Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1292

Rīgā 2009.gada 3.novembrī (prot. Nr.77 60.§)
Noteikumi par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā, Finanšu ministrija izvērtē un finanšu ministrs apstiprina pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta devīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrija) izstrādā, Finanšu ministrija izvērtē un finanšu ministrs apstiprina ministriju pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem (turpmāk – pieprasījums).

2. Ministrija likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajos gadījumos, ievērojot saimnieciskajam gadam noteikto kopējo apropriācijas pārdales apjomu, izstrādā pieprasījumu likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātās apropriācijas pārdalei starp pamatbudžeta programmām, apakšpro­grammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Pieprasījumu apro­priācijas pārdalei speciālajā budžetā izstrādā tikai starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem apakšprogrammu ietvaros.

3. Ministrija nodrošina, ka budžeta izpildītāji izvērtē attiecīgajā valsts budžeta programmā (apakšprogrammā) piešķirto līdzekļu faktisko izlietojumu un plānoto izdevumu prognozes, un, ja piešķirtās apropriācijas ietvaros nav iespējams nodrošināt ministrijas noteikto mērķu sasniegšanai paredzētos izdevu­mus, ministrija izstrādā pieprasījumu apropriācijas pārdalei starp likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajām programmām, apakšprogram­mām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

4. Kopējais pieprasījuma apjoms apropriācijas pārdalei budžeta gada laikā starp likumā par valsts budžetu kārtējam gadam ministrijai apstiprinātajām programmām (apakšprogrammām) nedrīkst pārsniegt noteikto pārdales apjomu. Pārdales apjoms tiek aprēķināts absolūtās summās programmu (apakšprogram­mu) līmenī, kurās tiek veiktas izmaiņas, un likumā par valsts budžetu kārtējam gadam izteikts procentos no gadā apstiprinātā apropriācijas apjoma programmai (apakšprogrammai).

5. Apropriācijas pārdales apjoms budžeta gada laikā starp vienas programmas (apakšprogrammas) izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem nedrīkst pārsniegt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriācijas pārdales apjomu. Pārdales apjoms tiek aprēķināts absolūtās summās programmu (apakšprogrammu) līmenī, kurās tiek veiktas izmaiņas, un likumā par valsts budžetu kārtējam gadam izteikts procentos no gadā apstiprinātā apropriācijas apjoma attiecīgajam izdevumu veidam.

6. Ministrija nodrošina, ka apropriācijas pārdales rezultātā veiktās izmaiņas programmu (apakšprogrammu) finansējumā negatīvi neietekmēs likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto programmu (apakšprogrammu) mērķu sasniegšanai noteiktos svarīgākos rezultatīvos rādītājus.

II. Pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana

7. Ministrija, izstrādājot pieprasījumu apropriācijas pārdalei, ievēro, ka:

7.1. ir pieļaujama tikai tāda apropriācijas pārdale no kapitālajiem izdevumiem uz kārtējiem izdevumiem, kas neietekmē ministrijas nākamajiem periodiem noteiktos maksimāli pieļaujamos izdevumu apjomus;

7.2. pārskaitījumi pašvaldībām tiek nodrošināti tikai ar transfertu starpniecību;

7.3. nav pieļaujama apropriācijas pārdale atalgojumu palielināšanai, ja tā ietekmē ministrijai nākamajiem periodiem noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu kopējo apjomu;

7.4. nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem (izņemot izglītojamo stipendijas) un pensijām (tai skaitā izdienas pensijām) uz kārtējiem izdevumiem;

7.5. nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai uz citiem izdevumiem;

7.6. nav pieļaujamas tādas apropriāciju izmaiņas, kas ietekmē kopējos ministrijas ilgtermiņa saistību pilnvaru limitus;

7.7. nav pieļaujama apropriācijas pārdale starp likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto pamatbudžetu un speciālo budžetu;

7.8. nav pieļaujama jaunu programmu (apakšprogrammu) izveidošana.

8. Ja nepieciešams, ministrija iesniedz pieprasījumu apropriācijas pārdalei Finanšu ministrijā trīs reizes gadā – līdz 1.aprīlim, 1.jūlijam un 1.oktobrim.

9. Šo noteikumu 7. un 8.punktā minētie nosacījumi neattiecas uz izdevumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai ministrijai paredzēto pārdali.

10. Ministrijas pieprasījumā valsts budžeta apropriācijas pārdalei ietilpst:

10.1. veidlapa Nr.1 "Valsts budžeta likuma kārtējam gadam valsts pamat­budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" (1.pielikums);

10.2. veidlapa Nr.2 "Valsts budžeta likuma kārtējam gadam speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" (2.pielikums);

10.3. veidlapa Nr.3 "Paskaidrojums _________________ (ministrijas/citas centrālās valsts iestādes) pieprasījumam par apropriācijas pārdali" (3.pielikums);

10.4. veidlapa Nr.4 "Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības programmās un apakšprogrammās" (4.pielikums);

10.5. veidlapa Nr.5 "Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības programmās un apakšprogrammās" (5.pielikums).

11. Ja Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu vai pieņēmis lēmumu (proto­kollēmums) par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem bez ministrijas pieprasījuma iesniegšanas Finanšu ministrijā, ministrija pēc tam iesniedz Finanšu ministrijā attiecīgo šo noteikumu 10.punktā minēto veidlapu projektus, ievērojot šo notei­kumu 8.punktā minētos termiņus.

12. Veidlapā Nr.1 "Valsts budžeta likuma kārtējam gadam valsts pamat­budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām" un veidlapā Nr.2 "Valsts budžeta likuma kārtējam gadam speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa program­mām un apakšprogrammām" ministrija norāda šādu informāciju:

12.1. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto ministrijas valsts pamatbudžeta programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;

12.2. likumā apstiprināto valdības funkciju klasifikācijas kodu;

12.3. budžeta ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas koda nosaukumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinā­tajai struktūrai;

12.4. likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprināto un ar Ministru kabineta un Finanšu ministrijas rīkojumiem precizēto kārtējā gada plānu;

12.5. pieprasāmo valsts budžeta apropriācijas izmaiņu kopsummu un palielinājumu vai samazinājumu atbilstoši likumā par valsts budžetu kārtējam gadam apstiprinātajai struktūrai;

12.6. aprēķināto apropriācijas apjomu kopā ar pieprasāmajām izmaiņām un tā procentuālās izmaiņas.

13. Veidlapā Nr.3 "Paskaidrojums ___________________ (ministrijas/citas centrālās valsts iestādes) pieprasījumam par apropriācijas pārdali" ir trīs sadaļas, kurās ministrija norāda šādu informāciju:

13.1. nepieciešamās izmaiņas pamatbudžeta apropriācijas pārdalei starp programmām (apakšprogrammām), kas ietekmē kopējo programmas (apakšpro­grammas) apropriācijas apjomu, norāda sadaļā "Pamatbudžeta apropriācijas pārdale starp programmām (apakšprogrammām) un sadalījumā pa budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem". Minētajā sadaļā ministrija norāda apropriācijas sadalījumu pa budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem kopā ar detalizētu izmaiņu skaidrojumu. Ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam ministrijai nav apstiprinātas apakšprogrammas, izmaiņas norāda programmu sadalījumā;

13.2. informāciju pamatbudžeta apropriācijas pārdalei, kas neietekmē kopējo programmas (apakšprogrammas) apjomu, norāda sadaļā "Pamatbudžeta apropriācijas pārdale programmas (apakšprogrammas) ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem" un sniedz detalizētu skaidrojumu par izmaiņu iemesliem budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu sadalījumā;

13.3. izmaiņu apjomu speciālā budžeta apropriācijas pārdalei apakšpro­grammas ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikāciju kodiem norāda sadaļā "Speciālā budžeta apropriācijas pārdale apakšprogrammas ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem" un sniedz detalizētu skaidrojumu par izmaiņu iemesliem.

14. Veidlapā Nr.4 "Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības programmās un apakšprogrammās" un veidlapā Nr.5 "Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības programmās un apakšprogrammās" ministrija norāda šādu informāciju:

14.1. likumā par valsts budžetu apstiprināto ministrijas valsts budžeta programmas (apakšprogrammas) kodu un tā nosaukumu;

14.2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības programmas nosaukumu un programmas (apakšprogrammas) kodu un tā nosaukumu;

14.3. saistību atšifrējumu sadalījumā pa projektiem norāda zemākajam plānošanas līmenim (ja programmai ir apakšprogramma, – apakšprogrammas līmenim);

14.4. iepriekšējā gada likuma par valsts budžetu izpildi;

14.5. likumā par valsts budžetu apstiprināto plānu n, n+1 un n+2 gadam;

14.6. pieprasāmo valsts budžeta apropriācijas izmaiņu kopsummu un palielinājumu vai samazinājumu atbilstoši likumā par valsts budžetu n, n+1 un n+2 gadam apstiprinātajai struktūrai;

14.7. aprēķināto apropriācijas apjomu kopā ar pieprasāmajām izmaiņām n, n+1 un n+2 gadam.

III. Pieprasījuma izvērtējums

15. Finanšu ministrija triju nedēļu laikā izskata ministrijas pieprasījumu apropriācijas pārdalei.

16. Izvērtējot ministrijas pieprasījumu, Finanšu ministrija:

16.1. salīdzina ministrijas pieprasījumā norādīto informāciju ar Finanšu ministrijas rīcībā esošo informāciju;

16.2. izvērtē ministrijas apropriācijas pārdales starp programmām, apakš­programmām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem kopējā apjoma atbilstību likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajam apjomam.

17. Finanšu ministrijai ir tiesības no ministrijas pieprasīt papildu infor­māciju un detalizētus aprēķinus par nepieciešamajām apropriācijas izmaiņām.

18. Ja ministrijas pieprasījums neatbilst šo noteikumu prasībām, finanšu ministrs divu nedēļu laikā nosūta ministrijai atzinumu un lēmumu par atteikumu pārdalīt apropriāciju.

19. Ja ministrija nepiekrīt šo noteikumu 18.punktā minētajam finanšu ministra lēmumam, tā rīkojas saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību.

20. Ja ministrijas pieprasījums atbilst šo noteikumu prasībām, finanšu ministrs izdod rīkojumu par apropriācijas pārdali, norādot ministrijas, program­mas, apakšprogrammas un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodus.

21. Finanšu ministrija nosūta ministrijai rīkojuma kopiju par apropriācijas pārdali.

IV. Noslēguma jautājums
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1292
Valsts budžeta likuma kārtējam gadam valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām

Finanšu ministrs E.Repše
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3. novembra noteikumiem Nr.1292
Valsts budžeta likuma kārtējam gadam speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām

Finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3. novembra noteikumiem Nr.1292
Paskaidrojums

____________________________________________________________
(ministrijas/citas centrālās valsts iestādes)

pieprasījumam par apropriācijas pārdali

I. Pamatbudžeta apropriācijas pārdale starp programmām (apakšprogrammām) un sadalījumā pa budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

 • x xxx xxx lati – no programmas (apakšprogrammas) xx.xx.xx "………..…………..…." veikta līdzekļu pārdale programmai (apakšprogrammai) xx.xx.xx "……..……………….", tai skaitā:
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
 • x xxx xxx lati – no programmas (apakšprogrammas) xx.xx.xx "………..…………..…." veikta līdzekļu pārdale programmai (apakšprogrammai) xx.xx.xx "……………………….", tai skaitā:
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
 • x xxx xxx lati – no programmas (apakšprogrammas) xx.xx.xx "………..…………..…." veikta līdzekļu pārdale programmai (apakšprogrammai) xx.xx.xx "……………………….", tai skaitā:
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
 • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..……………………………………………………… ……......

II. Pamatbudžeta apropriācijas pārdale programmas (apakšprogrammas) ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

 • programmā (apakšprogrammā) xx.xx.xx "…………………………" veikta apropriācijas pārdale:
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
 • programmā (apakšprogrammā) xx.xx.xx "…………………………" veikta apropriācijas pārdale:
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
 • programmā (apakšprogrammā) xx.xx.xx "…………………………" veikta apropriācijas pārdale:
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………

III. Speciālā budžeta apropriācijas pārdale apakšprogrammas ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

 • apakšprogrammā xx.xx.xx "…………………………" veikta apropriācijas pārdale:
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
 • apakšprogrammā xx.xx.xx "…………………………" veikta apropriācijas pārdale:
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
  • ............................... izdevumi (XXXX kods) x xxx xxx latu apmērā palielināti (samazināti) sakarā ar …………………..…………………………………
Finanšu ministrs E.Repše
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1292
Valsts pamatbudžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības programmās un apakšprogrammāsFinanšu ministrs E.Repše
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1292
Valsts speciālā budžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības programmās un apakšprogrammāsFinanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā, Finanšu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1292Pieņemts: 03.11.2009.Stājas spēkā: 21.11.2009.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 20.11.2009.
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Citi saistītie dokumenti
200798
21.11.2009
87
0
 • Twitter
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)