Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 195

Rīgā 2017. gada 4. aprīlī (prot. Nr. 18 37. §)
Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
13. panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (turpmāk – datu tīkls) izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību.

2. Datu tīkls tiek izveidots un uzturēts, kā arī darbojas atbilstoši Padomes 2009. gada 30. novembra Regulai (EEK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā (turpmāk – Padomes regula Nr.  1217/2009). Datu tīklā iekļautie dati, ievērojot šo noteikumu 9. punktā minēto ierobežojumu, tiek izmantoti arī Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas plānošanai, veidošanai un novērtēšanai.

3. Lai nodrošinātu datu tīkla darbību, zinātniskais institūts "Agroresursu un ekonomikas institūts" (turpmāk – institūts):

3.1. pilda Padomes regulas Nr.  1217/2009 7. un 10. pantā noteiktās sakaru aģentūras un kompetentās iestādes funkcijas;

3.2. saņem standarta samaksu no Eiropas Komisijas par iesniegtajiem pārskatiem saskaņā ar Komisijas 2015. gada 3. februāra (ES) Īstenošanas regulas Nr. 2015/220, ar kuru nosaka noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr.  1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā, 13. un 14. pantu un norēķinās ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk – centrs) par institūtā iesniegtajiem pārskatiem;

3.3. aprēķina standarta produkciju augkopības kultūrām un lauksaimniecības dzīvnieku grupām un nosūta šo informāciju Eiropas Komisijai atbilstoši Komisijas 2014. gada 1. augusta Deleģētās regulas (ES) Nr. 1198/2014, ar kuru papildina Padomes Regulu (EK) Nr.  1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā, 4. pantam.

4. Centrs atbilstoši Padomes regulas Nr.  1217/2009 9., 10., 14. un 15. pantam pilda grāmatvedības biroja uzdevumus (izņemot finanšu resursu kontroli) un norēķinās ar lauku saimniecībām par dalību datu tīklā. Minētos uzdevumus centrs izpilda Zemkopības ministrijas padotībā.

5. Zemkopības ministrija izveido datu tīkla konsultatīvo padomi un nosaka tās sastāvu, tiesības un pienākumus atbilstoši Padomes regulas Nr.  1217/2009 6. pantam.

6. Institūts katru gadu līdz 1. februārim iesniedz apstiprināšanai Zemkopības ministrijā ar centru saskaņotu datu tīkla darba plānu un izdevumu tāmi.

7. Institūts un centrs katru gadu līdz 1. februārim iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatu par datu tīkla darba plāna izpildi un finanšu izlietojumu iepriekšējā gadā.

8. Lai izveidotu reprezentatīvu datu tīkla Latvijas lauku saimniecību izlases kopu (turpmāk – datu tīkla izlases kopa), institūts tajā ietver ne mazāk kā 1000 lauku saimniecību, par atlases kritērijiem izmantojot lauksaimniecības produktu ražotāju specializāciju, ekonomisko lielumu un statistisko reģionu.

9. Informācija par datu tīkla izlases kopas lauksaimniecības produktu ražotāju ienākumiem, izdevumiem, nodokļiem un nodevām saskaņā ar Informācijas atklātības likumu ir ierobežotas pieejamības informācija, un to var izmantot tikai Padomes regulas Nr.  1217/2009 1. pantā paredzēto mērķu sasniegšanai. Apkopotie dati ir publicējami tikai pa lauku saimniecību grupām, tādējādi novēršot konkrētu lauku saimniecību identificēšanas iespēju.

10. Datu tīklam nepieciešamo informāciju (pielikums) lauku saimniecības iesniedz centrā katru gadu līdz 1. maijam.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumus Nr. 1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 187. nr.; 2013, 66., 201. nr.; 2015, 48. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 195
Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla saimniecību un uzņēmumu grāmatvedības dati par _______ . gadu


Agroresursu un ekonomikas institūts,
Ekonomikas pētniecības centrs
Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039,tālr. nr. 67552786, 67167904,e-pasta adrese: sudat@arei.lv

 


SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018,tālr. nr. 63050226, 63050220,e-pasta adrese: sudat@llkc.lv

 

  
KonfidencialitāteLauku saimniecību uzskaites datu tīkla (turpmāk – SUDAT) informācija ir ierobežotas pieejamības informācija
Iesniegšana, termiņiAizpildītu veidlapu katru gadu līdz 1. maijam iesniedz SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" reģionālajā konsultāciju birojā, pievienojot finanšu pārskata kopiju, vai aizpilda lauku saimniecību uzskaites datu tīkla tīmekļvietnē (http://sudat.lv)

I. Vispārīgā informācija par lauku saimniecību

Nosaukums vai īpašnieka vārds, uzvārds 
Saimnieciskās darbības forma 
Reģistrācijas numurs vai īpašnieka personas kods 
Ganāmpulka reģistrācijas numursLV
Novads Pagasts 
 
Veidlapas aizpildītājs:
vārds, uzvārds tālruņa numurs 
faksa numurs e-pasta adrese 

Piezīmes.

1. Veidlapā norāda informāciju par lauksaimniecisko darbību, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja (turpmāk – saimniecība) grāmatvedības uzskaites datiem pārskata gadā, iekļaujot visu produkciju neatkarīgi no izlietojuma un neveicot izmaksu korekciju atbilstoši pārdotajai produkcijai.

2. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI un XII sadaļā summas norāda tikai euro (bez centiem).

3. Aizpildot sadaļas, lūdzu, ievērojiet norādījumus sadaļu beigās un SUDAT rokasgrāmatā. Iekrāsotie lauki norāda, ka tie tiek izmantoti vai iegūti no citām sadaļām. Lūdzu, pārbaudiet, vai visās sadaļās norādītie dati un kopsummas sakrīt.

4. Ar ikgadējiem SUDAT izdevumiem "Lauku saimniecības. Darba ekonomiskās analīzes rezultāti 20xx" var iepazīties lauku saimniecību uzskaites datu tīkla tīmekļvietnē (http://sudat.lv).

Saimniecība ir juridiska persona:
Saimniecība ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja:
Grāmatvedība tiek kārtota:
Divkāršā ieraksta sistēmā
Vienkāršā ieraksta sistēmā, aizpildot saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu
Saimniecība ir kooperatīva biedrs:
Lauku atbalsta dienesta subsīdiju pieprasītājs ir:
saimniecība
īpašnieks
cita persona     
  (vārds) (uzvārds) (personas kods)
Bioloģiskās ražošanas metodes saimniecībā (atbilstošo atzīmēt ar "x"):
neizmantotikai bioloģiskā
izmanto abas metodespāriet uz bioloģisko
Sertifikāta numurs  
Apūdeņošanas sistēmas saimniecībā:
neizmantovirsmas apūdeņošanasmidzinātājs
pilienveida apūdeņošanacita veida  
Vadītāja izglītība lauksaimniecībā:
tikai praktiska pieredze
pamatapmācība lauksaimniecībā (kursi ar sertifikātu)
arodizglītība, vidējā vai augstākā izglītība lauksaimniecībā

II. Zeme

Rindas numursNosaukumsPlatība, ha
(2 zīmes aiz komata)
AB1
Z1Zeme īpašumā vai pastāvīgā lietošanā, ha (Z1 = Z11 + Z12 + Z13) 
Z11t. sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme (turpmāk – LIZ) 
Z12meži 
Z13pārējā zeme (zem ēkām, ceļiem, dīķiem u. c.) 
Z2Nomātā zeme, ha 
Z21t. sk. LIZ 
Z3Citiem iznomātā zeme, ha 
Z31t. sk. LIZ 
Z4LIZ apsaimniekošanā, ha (Z4 = Z11 + Z21 – Z31) 
Z41t. sk. apūdeņotās platības, ha 

 

Piezīmes.

1. Spēkā ir sakarības: II sadaļas Z4 = VI sadaļas 60000. rindas 1. aile;

II sadaļas Z41 = VI sadaļas 60000. rindas 2.b aile.

2. Ja II sadaļas Z12. rindā uzrādīta mežu platība, tad IV sadaļas 12112. rindā jābūt aizpildītai 1. un 5. ailei.

3. Par apūdeņotu uzskata to LIZ platību, kurā ir ierīkotas pastāvīgas vai pārvietojamas laistīšanas sistēmas, neieskaitot laistāmo segto platību.

4. Ģimenes dārziņus iekļauj LIZ un norāda VI sadaļas 63580. rindā.

III. Darbaspēka ieguldījums

Rindas numursDarbaspēksDzimšanas gadsDzimums
(atzīmēt V vai S)
SkaitsDarbaspēka ieguldījums, cilvēkgadiNostrādātās stundas gadā
lauksaimniecībāmežsaimniecībāpārējās nozarēs
AB1234567
Ģimenes un nealgotais darbaspēks
11Īpašnieks – vadītājs       
12Īpašnieks, kas nav vadītājs       
13Vadītājs, kas nav īpašnieks       
14Īpašnieka laulātaisxx     
15Regulāri nodarbinātiexx     
16Neregulāri nodarbinātiexx x   
Algotais darbaspēks
21Vadītājs       
22Regulāri nodarbinātiexx     
23Neregulāri nodarbinātiexx x   

 

Piezīmes.

1. Pie algotā darbaspēka norāda darbiniekus, kuri ir darba attiecībās ar saimniecību, nav īpašnieka ģimenes locekļi un kuriem par darbu maksā algu vai natūrā.

2. Ja ģimenes loceklis par darbu saimniecībā saņem algu vai par viņu ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, darbaspēka ieguldījumu norāda 11.–16. rindā pie ģimenes un nealgotā darbaspēka, bet atbilstošās izmaksas – VII sadaļas 71110. rindā.

3. Ja saimniecībai ir vairāki īpašnieki vai vadītāji, dzimšanas gadu norāda tai personai, kurai ir izšķirošā balss lēmumu pieņemšanā.

4. Darbaspēka ieguldījums cilvēkgados pamatojas uz nosacīto darba vienību, kas atbilst viena pieauguša cilvēka darba ieguldījumam gada laikā. Regulāri nodarbinātajam darbaspēkam ir iespējams piemērot koeficientu atbilstoši fiziskajam stāvoklim, noslodzei un perioda ilgumam. Piemēram, pieauguša cilvēka lauksaimniecības darba sezonā nostrādāti deviņi mēneši atbilst 0,75 cilvēkgadiem.

5. Viena cilvēka darba ieguldījums nepārsniedz vienu cilvēkgadu, pat ja nostrādāto stundu skaits pārsniedz viena cilvēka normālu darba noslodzi – 1840 stundu gadā.

IV. Ilgtermiņa ieguldījumi, euro

Rindas
numurs
NosaukumsSākotnējā vērtībaNolietojumsPapildu informācijaAtlikusī bilances vērtība
gada sākumāiegādātie pamatlīdzekļiizslēgšana (–)pārvērtēšana, pārcelšana (+/–)gada beigās
(1. + 2. + 3. + 4.)
uzkrātais gada sākumāaprēķinātais pārskata gadāuzkrātā nolieto-juma korekcijas (izslēgšana u. c.) (+/–)uzkrātais gada beigās
(6. + 7. + 8.)
uz pārskata gadu attiecināmās pamatlīdzekļu subsīdijasieņēmumi par pārdotiem pamatlīdzekļiemgada sākumā
(1. – 6.)
gada beigās (5. – 9.)
AB12345678910111213
11110Tirgojami nemateriālie aktīvi – kvotas, tiesības u. c.         x   
11120Netirgojami nemateriālie aktīvi – licences, datorprogrammas u. c.         x   
12110Zeme īpašumā     xxxx    
12112Meža audze     xxxx    
12120Ilggadīgie stādījumi             
12130Zemes ielabošanas objekti             
12140Ražošanas ēkas un būves lauksaimniecībā             
12200Tehnoloģiskās iekārtas un tehnika lauksaimniecībā             
12300Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs lauksaimniecībā             
12610Ēkas un būves pārējās nozarēs             
12620Iekārtas, tehnika un citi pamatlīdzekļi pārējās nozarēs             
12800Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos         x   
12900Avansu maksājumi par pamatlīdzekļiem     xxxxx   
13000Finanšu ieguldījumi (pajas u. c. aktīvi)     xxxxx   
14000Bioloģiskie aktīvi (vaislas lauksaimniecības dzīvnieki) xxx xxxxxx  
10000Kopā (summa no 11100. līdz 14000. rindai)             

 

Piezīme.

Spēkā ir sakarības: 11120. rinda un no 12130. līdz 13000. rindai: 1. aile + 2. aile + 3. aile + 4. aile = 5. aile;

IV sadaļas 10000. rindas 1. aile – 6. aile = XII sadaļas rindas "Ilgtermiņa ieguldījumi" 1. aile;

IV sadaļas 10000. rindas 5. aile – 9. aile = XII sadaļas rindas "Ilgtermiņa ieguldījumi" 2. aile.

V. Mājdzīvnieku bilance, kustība un ieņēmumi

Rindas
numurs
NosaukumsGada sākumāPirkti dzīvniekiDzimuši, skaitsPārdoti audzēšanaiPārgāja uz citu grupu (skaits)Ienāca no citas grupas (skaits)Nokauti, pārdoti gaļai, patērēti ražošanā un personīgām vajadzībāmKrituši, skaitsGada beigāsVidējais skaits gadā
skaitsvērtība,
euro
skaitsvērtība,
euro
skaitsvērtība,
euro
skaitspārdoti gaļaiizlietots pārstrādē, pārējās nozarēs, europersonīgais
patēriņš,
euro
skaitsvērtība, euro
dzīvsvars, tvērtība, euro
AB123456789101112131415161718
Liellopi  
22120Jaunlopi, jaunāki par gadu        x         
22131Buļļi no 1 līdz 2 gadiem    x             
22132Teles no 1 līdz 2 gadiem    x             
22141Buļļi, vecāki par 2 gadiem    x  x          
22142Vaislas teles, vecākas par 2 gadiem    x             
22143Nobarojamās teles, vecākas par 2 gadiem    x             
22170Slaucamās govis    x             
22190Zīdītājgovis    x             
Cūkas
22210Sivēni svarā līdz 20 kg                  
22230Nobarojamās cūkas    x             
22250Sivēnmātes svarā virs 50 kg    x             
22270Pārējās cūkas    x             
22330AitasAitu mātes    x  x          
22340 Pārējās aitas                  
22430KazasKazu mātes    x  x          
22440 Pārējās kazas                  
22510PutniVistas gaļai       xx         
22520 Dējējvistas       xx         
22570 Pīles, zosis, pārējie putni       xx         
22610TrušiTrušu mātes       xx         
22620 Pārējie truši       xx         
22730Zirgi       xx         
22820Citi dzīvniekix x xx xxx    xx x
22900Bišu saimes    x  xxxxxxx    
22000Kopā (summa no 22120. līdz 22900. rindai)x x xx xxx    xx x

Piezīmes.

1. Vidējo mājdzīvnieku skaitu aprēķina, ievērojot katra mājlopa uzturēšanās laiku attiecīgajā grupā (dienu vai mēnešu skaitu) un dalot ar 365 (dienu skaits gadā) vai 12 (mēnešu skaitu gadā).

2. Gada vidējais skaits ir jānorāda arī tad, ja gada sākumā un beigās kādā grupā nav mājdzīvnieku, bet tie ir bijuši gada laikā – ir saražota produkcija, izlietoti resursi to uzturēšanai.

3. Pīlēnus, cāļus, briežus, ponijus un citus lauku tūrismā izmantojamos dzīvniekus uzskaita 22820. rindā, uzrādot tikai to vērtību.

4. Mājdzīvnieku grupām (rindām) ir spēkā sakarība: 1. aile + 3. aile + 5. aile – 6. aile – 8. aile + 9. aile – 10. aile – 15. aile = 16. aile.

5. Spēkā ir sakarības: V sadaļas 22000. rindas 2. aile = IV sadaļas 14000. rindas 1. aile + X sadaļas 22000. rindas 1. aile; V sadaļas 22000. rindas 17. aile = IV sadaļas 14000. rindas 5. aile + X sadaļas 22000. rindas 2. aile.

6. Ja uzskaite lauksaimnieciskajai ražošanai ir nošķirta no pārējām nozarēm (ieskaitot gaļas pārstrādi) un dati par šīm nozarēm šajā veidlapā netiek iekļauti, tad nokautos mājdzīvniekus, kas ir vai tiks izmantoti pārstrādē vai citās ražošanas nozarēs, norāda 12. ailē pie " Pārdoti gaļai", novērtējot vidējās tirgus cenās.

7. Ja par lauksaimniecisko ražošanu saimniecībā nenotiek atsevišķa uzskaite, tad nokautos mājdzīvniekus, kas ir vai tiks izmantoti pārstrādē vai citās ražošanas nozarēs, norāda 13. ailē " Izlietots pārstrādē, pārējās nozarēs", novērtējot ražošanas izmaksās.

8. 11. ailē norāda gaļai pārdoto mājlopu dzīvsvaru tonnās, rakstot trīs ciparus aiz komata.

9. Mājdzīvniekus gada sākumā (2. ailē) un gada beigās (17. ailē) novērtē ražošanas pašizmaksā, bet ne augstāk par zemākajām tirgus cenām.

VI. Platības, saražotā produkcija un ieņēmumi

Rindas
numurs
NosaukumsPlatība, hat. sk.
enerģētiskās kultūras, ha
t. sk. apūdeņotā,
ha
Gada sākumā (ieskaitot glabāšanā nodoto)Saražots, tPārdotsPersonīgais patēriņšIzlietots saimniecībāZudumi, tGada beigās
(ieskaitot glabāšanā nodoto)
lopkopībāaugkopībāpārstrādē, citās nozarēs
t

euro

t

euro

t

euro

t

euro

t

euro

t

euro

t

euro

AB12a2b3456789101112131415161718
Augkopība
61110Vasaras kvieši                   
61120Ziemas kvieši                   
61130Rudzi                   
61140Mieži                   
61150Auzas                   
61160Vasaras graudaugu mistri                   
61170Tritikāle                   
61180Citi graudaugi (griķi u. c.)                   
61191Zirņi, lauka pupas, saldā lupīna                   
61192Pākšaugu mistri, vīķi, lēcas, aunazirņi                   
61210Kartupeļi                   
61220Cukurbietes                   
61231Garšķiedru lini                   
61232Eļļas lini                   
61233Ziemas rapsis                   
61234Vasaras rapsis                   
61239Ripsis un pārējie eļļas augi                   
61251Ārstniecības augi, garšaugi x x    x x x x xx 
61253Citas tehniskās kultūras                   
61310Lauka dārzeņi                   
61320Dārzeņi apsildāmajā segtajā platībā xx                
61330Dārzeņi specializētajā un neapsildāmā segtā platībā x                 
61337Zemenes x                 
61340Sēnes (m2) x                 
61410Ziedi un dekoratīvie augi atklātā laukā x x xx x xxx x xx 
61420Ziedi un dekoratīvie augi apsildāmā segtā platībā xxx xx x xxx x xx 
61510Zālāju sēklas x        xx       
61520Citas sēklas un stādi x x    x xxx x xx 
61600Citas aramzemes kultūras (izņemot lopbarību)                   
61700Apstrādāta aramzeme sezonas iznomāšanai x xxxx xxxxxxxxxxx
Ilggadīgās kultūras
62111Ābeles x          xx     
62112Bumbieres x          xx     
62120Ķirši, plūmes, cidonijas x          xx     
62130Ogulāji x          xx     
62200Vīnogas x          xx     
62300Ilggadīgo dekoratīvo un augļu koku un krūmu stādi x x xx x xxx xxxx 
62410Ziemassvētku eglītes x x xx x xxxxxxxx 
62420Citas ilggadīgās kultūras   x xx x xxxxx xx 
62500Neražojošo stādījumu vērtības pieaugumsxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Lopbarība un augkopības blakusprodukti
63110Lopbarības saknes un kāposti        xx  xx     
63121Kukurūza lopbarībai un bioenerģijai   xxx  xxxxxxxxxxx
63122Proteīnaugi skābbarībai un zaļmasai (pākšaugi, galega, āboliņš u. c.)   xxxxxxxxxxxxxxxx
63123Citas lopbarības kultūras   xxxxxxxxxxxxxxxx
63130Ilggadīgie zālāji aramzemē   xxxxxxxxxxxxxxxx
63210Kultivētās pļavas, ganības   xxxxxxxxxxxxxxxx
63220Dabīgās pļavas, ganības   xxxxxxxxxxxxxxxx
63230Pļavas, ganības, ko neizmanto produkcijas ieguvei (saimniecībā nav mājlopu)  xxxxxxxxxxxxxxxxx
63310Tilpumainā lopbarība: zaļā masaxxxxx   xx  xx  xxx
63320Siensxxx         xx     
63330Skābsiens un skābbarībaxxx         xx     
63410Salmixxx                
63430Citi blakusprodukti (linsēklas, komposts u. c.)xxx                
Pārējās platības
63510Zaļmēslojuma kultūras  xxxxxxxxxxxxxxxxx
63520Papuves, par kurām saņem platībmaksājumus  xxxxxxxxxxxxxxxxx
63530Papuves bez subsīdijām  xxxxxxxxxxxxxxxxx
63580Ģimenes dārziņi xxxxxxxxxxxxxx xxx
63590Neizmantotā LIZ xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lopkopības produkcija, izņemot gaļu
64110Piens (no slaucamām govīm)xxx         xx     
64120Piens (no zīdītājgovīm)xxx         xxxx   
64200Kazas piensxxx         xx     
64300Vilnaxxx       xxxx     
64400Pārtikas olas (tūkst. gab.)xxx         xx     
64410Olas inkubācijai (tūkst. gab.)xxx     xx  xxxx   
64500Cita lopkopības produkcija (vasks, subprodukti, ādas u. c.)xxxx xx x x x x xx 
64600Kūtsmēslixxx     xxxx       
64800Medus un pārējā biškopības produkcijaxxx         xx     
64900Dzīvnieku audzēšana saskaņā ar līgumuxxxxxxx xxxxxxxxxxx
64950Ieņēmumi par veterinārajiem pakalpojumiem, ganīšanas tiesībāmxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pārstrādes produkcija
67100Augkopības produktixxxx xx x x xxx xx 
67200Govs piena produktixxxx  x x xxxxx xx 
67300Kazas piena produktixxxx  x x xxxxx xx 
67400Gaļa u. c. pārstrādes produktixxxx xx x xxxxx xx 
Pārējie ieņēmumi
68100Lauku tūrisms un sabiedriskā ēdināšanaxxxxxxx xxxxxxxxxxx
68210Ieņēmumi no veikalaxxxx xx xxxxxxxxxx 
68220Ieņēmumi no gateraxxxx xx x xxxxxxxx 
68240Mežkopības un mežsaimniecības produkcijaxxxx xx x x x x xx 
68250Enerģijas ražošana no atjaunojamiem energoresursiemxxxx xx x x x x xx 
68290Pārējo nozaru ieņēmumixxxx xx x xxxxxxxx 
68310Līgumdarbi, pakalpojumixxxxxxx xxxxxxxxxxx
68410Zemes iznomāšanas ieņēmumixxxxxxx xxxxxxxxxxx
68420Ieņēmumi no pārējo pamatlīdzekļu iznomāšanasxxxxxxx xxxxxxxxxxx
68500Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanasxxxxxxx xxxxxxxxxxx
68600Ieņēmumi no akciju u. c. vērtspapīru pārdošanasxxxxxxx xxxxxxxxxxx
68800Uz pārskata gadu attiecināmās pamatlīdzekļu subsīdijasxxxxxxx xxxxxxxxxxx
68910Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībāmxxxxxxx xxxxxxxxxxx
68920Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, izņemot LAD subsīdijasxxxxxxx xxxxxxxxxxx
69100Procentu ieņēmumixxxxxxx xxxxxxxxxxx
69200Iepriekšējo periodu ieņēmumixxxxxxx xxxxxxxxxxx
69410Zaudējumu kompensācija par lopiem no privātiem apdrošinātājiemxxxxxxx xxxxxxxxxxx
69420Zaudējumu kompensācija par ražu no privātiem apdrošinātājiemxxxxxxx xxxxxxxxxxx
69430Pārējā zaudējumu kompensācija no privātiem apdrošinātājiemxxxxxxx xxxxxxxxxxx
69999Personīgie ieņēmumi (arī pensijas)xxxxxxx xxxxxxxxxxx
60000Kopā x x xx xxx x x xx 

Piezīmes.

1.  61340. rindas 1. ailē norāda sēņu pamatplatību (m2), reizinātu ar ražu skaitu.

2.  61520. rindā norāda arī zemeņu stādus.

3.  8. un 9. ailē norāda pašražotās produkcijas patēriņu īpašnieka ģimenes vajadzībām, kā arī samaksu graudā algotajam darbaspēkam. Samaksa algotajam darbaspēkam tādā pašā vērtībā jānorāda arī VII sadaļas 71120. rindā.

4. Pašražotās produkcijas krājumus 4. un 18. ailē novērtē ražošanas pašizmaksā, bet ne augstāk par zemākajām tirgus cenām.

5. Bioenerģijas ražošanai pārdoto vai izlietoto kukurūzu norāda 63310. vai 63330. rindā.

6.  62500. rindā aizpilda tikai 18. aili, neražojošo stādījumu vērtības pieaugumu novērtējot ražošanas izmaksās, un spēkā ir sakarība: 62500. rindas 18. aile ≤ IV sadaļas 12120. rindas 2. aile. Jaunu ilggadīgo stādījumu stādu iegādes izmaksas jānorāda tikai IV sadaļas 12120. rindas 2. ailē.

7.  64500. rindā norāda ādas, subproduktus, aitas un ķēves pienu, vasku un biohumusu.

8.  68210. rindā norāda ieņēmumus no veikala; pārdoto preču iegādes vērtība jānorāda 74200. rindas 3. ailē.

9.  68250. rindā norāda enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem, ieskaitot biogāzi, biodegvielu un elektrību, ko saražo mazās HES, vēja ģeneratori un citas iekārtas, kurās izlieto lauksaimniecības izejvielas un blakusproduktus.

10. Ieņēmumus par dīķos izaudzēto zivju un kažokzvēru pārdošanu norāda VI sadaļas 68290. rindas 7. ailē.

11.  68310. rindā norāda saņemto samaksu par līgumdarbu izpildi, kā arī dažādiem sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, kaltes, transporta pakalpojumiem u. c.

12.  68920. rindā neiekļauj subsīdijas, tās norāda VIII sadaļā "Eiropas Savienības subsīdijas un valsts atbalsts".

13. VI sadaļas 7. ailē nenorāda pašražoto krājumu starpību; aprēķinos tā tiek ņemta no V sadaļas 17. un 2. ailes starpības un no VI sadaļas 18. un 4. ailes starpības.

14.  62500. rindas 18. aili neieskaita 60000. rindas 18. ailes kopsummā.

VII. Pirktie krājumi un izmaksas, euro

Rindas
numurs
NosaukumsPirktie krājumi gada sākumāIegādāts pārskata gadāIzlietots ražošanā, izmaksasPārdoto preču iegādes vērtībaPirktie krājumi gada
beigās
AB12345
Darbaspēka un mašīnu izmaksas
71110Nealgotā darbaspēka izmaksas (ieskaitot pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)xx xx
71120Algotā darbaspēka izmaksas (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas)xx xx
71200Mašīnu un iekārtu uzturēšana, tam nepieciešamie materiāli un inventārs (izņemot kapitālo remontu)     
71300Degviela un smērvielas, neieskaitot kurināmo     
71400Lauksaimniecības pakalpojumi, iekārtu un tehnikas noma1x   x
71500Personīgā transporta izmaksasx   x
Mainīgās izmaksas augkopībā
72110Pirktā sēkla, stādi un to apstrāde (izņemot ilggadīgos stādījumus)     
72120Pašražotā sēkla un stādixx xx
72210Pirktie minerālmēsli un augsnes uzlabotāji     
72220Pirktie kūtsmēsli u. c. organiskais mēslojums     
72400Pašražotais mēslojums (kūtsmēsli u. c.)xx xx
72300Augu aizsardzības līdzekļi     
72500Augkopībā izmantotā pašražotā produkcija – salmi, komposts u. c.2xx xx
72900Pārējās specifiskās augkopības izmaksas: augsnes analīzes, iepakojamais materiāls, kaltes, glabāšanas u. c. izmaksas     
72999Augkopības nepabeigto ražojumu starpība gada sākumā un beigās, ja tā nav iekļauta citās izmaksāsxx xx
Mainīgās izmaksas lopkopībā
73121Pirktā koncentrētā lopbarība ganību mājlopiem     
73122Pārējā pirktā lopbarība, pakaiši u. c. ganību mājlopiem     
73123Pirktā lopbarība, pakaiši u. c. cūkām     
73124Pirktā lopbarība, pakaiši u. c. mājputniem, trušiem, bitēm, zivīm u. c.     
73221Pašražotā lopbarība ganību mājlopiemxx xx
73223Pašražotā lopbarība cūkāmxx xx
73224Pašražotā lopbarība mājputniem, trušiem, bitēm, zivīm u. c.xx xx
73300Pašražotie pakaiši3xx xx
73400Veterināro pakalpojumu un medikamentu izmaksas     
73500Mājdzīvnieku pirkšanas izmaksas4xx xx
73600Pašražotās olas inkubācijai5xx xx
73900Pārējās specifiskās lopkopības izmaksas: ganāmpulka reģistrācija, mākslīgā apsēklošana, mazgāšanas līdzekļi, iepakojamais materiāls, glabāšanas izmaksas u. c.     
Mainīgās izmaksas pārējās nozarēs
74100Mainīgās izmaksas mežsaimniecībā un kokapstrādē     
74110Mainīgās izmaksas augkopības produktu pārstrādē     
74120Mainīgās izmaksas govs piena pārstrādē     
74130Mainīgās izmaksas kazas piena pārstrādē     
74150Mainīgās izmaksas gaļas u. c. lopkopības produktu pārstrādē     
74200Mainīgās izmaksas pārējās nozarēs     
Pieskaitāmās izmaksas
75100Zemes ielabošanas objektu un ēku uzturēšanas izmaksas     
75200Elektrībaxx xx
75300Pirktais kurināmais     
75310Pašražotais kurināmaisxx xx
75400Maksa par ūdeni un tā piegādixx xx
75500Lauksaimniecības apdrošināšana (sējumu, mājlopu u. c.)xx xx
75510Pārējā apdrošināšana (izņemot darbinieku apdrošināšanu)xx xx
75700Uz pārskata gadu attiecinātie iepriekšējo periodu izdevumixx xx
75800Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība6xx xx
75900Pārējās pieskaitāmās izmaksas7, izņemot pašražotās produkcijas krājumu starpību     
76000Nolietojumsxx xx
76100Zemes nomas maksaxx xx
76200Pārējā nomas maksa (par ēkām, kvotām u. c.)xx xx
76400Nekustamā īpašuma nodoklis (X sadaļas 52740. rinda)xx xx
76500Pārējie nodokļi un nodevas – par dabas resursiem, autotransportu, subsidēto elektroenerģiju u. c. (X sadaļas 52790. rinda)xx xx
77000Procentu maksājumixx xx
79000Aprēķinātais ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības par pārskata gadu (X sadaļas 52770. rinda)xx xx
79100Mikrouzņēmumu nodoklisxx xx
79999Personīgie izdevumixx xx
70000Kopā     

Piezīmes.

1.   1 Norāda samaksu par lauksaimniecības pakalpojumiem – augsnes apstrādi, sēšanu, mēslošanu, apstrādi ar augu aizsardzības līdzekļiem u. c.

2.   2 Spēkā ir sakarība: 72120. rindas 3. aile + 72400. rindas 3. aile + 72500. rindas 3. aile = VI sadaļas 60000. rindas 13. aile – 68240. rindas 13. aile – 68250. rindas 13. aile.

3.   Spēkā ir sakarība: 73221. rindas 3. aile + 73223. rindas 3. aile + 73224. rindas 3. aile + 73300. rindas 3. aile + 73600. rindas 3. aile = VI sadaļas 60000. rindas 11. aile – 68240. rindas 11. aile – 68250. rindas 11. aile.

4.   4 Spēkā ir sakarība: 73500. rindas 3. aile = V sadaļas 22000. rindas 4. aile.

5.   5 Spēkā ir sakarība: 73600. rindas 3. aile = VI sadaļas 64410. rindas 11. aile.

6   6 Norāda pārdoto un norakstīto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību; spēkā ir sakarība: 75800. rindas 3. aile = IV sadaļas 10000. rindas 3. aile – 8. aile.

7    7 Ieskaitot tālruņa, grāmatvedības, biroja uzturēšanas u. c. izmaksas, pārdošanas izmaksas, zaudējumus no valūtas kursa svārstībām u. c.

8. VII sadaļā nenorāda pašražoto krājumu starpību, aprēķinos tā tiek ņemta no V sadaļas 17. un 2. ailes starpības un VI sadaļas 18. un 4. ailes starpības.

9. 70000. rindas 1. un 5. ailē ir tikai pirkto krājumu vērtība (71110. līdz 79999. rindas kopsumma), kas sakrīt ar X sadaļas 21100. rindu.

10. 72999. rindā norāda X sadaļas 21210. rindas 1. ailes (gada sākumā) un 2. ailes (gada beigās) starpību, ja izmaksas grāmatvedībā tiek koriģētas par šo starpību un tās nav iekļautas atbilstošo izmaksu rindās. Ja 21210. rindas 2. aile > 1. aili, tad starpību uzrāda ar (–) zīmi; ja 21210. rindas 1. aile > 2. aili, starpību uzrāda ar (+) zīmi.

11. Spēkā ir sakarība: 76000. rindas 3. aile = IV sadaļas 10000. rindas 7. aile.

12. Ja par nomāto zemi maksā tikai zemes nodokli, tad to norāda 76100. rindā, bet nenorāda 76400. rindā.

13. Ja tiek pārdota pirktā sēkla, minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi, degviela u. c. pirktie krājumi, tad VII sadaļā tos norāda attiecīgās rindas 4. ailē, bet peļņu no to pārdošanas – 68290. rindā.

VIIa. Pirktie minerālmēsli: daudzums un barības elementu (NPK) sastāvs

Daudzums, tN, %P2O5, %K2O, % Daudzums, tN, %P2O5, %K2O, %
1234 1234
         
         
         
         
         

 

Piezīme. VIIa sadaļā norāda pirkto minerālmēslu daudzumu tonnās (ar trim cipariem aiz komata) un barības elementu (NPK) procentuālo sastāvu (veselos procentos). Šo tabulu aizpilda, ja VII sadaļas 72210. rindas 3. aile > 0. Katru minerālmēslu veidu norāda atsevišķā rindā.

VIII. Eiropas Savienības subsīdijas un valsts atbalsts

Rindas numursAtbalsta pasākumsSaņemts
____. gadā par iepriekšējiem periodiem
Par ____. gadu
pamatvienību skaits par ____. gadusaņemts ____. gadāsaņemts nākamajā gadā par ____. gadu

euro

ha

euro

euro

AB1234
91000ES vienotais platību maksājums (VPM)    
92000Subsīdijas pamatlīdzekļiem un ilggadīgo stādījumu ierīkošanai x  
94000Pārējās subsīdijas x  
90000Kopā ES subsīdijas un valsts atbalsts, euro x  

Piezīmes.

1.  2. ailē norāda hektāru skaitu tikai tām ES vienotā platību maksājuma summām, kas maksātas par ____. gada platību (3. un 4. aile).

2.  92000. rindā norāda visu saņemto pamatlīdzekļu subsīdiju summu. Uz pārskata gadu attiecinātā pamatlīdzekļu subsīdiju daļa (ja tāda ir) tiek norādīta VI sadaļas 68800. rindas 7. ailē.

3.  94000. rindas summā norāda arī valsts atbalstu – kompensāciju par dabas apstākļu radītajiem zaudējumiem. Privāto apdrošinātāju izmaksātās kompensācijas norāda VI sadaļas 69410., 69420. vai 69430. rindā.

IX. Nodokļi, euro

Rindas numursNosaukumsGada sākumāAprēķināts, ieturētsSamaksāts (+) vai atmaksāts (–)Gada beigās
parādspārmaksaparādspārmaksa
AB123456
52701Mikrouzņēmumu nodoklis      
52710Algas nodoklis, ienākumu nodoklis no fiziskajām personām izmaksātajām summām      
52720Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas      
52730Norēķini ar budžetu par pievienotās vērtības nodokli      
52740Nekustamā īpašuma nodoklis      
52770Ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības par pārskata gadu (no IIN vai UIN deklarācijas)      
52790Pārējie nodokļi un nodevas (dabas resursu nodoklis, riska nodeva, autotransporta, subsidētās elektroenerģijas nodoklis u. c.)      
52700Kopā nodokļi      

 

Piezīmes.

1. Saimniecības, kas nodarbojas ar akcīzes preču pārdošanu, 52790. rindā norāda norēķinus par akcīzes nodokli.

2. 52730. rindas 4. ailē ar (–) zīmi norāda no budžeta atmaksātā PVN summu.

3. Spēkā ir sakarība: 1. aile – 2. aile + 3. aile – 4. aile = 5. aile – 6. aile.

X. Apgrozāmie līdzekļi, euro

Rindas numursNosaukumsGada sākumāGada beigās
AB12
21100Pirktie krājumi (VII sadaļas 1. un 5. ailes summas)  
21210Nepabeigtie ražojumi – izmaksas nākamā gada ražai (ziemāju sējumi, rudens arums u. c.)  
21220Nepabeigtie ražojumi pārējās nozarēs, izņemot lopkopību  
21300Pašražotie krājumi (VI sadaļas 4. un 18. ailē norādītās summas)  
21900Avansu maksājumi par krājumiem  
22000Mājdzīvnieki, izņemot vaislas dzīvniekus  
23100Pircēju un pasūtītāju parādi  
23900Pārmaksātie un iepriekš samaksātie nodokļi (IX sadaļas 52700. rindas 2. un 6. aile)  
23500Pārējie debitori, izņemot pārmaksātos nodokļus  
24000Nākamo periodu izmaksas  
25000Īstermiņa vērtspapīri, līdzdalība kapitālos  
26000Nauda kasē un bankā  
20000Kopā (summa no 21100. līdz 26000. rindai)  

 

XI. Saistības, euro

Rindas numursNosaukumsGada sākumāGada beigās
AB14
Ilgtermiņa saistības
51610Aizņēmumi no kredītiestādēm, uz kuriem neattiecas publiskā sektora atbalsts  
51620Aizņēmumi no kredītiestādēm, uz kuriem attiecas publiskā sektora atbalsts (procentu subsīdijas, garantijas)  
51630Aizņēmumi no privātpersonām  
51500Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  
51700Nodokļi (IX sadaļas 52700. rindas 1. un 5. aile)  
51800Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansi  
51900Pārējās saistības  
51000Kopā (summa no 51610. līdz 51900. rindai)  
Īstermiņa saistības
52610Aizņēmumi no kredītiestādēm, uz kuriem neattiecas publiskā sektora atbalsts  
52620Aizņēmumi no kredītiestādēm, uz kuriem attiecas publiskā sektora atbalsts  
52630Aizņēmumi no privātpersonām  
52500Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem  
52700Nodokļi (IX sadaļas 52700. rindas 1. un 5. aile)  
52800Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansi  
52900Pārējās saistības  
52000Kopā (summa no 52610. līdz 52900. rindai)  

 

Piezīmes.

1.  51610. un 52610. rindā norāda aizņēmumus, par kuriem nav saņemtas kredītprocentu subsīdijas.

2.  51620. un 52620. rindā norāda aizņēmumus, par kuriem tika saņemtas valsts garantijas vai kredītprocentu subsīdijas.

3.  Aizpildot 51700. un 52700. rindu "Nodokļi", atliktos nodokļu maksājumus, kas nav jānokārto nākamajā gadā pēc pārskata gada (ja tādi ir), norāda 51700. rindā, bet nākamajā gadā pēc pārskata gada veicamos norēķinus ar budžetu par nodokļiem norāda 52700. rindā.

XII. Kopā aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma sadaļa), euro

AktīviGada sākumāGada beigāsPasīviGada sākumāGada beigās
A12B12
Ilgtermiņa ieguldījumi
(IV sadaļas 10000. rinda)
  Pašu kapitāls un uzkrājumi  
Apgrozāmie līdzekļi
(X sadaļas 20000. rinda)
  Ilgtermiņa saistības
(XI sadaļas 51000. rinda)
  
Īstermiņa saistības
(XI sadaļas 52000. rinda)
  
Kopā aktīvi  Kopā pasīvi  

 

Piezīme.

Spēkā ir sakarība: rindas "Ilgtermiņa ieguldījumi" 1. aile = IV sadaļas 10000. rindas 1. aile – 6. aile; rindas "Ilgtermiņa ieguldījumi" 2. aile = IV sadaļas 10000. rindas 5. aile – 9. aile.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 195Pieņemts: 04.04.2017.Stājas spēkā: 07.04.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 06.04.2017. OP numurs: 2017/71.6
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
289961
07.04.2017
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"