2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.1
Nepārsniedz 0,5 MW21,1221,8221,5622,4722,9922,9923,1523,2023,30
Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW26,4627,3327,0028,1328,7828,7828,9829,0429,16
Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 2 MW28,7129,6629,3030,5331,2331,2331,4531,5131,63
Lielāka par 2 MW28,7129,6629,3030,5331,2331,2331,4531,5131,63

Piezīme. 1 Turpmākajiem gadiem cenas indeksētas saskaņā ar šā pielikuma 1. tabulā norādīto inflācijas prognozi.

5. tabula

Poligongāzes cenas līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda PelKurināmā cena bez PVN Ckur, EUR/MWh
visi gadi
Visas jaudas10

6. tabula

Biomasas un biomasas gazifikācijas stacijām piemērojamās līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda Pel

Darba stundu skaits gadā dt (h)Īpatnējās investīcijas Iīp (EUR/kWel)Darbinieku skaits A (attiecināmās darba slodzes)Ekspluatācijas izmaksas IM (% no kopējām investīcijām)Pārējās darbības izmaksas IO (% no kopējām investīcijām)Lietderības koeficients siltumenerģijas pārdošanas cenas aprēķinam (%)
Nepārsniedz 1 MW5500450032280
Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 4 MW5500400052280
Lielāka par 4 MW5500360072280

7. tabula

Biomasas un biomasas gazifikācijas stacijām piemērojamās kurināmā cenas līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda PelKurināmā cena bez PVN Ckur1, EUR/MWh
2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.1
Visas jaudas11,312,69,29,511,110,911,111,211,2

Piezīme. 1 Turpmākajiem gadiem cenas indeksētas saskaņā ar šā pielikuma 1. tabulā norādīto inflācijas prognozi.

8. tabula

Vēja elektrostacijām piemērojamās līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda PelDarba stundu skaits gadā dt (h)Īpatnējās investīcijas Iīp (EUR/kWel)Darbinieku skaits A (attiecināmās darba slodzes)Ekspluatācijas un pārējās darbības izmaksas IO&M (EUR/MWh)Balansēšanas atbildības faktors b (%)
Nepārsniedz 0,25 MW150021500,51401
Lielāka par 0,25 MW, bet nepārsniedz 1 MW210014000,51415
Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 2 MW210014000,51415
Lielāka par 2 MW2100140051410

Piezīme.  1 10 %, ja vēja elektrostacijai piemēro Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 55.2. apakšpunktu.

9. tabula

Hidroelektrostacijām piemērojamās līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda PelDarba stundu skaits gadā dt (h)Īpatnējās investīcijas Iīp (EUR/kWel)Darbinieku skaits A (attiecināmās darba slodzes)Ekspluatācijas izmaksas IM (% no kopējām investīcijāmPārējās darbības izmaksas IO (% no kopējām investīcijām)
Nepārsniedz 0,5 MW250025000,41,52,1
Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW250020000,41,52,3
Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 5 MW250015001,81,52,4
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 262Pieņemts: 16.03.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Zaudē spēku: 11.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51/52, 31.03.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Satversmes tiesas nolēmumi
 • Augstākās tiesas atziņas
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Latvijas standarti
 • Citi saistītie dokumenti
207458
{"selected":{"value":"19.05.2020","content":"<font class='s-1'>19.05.2020.-10.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.05.2020","iso_value":"2020\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2020.-10.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-18.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.04.2018","iso_value":"2018\/04\/27","content":"<font class='s-1'>27.04.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2017","iso_value":"2017\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-26.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2015","iso_value":"2015\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2015.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2014","iso_value":"2014\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2014.-22.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2014","iso_value":"2014\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2014.-30.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.08.2013","iso_value":"2013\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2012","iso_value":"2012\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2012.-20.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-07.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2011","iso_value":"2011\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2011","iso_value":"2011\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2011.-02.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-19.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.05.2020
87
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"