Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 29. novembra noteikumus Nr. 914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.793

Rīgā 2009.gada 21.jūlijā (prot. Nr.49 9.§)
Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 32.panta piekto daļu,
33.panta otrās daļas 1.punktu un 34.panta pirmo daļu un likuma
Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem22.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā elektroenerģijas lietotājam (turpmāk – lietotājs) piegādā elektroenerģiju un pārtrauc tās piegādi;

1.2. elektroenerģijas tirgotāja (turpmāk – tirgotājs), elektroenerģijas sistēmas operatora (turpmāk – sistēmas operators) un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā, kā arī norēķinos par pakalpojumiem;

1.3. tirgotāja maiņas kārtību;

1.4. kārtību, kādā publiskais tirgotājs piegādā elektroenerģiju saistītajiem lietotājiem, kuru elektroietaises pieslēgtas sadales sistēmas operatora – publiskā tirgotāja izveidotāja – tīklam;

1.5. prasības, kādām jāatbilst lietotājam, lai tas būtu tiesīgs saņemt universālo pakalpojumu;

1.6. kārtību un gadījumus, kādos sistēmas operators vai tirgotājs drīkst pārtraukt elektroenerģijas piegādi tiem lietotājiem, kuri nav samaksājuši par saņemto elektroenerģiju vai sistēmas pakalpojumiem vai nav izpildījuši citas saistības pret sistēmas operatoru vai tirgotāju.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apakšlietotājs – persona, kas pēc vienošanās ar lietotāju izmanto tā īpašumā vai valdījumā esošus elektrotīklus elektroenerģijas saņemšanai un nepērk elektroenerģiju no licencēta tirgotāja vai sistēmas operatora;

2.2. atļautā maksimālā slodze – lielākā vienlaicīgā elektriskā slodze, ko lietotājs drīkst izmantot saskaņā ar pieslēguma tehniskajiem parametriem. Atļauto maksimālo slodzi ierobežo ievadaizsardzības aparāts vai līgumā noteiktās elektriskās slodzes lielums;

2.3. ekspluatācijas darbi – elektroiekārtas apkalpošana, apkope un remonts;

2.4. elektriskā slodze – lietotāja iekārtu darbību raksturojošs lielums, kas ir vienāds ar visu elektrotīklā vienlaikus ieslēgto lietotāja elektroietaišu jaudu summu, ieskaitot jaudas zudumus lietotāja elektroietaisēs;

2.5. elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts – mērīšanas līdzeklis vai mērīšanas līdzekļu sistēma elektroenerģijas daudzuma un sistēmas pakalpojumu uzskaitei norēķinu vajadzībām, kā arī elektriskās slodzes lieluma fiksēšanai tirdzniecības intervālā;

2.6. elektroenerģijas piegādes līgums – līgums, ko slēdz sistēmas operators vai publiskais tirgotājs ar saistīto lietotāju par elektroenerģijas piegādi un sistēmas pakalpojumu sniegšanu;

2.7. elektroenerģijas tirdzniecības līgums – līgums par elektroenerģijas tirdzniecību, ko slēdz elektroenerģijas tirgus dalībnieki;

2.8. elektroiekārta – jebkura iekārta elektroenerģijas ražošanai, pārveidei, pārvadei, sadalei vai patēriņam;

2.9. elektroietaise – vairākas savstarpēji saistītas elektroiekārtas vienotu uzdevumu veikšanai;

2.10. elektroietaišu piederības robeža – līgumā noteikta robeža starp sistēmas operatora un lietotāja vai ražotāja elektroietaisēm vai starp lietotāja un apakšlietotāja elektroietaisēm;

2.11. elektrotīkla pieslēgums – sistēmas operatora elektrotīkla daļa, kas ierīkota elektroapgādes nodrošināšanai lietotājam vai elektroenerģijas saņemšanai no ražotāja līdz elektroietaišu piederības robežai;

2.12. elektrotīkls – elektroapgādes sistēmas daļa, ko izmanto elektroenerģijas pārvadei un sadalei un kas sastāv no savstarpēji savienotām elektropārvades līnijām un elektroiekārtām (piemēram, apakšstacijām, sadales punktiem, elektrosadalnēm);

2.13. norēķinu periods – laikposms, par kuru veic norēķinus. Norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis, ja puses nav vienojušās citādi;

2.14. obligātā iepirkuma komponente – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – regulators) noteiktā kārtībā aprēķināta un regulatora apstiprināta maksa latos par kilovatstundu, kas kompensē publiskā tirgotāja papildu izdevumus par obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto koģenerācijā, izmantojot atjaunojamos energoresursus, saražoto elektroenerģiju, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū;

2.15. pieslēguma līgums – līgums, ko slēdz sistēmas operators ar lietotāju vai ražotāju par pieslēguma ierīkošanu elektrotīklam;

2.16. reaktīvā enerģija – sinusoidāla sprieguma un strāvas kompleksās (pilnās) jaudas daļa, kas vajadzīga atsevišķu iekārtu magnētiskā lauka radīšanai un ir neatņemama tehnoloģiskā procesa sastāvdaļa elektroenerģijas ražošanā, pārvadē un sadalē;

2.17. rēķins – dokuments, ar kuru saskaņā lietotājs izdara maksājumu;

2.18. sistēmas lietošanas līgums – līgums, ko slēdz tirgotājs ar sistēmas operatoru par tirdzniecības darījumu veikšanai nepieciešamās informācijas apmaiņu;

2.19. sistēmas pakalpojumu līgums – līgums, ko slēdz sistēmas operators ar lietotāju vai ražotāju par sistēmas pakalpojumu un palīgpakalpojumu sniegšanu;

2.20. tirdzniecības intervāls – vienu stundu ilgs periods, kas sākas pilnā stundā;

2.21. tirdzniecības diena – 24 tirdzniecības intervālus ilgs periods, kas sākas pusnaktī;

2.22. uzstādītā jauda – lietotāja uzstādīto elektroenerģiju patērējošo ietaišu summārā nominālā jauda.

3. Lietotāja elektroietaišu pieslēgšana elektroenerģijas sistēmai (turpmāk – sistēma) vai atļauto slodžu palielināšana notiek saskaņā ar regulatora apstiprinātiem sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem.

4. Elektroietaišu piederības robežu starp lietotāju un sistēmas operatoru nosaka aktā, kas ir pieslēguma līguma, elektroenerģijas piegādes vai sistēmas pakalpojumu līguma sastāvdaļa. Ja puses nav vienojušās citādi, tās apkalpo savas elektroietaises līdz piederības robežai.

II. Elektroenerģijas komercuzskaite

5. Uz elektroietaišu piederības robežas uzstāda sistēmas operatora reģistrētu elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu. Ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts nav uzstādīts uz elektroietaišu piederības robežas, sistēmas operators atbilstoši zudumiem elektrotīklā, kas aprēķināti no elektroietaišu piederības robežas līdz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietai, nosaka elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu, ko saņem tādi lietotāji, kuru elektroietaises pieslēgtas vismaz sešu kilovoltu spriegumam. Lai aprēķinātu minēto elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu, izdara šādus aprēķinus:

5.1. ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts uzstādīts sistēmas operatora pusē pirms piederības robežas, saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu posmā starp elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietu un piederības robežu atskaita no lietotāja saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjoma;

5.2. ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts uzstādīts lietotāja pusē pirms piederības robežas, saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu posmā starp elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietu un piederības robežu pieskaita lietotāja saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomam.

6. Sistēmas operators, vienojoties ar lietotāju, piegādātās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu pagaidu pieslēgumam (līdz trijiem mēnešiem) vai vienfāzes pieslēgumam ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 10 ampēriem drīkst aprēķināt bez elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas.

7. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātus par lietotāja līdzekļiem uzstāda sistēmas operators.

8. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāti ir sistēmas operatora īpašums.

9. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu tipa apstiprināšanu, pirmreizēju un atkārtotu verificēšanu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, verificēšana un tirgus uzraudzība, ievērojot verificēšanas periodiskumu, kas noteikts normatīvajos aktos par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu atbilstības novērtēšanu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un par metroloģiskajām prasībām aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pieslēgspaiļu vākam jābūt noplombētam ar sistēmas operatora plombu.

10. Ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta kļūda pārsniedz piecus procentus, sistēmas operators var precizēt lietotājam piegādātās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu, veicot pārrēķinu šo noteikumu 14.punktā noteiktajā kārtībā. Arī lietotājs var pieprasīt, lai sistēmas operators veic šādu pārrēķinu.

11. Sistēmas operators pārbauda elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta pieslēguma pareizību un veic pirmsuzskaites un uzskaites ķēžu plombēšanu. Plombēšanas aktu noformē divos eksemplāros. Abus plombēšanas akta eksemplārus paraksta sistēmas operatora un lietotāja pārstāvji.

12. Ja lietotāja vainas dēļ ir pazudis vai sabojāts elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts, lietotājs samaksā jauna mēr­aparāta faktisko vērtību un nomaiņas izdevumus, kā arī samaksā par neuzskaitīto elektroenerģiju un pakalpojumiem šo noteikumu 14.punktā noteiktajā kārtībā.

13. Ja saņemta daudzdzīvokļu ēkas īpašnieka un visu mājā esošo lietotāju rakstiska piekrišana pārtraukt līgumsaistības ar sistēmas operatoru, ar sistēmas operatora atļauju drīkst uzstādīt kopēju elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu. Šajā gadījumā mājas īpašnieks kļūst par lietotāju, uzņemas saistības apgādāt ar elektroenerģiju visus apakšlietotājus ēkā un slēdz līgumu ar sistēmas operatoru par elektroenerģijas piegādi vai sistēmas pakalpojumiem.

14. Ja konstatē elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta nepareizu darbību vai kļūdu aprēķinos, piegādātās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu precizē par visu laiku no brīža, kad elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts sācis darboties nepareizi vai – ja šis brīdis nav nosakāms – par pēdējo norēķinu periodu. Pārrēķinu izdara, ņemot vērā vidējo elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu iepriekšējā norēķinu periodā vai vidējo elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu pēc uzskaites atjaunošanas.

III. Elektroenerģijas piegāde saistītajiem lietotājiem

15. Saistītais lietotājs slēdz elektroenerģijas piegādes līgumu ar sistēmas operatoru vai publisko tirgotāju. Publiskais tirgotājs drīkst deleģēt šā līguma slēgšanu attiecīgajam sistēmas operatoram.

16. Saistītais lietotājs neslēdz atsevišķu līgumu ar sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumu izmantošanu. Maksu par šiem pakalpojumiem iekļauj elektroenerģijas tirdzniecības gala tarifā.

17. Saistītais lietotājs proporcionāli tā elektroenerģijas patēriņa apjomam maksā obligātā iepirkuma komponenti. Obligātā iepirkuma komponenti maksā publiskajam tirgotājam vai attiecīgajam sistēmas operatoram kopā ar elektroenerģijas tirdzniecības gala tarifu.

18. Visiem mājsaimniecības lietotājiem ir tiesības saņemt universālo pakalpojumu. Komersantiem, izņemot sistēmas operatorus, ir tiesības saņemt universālo pakalpojumu, ja komersanta algoto darbinieku skaits ir mazāks par 50 darbiniekiem un komersanta gada apgrozījums (vai bilances kopsumma) nepārsniedz septiņus miljonus latu. Komersants, kurš vēlas saņemt universālo pakalpojumu, iesniedz publiskajam tirgotājam vai šo noteikumu 111.punktā minētajam sistēmas operatoram apliecinājumu par atbilstību universālā pakalpojuma saņemšanas kritērijiem.

19. Mājsaimniecības lietotājs kā saistītais lietotājs var saņemt elektroenerģiju pieslēgumam noteikto tehnisko parametru atļautās slodzes robežās arī bez rakstiska līguma noslēgšanas, ievērojot šo noteikumu prasības.

20. Mājsaimniecības lietotājiem, kas saņem elektroenerģiju saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu, elektroietaišu piederības robežu nosaka:

20.1. uz sistēmas operatora gaisvadu līnijas vai piekarkabeļlīnijas pievienojuma pie lietotāja jumta statņa izolatoriem vai izo­latoriem pie ēkas sienas;

20.2. uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem sistēmas operatora gaisvadu līnijai vai piekarkabeļlīnijai;

20.3. uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem sistēmas operatora uzskaites sadalnē, kabeļsadalnē vai elektroenerģijas skaitītāja spaiļu galdā;

20.4. uz sistēmas operatora kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem lietotāja sadalnē;

20.5. daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās (elektroietaišu piederības robežu starp lietotāja un sistēmas operatora elektroietaisēm) uz ēkas elektroietaises pievienojuma kontaktiem sistēmas operatora elektro­ietaisei.

21. Par šo noteikumu 20.punktā minēto kontaktu stāvokli uz elektroietaišu piederības robežas atbild sistēmas operators.

22. Pirms elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas saistītais lietotājs izvēlas pieslēgumam atbilstošu elektroenerģijas tirdzniecības gala tarifu un norēķinu veidu un informē par to publisko tirgotāju vai šo noteikumu 111.punktā minēto sistēmas operatoru. Sistēmas operators pēc pieslēguma izveides un elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas iesniedz publiskajam tirgotājam informāciju, kas nepieciešama, lai sāktu norēķināties par elektroenerģijas piegādi, un nodrošina norēķiniem nepieciešamo informāciju par saistītajiem lietotājiem piegādāto elektroenerģiju.

23. Pamats saistītā lietotāja norēķiniem ar publisko tirgotāju par elektroenerģijas lietošanu ir sistēmas operatora informācija par pieslēguma parametriem, elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, elektroenerģijas lietošanas uzsākšanas brīdi, kā arī izvēlēto elektroenerģijas tarifu un norēķinu veidu.

24. Saistītais lietotājs atkarībā no ievad­aizsardzības aparāta strāvas lieluma par patērēto elektroenerģiju var norēķināties:

24.1. atbilstoši paša nolasītiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem (pašdeklarēšanās metode);

24.2. veicot izlīdzināto maksājumu;

24.3. apmaksājot saņemtos rēķinus.

25. Ja saistītais lietotājs neievēro izvēlēto norēķinu kārtību, publiskais tirgotājs vai šo noteikumu 111.punktā minētais sistēmas operators ir tiesīgs piemērot lietotājam norēķinu pēc izlīdzinātā maksājuma.

26. Lai veiktu norēķinus par sistēmas operatoru sniegtajiem pakalpojumiem, publiskais tirgotājs paziņo pārvades un sadales sistēmu operatoriem informāciju par tiem saistītajiem lietotājiem, kas izmanto pašdeklarēšanās metodi.

27. Izvēloties norēķinus pēc izlīdzinātā maksājuma, saistītais lietotājs norāda arī sagaidāmo elektroenerģijas patēriņu norēķinu periodā un piemērojamo patēriņa profilu un vienojas ar izraudzīto maksājumu saņemšanas organizāciju par tiešā debeta norēķiniem, informējot par to publisko tirgotāju vai šo noteikumu 111.punktā minēto sistēmas operatoru. Publiskais tirgotājs vienojas ar lietotāja norādīto maksājumu saņemšanas organizāciju par tiešā debeta maksājumu noformēšanu.

28. Ja saistītais lietotājs ir juridiska persona, tā pienākums ir informēt publisko tirgotāju vai šo noteikumu 111.punktā minēto sistēmas operatoru par elektroenerģijas uzskaites rādījumiem, kas nepieciešami norēķinu sagatavošanai katrā norēķinu periodā. Pamatojoties uz šo informāciju, publiskais tirgotājs regulāri nosūta lietotājam rēķinu par norēķinu periodā apmaksājamo piegādātās elektroenerģijas apjomu.

29. Saistītā lietotāja pienākums ir norādītajā termiņā veikt samaksu saskaņā ar publiskā tirgotāja izrakstīto rēķinu. Sais­tītā mājsaimniecības lietotāja pienākums ir nākamā kalendāra mēneša laikā veikt samaksu atbilstoši izraudzītajam norēķinu veidam par katrā norēķinu periodā apmaksājamo piegādātās elektroenerģijas apjomu.

30. Saistītais lietotājs, kas izvēlas citu tam pieļaujamo tarifu vai norēķinu veidu, informē par to publisko tirgotāju vai šo noteikumu 111.punktā minēto sistēmas operatoru mēnesi iepriekš. Ja tarifa vai norēķinu veida maiņa ir saistīta ar elektroenerģijas uzskaites pārveidošanu, sistēmas operators to veic triju mēnešu laikā pēc saistītā lietotāja pieprasījuma saņemšanas. Ar elektroenerģijas uzskaites pārveidošanu saistītās izmaksas sedz saistītais lietotājs.

31. Saistītais lietotājs par nodomu pārtraukt elektroenerģijas lietošanu informē sistēmas operatoru vismaz piecas darbdienas iepriekš, norādot lietošanas izbeigšanas laiku. Pārtraucot elektroenerģijas lietošanu, saistītais lietotājs fiksē elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumus, paziņo tos sistēmas operatoram, kā arī noteiktajā termiņā veic galīgo norēķinu par patērēto elektroenerģiju, atļauto slodzi un saņemtajiem pakalpojumiem.

32. Saistītajam lietotājam ir pienākums vismaz piecas darbdienas iepriekš informēt sistēmas operatoru par nodomu atsākt elektroenerģijas lietošanu, norādot lietošanas sākuma laiku, izvēlēto tarifu un norēķinu veidu.

33. Publiskais tirgotājs kontrolē maksājumu saņemšanu un norēķinās ar sistēmas operatoru par tā pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošiem sistēmas pakalpojuma tarifiem.

34. Ja saistītais lietotājs laikus neveic maksājumus, sistēmas operators vai publiskais tirgotājs 10 dienu laikā pēc samaksas termiņa iestāšanās nosūta lietotājam brīdinājumu par elektroapgādes pārtraukšanu. Ja lietotājs nesamaksā rēķinu 20 dienu laikā pēc samaksas termiņa iestāšanās, sistēmas operators drīkst atslēgt lietotāja elektroietaises, pilnīgi vai daļēji pārtraucot lietotāja elektroapgādi. Sistēmas operatoram ir pienākums atjaunot elektroapgādi piecu dienu laikā pēc tam, kad pilnā apmērā ir saņemta lietotāja samaksa par saņemto elektroenerģiju un sistēmas operatora pakalpojumiem. Ja lietotājs laikus neveic maksājumus un viņam gada laikā atkārtoti tiek pārtraukta elektroapgāde, sistēmas operators pieprasa lietotājam segt ar atslēgšanu un pieslēgšanu saistītos izdevumus un atjauno elektroapgādi pēc šo izdevumu segšanas. Šādam lietotājam drīkst pieprasīt priekšapmaksu pēc izlīdzinātā maksājuma vai uzstādīt priekšapmaksas elektroenerģijas skaitītāju.

35. Ja saistītais lietotājs ir zaudējis tiesības saņemt universālo pakalpojumu un nav noslēdzis sistēmas pakalpojumu un elektroenerģijas tirdzniecības līgumus atbilstoši šo noteikumu 36.punktam, publiskais tirgotājs vai sistēmas operators ir tiesīgs norēķinos ar šo lietotāju piemērot elektroenerģijas cenu, kas nav augstāka par balansējošās elektroenerģijas cenu, vai, iepriekš rakstiski brīdinot lietotāju, lauzt noslēgto elektroenerģijas piegādes līgumu.

IV. Elektroenerģijas piegāde elektroenerģijas tirgus dalībniekiem

36. Elektroenerģijas piegāde lietotājam, kas ir elektroenerģijas tirgus dalībnieks, līdz elektroietaišu piederības robežai notiek saskaņā ar šiem noteikumiem un sistēmas pakalpojumu līgumu, ko slēdz sistēmas operators un lietotājs, un elektroenerģijas tirdzniecības līgumu, ko slēdz tirgotājs un lietotājs. Līgumos pēc pušu vienošanās drīkst ietvert papildu nosacījumus, kas nav minēti šajos noteikumos.

37. Sistēmas operators nepārtraukti nodrošina lietotājam sistēmas pakalpojumus sistēmas pakalpojumu līgumā atļautās maksimālās slodzes robežās, izņemot šo noteikumu 72., 73., 74., 75., 76., 86., 87. un 108.punktā noteiktos gadījumus.

38. Sistēmas pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma vai ierobežojumu ilgumu un iemeslus nosaka pēc ierakstiem sistēmas operatora operatīvajā žurnālā, datorizētās pārtraukumu uzskaites sistēmas datiem un elektroenerģijas komercuzskaites mēr­aparātu rādījumiem.

39. Maksu par sistēmas pakalpojumiem aprēķina atbilstoši elektroenerģijas komerc­uzskaites mēraparātu rādījumiem un saskaņā ar tarifiem, kas noteikti Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajā kārtībā.

40. Lietotājs – elektroenerģijas tirgus dalībnieks – proporcionāli tā elektroenerģijas patēriņam maksā par katru obligātā iepirkuma komponenti. Par obligātā iepirkuma komponenti maksā attiecīgajam elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas operatoram kopā ar maksu par pārvades vai sadales sistēmas pakalpojumiem.

41. Lietotājs, informējot sistēmas operatoru, elektroenerģijas tirdzniecības līgumā drīkst deleģēt tirgotājam pienākumu lietotāja vārdā norēķināties ar sistēmas operatoru par:

41.1. sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem;

41.2. balansēšanas pakalpojumu;

41.3. obligātā iepirkuma komponentēm.

42. Ja lietotājs ir noslēdzis elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar vairākiem elektroenerģijas tirgotājiem, šo noteikumu 41.punktā minētos pienākumus drīkst deleģēt tikai vienam tirgotājam.

43. Lietotājs – elektroenerģijas tirgus dalībnieks – vienojas ar tirgotāju par elektroenerģijas piegādes grafiku katram tirdzniecības intervālam līgumā ietverto elektroenerģijas uzskaišu kopumam. Elektroenerģijas galalietotājs drīkst vienlaikus pirkt elektroenerģiju no vairākiem tirgotājiem vai ražotājiem, veidojot integrētu grafiku katram tirdzniecības intervālam.

44. Sistēmas operators, saskaņojot šo noteikumu 41.punktā minēto norēķinu kārtību, var pieprasīt no tirgotāja finanšu garantijas norēķinu periodā paredzamā sistēmas pakalpojumu, balansēšanas pakalpojuma un obligātā iepirkuma komponenšu maksājuma apmērā. Sistēmas operators informē lietotāju par tirgotāja maksājuma kavēšanos un var izmantot minētās garantijas, ja līgumā paredzētajā termiņā nesaņem pilnu maksu par sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm. Tirgotājs nekavējoties informē sistēmas operatoru par norēķinu kavēšanās iemesliem un atjauno izmantoto garantiju pilnā apmērā.

45. Ja tirgotājs 10 darbdienu laikā no dienas, kad sistēmas operators šo noteikumu 44.punktā noteiktajos gadījumos izmantojis finanšu garantijas, tās neatjauno, sistēmas operatoram ir tiesības lauzt ar tirgotāju noslēgto sistēmas lietošanas līgumu un pieprasīt lietotājam norēķināties par nesamaksātajiem sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm.

46. Slēdzot ar lietotāju sistēmas pakalpojumu līgumu, līgumā norāda sistēmas operatora un lietotāja identitāti un adresi, piegādājamo pakalpojumu kvalitātes līmeni, līguma darbības ilgumu, pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas, kā arī atjaunošanas nosacījumus, tiesības atteikties no līguma, kompensācijas vai atlīdzību, ja līguma noteikumi netiek ievēroti, lietotāju pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.

47. Balansējošās elektroenerģijas apjomu katrā tirdzniecības intervālā nosaka kā starpību starp faktiski patērētās un piegādes grafikā fiksētās elektroenerģijas apjomu.

48. Ja valstī vai kādā tās reģionā izsludināta enerģētiskā krīze vai energosistēmas bojājumu vai pārslodzes dēļ nav iespējams nodrošināt elektroenerģijas tirgus dalībnieku savstarpējos darījumus, sistēmas operators līdz enerģētiskās krīzes atcelšanai drīkst ierobežot vai pārtraukt elektroenerģijas tirgus darbību, paziņojot par to iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Elektroenerģijas tirgus darbības ierobežošanas vai pārtraukšanas gadījumā tiek ierobežoti vai apturēti lietotāju un tirgotāju savstarpējie darījumi. Elektroenerģijas ražotāji, tirgotāji un lietotāji savstarpējos līgumos nosaka pušu rīcību šādos gadījumos.

49. Šo noteikumu 48.punktā noteiktajos gadījumos visi elektroenerģijas ražotāji un lietotāji bez ierunām un nekavējoties izpilda tā sistēmas operatora prasības, kurš tiem nodrošina elektroenerģijas pieslēgumu.

V. Lietotāja tiesības un pienākumi

50. Lietotājs ir atbildīgs par savu elektroietaišu tehnisko stāvokli un kvalificētu apkalpošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas prasības. Lietotājs var slēgt līgumu par elektroietaišu apkalpošanu ar juridisku vai fizisku personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt šādus darbus.

51. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas telpās izvietotu elektroietaišu (ievada un stāvu sadales, stāvvadi, kāpņu, pagalma, pagraba, bēniņu, liftu, sūkņu, apgaismošanas ierīču un elektrodzinēju elektroinstalācija) tehnisko stāvokli, vienlīnijas shēmas esību un apkalpošanu, kā arī par tajās uzstādīto elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu un plombu saglabāšanu ir atbildīgs ēkas valdītājs vai īpašnieks.

52. Lietotāja pienākums ir veidot tādu elektroapgādes shēmu, lai, veicot atslogošanu saskaņā ar atslēguma grafiku, tās elektroietaises, kuru darbībā nav pieļaujami elektroapgādes pārtraukumi, netiktu atslēgtas.

53. Lietotājs nodrošina tā elektroietaišu faktiskajam stāvoklim atbilstošas vienlīnijas shēmas esību no elektroietaišu piederības robežas līdz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātam.

54. Lietotājs nodrošina sistēmas operatora darbinieku netraucētu piekļūšanu komercuzskaites un pirmsuzskaites tīklam, ja sistēmas operatora darbinieki uzrāda dienesta apliecību, kurā norādītas tiesības veikt tā kontroli. Ja sistēmas operatora rīcībā ir informācija, kas norāda uz elektroenerģijas noplūdi lietotāja elektroietaisē, lietotājs nevar liegt sistēmas operatora darbiniekiem veikt lietotāja teritorijā komercuzskaites un pirmsuzskaites tīkla kontroli, kura nav iepriekš saskaņota ar lietotāju. Sistēmas operatora darbinieks kontroli veic lietotāja vai tā pārstāvja klātbūtnē.

55. Lietotājam ir pienākums pildīt sistēmas operatora rakstiskus norādījumus par izmaiņām lietotāja elektroietaisē un tās apkalpošanā, lai nodrošinātu komerc­uzskaites drošu darbību, pirmsuzskaites ķēžu plombēšanas iespēju un līgumu saistību izpildi.

56. Tās lietotāja elektroietaises, pa kurām sistēmas operators nodrošina elektroenerģijas piegādi citiem lietotājiem, lietotājs drīkst atslēgt vai pieslēgt tikai ar sistēmas operatora atļauju.

57. Lietotājs ir civiltiesiskā kārtībā mantiski atbildīgs par iejaukšanos elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu darbībā, plombu tīšu bojāšanu vai viltošanu, savās telpās un teritorijā uzstādīto elektroenerģijas komercuzskaites mēr­aparātu vai sistēmu pirmsuzskaites ķēžu, plombu, kā arī automatizētās uzskaites sistēmu un sakaru līniju saglabāšanu un to tehnisko stāvokli.

58. Tādu darbu veikšanai, kas saistīti ar elektroenerģijas komercuzskaites mēr­aparātu pieslēgšanas shēmas izmaiņām, mēraparātu nomaiņu vai pārvie­to­ša­nu, lietotājam nepieciešama sistēmas operatora atļauja. Remonta laikā elektro­ener­ģijas komercuzskaiti var veikt pēc pagaidu shēmas, kas saskaņota ar sistē­mas operatoru, vai arī izlietotās enerģijas daudzumu noteikt, veicot aprēķinus.

59. Par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu bojājumiem, norautām plombām un iespējamām skaitītāju rādījumu kļūdām lietotājs nekavējoties ziņo sistēmas operatoram.

60. Ja, pārbaudot lietotāja elektroietaises, sistēmas operators konstatē, ka lietotājs ir patvaļīgi izmainījis uzskaites shēmu, elektroenerģijas komerc­uzskaites mēr­aparātu vai sabojājis plombējumu, lietotāja pienākums ir segt izdevumus, kas saistīti ar komercuzskaites mēraparāta atjaunošanu un atestāciju.

61. Ja, pārbaudot lietotāja elektro­ietaises sistēmas, operators konstatē bojājumus elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātā, sistēmas operators lietotājam uzstādīto elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu nodod ekspertīzei laboratorijā, kas akreditēta normatīvajos aktos atbilstības novērtēšanas jomā paredzētajā kārtībā. Ja ekspertīzē konstatē, ka bojājums elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātā ir radies lietotāja rīcības dēļ, lietotāja pienākums ir segt izdevumus, kas saistīti ar elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta atjaunošanu un atestāciju. Lietotājam ir tiesības iepazīties ar sistēmas operatora sastādītajiem dokumentiem un laboratorijas atzinumu.

62. Lietotājs pats pieņem lēmumu par nepieciešamo elektroapgādes drošumu, tas ir, nepieciešamību novērst elektroenerģijas piegādes pārtraukumus atsevišķu elektroapgādes sistēmas elementu bojājumu vai remonta laikā.

63. Lietotājs, kura elektroietaisēm nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, veic papildpasākumus nepieciešamā elektroapgādes drošuma sasniegšanai, uzstādot neatkarīgus enerģijas avotus vai iesniedzot sistēmas operatoram pieteikumu atbilstošu tehnisko noteikumu izstrādei. Rezerves pieslēgumu izbūvē un neatkarīgu barošanas avotu ierīko, kā arī pārslēgšanas automātiku uzstāda par lietotāja līdzekļiem.

64. Lietotājs drīkst pieprasīt, lai sistēmas operators atslēdz savas elektroietaises uz elektroietaišu piederības robežas, pārtraucot elektroapgādi. Ja šāda atslēgšana ietekmē citu elektroenerģijas lietotāju vai apakšlietotāju elektroapgādi, lietotājam, kurš pieprasa atslēgšanu, pieprasījums rakstiski jāsaskaņo ar visiem šiem lietotājiem vai apakšlietotājiem.

65. Lietotājam ir tiesības pieprasīt un sistēmas operatoram ir pienākums sniegt nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar piekļuvi sistēmai, sistēmas pakalpojumu un balansēšanas pakalpojuma izmantošanu, norēķiniem, kā arī ar neparedzētiem elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem un to novēršanas gaitu.

66. Izmantojot sistēmas operatora sniegtos sistēmas pakalpojumus, lietotājam ir pienākums:

66.1. ievērot atļauto slodzi un elektroenerģijas lietošanas nosacījumus. Dzīvokļiem un mājsaimniecībām atļautā elektriskā slodze ir ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva, kas nepārsniedz 16 ampēru, ja līgumā ar sistēmas operatoru nav noteikts citādi, bet 3 x 220 voltu tīklā atļautā elektriskā slodze ir 10 ampēru;

66.2. pēc sistēmas operatora pieprasījuma izstrādāt un veikt regulēšanas pasākumus elektriskās slodzes samazināšanai un izpildīt sistēmas operatora prasību samazināt elektrisko slodzi vai elektroenerģijas patēriņu ārkārtējā situācijā vai tādas enerģētiskās krīzes laikā, kas izsludināta Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā;

66.3. 10 dienu laikā iesniegt sistēmas operatoram iesniegumu par nepiegādāto elektroenerģiju vai neatbilstošas kvalitātes elektroenerģijas piegādi, kas notikusi, lietotājam izpildot šo noteikumu 66.2.apakšpunktā minēto sistēmas operatora prasību;

66.4. lietotāja tīklam pieslēgt un lietot tikai tādas elektroiekārtas, kas neizraisa nepieļaujamas elektroenerģijas kvalitātes izmaiņas sistēmas operatora tīklā;

66.5. laikus un pilnā apmērā norēķināties ar sistēmas operatoru vai viņa pilnvarotu personu par saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem;

66.6. nekavējoties ziņot sistēmas operatoram par sistēmas operatora elektroietaisēs konstatētiem bojājumiem vai reāliem apdraudējumiem;

66.7. bez pamatojuma nepieprasīt, lai tiktu mainīts plānotā atslēguma laiks, ja par atslēgumu ir brīdināti citi lietotāji un tas ietekmē citu lietotāju elektroapgādi;

66.8. nodrošināt sistēmas operatora pilnvarotu personu netraucētu pieeju komercuzskaites mēraparātiem un piekļuvei pieejamām pirmsuzskaites elektroietaisēm;

66.9. lietotājiem, kuru elektroietaises pieslēgtas vismaz sešu kilovoltu spriegumam ar atļauto slodzi 100 kilovatu un lielāku, vai pārējiem lietotājiem ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu 200 ampēru un lielāku – norēķināties par patērēto reaktīvo enerģiju, ja tg φ ir lielāks par 0,4 (jaudas koeficients cos φ < 0,929), atbilstoši maksai 0,003 Ls/kVArh;

66.10. apmaksāt operatora izrakstīto rēķinu saskaņā ar norēķinu periodā konstatēto faktisko maksimālo slodzi, ja sistēmas operators, pamatojoties uz mēraparātu rādījumiem, konstatē, ka lietotāja, kura elektroietaises pieslēgtas vismaz sešu kilovoltu spriegumam, faktiskā slodze pārsniedz līgumā noteikto. Ja norēķinu periodā lietotājs vienlaikus pārsniedz atļautās slodzes lielumu vairāk nekā par 10 %, sistēmas operatoram ir tiesības izrakstīt un lietotājam ir pienākums apmaksāt rēķinu saskaņā ar atļauto slodzi, kā arī trīskāršā apmērā par norēķinu periodā konstatēto pārsniegto slodzes lielumu.

67. Lietotājam ir aizliegts nodot reaktīvo enerģiju sistēmas operatora tīklā. Ja sistēmas operators konstatē reaktīvās enerģijas nodošanu sistēmā, lietotājiem, kuru elektroietaises pieslēgtas vismaz sešu kilovoltu spriegumam ar atļauto slodzi 100 kilovatu un lielāku, vai pārējiem lietotājiem ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu 200 ampēru un lielāku ir pienākums samaksāt par visu sistēmas operatora tīklā nodoto reaktīvo enerģiju atbilstoši maksai 0,009 Ls/kVArh.

68. Lietotājiem, kuri pa savā īpašumā esošiem elektrotīkliem piegādā elektroenerģiju apakšlietotājiem, attiecībā pret apakšlietotājiem ir sistēmas operatora pienākumi un atbildība, bet apakšlietotājiem – lietotāju pienākumi un atbildība.

69. Lietotājs, kurš pa savā īpašumā vai valdījumā esošiem elektrotīkliem piegādā elektroenerģiju apakšlietotājiem un nav licencēts elektroenerģijas tirgotājs vai sistēmas operators, drīkst iekasēt no apakšlietotājiem pamatotas elektrotīklu uzturēšanas izmaksas, kas nepārsniedz 10 % no tā sistēmas operatora noteiktā elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifa, kura sistēmai ir pieslēgtas lietotāja elektroietaises.

70. Apakšlietotājs var kļūt par lietotāju, pieprasot licencētam sistēmas operatoram elektroenerģijas pieslēgumu. Šādā gadījumā tam ir pienākums saskaņot pieslēguma izbūvi ar to īpašumu īpašniekiem, kuros paredzēts veikt pieslēguma izbūvi.

71. Ja kādas personas īpašumā vai valdījumā esošajās ēkās izvietotās elektroietaises tiek izmantotas gan paša, gan citu sistēmas operatora lietotāju elektroapgādei, šo elektroietaišu uzturēšanu nodrošina attiecīgās ēkas īpašnieks vai valdītājs. Veicot sistēmas operatora ārējo elektrotīklu rekonstrukciju vai palielinot pieprasīto pieslēguma jaudu, lietotāju elektroietaises dažādu īpašnieku ēkās pieslēdz sistēmas operatora elektrotīklam bez citu personu īpašumā esošu elektroietaišu izmantošanas.

VI. Elektroenerģijas piegādes pārtraukšana un līguma laušana

72. Sistēmas operators drīkst bez brīdinājuma atslēgt lietotāja elektroietaisi šādos gadījumos:

72.1. ja elektroietaise ir pieslēgta pat­vaļīgi vai bez sistēmas operatora reģistrētiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem, vai tie ir patvaļīgi noņemti vai bojāti, vai ir konstatēti citi pārkāpumi, kuru dēļ ir samazināts faktiski patērētās elektroenerģijas apjoms vai radīta iespēja elektroenerģiju patērēt bez maksas;

72.2. uz bojājumu novēršanas laiku, ja nepieciešams veikt neatliekamus pasākumus elektrotīklu bojājumu novēršanā vai avārijas seku likvidācijā, iespēju robežās informējot par to lietotājus un paziņojot atslēgšanas iemeslus;

72.3. ja atbilstoši šo noteikumu 34.punktam ir uzstādīts priekšapmaksas elektroenerģijas skaitītājs un lietotājs ir patērējis visu iepriekš apmaksāto elektroenerģijas un sistēmas pakalpojumu apjomu.

73. Sistēmas operatoram ir tiesības, iepriekš brīdinot lietotāju, pilnīgi vai daļēji atslēgt viņa elektroietaises šādos gadījumos:

73.1. ja lietotājs līgumā noteiktajā termiņā nav samaksājis par izlietoto elektroenerģiju vai saņemtajiem sistēmas operatora pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm vai nav izdarījis maksājumus saskaņā ar šo noteikumu 107.punktā minētajiem rēķiniem;

73.2. ja nav izpildīti šo noteikumu 55.punktā minētie sistēmas operatora norādījumi par izmaiņām lietotāja elektroietaisē un tās apkalpošanā;

73.3. ja lietotāja vainas dēļ notiek elektroenerģijas piegādes kvalitātes pazemināšanās, kas traucē citu lietotāju vai sistēmas operatora elektroietaišu normālu darbu;

73.4. ja lietotājs kavē sistēmas operatora pilnvarota darbinieka piekļūšanu elektroenerģijas pirmsuzskaites ķēdēm un komercuzskaites mēraparātiem, lai veiktu to kontroli vai nomaiņu vai sistēmas operatora elektroietaišu apskati un remontu;

73.5. ja lietotājs neievēro sistēmas operatora noteiktos elektroenerģijas patēriņa vai atļautās slodzes ierobežojumus. Par atļautās slodzes un elektroenerģijas patēriņa ierobežojumu neievērošanu sistēmas operators drīkst atslēgt lietotāja elektroietaisi tādā apjomā, kāds ir tehniski iespējams un nepieciešams noteiktā patēriņa režīma ievērošanai. Ja lietotājs atkārtoti gada laikā neievēro sistēmas operatora noteiktos ierobežojumus vai atsakās atslēgt ierobežojumu ievērošanai nepieciešamās elektroiekārtas, sistēmas operators drīkst pilnībā atslēgt lietotāja elektroietaisi no elektrotīkla;

73.6. ja izbeidzas lietotāja lietošanas vai īpašuma tiesības uz elektroenerģiju patērējošo objektu.

74. Par sistēmas pakalpojumu sniegšanas plānoto pārtraukšanu sakarā ar sprieguma atslēgšanu uz laiku, lai veiktu plānotus darbus sistēmas operatora elektrotīklā, lietotājs jābrīdina vismaz piecas dienas iepriekš. Ja sprieguma atslēgšana nepieciešama skaitītāja vai mērmaiņu pārbaudes vai nomaiņas veikšanai un atslēgšanas laiks nepārsniedz 30 minūtes, sistēmas operators brīdina lietotāju tieši pirms atslēgšanas. Ar lietotājiem, kuru elektroietaišu pieslēgums 6–20 kilovoltu vai 110 kilovoltu spriegumam nav saistīts ar citiem lietotājiem, plānotos atslēgšanas laikus saskaņo abpusēji. Ja nav iespējams vienoties, sistēmas operators atslēguma laiku nosaka patstāvīgi un izvēlas to pēc iespējas ārpus lietotāja darba laika, ņemot vērā, ka nav pieļaujams plānots dzīvojamo ēku atslēgums diennakts tumšajā laikā un ilgstošs atslēgums brīvdienās, kā arī tādu darbu veikšana, kuri rada pastiprinātu troksni laikā no 23.00 līdz 07.00, un paziņo par to lietotājiem.

75. Elektroenerģijas piegādes vai sistēmas pakalpojumu līgums zaudē spēku, ja elektroenerģijas piegāde un lietošana lietotāja objektā nav notikusi vairāk kā gadu un lietotājs iepriekš nav rakstiski paziņojis sistēmas operatoram par elektroenerģijas lietošanas pārtraukumu.

76. Publiskajam tirgotājam vai sistēmas operatoram ir tiesības, iepriekš brīdinot, vienpusēji izbeigt elektroenerģijas piegādes vai sistēmas pakalpojumu līgumu, ja:

76.1. elektroenerģijas piegāde lietotājam tiek pārtraukta šo noteikumu 73.1.apakš­punktā paredzētajos gadījumos;

76.2. izbeidzas lietotāja lietošanas vai īpašuma tiesības uz elektroenerģiju patērējošo objektu.

VII. Tirgotāja tiesības un pienākumi

77. Pirms darbības uzsākšanas sistēmas operatora licences darbības zonā tirgotājs slēdz sistēmas lietošanas līgumu ar sistēmas operatoru, vienojoties par nepieciešamo informācijas apmaiņu, kā arī sistēmas pakalpojumu samaksas kārtību.

78. Tirgotājs elektroenerģijas tirdzniecības līgumā norāda līguma spēkā stāšanās laiku, darbības termiņu, līguma pirms­termiņa laušanas kārtību, elektroenerģijas piegādes grafiku saskaņošanas kārtību, elektroenerģijas cenu vai tās noteikšanas formulu, norēķinu kārtību un kontaktpersonas. Ja paredzēta maksa par līguma pirmstermiņa laušanu, tā līgumā jānorāda skaidri un nepārprotami.

79. Uzsākot darbības elektroenerģijas tirgū, tirgotājam, aizsargājot galalietotāju intereses, ir pienākums:

79.1. informēt lietotāju par sevi, savu saimniecisko darbību, pieredzi un iespējām, kā arī sniegt citu lietotāja pieprasīto informāciju, kas atļauj atpazīt konkrēto elektroenerģijas tirgotāju;

79.2. neizmantot pret lietotāju metodes, kas liktu tam pieņemt lēmumu par darījumu bez būtiskas nepieciešamās informācijas, kā arī laika trūkuma apstākļos. Tirgotājam ir pienākums sniegt lietotājam visu nepieciešamo informāciju par piedāvāto darījumu un dot pietiekami daudz laika, lai lietotājs rūpīgi un bez steigas varētu iepazīties ar tirgotāja rakstiski izteikto piedāvājumu;

79.3. prezentācijās un piedāvājumos sniegt lietotājam tikai korektus un pārbaudāmus salīdzinājumus par biznesa iespējām;

79.4. sagatavojot piedāvājumu lietotājam, neizmantot metodes (burtu izmērs, piezīmes, atrunas), kas var maldināt lietotāju par šādi noformētas informācijas faktisko nozīmīgumu rakstiskā piedāvājumā;

79.5. skaidri un nepārprotami norādīt piedāvājuma derīguma termiņu;

79.6. atsaucot spēkā esošu piedāvājumu, atlīdzināt otrai pusei visus tai radītos zaudējumus.

80. Ja tirgotājs savos prezentācijas materiālos, sarunās ar lietotājiem vai piedāvājumos izmanto informāciju saistībā ar sistēmas operatora pakalpojumu apjomu, kvalitāti, cenām vai citu līdzīgu informāciju, viņš atbild par izmantojamās informācijas precizitāti un pareizību.

81. Lai nodrošinātu savu atpazīstamību, tirgotājs:

81.1. piedaloties elektroenerģijas tirgū, veicot mārketinga pasākumus vai informatīva rakstura darbību, lieto saņemtajā elektroenerģijas tirdzniecības licencē norādītos rekvizītus. Tirgotāja pārstāvji atsaucas uz licencēto tirgotāju, kuru viņi pārstāv un kura vārdā darbojas;

81.2. nodrošina šādu publiski pieejamu informāciju par sevi:

81.2.1. firmas nosaukums atbilstoši izsniegtajai licencei;

81.2.2. izsniegtās tirdzniecības licences numurs, izsniegšanas datums, derīguma termiņš;

81.2.3. tirgotāja tālruņa numurs, juridiskā adrese, elektroniskā pasta adrese;

81.2.4. tirgotāja pārstāvju – kontaktpersonu – saraksts.

82. Tirgotājs nodrošina lietotāja informācijas konfidencialitāti:

82.1. tirgotājs nav tiesīgs bez lietotāja rakstiskas piekrišanas atklāt informāciju par lietotāju trešajām personām, izņemot gadījumus, kad atbilstoši apkopota informācija tiek sniegta tirgus darbības nodrošināšanai un rēķinu izrakstīšanai, kredītu kontrolei un parādu piedziņai, un citus gadījumus, ko nosaka normatīvie akti personas datu aizsardzības jomā;

82.2. tirgotājs pēc lietotāja pieprasījuma informē lietotāju, kāda informācija atbilstoši šo noteikumu 82.1.apakšpunkta nosacījumiem tikusi sniegta trešajām personām;

82.3. tirgotājs nav tiesīgs bez lietotāja rakstiskas piekrišanas no viņa iegūto informāciju izmantot ar elektroenerģijas tirdzniecību nesaistītiem mērķiem.

83. Elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumos šo noteikumu 18.punktā minētajiem lietotājiem tirgotājs ietver šādu informāciju:

83.1. elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības termiņš, līguma spēkā stāšanās datums un apstākļi, kuru dēļ šo datumu var mainīt, kā arī visi nosacījumi un prasības līguma pagarināšanai;

83.2. elektroenerģijas cena, maksāšanas nosacījumi, lietotāja garantijas, maksa par priekšlaicīgu līguma pārtraukšanu, nesavlaicīgi veikti vai neveikti maksājumi, citu iespējamo maksājumu saturs un apmērs, lietotājam izrakstāmo rēķinu forma, saturs, izrakstīšanas biežums, gadījumi, kad tirgotājam iespējams izteikt pretenzijas vai no viņa saņemt kompensācijas, minēto kompensāciju forma, šo jautājumu izskatīšanas un izšķiršanas kārtība, gadījumi, kad izbeigta līguma darbība, līguma nodošana citam tirgotājam un šīs nodošanas sekas;

83.3. no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas īpatsvars pārdotajā elektroenerģijas apjomā.

84. Slēdzot elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar šo noteikumu 18.punktā minētajiem lietotājiem:

84.1. tirgotājs nav tiesīgs slēgt līgumu ar lietotāju, ja līguma nosacījumi ir atšķirīgi no lietotājam izsniegtā piedāvājuma nosacījumiem;

84.2. līguma darbības termiņš nedrīkst būt ilgāks par pieciem gadiem;

84.3. līgumā ietverami nosacījumi, kas atļauj lietotājam pārtraukt līguma darbību, 10 dienas iepriekš paziņojot par to tirgotājam. Līgumā skaidri un nepārprotami jānorāda kompensācijas apmērs, kas lietotājam jāmaksā, pārtraucot līguma darbību šādā veidā, ja šāda kompensācija ir paredzēta. Paziņojums par līguma pārtraukšanu iesniedzams rakstiski personīgi vai ierakstītā vēstulē, nosūtot uz adresi, kas norādīta līgumā, vai arī paziņojot pa tālruni vai elektronisko pastu, ja tas paredzēts līgumā;

84.4. līgumā ietverami nosacījumi, kas atļauj lietotājam atkāpties no noslēgtā tirdzniecības līguma līdz līguma spēkā stāšanās dienai.

VIII. Sistēmas operatora pienākumi un tiesības

85. Sistēmas operatoram ir pienākums nodrošināt atbilstošu sistēmas pakalpojuma kvalitāti. Sistēmas operators nodrošina lietotājam kompensāciju par nekvalitatīva pakalpojuma sniegšanu un nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem. Elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma kvalitātes rādītājus un kompensāciju apmēru noteikšanas kārtību nosaka regulators.

86. Sistēmas operatora elektroietaišu avārijas vai bojājuma gadījumā sistēmas operators nodrošina iespējami ātru (ne ilgāk kā 24 stundu laikā) bojājumu novēršanu.

87. Elektroapgādes pārtraukuma novēršanas laiks var pārsniegt šo noteikumu 86.punktā noteikto, ja:

87.1. bojājumi ir radušies stihiskas nelaimes vai nepārvaramas varas dēļ;

87.2. bojājumus nevar novērst lietotāja personāla vai trešo personu apzinātas vai neapzinātas darbības dēļ;

87.3. elektroenerģijas piegāde ir ierobežota vai pārtraukta atbilstoši ierobežojumu vai atslēguma grafikam Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā.

88. Ja bojājumu dēļ elektroapgāde ir pārtraukta vairāk nekā 5000 lietotājiem, sistēmas operators lietotājus informē, izmantojot plašsaziņas līdzekļus.

89. Sistēmas operatoram nav pienākuma nodrošināt elektroenerģijas piegādi, un tas nav atbildīgs par elektroenerģijas piegādes līgumā noteikto elektroenerģijas kvalitāti laikposmā, kad lietotājs neievēro līgumā noteikto elektroenerģijas patēriņa režīmu vai izmanto elektroiekārtas, kas pasliktina elektroenerģijas kvalitāti.

90. Sistēmas operatora pienākums ir nodrošināt lietotāja teritorijā un telpās izvietoto savu elektroietaišu ekspluatāciju atbilstoši tādu normatīvo aktu prasībām, kuri nosaka elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumus.

91. Ja sistēmas operatora rīcībā ir informācija, kas norāda uz elektroenerģijas noplūdi lietotāja elektroietaisē un liecina par avārijas situāciju, kā arī tas ir pārliecināts par informācijas patiesumu, sistēmas operatora pilnvarotiem darbiniekiem ir tiesības lūgt tiesībaizsardzības iestāžu palīdzību, lai likumā noteiktajā kārtībā jebkurā diennakts laikā iekļūtu lietotāja telpās vai teritorijā avārijas situācijas novēršanai. Sistēmas operators nekavējoties nodrošina lietotāja informēšanu par iekļūšanu tā teritorijā vai telpās.

92. Lietotāja teritorijā vai telpās izvietotu sistēmas operatora elektroietaišu plānotos remonta un ekspluatācijas darbus sistēmas operatoram jāveic, pēc iespējas mazāk traucējot lietotāja saimniecisko darbību. Par šiem darbiem sistēmas operatoram jāinformē lietotājs piecas dienas pirms darbu uzsākšanas. Lietotāja teritorija un telpas, kurās izvietotas sistēmas operatora elektroietaises, sistēmas operatoram pēc darbu veikšanas jāsakārto atbilstoši to iepriekšējam stāvoklim.

93. Pirms lietotāja elektroietaises pieslēgšanas elektroenerģijas sistēmai sistēmas operatoram ir tiesības to apskatīt, lai pārliecinātos par elektroietaises atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par elektroietaišu ierīkošanu, un pieprasīt rakstisku apliecinājumu par elektroietaises gatavību sprieguma ieslēgšanai. Lietotāja elektroietaises apskate neuzliek sistēmas operatoram atbildību par tās darbību.

94. Sistēmas operatoram pēc elektroietaišu modernizācijas vai remonta jānodrošina visu pie attiecīgās elektroietaises agrāk pieslēgto lietotāju elektroietaišu pievienošana elektrotīklam.

95. Pēc lietotāja pieprasījuma sistēmas operators informē un konsultē lietotāju par pieslēguma izveidei nepieciešamo elektroietaišu ierīkošanas apjomiem un sagaidāmajām izbūves izmaksām, darbu organizācijas kārtību, kā arī par elektroenerģijas lietošanas, uzskaites, norēķina un kvalitātes jautājumiem.

96. Sistēmas operatora pilnvaroti darbinieki, uzrādot dienesta apliecību, drīkst jebkurā diennakts laikā piekļūt lietotāja (vai jebkura īpašuma) teritorijā vai telpās izvietotām sistēmas operatora elektroietaisēm, piebraukt ar autotransportu un citiem tehniskajiem līdzekļiem, lai veiktu avārijas remontu, apskates vai operatīvos pārslēgumus. Pēc darbu veikšanas īpašums pēc iespējas jāatjauno tā sākotnējā stāvoklī.

97. Avāriju novēršanas un avāriju seku likvidēšanas darbus savās elektroietaisēs, kas izvietotas lietotāja teritorijā vai telpās, sistēmas operators drīkst veikt jebkurā laikā, par to mutiski vai rakstiski informējot lietotāju.

98. Sistēmas operators ir atbildīgs par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu atkārtotu verificēšanu, un lietotājs ir atbildīgs par tam piederošo mērmaiņu atkārtotu verificēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atkārtotu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm, ievērojot verificēšanas periodiskumu, kas noteikts normatīvajos aktos par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu.

99. Sistēmas operators uzskaita tā sistēmai pieslēgto galalietotāju elektroenerģijas patēriņam atbilstošās obligātā iepirkuma komponentes katrā norēķinu periodā, sniedz nepieciešamo informāciju publiskajam tirgotājam norēķinu veikšanai un norēķinās ar publisko tirgotāju par tā sistēmai pieslēgto galalietotāju elektroenerģijas patēriņam atbilstošajām komponentēm.

100. Sistēmas operators par samaksu nodrošina lietotāju ar viņam nepieciešamo informāciju par šā lietotāja elektroenerģijas patēriņu (informāciju iegūst no automatizētās elektroenerģijas uzskaites sistēmas), izņemot datus par lietotāja kopējo mēneša elektroenerģijas patēriņu.

101. Ja, pārbaudot lietotāja elektroietaises, sistēmas operators konstatē, ka lietotājs patvaļīgi ierīkojis pievienojumu pirmsuzskaites ķēdēm vai lieto elektroenerģiju bez elektroenerģijas komercuzskaites mēr­aparāta un minēto darbību dēļ ir samazināts elektroenerģijas patēriņa rādījuma lielums vai radīta iespēja elektroenerģiju lietot bez maksas, sistēmas operators par konstatēto faktu sastāda aktu un saņem lietotāja un liecinieku paskaidrojumus, ja tādi tiek sniegti.

102. Ja, pārbaudot lietotāja elektroietaises, sistēmas operators konstatē, ka ir mainīta elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta shēma vai elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts ir bojāts, vai ir bojātas vai norautas elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta vai pirmsuzskaites elektroaparātu plombas, vai ir izdarītas citas darbības vai izmantotas palīgierīces, kuru dēļ ir samazināts elektroenerģijas patēriņa rādījuma lielums vai radīta iespēja elektroenerģiju lietot bez maksas, sistēmas operators par konstatēto faktu sastāda aktu, saņem lietotāja un liecinieku paskaidrojumus, ja tādi tiek sniegti, un noņem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu, bojātās plombas un palīgierīces, kuru dēļ ir samazināts elektroenerģijas patēriņa rādījuma lielums. Sistēmas operators elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu un bojātās plombas nodod ekspertīzei laboratorijā, kas akreditēta normatīvajos aktos atbilstības novērtēšanas jomā paredzētajā kārtībā. Lietotājam ir tiesības iepazīties ar sistēmas operatora sastādīto aktu un laboratorijas atzinumu.

103. Ja sistēmas operatoram rodas pamatotas aizdomas par patvaļīgu elektroenerģijas patēriņu lietotāja objektā, sistēmas operators informē par to tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus.

104. Ievērojot dokumentēto lietotāja komercuzskaites mēraparāta stāvokli un pārkāpuma faktu, kā arī liecinieku un lietotāju paskaidrojumus, ja tādi tiek sniegti, un ekspertīzes atzinumu (ja bija nepieciešams veikt ekspertīzi), sistēmas operators pārrēķina elektroenerģijas, sistēmas pakalpojumu, palīgpakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu apjomu par laikposmu no pēdējās sistēmas operatora veiktās lietotājam uzstādītā komercuzskaites mēraparāta pārbaudes dienas līdz pārkāpuma atklāšanas dienai (pieņemtais patvaļīga elektroenerģijas patēriņa laiks).

105. Ja sistēmas operators konstatē pieslēgumu pirmsuzskaites ķēdēm vai iejaukšanos komercuzskaites mēraparāta darbībā, ko apstiprina ekspertīzes atzinums, un šīs darbības nebija iespējams atklāt, veicot kārtējo komercuzskaites mēraparāta kontroli, sistēmas operators ir tiesīgs pārrēķināt elektroenerģijas, sistēmas pakalpojumu, palīgpakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu apjomu par laikposmu līdz vienam gadam pēc pievienojuma maksimālās caurlaides spējas diennakts 24 stundu periodā neatkarīgi no iepriekšējo pārbaužu vēstures.

106. Elektroenerģijas tirgus dalībniekiem saņemtās elektroenerģijas apjoma pārrēķinu veic pēc pārvades sistēmas operatora publicētās balansējošās elektroenerģijas cenas elektroenerģijas lietotājiem.

107. Saskaņā ar veikto pārrēķinu sistēmas operators izraksta lietotājam rēķinu, kurā norāda maksājumu pārrēķinu, maksājamo summu un samaksas termiņu.

108. Ja lietotājs – elektroenerģijas tirgus dalībnieks – laikus nesamaksā par sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem vai obligātā iepirkuma komponentēm, sistēmas operatoram ir tiesības pēc brīdinājuma atslēgt lietotāja elektroietaises, pilnīgi vai daļēji pārtraucot lietotāja elektroapgādi. Sistēmas operatoram ir pienākums atjaunot elektroapgādi piecu dienu laikā pēc tam, kad pilnā apmērā saņemta samaksa par sistēmas pakalpojumiem. Ja lietotājam, kurš laikus nesamaksā, gada laikā atkārtoti tiek pārtraukta elektroapgāde, sistēmas operatoram ir tiesības pieprasīt, lai lietotājs sedz ar atslēgšanu un pieslēgšanu saistītās izmaksas, un atjaunot elektroapgādi pēc šo izmaksu segšanas, kā arī turpmāk pieprasīt priekšapmaksu pilnā norēķinu perioda sagaidāmo maksājumu apmērā.

109. Sadales sistēmas operatoram ir pienākums nodrošināt balansēšanas pakalpojumu sadales sistēmai pieslēgtajiem tirgus dalībniekiem – ražotājiem un galalietotājiem –, kā arī citiem sadales sistēmai pieslēgtiem sadales operatoriem, pārdodot tiem iztrūkstošo balansējošo elektroenerģiju un iepērkot pārpalikuma balansējošo elektroenerģiju.

110. Pārvades sistēmas operatoram ir pienākums nodrošināt balansēšanas pakalpojumu pārvades sistēmai pieslēgtajiem tirgus dalībniekiem – ražotājiem un galalietotājiem –, kā arī sadales sistēmas operatoriem, pārdodot tiem iztrūkstošo balansējošo elektroenerģiju un iepērkot pārpalikuma balansējošo elektroenerģiju.

111. Sistēmas operators, kura sadales sistēmai pieslēgts mazāk nekā 100 000 lietotāju, pieprasa publiskajam tirgotājam pārdot elektroenerģiju, kas nepieciešama tā sistēmai pieslēgto saistīto lietotāju apgādei. Sistēmas operators iesniedz publiskajam tirgotājam informāciju par saistīto lietotāju apgādei nepieciešamo elektroenerģijas apjomu un prognozējamo elektroenerģijas patēriņa grafiku katrā norēķinu periodā.

IX. Tirgotāja maiņa

112. Ja lietotājs, izmantojot savas tiesības darboties elektroenerģijas tirgū, atsakās no publiskā tirgotāja pakalpojumiem, tas elektroenerģijas lietošanai slēdz sistēmas pakalpojumu līgumu un elektroenerģijas tirdzniecības līgumu. Lietotājs enerģētiku regulējošos normatīvajos aktos vai līgumā paredzētajā termiņā informē sistēmas operatoru par izvēlēto elektroenerģijas tirgotāju. Lietotājs var deleģēt tirgotājam, ar kuru tas vēlas slēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu, paziņot sistēmas operatoram par tirgotāja maiņu.

113. Tirgotāja pienākums ir vismaz divus mēnešus pirms tirdzniecības sākuma informēt sistēmas operatoru, ka noslēgta vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību atbilstoši šo noteikumu prasībām, kā arī nekavējoties informēt sistēmas operatoru par šādas vienošanās laušanu.

114. Ja iepriekšējais un jaunais tirgotājs ir pilnvaroti lietotāja vārdā norēķināties par sistēmas pakalpojumiem, sistēmas operators, izmantojot uzskaiti ar distances nolasīšanas iespējām, piecu darbdienu laikā pēc tirgotāja maiņas informē iepriekšējo un jauno tirgotāju par iesaistīto uzskaites vietu elektroenerģijas uzskaites rādījumiem tirgotāja maiņas brīdī.

115. Sistēmas operators, pamatojoties uz tam iesniegtiem elektroenerģijas piegādes grafikiem, seko galalietotāju, tirgotāju (piegādātāju) un ražotāju savstarpējiem darījumiem. Ja elektroenerģijas lietotājam vai ražotājam kādā laika intervālā ir nulles grafiks un sistēmas operators nav saņēmis informāciju par lietotāja nodomu izvēlēties publisko tirgotāju, viss lietotāja elektroenerģijas patēriņš un ražotāja tīklā nodotais elektroenerģijas daudzums ir balansējošā elektroenerģija.

116. Sistēmas operatoram ar lietotāja rakstisku atļauju pēc tirgotāja pieprasījuma ir jāsniedz informācija par lietotāja – tirgus dalībnieka – elektroenerģijas patēriņa un slodzes profila vēsturi, ja šāda informācija ir sistēmas operatora rīcībā.

117. Šo noteikumu 18.punktā minētajiem galalietotājiem (izņemot galalietotājus, kuru elektroietaises pieslēgtas šo noteikumu 111.punktā noteikto sistēmas operatoru tīklam) ir tiesības pārtraukt darbību elektroenerģijas tirgū un saņemt elektroenerģiju par Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajā kārtībā noteiktiem tarifiem no publiskā tirgotāja kā pēdējā garantētā piegādātāja, paziņojot par to publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram vismaz divus mēnešus iepriekš. Pārtraucot darbību elektroenerģijas tirgū, lietotājs norēķinās ar sistēmas operatoru par saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm un ar tirgotāju par elektroenerģiju atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līguma noteikumiem.

118. Ja tirgotājs nespēj pildīt savas saistības elektroenerģijas piegādē, šo noteikumu 18.punktā minētajiem galalietotājiem (izņemot galalietotājus, kuru elektroietaises pieslēgtas šo noteikumu 111.punktā noteikto sistēmas operatoru tīklam) ir tiesības nekavējoties saņemt elektroenerģiju no publiskā tirgotāja kā pēdējā garantētā piegādātāja. Šādā gadījumā publiskais tirgotājs ir tiesīgs ne ilgāk kā divus mēnešus no informācijas saņemšanas dienas norēķinos ar šo lietotāju izmantot publiskā tirgotāja noteikto elektroenerģijas cenu, kas nav augstāka par balansējošās elektroenerģijas cenu. Pēc tam publiskais tirgotājs piegādā elektroenerģiju par Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajā kārtībā noteiktiem tarifiem.

119. Sistēmas operators nekavējoties norāda publiskajam tirgotājam laiku, kad publiskajam tirgotājam jāpārņem elektroenerģijas piegāde konkrētam lietotājam. Publiskajam tirgotājam ir tiesības Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajos gadījumos atteikties pārņemt elektroenerģijas piegādi lietotājam. Par lēmumu atteikties pārņemt elektroenerģijas piegādi lietotājam publiskais tirgotājs informē lietotāju un sistēmas operatoru 10 darbdienu laikā. Šajā gadījumā lietotājs, beidzoties visiem elektroenerģijas tirdzniecības līgumiem, norēķinās ar sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem, ņemot vērā, ka elektroenerģijas piegādes grafiks no tirgotāja katrā tirdzniecības intervālā ir nulle.

X. Noslēguma jautājums

120. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumus Nr.452 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 110.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 793Pieņemts: 21.07.2009.Stājas spēkā: 29.07.2009.Zaudē spēku: 15.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 28.07.2009.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
195356
29.07.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)