Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 4

Rēzeknē 2022. gada 27. janvārī (prot. Nr. 27, 5. p., lēmums Nr. 284)
Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 21. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu (turpmāk šajā nodaļā – Pabalsts) veidus, to apmēru, pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, personas, kurām ir tiesības saņemt Noteikumos paredzētos Pabalstus un pieņemto lēmumu apstrīdēšanas kārtību Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība).

2. Pabalsta pieprasījumu izskata, lēmumu pieņem un Pabalstus izmaksā Rēzeknes valstspilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

3. Pabalstus ir tiesības saņemt personai, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes valstspilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot VIII nodaļas 40. punktā minētajā gadījumā, un kura atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām.

4. Pabalstu veidi:

4.1. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā;

4.2. Jaungada svētku pabalsts;

4.3. Pabalsts jaundzimušā aprūpei;

4.4. Svētku pabalsts politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam;

4.5. Ēdināšanas pabalsts daudzbērnu ģimenes bērnam vai bērnam ar invaliditāti;

4.6. Pabalsts pirmklasniekam;

4.7. Apbedīšanas pabalsts;

4.8. Dzīvokļa pabalsts pensionāram un/vai personai ar invaliditāti.

5. Pabalsti tiek piešķirti neizvērtējot materiālo situāciju, izņemot Noteikumu III nodaļas 9.3 apakšpunktā minētajai personu grupai un IX nodaļā paredzētajam pabalstam.

6. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, ja nav ievērotas Noteikumos minētās prasības, Sociālais dienests pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

(Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 10.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

II. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

7. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā (turpmāk šajā nodaļā – Pabalsts) piešķir pamatojoties uz personas iesniegumu, šādā apmērā:

7.1. personas 90 gadu jubilejā – 100 euro apmērā;

7.2. personas 95 gadu jubilejā – 150 euro apmērā;

7.3. personas 100 gadu jubilejā un vairāk – 200 euro apmērā.

8. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz Pabalsta saņēmēja norādīto norēķinu kontu.

III. Jaungada svētku pabalsts

9. Jaungada svētku pabalsts (turpmāk šajā nodaļā – Pabalsts) ir materiāls pabalsts (dāvana), kura vērtība ir līdz 10 euro apmērā, kuru piešķir:

9.1. Aprūpes mājās biroja klientam;

9.2. bērnam ar invaliditāti;

9.3. trūcīgās mājsaimniecības bērnam līdz 15 gadu vecumam.

10. Pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā laika periodā no 1. decembra līdz 31. decembrim. Informāciju par dāvanu izsniegšanu Sociālais dienests publicē Sociālā dienesta mājas lapā www.sdrezekne.lv un Pašvaldības domes mājās lapā www.rezekne.lv.

11. Aprūpes mājas biroja klientiem pabalstu Sociālais dienests piešķir atbilstoši Aprūpes mājas biroja iesniegtam klientu sarakstam. Pabalsta izsniegšanu nodrošina Aprūpes mājās birojs.

12. (Svītrots ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 10.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

IV. Pabalsts jaundzimušā aprūpei

13. Pabalsts jaundzimušā aprūpei (turpmāk šajā nodaļā – Pabalsts) ir paredzēts, lai sniegtu vienreizēju materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.

14. Pabalstu piešķir pamatojoties uz personas iesniegumu, kurš ir iesniegts Sociālajā dienestā ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

15. Tiesības saņemt Pabalstu ir personai, ja tās deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, un jaundzimušā bērna pirmā un vienīgā deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rēzeknes valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

16. Pabalstu piešķir:

16.1. vienam no jaundzimušā bērna vecākiem;

16.2. aizbildnim, adoptētājam, kura ņēmusi aizbildnībā vai adoptējusi bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

17. Pabalsta apmērs:

17.1. vecākam, ja viena no vecākiem deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rēzeknes valstspilsētas administratīvajā teritorijā: par pirmo bērnu un otro – 250 euro apmērā, par trešo un nākamajiem 500 euro apmērā;

17.2. vecākam, ja abu vecāku deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rēzeknes valstspilsētas administratīvajā teritorijā, bērna mātei, ja bērna dzimšanas reģistrā nav ierakstītas ziņas par bērna tēvu, adoptētājam un aizbildnim: par pirmo un otro bērnu – 500 euro apmērā, par trešo un nākamajiem bērniem – 1000 euro apmērā.

18. Sociālajam dienestam pirms Pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni dzīvesvietā, lai pārliecinātos, ka bērnam tiek nodrošināta pietiekama aprūpe.

19. Ja apsekošanā konstatēts, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama aprūpe, tad Sociālais dienests sociālā darba speciālists un persona, kas pieprasīju Pabalstu, vienojas par Pabalsta saņemšanas kārtību – par Pabalsta izmaksas veidu, konkrētu Pabalsta izlietojuma mērķi un kārtību, kādā persona pamato Pabalsta izlietojumu. Šajā gadījumā Pabalstu var izmaksāt pa daļām, izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizvietot ar preču vai pakalpojumu apmaksu.

20. Pabalstu nepiešķir, ja:

20.1. bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiņas diennaktis;

20.2. bērna māte normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atteikusies no bērna kopšanas un audzināšanas;

20.3. persona, kas pieprasījusi pabalstu, 19. punktā noteiktajā gadījumā nenoslēdz vai nepilda vienošanos.

21. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz Pabalsta saņēmēja norādīto norēķinu kontu.

V. Svētku pabalsts politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam

22. Svētku pabalstu politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam (turpmāk šajā nodaļā – Pabalsts) piešķir politiski represētai personai vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekam vienu reizi gadā novembrī.

23. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz personas iesniegumu, kas iesniegts no 1. oktobra līdz 31. oktobrim, uzrādot politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību.

24. Pabalsta apmērs vienai personai ir 40 euro.

25. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ Pabalsts noteiktajā termiņā nav pieprasīts vai saņemts, to var pieprasīt trīs mēnešus no tiesību rašanās dienas.

26. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz Pabalsta saņēmēja norādīto norēķinu kontu.

VI. Ēdināšanas pabalsts daudzbērnu ģimenes bērnam vai bērnam ar invaliditāti

27. Ēdināšanas pabalstu daudzbērnu ģimenes bērnam vai bērnam ar invaliditāti (turpmāk šajā nodaļā – Pabalsts) piešķir pamatojoties uz personas iesniegumu un citiem dokumentiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības iestāžu rīcībā.

28. Pabalstu ir tiesības saņemt izglītojamam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē:

28.1. bērnam, kuram ir invaliditāte natūrā 100 % apmērā no maksas par ēdināšanas pakalpojumu;

28.2. daudzbērnu ģimenes bērnam natūrā 50 % apmērā no maksas par ēdināšanas pakalpojumu.

29. Pabalsts tiek piešķirts ar nākošo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas uz laiku līdz kārtējā gada 31. decembrim.

30. Pabalsts tiek nodrošināts pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja iesniegtiem sarakstiem par bērnu faktisko Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu un Sociālā dienesta un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja savstarpējiem norēķiniem.

VII. Pabalsts pirmklasniekam

31. Tiesības saņemt pabalstu pirmklasniekam (turpmāk šajā nodaļā – Pabalsts) ir Rēzeknes valstspilsētas vispārizglītojošās izglītības iestādes audzēknim, kurš pirmo reizi uzsāk mācības 1. klasē.

32. Pabalsta apmērs ir 30 euro.

33. Pabalsts tiek izsniegts vienu reizi gadā mācību gada sākumā natūrā.

34. Pabalsta izsniegšanu nodrošina Izglītības pārvalde, bet finansē no Sociālās dienesta budžeta līdzekļiem.

VIII. Apbedīšanas pabalsts

35. Apbedīšanas pabalstu (turpmāk šajā nodaļā – Pabalsts) ir tiesības saņemt personai, kura uzņēmusies tādas personas apbedīšanu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc miršanas apliecības izsniegšanas datuma.

36. Pabalstu piešķir, ja par mirušo personu:

36.1. nav tiesību saņemt valsts apbedīšanas pabalstu;

36.2. piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par Noteikumu 37. punktā noteikto pabalsta apmēru.

37. Pabalsts apmērs ir 310 euro.

38. Noteikumu 36.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pabalstu aprēķina kā starpību starp Noteikumu 37. punktā noteikto Pabalsta apmēru un piešķirto valsts apbedīšanas pabalstu.

39. Lai saņemtu Pabalstu, persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības iestāžu rīcībā.

(Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes 10.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

40. Ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Pašvaldībā un mirušajai personai nav Pašvaldībā pastāvīgi pierakstītu pirmās pakāpes radinieku vai laulātā, Pabalstu piešķir personai, kura savu dzīvesvietu deklarējusi citā pašvaldībā un uzņēmusies apbedīšanu.

41. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz Pabalsta saņēmēja norādīto norēķinu kontu.

X. Dzīvokļa pabalsts pensionāram un/vai personai ar invaliditāti

42. Dzīvokļa pabalsts pensionāram un/vai personai ar invaliditāti (turpmāk šajā nodaļā – Pabalsts) ir vienreizējais pabalsts siltumenerģijas nodrošināšanai:

42.1. siltumenerģijas pakalpojumu izdevumu apmaksai;

42.2. kurināmā iegādei.

43. Pabalstu ir tiesības saņemt atsevišķi dzīvojošam pensionāram un/vai personai ar invaliditāti vai mājsaimniecībai, kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti, kā arī bērniem, ja uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir spēkā trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss.

44. Pabalstu ir tiesības saņemt vienu reizi gadā laika periodā no 1. decembra līdz 23. decembrim, pamatojoties uz personas iesniegumu, kas iesniegts no 1. novembra līdz 15. decembrim.

45. Lai saņemtu Pabalstu persona iesniedz:

45.1. iesniegumu Pabalsta saņemšanai;

45.2. izdevumus apliecinošu dokumentu (siltumenerģijas pakalpojumu pēdējo aktuālo rēķinu vai kurināmā iegādes čeku/kvīti);

45.3. dokumenta kopiju, kas apliecina lietošanas tiesības (uzrādot oriģinālu), ja īpašums, kurā mājsaimniecība dzīvo, nepieder mājsaimniecībai.

46. Pabalsta apmērs ir 200 euro, ja mājsaimniecība attiecīgajā gadā nav saņēmusi mājokļa pabalstu. Ja mājsaimniecība attiecīgajā gadā ir saņēmusi mājokļa pabalstu, kas ir mazāks par šajā punktā noteiktu pabalsta apmēru, pabalsta apmērs ir starpība starp šajā punktā noteikto pabalsta apmēru un mājokļa pabalsta apmēru.

47. Pabalstu izmaksā līdz kārtējā gada 23. decembrim. Pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu izdevumu segšanai izmaksā ar pārskaitījumu uz pakalpojumu sniedzēja kontu. Pabalstu kurināmā iegādei izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz Pabalsta saņēmēja norēķinu kontu.

X. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

48. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rēzeknes valstspilsētas domē.

49. Rēzeknes valstspilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XI. Noslēguma jautājumi

50. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Rēzeknes pilsētas domes 2009. gada 27. novembra saistošie noteikumi Nr. 15 "Par papildu materiālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 205; 2013, Nr. 195; 2013, Nr. 243; 2015, Nr. 33; 2015, Nr. 242; 2017, Nr. 65; 2017, Nr. 255; 2019, Nr. 16; 2021, Nr. 20).

51. Noteikumi piemērojami no 2022. gada 1. janvāra.

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A. Stecs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 27.01.2022.Stājas spēkā: 02.02.2022.Piemērojams ar: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 01.02.2022. OP numurs: 2022/22.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329552
{"selected":{"value":"22.03.2022","content":"<font class='s-1'>22.03.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.03.2022","iso_value":"2022\/03\/22","content":"<font class='s-1'>22.03.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2022","iso_value":"2022\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2022.-21.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.03.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)