Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 4. aprīļa noteikumus Nr. 195 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1348

Rīgā 2009.gada 24.novembrī (prot. Nr.84 29.§)
Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 13.panta trešo daļu
un Valsts statistikas likuma 4.panta otro daļu
(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.157 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (turpmāk - datu tīkls) izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību.

2. Datu tīkls tiek izveidots, uzturēts un darbojas atbilstoši Padomes 2009. gada 30. novembra Regulai (EEK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1217/2009). Datu tīklā iekļautie dati, ievērojot šo noteikumu 9. punktā minēto ierobežojumu, tiek izmantoti arī Latvijas lauksamniecības un lauku attīstības politikas plānošanai, veidošanai un novērtēšanai.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.105 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2015.)

3. Lai nodrošinātu datu tīkla darbību, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (turpmāk – institūts):

3.1. pilda Padomes Regulas Nr. 1217/2009 7. un 10.pantā noteiktās sakaru aģentūras un kompetentās iestādes funkcijas;

3.2. saņem standarta samaksu no Eiropas Komisijas par iesniegtajiem pārskatiem saskaņā ar Komisijas 2013. gada 29. jūlija (ES) Īstenošanas regulas Nr. 730/2013 par konkrētiem sīki izstrādātiem īstenošanas noteikumiem attiecībā uz uzskaiti ar mērķi noteikt lauku saimniecību ienākumus 5. pantu un norēķinās par grāmatvedības biroja un lauku saimniecību sniegtajiem pakalpojumiem;

3.3. aprēķina standarta produkciju augkopības kultūrām un lauksaimniecības dzīvnieku grupām un nosūta šo informāciju Eiropas Komisijai atbilstoši Komisijas 2014. gada 1. augusta Deleģētās regulas (ES) Nr. 1198/2014, ar kuru papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā, 4. pantam.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.157; MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.105, kas piemērojami ar 01.03.2015.)

4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk – centrs) atbilstoši Padomes Regulas Nr. 1217/2009 9., 10., 14. un 15.pantam pilda grāmatvedības biroja uzdevumus (izņemot finanšu resursu kontroli) un šo uzdevumu izpildē ir padota Zemkopības ministrijai.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.157)

5. Zemkopības ministrija izveido datu tīkla konsultatīvo padomi, nosaka tās sastāvu, tiesības un pienākumus atbilstoši Padomes Regulas Nr. 1217/2009 6.pantam.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.157)

6. Institūts katru gadu līdz 1.februārim iesniedz apstiprināšanai Zemkopības ministrijā ar centru saskaņotu datu tīkla darba plānu un izdevumu tāmi.

7. Institūts un centrs katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatu par datu tīkla darba plāna izpildi un finanšu izlietojumu iepriekšējā gadā.

8. Lai nodrošinātu reprezentatīvas Latvijas lauku saimniecību izlases kopas izveidi, institūts datu tīkla izlases kopā ietver ne mazāk kā 1000 saimniecību, par atlases kritērijiem izmantojot lauksaimniecības produktu ražotāju specializāciju, ekonomisko lielumu un statistisko reģionu.

9. Informācija par datu tīkla izlases kopas lauksaimniecības produktu ražotāju ienākumiem, izdevumiem, nodokļiem un nodevām saskaņā ar Informācijas atklātības likumu ir ierobežotas pieejamības informācija, un tā var tikt izmantota tikai Padomes Regulas Nr. 1217/2009 1. pantā paredzēto mērķu sasniegšanai. Apkopotie dati ir publicējami tikai pa saimniecību grupām, tādējādi novēršot konkrētu saimniecību identifikāciju.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.105 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2015.)

10. Datu tīklam nepieciešamo informāciju (pielikums) saimniecības iesniedz institūtā līdz 1. maijam.

(MK 24.02.2015. noteikumu Nr.105 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2015.)

11. Aizpildot šo noteikumu pielikumā paredzēto veidlapu par 2013.gadu, summas naudas izteiksmē norāda latos.

(MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1090 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

Pielikums

Ministru kabineta
2009.gada 24.novembra noteikumiem Nr.1348

(Pielikums MK 24.02.2015. noteikumu Nr.105 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2015.)

LAUKU SAIMNIECĪBU UZSKAITES DATU TĪKLA SAIMNIECĪBU UN UZŅĒMUMU GRĀMATVEDĪBAS DATI PAR 20____. GADU

Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts

SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk – centrs)


KonfidencialitāteLauku saimniecību uzskaites datu tīkla (turpmāk – SUDAT) informācija ir ierobežotas pieejamības informācija saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu Nr. 1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība" 9. punktu
Iesniegšana, termiņiAizpildītu veidlapu katru gadu līdz 1. maijam iesniedz centra reģionālajā konsultāciju birojā, pievienojot finanšu pārskata kopiju, vai aizpilda lauku saimniecību uzskaites datu tīkla tīmekļa vietnē (http://sudat.lv)

I. Vispārīgā informācija par lauku saimniecību

Nosaukums vai īpašnieka vārds, uzvārds
Saimnieciskās darbības forma
Reģistrācijas numurs vai īpašnieka personas kods
Ganāmpulka reģistrācijas numursLV
NovadsPagasts

Veidlapas aizpildītājs:
vārds, uzvārdstālruņa numurs
faksa numurse-pasta adrese

Piezīmes.
1. Veidlapā norāda informāciju par lauksaimniecisko darbību, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja (turpmāk – saimniecība) grāmatvedības uzskaites datiem pārskata gadā, iekļaujot visu produkciju neatkarīgi no izlietojuma un neveicot izmaksu korekciju atbilstoši pārdotajai produkcijai.
2. IV, V, VI, VII un XIII sadaļā summas norāda tikai euro (bez centiem).
3. Aizpildot sadaļas, lūdzu, ievērojiet norādījumus sadaļu beigās un SUDAT rokasgrāmatā (http://sudat.lv). Iekrāsotie lauki norāda, ka tie tiek izmantoti vai iegūti no citām sadaļām. Lūdzu, pārbaudiet, vai visās sadaļās norādītie dati un kopsummas sakrīt.
4. Ar ikgadējiem SUDAT izdevumiem "Lauku saimniecības. Darba ekonomiskās analīzes rezultāti 20xx" var iepazīties lauku saimniecību uzskaites datu tīkla tīmekļa vietnē (http://sudat.lv).

Saimniecība ir juridiska persona:

Saimniecība ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja:

Grāmatvedība tiek kārtota:
divkāršā ieraksta sistēmā
aizpildot saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu

Saimniecība ir kooperatīva biedrs:

Lauku atbalsta dienesta subsīdiju pieprasītājs ir:
saimniecība
īpašnieks
cita persona

(vārds)

(uzvārds)

(personas kods)


Bioloģiskās ražošanas metodes saimniecībā (atbilstošo atzīmēt ar "x"):
neizmantotikai bioloģiskā
izmanto abas metodespāriet uz bioloģisko

Sertifikāta numurs _______________________________________

Apūdeņošanas sistēmas saimniecībā:
neizmantovirsmas apūdeņošanasmidzinātājs
pilienveida apūdeņošanacita veida

Vadītāja izglītība lauksaimniecībā:
tikai praktiska pieredze
pamatapmācība lauksaimniecībā (kursi ar sertifikātu)
arodizglītība, vidējā vai augstākā izglītība lauksaimniecībā

II. Zeme

Rindas
Nr.

Nosaukums

Platība, ha
(2 zīmes aiz komata)

A

B

1

Z1

Zeme īpašumā vai pastāvīgā lietošanā, ha (Z1 = Z11 + Z12 + Z13)

Z11

t. sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme (turpmāk – LIZ)

Z12

meži

Z13

pārējā zeme (zem ēkām, ceļiem, dīķiem u. c.)

Z2

Nomātā zeme, ha

Z21

t. sk. LIZ

Z3

Citiem iznomātā zeme, ha

Z31

t. sk. LIZ

Z4

LIZ apsaimniekošanā, ha (Z4 = Z11 + Z21 – Z31)

Z41

t. sk. apūdeņotās platības, ha

Piezīmes.
1. Spēkā ir sakarības: II sadaļas Z4 rinda = VI sadaļas 60000. rindas 1. aile;
II sadaļas Z41 rinda = VI sadaļas 60000. rindas 2b. aile.
2. Ja II sadaļas Z12 rindā norādītas mežu platības, tad IV sadaļas 12112. rindā jābūt aizpildītai 1. un 5. ailei.
3. Par apūdeņotām uzskata tās LIZ platības, kurās ir ierīkotas pastāvīgas vai pārvietojamas laistīšanas sistēmas, neieskaitot laistāmās segtās platības.
4. Ģimenes dārziņus iekļauj LIZ un norāda VI sadaļas 63580. rindā.

III. Darbaspēka ieguldījums

Rindas
Nr.

Darbaspēks

Dzimšanas gads

Dzimums
(atzīmēt V vai S)

Skaits

Darbaspēka ieguldījums, cilvēkgadi

Nostrādātās stundas gadā

lauksaimniecībā

mežsaimniecībā

pārējās nozarēs

A

B

1

2

3

4

5

6

7

Ģimenes un nealgotais darbaspēks

11

Īpašnieks – vadītājs

12

Īpašnieks, kas nav vadītājs

13

Vadītājs, kas nav īpašnieks

14

Īpašnieka laulātais

X

X

15

Regulāri nodarbinātie

X

X

16

Neregulāri nodarbinātie

X

X

X

Algotais darbaspēks

21

Vadītājs

22

Regulāri nodarbinātie

X

X

23

Neregulāri nodarbinātie

X

X

X

Piezīmes.
1. Pie algotā darbaspēka norāda darbiniekus, kuri ir darba attiecībās ar saimniecību, nav īpašnieka ģimenes locekļi un kuriem par darbu maksā algu vai natūrā.
2. Ja ģimenes loceklis par darbu saimniecībā saņem algu vai par viņu ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, darbaspēka ieguldījumu norāda 11.–16. rindā pie ģimenes un nealgotā darbaspēka, bet atbilstošās izmaksas – VII sadaļas 71110. rindā.
3. Ja saimniecībai ir vairāki īpašnieki vai vadītāji, dzimšanas gadu norāda tai personai, kurai ir izšķirošā balss lēmumu pieņemšanā.
4. Darbaspēka ieguldījums cilvēkgados pamatojas uz nosacīto darba vienību, kas atbilst viena pieauguša cilvēka darba ieguldījumam gada laikā. Regulāri nodarbinātajam darbaspēkam ir iespējams piemērot koeficientu atbilstoši fiziskajam stāvoklim, noslodzei un perioda ilgumam. Piemēram, pieauguša cilvēka lauksaimniecības darba sezonā nostrādāti deviņi mēneši atbilst 0,75 cilvēkgadiem.
5. Viena cilvēka darba ieguldījums nepārsniedz vienu cilvēkgadu, ja arī nostrādāto stundu skaits pārsniedz viena cilvēka normālu darba noslodzi – 1840 stundas gadā.

IV. Ilgtermiņa ieguldījumi, euro

Rindas
Nr.

Nosaukums

Sākotnējā vērtība

Nolietojums

Papildu informācija

gada sākumā

iegādātie pamatlīdzekļi

izslēgšana

pārvērtēšana (+/–)

gada beigās

uzkrātais gada sākumā

aprēķinātais pārskata gadā

izslēgto pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

uz pārskata gadu attiecināmās pamatlīdzekļu subsīdijas

ieņēmumi par pārdotiem pamatlīdzekļiem

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11110

Tirgojami nemateriālie aktīvi – kvotas, tiesības, pajas u. c.

X

11120

Netirgojami nemateriālie aktīvi – licences, datorprogrammas u. c.

X

12110

Zeme īpašumā

X

X

X

12112

Meža audze

X

X

X

12120

Ilggadīgie stādījumi

12130

Zemes ielabošanas objekti

12140

Ražošanas ēkas un būves lauksaimniecībā

12200

Tehnoloģiskās iekārtas un tehnika lauksaimniecībā

12300

Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs lauksaimniecībā

12610

Ēkas un būves pārējās nozarēs

12620

Iekārtas, tehnika un citi pamatlīdzekļi pārējās nozarēs

12800

Ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

X

12900

Avansu maksājumi par pamatlīdzekļiem

X

X

X

X

13000

Finanšu ieguldījumi (ieskaitot atliktā nodokļa aktīvus)

X

X

X

X

14000

Bioloģiskie aktīvi (vaislas mājlopi)

X

X

X

X

X

X

X

X

10000

Kopā (summa no 11100. līdz 14000. rindai)

Piezīme. Spēkā ir sakarības:
11120. rindai un no 12130. līdz 13000. rindai: 1. aile + 2. aile – 3. aile + 4. aile = 5. aile;
IV sadaļas 10000. rindas 1. aile – 6. aile = XIII sadaļas rindas "Ilgtermiņa ieguldījumi" 1. aile;
IV sadaļas 10000. rindas 5. aile – 6. aile – 7. aile + 8. aile = XIII sadaļas rindas "Ilgtermiņa ieguldījumi" 2. aile.

V. Mājdzīvnieku bilance, kustība un ieņēmumi

Rindas
Nr.

Nosaukums

Gada sākumā

Pirkti dzīvnieki

Dzimuši, skaits

Pārdoti audzēšanai

Pārgāja uz citu grupu (skaits)

Ienāca
no citas grupas (skaits)

Nokauti, pārdoti gaļai, patērēti ražošanā un personīgām vajadzībām

Krituši, skaits

Gada beigās

Gada vidējais skaits

skaits

vērtība, euro

skaits

vērtība, euro

skaits

vērtība, euro

skaits

pārdoti gaļai

izlietots pārstrādē, pārējās nozarēs, euro

Personīgais patēriņš, euro

skaits

vērtība, euro

dzīvsvars, t

vērtība, euro

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Liellopi

22120

Jaunlopi, jaunāki par gadu

X

22131

Buļļi no 1 līdz 2 gadiem

X

22132

Teles no 1 līdz 2 gadiem

X

22141

Buļļi, vecāki par 2 gadiem

X

X

22142

Vaislas teles, vecākas par 2 gadiem

X

22143

Nobarojamās teles, vecākas par 2 gadiem

X

22170

Slaucamās govis

X

22190

Zīdītājgovis

X

Cūkas

22210

Sivēni svarā līdz 20 kg

22230

Nobarojamās cūkas

X

22250

Sivēnmātes svarā virs 50 kg

X

22270

Pārējās cūkas

X

22330

Aitas
Aitu mātes

X

X

22340

Pārējās aitas

22430

Kazas
Kazu mātes

X

X

22440

Pārējās kazas

22510

Putni
Vistas gaļai

X

X

22520

Dējējvistas

X

X

22570

Pīles, zosis, pārējie putni

X

X

22610

Truši
Trušu mātes

X

X

22620

Pārējie truši

X

X

22730

Zirgi

X

X

22820

Citi dzīvnieki

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22900

Bišu saimes

X

X

X

X

X

X

X

X

22000

Kopā (summa no 22120. līdz 22900. rindai)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Piezīmes.
1. Vidējo mājdzīvnieku skaitu aprēķina, ievērojot katra mājlopa uzturēšanās laiku attiecīgajā grupā (dienu vai mēnešu skaitu) un dalot ar 365 (dienu skaitu gadā) vai 12 (mēnešu skaitu gadā).
2. Gada vidējais skaits jānorāda arī tad, ja gada sākumā un beigās kādā grupā nav mājdzīvnieku, bet tie ir bijuši gada laikā – ir saražota produkcija, izlietoti resursi to uzturēšanai.
3. Pīlēnus, cāļus, briežus, ponijus un citus lauku tūrismā izmantojamos dzīvniekus uzskaita 22820. rindā, norādot tikai to vērtību.
4. Mājlopu grupām (rindām) ir spēkā sakarība: 1. aile + 3. aile + 5. aile – 6. aile – 8. aile + 9. aile – 10. aile – 15. aile = 16. aile.
5. Spēkā ir sakarības: V sadaļas 22000. rindas 2. aile = IV sadaļas 14000. rindas 1. aile + XI sadaļas 22000. rindas 1. aile;
V sadaļas 22000. rindas 17. aile = IV sadaļas 14000. rindas 5. aile + XI sadaļas 22000. rindas 2. aile.
6. Ja uzskaite lauksaimnieciskajai ražošanai ir atdalīta no pārējām nozarēm (ieskaitot gaļas pārstrādi) un dati par šīm nozarēm šajā veidlapā netiek iekļauti, tad nokautos mājdzīvniekus, kas ir vai tiks izmantoti pārstrādē vai citās ražošanas nozarēs, norāda 12. ailē pie Pārdoti gaļai, novērtējot vidējās tirgus cenās.
7. Ja lauksaimnieciskajai ražošanai saimniecībā netiek veikta atsevišķa uzskaite, tad nokautos mājdzīvniekus, kas ir vai tiks izmantoti pārstrādē vai citās ražošanas nozarēs, norāda 13. ailē Izlietots pārstrādē, pārējās nozarēs, novērtējot ražošanas izmaksās.
8. 11. ailē norāda gaļai pārdoto mājlopu dzīvsvaru tonnās, rakstot trīs ciparus aiz komata.
9. Mājdzīvniekus gada sākumā (2. ailē) un gada beigās (17. ailē) novērtē ražošanas pašizmaksā, bet ne augstāk par zemākajām tirgus cenām.

VI. Platības, saražotā produkcija un ieņēmumi

Rindas
Nr.

Nosaukums

Platība, ha

t. sk. enerģētiskās kultūras, ha

t. sk. apūdeņotā, ha

Gada sākumā (ieskaitot nodoto glabāšanā)

Saražots, t

Pārdots

Personīgais patēriņš

Izlietots saimniecībā

Zudumi, t

Gada beigās (ieskaitot nodoto glabāšanā)

lopkopībā

augkopībā

pārstrādē, citās nozarēs

t

euro

t

euro

t

euro

t

euro

t

euro

t

euro

t

euro

A

B

1

2a

2b

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Augkopība

61110

Vasaras kvieši                   

61120

Ziemas kvieši                   

61130

Rudzi                   

61140

Mieži                   

61150

Auzas                   

61160

Vasaras graudaugu mistri                   

61170

Tritikāle                   

61180

Citi graudaugi (griķi u. c.)                   

61191

Zirņi, lauka pupas, saldā lupīna                   

61192

Pākšaugu mistri, vīķi, lēcas, aunazirņi                   

61210

Kartupeļi                   

61220

Cukurbietes                   

61231

Garšķiedru lini                   

61232

Eļļas lini                   

61233

Ziemas rapsis                   

61234

Vasaras rapsis                   

61239

Ripsis un pārējie eļļas augi                   

61251

Ārstniecības augi, garšaugi 

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

61253

Citas tehniskās kultūras                   

61310

Lauka dārzeņi 

X

                 

61320

Dārzeņi apsildāmajās segtajās platībās 

X

X

                

61330

Dārzeņi specializētajās un neapsildāmajās segtajās platībās 

X

                 

61337

Zemenes 

X

                 

61340

Sēnes (m2) 

X

                 

61410

Ziedi un dekoratīvie augi atklātā laukā 

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

 

61420

Ziedi un dekoratīvie augi apsildāmajās segtajās platībās 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

 

61510

Zālāju sēklas 

X

        

X

X

       

61520

Citas sēklas un stādi 

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

 

61600

Citas aramzemes kultūras (izņemot lopbarību) 

X

                 

61700

Apstrādāta aramzeme sezonas iznomāšanai 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ilggadīgās kultūras

62111

Ābeles 

X

          

X

X

     

62112

Bumbieres 

X

          

X

X

     

62120

Ķirši, plūmes, cidonijas 

X

          

X

X

     

62130

Ogulāji 

X

          

X

X

     

62200

Vīnogas 

X

          

X

X

     

62300

Ilggadīgo dekoratīvo un augļu koku un krūmu stādi 

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

  

X

X

X

X

 

62410

Ziemassvētku eglītes 

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

62420

Citas ilggadīgās kultūras   

X

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

62500

Neražojošo stādījumu vērtības pieaugums

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Lopbarība un augkopības blakusprodukti

63110

Lopbarības saknes un kāposti 

X

          

X

X

X

X

   

63121

Kukurūza lopbarībai 

X

 

X

X

X

  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63122

Pākšaugi skābbarībai un zaļmasai 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63123

Citas lopbarības kultūras 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63130

Ilggadīgie zālāji aramzemē 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63210

Kultivētās pļavas, ganības 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63220

Dabīgās pļavas, ganības 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63230

Pļavas, ganības, ko neizmanto produkcijas ieguvei (saimniecībā nav mājlopu) 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63310

Tilpumainā lopbarība: zaļā masa

X

X

X

X

X

   

X

X

  

X

X

  

X

X

X

63320

Siens

X

X

X

         

X

X

     

63330

Skābsiens un skābbarība

X

X

X

         

X

X

X

X

   

63410

Salmi

X

X

X

                

63430

Citi blakusprodukti (linsēklas, zemeņu stādi u. c.)

X

X

X

                

Pārējās platības

63510

Zaļmēslojuma kultūras 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63520

Papuves, par kurām saņem platībmaksājumus 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63530

Papuves bez subsīdijām 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63580

Ģimenes dārziņi 

X

 

X

    

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

63590

Neizmantotā LIZ 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lopkopības produkcija, izņemot gaļu

64110

Piens (no slaucamām govīm)

X

X

X

         

X

X

     

64120

Piens (no zīdītājgovīm)

X

X

X

         

X

X

X

X

   

64200

Kazas piens

X

X

X

         

X

X

     

64300

Vilna

X

X

X

       

X

X

X

X

     

64400

Pārtikas olas (tūkst. gab.)

X

X

X

         

X

X

     

64410

Olas inkubācijai (tūkst. gab.)

X

X

X

     

X

X

  

X

X

X

X

   

64500

Cita lopkopības produkcija (vasks, subprodukti, ādas u. c.)

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

64600

Kūtsmēsli

X

X

X

     

X

X

X

X

       

64800

Medus un pārējā biškopības produkcija

X

X

X

         

X

X

     

64900

Dzīvnieku audzēšana saskaņā ar līgumu

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

64950

Ieņēmumi par veterinārajiem pakalpojumiem, ganīšanas tiesībām

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pārstrādes produkcija

67100

Augkopības produkti

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

X

 

X

X

X

 

X

X

 

67200

Govs piena produkti

X

X

X

X

  

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

67300

Kazas piena produkti

X

X

X

X

  

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

67400

Gaļa u. c. pārstrādes produkti

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

Pārējie ieņēmumi

68100

Lauku tūrisms

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

68210

Ieņēmumi no veikala un sabiedriskās ēdināšanas

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

68220

Ieņēmumi no gatera

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

68240

Mežkopības un mežsaimniecības produkcija

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

68250

Enerģijas ražošana no atjaunojamiem energoresursiem

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

68290

Pārējo nozaru ieņēmumi

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

68310

Līgumdarbi, pakalpojumi

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

68410

Zemes iznomāšanas ieņēmumi

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

68420

Ieņēmumi no pārējo pamatlīdzekļu iznomāšanas

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

68500

Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

68600

Ieņēmumi no akciju u. c. vērtspapīru pārdošanas

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

68800

Uz pārskata gadu attiecināmās pamatlīdzekļu subsīdijas

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

68910

Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

68920

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, izņemot LAD subsīdijas

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

69100

Procentu ieņēmumi

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

69200

Iepriekšējo periodu ieņēmumi

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

69410

Zaudējumu kompensācija par lopiem no privātiem apdrošinātājiem

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

69420

Zaudējumu kompensācija par ražu no privātiem apdrošinātājiem

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

69430

Pārējā zaudējumu kompensācija no privātiem apdrošinātājiem

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

69500

Ar atlikto nodokli saistītie ieņēmumi

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

69999

Personīgie ieņēmumi (arī pensijas)

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

60000

Kopā 

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X

 

X

X

 

Piezīmes.
1. 61340. rindas 1. ailē norāda sēņu pamatplatību (m2), reizinātu ar ražu skaitu.
2. 8. un 9. ailē norāda pašražotās produkcijas patēriņu īpašnieka ģimenes vajadzībām, kā arī samaksu graudā algotajam darbaspēkam. Samaksu algotajam darbaspēkam tādā pašā vērtībā norāda arī VII sadaļas 71120. rindā.
3. Pašražotās produkcijas krājumus 4. un 18. ailē novērtē ražošanas pašizmaksā, bet ne augstāk par zemākajām tirgus cenām.
4. 63230. rindā norāda pļavas un ganības, kuras neizmanto produkcijas ieguvei (saimniecībā nav mājlopu), bet kuras tiek uzturētas labā lauksaimniecības un vides stāvoklī un par kurām saņem vienoto platību maksājumus (VPM).
5. 62500. rindā aizpilda tikai 18. aili, neražojošo stādījumu vērtības pieaugumu novērtējot ražošanas izmaksās, un spēkā ir sakarība: 62500. rindas 18. aile ≤ IV sadaļas 12120. rindas 2. aile. Jaunu ilggadīgo stādījumu stādu iegādes izmaksas ir ieguldījumi, un tos norāda tikai IV sadaļas 12120. rindas 2. ailē.
6. 64500. rindā norāda ādas, subproduktus, aitas un ķēves pienu, vasku, biohumusu.
7. 68210. vai 68290. rindā norāda peļņu, kas gūta no pirkto krājumu pārdošanas, – pārdošanas ieņēmumu un iegādes vērtības starpību.
8. 68250. rindā norāda enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem, ieskaitot biogāzi, biodegvielu un elektrību, ko saražo mazie HES, vēja ģeneratori un citas iekārtas, kurās izlieto lauksaimniecības izejvielas un blakusproduktus.
9. Ieņēmumus par dīķos izaudzēto zivju un kažokzvēru pārdošanu norāda VI sadaļas 68290. rindas 7. ailē.
10. 68310. rindā norāda saņemto samaksu par līgumdarbu izpildi, kā arī dažādiem sniegtajiem pakalpojumiem (piemēram, kaltes, transporta).
11. 68920. rindā neiekļauj subsīdijas, tās norāda VIII sadaļā "Eiropas Savienības un valsts atbalsts".
12. VI sadaļas 7. ailē. nenorāda pašražoto krājumu starpību, aprēķinos tā tiek ņemta no V sadaļas 17. un 2. ailes starpības un no VI sadaļas 18. un 4. ailes starpības.
13. 62500. rindas 18. aili neieskaita 60000. rindas 18. ailes kopsummā.

VII. Pirktie krājumi un izmaksas, euro

Rindas
Nr.

Nosaukums

Pirktie krājumi gada sākumā

Iegādāts pārskata gadā

Izlietots ražošanā, izmaksas

Pārdoto preču iegādes vērtība

Pirktie krājumi gada beigās

A

B

1

2

3

4

5

Darbaspēka un mašīnu izmaksas

71110

Nealgotā darbaspēka izmaksas (ieskaitot pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)

X

X

 

X

X

71120

Algotā darbaspēka izmaksas (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)

X

X

 

X

X

71200

Mašīnu un iekārtu uzturēšana, tam nepieciešamie materiāli un inventārs (izņemot kapitālo remontu)     

71300

Degviela un smērvielas, neieskaitot kurināmo (atņemot akcīzes nodokļa kompensāciju)     

71400

Lauksaimniecības pakalpojumi, iekārtu un tehnikas noma1

X

   

X

71500

Personīgā transporta izmaksas

X

   

X

Mainīgās izmaksas augkopībā

72110

Pirktā sēkla, stādi un to apstrāde (izņemot ilggadīgos stādījumus)     

72120

Pašražotā sēkla un stādi

X

X

 

X

X

72210

Pirktie minerālmēsli un augsnes uzlabotāji     

72220

Pirktie kūtsmēsli u. c. organiskais mēslojums     

72400

Pašražotais mēslojums (kūtsmēsli, komposts)

X

X

 

X

X

72300

Augu aizsardzības līdzekļi     

72500

Augkopībā izmantotā pašražotā produkcija – salmi u. c.2

X

X

 

X

X

72900

Pārējās specifiskās augkopības izmaksas: augsnes analīzes, iepakojamais materiāls, kaltes, glabāšanas u. c. izmaksas     

Mainīgās izmaksas lopkopībā

73121

Pirktā koncentrētā lopbarība ganību mājlopiem     

73122

Pārējā ganību mājlopiem pirktā lopbarība, pakaiši u. c.     

73123

Cūkām pirktā lopbarība, pakaiši u. c.     

73124

Mājputniem, trušiem, bitēm, zivīm u. c. pirktā lopbarība, pakaiši u. c.     

73221

Pašražotā lopbarība ganību mājlopiem

X

X

 

X

X

73223

Pašražotā lopbarība cūkām

X

X

 

X

X

73224

Pašražotā lopbarība mājputniem, trušiem, bitēm, zivīm u. c.

X

X

 

X

X

73300

Pašražotie pakaiši3

X

X

 

X

X

73400

Veterināro pakalpojumu un medikamentu izmaksas     

73500

Mājdzīvnieku pirkšanas izmaksas4

X

X

 

X

X

73600

Pašražotās olas inkubācijai5

X

X

 

X

X

73900

Pārējās specifiskās lopkopības izmaksas: ganāmpulka reģistrācija, mākslīgā apsēklošana, mazgāšanas līdzekļi, iepakojamais materiāls, glabāšanas izmaksas u. c.     

Mainīgās izmaksas pārējās nozarēs

74100

Mainīgās izmaksas mežsaimniecībā un kokapstrādē     

74110

Mainīgās izmaksas augkopības produktu pārstrādē     

74120

Mainīgās izmaksas govs piena pārstrādē     

74130

Mainīgās izmaksas kazas piena pārstrādē     

74150

Mainīgās izmaksas gaļas u. c. lopkopības produktu pārstrādē     

74200

Mainīgās izmaksas pārējās nozarēs     

Pieskaitāmās izmaksas

75100

Zemes un ēku uzturēšanas izmaksas     

75200

Elektrība

X

X

 

X

X

75300

Pirktais kurināmais     

75310

Pašražotais kurināmais

X

X

 

X

X

75400

Maksa par ūdeni un tā piegādi

X

X

 

X

X

75500

Lauksaimniecības apdrošināšana (sējumu, mājlopu u. c.)

X

X

 

X

X

75510

Pārējā apdrošināšana (izņemot darbinieku apdrošināšanu)

X

X

 

X

X

75700

Uz pārskata gadu attiecinātie iepriekšējo periodu izdevumi

X

X

 

X

X

75800

Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība6

X

X

 

X

X

75900

Pārējās pieskaitāmās izmaksas7, izņemot pašražotās produkcijas krājumu starpību     

76000

Nolietojums

X

X

 

X

X

76100

Zemes nomas maksa

X

X

 

X

X

76200

Pārējā nomas maksa (par ēkām, kvotām u. c.)

X

X

 

X

X

76400

Nekustamā īpašuma nodoklis
(X sadaļas 52740. rinda)

X

X

 

X

X

76500

Pārējie nodokļi un nodevas – dabas resursu, autotransporta, subsidētās elektroenerģijas u. c. (X sadaļas 52790. rinda)

X

X

 

X

X

77000

Procentu maksājumi

X

X

 

X

X

78000

Ārkārtas izmaksas (arī valstij atmaksātās subsīdijas)

X

X

 

X

X

79000

Aprēķinātais ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības par pārskata gadu (X sadaļas 52770. rinda)

X

X

 

X

X

79100

Mikrouzņēmuma nodoklis

X

X

 

X

X

79500

Ar atlikto nodokli saistītās izmaksas

X

X

 

X

X

79999

Personīgie izdevumi

X

X

 

X

X

70000

Kopā     

Piezīmes.
1. 1 Norāda samaksu par lauksaimniecības pakalpojumiem – augsnes apstrādi, sēšanu, mēslošanu, apstrādi ar augu aizsardzības līdzekļiem u. c.
2. 2 Spēkā ir sakarība: 72120. rindas 3. aile + 72400. rindas 3. aile + 72500. rindas 3. aile = VI sadaļas 60000. rindas 13. aile – 68240. rindas 13. aile – 68250. rindas 13. aile.
3. 3 Spēkā ir sakarība: 73221. rindas 3. aile + 73223. rindas 3. aile + 73224. rindas 3. aile + 73300. rindas 3. aile + 73600. rindas 3. aile = VI sadaļas 60000. rindas 11. aile – 68240. rindas 11. aile – 68250. rindas 11. aile.
4. 4 Spēkā ir sakarība: 73500. rindas 3. aile = V sadaļas 22000. rindas 4. aile.
5. 5 Spēkā ir sakarība: 73600. rindas 3. aile = VI sadaļas 64410. rindas 11. aile.
6. 6 Norāda pārdoto un norakstīto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību. Spēkā ir sakarība: 75800. rindas 3. aile = IV sadaļas 10000. rindas 3. aile – 8. aile.
7. 7 Ieskaitot tālruņa, grāmatvedības, biroja uzturēšanas u. c. izmaksas, pārdošanas izmaksas, zaudējumus no valūtas kursa svārstībām u. c.
8. VII sadaļā nenorāda pašražoto krājumu starpību, aprēķinos tā tiek ņemta no V sadaļas 17. un 2. ailes starpības un VI sadaļas 18. un 4. ailes starpības.
9. 1., 2. un 5. ailē norāda tikai pirktos krājumus, un 70000. rindas 1. un 5. ailē ir tikai pirkto krājumu vērtība, kas sakrīt ar XI sadaļas 21100. rindu.
10. Pārdodot pirktos krājumus, 4. ailē to vērtību norāda iegādes izmaksās. Pārdošanas un iegādes vērtību starpība ir pārdošanas ieņēmumi, un tos iekļauj VI sadaļas 68210. vai 68290. rindā.
11. Spēkā ir sakarība: 76000. rindas 3. aile = IV sadaļas 10000. rindas 7. aile.
12. Ja par nomāto zemi maksā tikai zemes nodokli, to norāda 76100. rindā, bet nenorāda 76400. rindā.
13. 72900. un 73900. rindā uzskaita attiecīgi produkcijas uzglabāšanas, iesaiņošanas un pārdošanas izmaksas, kā arī ar to saistīto ēku un zemes nomu, kas nav ilgāka par vienu gadu, mazvērtīgo inventāru un citas specifiskās augkopības un lopkopības izmaksas, kas nav norādītas iepriekš.

VIIa. Pirktie minerālmēsli: daudzums un barības elementu (NPK) sastāvs

Daudzums, t

N, %

P2O5, %

K2O, %

 

Daudzums, t

N, %

P2O5, %

K2O, %

1

2

3

4

 

1

2

3

4

         
         
         
         
         

Piezīme. VIIa sadaļā norāda pirkto minerālmēslu daudzumu tonnās (ar trim cipariem aiz komata) un barības elementu (NPK) procentuālo sastāvu (veselos procentos). Šo tabulu aizpilda, ja VII sadaļas 72210. rindas 3. aile > 0. Katru minerālmēslu veidu norāda atsevišķā rindā.

VIII. Eiropas Savienības subsīdijas un valsts atbalsts

Rindas
Nr.

Atbalsta pasākums

Saņemts ________. gadā par iepriekšējiem periodiem, euro

Par ____. gadu

pamatvienību skaits par ________. gadu, ha

saņemts ________. gadā, euro

saņemts nākamajā gadā par ________. gadu, euro

A

B

1

2

3

4

91000

ES vienotais platību maksājums (VPM)    

92000

Subsīdijas pamatlīdzekļiem un ilggadīgo stādījumu ierīkošanai 

X

  

94000

Pārējās subsīdijas 

X

  

90000

Kopā ES subsīdijas un valsts atbalsts, euro 

X

  

Piezīmes.
1. 2. ailē norāda hektāru skaitu tikai tām ES vienotā platību maksājuma summām, kas maksātas par ____. gada platībām (3. un 4. aile).
2. 92000. rindā norāda visu saņemto pamatlīdzekļu subsīdiju summu. Uz pārskata gadu attiecināto pamatlīdzekļu subsīdiju daļu (ja tāda ir) norāda VI sadaļas 68800. rindas 7. ailē.
3. 94000. rindas summā norāda arī valsts atbalstu – kompensāciju par dabas apstākļu radītajiem zaudējumiem. Privāto apdrošinātāju izmaksātās kompensācijas norāda VI sadaļas 69410., 69420. vai 69430. rindā.
4. VIII sadaļā nenorāda akcīzes nodokļa kompensāciju par dīzeļdegvielu: VII sadaļas 71300. rindā norāda degvielas izmaksas, no kurām ir atņemta akcīzes nodokļa kompensācija.

IX. Kvotas un tiesības

Rindas Nr.

Kvota vai lietošanas tiesības

Vērtība gada sākumā, euro

Ieņēmumi par kvotām, euro

Izdevumi par kvotām, euro

Norakstītas pārskata periodā, euro

Vērtība gada beigās, euro

Apjoms, t

A

B

1

2

3

4

5

6

11010

Piena kvota īpašumā      

11011

Nomāta piena kvota

X

X

 

X

X

 

11012

Iznomāta piena kvota

X

 

X

X

X

 

Piezīmes.
1. Spēkā ir sakarības: IV sadaļas 11010. rindas 1. aile ≥ IX sadaļas 11110. rindas 1. aile;
IV sadaļas 11010. rindas 5. aile ≥ IX sadaļas 11110. rindas 5. aile.
2. 6. ailē norāda piena kvotas apjomu tonnās. Apjomu norāda arī tad, ja kvota iegūta bez maksas un tās vērtība gada sākumā vai beigās nav noteikta. Apjomu norāda arī nomātām un citiem iznomātām kvotām.

X. Nodokļi, euro

Rindas Nr.

Nosaukums

Gada sākumā

Aprēķināts, ieturēts

Samaksāts (+) vai atmaksāts (–)

Gada beigās

parāds

pārmaksa

parāds

pārmaksa

A

B

1

2

3

4

5

6

52701

Mikrouzņēmuma nodoklis      

52710

Algas nodoklis, ienākumu nodoklis no fiziskajām personām izmaksātajām summām      

52720

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas      

52730

Norēķini ar budžetu par pievienotās vērtības nodokli      

52740

Nekustamā īpašuma nodoklis      

52770

Ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības par pārskata gadu (no IeIN vai UIN deklarācijas)      

52790

Pārējie nodokļi un nodevas (dabas resursu nodoklis, riska nodeva, subsidētās elektroenerģijas nodoklis u. c.)      

52700

Kopā nodokļi      

Piezīmes.
1. Saimniecības, kas nodarbojas ar akcīzes preču pārdošanu, 52790. rindā norāda norēķinus par akcīzes nodokli. Šajā rindā neiekļauj akcīzes nodokļa kompensāciju par dīzeļdegvielu.
2. 52730. rindas 4. ailē ar (–) zīmi norāda no budžeta atmaksātā PVN summu.
3. X sadaļā nenorāda informāciju par atlikto uzņēmuma ienākuma nodokli.
4. Spēkā ir sakarība: 1. aile – 2. aile + 3. aile – 4. aile = 5. aile – 6. aile.

XI. Apgrozāmie līdzekļi, euro

Rindas
Nr.

Nosaukums

Gada sākumā

Gada beigās

A

B

1

2

21100

Pirktie krājumi (VII sadaļas 1. un 5. ailē norādītās summas)  

21210

Nepabeigtie ražojumi – izmaksas nākamā gada ražai (ziemāju sējumi, rudens arums u. c.)  

21220

Nepabeigtie ražojumi pārējās nozarēs, izņemot lopkopību  

21300

Pašražotie krājumi (VI sadaļas 4. un 18. ailē norādītās summas)  

21900

Avansu maksājumi par krājumiem  

22000

Mājlopi, izņemot vaislas  

23100

Norēķini ar pircējiem un pasūtītājiem  

23900

Pārmaksātie un iepriekš samaksātie nodokļi (X sadaļas 52700. rindas 2. un 6. aile)  

23500

Pārējie debitori, izņemot pārmaksātos nodokļus  

24000

Nākamo periodu izdevumi  

25000

Īstermiņa vērtspapīri, līdzdalība  

26000

Nauda kasē un bankā  

20000

Kopā (summa no 21100. līdz 26000. rindai)  

XII. Saistības, euro

Rindas
Nr.

Nosaukums

Gada sākumā

Gada beigās

A

B

1

2

Ilgtermiņa saistības

51610

Aizņēmumi no kredītiestādēm, uz kuriem neattiecas publiskā sektora atbalsts  

51620

Aizņēmumi no kredītiestādēm, uz kuriem attiecas publiskā sektora atbalsts (procentu subsīdijas, garantijas)  

51630

Aizņēmumi no privātpersonām  

51500

Parādi piegādātājiem  

51700

Nodokļi (X sadaļas 52700. rindas 1. un 5. aile)  

51800

Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansi  

51900

Pārējās saistības, ieskaitot atliktā nodokļa saistības  

51000

Kopā (summa no 51100. līdz 51900. rindai)  

Īstermiņa saistības

52610

Aizņēmumi no kredītiestādēm, uz kuriem neattiecas publiskā sektora atbalsts  

52620

Aizņēmumi no kredītiestādēm, uz kuriem attiecas publiskā sektora atbalsts  

52630

Aizņēmumi no privātpersonām  

52500

Parādi piegādātājiem  

52700

Nodokļi (X sadaļas 52700. rindas 1. un 5. aile)  

52800

Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansi  

52900

Pārējās saistības  

52000

Kopā (summa no 52100. līdz 52900. rindai)  

Piezīmes.
1. 51610. un 52610. rindā norāda aizņēmumus, par kuriem nav saņemtas kredītprocentu subsīdijas.
2. 51620. un 52620. rindā norāda aizņēmumus, par kuriem tika saņemtas valsts garantijas vai kredītprocentu subsīdijas.
3. Aizpildot 51700. un 52700. rindu "Nodokļi", atliktos nodokļu maksājumus, kas nav jānokārto nākamajā gadā pēc pārskata gada (ja tādi ir), norāda 51700. rindā, bet nākamajā gadā pēc pārskata gada veicamos norēķinus ar budžetu par nodokļiem norāda 52700. rindā.
4. 51900. rindā kopā ar pārējām saistībām norāda arī atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) saistības.

XIII. Kopā aktīvs un pasīvs (kopsavilkuma sadaļa), euro

Aktīvs

Gada sākumā

Gada beigās

Pasīvs

Gada sākumā

Gada beigās

A

1

2

B

1

2

Ilgtermiņa ieguldījumi (IV sadaļas 10000. rinda)  Pašu kapitāls un uzkrājumi  
Apgrozāmie līdzekļi (XI sadaļas 20000. rinda)  Ilgtermiņa saistības (XII sadaļas 51000. rinda)  
Īstermiņa saistības (XII sadaļas 52000. rinda)  
Kopā aktīvs  Kopā pasīvs  

Piezīme. Spēkā ir sakarības: rindas "Ilgtermiņa ieguldījumi" 1. aile = IV sadaļas 10000. rindas 1. aile – 6. aile;
rindas "Ilgtermiņa ieguldījumi" 2. aile = IV sadaļas 10000. rindas 5. aile – 6. aile – 7. aile + 8. aile.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1348Pieņemts: 24.11.2009.Stājas spēkā: 28.11.2009.Zaudē spēku: 07.04.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 27.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
201118
{"selected":{"value":"10.03.2015","content":"<font class='s-1'>10.03.2015.-06.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.03.2015","iso_value":"2015\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2015.-06.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-09.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2013","iso_value":"2013\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2009","iso_value":"2009\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2009.-05.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.03.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)