Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1320

Rīgā 2009.gada 17.novembrī (prot. Nr.81 4.§)
Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju
Izdoti saskaņā ar likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību8.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā bīstamās iekārtas reģistrē bīstamo iekārtu reģistrā.

2. Bīstamo iekārtu reģistrs ir elektroniski veidota datubāze, kas satur sistematizētu informāciju par bīstamajām iekārtām, to valdītājiem un bīstamo iekārtu uzraudzības procesu, lai nodrošinātu vienotu bīstamo iekārtu valsts uzskaiti.

3. Bīstamo iekārtu reģistra turētājs ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

4. Bīstamo iekārtu reģistrā norāda šādus datus:

4.1. bīstamās iekārtas reģistrācijas numurs;

4.2. bīstamās iekārtas veids saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību;

4.3. bīstamo iekārtu raksturojošie tehniskie parametri atbilstoši bīstamās iekārtas veidam;

4.4. bīstamās iekārtas valdītājs:

4.4.1. nosaukums vai vārds un uzvārds;

4.4.2. reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai);

4.4.3. bīstamās iekārtas atbildīgā speciālista vārds un uzvārds;

4.4.4. juridiskā adrese (juridiskai personai) vai deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai) un kontaktinformācija;

4.5. bīstamās iekārtas adrese:

4.5.1. reģistrācijas adrese;

4.5.2. tehniskās pārbaudes vietas adrese;

4.6. bīstamās iekārtas pārbaude, norādot bīstamās iekārtas pārbaudes veidu un rezultātus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību:

4.6.1. pirmreizēja tehniskā pārbaude;

4.6.2. kārtējā tehniskā pārbaude;

4.6.3. atkārtota tehniskā pārbaude;

4.6.4. ārpuskārtas tehniskā pārbaude;

4.7. bīstamās iekārtas pārbaudes datums, nākamās pārbaudes datums un pārbaudes veids saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību;

4.8. inspicēšanas institūcija, kas veic bīstamās iekārtas pārbaudi:

4.8.1. nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

4.8.2. tā eksperta vārds un uzvārds, kurš parakstījis pārbaudes protokolu;

4.9. bīstamās iekārtas ražotāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

4.10. bīstamās iekārtas uzstādītāja (montētāja) nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese;

4.11. bīstamās iekārtas ražotāja vai uzstādītāja piešķirtais identifikācijas numurs un iekārtas izgatavošanas (uzstādīšanas) gads;

4.12. datums, kad bīstamā iekārta reģistrēta bīstamo iekārtu reģistrā;

4.13. datums, kad veiktas izmaiņas bīstamo iekārtu reģistrā.

5. Bīstamo iekārtu reģistrā datus par bīstamajām iekārtām ievada akre­ditētas inspicēšanas institūcijas, kuras noteiktas normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību un kurām Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir piešķīris piekļuves tiesības bīstamo iekārtu reģistra datu aktualizācijai (turpmāk – inspicēšanas institūcija).

(Grozīts ar MK 23.11.2010. noteikumiem Nr.1063)

5.1 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs slēdz līgumu ar akreditētām inspicēšanas institūcijām par bīstamo iekārtu reģistra piekļuves tiesību piešķiršanu un izstrādā bīstamo iekārtu reģistra lietošanas rokasgrāmatu.

(MK 23.11.2010. noteikumu Nr.1063 redakcijā)

5.2 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs var anulēt vai apturēt akreditētai inspicēšanas institūcijai piešķirtās piekļuves tiesības, ja tā neievēro šo noteikumu 5.1 punktā minētā līguma noteikumus.

(MK 23.11.2010. noteikumu Nr.1063 redakcijā)

6. Lai reģistrētu bīstamo iekārtu, tās valdītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību sagatavo bīstamo iekārtu tehniskajai pārbaudei un iesniedz inspicēšanas institūcijā šādus dokumentus:

6.1. bīstamās iekārtas reģistrācijas iesniegums (pielikums);

6.2. bīstamās iekārtas atbilstības deklarācijas kopija, kuru apstiprinājis bīstamās iekārtas valdītājs. Deklarāciju sastāda bīstamās iekārtas ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, importētājs vai uzstādītājs (montētājs) atbilstoši normatī­vajiem aktiem par attiecīgo bīstamo iekārtu izgatavošanu un piedāvāšanu tirgū;

6.3. bīstamajām iekārtām, kurām atbilstības sertifikāts nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgo bīstamo iekārtu izgatavošanu un piedāvā­šanu tirgū, – atbilstības sertifikātu kopijas, kuras apstiprinājis bīstamās iekārtas valdītājs.

7. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās atbilstības deklarācijas vietā iesniedz dokumentus, kas apliecina bīstamās iekārtas izcelsmi, ražotāju, izgata­vošanas gadu, lietošanas uzsākšanas gadu un īpašumtiesības:

7.1. attiecībā uz bīstamajām iekārtām, kuru lietošana Latvijā vai citās Eiropas Savienības valstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs uzsākta pirms šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto normatīvo aktu stāšanās spēkā;

7.2. attiecībā uz iekārtām, kurām atbilstības deklarācija nav paredzēta nor­matīvajos aktos par attiecīgo bīstamo iekārtu izgatavošanu un piedāvāšanu tirgū;

7.3. attiecībā uz vertikālajām cēlējplatformām, kas nodotas lietošanā laikposmā no 2001. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. aprīlim.

(Grozīts ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 306)

8. Autotransporta līdzekļu cisternām bīstamo kravu pārvadāšanai, ja tās nav paredzētas Eiropas nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadā­jumiem pa autoceļiem (ADR) noteikto 2.klases vielu pārvadāšanai, šo noteikumu 6.2.apakš­punktā minētās atbilstības deklarācijas vietā iesniedz minētajā nolīgumā noteiktos atbilstības apliecinājumus.

9. Inspicēšanas institūcija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6., 7. vai 8.punktā minēto dokumentu saņemšanas:

9.1. pārliecinās par iesniegtajā dokumentācijā norādīto datu atbilstību faktiskajiem bīstamās iekārtas datiem;

9.2. veic iesniegumā norādītās bīstamās iekārtas tehnisko pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgo bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.

10. Ja iesniegtajā dokumentācijā norādītie dati atbilst faktiskajiem bīsta­mās iekārtas datiem un bīstamā iekārta atbilst normatīvajos aktos par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību noteiktajām prasībām, inspicēšanas institūcija ievada bīstamo iekārtu reģistrā datus par attiecīgo bīstamo iekārtu, izsniedz bīstamās iekārtas valdītājam pārbaudes protokolu un bīstamās iekārtas tehnisko pasi saskaņā normatīvajiem aktiem par attiecīgo bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.

10.1 Inspicēšanas institūcija piecu darbdienu laikā pēc katras bīstamās iekārtas tehniskās pārbaudes veikšanas ievada bīstamo iekārtu reģistrā aktualizētu informāciju par bīstamo iekārtu.

(MK 23.11.2010. noteikumu Nr.1063 redakcijā)

11. Lai veiktu izmaiņas bīstamo iekārtu reģistrācijas datos, ja notikusi bīstamās iekārtas valdītāja maiņa vai mainīta bīstamās iekārtas reģistrācijas adrese, bīstamās iekārtas valdītājs iesniedz inspicēšanas institūcijā rakstisku iesniegumu un bīstamās iekārtas pasi.

12. Inspicēšanas institūcija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minēto dokumentu pārbaudes veic attiecīgas izmaiņas bīstamo iekārtu reģistrā un bīstamās iekārtas pasē un izsniedz bīstamās iekārtas pasi valdītājam.

13. Lai bīstamo iekārtu svītrotu no bīstamo iekārtu reģistra, ja pārtraukta bīstamās iekārtas lietošana, bīstamās iekārtas valdītājs iesniedz inspicēšanas institūcijā rakstisku iesniegumu un bīstamās iekārtas pasi.

14. Inspicēšanas institūcija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 13.punktā minēto dokumentu saņemšanas veic attiecīgas izmaiņas bīstamo iekārtu reģistrā.

15. Inspicēšanas institūcija pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra pie­prasījuma sniedz tās rīcībā esošo informāciju par reģistrēto iekārtu tehnisko stāvokli.

16. Inspicēšanas institūcija bīstamās iekārtas reģistrācijas un uzraudzības procesā no bīstamās iekārtas valdītāja saņemtos dokumentus glabā līdz attiecīgās iekārtas svītrošanai no bīstamo iekārtu reģistra.

17. Datus par bīstamo iekārtu reģistrā reģistrētajām bīstamajām iekārtām, kuru lietošana uzsākta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, inspicēšanas institū­cija bīstamo iekārtu reģistrā aktualizē attiecīgās bīstamās iekārtas kārtējās tehniskās pārbaudes laikā.

18. Bīstamo iekārtu pases, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas, kamēr ir spēkā attiecīgās bīstamās iekārtas pārbaudes protokols, kurš izsniegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgo bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību.

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumus Nr.561 “Bīstamo iekārtu reģistrācijas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 113.nr.).

20. Tādu vertikālo cēlējplatformu valdītājs, kuras nodotas lietošanā laikposmā no 2001. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. aprīlim un par kurām inspicēšanas institūcijai nav iesniegta šo noteikumu 6.2. un 6.3. apakšpunktā minētā dokumentācija, līdz 2024. gada 1. aprīlim iesniedz inspicēšanas institūcijā šo noteikumu 6.2. un 6.3. apakšpunktā minētās dokumentācijas kopijas vai šo noteikumu 7. punktā minētos dokumentus, vai rakstveida iesniegumu par vertikālās cēlējplatformas svītrošanu no bīstamo iekārtu reģistra.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 306 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.novembra noteikumiem Nr.1320

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par bīstamo iekārtu reģistrāciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1320Pieņemts: 17.11.2009.Stājas spēkā: 25.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 24.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
200936
{"selected":{"value":"27.05.2022","content":"<font class='s-1'>27.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.05.2022","iso_value":"2022\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2010","iso_value":"2010\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2010.-26.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2009","iso_value":"2009\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2009.-26.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.05.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"