Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1015

Rīgā 2009.gada 8.septembrī (prot. Nr.56 22.§)
Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā:

1.1.1. starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras;

1.1.2. Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem;

1.1.3. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos;

1.1.4. iekšējos ūdeņos;

1.2. valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā.

2. Atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā (turpmāk – atļauja (licence)), kas saistīta ar zivju ieguvi un pirmapstrādi uz zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa, kā arī nozvejoto zivju piedāvājumu tālākai tirdzniecībai vai apstrādei, izsniedz:

2.1. Zemkopības ministrija – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.3.apakš­punktā minētajos ūdeņos;

2.2. pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgā ūdenstilpe (turpmāk – pašvaldība), – komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1521)

3. Komercdarbībai zvejniecībā katrā no šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētajiem ūdeņiem ir nepieciešama atsevišķa atļauja (licence).

4. Lai pieteiktos atļaujas (licences) saņemšanai, pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā rakstisku iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un tajā minētos dokumentus.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1521)

5. Ja pretendents kopā ar iesniegumu atļaujas (licences) saņemšanai neiesniedz šo noteikumu 1.pielikumā minētos dokumentus, Zemkopības ministrija vai attiecīgā pašvaldība tos saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā no Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Jūras administrācijas un Ceļu satiksmes drošības direkcijas.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1521)

II. Atļaujas (licences) izsniegšana un anulēšana

6. Lai izvērtētu pretendenta iesniegumu atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.3.apakšpunktā minētajos ūdeņos, zemkopības ministrs apstiprina licencēšanas komisiju. Licencēšanas komisijas sastāvā iekļauj divus Zemkopības ministrijas pārstāvjus (komisijas priekšsēdētāju un komisijas priekšsēdētāja vietnieku) un pa vienai pilnvarotai personai no šādām valsts institūcijām un organizācijām (biedrībām):

6.1. Valsts vides dienesta;

6.2. Latvijas Pašvaldību savienības;

6.3. Latvijas Zvejnieku federācijas;

6.4. Latvijas Zivsaimnieku asociācijas;

6.5. Kurzemes zvejnieku asociācijas;

6.6. Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienības.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1521 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.375)

7. Zemkopības ministrija vai attiecīgā pašvaldība mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 1.pielikumā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz attiecīgo atļauju (licenci) (2. vai 3.pielikums), norādot tajā konkrētos ūdeņus, kuros ir tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā atbilstoši šo noteikumu 1.1.apakšpunktam.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1521 redakcijā)

8. Izsniegtās atļaujas (licences) numurē. Atļaujas (licences) numurā pirmās divas zīmes ir burti, kas apzīmē ūdeņus, kuros ir atļauta komercdarbība zvejniecībā:

8.1. ZS – starptautiskie un citu valstu ūdeņi ārpus Baltijas jūras;

8.2. ZJ – Baltijas jūra un Rīgas jūras līcis aiz piekrastes ūdeņiem;

8.3. ZK – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņi;

8.4. ZI – iekšējie ūdeņi.

9. Atļauju (licenci) piešķir uz pieciem gadiem, izņemot šo noteikumu 10. un 11.punktā minētos gadījumus.

10. Atļaujas (licences) derīguma termiņu komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.1. un 1.1.2. apakšpunktā minētajos ūdeņos nosaka, ņemot vērā zvejā izmantojamā kuģa atbilstības apliecības (Certificate of Compliance) vai kuģa kuģošanas spējas apliecības derīguma termiņu.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 587 redakcijā)

11. Atļauju (licenci) izsniedz uz vienu gadu, ja pretendents:

11.1. plāno zvejot šo noteikumu 1.1.1. un 1.1.2.apakšpunktā minētajos ūdeņos ar nomātu zvejas kuģi;

11.2. iepriekšējā atļaujas (licences) darbības periodā šo noteikumu 1.1.1., 1.1.2. vai 1.1.3.apakšpunktā minētajos ūdeņos ar vienu zvejas kuģi gada laikā ir divas reizes pārkāpis zvejniecību regulējošo normatīvo aktu prasības;

11.3. objektīvu iemeslu dēļ nav sasniedzis šo noteikumu 16.8. apakšpunktā minēto kritēriju.

(Grozīts ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.232)

12. Ja atļauja (licence) ir nozaudēta, Zemkopības ministrija vai attiecīgā pašvaldība pēc atļaujas (licences) īpašnieka rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsniedz atļaujas (licences) dublikātu.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1521)

13. Ja mainās atļaujas (licences) īpašnieka nosaukums vai juridiskais statuss, atļaujas (licences) īpašnieks 10 darbdienu laikā pēc minēto nosacījumu iestāšanās iesniedz Zemkopības ministrijā vai attiecīgajā pašvaldībā pārreģistrācijas iesniegumu un dokumentus, kas pamato grozījumu izdarīšanu izsniegtajā atļaujā (licencē).

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1521)

14. Atļauju (licenci) anulē, ja atļaujas (licences) īpašnieks zvejā iekšējos ūdeņos vai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.1., 1.1.2. vai 1.1.3.apakšpunktā minētajos ūdeņos ar vienu zvejas kuģi gada laikā vairāk nekā divas reizes ir pārkāpis zvejniecību regulējošo normatīvo aktu prasības vai pārtraucis komercdarbību zvejniecībā.

15. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1521)

III. Atļaujas (licences) izsniegšanas atteikums

16. Zemkopības ministrija ir tiesīga atteikt pretendentam atļaujas (licences) izsniegšanu, ja:

16.1. iesniegtie dokumenti nav precīzi vai ir kļūdaini un pretendents pēc atkārtota Zemkopības ministrijas rakstiska pieprasījuma 10 darbdienu laikā nav iesniedzis papildu informāciju;

16.2. pretendentam ir nodokļu parāds;

16.3. pretendentam, kas pirmo reizi pieteicies atļaujas (licences) saņemšanai, zvejai šo noteikumu 1.1.2.apakšpunktā minētajos ūdeņos gada laikā nav pieejams zvejas limits, kas nodrošinātu komercdarbību zvejniecībā vismaz šādā apjomā:

16.3.1. 150 tonnu mencu vai 1000 tonnu reņģu un brētliņu – traļu zvejas kuģiem ar 220 kilovatu (kW) un lielāku dzinēja jaudu;

16.3.2. 500 tonnu reņģu, brētliņu – traļu zvejas kuģiem ar 110 līdz 219 kilovatu (kW) lielu dzinēja jaudu;

16.3.3. 100 tonnu mencu − tīklu zvejas kuģiem;

16.4. pretendents iepriekšējās atļaujas (licences) darbības periodā ar vienu zvejas kuģi gada laikā vairāk nekā divas reizes ir pārkāpis zvejniecību regulējošo normatīvo aktu prasības;

16.5. pretendentam piederošais un zvejai plānotais kuģis ar tā iekļaušanu Latvijas zvejas kuģu sarakstā pārsniegtu Eiropas Savienības tiesību aktos paredzēto Eiropas Kopienas kopējā zvejas kuģu reģistra datubāzē Latvijai noteikto zvejas kuģu kopējās dzinēju jaudas un kopējās bruto tonnāžas robežlīmeni;

16.6. pretendentam piederošā un zvejai Rīgas jūras līcī plānotā kuģa iekļaušana Latvijas zvejas kuģu sarakstā neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām par kuģa piedalīšanos zvejā Rīgas jūras līcī references periodā no 2000.gada līdz 2001.gadam vai šā kuģa dzinēja jauda pārsniedz 221 kilovatu (kW);

16.7. pretendentam, kas pirmo reizi pieteicies atļaujas (licences) saņemšanai, zvejai šo noteikumu 1.1.3.apakšpunktā minētajos ūdeņos gada laikā nav pieejams vismaz viens no šādiem zvejas limitiem:

16.7.1. 10 jebkura veida tīkli;

16.7.2. četri zivju murdi;

16.7.3. 10 luču murdi;

16.7.4. viens stāvvads;

16.8. pretendentam, kas nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā šo noteikumu 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.3. apakšpunktā minētajos ūdeņos, Valsts ieņēmumu dienestā pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā par ienākumiem no saimnieciskās darbības (lauksaimnieciskās ražošanas) apgrozījums mēnesī uz vienu strādājošo ir norādīts mazāks nekā valstī noteiktā minimālā alga. Izvērtējot pretendenta ienākumu deklarācijā norādītā saimnieciskās darbības apgrozījuma atbilstību veiktajai zvejniecības komercdarbībai, ņem vērā Latvijas Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas informāciju par pretendenta konkrētā gada nozvejas apjomu un zvejā pavadīto dienu skaitu;

16.9. pretendentam, kas zvejo šo noteikumu 1.1.3. apakšpunktā minētajos ūdeņos, nav derīgas Latvijas Jūras administrācijas līdz 2017. gada 31. decembrim izsniegtas kuģa kuģošanas spējas apliecības vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegtas zvejas laivas reģistrācijas apliecības (ar atzīmi par ikgadējo apskati).

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1521; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr. 259; MK 19.05.2015. noteikumiem Nr. 232; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 587)

17. Pašvaldība ir tiesīga atteikt pretendentam atļaujas (licences) izsniegšanu, ja:

17.1. iesniegtie dokumenti nav precīzi vai ir kļūdaini un pretendents pēc atkārtota pašvaldības rakstiska pieprasījuma 10 darbdienu laikā nav iesniedzis papildu informāciju;

17.2. pretendentam ir nodokļu parāds;

17.3. pašvaldībai nav pieejams brīvs zvejas limits konkrētajos iekšējos ūdeņos;

17.4. pretendents iepriekšējās atļaujas (licences) darbības periodā gada laikā vairāk nekā divas reizes ir pārkāpis zvejniecību regulējošo normatīvo aktu prasības;

17.5. pretendentam nav derīgas Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtas mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības vai Latvijas Jūras administrācijas līdz 2017. gada 31. decembrim izsniegtas kuģa kuģošanas spējas apliecības, vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegtas zvejas laivas reģistrācijas apliecības (ar atzīmi par ikgadējo apskati).

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 587)

18. Zemkopības ministrijas un pašvaldības lēmumu par atļaujas (licences) izsniegšanas atteikumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1521)

IV. Valsts nodevas apmērs par atļaujas (licences) izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtība

19. Par atļaujas (licences) izsniegšanu komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. un 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ir noteikts šāds valsts nodevas apmērs:

19.1. starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras – 71,14 euro;

19.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem – 35,57 euro;

19.3. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos – 14,23 euro;

19.4. iekšējos ūdeņos – 14,23 euro.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.689)

20. Par atļaujas (licences) pārreģistrāciju pretendents maksā valsts nodevu 10 procentu apmērā no šo noteikumu 19.punktā paredzētā valsts nodevas apmēra.

21. Atļaujas (licences) saņēmējs valsts nodevu maksā pirms atļaujas (licences) saņemšanas ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

(MK 24.01.2012. noteikumu Nr.75 redakcijā)

22. Valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.1., 1.1.2. un 1.1.3.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita valsts pamatbudžetā.

23. Valsts nodevu par atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā šo noteikumu 1.1.4.apakšpunktā minētajos ūdeņos ieskaita attiecīgās pašvaldības budžetā.

V. Noslēguma jautājums

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumus Nr.39 “Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 9., 172.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.septembra noteikumiem Nr.1015

(Pielikums grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1521; MK 24.01.2012. noteikumiem Nr. 75; MK 01.11.2016. noteikumiem Nr. 704; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 587)

Iesniegums

 
(norādīt adresātu - Zemkopības ministrija vai attiecīgā pašvaldība)
 
(pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)
 
(juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Lūdzu izsniegt speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu
 
(attiecīgo ūdeņu nosaukums)
ar 
 (kuģa (kuģu) reģistrācijas numurs (numuri) un nosaukums (nosaukumi))
Iesnieguma iesniedzējs 
 (vārds, uzvārds un amats)

Pielikumā:

Visiem pretendentiem
1) iepriekšējā gada bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķins vai gada ienākumu deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins  
2) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas atļaujas (licences) saņemšanai  
3) zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa nomas līgums, ja zvejā izmantojamais kuģis vai mazizmēra kuģošanas līdzeklis tiek nomāts (nomas līgums iesniegumam pievienojams obligāti)  
Atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras
1) Latvijas Jūras administrācijas pilnvarotas klasifikācijas sabiedrības izsniegta atbilstības apliecība (Certificate of Compliance) kuģiem, kas atrodas klasifikācijas sabiedrības tehniskajā uzraudzībā  
2) Latvijas Jūras administrācijas izsniegta kuģošanas spējas apliecība kuģiem, kas atrodas Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas tehniskajā uzraudzībā  
Atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem
Latvijas Jūras administrācijas izsniegta kuģa kuģošanas spējas apliecība  
Atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos
1) spēkā esošs ar pašvaldību noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un ikgadējs nomas līguma protokols vai attiecīgās pašvaldības izsniegts apstiprinājums (izziņa) par pretendentam garantējamo nozvejas apjoma limitu vai zvejas rīku veida un skaita limitu. Apstiprinājumu (izziņu) izsniedz pašvaldība, kuras teritorijas piekrastē pretendents plāno nodarboties ar zveju  
2) Latvijas Jūras administrācijas līdz 2017. gada 31. decembrim izsniegta kuģa kuģošanas spējas apliecība vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegta zvejas laivas reģistrācijas apliecība (ar atzīmi par ikgadējo apskati)  
Atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai iekšējos ūdeņos
Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība vai Latvijas Jūras administrācijas līdz 2017. gada 31. decembrim izsniegta kuģa kuģošanas spējas apliecība vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegta zvejas laivas reģistrācijas apliecība (ar atzīmi par ikgadējo apskati)  


Parakstot šo iesniegumu, iesniedzējs piekrīt, ka Zemkopības ministrija vai attiecīgā pašvaldība iesniegumā norādītos dokumentus, kas netiek iesniegti kopā ar iesniegumu, iegūst pati attiecīgajās valsts un pašvaldību institūcijās.

     
(vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.septembra noteikumiem Nr.1015

(Pielikums MK 22.12.2009. noteikumu Nr. 1521 redakcijā)

(mazais Latvijas valsts ģerbonis)

Zemkopības ministrija
Speciālā atļauja (licence) Nr._____

1. Izsniegta 
 (komersanta, individuālā uzņēmuma, zvejnieku, zemnieku saimniecības vai kooperatīvās sabiedrības nosaukums)
  
(juridiskā adrese)
  
(reģistrācijas numurs)
2. Šī speciālā atļauja (licence) dod tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā
 
(attiecīgo ūdeņu nosaukums)
3. Izsniegšanas datums 
 (datums)
4. Derīguma termiņš līdz 
 (datums)
Saskaņā ar licencēšanas komisijas lēmumu 
 (protokola datums, numurs un protokollēmuma punkts)
Zemkopības ministrijas valsts sekretārs  
 (vārds, uzvārds un paraksts) 

Z.v.

3. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.septembra noteikumiem Nr.1015

(mazais Latvijas valsts ģerbonis)

 
(pašvaldība)

Speciālā atļauja (licence) Nr._____

1. Izsniegta 
 

(komersanta, individuālā uzņēmuma, zvejnieku, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības nosaukums)

 

  
(juridiskā adrese)
  
(reģistrācijas numurs)
2. Šī speciālā atļauja (licence) dod tiesības nodarboties ar komercdarbību zvejniecībā
 
(attiecīgo iekšējo ūdeņu nosaukums)
3. Izsniegšanas datums 
4. Derīguma termiņš līdz 
Pašvaldības amatpersona 
 (vārds, uzvārds un paraksts)

Z.v.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1015Pieņemts: 08.09.2009.Stājas spēkā: 12.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 145, 11.09.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
197452
{"selected":{"value":"01.01.2018","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2016","iso_value":"2016\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2016.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2015","iso_value":"2015\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2015.-04.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-21.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2012","iso_value":"2012\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2011","iso_value":"2011\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2011.-26.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2010","iso_value":"2010\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2010.-08.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-23.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2009","iso_value":"2009\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)