Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 195

Rīgā 2017. gada 4. aprīlī (prot. Nr. 18 37. §)
Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 13. panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (turpmāk – datu tīkls) izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību.

2. Datu tīkls tiek izveidots un uzturēts, kā arī darbojas atbilstoši Padomes 2009. gada 30. novembra Regulai (EEK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Kopienā (turpmāk – Padomes regula Nr.  1217/2009). Datu tīklā iekļautie dati, ievērojot šo noteikumu 9. punktā minēto ierobežojumu, tiek izmantoti arī Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas plānošanai, veidošanai un novērtēšanai.

3. Lai nodrošinātu datu tīkla darbību, zinātniskais institūts "Agroresursu un ekonomikas institūts" (turpmāk – institūts):

3.1. pilda Padomes regulas Nr.  1217/2009 7. un 10. pantā noteiktās sakaru aģentūras un kompetentās iestādes funkcijas;

3.2. saņem standarta samaksu no Eiropas Komisijas par iesniegtajiem pārskatiem saskaņā ar Komisijas 2015. gada 3. februāra (ES) Īstenošanas regulas Nr. 2015/220, ar kuru nosaka noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr.  1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā, 13. un 14. pantu un norēķinās ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk – centrs) par institūtā iesniegtajiem pārskatiem;

3.3. aprēķina standarta produkciju augkopības kultūrām un lauksaimniecības dzīvnieku grupām un nosūta šo informāciju Eiropas Komisijai atbilstoši Komisijas 2014. gada 1. augusta Deleģētās regulas (ES) Nr. 1198/2014, ar kuru papildina Padomes Regulu (EK) Nr.  1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā, 4. pantam.

4. Centrs atbilstoši Padomes regulas Nr.  1217/2009 9., 10., 14. un 15. pantam pilda grāmatvedības biroja uzdevumus (izņemot finanšu resursu kontroli) un norēķinās ar lauku saimniecībām par dalību datu tīklā. Minētos uzdevumus centrs izpilda Zemkopības ministrijas padotībā.

5. Zemkopības ministrija izveido datu tīkla konsultatīvo padomi un nosaka tās sastāvu, tiesības un pienākumus atbilstoši Padomes regulas Nr.  1217/2009 6. pantam.

6. Institūts katru gadu līdz 1. februārim iesniedz apstiprināšanai Zemkopības ministrijā ar centru saskaņotu datu tīkla darba plānu un izdevumu tāmi.

7. Institūts un centrs katru gadu līdz 1. februārim iesniedz Zemkopības ministrijā pārskatu par datu tīkla darba plāna izpildi un finanšu izlietojumu iepriekšējā gadā.

8. Lai izveidotu reprezentatīvu datu tīkla Latvijas lauku saimniecību izlases kopu (turpmāk – datu tīkla izlases kopa), institūts tajā ietver ne mazāk kā 1000 lauku saimniecību, par atlases kritērijiem izmantojot lauksaimniecības produktu ražotāju specializāciju, ekonomisko lielumu un statistisko reģionu.

9. Informācija par datu tīkla izlases kopas lauksaimniecības produktu ražotāju ienākumiem, izdevumiem, nodokļiem un nodevām saskaņā ar Informācijas atklātības likumu ir ierobežotas pieejamības informācija, un to var izmantot tikai Padomes regulas Nr.  1217/2009 1. pantā paredzēto mērķu sasniegšanai. Apkopotie dati ir publicējami tikai pa lauku saimniecību grupām, tādējādi novēršot konkrētu lauku saimniecību identificēšanas iespēju.

10. Datu tīklam nepieciešamo informāciju (pielikums) lauku saimniecības iesniedz centrā katru gadu līdz 1. maijam.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumus Nr. 1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 187. nr.; 2013, 66., 201. nr.; 2015, 48. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 4. aprīļa
noteikumiem Nr. 195
Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla saimniecību un uzņēmumu grāmatvedības dati par _______ . gadu
Agroresursu un ekonomikas institūts,
Ekonomikas pētniecības centrs

Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039,
tālr. nr. 67552786, 67167904,
e-pasta adrese: sudat@arei.lv

 

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018,
tālr. nr. 63050226, 63050220,
e-pasta adrese: sudat@llkc.lv

 

   
Konfidencialitāte Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla (turpmāk – SUDAT) informācija ir ierobežotas pieejamības informācija
Iesniegšana, termiņi Aizpildītu veidlapu katru gadu līdz 1. maijam iesniedz SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" reģionālajā konsultāciju birojā, pievienojot finanšu pārskata kopiju, vai aizpilda lauku saimniecību uzskaites datu tīkla tīmekļvietnē (http://sudat.lv)

I. Vispārīgā informācija par lauku saimniecību

Nosaukums vai īpašnieka vārds, uzvārds  
Saimnieciskās darbības forma  
Reģistrācijas numurs vai īpašnieka personas kods  
Ganāmpulka reģistrācijas numurs LV
Novads   Pagasts  
 
Veidlapas aizpildītājs:
vārds, uzvārds   tālruņa numurs  
faksa numurs   e-pasta adrese  

Piezīmes.

1. Veidlapā norāda informāciju par lauksaimniecisko darbību, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja (turpmāk – saimniecība) grāmatvedības uzskaites datiem pārskata gadā, iekļaujot visu produkciju neatkarīgi no izlietojuma un neveicot izmaksu korekciju atbilstoši pārdotajai produkcijai.

2. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI un XII sadaļā summas norāda tikai euro (bez centiem).

3. Aizpildot sadaļas, lūdzu, ievērojiet norādījumus sadaļu beigās un SUDAT rokasgrāmatā. Iekrāsotie lauki norāda, ka tie tiek izmantoti vai iegūti no citām sadaļām. Lūdzu, pārbaudiet, vai visās sadaļās norādītie dati un kopsummas sakrīt.

4. Ar ikgadējiem SUDAT izdevumiem "Lauku saimniecības. Darba ekonomiskās analīzes rezultāti 20xx" var iepazīties lauku saimniecību uzskaites datu tīkla tīmekļvietnē (http://sudat.lv).

Saimniecība ir juridiska persona:
Saimniecība ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja:
Grāmatvedība tiek kārtota:
Divkāršā ieraksta sistēmā
Vienkāršā ieraksta sistēmā, aizpildot saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu
Saimniecība ir kooperatīva biedrs:
Lauku atbalsta dienesta subsīdiju pieprasītājs ir:
saimniecība
īpašnieks
cita persona          
    (vārds)   (uzvārds)   (personas kods)
Bioloģiskās ražošanas metodes saimniecībā (atbilstošo atzīmēt ar "x"):
neizmanto tikai bioloģiskā
izmanto abas metodes pāriet uz bioloģisko
Sertifikāta numurs    
Apūdeņošanas sistēmas saimniecībā:
neizmanto virsmas apūdeņošana smidzinātājs
pilienveida apūdeņošana cita veida    
Vadītāja izglītība lauksaimniecībā:
tikai praktiska pieredze
pamatapmācība lauksaimniecībā (kursi ar sertifikātu)
arodizglītība, vidējā vai augstākā izglītība lauksaimniecībā

II. Zeme

Rindas numurs Nosaukums Platība, ha
(2 zīmes aiz komata)
A B 1
Z1 Zeme īpašumā vai pastāvīgā lietošanā, ha (Z1 = Z11 + Z12 + Z13)  
Z11 t. sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme (turpmāk – LIZ)  
Z12 meži  
Z13 pārējā zeme (zem ēkām, ceļiem, dīķiem u. c.)  
Z2 Nomātā zeme, ha  
Z21 t. sk. LIZ  
Z3 Citiem iznomātā zeme, ha  
Z31 t. sk. LIZ  
Z4 LIZ apsaimniekošanā, ha (Z4 = Z11 + Z21 – Z31)  
Z41 t. sk. apūdeņotās platības, ha  

 

Piezīmes.

1. Spēkā ir sakarības: II sadaļas Z4 = VI sadaļas 60000. rindas 1. aile;

II sadaļas Z41 = VI sadaļas 60000. rindas 2.b aile.

2. Ja II sadaļas Z12. rindā uzrādīta mežu platība, tad IV sadaļas 12112. rindā jābūt aizpildītai 1. un 5. ailei.

3. Par apūdeņotu uzskata to LIZ platību, kurā ir ierīkotas pastāvīgas vai pārvietojamas laistīšanas sistēmas, neieskaitot laistāmo segto platību.

4. Ģimenes dārziņus iekļauj LIZ un norāda VI sadaļas 63580. rindā.

III. Darbaspēka ieguldījums

Rindas numurs Darbaspēks Dzimšanas gads Dzimums
(atzīmēt V vai S)
Skaits Darbaspēka ieguldījums, cilvēkgadi Nostrādātās stundas gadā
lauksaimniecībā mežsaimniecībā pārējās nozarēs
A B 1 2 3 4 5 6 7
Ģimenes un nealgotais darbaspēks
11 Īpašnieks – vadītājs              
12 Īpašnieks, kas nav vadītājs              
13 Vadītājs, kas nav īpašnieks              
14 Īpašnieka laulātais x x          
15 Regulāri nodarbinātie x x          
16 Neregulāri nodarbinātie x x   x      
Algotais darbaspēks
21 Vadītājs              
22 Regulāri nodarbinātie x x          
23 Neregulāri nodarbinātie x x   x      

 

Piezīmes.

1. Pie algotā darbaspēka norāda darbiniekus, kuri ir darba attiecībās ar saimniecību, nav īpašnieka ģimenes locekļi un kuriem par darbu maksā algu vai natūrā.

2. Ja ģimenes loceklis par darbu saimniecībā saņem algu vai par viņu ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, darbaspēka ieguldījumu norāda 11.–16. rindā pie ģimenes un nealgotā darbaspēka, bet atbilstošās izmaksas – VII sadaļas 71110. rindā.

3. Ja saimniecībai ir vairāki īpašnieki vai vadītāji, dzimšanas gadu norāda tai personai, kurai ir izšķirošā balss lēmumu pieņemšanā.

4. Darbaspēka ieguldījums cilvēkgados pamatojas uz nosacīto darba vienību, kas atbilst viena pieauguša cilvēka darba ieguldījumam gada laikā. Regulāri nodarbinātajam darbaspēkam ir iespējams piemērot koeficientu atbilstoši fiziskajam stāvoklim, noslodzei un perioda ilgumam. Piemēram, pieauguša cilvēka lauksaimniecības darba sezonā nostrādāti deviņi mēneši atbilst 0,75 cilvēkgadiem.

5. Viena cilvēka darba ieguldījums nepārsniedz vienu cilvēkgadu, pat ja nostrādāto stundu skaits pārsniedz viena cilvēka normālu darba noslodzi – 1840 stundu gadā.

IV. Ilgtermiņa ieguldījumi, euro

Rindas
numurs
Nosaukums Sākotnējā vērtība Nolietojums Papildu informācija Atlikusī bilances vērtība
gada sākumā iegādātie pamatlīdzekļi izslēgšana (–) pārvērtēšana, pārcelšana (+/–) gada beigās
(1. + 2. + 3. + 4.)
uzkrātais gada sākumā aprēķinātais pārskata gadā uzkrātā nolieto-juma korekcijas (izslēgšana u. c.) (+/–) uzkrātais gada beigās
(6. + 7. + 8.)
uz pārskata gadu attiecināmās pamatlīdzekļu subsīdijas ieņēmumi par pārdotiem pamatlīdzekļiem gada sākumā
(1. – 6.)
gada beigās (5. – 9.)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11110 Tirgojami nemateriālie aktīvi – kvotas, tiesības u. c.                   x      
11120 Netirgojami nemateriālie aktīvi – licences, datorprogrammas u. c.                   x      
12110 Zeme īpašumā           x x x x        
12112 Meža audze           x x x x        
12120 Ilggadīgie stādījumi                          
12130 Zemes ielabošanas objekti                          
12140 Ražošanas ēkas un būves lauksaimniecībā                          
12200 Tehnoloģiskās iekārtas un tehnika lauksaimniecībā                          
12300 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs lauksaimniecībā                          
12610 Ēkas un būves pārējās nozarēs                          
12620 Iekārtas, tehnika un citi pamatlīdzekļi pārējās nozarēs                          
12800 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos                   x      
12900 Avansu maksājumi par pamatlīdzekļiem           x x x x x      
13000 Finanšu ieguldījumi (pajas u. c. aktīvi)           x x x x x      
14000 Bioloģiskie aktīvi (vaislas lauksaimniecības dzīvnieki)   x x x   x x x x x x    
10000 Kopā (summa no 11100. līdz 14000. rindai)                          

 

Piezīme.

Spēkā ir sakarības: 11120. rinda un no 12130. līdz 13000. rindai: 1. aile + 2. aile + 3. aile + 4. aile = 5. aile;

IV sadaļas 10000. rindas 1. aile – 6. aile = XII sadaļas rindas "Ilgtermiņa ieguldījumi" 1. aile;

IV sadaļas 10000. rindas 5. aile – 9. aile = XII sadaļas rindas "Ilgtermiņa ieguldījumi" 2. aile.

V. Mājdzīvnieku bilance, kustība un ieņēmumi

Rindas
numurs
Nosaukums Gada sākumā Pirkti dzīvnieki Dzimuši, skaits Pārdoti audzēšanai Pārgāja uz citu grupu (skaits) Ienāca no citas grupas (skaits) Nokauti, pārdoti gaļai, patērēti ražošanā un personīgām vajadzībām Krituši, skaits Gada beigās Vidējais skaits gadā
skaits vērtība,
euro
skaits vērtība,
euro
skaits vērtība,
euro
skaits pārdoti gaļai izlietots pārstrādē, pārējās nozarēs, euro personīgais
patēriņš,
euro
skaits vērtība, euro
dzīvsvars, t vērtība, euro
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Liellopi  
22120 Jaunlopi, jaunāki par gadu                 x                  
22131 Buļļi no 1 līdz 2 gadiem         x                          
22132 Teles no 1 līdz 2 gadiem         x                          
22141 Buļļi, vecāki par 2 gadiem         x     x                    
22142 Vaislas teles, vecākas par 2 gadiem         x                          
22143 Nobarojamās teles, vecākas par 2 gadiem         x                          
22170 Slaucamās govis         x                          
22190 Zīdītājgovis         x                          
Cūkas
22210 Sivēni svarā līdz 20 kg                                    
22230 Nobarojamās cūkas         x                          
22250 Sivēnmātes svarā virs 50 kg         x                          
22270 Pārējās cūkas         x                          
22330 Aitas Aitu mātes         x     x                    
22340   Pārējās aitas                                    
22430 Kazas Kazu mātes         x     x                    
22440   Pārējās kazas                                    
22510 Putni Vistas gaļai               x x                  
22520   Dējējvistas               x x                  
22570   Pīles, zosis, pārējie putni               x x                  
22610 Truši Trušu mātes               x x                  
22620   Pārējie truši               x x                  
22730 Zirgi               x x                  
22820 Citi dzīvnieki x   x   x x   x x x         x x   x
22900 Bišu saimes         x     x x x x x x x        
22000 Kopā (summa no 22120. līdz 22900. rindai) x   x   x x   x x x         x x   x

Piezīmes.

1. Vidējo mājdzīvnieku skaitu aprēķina, ievērojot katra mājlopa uzturēšanās laiku attiecīgajā grupā (dienu vai mēnešu skaitu) un dalot ar 365 (dienu skaits gadā) vai 12 (mēnešu skaitu gadā).

2. Gada vidējais skaits ir jānorāda arī tad, ja gada sākumā un beigās kādā grupā nav mājdzīvnieku, bet tie ir bijuši gada laikā – ir saražota produkcija, izlietoti resursi to uzturēšanai.

3. Pīlēnus, cāļus, briežus, ponijus un citus lauku tūrismā izmantojamos dzīvniekus uzskaita 22820. rindā, uzrādot tikai to vērtību.

4. Mājdzīvnieku grupām (rindām) ir spēkā sakarība: 1. aile + 3. aile + 5. aile – 6. aile – 8. aile + 9. aile – 10. aile – 15. aile = 16. aile.

5. Spēkā ir sakarības: V sadaļas 22000. rindas 2. aile = IV sadaļas 14000. rindas 1. aile + X sadaļas 22000. rindas 1. aile; V sadaļas 22000. rindas 17. aile = IV sadaļas 14000. rindas 5. aile + X sadaļas 22000. rindas 2. aile.

6. Ja uzskaite lauksaimnieciskajai ražošanai ir nošķirta no pārējām nozarēm (ieskaitot gaļas pārstrādi) un dati par šīm nozarēm šajā veidlapā netiek iekļauti, tad nokautos mājdzīvniekus, kas ir vai tiks izmantoti pārstrādē vai citās ražošanas nozarēs, norāda 12. ailē pie " Pārdoti gaļai", novērtējot vidējās tirgus cenās.

7. Ja par lauksaimniecisko ražošanu saimniecībā nenotiek atsevišķa uzskaite, tad nokautos mājdzīvniekus, kas ir vai tiks izmantoti pārstrādē vai citās ražošanas nozarēs, norāda 13. ailē " Izlietots pārstrādē, pārējās nozarēs", novērtējot ražošanas izmaksās.

8. 11. ailē norāda gaļai pārdoto mājlopu dzīvsvaru tonnās, rakstot trīs ciparus aiz komata.

9. Mājdzīvniekus gada sākumā (2. ailē) un gada beigās (17. ailē) novērtē ražošanas pašizmaksā, bet ne augstāk par zemākajām tirgus cenām.

VI. Platības, saražotā produkcija un ieņēmumi

Rindas
numurs
Nosaukums Platība, ha t. sk.
enerģētiskās kultūras, ha
t. sk. apūdeņotā,
ha
Gada sākumā (ieskaitot glabāšanā nodoto) Saražots, t Pārdots Personīgais patēriņš Izlietots saimniecībā Zudumi, t Gada beigās
(ieskaitot glabāšanā nodoto)
lopkopībā augkopībā pārstrādē, citās nozarēs
t

euro

t

euro

t

euro

t

euro

t

euro

t

euro

t

euro

A B 1 2a 2b 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Augkopība
61110 Vasaras kvieši                                      
61120 Ziemas kvieši                                      
61130 Rudzi                                      
61140 Mieži                                      
61150 Auzas                                      
61160 Vasaras graudaugu mistri                                      
61170 Tritikāle                                      
61180 Citi graudaugi (griķi u. c.)                                      
61191 Zirņi, lauka pupas, saldā lupīna                                      
61192 Pākšaugu mistri, vīķi, lēcas, aunazirņi                                      
61210 Kartupeļi                                      
61220 Cukurbietes                                      
61231 Garšķiedru lini                                      
61232 Eļļas lini                                      
61233 Ziemas rapsis                                      
61234 Vasaras rapsis                                      
61239 Ripsis un pārējie eļļas augi                                      
61251 Ārstniecības augi, garšaugi   x   x         x   x   x   x   x x  
61253 Citas tehniskās kultūras                                      
61310 Lauka dārzeņi                                      
61320 Dārzeņi apsildāmajā segtajā platībā   x x                                
61330 Dārzeņi specializētajā un neapsildāmā segtā platībā   x                                  
61337 Zemenes   x                                  
61340 Sēnes (m2)   x                                  
61410 Ziedi un dekoratīvie augi atklātā laukā   x   x   x x   x   x x x   x   x x  
61420 Ziedi un dekoratīvie augi apsildāmā segtā platībā   x x x   x x   x   x x x   x   x x  
61510 Zālāju sēklas   x                 x x              
61520 Citas sēklas un stādi   x   x         x   x x x   x   x x  
61600 Citas aramzemes kultūras (izņemot lopbarību)                                      
61700 Apstrādāta aramzeme sezonas iznomāšanai   x   x x x x   x x x x x x x x x x x
Ilggadīgās kultūras
62111 Ābeles   x                     x x          
62112 Bumbieres   x                     x x          
62120 Ķirši, plūmes, cidonijas   x                     x x          
62130 Ogulāji   x                     x x          
62200 Vīnogas   x                     x x          
62300 Ilggadīgo dekoratīvo un augļu koku un krūmu stādi   x   x   x x   x   x x x   x x x x  
62410 Ziemassvētku eglītes   x   x   x x   x   x x x x x x x x  
62420 Citas ilggadīgās kultūras       x   x x   x   x x x x x   x x  
62500 Neražojošo stādījumu vērtības pieaugums x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
Lopbarība un augkopības blakusprodukti
63110 Lopbarības saknes un kāposti                 x x     x x          
63121 Kukurūza lopbarībai un bioenerģijai       x x x     x x x x x x x x x x x
63122 Proteīnaugi skābbarībai un zaļmasai (pākšaugi, galega, āboliņš u. c.)       x x x x x x x x x x x x x x x x
63123 Citas lopbarības kultūras       x x x x x x x x x x x x x x x x
63130 Ilggadīgie zālāji aramzemē       x x x x x x x x x x x x x x x x
63210 Kultivētās pļavas, ganības       x x x x x x x x x x x x x x x x
63220 Dabīgās pļavas, ganības       x x x x x x x x x x x x x x x x
63230 Pļavas, ganības, ko neizmanto produkcijas ieguvei (saimniecībā nav mājlopu)     x x x x x x x x x x x x x x x x x
63310 Tilpumainā lopbarība: zaļā masa x x x x x       x x     x x     x x x
63320 Siens x x x                   x x          
63330 Skābsiens un skābbarība x x x                   x x          
63410 Salmi x x x                                
63430 Citi blakusprodukti (linsēklas, komposts u. c.) x x x                                
Pārējās platības
63510 Zaļmēslojuma kultūras     x x x x x x x x x x x x x x x x x
63520 Papuves, par kurām saņem platībmaksājumus     x x x x x x x x x x x x x x x x x
63530 Papuves bez subsīdijām     x x x x x x x x x x x x x x x x x
63580 Ģimenes dārziņi   x x x x x x x x x x x x x x   x x x
63590 Neizmantotā LIZ   x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Lopkopības produkcija, izņemot gaļu
64110 Piens (no slaucamām govīm) x x x                   x x          
64120 Piens (no zīdītājgovīm) x x x                   x x x x      
64200 Kazas piens x x x                   x x          
64300 Vilna x x x               x x x x          
64400 Pārtikas olas (tūkst. gab.) x x x                   x x          
64410 Olas inkubācijai (tūkst. gab.) x x x           x x     x x x x      
64500 Cita lopkopības produkcija (vasks, subprodukti, ādas u. c.) x x x x   x x   x   x   x   x   x x  
64600 Kūtsmēsli x x x           x x x x              
64800 Medus un pārējā biškopības produkcija x x x                   x x          
64900 Dzīvnieku audzēšana saskaņā ar līgumu x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
64950 Ieņēmumi par veterinārajiem pakalpojumiem, ganīšanas tiesībām x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
Pārstrādes produkcija
67100 Augkopības produkti x x x x   x x   x   x   x x x   x x  
67200 Govs piena produkti x x x x     x   x   x x x x x   x x  
67300 Kazas piena produkti x x x x     x   x   x x x x x   x x  
67400 Gaļa u. c. pārstrādes produkti x x x x   x x   x   x x x x x   x x  
Pārējie ieņēmumi
68100 Lauku tūrisms un sabiedriskā ēdināšana x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
68210 Ieņēmumi no veikala x x x x   x x   x x x x x x x x x x  
68220 Ieņēmumi no gatera x x x x   x x   x   x x x x x x x x  
68240 Mežkopības un mežsaimniecības produkcija x x x x   x x   x   x   x   x   x x  
68250 Enerģijas ražošana no atjaunojamiem energoresursiem x x x x   x x   x   x   x   x   x x  
68290 Pārējo nozaru ieņēmumi x x x x   x x   x   x x x x x x x x  
68310 Līgumdarbi, pakalpojumi x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
68410 Zemes iznomāšanas ieņēmumi x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
68420 Ieņēmumi no pārējo pamatlīdzekļu iznomāšanas x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
68500 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
68600 Ieņēmumi no akciju u. c. vērtspapīru pārdošanas x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
68800 Uz pārskata gadu attiecināmās pamatlīdzekļu subsīdijas x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
68910 Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
68920 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi, izņemot LAD subsīdijas x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
69100 Procentu ieņēmumi x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
69200 Iepriekšējo periodu ieņēmumi x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
69410 Zaudējumu kompensācija par lopiem no privātiem apdrošinātājiem x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
69420 Zaudējumu kompensācija par ražu no privātiem apdrošinātājiem x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
69430 Pārējā zaudējumu kompensācija no privātiem apdrošinātājiem x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
69999 Personīgie ieņēmumi (arī pensijas) x x x x x x x   x x x x x x x x x x x
60000 Kopā   x   x   x x   x x x   x   x   x x  

Piezīmes.

1.  61340. rindas 1. ailē norāda sēņu pamatplatību (m2), reizinātu ar ražu skaitu.

2.  61520. rindā norāda arī zemeņu stādus.

3.  8. un 9. ailē norāda pašražotās produkcijas patēriņu īpašnieka ģimenes vajadzībām, kā arī samaksu graudā algotajam darbaspēkam. Samaksa algotajam darbaspēkam tādā pašā vērtībā jānorāda arī VII sadaļas 71120. rindā.

4. Pašražotās produkcijas krājumus 4. un 18. ailē novērtē ražošanas pašizmaksā, bet ne augstāk par zemākajām tirgus cenām.

5. Bioenerģijas ražošanai pārdoto vai izlietoto kukurūzu norāda 63310. vai 63330. rindā.

6.  62500. rindā aizpilda tikai 18. aili, neražojošo stādījumu vērtības pieaugumu novērtējot ražošanas izmaksās, un spēkā ir sakarība: 62500. rindas 18. aile ≤ IV sadaļas 12120. rindas 2. aile. Jaunu ilggadīgo stādījumu stādu iegādes izmaksas jānorāda tikai IV sadaļas 12120. rindas 2. ailē.

7.  64500. rindā norāda ādas, subproduktus, aitas un ķēves pienu, vasku un biohumusu.

8.  68210. rindā norāda ieņēmumus no veikala; pārdoto preču iegādes vērtība jānorāda 74200. rindas 3. ailē.

9.  68250. rindā norāda enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem, ieskaitot biogāzi, biodegvielu un elektrību, ko saražo mazās HES, vēja ģeneratori un citas iekārtas, kurās izlieto lauksaimniecības izejvielas un blakusproduktus.

10. Ieņēmumus par dīķos izaudzēto zivju un kažokzvēru pārdošanu norāda VI sadaļas 68290. rindas 7. ailē.

11.  68310. rindā norāda saņemto samaksu par līgumdarbu izpildi, kā arī dažādiem sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, kaltes, transporta pakalpojumiem u. c.

12.  68920. rindā neiekļauj subsīdijas, tās norāda VIII sadaļā "Eiropas Savienības subsīdijas un valsts atbalsts".

13. VI sadaļas 7. ailē nenorāda pašražoto krājumu starpību; aprēķinos tā tiek ņemta no V sadaļas 17. un 2. ailes starpības un no VI sadaļas 18. un 4. ailes starpības.

14.  62500. rindas 18. aili neieskaita 60000. rindas 18. ailes kopsummā.

VII. Pirktie krājumi un izmaksas, euro

Rindas
numurs
Nosaukums Pirktie krājumi gada sākumā Iegādāts pārskata gadā Izlietots ražošanā, izmaksas Pārdoto preču iegādes vērtība Pirktie krājumi gada
beigās
A B 1 2 3 4 5
Darbaspēka un mašīnu izmaksas
71110 Nealgotā darbaspēka izmaksas (ieskaitot pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) x x   x x
71120 Algotā darbaspēka izmaksas (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) x x   x x
71200 Mašīnu un iekārtu uzturēšana, tam nepieciešamie materiāli un inventārs (izņemot kapitālo remontu)          
71300 Degviela un smērvielas, neieskaitot kurināmo          
71400 Lauksaimniecības pakalpojumi, iekārtu un tehnikas noma1 x       x
71500 Personīgā transporta izmaksas x       x
Mainīgās izmaksas augkopībā
72110 Pirktā sēkla, stādi un to apstrāde (izņemot ilggadīgos stādījumus)          
72120 Pašražotā sēkla un stādi x x   x x
72210 Pirktie minerālmēsli un augsnes uzlabotāji          
72220 Pirktie kūtsmēsli u. c. organiskais mēslojums          
72400 Pašražotais mēslojums (kūtsmēsli u. c.) x x   x x
72300 Augu aizsardzības līdzekļi          
72500 Augkopībā izmantotā pašražotā produkcija – salmi, komposts u. c.2 x x   x x
72900 Pārējās specifiskās augkopības izmaksas: augsnes analīzes, iepakojamais materiāls, kaltes, glabāšanas u. c. izmaksas          
72999 Augkopības nepabeigto ražojumu starpība gada sākumā un beigās, ja tā nav iekļauta citās izmaksās x x   x x
Mainīgās izmaksas lopkopībā
73121 Pirktā koncentrētā lopbarība ganību mājlopiem          
73122 Pārējā pirktā lopbarība, pakaiši u. c. ganību mājlopiem          
73123 Pirktā lopbarība, pakaiši u. c. cūkām          
73124 Pirktā lopbarība, pakaiši u. c. mājputniem, trušiem, bitēm, zivīm u. c.          
73221 Pašražotā lopbarība ganību mājlopiem x x   x x
73223 Pašražotā lopbarība cūkām x x   x x
73224 Pašražotā lopbarība mājputniem, trušiem, bitēm, zivīm u. c. x x   x x
73300 Pašražotie pakaiši3 x x   x x
73400 Veterināro pakalpojumu un medikamentu izmaksas          
73500 Mājdzīvnieku pirkšanas izmaksas4 x x   x x
73600 Pašražotās olas inkubācijai5 x x   x x
73900 Pārējās specifiskās lopkopības izmaksas: ganāmpulka reģistrācija, mākslīgā apsēklošana, mazgāšanas līdzekļi, iepakojamais materiāls, glabāšanas izmaksas u. c.          
Mainīgās izmaksas pārējās nozarēs
74100 Mainīgās izmaksas mežsaimniecībā un kokapstrādē          
74110 Mainīgās izmaksas augkopības produktu pārstrādē          
74120 Mainīgās izmaksas govs piena pārstrādē          
74130 Mainīgās izmaksas kazas piena pārstrādē          
74150 Mainīgās izmaksas gaļas u. c. lopkopības produktu pārstrādē          
74200 Mainīgās izmaksas pārējās nozarēs          
Pieskaitāmās izmaksas
75100 Zemes ielabošanas objektu un ēku uzturēšanas izmaksas          
75200 Elektrība x x   x x
75300 Pirktais kurināmais          
75310 Pašražotais kurināmais x x   x x
75400 Maksa par ūdeni un tā piegādi x x   x x
75500 Lauksaimniecības apdrošināšana (sējumu, mājlopu u. c.) x x   x x
75510 Pārējā apdrošināšana (izņemot darbinieku apdrošināšanu) x x   x x
75700 Uz pārskata gadu attiecinātie iepriekšējo periodu izdevumi x x   x x
75800 Izslēgto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība6 x x   x x
75900 Pārējās pieskaitāmās izmaksas7, izņemot pašražotās produkcijas krājumu starpību          
76000 Nolietojums x x   x x
76100 Zemes nomas maksa x x   x x
76200 Pārējā nomas maksa (par ēkām, kvotām u. c.) x x   x x
76400 Nekustamā īpašuma nodoklis (X sadaļas 52740. rinda) x x   x x
76500 Pārējie nodokļi un nodevas – par dabas resursiem, autotransportu, subsidēto elektroenerģiju u. c. (X sadaļas 52790. rinda) x x   x x
77000 Procentu maksājumi x x   x x
79000 Aprēķinātais ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības par pārskata gadu (X sadaļas 52770. rinda) x x   x x
79100 Mikrouzņēmumu nodoklis x x   x x
79999 Personīgie izdevumi x x   x x
70000 Kopā          

Piezīmes.

1.   1 Norāda samaksu par lauksaimniecības pakalpojumiem – augsnes apstrādi, sēšanu, mēslošanu, apstrādi ar augu aizsardzības līdzekļiem u. c.

2.   2 Spēkā ir sakarība: 72120. rindas 3. aile + 72400. rindas 3. aile + 72500. rindas 3. aile = VI sadaļas 60000. rindas 13. aile – 68240. rindas 13. aile – 68250. rindas 13. aile.

3.   Spēkā ir sakarība: 73221. rindas 3. aile + 73223. rindas 3. aile + 73224. rindas 3. aile + 73300. rindas 3. aile + 73600. rindas 3. aile = VI sadaļas 60000. rindas 11. aile – 68240. rindas 11. aile – 68250. rindas 11. aile.

4.   4 Spēkā ir sakarība: 73500. rindas 3. aile = V sadaļas 22000. rindas 4. aile.

5.   5 Spēkā ir sakarība: 73600. rindas 3. aile = VI sadaļas 64410. rindas 11. aile.

6   6 Norāda pārdoto un norakstīto pamatlīdzekļu atlikušo vērtību; spēkā ir sakarība: 75800. rindas 3. aile = IV sadaļas 10000. rindas 3. aile – 8. aile.

7    7 Ieskaitot tālruņa, grāmatvedības, biroja uzturēšanas u. c. izmaksas, pārdošanas izmaksas, zaudējumus no valūtas kursa svārstībām u. c.

8. VII sadaļā nenorāda pašražoto krājumu starpību, aprēķinos tā tiek ņemta no V sadaļas 17. un 2. ailes starpības un VI sadaļas 18. un 4. ailes starpības.

9. 70000. rindas 1. un 5. ailē ir tikai pirkto krājumu vērtība (71110. līdz 79999. rindas kopsumma), kas sakrīt ar X sadaļas 21100. rindu.

10. 72999. rindā norāda X sadaļas 21210. rindas 1. ailes (gada sākumā) un 2. ailes (gada beigās) starpību, ja izmaksas grāmatvedībā tiek koriģētas par šo starpību un tās nav iekļautas atbilstošo izmaksu rindās. Ja 21210. rindas 2. aile > 1. aili, tad starpību uzrāda ar (–) zīmi; ja 21210. rindas 1. aile > 2. aili, starpību uzrāda ar (+) zīmi.

11. Spēkā ir sakarība: 76000. rindas 3. aile = IV sadaļas 10000. rindas 7. aile.

12. Ja par nomāto zemi maksā tikai zemes nodokli, tad to norāda 76100. rindā, bet nenorāda 76400. rindā.

13. Ja tiek pārdota pirktā sēkla, minerālmēsli, augu aizsardzības līdzekļi, degviela u. c. pirktie krājumi, tad VII sadaļā tos norāda attiecīgās rindas 4. ailē, bet peļņu no to pārdošanas – 68290. rindā.

VIIa. Pirktie minerālmēsli: daudzums un barības elementu (NPK) sastāvs

Daudzums, t N, % P2O5, % K2O, %   Daudzums, t N, % P2O5, % K2O, %
1 2 3 4   1 2 3 4
                 
                 
                 
                 
                 

 

Piezīme. VIIa sadaļā norāda pirkto minerālmēslu daudzumu tonnās (ar trim cipariem aiz komata) un barības elementu (NPK) procentuālo sastāvu (veselos procentos). Šo tabulu aizpilda, ja VII sadaļas 72210. rindas 3. aile > 0. Katru minerālmēslu veidu norāda atsevišķā rindā.

VIII. Eiropas Savienības subsīdijas un valsts atbalsts

Rindas numurs Atbalsta pasākums Saņemts
____. gadā par iepriekšējiem periodiem
Par ____. gadu
pamatvienību skaits par ____. gadu saņemts ____. gadā saņemts nākamajā gadā par ____. gadu

euro

ha

euro

euro

A B 1 2 3 4
91000 ES vienotais platību maksājums (VPM)        
92000 Subsīdijas pamatlīdzekļiem un ilggadīgo stādījumu ierīkošanai   x    
94000 Pārējās subsīdijas   x    
90000 Kopā ES subsīdijas un valsts atbalsts, euro   x    

Piezīmes.

1.  2. ailē norāda hektāru skaitu tikai tām ES vienotā platību maksājuma summām, kas maksātas par ____. gada platību (3. un 4. aile).

2.  92000. rindā norāda visu saņemto pamatlīdzekļu subsīdiju summu. Uz pārskata gadu attiecinātā pamatlīdzekļu subsīdiju daļa (ja tāda ir) tiek norādīta VI sadaļas 68800. rindas 7. ailē.

3.  94000. rindas summā norāda arī valsts atbalstu – kompensāciju par dabas apstākļu radītajiem zaudējumiem. Privāto apdrošinātāju izmaksātās kompensācijas norāda VI sadaļas 69410., 69420. vai 69430. rindā.

IX. Nodokļi, euro

Rindas numurs Nosaukums Gada sākumā Aprēķināts, ieturēts Samaksāts (+) vai atmaksāts (–) Gada beigās
parāds pārmaksa parāds pārmaksa
A B 1 2 3 4 5 6
52701 Mikrouzņēmumu nodoklis            
52710 Algas nodoklis, ienākumu nodoklis no fiziskajām personām izmaksātajām summām            
52720 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas            
52730 Norēķini ar budžetu par pievienotās vērtības nodokli            
52740 Nekustamā īpašuma nodoklis            
52770 Ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības par pārskata gadu (no IIN vai UIN deklarācijas)            
52790 Pārējie nodokļi un nodevas (dabas resursu nodoklis, riska nodeva, autotransporta, subsidētās elektroenerģijas nodoklis u. c.)            
52700 Kopā nodokļi            

 

Piezīmes.

1. Saimniecības, kas nodarbojas ar akcīzes preču pārdošanu, 52790. rindā norāda norēķinus par akcīzes nodokli.

2. 52730. rindas 4. ailē ar (–) zīmi norāda no budžeta atmaksātā PVN summu.

3. Spēkā ir sakarība: 1. aile – 2. aile + 3. aile – 4. aile = 5. aile – 6. aile.

X. Apgrozāmie līdzekļi, euro

Rindas numurs Nosaukums Gada sākumā Gada beigās
A B 1 2
21100 Pirktie krājumi (VII sadaļas 1. un 5. ailes summas)    
21210 Nepabeigtie ražojumi – izmaksas nākamā gada ražai (ziemāju sējumi, rudens arums u. c.)    
21220 Nepabeigtie ražojumi pārējās nozarēs, izņemot lopkopību    
21300 Pašražotie krājumi (VI sadaļas 4. un 18. ailē norādītās summas)    
21900 Avansu maksājumi par krājumiem    
22000 Mājdzīvnieki, izņemot vaislas dzīvniekus    
23100 Pircēju un pasūtītāju parādi    
23900 Pārmaksātie un iepriekš samaksātie nodokļi (IX sadaļas 52700. rindas 2. un 6. aile)    
23500 Pārējie debitori, izņemot pārmaksātos nodokļus    
24000 Nākamo periodu izmaksas    
25000 Īstermiņa vērtspapīri, līdzdalība kapitālos    
26000 Nauda kasē un bankā    
20000 Kopā (summa no 21100. līdz 26000. rindai)    

 

XI. Saistības, euro

Rindas numurs Nosaukums Gada sākumā Gada beigās
A B 1 4
Ilgtermiņa saistības
51610 Aizņēmumi no kredītiestādēm, uz kuriem neattiecas publiskā sektora atbalsts    
51620 Aizņēmumi no kredītiestādēm, uz kuriem attiecas publiskā sektora atbalsts (procentu subsīdijas, garantijas)    
51630 Aizņēmumi no privātpersonām    
51500 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem    
51700 Nodokļi (IX sadaļas 52700. rindas 1. un 5. aile)    
51800 Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansi    
51900 Pārējās saistības    
51000 Kopā (summa no 51610. līdz 51900. rindai)    
Īstermiņa saistības
52610 Aizņēmumi no kredītiestādēm, uz kuriem neattiecas publiskā sektora atbalsts    
52620 Aizņēmumi no kredītiestādēm, uz kuriem attiecas publiskā sektora atbalsts    
52630 Aizņēmumi no privātpersonām    
52500 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem    
52700 Nodokļi (IX sadaļas 52700. rindas 1. un 5. aile)    
52800 Nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansi    
52900 Pārējās saistības    
52000 Kopā (summa no 52610. līdz 52900. rindai)    

 

Piezīmes.

1.  51610. un 52610. rindā norāda aizņēmumus, par kuriem nav saņemtas kredītprocentu subsīdijas.

2.  51620. un 52620. rindā norāda aizņēmumus, par kuriem tika saņemtas valsts garantijas vai kredītprocentu subsīdijas.

3.  Aizpildot 51700. un 52700. rindu "Nodokļi", atliktos nodokļu maksājumus, kas nav jānokārto nākamajā gadā pēc pārskata gada (ja tādi ir), norāda 51700. rindā, bet nākamajā gadā pēc pārskata gada veicamos norēķinus ar budžetu par nodokļiem norāda 52700. rindā.

XII. Kopā aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma sadaļa), euro

Aktīvi Gada sākumā Gada beigās Pasīvi Gada sākumā Gada beigās
A 1 2 B 1 2
Ilgtermiņa ieguldījumi
(IV sadaļas 10000. rinda)
    Pašu kapitāls un uzkrājumi    
Apgrozāmie līdzekļi
(X sadaļas 20000. rinda)
    Ilgtermiņa saistības
(XI sadaļas 51000. rinda)
   
Īstermiņa saistības
(XI sadaļas 52000. rinda)
   
Kopā aktīvi     Kopā pasīvi    

 

Piezīme.

Spēkā ir sakarība: rindas "Ilgtermiņa ieguldījumi" 1. aile = IV sadaļas 10000. rindas 1. aile – 6. aile; rindas "Ilgtermiņa ieguldījumi" 2. aile = IV sadaļas 10000. rindas 5. aile – 9. aile.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 195Pieņemts: 04.04.2017.Stājas spēkā: 07.04.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 06.04.2017. OP numurs: 2017/71.6
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
289961
07.04.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)