Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.953

Rīgā 2009.gada 25.augustā (prot. Nr.54 3.§)
Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību3.panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro, uzturot un lietojot sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas (turpmāk – stacija), kurās tiek uzpildīti sašķidrinātās naftas gāzes baloni (turpmāk – baloni), lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, kā arī nosaka šo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību.

2. Stacija ir iekārtu komplekss, kas sastāv no tehnoloģiskām iekārtām, kuras nodrošina:

2.1. uzpildāmās sašķidrinātās naftas gāzes glabāšanu atbilstoši normatī­vajiem aktiem spiedieniekārtu tehniskās uzraudzības jomā pirms tās uzpildes balonos;

2.2. balonu apskati, pārbaudi un šķirošanu;

2.3. balonu marķēšanu un uzpildi;

2.4. balonu pārvietošanu un uzglabāšanu.

3. Staciju tehniskās pārbaudes veic inspicēšanas institūcija, kas ir:

3.1. akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā;

3.2. apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamos zaudējumus, kas var rasties kļūdaina vai nepatiesa atzinuma dēļ un ir aprēķināti sadarbībā ar inspicēšanas institūcijas izvēlēto apdrošinātāju, novērtējot inspicēšanas institūcijas darbības jomas riskus.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 769 redakcijā)

4. Nacionālā akreditācijas institūcija novērtē un regulāri pārbauda inspicēšanas institūcijas atbilstību šo noteikumu 3. punktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 769)

5. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar šiem noteikumiem adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 769)

2. Staciju uzturēšana

6. Stacijas izvietojumu, atbilstošu un drošu lietošanu, apkalpošanu un tehnisko uzraudzību saskaņā ar šajā nodaļā noteikto lietošanas instrukciju, piemērojamajiem standartiem un šajos noteikumos noteiktajām prasībām nodrošina stacijas valdītājs (turpmāk – valdītājs).

7. Valdītājs nodrošina, lai katrā stacijā būtu šāda dokumentācija valsts valodā:

7.1. stacijas tehniskā pase (1.pielikums), ko izsniedz inspicēšanas institūcija, reģistrējot vai pārreģistrējot staciju bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju;

7.2. stacijas lietošanas instrukcija, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

7.2.1. stacijas tehnoloģisko iekārtu lietošanas kārtība paredzētajos lietošanas apstākļos un ārkārtas situācijās;

7.2.2. stacijas tehnoloģiskajām iekārtām nepieciešamās tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības kārtība, kā arī pārbaudes, ko veic lietotājs;

7.2.3. stacijas tehnoloģisko iekārtu shēmas, kurās norādīts gāzes tvertņu, cauruļvadu, balonu uzpildes iekārtu un slēgarmatūras izvietojums;

7.2.4. stacijā ievesto balonu aprites tehnoloģiskā procesa shēma un apraksts, kurā norādītas darbības ar baloniem, sākot no to pieņemšanas stacijā līdz izvešanai no stacijas (2.pielikums);

7.2.5. elektriskās shēmas, kurās norādīti elektroenerģijas patērētāji un elektrolīnijas izvietojums;

7.3. stacijā uzpildāmo balonu elektroniskā uzskaites sistēma vai žurnāls (turpmāk – uzskaites žurnāls), kurā norāda konkrētā uzpildāmā balona uzpildes datumu, balona identifikācijas numuru un tilpumu, uzpildāmās gāzes daudzumu (kg/balonā) un marķējumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, kā arī datus par šo noteikumu 37.punktā veiktajām darbībām;

7.4. stacijas tehnoloģisko iekārtu apkalpošanas žurnāli, kuros saskaņā ar šo noteikumu prasībām norāda datus par tehnoloģisko iekārtu darbību.

8. Valdītājs nodrošina, lai apkalpojošam personālam būtu pieejama stacijas lietošanas instrukcija, uzskaites žurnāls un iekārtu apkalpošanas žurnāli.

9. Valdītājam aizliegts izmantot staciju, ja:

9.1. stacijā nav šo noteikumu 7.punktā minēto dokumentu vai tie netiek uzturēti saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

9.2. stacijā nav veiktas tehniskās pārbaudes šajos noteikumos noteiktajos termiņos un kārtībā;

9.3. stacijā nav atbilstošas kvalifikācijas speciālista, kas ir atbildīgs par stacijas tehnisko stāvokli, tās pareizu lietošanu un tehnisko apkopi (turpmāk – atbildīgais speciālists), kā arī apmācīta personāla;

9.4. stacijas tehnoloģisko iekārtu bojājumu dēļ ir apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība, īpašums vai vide.

10. Valdītājs uztur staciju lietošanas kārtībā un:

10.1. nodrošina stacijas apkalpošanai pietiekamu skaitu personāla, kas ir apmācīts un instruēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību, lietojot darba aprīkojumu, kā arī par balonu apskati, novērtēšanu, uzpildi un citām darbībām saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām, ņemot vērā balonu konstrukciju un paredzētos lietošanas apstākļus;

10.2. izstrādā stacijas tehnoloģisko iekārtu tehniskās apkopes un darbu izpildes instrukciju, izsniedz to apkalpojošajam personālam, kā arī izstrādā, apstiprina un aktualizē apkalpojošā personāla darba instrukciju;

10.3. rakstiski norīko atbildīgo speciālistu;

10.4. uzrāda šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonām un inspicēšanas institūciju pārstāvjiem;

10.5. noformē norīkojumu (atļauju) paaugstinātas bīstamības darbiem;

10.6. nodrošina savlaicīgu stacijas tehnisko pārbaužu veikšanu saskaņā ar šo noteikumu 5.nodaļu;

10.7. ziņo Patērētāju tiesību aizsardzības centram par avārijām vai nelaimes gadījumiem, kas notikuši, lietojot staciju.

11. Valdītājs nodrošina, lai baloni, kurus iegādājas no personas, kas nav valdītāja apmācīts darbinieks, vai no balonu transportēšanas un nomaiņas apakšuzņēmuma, būtu apgādāti ar piegādes, nomaiņas un lietošanas instrukciju. Instrukcijā norāda vismaz šādu informāciju:

11.1. balonu transportēšanas prasības;

11.2. prasības telpām, kurās uzstāda balonu;

11.3. prasības iekārtām, pie kurām tiek pievienots balons;

11.4. balona pievienošanas un atvienošanas prasības;

11.5. balona lietošanas prasības, īpaši norādot aizliegtās darbības un rīcību ārkārtas gadījumā, ja tiek konstatēta gāzes noplūde.

12. Valdītājs nodrošina, ka šo noteikumu 11.punktā minētā instrukcija ietver visus brīdinājumus par draudiem, ko var radīt neapmācīta persona, transportējot, pievienojot un lietojot balonu, kā arī par rīcību attiecīgo draudu novēršanai.

13. Valdītājs nodrošina atbildīgo speciālistu ar stacijas tehnisko pasi, stacijas lietošanas instrukciju, stacijas tehnoloģisko iekārtu apkalpošanas žurnāliem, apkalpojošā personāla darba drošības instrukcijām un uzskaites žurnālu.

14. Atbildīgajam speciālistam ir šādi pienākumi:

14.1. uzturēt stacijas tehnoloģiskās iekārtas un ventilācijas sistēmas atbilstošā tehniskā stāvoklī;

14.2. nodrošināt šo noteikumu 13.punktā minētās dokumentācijas atbilstošu uzturēšanu un aktualizēšanu;

14.3. uzraudzīt, lai apkalpojošā personāla kvalifikācija atbilstu šo noteikumu 11.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām;

14.4. sagatavot staciju šajos noteikumos noteiktajām tehniskajām pārbaudēm un būt klāt minētajās pārbaudēs;

14.5. ja, lietojot stacijas tehnoloģiskās iekārtas, konstatēti nepieļaujami defekti vai iekārtu neatbilstība šo noteikumu 7.2.apakšpunktā noteiktajai stacijas lietošanas instrukcijai, apturēt attiecīgo iekārtu darbību un novērst neatbilstību;

14.6. instruēt apkalpojošo personālu darba vietā un organizēt atkārtotas un ārpuskārtas zināšanu pārbaudes;

14.7. norādīt stacijas tehnoloģisko iekārtu un ventilācijas sistēmas tehnoloģiskajā shēmā jebkuras izmaiņas tvertņu, cauruļvadu, armatūras un aprīkojuma izvietojumā.

15. Stacijas apkalpojošajam personālam ir šādi pienākumi:

15.1. saskaņā ar darba instrukcijām un atbildīgā speciālista rīkojumiem un norādījumiem ievērot visas darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības stacijas lietošanas laikā;

15.2. uzskaites žurnālā norādīt datus par balonu uzpildi saskaņā ar šo noteikumu 7.3.apakšpunktu;

15.3. iekārtu apkalpošanas žurnālos norādīt datus par šo iekārtu darbību;

15.4. pārtraukt stacijas darbību un noteiktajā kārtībā ziņot atbildīgajam speciālistam vai valdītājam, ja turpmākā stacijas lietošana apdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi, kā arī šādos gadījumos:

15.4.1. ir notikusi avārija vai nelaimes gadījums;

15.4.2. ir izcēlies ugunsgrēks vai kāda cita ārkārtas situācija, kas apdraud stacijas lietošanu;

15.4.3. citos gadījumos, kas paredzēti apkalpojošā personāla darba instrukcijās.

3. Būtiskās drošības prasības
3.1. Prasības stacijai

16. Stacija un tās atsevišķās tehnoloģiskās iekārtas visā lietošanas laikā atbilst normatīvo aktu prasībām vides aizsardzības, darba aizsardzības, civilās aizsardzības, ugunsdrošības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā.

17. Stacijā pie ieejas ir izvietotas šo noteikumu 7.2.3.apakšpunktā minētās iekārtu tehnoloģiskās shēmas.

18. Iekārtu slēgarmatūra, ventiļi un aprīkojums atrodas viegli pieejamās vietās, un tie ir identificēti saskaņā ar šo noteikumu 7.2.3.apakšpunktā minēta­jām iekārtu tehnoloģiskajām shēmām.

19. Katra stacija ir apgādāta ar gāzes koncentrācijas signalizatoriem un gāzes padeves automātiskās atvienošanas ierīcēm, kas ļauj identificēt gāzes noplūdes vietas, kur var rasties vides piesārņojuma, sprādzienbīstamības vai personu saindēšanās draudi ar balonu uzpildi saistītajās darbībās.

20. Katrai stacijas telpai vai iekārtai ārpus telpas tiek noteikta sprādzien­bīstamības un ugunsbīstamības kategorija un klase atkarībā no tehnoloģisko procesu rakstura un īpatnībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām par darba aizsardzību sprādzienbīstamā vidē, par ugunsdrošību, kā arī elektroietaišu uzbūves noteikumu prasībām.

21. Balonu uzpilde slēgtā telpā pieļaujama tikai tad, ja telpa ir aprīkota ar atbilstošu pieplūdes un noplūdes ventilāciju un avārijas ventilāciju.

22. Stacijas slēgto telpu ventilācijas sistēmai noformē pasi. Pasē attēlo sistēmas shēmu un norāda ventilatora vai ventilācijas ierīču ražību, elektrodzinēja jaudu, tipu un citus datus.

23. Sprādzienbīstamās un ugunsne­drošās telpās vispārējā ventilācijas sistēma tiek iedarbināta 15 minūtes pirms tehnoloģiskās iekārtas iedarbināšanas.

24. Ja balonu uzpilde notiek slēgtā telpā, tajā uzstāda iekārtu, kura nepārtraukti kontrolē gāzes izplūdi gaisā. Ja gāzes koncentrācija gaisā ir 1/5 no apakšējā gāzes uzliesmošanas līmeņa, tiek atslēgta gāzes padeve un automātiski ieslēdzas avārijas ventilācija.

25. Stacijas telpas un iekārtas aprīko ar informācijas un brīdinājuma zīmēm atbilstoši normatīvo aktu prasībām darba aizsardzības jomā.

26. Ja stacijas sūkņu un kompresoru darbība nav automatizēta, nodrošina to darbības pastāvīgu uzraudzību.

27. Datus par stacijas sūkņu un kompresoru darbības režīmiem, nostrādāto stundu skaitu, pamanītajiem bojājumiem un kļūmēm apkalpojošā persona norāda šo iekārtu apkopes žurnālā.

28. Elektroiekārtu un elektroinstalācijas izpildījums, izvietojums un tehniskais stāvoklis atbilst normatīvajiem aktiem par iekārtu elektrodrošību un sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsargsistēmām. Uz spēka un apgaismes kabeļu slēdžiem norāda aprīkojumu vai iekārtu, kuru attiecīgais slēdzis iedarbina vai atslēdz. Stacijas elektroapgādes sistēma nerada draudus balonu uzpildes procedūrām.

29. Stacijas tehnoloģiskās iekārtas aprīko ar iezemēšanas kontūru elektroiekārtām, lai aizsargātu no statiskās elektrības, kā arī no tiešas un sekundāras zibens iedarbības. Visi iezemētāju savienojumi, kas nav brīvi pieejami, ir metināti. Kontūru pretestība strāvas noplūdei nedrīkst pārsniegt šādas vērtības: elektroiekārtām – 4 omi, aizsardzībai no statiskās elektrības –10 omi, zibens aizsardzībai – 25 omi. Ja kontūras tiek apvienotas, to strāvas noplūdes pretestība nedrīkst pārsniegt mazāko no atsevišķo kontūru strāvas noplūdes pretestībām.

30. Vieta pie spiedieniekārtas kompleksa, no kuras gāze pirms uzpildīšanas balonos tiek pieņemta no autocisternas, ir aprīkota ar zemējuma kontūra izvadu, kas paredzēts autocisternu sazemēšanai.

31. Balonu pildīšanā izmanto tikai verificētus svara mērīšanas līdzekļus.

32. Gāzes atlikuma un pārpildītu balonu noliešanu nodrošina tvertnēs, kas atrodas ne tuvāk par trim metriem no gāzes uzpildes punkta.

33. Stacijā ir izstrādāta kārtība un ir nepieciešamie līdzekļi un aprīkojums gāzes balonu ventiļu plombēšanai.

3.2. Balonu aprites prasības

34. Stacijā ievesto balonu aprite tiek organizēta atbilstoši šo noteikumu 7.2.4.apakš­punktā noteiktajam balonu aprites tehnoloģiskajam procesam.

35. Katra darbība ar baloniem atbilstoši to konstrukcijai tiek veikta saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

35.1 Stacijas uzpilda tikai tādus balonus, kas atbilst normatīvo aktu prasībām par transportējamām spiedieniekārtām.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.830 redakcijā)

35.2 Stacija nodrošina, ka tiek uzpildīti un piedāvāti tirgū tikai tās valdījumā esošie baloni.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.830 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. 65.1 punktu)

35.3 Stacija drīkst uzpildīt balonus, kas nav tās valdījumā, ja tie pēc uzpildīšanas tiek nodoti balonu faktiskajam turētājam, kurš balonu nodeva uzpildei. Valdītājs nodrošina, lai uzpildītais balons būtu identificējams.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.830 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. 65.1 punktu)

36. Valdītājs nodrošina, lai pēc uzpildes apgrozībā tiktu laisti tādi baloni:

36.1. kuriem ir uzskrūvēts noslēgierīces noslēguzgrieznis un noslēgierīce ir noplombēta (termoplēve). Baloniem, kuriem nav noslēgierīces aizsargapkakles, ir uzskrūvēts noslēgierīces aizsargvāks;

36.2. (svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.730);

36.3. kuros uzpildāmā gāze atbilst konkrēto balonu ražotāju noteiktajai specifikācijai.

37. Balonus, uz kuriem nav atzīmes par veikto pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportējamām spiedien­iekārtām, kā arī balonus un to noslēgierīces, kuru tehniskais stāvoklis un krāsojums neatbilst šo noteikumu un piemērojamo standartu prasībām, novieto atsevišķi.

38. Šo noteikumu 37.punktā veikto darbību datus norāda uzskaites žurnālā.

39. Šo noteikumu 37.punktā minētos balonus uzpildīt aizliegts. Valdītājs ir atbildīgs par to pienācīgu utilizāciju vai tehniskās apkopes organizēšanu saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām.

40. Uzpildot gāzes balonus, ievēro piemērojamos standartos noteiktās prasības. Drīkst uzpildīt ne vairāk kā 85 % no balonu ģeometriskā tilpuma. Propāna un butāna gāzes daudzuma noteikšanai ievēro šādas normas:

Nr.p.k.

Gāze

Gāzes masa (kg) pret litru balona tilpuma

Balona ietilpība (l), attiecinot uz 1 kg gāzes

40.1.

propāns

ne vairāk kā 0,488

ne mazāk kā 2,05

40.2.

butāns

ne vairāk kā 0,425

ne mazāk kā 2,35

41. Gāzes daudzuma kontrolei ar svēršanas metodi lieto svarus ar šādu svēršanas precizitāti:

41.1. 1 litra balonam – ne vairāk kā 10 gramu;

41.2. 5 litru balonam – ne vairāk kā 20 gramu;

41.3. 27 litru un 50 litru balonam – ne vairāk kā 50 gramu.

42. Kontrolsvaru precizitāti katras maiņas sākumā pārbauda ar atsvaru etalonu.

43. Ja tvertni vai balonu pārpilda, gāzes pārpalikumu izlaist atmosfērā aizliegts.

44. Balonu uzpildes telpā drīkst būt tikai tik daudz balonu, cik visas uzpildes iekārtas var uzpildīt vienas stundas laikā. Balonu novietošana ejās nav pieļaujama.

4. Stacijas remonta un rekonstrukcijas prasības

45. Stacijas remonts ir uzglabājamo gāzu tvertņu un cauruļvadu aprīkojuma, virszemes tehnoloģisko cauruļvadu, gāzes uzpildes iekārtu un to aprīkojuma nomaiņa, nemainot to konstrukciju un tehniskos raksturojumus, kā arī metināšanas darbu izpilde, ja tas nav saistīts ar šo noteikumu 46.punktā noteiktajām darbībām (turpmāk – remonts).

46. Stacijas rekonstrukcija ir:

46.1. uzglabājamo gāzu tvertņu nomaiņa ar citām tvertnēm vai to novietojuma maiņa;

46.2. uzglabājamo gāzu tvertņu konstrukcijas vai to sekciju skaita maiņa;

46.3. gāzu uzpildes iekārtas nomaiņa pret cita izpildījuma vai konstrukcijas iekārtu vai gāzu uzpildes iekārtu skaita palielināšana vai samazināšana;

46.4. stacijas apakšzemes tehnoloģisko cauruļvadu nomaiņa;

46.5. izmaiņas šo noteikumu 7.2.3.apakš­punktā noteiktajā stacijas tehnoloģisko iekārtu shēmā;

46.6. izmaiņas šo noteikumu 7.2.4.apakš­punktā noteiktajā stacijā ievesto balonu aprites tehnoloģiskā procesa shēmā.

47. Remontējot vai rekonstruējot staciju, ievēro šo noteikumu 3.nodaļā noteiktās prasības.

48. Stacijas tvertņu un cauruļvadu elementus, kas nodrošina balonu uzpildi, atļauts metināt tikai tādiem metinātājiem, kuri ir apliecinājuši savu kompetenci šādu darbu izpildē atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par metālmateriālu metinātāju un defektoskopistu profesionālās kvalifikācijas sertifikāciju.

49. Stacijas tvertņu un cauruļvadu elementus, kas nodrošina balonu uzpildi, un to metinātos savienojumus pārbauda atbilstoši piemērojamiem standartiem ar nesagraujošām kontroles metodēm. Pārbaudi veic institūcijas, kas akreditētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

50. Stacijas remontu vai rekonstrukciju drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad valdītājs ir izsniedzis šo noteikumu 10.5.apakš­punktā minēto rakstisko norīkojumu (atļauju).

51. Remonta un rekonstrukcijas darbus, kas saistīti ar atklātas uguns izmantošanu, drīkst veikt, ievērojot normatīvos aktus par ugunsdrošību.

5. Staciju tehniskās pārbaudes

52. Inspicēšanas institūcija pēc valdītāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma uz līguma pamata veic šo noteikumu 53.punktā noteiktās stacijas tehniskās pārbaudes saskaņā ar piemērojamiem standartiem un šajā nodaļā noteiktajām prasībām, kā arī reģistrē staciju bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju.

53. Stacijas tehniskās pārbaudes ir šādas:

53.1. pirmreizējā tehniskā pārbaude, ko veic pirms stacijas reģistrēšanas bīstamo iekārtu reģistrā;

53.2. kārtējās tehniskās pārbaudes, ko veic periodiski stacijas lietošanas laikā;

53.3. ārpuskārtas tehniskās pārbaudes, ko veic šo noteikumu 56.punktā noteiktajos gadījumos.

54. Stacijas pirmreizējās tehniskās pārbaudes laikā inspicēšanas institūcija pārbauda:

54.1. stacijas tehnoloģisko iekārtu un izvietojuma atbilstību šo noteikumu 7.2.3.apakšpunktā noteiktajām shēmām un normatīvajiem aktiem par transportējamām spiedieniekārtām un spiedieniekārtu kompleksu tehnisko uzraudzību, tai skaitā veic:

54.1.1. gāzu uzglabāšanas tvertņu, to aprīkojuma un cauruļvadu pievienojuma vietu ārējo apskati un tvertņu aprīkojuma darbības funkcionālo pārbaudi;

54.1.2. gāzes uzpildes iekārtu ārējo apskati un darbības funkcionālo pārbaudi (gāzes uzpildes ierīču komplektācijas, elektroinstalācijas stāvokļa, iekšējo cauruļvadu hermētiskuma un aprīkojuma darbības izvērtējums);

54.1.3. gāzes noplūdes detektoru un signalizācijas sistēmas darbības funkcionālo pārbaudi;

54.1.4. iezemēšanas un elektroizolācijas pārbaudi (iezemēšanas ierīču noplūdes un pārejas pretestības mērījumi tvertnēm, gāzes uzpildes iekārtām, to sūkņu dzinējiem, zibens aizsardzības iekārtām, kā arī izolācijas pretestības mērījumi gāzes uzpildes iekārtu sūkņu dzinējiem un palaidējiem, apsildes un apgaismošanas iekārtām, barošanas kabeļiem un iekārtām, kas aizsargā barošanas ķēdes pret īssavienojumu un pārslodzi);

54.2. stacijā ievesto balonu aprites tehnoloģiskā procesa atbilstību šo noteikumu 7.2.4.apakšpunktā noteiktajai shēmai, lietošanas instrukcijai un piemērojamo standartu prasībām;

54.3. balonu uzskaites kārtību saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

55. Valdītājs visā stacijas lietošanas laikā ne retāk kā reizi 12 mēnešos nodrošina stacijas kārtējo tehnisko pārbaudi. Kārtējās tehniskās pārbaudes laikā inspicēšanas institūcija pārbauda:

55.1. stacijas tehnoloģisko iekārtu un izvietojuma atbilstību šo noteikumu 7.2.3.apakš­punktā noteiktajām shēmām, tai skaitā veicot:

55.1.1. gāzu uzglabāšanas tvertņu, to aprīkojuma un cauruļvadu pievienojuma vietu ārējo apskati;

55.1.2. gāzes uzpildes iekārtu ārējo apskati;

55.1.3. gāzes noplūdes detektoru un signalizācijas sistēmas darbības funkcionālo pārbaudi;

55.1.4. iezemēšanas pārbaudes (iezemēšanas ierīču noplūdes un pārejas pretestības mērījumi);

55.2. stacijā ievesto balonu aprites tehnoloģiskā procesa atbilstību šo noteikumu 7.2.4.apakšpunktā noteiktajai shēmai un piemērojamo standartu prasībām;

55.3. balonu uzskaites kārtību saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

56. Stacijas ārpuskārtas pārbaudi veic:

56.1. pēc stacijas rekonstrukcijas;

56.2. pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas pamatota rakstiska pieprasījuma.

57. Pirms stacijas rekonstrukcijas darbu uzsākšanas valdītājs ar inspicēšanas institūciju saskaņo attiecīgo darbu izpildes tehnoloģiju, kā arī to novērtēšanas apjomu un kārtību.

58. Ārpuskārtas pārbaudes apjomu pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas pamatota rakstiska pieprasījuma nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

59. Par veikto tehnisko pārbaudi inspicēšanas institūcija sastāda pārbaudes protokolu divos eksemplāros un izdara ierakstu bīstamo iekārtu reģistrā. Vienu pārbaudes protokola eksemplāru inspicēšanas institūcija izsniedz valdītājam, otru uzglabā ne mazāk kā 10 gadus pēc pārbaudes dienas.

60. Ja stacija atbilst šo noteikumu prasībām, inspicēšanas institūcija stacijā labi redzamā vietā piestiprina bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu pārbaudes zīmi.

61. Ja inspicēšanas institūcija konstatē stacijas neatbilstību šo noteikumu prasībām, valdītājs pārtrauc stacijas darbību, novērš neatbilstību un pieaicina inspicēšanas institūciju veikt atkārtotu pārbaudi. Atkārtotās pārbaudes apjomu nosaka inspicēšanas institūcija.

62. Ja stacija neatbilst šo noteikumu prasībām un apdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi, inspicēšanas institūcija iepazīstina ar neatbilstībām stacijas atbildīgo speciālistu, reģistrē šo faktu bīstamo iekārtu reģistrā un paziņo par neatbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kā arī Valsts vides dienestam, ja apdraudēta vide, un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, ja konstatēta paaugstināta ugunsbīstamība.

6. Staciju valsts uzraudzība un kontrole

63. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic valsts uzraudzību un kontrolē, vai stacijas tiek lietotas atbilstoši šo noteikumu prasībām.

63.1 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs publicē un aktualizē Patērētāju tiesību aizsardzības centra oficiālajā tīmekļa vietnē (www.ptac.gov.lv) bīstamo iekārtu reģistrā noteiktā kārtībā reģistrēto gāzes balonu uzpildes staciju sarakstu.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.830 redakcijā)

64. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot stacijas uzraudzību un kontroli, aizliedz lietot staciju un sastāda attiecīgu aktu, ja konstatē, ka:

64.1. valdītājs gada laikā ir atkārtoti administratīvi sodīts par stacijas tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

64.2. stacijai nav veikta tehniskā pārbaude šo noteikumu 5.nodaļā noteiktajā kārtībā.

7. Noslēguma jautājumi

65. (Svītrots ar MK 27.09.2011. noteikumiem Nr.730)

65.1 Šo noteikumu 35.2 un 35.3 punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.830 redakcijā)

66. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.oktobrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.953
Stacijas tehniskās pases paraugs

1. Bīstamās iekārtas nosaukums

Gāzes balonu uzpildes stacija

2. Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā

3. Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā

4. Valdītāja nosaukums

5. Valdītāja reģistrācijas numurs

6. Valdītāja adrese

7. Stacijas adrese

8. Stacijas montāžas organizācijas nosaukums

9. Stacijas pieņemšanas ekspluatācijā gads

10. Gāzu uzskaitījums, kuras nodrošina stacija*

11. Balonu tilpumu uzskaitījums, kurus nodrošina stacija

12. Maksimālais balonu uzpildes apjoms stacijā stundā (kg)

13. Maiņu skaits stacijā, kurā tiek organizēta balonu uzpilde

14. Gāzu uzpildes iekārtu skaits stacijā

15. Tehniskās pārbaudes veids un periodiskums

16. Īpašie nosacījumi

17. Cita informācija

18. Inspicēšanas institūcijas eksperta vārds, uzvārds

19. Inspicēšanas institūcijas eksperta paraksts

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.953
Stacijā ievesto balonu aprites tehnoloģiskā procesa apraksts

1. Balonu pieņemšanas kārtība:

1.1. izkraušanas un uzglabāšanas vietas apraksts, balonu pieņemšanas un uzglabāšanas kārtība;

1.2. balonu šķirošanas kārtība:

1.2.1. balonu derīguma termiņa noteikšanas kritēriji;

1.2.2. darbības ar baloniem, kuriem beidzies derīguma termiņš;

1.2.3. bojāto balonu pazīmes un turpmākās darbības ar tiem.

2. Balonu uzpildes kārtība:

2.1. uzpildes normas;

2.2. drošības pasākumi uzpildes laikā;

2.3. balonā iepildītās gāzes daudzuma kontrole un pārbaude;

2.4. balonu hermētiskuma pārbaude;

2.5. balonu ventiļa noplombēšana un kvalitātes nodrošināšana transportē­šanas laikā līdz klientam.

3. Balonu marķēšanas kārtība saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”.

4. Iepildīto balonu uzskaites kārtība.

5. Apritē (tirdzniecībā) laižamiem baloniem, to izskatam un komplektā­cijai noteiktās prasības:

5.1. blīvējums;

5.2. garantijas talons ar informāciju par stacijas rekvizītiem, uzpildes datumu un vietu, balona bruto svaru un sašķidrinātās gāzes svaru;

5.3. drošības uzlīmes un informatīvās uzlīmes;

5.4. piederības pazīmes (uz balona ir tikai tās firmas piederības pazīmes, kura pēdējā uzpildījusi attiecīgo balonu);

5.5. noslēgvāciņš;

5.6. balona pase (t.sk. derīguma termiņš un numurs).

6. Balonu sagatavošana transportēšanai.

7. Preču pavadzīmju noformēšana un pavaddokumenti, kuros fiksēti transportējamo balonu identificējošie numuri.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 953Pieņemts: 25.08.2009.Stājas spēkā: 01.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 28.08.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
196654
{"selected":{"value":"14.12.2018","content":"<font class='s-1'>14.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.12.2018","iso_value":"2018\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-13.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2012","iso_value":"2012\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2011","iso_value":"2011\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2011.-11.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2011","iso_value":"2011\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2011.-30.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.09.2010","iso_value":"2010\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2010.-05.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2009","iso_value":"2009\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2009.-17.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.12.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"