Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rēzeknes pilsētas domes 2022. gada 27. janvāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā".
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Rēzeknē 2009.gada 27.novembrī (prot. Nr.15, 2.p.)
Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu
(Rēzeknes pilsētas domes 22.11.2013. saistošo noteikumu Nr.63 redakcijā)
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:

1.1.1. klients – persona vai ģimene, kura saņem sociālos pakalpojumus vai materiālo palīdzību;

1.1.2. sociālā darba speciālists — persona, kurai ir noteikta izglītība un kura veic sociālā darbinieka vai sociālās palīdzības organizatora profesionālos pienākumus;

1.1.3. Ģimene šo saistošo noteiktumu izpratnē ir vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas, kuras saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības un kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 05.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

1.2. Šie noteikumi nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības papildu materiālās palīdzības veidus, to apmēru, saņemšanas kārtību, kādā piešķirams un izmaksājams pabalsts, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.

1.3. Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests" (turpmāk – Pārvalde) piešķir papildu materiālo palīdzību ģimenei (personai), ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1.3.1. tās dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā;

1.3.2. neizvērtējot ienākumus, izņemot 3.3.3. apakšpunktā noteikto gadījumu.

(Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

2. Papildu materiālās palīdzības veidi

2.1. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.11.2013. saistošo noteikumu Nr.63 redakcijā)

 2.2. Jaungada svētku pabalsts

(Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

2.3. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

2.4. Pabalsts jaundzimušā aprūpei.

2.5. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

2.6. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

2.7. Svētku pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

(Rēzeknes pilsētas domes 05.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

2.8. Ēdināšanas pabalsts.

(Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

2.9. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

2.10. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

3. Pabalsta nozīmīgā dzīves jubilejā un Jaungada svētku pabalsta saņemšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.63)

3.1. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir, pamatojoties uz klienta iesniegumu, šādā apmērā:

3.1.1. 90 gadu jubilejā – 100 euro;

3.1.2. 95 gadu jubilejā – 150 euro;

3.1.3. 100 gadu jubilejā un vairāk – 200 euro.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.11.2013. saistošo noteikumu Nr.63 redakcijā)

3.2. Piešķirto materiālo pabalstu klientam izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz klienta kontu.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.63; 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

3.3. Jaungada svētku pabalstu piešķir:

3.3.1. Aprūpes mājās biroja klientam;

3.3.2. bērnam ar invaliditāti;

3.3.3. trūcīgās ģimenes bērnam līdz 15 gadu vecumam.

(Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

3.4. Jaungada svētku pabalsts ir mantisks pabalsts (dāvana), kura vērtība ir līdz 7 euro.

(Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā, kas grozīta ar 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

3.5. Jaungada svētku pabalstu piešķir:

3.5.1. Aprūpes mājās biroja klientam, saskaņā ar Pārvaldes vadītāja rīkojumu;

3.5.2. bērnam ar invaliditāti un trūcīgas ģimenes bērnam – bērna likumiskajam pārstāvim uzrādot bērna invaliditāti apliecinošu dokumentu vai izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

(Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

4. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs

(Nodaļa svītrota ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

4.1. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

4.2. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

4.3. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

4.4. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

4.5. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

4.6. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

4.7. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

4.8. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5. Pabalsts jaundzimušā aprūpei

5.1. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

5.1.1 Tiesības saņemt pabalstu ir personai, ja tās deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, un jaundzimušā bērna pirmā un vienīgā deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

5.1.2 Vienreizējo pabalstu jaundzimušā aprūpei piešķir:

5.1.2 1. vienam no jaundzimušā bērna vecākiem;

5.1.2 2. aizbildnim, adoptētājam, kura ņēmusi aizbildnībā vai adoptējusi bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

(Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

5.1.3 Vienreizējā pabalsta jaundzimušā aprūpei apmērs:

5.1.3 1. vecākam, ja viena no vecākiem deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā: par pirmo bērnu – 100 euro, par otro – 150 euro, par trešo – 200 euro, par ceturto – 250 euro, par piekto un nākamajiem – 500 euro.

5.1.3 2. vecākam, ja abu vecāku deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā, bērna mātei, ja bērna dzimšanas reģistrā nav ierakstītas ziņas par bērna tēvu, adoptētājam un aizbildnim: par pirmo bērnu – 200 euro, par otro – 300 euro, par trešo – 400 euro, par ceturto – 500 euro, par piekto un nākamajiem – 1000 euro.

(Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

5.2. Lai saņemtu pabalstu, klientam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ne vēlāk kā viena gada laikā no bērna piedzimšanas jāsniedz šādi dokumenti:

5.2.1. iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu;

5.2.2. bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 05.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 22; 28.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

5.3. Pabalstu jaundzimušā aprūpei nepiešķir:

5.3.1. ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiņas diennaktis;

5.3.2. ja bērna māte normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atteikusies no bērna kopšanas un audzināšanas;

5.3.3. ja persona, kas pieprasījusi pabalstu, 5.3.3 punktā noteiktajā gadījumā nenoslēdz vai nepilda vienošanos.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

5.3.1 Pabalsta mērķis ir jaundzimušā pamatvajadzību nodrošināšana – higiēnas priekšmetu, kā arī mīkstā inventāra un citu bērna audzināšanai un kopšanai paredzētu priekšmetu iegāde.

(Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

5.3.2 Pārvaldei pirms pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni dzīvesvietā, lai pārliecinātos, ka bērnam tiek nodrošināta pietiekama aprūpe.

(Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

5.3.3 Ja apsekošanā konstatēts, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama aprūpe, tad Pārvaldes sociālā darba speciālists un persona, kas pieprasīju pabalstu, vienojas par pabalsta saņemšanas kārtību – par pabalsta izmaksas veidu, konkrētu pabalsta izlietojuma mērķi un kārtību, kādā persona pamato pabalsta izlietojumu. Šajā gadījumā pabalstu var izmaksāt pa daļām, izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizvietot ar preču vai pakalpojumu apmaksu.

(Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

5.1 Pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma

(Nodaļa svītrota ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.1 1. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.1 2. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.1 3. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.2 Pabalsts pirmklasniekiem

(Nodaļa svītrota ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.2 1. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.2 2. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.2 3. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.2 4. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.3 Svētku pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 05.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

5.3 1. Pabalstu piešķir politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem vienu reizi gadā, sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

5.3 2. Pabalsta apmērs vienai personai ir 20 euro.

5.3 3. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā (novembra mēnesī), pamatojoties uz klienta iesniegumu, kas iesniegts no 1.oktobra līdz 31.oktobrim, uzrādot politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību.

5.3 4. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ pabalsts noteiktajā termiņā nav pieprasīts vai saņemts, to var pieprasīt trīs mēnešus no tiesību rašanās dienas.

5.4 Ēdināšanas pabalsts

(Nodaļa Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2017. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā; nodaļas nosaukums Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

5.4 1. Ēdināšanas pabalstu piešķir natūrā 100% apmērā no maksas par ēdināšanas pakalpojumu bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un to ir tiesības saņemt:

5.4 1.1. bērniem ar invaliditāti (dažādi funkcionāli traucējumi);

5.4 1.2. bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (speciālās pirmsskolas izglītības programmas kods 01015911 vai 01015921);

5.4 1.3. bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem (speciālās pirmsskolas izglītības programmas kods 01015811 vai 01015821);

5.4 1.4. bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem (speciālās pirmsskolas izglītības programmas kods 01015611 vai 01015621).

(Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2017. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

5.4 1.1 Ēdināšanas pabalstu ir tiesības saņemt Rēzeknes pilsētas pašvaldībā reģistrētas daudzbērnu ģimenes bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Rēzeknes pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Pabalstu piešķir 50% apmērā no maksas par ēdināšanas pakalpojumu.

(Rēzeknes pilsētas domes 24.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

5.4 2. Lai saņemtu ēdināšanas pabalstu, bērna likumiskajam pārstāvim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz šādi dokumenti, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros:

5.4 2.1. iesniegums pabalsta saņemšanai;

5.4 2.2. izziņa no Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes par bērna apgūstamo pirmsskolas izglītības programmu un kodu;

5.4 2.3. bērna invaliditāti apliecinošs dokuments (noteikumu 5.41.1.punktā minētiem bērniem);

5.4 2.4. Pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma apliecināta kopija (noteikumu 5.41.2., 5.41.3., 5.41.4.punktā minētiem bērniem).

(Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2017. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

5.4 3. Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts ar nākošo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas uz laiku līdz kārtējā gada 31. decembrim.

(Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

5.4 4. Ēdināšanas pabalsts tiek nodrošināts pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja iesniegtiem sarakstiem par bērnu faktisko Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu un Pārvaldes un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja savstarpējiem norēķiniem.

(Rēzeknes pilsētas domes 28.03.2017. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

5.5 Pabalsts dokumentu noformēšanai

(Nodaļa svītrota ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.5 1. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.5 2. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.5 3. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.6 Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

(Nodaļa svītrota ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.6 1. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.6 2. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.6 3. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.6 4. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

5.6 5. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

6. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

6.2. Lēmums par materiālā pabalsta piešķiršanu, pārtraukšanu vai atteikšanos piešķirt pabalstu tiek pieņemts viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts klienta iesniegums.

(Rēzeknes pilsētas domes 05.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā)

6.3. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

6.4. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

6.5. Pārvaldes lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.11.2013. saistošo noteikumu Nr.63 redakcijā)

6.6. Rēzeknes pilsētas domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601.

7. Noslēguma jautājumi

7.1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2008.gada 14.novembra Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.19 "Par papildus materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" un grozījumi tajos.

7.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 27.11.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 02.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
203044
{"selected":{"value":"30.01.2021","content":"<font class='s-1'>30.01.2021.-01.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.01.2021","iso_value":"2021\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2021.-01.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2019","iso_value":"2019\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2019.-29.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-23.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.03.2017","iso_value":"2017\/03\/30","content":"<font class='s-1'>30.03.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-29.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2015","iso_value":"2015\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-17.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.01.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)