Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.914

Rīgā 2011.gada 29.novembrī (prot. Nr.70 5.§)
Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 30.1 panta ceturto daļu,
32.panta piekto daļu, 33.panta otrās daļas 1.punktu, 34.panta pirmo daļu,
35.panta otro daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 22.panta piekto daļu
(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1520 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā elektroenerģijas lietotājam (turpmāk – lietotājs) piegādā elektroenerģiju un pārtrauc tās piegādi;

1.2. elektroenerģijas tirgotāja (turpmāk – tirgotājs), elektroenerģijas sistēmas operatora (turpmāk – sistēmas operators) un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā, kā arī norēķinos par pakalpojumiem;

1.3. tirgotāja maiņas kārtību;

1.4. kārtību, kādā publiskais tirgotājs piegādā elektroenerģiju saistītajiem lietotājiem, kuru elektroietaises pieslēgtas sadales sistēmas operatora – publiskā tirgotāja izveidotāja – tīklam;

1.5. prasības, kādām jāatbilst lietotājam, lai tas būtu tiesīgs saņemt universālo pakalpojumu;

1.6. kārtību un gadījumus, kādos sistēmas operators vai tirgotājs drīkst pārtraukt elektroenerģijas piegādi tiem lietotājiem, kuri nav samaksājuši par saņemto elektroenerģiju vai sistēmas pakalpojumiem vai nav izpildījuši citas saistības pret sistēmas operatoru vai tirgotāju;

1.7. kārtību, kādā mājsaimniecības lietotājs vienojas ar sadales sistēmas operatoru par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas piemērošanu, un kārtību, kādā tā piemērojama.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1520)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apakšlietotājs – persona, kas pēc vienošanās ar lietotāju izmanto tā īpašumā vai valdījumā esošus elektrotīklus elektroenerģijas saņemšanai un nepērk elektroenerģiju no elektroenerģijas tirgotāja vai sistēmas operatora;

2.2. atļautā maksimālā slodze – lielākā vienlaicīgā elektriskā slodze, ko lietotājs drīkst izmantot saskaņā ar pieslēguma tehniskajiem parametriem. Atļauto maksimālo slodzi ierobežo ievadaizsardzības aparāts vai līgumā noteiktās elektriskās slodzes lielums;

2.3. balansēšanas pakalpojuma līgums – līgums, ko slēdz balansēšanas pakalpojuma sniedzējs un elektroenerģijas tirgus dalībnieks par balansēšanas pakalpojuma sniegšanu;

2.4. balansēšanas pakalpojuma sniedzējs – pārvades sistēmas operators vai elektroenerģijas tirgus dalībnieks, kurš sniedz balansēšanas pakalpojumu citiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem un kurš ir noslēdzis balansēšanas pakalpojuma līgumu ar pārvades sistēmas operatoru;

2.5. ekspluatācijas darbi – elektroiekārtas apkalpošana, apkope un remonts;

2.6. elektriskā slodze – lietotāja iekārtu darbību raksturojošs lielums, kas ir vienāds ar visu elektrotīklā vienlaikus ieslēgto lietotāja elektroietaišu jaudu summu, ieskaitot jaudas zudumus lietotāja elektroietaisēs;

2.7. elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts – mērīšanas līdzeklis vai mērīšanas līdzekļu sistēma elektroenerģijas daudzuma un sistēmas pakalpojumu uzskaitei norēķinu vajadzībām, kā arī elektriskās slodzes lieluma fiksēšanai tirdzniecības intervālā;

2.8. elektroenerģijas piegādes līgums – līgums, ko slēdz publiskais tirgotājs vai nelielas sadales sistēmas operators ar saistīto lietotāju par elektroenerģijas tirdzniecību;

2.9. elektroenerģijas tirdzniecības līgums – līgums, ko slēdz elektroenerģijas tirgus dalībnieki par elektroenerģijas tirdzniecību;

2.10. elektroiekārta – jebkura iekārta elektroenerģijas ražošanai, pārveidei, pārvadei, sadalei vai patēriņam;

2.11. elektroietaise – vairākas savstarpēji saistītas elektroiekārtas vienotu uzdevumu veikšanai;

2.12. elektroietaišu piederības robeža – līgumā noteikta robeža starp sistēmas operatora un lietotāja vai ražotāja elektroietaisēm vai starp lietotāja un apakšlietotāja elektroietaisēm;

2.13. elektrotīkls – elektroapgādes sistēmas daļa, ko izmanto elektroenerģijas pārvadei un sadalei un kas sastāv no savstarpēji savienotām elektropārvades līnijām un elektroiekārtām (piemēram, apakšstacijām, sadales punktiem, elektrosadalnēm);

2.14. nelielas sadales sistēmas operators – sadales sistēmas operators, kura sadales tīkliem pieslēgti mazāk par simt tūkstošiem lietotāju;

2.14.1 neto patēriņš – no elektrotīkla saņemtās elektroenerģijas un elektrotīklā nodotās elektroenerģijas apjoma starpība viena norēķinu perioda ietvaros;

2.15. norēķinu periods – laikposms, par kuru veic norēķinus. Norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis, ja puses nav vienojušās citādi;

2.16. obligātā iepirkuma komponente – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – regulators) noteiktā kārtībā aprēķināta un regulatora apstiprināta maksa euro par kilovatstundu, kas kompensē publiskā tirgotāja papildu izdevumus par obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijā, izmantojot atjaunojamos energoresursus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū;

2.17. pēdējā garantētā piegāde – elektroenerģijas piegāde tādam lietotājam, kurš ir pārtraucis darbību elektroenerģijas tirgū un pērk elektroenerģiju no pēdējā garantētā piegādātāja vai kuram nav balansēšanas pakalpojuma līguma;

2.18. pieslēguma līgums – līgums, ko slēdz sistēmas operators ar lietotāju vai ražotāju par sistēmas pieslēguma ierīkošanu;

2.19. reaktīvā enerģija – sinusoidāla sprieguma un strāvas kompleksās (pilnās) jaudas daļa, kas vajadzīga atsevišķu iekārtu magnētiskā lauka radīšanai un ir neatņemama tehnoloģiskā procesa sastāvdaļa elektroenerģijas ražošanā, pārvadē un sadalē;

2.20. rēķins – dokuments, ar kuru saskaņā lietotājs izdara maksājumu;

2.21. sistēmas lietošanas līgums – līgums, ko slēdz tirgotājs ar sistēmas operatoru par tirdzniecības darījumu veikšanai nepieciešamās informācijas apmaiņu;

2.22. sistēmas pakalpojumu līgums – līgums, ko slēdz sistēmas operators ar lietotāju vai ražotāju par sistēmas pakalpojumu un palīgpakalpojumu sniegšanu;

2.23. sistēmas pieslēgums – sistēmas operatora elektrotīkla daļa, kas ierīkota elektroapgādes nodrošināšanai lietotājam vai elektroenerģijas saņemšanai no ražotāja līdz elektroietaišu piederības robežai;

2.24. tirdzniecības intervāls – vienu stundu ilgs periods, kas sākas pilnā stundā;

2.25. tirdzniecības diena – 24 tirdzniecības intervālus ilgs periods, kas sākas pusnaktī;

2.26. uzstādītā jauda – lietotāja uzstādīto elektroenerģiju patērējošo ietaišu summārā nominālā jauda.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.828; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1520)

3. Lietotāja elektroietaišu pieslēgšana elektroenerģijas sistēmai (turpmāk – sistēma) vai atļauto slodžu palielināšana notiek saskaņā ar regulatora apstiprinātiem sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem.

4. Elektroietaišu piederības robežu starp lietotāju un sistēmas operatoru nosaka aktā, kas ir pieslēguma līguma, elektroenerģijas piegādes vai sistēmas pakalpojumu līguma sastāvdaļa. Ja puses nav vienojušās citādi, tās apkalpo savas elektroietaises līdz piederības robežai.

II. Elektroenerģijas komercuzskaite

5. Uz elektroietaišu piederības robežas uzstāda sistēmas operatora reģistrētu elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu. Ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts nav uzstādīts uz elektroietaišu piederības robežas, sistēmas operators atbilstoši zudumiem elektrotīklā, kas aprēķināti no elektroietaišu piederības robežas līdz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietai, nosaka elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu, ko saņem tādi lietotāji, kuru elektroietaises pieslēgtas vismaz sešu kilovoltu spriegumam. Lai aprēķinātu minēto elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu, izdara šādus aprēķinus:

5.1. ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts uzstādīts sistēmas operatora pusē pirms piederības robežas, saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu posmā starp elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietu un piederības robežu atskaita no lietotāja saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjoma;

5.2. ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts uzstādīts lietotāja pusē pirms piederības robežas, saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu posmā starp elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietu un piederības robežu pieskaita lietotāja saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomam.

6. Sistēmas operators, vienojoties ar lietotāju, piegādātās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu pagaidu pieslēgumam (līdz trijiem mēnešiem) vai vienfāzes pieslēgumam ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 10 ampēriem drīkst aprēķināt bez elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas.

7. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātus uzstāda sistēmas operators vai elektroenerģijas sistēmas īpašnieks, un tie ir sistēmas operatora vai elektroenerģijas sistēmas īpašnieka īpašums.

8. Uzstādītajiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem ir jāatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība, kā arī normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un par metroloģiskajām prasībām aktīvās elektroenerģijas skaitītājiem. Sistēmas operators ir atbildīgs par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu atkārtotu verificēšanu, un lietotājs ir atbildīgs par tam piederošo mērmaiņu atkārtotu verificēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm, ievērojot verificēšanas periodiskumu, kas noteikts normatīvajos aktos par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pieslēgspaiļu vākam jābūt noplombētam ar sistēmas operatora plombu.

9. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta pirmstermiņa verificēšana var tikt veikta pēc sistēmas operatora iniciatīvas vai, ja lietotājam radušās šaubas par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta precizitāti, lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai sistēmas operators nodrošina elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta pirmstermiņa verificēšanu kādā no akreditētām inspicēšanas institūcijām, par kurām sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" publicējusi paziņojumu Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja tīmekļa vietnē (www.latak.lv). Ja:

9.1. pirmstermiņa verificēšanā elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts tiek atzīts par lietošanai nederīgu, izdevumus, kas saistīti ar skaitītāja pirmstermiņa verificēšanu, sedz sistēmas operators. Ja pēc lietotāja pieprasījuma veiktajā pirmstermiņa verificēšanā elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts tiek atzīts par lietošanai derīgu, izdevumus, kas saistīti ar skaitītāja pirmstermiņa verificēšanu, sedz lietotājs;

9.2. elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta kļūda pārsniedz normatīvajos aktos par mērīšanas līdzekļu atkārtotu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm noteikto kļūdu, sistēmas operators var precizēt lietotājam piegādātās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu, veicot pārrēķinu šo noteikumu 12.punktā noteiktajā kārtībā.

10. Sistēmas operators pārbauda elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta pieslēguma pareizību un veic pirmsuzskaites un uzskaites ķēžu plombēšanu. Par pirmsuzskaites un uzskaites ķēžu plombēšanu sistēmas operators informē lietotāju rakstiski vai izmantojot distances saziņas līdzekļus. Lietotājam ir tiesības izvēlēties saziņas veidu, kādā sistēmas operators to informēs par pirmsuzskaites un uzskaites ķēžu plombēšanu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.579 redakcijā)

11. Ja saņemta daudzdzīvokļu mājas īpašnieka un visu mājā esošo lietotāju rakstiska piekrišana pārtraukt līgumsaistības ar sistēmas operatoru, ar sistēmas operatora atļauju drīkst uzstādīt kopēju elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu. Šajā gadījumā mājas īpašnieks kļūst par lietotāju, uzņemas saistības apgādāt ar elektroenerģiju visus apakšlietotājus attiecīgajā mājā un slēdz līgumu ar sistēmas operatoru par elektroenerģijas piegādi vai sistēmas pakalpojumiem.

12. Ja konstatē elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta nepareizu darbību vai kļūdu aprēķinos, piegādātās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu precizē par visu laiku no brīža, kad elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts sācis darboties nepareizi, vai, ja šis brīdis nav nosakāms, – par pēdējo norēķinu periodu. Pārrēķinu izdara, ņemot vērā vidējo elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu iepriekšējā norēķinu periodā vai vidējo elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu pēc uzskaites atjaunošanas.

III. Elektroenerģijas piegāde saistītajiem lietotājiem

13. Universālo pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:

13.1. mājsaimniecības lietotājs;

13.2. lietotājs, kurš vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

13.2.1. visi lietotāja pieslēgumi sistēmai nepārsniedz 400 voltu spriegumu;

13.2.2. katra lietotāja pieslēguma ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nepārsniedz 100 ampēru;

13.2.3. lietotājs pērk elektroenerģiju tikai tādēļ, lai to tālāk piegādātu apakšlietotājiem, kuri pērk un izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašu vajadzībām, izņemot komercdarbību vai cita veida profesionālās darbības vajadzības.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.579, sk. 137.punktu)

14. Saistītais lietotājs slēdz elektroenerģijas piegādes līgumu ar publisko tirgotāju vai nelielas sadales sistēmas operatoru par elektroenerģijas tirdzniecību un sistēmas pakalpojumu līgumu ar sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumu un palīgpakalpojumu sniegšanu. Elektroenerģijas piegādes līgumu un sistēmas pakalpojumu līgumu slēdz rakstiski vai izmantojot distances saziņas līdzekļus.

15. Saistītais lietotājs pērk elektroenerģiju par tarifiem, kas noteikti Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajā kārtībā. Tarifos tiek iekļauta maksa par sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentes.

16. Elektroenerģijas piegādē saistītajam lietotājam piemērojami regulatora apstiprināti elektroenerģijas piegādes tipveida līguma un sistēmas pakalpojumu tipveida līguma vispārējie noteikumi. Sadales sistēmas operators izstrādā, iesniedz apstiprināšanai regulatoram un regulatora noteiktajā kārtībā publicē apstiprināto sistēmas pakalpojumu tipveida līgumu. Ja regulators apstiprina jaunu elektroenerģijas piegādes tipveida līgumu vai sistēmas pakalpojumu tipveida līgumu, šo tipveida līgumu noteikumi ir piemērojami arī attiecībā uz tiem līgumiem, kas noslēgti līdz jaunā tipveida līguma apstiprināšanai.

17. Mājsaimniecības lietotājs kā saistītais lietotājs var saņemt elektroenerģiju pieslēgumam noteikto tehnisko parametru atļautās slodzes robežās arī bez rakstiska līguma noslēgšanas, ievērojot šo noteikumu prasības. Šādā gadījumā elektroietaišu piederības robežu nosaka:

17.1. uz sistēmas operatora gaisvadu līnijas vai piekarkabeļlīnijas pievienojuma pie lietotāja jumta statņa izolatoriem vai izolatoriem pie ēkas sienas;

17.2. uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem sistēmas operatora gaisvadu līnijai vai piekarkabeļlīnijai;

17.3. uz lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem sistēmas operatora uzskaites sadalnē, kabeļsadalnē vai elektroenerģijas skaitītāja spaiļu galdā;

17.4. uz sistēmas operatora kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem lietotāja sadalnē;

17.5. daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās (elektroietaišu piederības robežu starp lietotāja un sistēmas operatora elektroietaisēm) uz ēkas elektroietaises pievienojuma kontaktiem sistēmas operatora elektroietaisei.

18. Par šo noteikumu 17.punktā minēto kontaktu stāvokli uz elektroietaišu piederības robežas atbild sistēmas operators.

19. Pirms elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas saistītais lietotājs izvēlas pieslēgumam atbilstošu elektroenerģijas tirdzniecības gala tarifu un norēķinu veidu un informē par to publisko tirgotāju vai nelielas sadales sistēmas operatoru. Sistēmas operators pēc pieslēguma izveides un elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas iesniedz publiskajam tirgotājam informāciju, kas nepieciešama, lai sāktu norēķināties par elektroenerģijas piegādi, un nodrošina norēķiniem nepieciešamo informāciju par saistītajiem lietotājiem piegādāto elektroenerģiju.

20. Pamats saistītā lietotāja norēķiniem par elektroenerģijas lietošanu ar publisko tirgotāju ir sistēmas operatora informācija par pieslēguma parametriem, elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, elektroenerģijas lietošanas uzsākšanas brīdi, kā arī izvēlēto elektroenerģijas tarifu un norēķinu veidu. Par saistītajiem lietotājiem noteikto elektroenerģijas tarifu pareizu piemērošanu atbildīgs ir publiskais tirgotājs vai nelielas sadales sistēmas operators.

21. Vienojoties ar publisko tirgotāju vai nelielas sadales sistēmas operatoru, saistītais lietotājs atkarībā no izvēlētā elektroenerģijas tirdzniecības gala tarifa par patērēto elektroenerģiju norēķinās:

21.1. atbilstoši paša nolasītiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem (pašdeklarēšanās metode);

21.2. veicot izlīdzināto maksājumu;

21.3. apmaksājot saņemtos rēķinus;

21.4. veicot priekšapmaksu.

22. Ja saistītais lietotājs neievēro izvēlēto norēķinu kārtību, publiskais tirgotājs vai nelielas sadales sistēmas operators ir tiesīgs piemērot lietotājam norēķinu par elektroenerģiju, nosakot fiksētu ikmēneša maksājuma apmēru (izlīdzinātais maksājums). Izlīdzinātā maksājuma apmēru nosaka publiskais tirgotājs vai nelielas sadales sistēmas operators, paredzot lietotāja sagaidāmo elektroenerģijas patēriņu. Ja kontrolpārbaudē tiek konstatēts mazāks vai lielāks faktiskais patēriņš nekā lietotāja apmaksātais patēriņš atbilstoši izlīdzinātajam maksājumam, publiskajam tirgotājam vai nelielas sadales sistēmas operatoram ir tiesības veikt pārrēķinu.

23. Lai veiktu norēķinus par sistēmas operatoru sniegtajiem pakalpojumiem, publiskais tirgotājs paziņo pārvades un sadales sistēmu operatoriem informāciju par tiem saistītajiem lietotājiem, kas izmanto pašdeklarēšanās metodi.

24. Izvēloties izlīdzināto maksājumu, saistītais lietotājs norāda arī sagaidāmo elektroenerģijas patēriņu un piemērojamo patēriņa profilu, informējot par to publisko tirgotāju vai nelielas sadales sistēmas operatoru.

25. Ja saistītais lietotājs ir juridiska persona, tā pienākums ir informēt publisko tirgotāju vai nelielas sadales sistēmas operatoru par elektroenerģijas uzskaites rādījumiem, kas nepieciešami norēķinu sagatavošanai katrā norēķinu periodā. Pamatojoties uz šo informāciju, publiskais tirgotājs vai nelielas sadales sistēmas operators regulāri nosūta lietotājam rēķinu par norēķinu periodā apmaksājamo piegādātās elektroenerģijas apjomu.

26. Ja saistītais lietotājs neievēro šo noteikumu 25.punktā noteikto norēķinu kārtību, elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumus nolasa sistēmas operators un saistītajam lietotājam ir pienākums samaksāt par komercuzskaites mēraparāta rādījumu nolasīšanas pakalpojumu saskaņā ar sistēmas operatora izrakstītajiem rēķiniem.

27. Saistītā lietotāja pienākums ir norādītajā termiņā veikt samaksu saskaņā ar publiskā tirgotāja vai nelielas sadales sistēmas operatora izrakstīto rēķinu. Saistītā mājsaimniecības lietotāja pienākums ir nākamā kalendāra mēneša laikā veikt samaksu atbilstoši izraudzītajam norēķinu veidam par katrā norēķinu periodā apmaksājamo piegādātās elektroenerģijas apjomu.

28. Saistītais lietotājs, kas izvēlas citu tam pieļaujamo tarifu vai norēķinu veidu, informē par to publisko tirgotāju vai nelielas sadales sistēmas operatoru mēnesi iepriekš. Ar elektroenerģijas sadalnes iekārtas pārveidošanu saistītās izmaksas sedz saistītais lietotājs.

29. Saistītais lietotājs ir tiesīgs izbeigt elektroenerģijas lietošanu objektā, vismaz piecas darbdienas iepriekš informējot publisko tirgotāju vai nelielas sadales sistēmas operatoru par elektroenerģijas piegādes līguma un sistēmas pakalpojumu līguma laušanu un norādot elektroenerģijas lietošanas izbeigšanas laiku. Izbeidzot elektroenerģijas lietošanu, saistītais lietotājs fiksē elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta rādījumus, paziņo tos publiskajam tirgotājam vai nelielas sadales sistēmas operatoram, kā arī noteiktajā termiņā veic galīgo norēķinu par patērēto elektroenerģiju, atļauto slodzi un saņemtajiem pakalpojumiem.

30. Publiskais tirgotājs kontrolē maksājumu saņemšanu un norēķinās ar sistēmas operatoru par tā pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošajiem sistēmas pakalpojumu tarifiem.

31. Ja saistītais lietotājs laikus neveic maksājumus, sistēmas operators vai publiskais tirgotājs 10 dienu laikā pēc samaksas termiņa beigām nosūta lietotājam brīdinājumu par elektroapgādes pārtraukšanu. Ja lietotājs 20 dienu laikā pēc samaksas termiņa beigām neveic maksājumus, sistēmas operators ir tiesīgs atslēgt lietotāja elektroietaises, pilnīgi vai daļēji pārtraucot lietotāja elektroapgādi. Sistēmas operatoram ir pienākums atjaunot elektroapgādi piecu dienu laikā pēc tam, kad lietotājs ir pilnā apmērā samaksājis par saņemto elektroenerģiju un sistēmas operatora pakalpojumiem. Ja lietotājs laikus neveic maksājumus un viņam gada laikā atkārtoti tiek pārtraukta elektroapgāde, sistēmas operators pieprasa lietotājam segt ar atslēgšanu un pieslēgšanu saistītos izdevumus un elektroapgādi atjauno pēc šo izdevumu segšanas. Lietotājam, kas kavē maksājumus vai kuram ir veikts pārrēķins saskaņā ar šo noteikumu 111. vai 112.punktu, publiskais tirgotājs vai nelielas sadales sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt priekšapmaksu atbilstoši izlīdzinātajam maksājumam vai uzstādīt priekšapmaksas elektroenerģijas skaitītāju.

32. Par katru maksājuma kavējuma dienu saistītais lietotājs maksā nokavējuma procentus 0,15 % apmērā no laikus nesamaksātās summas, ja līgumā nav atrunāts citādi.

33. Ja saistītajam lietotājam pasludināts maksātnespējas process vai ierosināts tā tiesiskās aizsardzības process, tas tiek likvidēts vai reorganizēts un saskaņā ar reorganizācijas plānu tiks likvidēts, publiskais tirgotājs vai nelielas sadales sistēmas operators šādam lietotājam drīkst pieprasīt priekšapmaksu atbilstoši izlīdzinātajam maksājumam.

34. Saistītajam lietotājam, saņemot informāciju no sistēmas operatora par universālā pakalpojuma saņemšanas tiesību izbeigšanos, ir pienākums izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju un noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu un sistēmas pakalpojuma līgumu, ja tāds nav noslēgts.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.579 redakcijā)

35. Elektroenerģijas piegādes līgums zaudē spēku, ja saistītais lietotājs ir zaudējis tiesības saņemt universālo pakalpojumu. Lietotājs, kurš nav noslēdzis atsevišķu sistēmas pakalpojumu līgumu ar sistēmas operatoru, turpina saņemt sistēmas pakalpojumus un palīgpakalpojumus. Elektroenerģijas piegāde šādiem lietotājiem notiek šo noteikumu 131.punktā noteiktajā kārtībā. Lietotājam ir pienākums samaksāt sistēmas operatora izrakstītos rēķinus par saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm.

III.1 Elektroenerģijas neto norēķinu sistēma

(Nodaļa MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1520 redakcijā)

35.1 Vienošanās starp mājsaimniecības lietotāju un sadales sistēmas operatoru par tiesībām izmantot elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu ir elektroenerģijas pieslēguma līguma vai sistēmas pakalpojuma līguma sastāvdaļa.

35.2 Sadales sistēmas operators izstrādā un savā tīmekļa vietnē publicē vienotus nosacījumus elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas piemērošanai.

35.3 Sadales sistēmas operators mājsaimniecības lietotājam, kuram atļauta elektroenerģijas neto norēķinu sistēma, uzstāda elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu, kas uzskaita no elektrotīkla saņemto elektroenerģiju un elektrotīklā nodoto elektroenerģiju.

35.4 Sadales sistēmas operatoram ir tiesības veikt elektroenerģijas ražošanas iekārtas apskati un elektroenerģijas ražošanas iekārtas aizsardzības iestatījumu pārbaudi tās ekspluatācijas laikā pie mājsaimniecības lietotāja, ar kuru ir noslēgta vienošanās par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanu.

35.5 Mājsaimniecības lietotāja pienākums ir saskaņā ar tirgotāja izrakstīto rēķinu norēķināties par elektroenerģiju neto patēriņa apmērā un sistēmas pakalpojumiem, kā arī obligātā iepirkuma komponentēm par visu elektroenerģijas apjomu, kas norēķinu periodā ir saņemts no elektrotīkla.

35.6 Ja neto patēriņš norēķinu periodā ir negatīvs, sadales sistēmas operators neto patēriņa apjomu ieskaita nākamajā norēķinu periodā kā elektrotīklā nodoto elektroenerģiju, bet norēķinu periodā mājsaimniecības lietotāja neto patēriņš ir nulle.

IV. Elektroenerģijas piegāde elektroenerģijas tirgus dalībniekiem

36. Elektroenerģijas piegāde lietotājam, kas ir elektroenerģijas tirgus dalībnieks, līdz elektroietaišu piederības robežai notiek saskaņā ar šiem noteikumiem, sistēmas pakalpojumu līgumu, elektroenerģijas tirdzniecības līgumu un balansēšanas pakalpojuma līgumu, kas var būt elektroenerģijas tirdzniecības līguma sastāvdaļa. Līgumos pēc pušu vienošanās drīkst ietvert papildu nosacījumus, kas nav minēti šajos noteikumos.

37. Ja lietotājs, kas ir elektroenerģijas tirgus dalībnieks, ir kavējis maksājuma veikšanu, kā arī gadījumā, ja lietotājam pasludināts maksātnespējas process vai ierosināts tā tiesiskās aizsardzības process, tas tiek likvidēts vai reorganizēts un saskaņā ar reorganizācijas plānu tiks likvidēts, tirgotājs un sistēmas operators drīkst pieprasīt lietotājam veikt priekšapmaksu mēneša vidējā maksājuma apmērā, noteikt īsākus norēķinu periodus vai pieprasīt iesniegt līgumsaistību pienācīgas izpildes nodrošinājumu.

38. Sistēmas operators nepārtraukti nodrošina lietotājam sistēmas pakalpojumus sistēmas pakalpojumu līgumā atļautās maksimālās slodzes robežās, izņemot šo noteikumu 76., 77., 78., 79., 80., 93., 94. un 115.punktā noteiktos gadījumus.

39. Sistēmas pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma vai ierobežojumu ilgumu un iemeslus nosaka pēc ierakstiem sistēmas operatora operatīvajā žurnālā, datorizētās pārtraukumu uzskaites sistēmas datiem un elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumiem.

40. Maksu par sistēmas pakalpojumiem aprēķina atbilstoši elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu rādījumiem un saskaņā ar tarifiem, kas noteikti Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajā kārtībā.

41. Lietotājs – elektroenerģijas tirgus dalībnieks – proporcionāli elektroenerģijas patēriņam maksā par katru obligātā iepirkuma komponenti. Par obligātā iepirkuma komponenti maksā attiecīgajam elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas operatoram kopā ar maksu par pārvades vai sadales sistēmas pakalpojumiem.

42. Lietotājs, informējot sistēmas operatoru, elektroenerģijas tirdzniecības līgumā drīkst deleģēt tirgotājam pienākumu lietotāja vārdā norēķināties ar sistēmas operatoru par:

42.1. sistēmas pakalpojumiem un palīgpakalpojumiem;

42.2. obligātā iepirkuma komponentēm.

43. Ja lietotājs ir noslēdzis elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar vairākiem elektroenerģijas tirgotājiem, šo noteikumu 42.punktā minētos pienākumus drīkst deleģēt tikai vienam tirgotājam.

44. Sistēmas operators, saskaņojot šo noteikumu 42.punktā minēto norēķinu kārtību, var pieprasīt no tirgotāja finanšu garantijas norēķinu periodā paredzamā sistēmas pakalpojumu, palīgpakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu maksājuma apmērā. Sistēmas operators informē lietotāju par tirgotāja maksājuma kavēšanos un var izmantot minētās garantijas, ja līgumā paredzētajā termiņā nesaņem pilnu maksu par sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm. Tirgotājs nekavējoties informē sistēmas operatoru par norēķinu kavēšanās iemesliem un atjauno izmantoto garantiju pilnā apmērā.

45. Ja tirgotājs 10 darbdienu laikā no dienas, kad sistēmas operators šo noteikumu 44.punktā noteiktajos gadījumos izmantojis finanšu garantijas, tās neatjauno, sistēmas operatoram ir tiesības lauzt ar tirgotāju noslēgto sistēmas lietošanas līgumu un pieprasīt lietotājam norēķināties par nesamaksātajiem sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm.

46. Slēdzot ar lietotāju sistēmas pakalpojumu līgumu, līgumā norāda sistēmas operatora un lietotāja identitāti un adresi, piegādājamo pakalpojumu kvalitātes līmeni, līguma darbības ilgumu, pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas, kā arī atjaunošanas nosacījumus, tiesības atteikties no līguma, kompensācijas vai atlīdzību, ja līguma noteikumi netiek ievēroti, lietotāju pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.

47. Balansējošās elektroenerģijas apjomu katrā tirdzniecības intervālā nosaka kā starpību starp faktiski patērētās un piegādes grafikā fiksētās elektroenerģijas apjomu.

V. Lietotāja tiesības un pienākumi

48. Lietotājs ir atbildīgs par savu elektroiekārtu un elektroietaišu pieslēgšanu, tehnisko stāvokli un kvalificētu apkalpošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas prasības. Lietotājs var slēgt līgumu par elektroietaišu apkalpošanu ar juridisku vai fizisku personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt šādus darbus.

49. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas koplietošanas telpās izvietotu elektroietaišu (ievada un stāvu sadales, stāvvadu, kāpņu, pagalma, pagraba, bēniņu, liftu, sūkņu, apgaismošanas ierīču un elektrodzinēju elektroinstalācijas) tehnisko stāvokli, vienlīnijas shēmas esību un apkalpošanu, kā arī par tajās uzstādīto elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu un plombu saglabāšanu ir atbildīgs ēkas valdītājs vai īpašnieks.

50. Lietotāja pienākums ir veidot tādu elektroapgādes shēmu, lai, veicot atslogošanu saskaņā ar atslēguma grafiku, tās elektroietaises, kuru darbībā nav pieļaujami elektroapgādes pārtraukumi, netiktu atslēgtas.

51. Lietotājs nodrošina tā elektroietaišu faktiskajam stāvoklim atbilstošas vienlīnijas shēmas esību no elektroietaišu piederības robežas līdz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātam.

52. Lietotājs nodrošina sistēmas operatora darbinieku netraucētu piekļūšanu komercuzskaites un pirmsuzskaites tīklam, ja sistēmas operatora darbinieki uzrāda dienesta apliecību, kurā norādītas tiesības veikt tā pārbaudi.

53. Ja sistēmas operatora rīcībā ir informācija, kas norāda uz elektroenerģijas noplūdi lietotāja elektroietaisē, lietotājs nevar liegt sistēmas operatora darbiniekiem veikt lietotāja teritorijā komercuzskaites un pirmsuzskaites tīkla pārbaudi, kura nav iepriekš saskaņota ar lietotāju. Sistēmas operatora darbinieks pārbaudi veic lietotāja, tā pārstāvja vai policijas darbinieka klātbūtnē.

54. Lietotājam ir pienākums pildīt sistēmas operatora rakstiskus norādījumus par izmaiņām lietotāja elektroietaisē un tās apkalpošanā, lai nodrošinātu komercuzskaites drošu darbību, pirmsuzskaites ķēžu plombēšanas iespēju un līgumu saistību izpildi, kā arī lai novērstu elektroenerģijas noplūdi lietotāja elektroietaisē.

55. Tās lietotāja elektroietaises, pa kurām sistēmas operators nodrošina elektroenerģijas piegādi citiem lietotājiem, lietotājs drīkst atslēgt vai pieslēgt tikai ar sistēmas operatora atļauju.

56. Lietotājs ir civiltiesiskā kārtībā mantiski atbildīgs par iejaukšanos elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu darbībā, plombu tīšu bojāšanu vai viltošanu, savās telpās un teritorijā uzstādīto elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu vai sistēmu pirmsuzskaites ķēžu, plombu, kā arī automatizētās uzskaites sistēmu un sakaru līniju saglabāšanu un to tehnisko stāvokli.

57. Tādu darbu veikšanai, kas saistīti ar elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu pieslēgšanas shēmas izmaiņām, mēraparātu nomaiņu vai pārvietošanu, lietotājam nepieciešama sistēmas operatora atļauja. Remonta laikā elektroenerģijas komercuzskaiti var veikt pēc pagaidu shēmas, kas saskaņota ar sistēmas operatoru, vai arī izlietotās enerģijas daudzumu noteikt, veicot aprēķinus.

58. Par elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu bojājumiem, norautām plombām un iespējamām skaitītāju rādījumu kļūdām lietotājs nekavējoties ziņo sistēmas operatoram.

59. Ja, pārbaudot lietotāja elektroietaises, sistēmas operators konstatē, ka lietotāja vainas dēļ ir pazudis vai bojāts elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts vai bojāts plombējums, lietotāja pienākums ir segt izdevumus, kas saistīti ar komercuzskaites mēraparāta atjaunošanu un atkārtotu verificēšanu, kā arī samaksāt par neuzskaitīto elektroenerģiju un pakalpojumiem šo noteikumu 12.punktā noteiktajā kārtībā.

60. Ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts bojāts ar nolūku samazināt elektroenerģijas patēriņa rādījuma lielumu vai radīt iespēju elektroenerģiju lietot bez maksas vai lietotājs ir patvaļīgi izmainījis uzskaites shēmu, lietotāja pienākums ir samaksāt par neuzskaitīto elektroenerģiju un pakalpojumiem šo noteikumu 111. vai 112.punktā minētajā kārtībā un segt izdevumus par komercuzskaites izbūvi sistēmas operatoram brīvi pieejamā vietā, kas nepārsniedz faktiskos izdevumus ēkas ievada un komercuzskaites rekonstrukcijai.

61. Ja, pārbaudot lietotāja elektroietaises sistēmas, operators konstatē bojājumus elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātā, sistēmas operators lietotājam uzstādīto elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu nodod ekspertīzei laboratorijā, kas akreditēta normatīvajos aktos atbilstības novērtēšanas jomā paredzētajā kārtībā. Ja ekspertīzē konstatē, ka bojājums elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātā radīts mākslīga pārsprieguma dēļ un tas samazina elektroenerģijas patēriņa rādījuma lielumu vai rada iespēju elektroenerģiju lietot bez maksas, lietotāja pienākums ir segt izdevumus, kas saistīti ar elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta atjaunošanu un atkārtotu verificēšanu. Lietotājam ir tiesības iepazīties ar sistēmas operatora sastādītajiem dokumentiem un laboratorijas atzinumu.

62. Lietotājs pats pieņem lēmumu par nepieciešamo elektroapgādes drošumu, tas ir, nepieciešamību novērst elektroenerģijas piegādes pārtraukumus un savu elektroietaišu bojājumus, kas var rasties atsevišķu elektroapgādes sistēmas elementu bojājumu, remonta vai plānoto atslēgumu laikā.

63. Lietotājs, kura elektroietaisēm nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, sprieguma iekritumi un pārspriegumi, veic papildpasākumus nepieciešamā elektroapgādes drošuma sasniegšanai. Rezerves pieslēgumu, neatkarīgu barošanas avotu un spriegumu stabilizējošās ierīces, kā arī pārslēgšanas automātiku uzstāda un ierīko par lietotāja līdzekļiem.

64. Lietotājs drīkst pieprasīt, lai sistēmas operators atslēdz savas elektroietaises uz elektroietaišu piederības robežas, pārtraucot elektroapgādi uz noteiktu laiku uzturēšanas darbu veikšanai lietotāja elektroietaisēs. Ja šāda atslēgšana ietekmē citu elektroenerģijas lietotāju vai apakšlietotāju elektroapgādi, lietotājam, kurš pieprasa atslēgšanu, pieprasījums rakstiski jāsaskaņo ar visiem šiem lietotājiem vai apakšlietotājiem.

65. Ja elektroietaišu atslēgšanu uz noteiktu laiku pieprasa mājsaimniecības lietotājs un cita persona ir izteikusi vēlmi šajā objektā lietot un apmaksāt elektroenerģiju, tad sistēmas operators ir tiesīgs nepārtraukt elektroenerģijas piegādi, ja nepastāv tehniski šķēršļi.

66. Lietotājam ir tiesības pieprasīt un sistēmas operatoram ir pienākums sniegt nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar piekļuvi sistēmai, sistēmas pakalpojumu un balansēšanas pakalpojuma izmantošanu, norēķiniem, kā arī ar neparedzētiem elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem un to novēršanas gaitu.

67. Izmantojot sistēmas operatora sniegtos sistēmas pakalpojumus, lietotājam ir pienākums:

67.1. ievērot atļauto slodzi un elektroenerģijas lietošanas nosacījumus. Dzīvokļiem un mājsaimniecībām atļautā elektriskā slodze ir ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva, kas nepārsniedz 16 ampēru, ja līgumā ar sistēmas operatoru nav noteikts citādi, bet 3 x 220 voltu tīklā atļautā maksimālā slodze ir 10 ampēru;

67.2. pēc sistēmas operatora pieprasījuma izstrādāt un veikt regulēšanas pasākumus elektriskās slodzes samazināšanai un izpildīt sistēmas operatora prasību samazināt elektrisko slodzi vai elektroenerģijas patēriņu ārkārtējā situācijā vai tādas enerģētiskās krīzes laikā, kas izsludināta Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā;

67.3. 10 dienu laikā iesniegt sistēmas operatoram iesniegumu par nepiegādāto elektroenerģiju vai neatbilstošas kvalitātes elektroenerģijas piegādi, kas notikusi, lietotājam izpildot šo noteikumu 67.2.apakšpunktā minēto sistēmas operatora prasību;

67.4. lietotāja tīklam pieslēgt un lietot tikai tādas elektroiekārtas, kas neizraisa nepieļaujamas elektroenerģijas kvalitātes izmaiņas sistēmas operatora tīklā vai elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta bojājumus. Nodrošināt lietotāja elektroiekārtu pieslēgšanu atbilstoši elektroiekārtu ražotāja noteiktajai ekspluatācijas instrukcijai;

67.5. laikus un pilnā apmērā norēķināties ar sistēmas operatoru vai viņa pilnvarotu personu par saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem;

67.6. nekavējoties ziņot sistēmas operatoram par sistēmas operatora elektroietaisēs konstatētiem bojājumiem vai reāliem apdraudējumiem;

67.7. bez pamatojuma nepieprasīt, lai tiktu mainīts plānotā atslēguma laiks, ja par atslēgumu ir brīdināti citi lietotāji un tas ietekmē citu lietotāju elektroapgādi;

67.8. nodrošināt sistēmas operatora pilnvarotu personu netraucētu pieeju komercuzskaites mēraparātiem un piekļuvei pieejamām pirmsuzskaites elektroietaisēm;

67.9. norēķināties par patērēto reaktīvo enerģiju, ja tg φ ir lielāks par 0,4 (jaudas koeficients cos φ < 0,929), atbilstoši maksai 0,004 EUR/kVArh – lietotājiem, kuru elektroietaises pieslēgtas vismaz sešu kilovoltu spriegumam ar atļauto slodzi 100 kilovatu un lielāku, vai pārējiem lietotājiem ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu 200 ampēru un lielāku;

67.10. samaksāt operatora izrakstīto rēķinu saskaņā ar norēķinu periodā konstatēto faktisko maksimālo slodzi, ja sistēmas operators, pamatojoties uz mēraparātu rādījumiem, konstatē, ka faktiskā slodze pārsniedz līgumā noteikto lietotājam, kura elektroietaises pieslēgtas vismaz sešu kilovoltu spriegumam. Ja norēķinu periodā lietotājs vienlaikus pārsniedz atļautās slodzes lielumu vairāk nekā par 10 %, sistēmas operatoram ir tiesības izrakstīt un lietotājam ir pienākums samaksāt rēķinu saskaņā ar atļauto slodzi, kā arī trīskāršā apmērā par norēķinu periodā konstatēto pārsniegto slodzes lielumu;

67.11. noslēgt balansēšanas pakalpojuma līgumu ar pārvades sistēmas operatoru vai balansēšanas pakalpojuma sniedzēju, ja lietotājs ir elektroenerģijas tirgus dalībnieks;

67.12. vienoties ar balansēšanas pakalpojuma sniedzēju par kārtību, kādā var tikt veiktas fiksētās elektroenerģijas piegādes, ja lietotājs ir elektroenerģijas tirgus dalībnieks.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.828)

68. Lietotājam ir tiesības mainīt sistēmas pakalpojumu līgumā noteikto atļauto maksimālo slodzi, vienojoties ar sistēmas operatoru un uzrādot īpašumtiesības vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus uz elektroenerģiju patērējošo objektu.

69. Lietotājam ir aizliegts nodot reaktīvo enerģiju sistēmas operatora tīklā. Ja sistēmas operators konstatē reaktīvās enerģijas nodošanu sistēmā, lietotājiem, kuru elektroietaises pieslēgtas vismaz sešu kilovoltu spriegumam ar atļauto slodzi 100 kilovatu un lielāku, vai pārējiem lietotājiem ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu 200 ampēru un lielāku ir pienākums samaksāt par visu sistēmas operatora tīklā nodoto reaktīvo enerģiju atbilstoši maksai 0,013 EUR/kVArh.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.828)

70. Lietotājiem, kuri pa savā īpašumā vai valdījumā esošajiem elektrotīkliem piegādā elektroenerģiju apakšlietotājiem, attiecībā pret apakšlietotājiem ir sistēmas operatora pienākumi un atbildība, bet apakšlietotājiem – lietotāju pienākumi un atbildība.

71. Lietotājs, kurš pa savā īpašumā vai valdījumā esošajiem elektrotīkliem piegādā elektroenerģiju apakšlietotājiem un nav elektroenerģijas tirgotājs vai sistēmas operators, drīkst iekasēt no apakšlietotājiem pamatotas elektrotīklu uzturēšanas izmaksas, kas nepārsniedz 10 % no tā sistēmas operatora noteiktā elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifa, kura sistēmai ir pieslēgtas lietotāja elektroietaises.

72. Personai, kas ir pilngadīga un dzīvo mājsaimniecības lietotāja objektā (īrnieks, apakšīrnieks, laulātais, cits ģimenes loceklis), kopā ar lietotāju ir solidāra mantiskā atbildība par šajā objektā izlietoto elektroenerģiju.

73. Ja sistēmas operatoram vai tirgotājam ar lietotāju nav noslēgts līgums par elektroenerģijas piegādi objektam vai līgums zaudējis spēku, vai atzīts par spēkā neesošu, tad par laika periodā, kurā nav bijis spēkā esoša līguma, izlietotās elektroenerģijas samaksu ir atbildīgs šā objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

74. Apakšlietotājs var kļūt par lietotāju, pieprasot licencētam sistēmas operatoram elektroenerģijas pieslēgumu. Šādā gadījumā tam ir pienākums saskaņot pieslēguma izbūvi ar to īpašumu īpašniekiem, kuros paredzēts veikt pieslēguma izbūvi.

75. Ja kādas personas īpašumā vai valdījumā esošajās ēkās izvietotās elektroietaises tiek izmantotas gan paša, gan citu sistēmas operatora lietotāju elektroapgādei, šo elektroietaišu uzturēšanu nodrošina attiecīgās ēkas īpašnieks vai valdītājs. Veicot sistēmas operatora ārējo elektrotīklu rekonstrukciju vai palielinot pieprasīto pieslēguma jaudu, lietotāju elektroietaises dažādu īpašnieku ēkās pieslēdz sistēmas operatora elektrotīklam bez citu personu īpašumā esošu elektroietaišu izmantošanas.

VI. Elektroenerģijas piegādes pārtraukšana un līguma laušana

76. Sistēmas operators drīkst bez brīdinājuma atslēgt lietotāja elektroietaisi šādos gadījumos:

76.1. ja elektroietaise ir pieslēgta patvaļīgi vai bez sistēmas operatora reģistrētiem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem vai tie ir patvaļīgi noņemti vai bojāti, vai ir konstatēti citi pārkāpumi, kuru dēļ ir samazināts faktiski patērētās elektroenerģijas apjoms vai radīta iespēja elektroenerģiju lietot bez maksas;

76.2. uz bojājumu novēršanas laiku, ja nepieciešams veikt neatliekamus pasākumus elektrotīklu bojājumu novēršanā vai avārijas seku likvidācijā, iespēju robežās informējot par to lietotājus un paziņojot atslēgšanas iemeslus;

76.3. ja atbilstoši šo noteikumu 31.punktam ir uzstādīts priekšapmaksas elektroenerģijas skaitītājs un lietotājs ir patērējis visu iepriekš apmaksāto elektroenerģijas un sistēmas pakalpojumu apjomu.

77. Sistēmas operatoram ir tiesības, iepriekš brīdinot lietotāju, pilnīgi vai daļēji atslēgt viņa elektroietaises šādos gadījumos:

77.1. ja lietotājs līgumā noteiktajā termiņā nav samaksājis par izlietoto elektroenerģiju vai saņemtajiem sistēmas operatora pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm vai nav samaksājis priekšapmaksu, ja tirgotājs vai sistēmas operators lietotājam tādu ir pieprasījis, vai nav izdarījis maksājumus saskaņā ar šo noteikumu 113.punktā minētajiem rēķiniem;

77.2. ja nav izpildīti šo noteikumu 54.punktā minētie sistēmas operatora norādījumi par izmaiņām lietotāja elektroietaisē un tās apkalpošanā;

77.3. ja lietotāja vainas dēļ notiek elektroenerģijas piegādes kvalitātes pazemināšanās, kas traucē citu lietotāju vai sistēmas operatora elektroietaišu normālu darbu;

77.4. ja lietotājs kavē sistēmas operatora pilnvarota darbinieka piekļūšanu elektroenerģijas pirmsuzskaites ķēdēm un komercuzskaites mēraparātiem, lai veiktu to kontroli vai nomaiņu vai sistēmas operatora elektroietaišu apskati un remontu;

77.5. ja lietotājs neievēro sistēmas operatora noteiktos elektroenerģijas patēriņa vai atļautās slodzes ierobežojumus. Par atļautās slodzes un elektroenerģijas patēriņa ierobežojumu neievērošanu sistēmas operators drīkst atslēgt lietotāja elektroietaisi tādā apjomā, kāds ir tehniski iespējams un nepieciešams noteiktā patēriņa režīma ievērošanai. Ja lietotājs atkārtoti gada laikā neievēro sistēmas operatora noteiktos ierobežojumus vai atsakās atslēgt ierobežojumu ievērošanai nepieciešamās elektroiekārtas, sistēmas operators drīkst pilnībā atslēgt lietotāja elektroietaisi no elektrotīkla.

78. Par sistēmas pakalpojumu sniegšanas plānoto pārtraukšanu sakarā ar sprieguma atslēgšanu uz laiku, lai veiktu plānotus darbus sistēmas operatora elektrotīklā, lietotājs jābrīdina vismaz piecas dienas iepriekš. Ja sprieguma atslēgšana nepieciešama skaitītāja vai mērmaiņu pārbaudes vai nomaiņas veikšanai un atslēgšanas laiks nepārsniedz 30 minūtes, sistēmas operators brīdina lietotāju tieši pirms atslēgšanas. Ar lietotājiem, kuru elektroietaišu pieslēgums 6–20 kilovoltu vai 110 kilovoltu spriegumam nav saistīts ar citiem lietotājiem, plānotos atslēgšanas laikus saskaņo abpusēji. Ja nav iespējams vienoties, sistēmas operators atslēguma laiku nosaka patstāvīgi un izvēlas to pēc iespējas ārpus lietotāja darba laika, ņemot vērā, ka nav pieļaujams plānots dzīvojamo ēku atslēgums diennakts tumšajā laikā un ilgstošs atslēgums brīvdienās, kā arī tādu darbu veikšana, kuri rada pastiprinātu troksni laikā no 23.00 līdz 07.00, un paziņo par to lietotājiem.

79. Elektroenerģijas piegādes vai sistēmas pakalpojumu līgums zaudē spēku, ja elektroenerģijas piegāde un lietošana lietotāja objektā nav notikusi vairāk nekā gadu.

80. Publiskajam tirgotājam vai sistēmas operatoram ir tiesības, iepriekš brīdinot, vienpusēji izbeigt elektroenerģijas piegādes vai sistēmas pakalpojumu līgumu, ja:

80.1. elektroenerģijas piegāde lietotājam tiek pārtraukta šo noteikumu 77.1.apakšpunktā paredzētajos gadījumos;

80.2. ir saņemts citas personas pieprasījums par elektroenerģijas piegādi atbilstošajā objektā un publiskais tirgotājs vai sistēmas operators par to informējis lietotāju 15 dienas iepriekš, un lietotājs nav apliecinājis vēlmi turpināt līgumattiecības.

VII. Tirgotāja tiesības un pienākumi

81. Pirms darbības uzsākšanas sistēmas operatora licences darbības zonā tirgotājs slēdz sistēmas lietošanas līgumu ar sistēmas operatoru, vienojoties par nepieciešamo informācijas apmaiņu, kā arī sistēmas pakalpojumu samaksas kārtību.

82. Tirgotājs elektroenerģijas tirdzniecības līgumā norāda līguma spēkā stāšanās laiku, darbības termiņu, līguma pirmstermiņa laušanas kārtību, elektroenerģijas piegādes grafiku saskaņošanas kārtību, elektroenerģijas cenu vai tās noteikšanas formulu, norēķinu kārtību un kontaktpersonas. Ja paredzēta maksa par līguma pirmstermiņa laušanu, tā līgumā jānorāda skaidri un nepārprotami.

83. Uzsākot darbības elektroenerģijas tirgū, tirgotājam, aizsargājot galalietotāju intereses, ir pienākums:

83.1. informēt lietotāju par sevi, savu saimniecisko darbību, pieredzi un iespējām, kā arī sniegt citu lietotāja pieprasīto informāciju, lai varētu identificēt konkrēto elektroenerģijas tirgotāju;

83.2. neizmantot pret lietotāju metodes, kas liktu tam pieņemt lēmumu par darījumu bez būtiskas nepieciešamās informācijas, kā arī laika trūkuma apstākļos. Tirgotājam ir pienākums sniegt lietotājam visu nepieciešamo informāciju par piedāvāto darījumu un dot pietiekami daudz laika, lai lietotājs rūpīgi un bez steigas varētu iepazīties ar tirgotāja izteikto piedāvājumu;

83.3. prezentācijās un piedāvājumos sniegt lietotājam tikai korektus un pārbaudāmus salīdzinājumus par biznesa iespējām;

83.4. sagatavojot piedāvājumu lietotājam, neizmantot metodes (burtu izmērs, piezīmes, atrunas), kas var maldināt lietotāju par šādi noformētas informācijas faktisko nozīmīgumu piedāvājumā;

83.5. skaidri un nepārprotami norādīt piedāvājuma derīguma termiņu;

83.6. atsaucot spēkā esošu piedāvājumu, atlīdzināt otrai pusei visus tai radītos zaudējumus.

84. Ja tirgotājs savos prezentācijas materiālos, sarunās ar lietotājiem vai piedāvājumos izmanto informāciju saistībā ar sistēmas operatora pakalpojumu apjomu, kvalitāti, cenām vai citu līdzīgu informāciju, viņš atbild par izmantojamās informācijas precizitāti un pareizību.

85. Lai nodrošinātu savu atpazīstamību, tirgotājs:

85.1. piedaloties elektroenerģijas tirgū, veicot mārketinga pasākumus vai informatīva rakstura darbību, lieto elektroenerģijas tirgotāja reģistrā norādītos rekvizītus. Tirgotāja pārstāvji atsaucas uz reģistrēto tirgotāju, kuru viņi pārstāv un kura vārdā darbojas;

85.2. nodrošina šādu publiski pieejamu informāciju par sevi:

85.2.1. komersanta nosaukums;

85.2.2. elektroenerģijas tirgotāju reģistra numurs, izsniegšanas datums, derīguma termiņš;

85.2.3. tirgotāja tālruņa numurs, juridiskā adrese, elektroniskā pasta adrese;

85.2.4. tirgotāja pārstāvju – kontaktpersonu – saraksts.

86. Tirgotājs nodrošina lietotāja informācijas konfidencialitāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas nosaka fizisku un juridisku personu datu un komercnoslēpumu aizsardzību.

87. Tirgotājs vismaz sešas nedēļas iepriekš informē lietotāju par elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības termiņa beigām, izņemot gadījumus, ja elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības termiņš ir īsāks par sešām nedēļām.

88. Tirgotājam, iepriekš vienojoties ar sistēmas operatoru, ir tiesības sistēmas operatora vārdā slēgt sistēmas pakalpojumu līgumu ar lietotāju. Sistēmas operators visiem tirgotājiem nodrošina vienlīdzīgus pilnvarojuma nosacījumus.

89. Tirgotājam, iepriekš vienojoties ar sistēmas operatoru, ir tiesības sniegt pēdējo garantēto piegādi lietotājam – elektroenerģijas tirgus dalībniekam.

90. Elektroenerģijas tirdzniecības piedāvājumos šo noteikumu 13.punktā minētajiem lietotājiem, kuri vēlas kļūt par elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, tirgotājs ietver šādu informāciju:

90.1. elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības termiņš un līguma spēkā stāšanās datums;

90.2. elektroenerģijas cena, norēķinu veids, maksa par pirmstermiņa līguma laušanu, ja tāda paredzēta, gadījumi, kad tirgotājam iespējams izteikt pretenzijas vai no viņa saņemt kompensāciju, kā arī jautājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība;

90.3. elektroenerģijas kopējās prognozējamās izmaksas par 100 kilovatstundām vai mēneša vidējais elektroenerģijas patēriņš, izmaksu aprēķinā atsevišķi norādot elektroenerģijas cenu, maksu par sistēmas pakalpojumiem, obligātā iepirkuma komponentes un pievienotās vērtības nodokli;

90.4. no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas īpatsvars tirgotāja iepriekšējā gadā pārdotajā elektroenerģijas apjomā.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1520 redakcijā)

91. Slēdzot elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar šo noteikumu 13.punktā minētajiem lietotājiem:

91.1. tirgotājs nav tiesīgs slēgt līgumu ar lietotāju, ja līguma nosacījumi ir atšķirīgi no lietotājam izsniegtā piedāvājuma nosacījumiem, ja vien abas puses nevienojas par atšķirīgiem līguma nosacījumiem;

91.2. līgumā noteiktais elektroenerģijas tirdzniecības periods nedrīkst būt ilgāks par diviem gadiem;

91.3. līgumā ietverami nosacījumi, kas atļauj lietotājam pārtraukt līguma darbību, kā arī nosaka kārtību, kādā iesniedzams paziņojums par līguma pārtraukšanu. Līgumā skaidri un nepārprotami jānorāda kompensācijas apmērs, kas lietotājam jāmaksā, pārtraucot līguma darbību šādā veidā, ja šāda kompensācija līgumā ir paredzēta;

91.4. līgumā ietverami nosacījumi, kas atļauj lietotājam atkāpties no noslēgtā elektroenerģijas tirdzniecības līguma, par to paziņojot līdz kārtējā mēneša divdesmitajam datumam.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.579; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1520)

VIII. Sistēmas operatora pienākumi un tiesības

92. Sistēmas operatoram ir pienākums nodrošināt atbilstošu sistēmas pakalpojumu kvalitāti. Ja lietotājam netiek nodrošināta normatīvajos aktos un standartos, kas nosaka sprieguma kvalitātes raksturlielumus, noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstoša elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu kvalitāte, sistēmas operators piemēro pazeminātu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifu. Pazeminātu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķina, attiecīgajai lietotāju grupai noteiktā elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifa elektroenerģijas pārvadīšanas komponentei piemērojot koeficientu 0,5. Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, atļauto slodzi vai pārvades jaudas uzturēšanu un attīstību, ja tāda ir noteikta, paliek bez izmaiņām. Pazemināta elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifa piemērošanas kārtību izstrādā sistēmas operators un publicē to savā tīmekļa vietnē.

93. Sistēmas operatora elektroietaišu avārijas vai bojājuma gadījumā sistēmas operators nodrošina iespējami ātru (ne ilgāk kā 24 stundu laikā) bojājumu novēršanu.

94. Elektroapgādes pārtraukuma novēršanas laiks var pārsniegt šo noteikumu 93.punktā minēto laiku, ja:

94.1. bojājumi ir radušies stihiskas nelaimes vai nepārvaramas varas dēļ;

94.2. bojājumus nevar novērst lietotāja personāla vai trešo personu apzinātas vai neapzinātas darbības dēļ;

94.3. elektroenerģijas piegāde ir ierobežota vai pārtraukta atbilstoši ierobežojumu vai atslēguma grafikam Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā.

95. Ja bojājumu dēļ elektroapgāde ir pārtraukta vairāk nekā 5000 lietotājiem, sistēmas operators lietotājus informē, izmantojot plašsaziņas līdzekļus.

96. Sistēmas operatoram nav pienākuma nodrošināt elektroenerģijas piegādi un tas nav atbildīgs par elektroenerģijas piegādes līgumā noteikto elektroenerģijas kvalitāti laikposmā, kad lietotājs neievēro līgumā noteikto elektroenerģijas patēriņa režīmu vai izmanto elektroiekārtas, kas pasliktina elektroenerģijas kvalitāti.

97. Sistēmas operatora pienākums ir nodrošināt lietotāja teritorijā un telpās izvietoto savu elektroietaišu ekspluatāciju atbilstoši tādu normatīvo aktu prasībām, kuri nosaka elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumus.

98. Ja sistēmas operatora rīcībā ir informācija, kas norāda uz elektroenerģijas noplūdi lietotāja elektroietaisē un liecina par avārijas situāciju, un sistēmas operators ir pārliecināts par šīs informācijas patiesumu, sistēmas operatora pilnvarotiem darbiniekiem ir pienākums ziņot un pieaicināt Valsts policijas darbiniekus, lai likumā noteiktajā kārtībā jebkurā diennakts laikā iekļūtu lietotāja telpās vai teritorijā avārijas situācijas novēršanai. Sistēmas operators nekavējoties nodrošina lietotāja informēšanu par iekļūšanu tā teritorijā vai telpās.

99. Lietotāja teritorijā vai telpās izvietotu sistēmas operatora elektroietaišu plānotie remonta un ekspluatācijas darbi sistēmas operatoram jāveic, pēc iespējas mazāk traucējot lietotāja saimniecisko darbību. Par veicamajiem darbiem sistēmas operators informē lietotāju piecas dienas pirms darbu uzsākšanas. Lietotāja teritoriju un telpas, kurās izvietotas sistēmas operatora elektroietaises, sistēmas operators pēc darbu veikšanas sakārto atbilstoši to iepriekšējam stāvoklim.

100. Pirms lietotāja elektroietaises pieslēgšanas elektroenerģijas sistēmai sistēmas operatoram ir tiesības to apskatīt, lai pārliecinātos par elektroietaises atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par elektroietaišu ierīkošanu, un pieprasīt rakstisku apliecinājumu par elektroietaises gatavību sprieguma ieslēgšanai. Lietotāja elektroietaises apskate neuzliek sistēmas operatoram atbildību par tās darbību.

101. Sistēmas operatoram pēc elektroietaišu modernizācijas vai remonta jānodrošina visu pie attiecīgās elektroietaises agrāk pieslēgto lietotāju elektroietaišu pievienošana elektrotīklam.

102. Pēc lietotāja pieprasījuma sistēmas operators informē un konsultē lietotāju par pieslēguma izveidei nepieciešamo elektroietaišu ierīkošanas apjomiem un sagaidāmajām izbūves izmaksām, darbu organizācijas kārtību, kā arī par elektroenerģijas lietošanas, uzskaites, norēķinu un kvalitātes jautājumiem.

103. Sistēmas operatora pilnvaroti darbinieki, uzrādot dienesta apliecību, drīkst jebkurā diennakts laikā piekļūt lietotāja (vai jebkura īpašuma) teritorijā vai telpās izvietotām sistēmas operatora elektroietaisēm, piebraukt ar autotransportu un citiem tehniskajiem līdzekļiem, lai veiktu avārijas remontu, apskates vai operatīvos pārslēgumus. Pēc darbu veikšanas īpašumu pēc iespējas atjauno tā sākotnējā stāvoklī.

104. Avāriju novēršanas un avāriju seku likvidēšanas darbus savās elektroietaisēs, kas izvietotas lietotāja teritorijā vai telpās, sistēmas operators drīkst veikt jebkurā laikā, par to mutiski vai rakstiski informējot lietotāju.

105. Sistēmas operators uzskaita tā sistēmai pieslēgto galalietotāju elektroenerģijas patēriņam atbilstošās obligātā iepirkuma komponentes katrā norēķinu periodā, sniedz nepieciešamo informāciju publiskajam tirgotājam norēķinu veikšanai un norēķinās ar publisko tirgotāju par tā sistēmai pieslēgto galalietotāju elektroenerģijas patēriņam atbilstošajām komponentēm.

106. Sistēmas operators par samaksu nodrošina lietotāju ar viņam nepieciešamo informāciju par šā lietotāja elektroenerģijas patēriņu (informāciju iegūst no automatizētās elektroenerģijas uzskaites sistēmas), izņemot datus par lietotāja kopējo mēneša elektroenerģijas patēriņu.

107. Sistēmas operators par atlīdzību nodrošina tirgotājam – balansēšanas pakalpojuma sniedzējam – operatīvu informāciju par tā lietotāju elektroenerģijas patēriņu un slodzes profilu, ja šāda informācija ir sistēmas operatora rīcībā.

108. Ja, pārbaudot lietotāja elektroietaises, sistēmas operators konstatē, ka patvaļīgi ierīkots pievienojums pirmsuzskaites ķēdēm vai lietotājs elektroenerģiju lieto bez elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta un minēto darbību dēļ ir samazināts elektroenerģijas patēriņa rādījuma lielums vai radīta iespēja elektroenerģiju lietot bez maksas, sistēmas operators par konstatēto faktu sastāda aktu un pieprasa lietotājam un lieciniekiem sniegt paskaidrojumus.

109. Ja, pārbaudot lietotāja elektroietaises, sistēmas operators konstatē, ka ir mainīta elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta shēma vai elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts ir bojāts, vai ir bojātas vai norautas elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta vai pirmsuzskaites elektroaparātu plombas, vai ir izdarītas citas darbības, vai izmantotas palīgierīces, kuru dēļ ir samazināts elektroenerģijas patēriņa rādījuma lielums, vai radīta iespēja elektroenerģiju lietot bez maksas, sistēmas operators par konstatēto faktu sastāda aktu, pieprasa lietotājam un lieciniekiem sniegt paskaidrojumus un noņem elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu, bojātās plombas un palīgierīces, kuru dēļ ir samazināts elektroenerģijas patēriņa rādījuma lielums. Sistēmas operators elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu un bojātās plombas nodod ekspertīzei laboratorijā, kas akreditēta normatīvajos aktos atbilstības novērtēšanas jomā paredzētajā kārtībā. Lietotājam ir tiesības iepazīties ar sistēmas operatora sastādīto aktu un laboratorijas atzinumu.

110. Ja sistēmas operatoram rodas pamatotas aizdomas par patvaļīgu elektroenerģijas patēriņu lietotāja objektā, sistēmas operators par to informē Valsts policijas darbiniekus.

111. Ievērojot dokumentēto lietotāja komercuzskaites mēraparāta stāvokli un pārkāpuma faktu, kā arī liecinieku un lietotāju paskaidrojumus, ja tādi tiek sniegti, un ekspertīzes atzinumu (ja bija nepieciešams veikt ekspertīzi), sistēmas operators pārrēķina elektroenerģijas, sistēmas pakalpojumu, palīgpakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu apjomu par laikposmu no pēdējās sistēmas operatora veiktās lietotājam uzstādītā komercuzskaites mēraparāta pārbaudes dienas līdz pārkāpuma atklāšanas dienai (pieņemtais patvaļīga elektroenerģijas patēriņa laiks). Pārrēķinātais elektroenerģijas, sistēmas pakalpojumu, palīgpakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu apjoms nav lielāks, kā veicot pārrēķinu pēc pievienojuma maksimālās caurlaides spējas diennakts 24 stundu periodā.

112. Ja sistēmas operators konstatē iejaukšanos komercuzskaites mēraparāta darbībā, ko apstiprina ekspertīzes atzinums, vai pieslēgumu pirmsuzskaites ķēdēm un šīs darbības nebija iespējams atklāt, veicot kārtējo komercuzskaites mēraparāta kontroli, sistēmas operators ir tiesīgs pārrēķināt elektroenerģijas, sistēmas pakalpojumu, palīgpakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu apjomu par laikposmu līdz vienam gadam pēc pievienojuma maksimālās caurlaides spējas diennakts 24 stundu periodā neatkarīgi no iepriekšējo pārbaužu rezultātiem.

113. Sistēmas operators, veicot šo noteikumu 111. un 112.punktā minēto pārrēķinu lietotājiem – elektroenerģijas tirgus dalībniekiem –, elektroenerģijas cenu nosaka vidējās elektroenerģijas tirgus cenas apmērā.

114. Saskaņā ar veikto pārrēķinu sistēmas operators izraksta lietotājam rēķinu, kurā norāda maksājumu pārrēķinu, maksājamo summu un samaksas termiņu. Lietotājam ir pienākums laikus un pilnā apmērā norēķināties ar sistēmas operatoru.

115. Ja lietotājs – elektroenerģijas tirgus dalībnieks – laikus nesamaksā par sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem vai obligātā iepirkuma komponentēm, sistēmas operatoram ir tiesības pēc brīdinājuma atslēgt lietotāja elektroietaises, pilnīgi vai daļēji pārtraucot lietotāja elektroapgādi. Sistēmas operatoram ir pienākums atjaunot elektroapgādi piecu dienu laikā pēc tam, kad pilnā apmērā saņemta samaksa par sistēmas pakalpojumiem. Lietotājam, kurš maksājumus neveic laikus un kuram gada laikā tiek atkārtoti pārtraukta elektroapgāde, sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt segt ar atslēgšanu un pieslēgšanu saistītās izmaksas un elektroapgādi atjaunot pēc šo izmaksu segšanas, kā arī turpmāk pieprasīt veikt priekšapmaksu pilnā norēķinu perioda sagaidāmo maksājumu apmērā.

116. Sistēmas operatoram ir pienākums vienoties ar vienu elektroenerģijas tirgotāju, kurš sniegs pēdējo garantēto piegādi lietotājiem – elektroenerģijas tirgus dalībniekiem. Sistēmas operators savā tīmekļa vietnē atbilstoši šo noteikumu 85.2.apakšpunktam norāda informāciju par izvēlēto tirgotāju.

117. Nelielas sadales sistēmas operators ir tiesīgs pieprasīt publiskajam tirgotājam pārdot elektroenerģiju, kas nepieciešama tā sistēmai pieslēgto saistīto lietotāju apgādei. Sistēmas operators iesniedz publiskajam tirgotājam informāciju par saistīto lietotāju apgādei nepieciešamo elektroenerģijas apjomu un prognozējamo elektroenerģijas patēriņa grafiku katrā norēķinu periodā. Nelielas sadales sistēmas operators norēķinās ar publisko tirgotāju par katru obligātā iepirkuma komponenti un saņemto elektroenerģiju par cenu, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 129.punktu.

118. Sistēmas operators pārbauda lietotāju tiesības saņemt universālo pakalpojumu atbilstoši šo noteikumu 13.punktam un par to informē lietotāju un publisko tirgotāju.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.579 redakcijā)

IX. Tirgotāja maiņa

119. Šajā nodaļā noteiktie tirgotāja pienākumi un tiesības attiecas uz tirgotāju, kurš vienlaikus ir arī balansēšanas pakalpojuma sniedzējs.

120. Lietotājam ir tiesības mainīt tirgotāju mēneša pirmajā datumā.

121. Ja lietotājs izvēlējies citu elektroenerģijas tirgotāju, izvēlētā tirgotāja pienākums ir līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam pirms paredzētās tirgotāja maiņas paziņot sistēmas operatoram, ka noslēgta jauna vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību un iepriekšējā vienošanās tiek lauzta.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1520 redakcijā)

121.1 Lietotāja izvēlētajam tirgotājam līdz iepriekšējā mēneša 20.datumam pirms paredzētās tirgotāja maiņas ir tiesības atsaukt šo noteikumu 121.punktā minēto paziņojumu par tirgotāja maiņu.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1520 redakcijā)

122. Sistēmas operators pirms tirgotāja maiņas līdz iepriekšējā mēneša 25.datumam informē iepriekšējo tirgotāju par tirgotāja maiņu.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1520 redakcijā)

123. Tirgotājs ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms elektroenerģijas tirdzniecības līguma termiņa beigām informē sistēmas operatoru par elektroenerģijas piegādes izbeigšanas laiku.

124. Elektroenerģijas piegādi lietotājam, kuram ir beigušies visi tirdzniecības līgumi un kurš nav pārtraucis darbību elektroenerģijas tirgū, līdz jauna elektroenerģijas tirdzniecības līguma noslēgšanai pēdējās garantētās piegādes ietvaros veiks sistēmas operatora izvēlēts tirgotājs šo noteikumu 131.punktā noteiktajā kārtībā.

125. Lietotājam ir pienākums norēķināties ar iepriekšējo elektroenerģijas tirgotāju par piegādāto elektroenerģiju un segt līguma laušanas maksu, ja tāda ir paredzēta, atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līguma noteikumiem.

126. Sistēmas operators piecu darbdienu laikā pēc tirgotāja maiņas informē iepriekšējo un jauno tirgotāju par lietotāja patērēto elektroenerģiju.

127. Sistēmas operatoram pēc tirgotāja pieprasījuma ir jāsniedz informācija par lietotāja – tirgus dalībnieka – elektroenerģijas patēriņa un slodzes profila vēsturi, ja šāda informācija ir sistēmas operatora rīcībā un ja tirgotājs ir saņēmis lietotāja piekrišanu tās saņemšanai.

X. Pēdējā garantētā piegāde

128. Šo noteikumu 13.punktā minētajiem galalietotājiem ir tiesības pārtraukt darbību elektroenerģijas tirgū un saņemt elektroenerģiju no publiskā tirgotāja vai nelielas sadales sistēmas operatora kā pēdējā garantētā piegādātāja šo noteikumu 129. un 130.punktā noteiktajā kārtībā. Pārtraucot darbību elektroenerģijas tirgū, lietotājs norēķinās ar sistēmas operatoru par saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm un ar tirgotāju – par elektroenerģiju atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līguma noteikumiem.

129. Sistēmas operators nekavējoties norāda publiskajam tirgotājam laiku, kad publiskajam tirgotājam jāpārņem elektroenerģijas piegāde konkrētajam lietotājam. Elektroenerģijas piegāde šādam lietotājam sešus mēnešus no pārņemšanas brīža notiek par publiskā tirgotāja vai nelielas sadales sistēmas operatora noteiktu cenu, kura vismaz mēnesi pirms katra norēķinu perioda ir publicēta publiskā tirgotāja vai neliela sadales sistēmas operatora tīmekļa vietnē. Lietotājam ir pienākums samaksāt publiskā tirgotāja vai nelielas sadales sistēmas operatora rēķinus par elektroenerģijas piegādi, saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm.

130. Šo noteikumu 13.punktā minētais galalietotājs, kurš pārtraucis darbību elektroenerģijas tirgū, var kļūt par saistīto lietotāju un saņemt elektroenerģiju par tarifiem, kas noteikti Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajā kārtībā, pēc šo noteikumu 129.punktā minētā termiņa.

131. Ja lietotājam – elektroenerģijas tirgus dalībniekam – nav balansēšanas pakalpojuma līguma, elektroenerģijas piegāde šādam lietotājam notiek pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Pēdējās garantētās piegādes laikā spēku zaudē visi lietotāja noslēgtie elektroenerģijas tirdzniecības līgumi. Sistēmas operators nekavējoties norāda tā izvēlētajam tirgotājam laiku, kad viņam jāpārņem elektroenerģijas piegāde konkrētajam lietotājam. Elektroenerģijas piegāde šādam lietotājam notiek par tirgotāja noteiktu cenu, kura vismaz mēnesi pirms katra norēķina perioda ir publicēta tirgotāja tīmekļa vietnē. Lietotājam ir pienākums norēķināties ar sistēmas operatora izvēlēto elektroenerģijas tirgotāju par piegādāto elektroenerģiju.

XI. Noslēguma jautājumi

132. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumus Nr.793 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 118.nr.).

133. Šo noteikumu 13.punkts stājas spēkā 2012.gada 1.aprīlī. Līdz 2012.gada 31.martam universālo pakalpojumu ir tiesīgi saņemt visi mājsaimniecības lietotāji un elektroenerģijas lietotāji, kuru gada apgrozījums (vai bilances kopsumma) nepārsniedz septiņus miljonus latu un algoto darbinieku skaits ir mazāks par 50.

134. Līdz 2011.gada 31.decembrim sistēmas operators informē visus saistītos lietotājus, kuri, stājoties spēkā šo noteikumu 13.punktam, zaudēs tiesības saņemt universālo pakalpojumu, par elektroenerģijas piegādes līguma laušanu un par pienākumu noslēgt līgumus saskaņā ar šo noteikumu 34.punktu.

135. Līdz 2012.gada 1.martam publiskais tirgotājs iesniedz regulatoram apstiprināšanai elektroenerģijas piegādes tipveida līguma projektu un sistēmas operators – sistēmas pakalpojumu tipveida līguma projektu.

136. Līdz 2012.gada 1.jūlijam saistītais lietotājs, ievērojot elektroenerģijas piegādes līguma un šo noteikumu prasības, neslēdz atsevišķu sistēmas pakalpojumu līgumu ar sistēmas operatoru, saņemot sistēmas pakalpojumus un palīgpakalpojumus. Saistītais lietotājs, kurš nav noslēdzis atsevišķu sistēmas pakalpojumu līgumu ar sistēmas operatoru, turpina saņemt sistēmas pakalpojumus un palīgpakalpojumus, ievērojot elektroenerģijas piegādes līguma un šo noteikumu prasības.

137. Grozījumi šo noteikumu 13.2.apakšpunktā, kas nosaka elektroenerģijas lietotājus, kuri ir tiesīgi saņemt universālo pakalpojumu, stājas spēkā 2012.gada 1.novembrī. Līdz 2012.gada 31.oktobrim universālo pakalpojumu ir tiesīgi saņemt mājsaimniecības lietotāji un lietotāji, kuru visi pieslēgumi sistēmai vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

137.1. pieslēguma spriegums nepārsniedz 400 voltu;

137.2. ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nepārsniedz 100 ampēru.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.579 redakcijā)

138. Līdz 2012.gada 1.septembrim sistēmas operators informē visus saistītos lietotājus, kuri, stājoties spēkā grozījumiem šo noteikumu 13.2.apakšpunktā, zaudēs tiesības saņemt universālo pakalpojumu, par elektroenerģijas piegādes līguma spēka zaudēšanu un par pienākumu noslēgt līgumus saskaņā ar šo noteikumu 34.punktu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.579 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/72/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 914Pieņemts: 29.11.2011.Stājas spēkā: 15.12.2011.Zaudē spēku: 01.04.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 14.12.2011.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
241279
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.08.2012","iso_value":"2012\/08\/31","content":"<font class='s-1'>31.08.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2011","iso_value":"2011\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2011.-30.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)