Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.582

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā (prot. Nr.43 80.§)
Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovā­cijas” papildinājuma 2.3.prioritātes “Uzņēmējdarbības veicināšana” 2.3.1.pasākuma “Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes” 2.3.1.1.aktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” projektu iesniegumu atlases sesto un turpmākās kārtas (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Finansējumu šīs apakšaktivitātes ietvaros sniedz saskaņā ar:

2.1. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Regula Nr. 1407/2013), kā arī ievērojot Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā iekļautos ierobežojumus;

2.2. Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk – Regula Nr. 717/2014) šo noteikumu 10. punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem, kas darbojas atbilstoši NACE 2. red. A sadaļas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" 3. nodaļai "Zivsaimniecība", kā arī ievērojot Regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā iekļautos ierobežojumus.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.464 redakcijā)

3. Apakšaktivitātes mērķis ir atbalstīt ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes – ārējo mārketingu ārvalstīs – un pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicina Latvijas komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.889)

4. Apakšaktivitātes ietvaros sasniedzamais uzraudzības rādītājs līdz 2013.gadam ir vismaz 330 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsto atbalstīto projektu.

5. Noteikumos lietoti šādi termini:

5.1. individuālā vizīte – komersanta vai zemnieku vai zvejnieku saimniecības, vai kooperatīvās sabiedrības, tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vai atbilstīgās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (turpmāk – kooperatīvā sabiedrība), vizīte ārvalstī ar iepriekš sagatavotu vizītes programmu, lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu sadarbības partneriem, ko organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, biedrība vai nodibinājums, kura Latvijā reģistrēto biedru, dibinātāju vai dibinātāju biedru (komersantu un uzņēmumu) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 71 143 590 euro (tiek ņemts vērā arī to komersantu un uzņēmumu apgrozījums, kas nav projekta iesniedzēja biedri vai dibinātāji, bet ir biedri vai dibinātāji kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri) un kurš dibināts ne vēlāk kā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

5.2. kontaktbirža – pasākums izstādes vai konferences (semināra) ietvaros, lai komersants vai zemnieku vai zvejnieku saimniecība, vai kooperatīvā sabiedrība saskaņā ar plānu varētu tikties ar vairākām (vismaz divām) ārvalstu kompānijām (pasūtītājiem, iepircējiem), ko noteiktā laikā un vietā organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, biedrība vai nodibinājums, kura Latvijā reģistrēto biedru, dibinātāju vai dibinātāju biedru (komersantu un uzņēmumu) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 71 143 590 euro (tiek ņemts vērā arī to komersantu un uzņēmumu apgrozījums, kas nav projekta iesniedzēja biedri vai dibinātāji, bet ir biedri vai dibinātāji kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri) un kurš dibināts ne vēlāk kā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

5.3. tirdzniecības misija:

5.3.1. komersantu vai zemnieku vai zvejnieku saimniecību, vai kooperatīvo sabiedrību grupas (vismaz divu komersantu vai zemnieku vai zvejnieku saimniecību, vai kooperatīvo sabiedrību) vienota vizīte ārvalstī saskaņā ar iepriekš sagatavotu kopīgu un katram komersantam vai zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, vai kooperatīvajai sabiedrībai atsevišķi izstrādātu programmu, lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu sadarbības partneriem, ko organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, biedrība vai nodibinājums, kura Latvijā reģistrēto biedru, dibinātāju vai dibinātāju biedru (komersantu un uzņēmumu) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 71 143 590 euro (tiek ņemts vērā arī to komersantu un uzņēmumu apgrozījums, kas nav projekta iesniedzēja biedri vai dibinātāji, bet ir biedri vai dibinātāji kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri) un kurš dibināts ne vēlāk kā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Katra komersanta vai zemnieku vai zvejnieku saimniecības, vai kooperatīvās sabiedrības atsevišķo vizīšu programmas saturiski iekļaujas tirdzniecības misijas organizatora izstrādātajā kopīgajā grupas vizītes programmā, kurā ir atspoguļotas grupas kopīgās un individuālās tikšanās ar potenciālajiem ārvalstu sadarbības partneriem;

5.3.2. komersantu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, kooperatīvo sabiedrību, pašvaldību, ostu pārvalžu, publisko personu vai to iestāžu (tai skaitā atvasināto publisko personu, kas darbojas atbilstoši NACE 2. red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 72. nodaļas "Zinātniskās pētniecības darbs" un P sadaļas "Izglītība" 85.4. nodaļas "Augstākā izglītība" nosacījumiem), biedrību vai nodibinājumu dalība augstu Latvijas valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu sadarbības partneriem, ko organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.464 redakcijā)

6. Apakšaktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

7. Apakšaktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija. Sadarbības iestādes funkcijas veic Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.827; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

8. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

8.1. atbildīgā iestāde:

8.1.1. nodrošina apakšaktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu apakšaktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

8.1.2. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar apakšaktivitātes īstenošanu;

8.2. sadarbības iestāde:

8.2.1. izveido Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtēšanas komisiju un izstrādā vērtēšanas komisijas darbības kārtību;

8.2.2. pirms projektu iesniegumu pieņemšanas izstrādā, apstiprina un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī izstrādā un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu paraugu, tai skaitā starpposma un noslēguma pārskata veidlapu, tās aizpildīšanas kārtību un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

8.2.3. pēc vērtēšanas metodikas saskaņošanas ar atbildīgo iestādi veic projektu iesniegumu atlasi un nodrošina vērtēšanu;

8.2.4. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprinā­šanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzēju (turpmāk – projekta iesniedzējs);

8.2.5. slēdz vienošanos vai civiltiesisku līgumu (turpmāk – līgums) ar projekta iesniedzēju par projekta īstenošanu;

8.2.6. izvērtē un pieņem lēmumu par grozījumiem projektos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu;

8.2.7. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma nosacījumu izpildi;

8.2.8. pirms finansējuma piešķiršanas pārbauda personas vai saistīto personu grupas fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalsta apjomu saskaņā ar Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru, izņemot šo noteikumu 10. punktā minētos finansējuma saņēmējus, kas darbojas atbilstoši NACE 2. red. A sadaļas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" 3. nodaļai "Zivsaimniecība", kuriem saņemto de minimis atbalsta apjomu pārbauda saskaņā ar Regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru;

8.2.9. nodrošina apakšaktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu projektu līmenī, īstenojot Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

8.2.10. analizē problēmas apakšaktivitātes un projektu īstenošanā un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus, kā uzlabot apakšaktivitātes un projektu īstenošanu;

8.2.11. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasī­jumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

8.2.12. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar apakšaktivitātes ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem;

8.2.13. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.889; MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.109; MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.239; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.464)

9. Apakšaktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Apakšaktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 13 759 576 euro. Apakšaktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, ir 5 200 000 euro.

(MK 27.10.2015. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

II. Prasības projektu iesniedzējiem

10. Apakšaktivitātes ietvaros finansējumu var saņemt:

10.1. komersants;

10.2. biedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci komersanti vai uzņēmumi;

10.3. nodibinājums, kura dibinātāji vai dibinātāju biedri ir vismaz pieci komersanti vai uzņēmumi;

10.4. kooperatīvā sabiedrība, kurā apvienojušies vismaz trīs komersanti vai uzņēmumi;

10.5. publiskās personas vai to iestādes (tai skaitā atvasinātās publiskās personas, kas darbojas atbilstoši NACE 2. red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 72. nodaļas "Zinātniskās pētniecības darbs" un P sadaļas "Izglītība" 85.4. nodaļas "Augstākā izglītība" nosacījumiem), ja viss saņemtais finansējums tiek izmantots, lai samaksātu par šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētajām darbībām;

10.6. pašvaldība;

10.7. ostu pārvalde;

10.8. zemnieku un zvejnieku saimniecības.

(MK 14.02.2012. noteikumu Nr.109 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.637; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.464)

11. Ja projektu iesniedz partnerībā, par partneri var būt:

11.1. komersanti;

11.2. biedrības;

11.3. kooperatīvās sabiedrības;

11.4. publiskās personas vai to iestādes (tai skaitā atvasinātās publiskās personas, kas darbojas atbilstoši NACE 2. red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 72. nodaļas "Zinātniskās pētniecības darbs" un P sadaļas "Izglītība" 85.4. nodaļas "Augstākā izglītība" nosacījumiem);

11.5. pašvaldības;

11.6. ostu pārvaldes;

11.7. zemnieku un zvejnieku saimniecības.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.889 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.637; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.464)

12. Šo noteikumu 10.punktā minētās personas var iesniegt projektus individuāli vai partnerībā. Saistītās personas nevar iesniegt projektu iesniegumus partnerībā.

13. Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.239 redakcijā)

14. Projekta iesniedzējs var iesniegt projekta iesniegumu gan par šo noteikumu 21. punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, kurās plāno piedalīties, gan par darbībām, kurās ir jau piedalījies. Par jau veiktajām darbībām projekta iesniegums ir atbalstāms, ja tas iesniegts ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad noslēgusies konference, kontaktbirža, tirdzniecības misija, izstāde, individuālā vizīte vai ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana saskaņā ar ārvalstu mērķa tirgos noteiktajām prasībām.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.637 redakcijā)

15. Ja projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu par jau īstenotām atbalstāmajām darbībām, projekta iesniedzējs apliecina, ka tas nodrošinājis vizuālās identitātes prasības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par publicitāti Eiropas Savienības fondu jomā un ir nodrošinājis atsevišķu ar projekta īsteno­šanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā. Ja projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu par plānotajām atbalstāmajām darbībām, tam jānodrošina šajā punktā minēto prasību ievērošana projekta īstenošanas laikā.

16. Apakšaktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu, ja projektu īsteno kādā no neatbalstāmajām nozarēm (neatbalstāmo nozaru saraksts iekļauts šo noteikumu 1.pielikumā).

17. Ja kāda no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs, ir neatbalstā­ma un projekta iesniedzējs pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs nodrošina atbalstāmās nozares projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citu projekta iesniedzēja darbības nozaru finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.

18. Projekta iesniedzējs vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupa viena kalendāra mēneša ietvaros drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu ar neierobežotu skaitu atbalstāmo darbību. Nākamo projekta iesniegumu iesnie­dzējs var iesniegt pēc tam, kad ir noslēgts līgums par projekta īstenošanu vai pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu, vai izdots atzinums par lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacī­jumu neizpildi par iepriekšējā atlases kārtā iesniegto projekta iesniegumu.

19. Maksimāli pieļaujamo finansējuma apjomu vienam projekta iesnie­dzējam vai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu. Ja projektu iesniedz partnerībā, maksimāli pieļaujamā finansējuma apjoma ierobežojumi attiecas uz katru partneri atsevišķi.

20. Atbalstu var saņemt projekta iesniedzējs, kas atbilst šādām prasībām:

20.1. projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, vai tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

20.2. projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu;

20.3. projekta iesniedzējs sadarbības iestādei nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

20.4. projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

20.5. projekta iesniedzējs nav saņēmis vai neparedz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

20.6. projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

(MK 14.02.2012. noteikumu Nr.109 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.827; MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.239; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.464)

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

21. Finansējumu var saņemt šādām darbībām:

21.1. Latvijā reģistrētu komersantu, biedrību, nodibinājumu, kooperatīvo sabiedrību, pašvaldību, publisko personu un to iestāžu (tai skaitā atvasināto publisko personu, kas darbojas atbilstoši NACE 2. red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 72. nodaļas "Zinātniskās pētniecības darbs" un P sadaļas "Izglītība" 85.4. nodaļas "Augstākā izglītība" nosacījumiem), ostu pārvalžu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību dalībai starptautiskajās izstādēs un konferencēs (semināros) ārvalstīs, kas ir saistītas ar to saimnieciskās darbības nozari. Pašvaldība finansējumu dalībai starptautiskajās izstādēs un konferencēs (semināros) ārvalstīs var saņemt, ja dalība pasākumos veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju;

21.2. dalībai tirdzniecības misijās, kontaktbiržās un individuālās vizītēs pie partneriem mērķa tirgos ārvalstīs, kas saistītas ar finansējuma saņēmēja saimnieciskās darbības nozari. Pēc individuālās vizītes finansējuma saņēmējs sniedz pārskatu saskaņā ar sadarbības iestādes noteiktajām prasībām;

21.3. konferencēm (semināriem) par eksporta jautājumiem Latvijā, ko organizē biedrība, kuras Latvijā reģistrēto biedru (komersantu un uzņēmumu) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 71 143 590 euro (tiek ņemts vērā arī to komersantu un uzņēmumu apgrozījums, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri) un kura ir dibināta ne vēlāk kā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, ja:

21.3.1. plānotais dalībnieku skaits ir vismaz 15;

21.3.2. ārvalstu dalībnieku skaits vai lektoru skaits ir vismaz trīs;

21.4. (svītrots ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.889);

21.5. Latvijas komersantu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību un kooperatīvo sabiedrību ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai, lai apliecinātu, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai persona atbilst ārvalstu mērķa tirgos noteiktajām prasībām, ja šāda atbilstības novērtēšana ir obligāts priekšnosacījums produktu tirdzniecībai ārvalstu tirgos saskaņā ar ārvalstu normatīvajiem aktiem, kompetento iestāžu vai to sadarbības partneru prasībām, kuru apgrozījums pārsniedz 100 miljonus euro gadā. Finansējumu nevar saņemt par atbilstības novērtēšanu, kura nav obligāts priekšnosacījums produktu tirdzniecībai ārvalstu tirgos;

21.6. starptautiskām konferencēm (piemēram, semināriem, kongresiem, meistarklasēm, forumiem, kopsapulcēm, konkursiem) Latvijā, ko organizē biedrība, kuras Latvijā reģistrēto biedru (komersantu un uzņēmumu) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 71 143 590 euro (tiek ņemts vērā arī to komersantu un uzņēmumu apgrozījums, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri) un kura ir dibināta ne vēlāk kā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, ja:

21.6.1. konference ilgst ne mazāk kā divas dienas;

21.6.2. konferencē piedalās vismaz 150 ārvalstu dalībnieku, kas ir ne mazāk kā 60 % no kopējā pasākuma dalībnieku skaita;

21.6.3. vismaz 50 % dalībnieku pārstāv apstrādes rūpniecības, informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju, zinātniskās pētniecības, radošās industrijas un transporta un sakaru nozari.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.889; MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.109; MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.827; MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.239; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.637; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.464)

22. Apakšaktivitātes ietvaros netiek atbalstītas darbības, kas uzsāktas pirms šo noteikumu stāšanās spēkā un ir saistītas ar komersanta vai uzņēmuma importa apjomu palielināšanu, Latvijas tirgus apgūšanu vai nostiprināšanos tajā, kā arī konkurētspējas veicināšanu Latvijas tirgū.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.464 redakcijā)

23. Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir:

23.1. 90 % šo noteikumu 10. punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem, kas darbojas atbilstoši NACE 2. red. A sadaļas "Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība" 3. nodaļai "Zivsaimniecība", C sadaļas "Apstrādes rūpniecība" 10.1. nodaļai "Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana", 10.2. nodaļai "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana" vai 10.5. nodaļai "Piena produktu ražošana", no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.5. apakšpunktā minētajām darbībām, izņemot šo noteikumu 21.2. apakšpunktā minētās individuālās vizītes, kur pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 70 %;

23.2. 70 % pārējiem šo noteikumu 10. punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām šo noteikumu 21.1., 21.2. un 21.5. apakšpunktā minētajām darbībām;

23.3. 75 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētajām darbībām;

23.4. 50 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām šo noteikumu 21.6. apakšpunktā minētajām darbībām.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.464 redakcijā)

24. Viena biedrība var saņemt finansējumu šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētās konferences (semināra) organizēšanai ne biežāk kā divas reizes gadā, bet šo noteikumu 21.6. apakšpunktā minētās starptautiskās konferences (semināra, kongresa, meistarklases, foruma, kopsapulces, konkursa u. c.) organizēšanai – ne biežāk kā vienu reizi gadā.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.637 redakcijā)

24.1 Šo noteikumu 10.2. un 10.3.apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji nevar pieteikties uz finansējumu šās apakšaktivitātes ietvaros, ja par šo noteikumu 21.punktā minētajām darbībām tie saņem finansējumu arī 2.3.2.3.aktivitātes "Klasteru programma" ietvaros.

(MK 14.02.2012. noteikumu Nr.109 redakcijā)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

25. Šo noteikumu 21.1. un 21.2.apakšpunktā minētajām darbībām attiecināmas ir šādas izmaksas:

25.1. starptautiskās izstādes organizatora noteiktā reģistrācijas maksa;

25.2. tiešā organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos starptautiskajā izstādē, kontaktbiržā, tirdzniecības misijā vai individuālā vizītē, kura notiek ārpus Latvijas teritorijas, tai skaitā tiešā organizatora noteiktā maksa par kontaktbiržas, tirdzniecības misijas vai individuālās vizītes organizēšanu (Eiropas Savienības valstīs un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs ne vairāk kā 3 500 euro, bet ārpus Eiropas Savienības un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm ne vairāk kā 5 000 euro vienai atbalstāmajai darbībai vienam finansējuma saņēmējam);

25.3. organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos konferencē (seminārā), kas notiek ārvalstīs, ja sniedz prezentāciju par projekta iesniedzēja Latvijā ražotajām precēm un pakalpojumiem (ne vairāk kā 1 423 euro vienai konferencei (semināram));

25.4. organizatora noteiktā maksa par informācijas izvietošanu izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences katalogā;

25.5. starptautiskās izstādes vai konferences (semināra) organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu (šo noteikumu 10.1. un 10.8. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – ne vairāk kā 9 249 euro vienā izstādē vai konferencē (seminārā); partnerībā, kā arī pārējiem projektu iesniedzējiem – ne vairāk kā 18 497 euro vienā izstādē vai konferencē (seminārā)). Šajā apakšpunktā attiecināmi ir tiešie maksājumi starptautiskās izstādes organizatoram;

25.6. komandējuma (darba brauciena) izmaksas ne vairāk kā pieciem finansējuma saņēmēja darbiniekiem saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi. Kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus ne vairāk kā trīs dienas. Ja projekta iesniegumu iesniedz partnerībā, kā arī šo noteikumu 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6. un 10.7. apakšpunktā minētajā gadījumā, ierobežojums attiecas uz katru projektā iesaistīto partneri. Komandējuma (darba brauciena) attiecināmajās izmaksās ietilpst:

25.6.1. dienas nauda;

25.6.2. ar viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmantošanu saistītie izdevumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties). Viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu attiecināmās izmaksas tiek attiecinātas tikai par tām naktīm, kas atbilst komandējumā pavadīto dienu skaitam. Viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmaksas ir attiecināmas, arī izmantojot starpnieku pakalpojumus, ja pakalpojumi neietver komisijas maksu. Ja viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumus iegādājas, izmantojot ekonomiski izdevīgāka starpnieka pakalpojumus, lai pārliecinātos, ka netiek segta starpnieka komisijas maksa, sadarbības iestādē iesniedz starpnieka rēķinu, kurā atsevišķi norādīti tiešajiem pakalpojuma sniedzējiem veiktie maksājumi, starpnieka komisijas maksa, pievienotās vērtības nodoklis un cita sadarbības iestādes prasītā informācija;

25.6.3. izmaksas, kas saistītas ar ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties), līdz izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, konferences vai individuālās vizītes norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, konferences vai individuālās vizītes (ceļa (transporta) izdevumi). Ceļa (transporta) izdevumi ir attiecināmi, arī izmantojot starpnieku pakalpojumus, ja pakalpojumi neietver komisijas maksu. Ja ceļa (transporta) pakalpojumus iegādājas, izmantojot ekonomiski izdevīgāka starpnieka pakalpojumus, lai pārliecinātos, ka netiek segta starpnieka komisijas maksa, sadarbības iestādē iesniedz starpnieka rēķinu, kurā atsevišķi norādīti tiešajiem pakalpojuma sniedzējiem veiktie maksājumi, starpnieka komisijas maksa, pievienotās vērtības nodoklis un cita sadarbības iestādes prasītā informācija. Šo apakšpunktu nepiemēro Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajām tirdzniecības misijām ārvalstīs, kurās piedalās valsts augstākās amatpersonas;

25.6.4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajās tirdzniecības misijās ārvalstīs, kurās piedalās valsts augstākās amatpersonas, ir attiecināmas finansējuma saņēmēju lidojumu izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties), līdz tirdzniecības misijas norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas tirdzniecības misijas (ceļa (transporta) izdevumi);

25.6.5. izmaksas, kas saistītas ar transportu, tai skaitā autotransporta nomu, izņemot pievienotās vērtības nodokli, lai nokļūtu vai transportētu eksponātus un mārketinga materiālus līdz izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, konferences vai individuālās vizītes norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, konferences vai individuālās vizītes. Izmaksām jābūt ekonomiski pamatotām, un transportu, tai skaitā autotransporta nomu, nevar izmantot darbībām, kas nav saistītas ar šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām. Ja transportu nomā, izmantojot ekonomiski izdevīgāka starpnieka pakalpojumus, lai pārliecinātos, ka netiek segta starpnieka komisijas maksa, sadarbības iestādē iesniedz starpnieka rēķinus, kurā atsevišķi norādīti tiešajiem pakalpojuma sniedzējiem veiktie maksājumi, starpnieka komisijas maksa, pievienotās vērtības nodoklis un cita sadarbības iestādes prasītā informācija;

25.6.6. bagāžas, tai skaitā eksponātu, mārketinga materiālu, transportēšanas izdevumi līdz izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, konferences vai individuālās vizītes norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, konferences vai individuālās vizītes. Ja bagāžas transportēšanas pakalpojumus iegādājas, izmantojot ekonomiski izdevīgāka starpnieka pakalpojumus, lai pārliecinātos, ka netiek segta starpnieka komisijas maksa, sadarbības iestādē iesniedz starpnieka rēķinu, kurā atsevišķi norādīti tiešajiem pakalpojuma sniedzējiem veiktie maksājumi, starpnieka komisijas maksa, pievienotās vērtības nodoklis un cita sadarbības iestādes prasītā informācija;

25.6.7. komandējuma apdrošināšanas izmaksas un vienreizējās individuālās vai grupu vīzas izmaksas ne vairāk kā pieciem finansējuma saņēmēja darbiniekiem. Ja komandējuma apdrošināšanas un vīzas saņemšanas pakalpojumus iegādājas, izmantojot ekonomiski izdevīgāka starpnieka pakalpojumus, lai pārliecinātos, ka netiek segta starpnieka komisijas maksa, sadarbības iestādē iesniedz starpnieka rēķinu, kurā atsevišķi norādīti tiešajiem pakalpojuma sniedzējiem veiktie maksājumi, starpnieka komisijas maksa, pievienotās vērtības nodoklis un cita sadarbības iestādes prasītā informācija.

25.7. (svītrots ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.889);

25.8. projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

25.9. tulka pakalpojumu izmaksas (ne vairāk kā 400 euro dienā par mutisku tulkošanu un ne vairāk kā 1200 euro par materiālu rakstisku tulkošanu) starptautiskās izstādes, konferences, kontaktbiržas vai individuālās vizītes ietvaros.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1377; MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.889; MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.109; MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.827; MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.239; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.637; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.464)

25.1 Šo noteikumu 25.6.1.apakšpunktā minētās izmaksas vienpadsmitajā un turpmākajās atlases kārtās veic, izmantojot vienotas likmes maksājumus.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1377 redakcijā)

26. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 30 % no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtajā gadā konsolidētā apgrozījuma. Ja projekta iesniedzējs ir kooperatīvā sabiedrība, biedrība, nodibinājums, publiska persona vai tās iestāde (tai skaitā atvasināta publiska persona, kas darbojas atbilstoši NACE 2. red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 72. nodaļas "Zinātniskās pētniecības darbs" un P sadaļas "Izglītība" 85.4. nodaļas "Augstākā izglītība" nosacījumiem), pašvaldība vai ostu pārvalde vai projekta iesniegums iesniegts partnerībā, šo ierobežojumu rēķina no visu projektā iesaistīto kooperatīvo sabiedrību, biedrību, nodibinājumu, publisko personu vai to iestāžu (tai skaitā atvasinātu publisku personu, kas darbojas atbilstoši NACE 2. red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 72. nodaļas "Zinātniskās pētniecības darbs" un P sadaļas "Izglītība" 85.4. nodaļas "Augstākā izglītība" nosacījumiem), pašvaldību, ostu pārvalžu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību vai komersantu pēdējā noslēgtajā gadā konsolidētā apgrozījuma summas. Ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā mazāk nekā trīs gadus, iesniegtā projekta kopējās maksimāli attiecināmās izmaksas ir 5 692 euro ar nosacījumu, ka 30 % no projekta iesniedzēja konsolidētā apgrozījuma ir mazāk par 5 692 euro.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.464 redakcijā)

27. Šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minētās konferences (semināra) organizēšanai par eksporta jautājumiem attiecināmas ir šādas izmaksas:

27.1. nomas maksa par konferenču telpu īri un nepieciešamo tehnisko aprīkojumu (audiovizuālās iekārtas) (līdz 3 558 euro vienai konferencei (seminā­ram));

27.2. mārketinga pasākumu izmaksas (līdz 1 423 euro vienai konferencei (semināram)), ievērojot šādus nosacījumus:

27.2.1. tiek atbalstīta informācijas materiālu, bukletu un katalogu sagatavošana, tulkošana, maketēšana, iespiešana un pavairošana, ja informācijas materiālus izplata elektroniski vai drukātā formā uz papīra vai tam pielīdzināma materiāla un tie satur informāciju par finansējuma saņēmēju un tā Latvijā ražotajām precēm un pakalpojumiem;

27.2.2. netiek atbalstīti suvenīri, dāvanas, apģērbs un jebkuri citi mārketinga materiāli, kas nav elektroniski vai drukātā formā uz papīra vai tam pielīdzināma materiāla;

27.2.3. netiek atbalstīti mārketinga pasākumi latviešu valodā.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.239)

27.1 Šo noteikumu 21.5. apakšpunktā minētajā atbilstības novērtēšanā attiecināmas ir šādas ārpakalpojumu izmaksas (ne vairāk kā 25 000 euro vienam komersantam vai uzņēmumam gadā):

27.1 1. neatkarīgas trešās personas vai kompetentās iestādes pakalpojumu izmaksas, lai apliecinātu, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai persona atbilst ārvalstu mērķa tirgos noteiktajām prasībām;

27.1 2. ārvalstu potenciālo sadarbības partneru veikto Latvijas komersantu, kooperatīvo sabiedrību un uzņēmumu ražotņu un produktu atbilstības ekspertīžu izmaksas;

27.1 3. maksa par sertificēšanas centru un testēšanas laboratoriju pakalpojumiem;

27.1 4. ražotnes un katra produkta atzīšanas izmaksas (nodeva par dokumentiem);

27.1 5. potenciālo sadarbības partneru prasību un sagatavotās dokumentācijas tulkošanas izmaksas (ne vairāk kā 1200 euro).

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.464 redakcijā)

27.2 Ja šo noteikumu 27.1 punktā minētos pakalpojumus iegādājas, izmantojot ekonomiski izdevīgāka starpnieka pakalpojumus, lai pārliecinātos, ka netiek segta starpnieka komisijas maksa, sadarbības iestādē iesniedz starpnieka rēķinu, kurā atsevišķi norādīti tiešajiem pakalpojuma sniedzējiem veiktie maksājumi, starpnieka komisijas maksa, pievienotās vērtības nodoklis un cita sadarbības iestādes prasītā informācija.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.637 redakcijā)

27.3 Šo noteikumu 21.6. apakšpunktā minētās starptautiskās konferences (semināra, kongresa, meistarklases, foruma, kopsapulces, konkursa u. c.) organizēšanai attiecināmas ir šādas izmaksas (ne vairāk kā 60 000 euro vienai konferencei):

27.3 1. nomas maksa par starptautiskās konferences norisei nepieciešamo telpu īri un tehnisko aprīkojumu (audiovizuālās iekārtas), ievērojot samērīguma un lietderības principu;

27.3 2. ēdināšanas izdevumi starptautiskās konferences dalībniekiem konferences laikā, nepārsniedzot 20 euro vienai personai vienā ēdienreizē;

27.3 3. dalībai starptautiskajā konferencē pieaicināto lektoru honorāri, transporta un izmitināšanas izdevumi, ja tos apmaksājis projekta iesniedzējs un ja kopējie izdevumi par šo pozīciju nepārsniedz 996 euro dienā vienam lektoram, bet ne vairāk kā četras diennaktis;

27.3 4. starptautiskās konferences tulkošanas izdevumi un tulkošanas nodrošināšanai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma izmaksas;

27.3 5. starptautiskās konferences atpazīstamības nodrošināšanai pieaicināto ārvalstu publisko saziņas līdzekļu pārstāvju honorāri, transporta un izmitināšanas izdevumi, ja tos apmaksājis projekta iesniedzējs un ja kopējie izdevumi par šo pozīciju nepārsniedz 500 euro dienā vienam ārvalstu publisko saziņas līdzekļu pārstāvim, bet ne vairāk kā četras diennaktis;

27.3 6. projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.637 redakcijā)

28. Apakšaktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

28.1. šo noteikumu 25.punktā minētās izmaksas, ja tās radušās pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas;

28.2. pievienotās vērtības nodoklis;

28.3. izmaksas, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti;

28.4. izmaksas, kas saistītas ar komersanta vai uzņēmuma importa apjomiem, kā arī ar komersanta vai uzņēmuma izdevumiem importa operācijām;

28.5. projekta administratīvās izmaksas;

28.6. eksporta subsīdijas;

28.7. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas.

(Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.464)

29. Apakšaktivitātes ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, atbilst šajos noteikumos noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem, ir samērīgas un pamatotas un atbilst pareizas finanšu vadības principiem.

30. Finansējumu projektiem, ko piešķir šo noteikumu ietvaros, neapvieno ar finansējumu projektiem citu finansējuma programmu vai individuālo finansē­juma projektu ietvaros.

31. Projekta iesniegumā minētās darbības jāīsteno 12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

32. Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vienu reizi par visu apakš­aktivitātei pieejamo finansējumu, izsludinot ne mazāk kā 17 secīgas projektu iesniegumu atlases kārtas.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1377)

33. Projektu iesniegumu atlases kārta ir viens kalendāra mēnesis. Vienā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais finansējums sestajai, septītajai, astotajai, devītajai un desmitajai kārtai ir 1 252 128 euro, no 11. līdz 68. kārtai – 711 436 euro, no 69. līdz 78. kārtai – 1 000 000 euro, 79. kārtai – 3 133 415 euro. Projektu iesniegumus, kas iesniegti atlases kārtā, vērtē un savstarpēji salīdzina attiecīgās kārtas ietvaros. Ja kādā no projektu iesniegumu atlases kārtām līgumi netiek noslēgti par visu atlases kārtā pieejamo finansējumu, sadarbības iestāde pēc pēdējās izsludinātās projektu iesniegumu atlases kārtas izsludina jaunas projektu iesniegumu atlases kārtas par atlikušo finansējumu.

(MK 27.10.2015. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

34. Papildus attiecīgajā kārtā iesniegtajiem projektu iesniegumiem vērtē un kopā ar tiem savstarpēji salīdzina projekta iesniegumu, par kuru iepriekšējā atlases kārtā pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietie­kama finansējuma dēļ saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikuma 38.punktā minēto kritēriju (projekta iesniegumu nākamajā atlases kārtā iekļauj un vērtē, ja attiecīgais projekta iesniegums sadarbības iestādē iesniegts ne agrāk kā sešus kalendāra mēnešus pirms attiecīgās atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa). Ja projekta iesniedzējs nevēlas, ka projekta iesniegumu iekļauj nākamajā atlases kārtā, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ iesniedz sadarbības iestādē pieprasījumu neiekļaut attiecīgo projekta iesniegumu nākamajā atlases kārtā.

35. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu vai iesniegšanas izbeigšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

35.1. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;

35.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv).

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.239)

36. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi iepriekš, norādot projektu iesniegumu atlases ietvaros pieejamo finansē­jumu, projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei, atbildī­gajai iestādei un vadošajai iestādei.

37. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbī­bas iestādē iesniedz šādus dokumentus:

37.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums);

37.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

37.2.1. uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtību. Ja projekta iesniegumu iesniedz partnerībā vai šo noteikumu 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6. un 10.7. apakšpunktā minētie projekta iesniedzēji, uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu jāiesniedz par projektā iesaistītajiem komersantiem un ostu pārvaldēm;

37.2.2. ja projekta iesniegumu iesniedz partnerībā, kā arī ja projektu iesniedz šo noteikumu 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6. un 10.7.apakšpunktā minētie iesniedzēji, – katra partnera piekrišanas vēstuli projektā;

37.3. ja projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu par veiktām atbalstāmajām darbībām, papildus šo noteikumu 37.1. un 37.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

37.3.1. maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī par maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

37.3.2. maksājumus apliecinošos dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikuma 4.3.sadaļu.

(Grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.889; MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.109; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.464)

38. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Papīra formā noformētu projekta iesniegumu var iesniegt sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Elektroniska dokumenta formā noformētu projekta iesniegumu var iesniegt sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu.

39. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā caurauklotu, ar sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir informācija par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinā­jums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.

40. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē iesniedz elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi (veidlapa@liaa.gov.lv) aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu un visus pielikumā esošos dokumentus DOC, XLS vai PDF datņu formātā.

41. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, tam jāatbilst šādām prasībām:

41.1. tam jābūt izstrādātam un noformētam atbilstoši elektronisko dokumentu izstrādi un noformējumu regulējošo normatīvo aktu prasībām;

41.2. tam jābūt izstrādātam DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

41.3. projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināliem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tiem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

42. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks uz projekta iesnieguma veidlapas.

43. Ja pa pastu sūtītais projekta iesniegums ir nosūtīts vienā mēnesī, bet sadarbības iestādē saņemts citā mēnesī, projekta iesniegumu vērtē kopā ar tā mēneša projekta iesniegumiem, kurā projekta iesniegums ir saņemts sadarbības iestādē.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1377 redakcijā)

44. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, par iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad tas nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa, bet sadarbības iestādei pēc projekta iesniedzēja lūguma jāpamato, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

45. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt savu projekta iesnieguma oriģinālu vai tā atvasinājumu ar juridisku spēku līdz projekta vērtēšanas beigām, bet projekta apstiprināšanas gadījumā – līdz 2021.gada 31.decembrim.

46. Sadarbības iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam izsniedz uzreiz vai piecu darbdienu laikā pēc atlases kārtas beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

47. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestāde. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesnie­gumu vērtēšanu atbilstoši kvalitātes, neprecizējamiem atbilstības un neprecizēja­miem administratīvajiem kritērijiem, kā arī finansējuma piešķiršanas kritērijam nodrošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija):

47.1. komisijas sastāvā ir pārstāvji no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas;

47.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.827; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

48. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes izstrādāta un apstipri­nāta kārtība.

49. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minē­tajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajā aktā par kārtību, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

50. Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “jā” vai “nē” (“jā” – atbilst, “nē” – neatbilst). Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, vai ja minētā informācija nav salasāma, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

51. Vērtēšanas secība atbilstoši kritērijiem ir šāda:

51.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 35.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

51.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 35.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 12., 15., 16., 18. un 26.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst šiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina;

51.3. atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 18.punktā minētajam kritērijam vērtē, izmantojot šo noteikumu 1.pielikumā noteikto neatbalstāmo nozaru sarakstu;

51.4. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 12., 15., 16., 18., 26. un 35.punktā minētajiem kritērijiem, tā vērtēšanu turpina atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1.–11.punkts);

51.5. ja, vērtējot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1.–11.punkts), vairāki projekti saņem vienādu punktu skaitu, tad, sarindojot projektus, ievēro šādus principus:

51.5.1. augstāku novērtējumu saņem projekti ar lielāku iesaistīto sadarbības partneru skaitu;

51.5.2. ja vairākiem projektiem ir vienāds iesaistīto sadarbības partneru skaits, augstāku novērtējumu saņem projekti ar zemāku atbalsta intensitāti;

51.5.3. ja vairākiem projektiem ir vienāda finansējuma intensitāte, augstāku novērtējumu saņem projekti ar augstāku vidējo eksporta apjomu nozarē;

51.6. visiem iesniegtajiem projektu iesniegumiem, kas vērtēti atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem, vērtē atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 38.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

51.7. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 38.punktā minētajam kritērijam, to vērtē atbilstoši 3.pielikuma 39.punktā minētajam kritērijam;

51.8. atbilstību pārējiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tiem projektu iesniegumiem, kuri atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 39.punktā minētajam kritērijam.

(MK 14.02.2012. noteikumu Nr.109 redakcijā)

52. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja, vērtējot projektu iesniegumus, projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3. pielikuma 38. punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ. Attiecīgos lēmumus sadarbības iestādes vadītājs pieņem divu mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu atlases kārtas beigām, kurā projekta iesniegums iesniegts.

(MK 27.10.2015. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

53. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacī­jumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

54. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējoša informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 3.pielikuma 13., 14., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 36. un 37.punktā minētajiem kritērijiem, un termiņu, kādā informācija jāiesniedz.

(MK 14.02.2012. noteikumu Nr.109 redakcijā)

55. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par 12 darbdienām no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprinā­šanas ar nosacījumu parakstīšanas dienas.

56. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē vērtēšanai. Sadarbības iestāde izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un 10 darbdienu laikā sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai ja nosacījumi netiek izpildīti lēmumā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

57. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, vai apstiprināšanu ar nosacījumu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informāciju atbilstību vai neatbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem vienas darbdienas laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas nosūta arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi.

58. Šo noteikumu 55.punktā minēto termiņu lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu nepagarina.

VII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

59. Finansējuma saņēmēja pienākums ir mēneša laikā pēc sadarbības iestādes uzaicinājuma noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

60. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta īstenošanu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Ja projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu par jau veiktām atbalstāmajām darbībām, tas nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta īstenošanu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē (ja tāda ir) ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.

61. Finansējuma saņēmējs saņem finansējumu par plānotajām atbalstā­majām darbībām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

61.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi noslēdz līgumu par projekta īstenošanu;

61.2. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

61.3. ir sagatavots un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegts sadarbības iestādē noslēguma un, ja nepieciešams, starpposma pārskats un ir pievienotas dokumentu kopijas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādāto un apstiprināto izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

61.4. pēc sadarbības iestādes veiktās projekta īstenošanas pārbaudes un iesniegto noslēguma un, ja nepieciešams, starpposmu pārskatu pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām.

62. Finansējuma saņēmējs saņem finansējumu par jau veiktām atbalstāmām darbībām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

62.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi noslēdz līgumu par projekta īstenošanu;

62.2. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā;

62.3. pēc sadarbības iestādes veiktās projekta īstenošanas pārbaudes un iesniegtā maksājuma pieprasījuma pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām.

63. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējumu nosaka, pamatojoties uz noslēguma un, ja nepieciešams, starpposmu pārskatu.

64. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējumu, ja:

64.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

64.2. nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

64.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

64.4. projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

64.5. finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā apzināti ir sniedzis sadarbības iestādei nepatiesu informāciju.

65. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījuma vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskatu.

66. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījuma vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav nepamatoti augstas.

67. Sadarbības iestāde maksājumus veic ar bezskaidras naudas norēķinu atsevišķā projekta īstenošanai atvērtā finansējuma saņēmēja kontā, kuru finansējuma saņēmējs norāda starpposma vai noslēguma ziņojumā. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs visus maksājumus veic no šā konta.

(MK 21.09.2010. noteikumu Nr.889 redakcijā)

68. Ja projekta iesniegums iesniegts par plānotajām atbalstāmajām darbī­bām, projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt finansējumu:

68.1. individuāli iesniegtiem projektiem – ne vairāk kā divās daļās, kur starpposma maksājumu var saņemt par pilnu sešu mēnešu periodu, ja projekta īstenošanas ilgums ir ilgāks par sešiem mēnešiem;

68.2. partnerībā iesniegtiem projektiem – starpposma maksājumu var saņemt par pilnu triju mēnešu periodu vai tad, ja starpposma pārskatu iesniedz par summu, kas pārsniedz 28 457 euro.

(Grozīts ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.239)

69. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu pabeidz līdz 2015. gada 31. decembrim un 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas iesniedz sadarbības iestādē projekta noslēguma pārskatu.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.637 redakcijā)

69.1 Atbalsta sniedzējs informāciju par de minimis atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Regulu Nr. 1407/2013, uzglabā atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā noteiktajam.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.464 redakcijā)

69.2 Biedrības, kuru biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, kā arī pašvaldības nevar vienlaikus pretendēt uz atbalstu šādu programmu ietvaros:

69.2 1. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3. prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1. pasākuma "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes" 2.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" ietvaros;

69.2 2. rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam 3. prioritārā virziena "Kopējās ieinteresētības pasākumi" 4. pasākuma "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas" ietvaros.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.464 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 13.05.2014. noteikumu Nr.239 redakcijā)

70. To projektu iesniegumu īstenošanai un uzraudzībai, kas iesniegti saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.851 “Notei­kumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.prioritātes “Uzņēmējdarbības veicināšana” 2.3.1.pasākuma “Uzņēmējdarbī­bas atbalsta aktivitātes” 2.3.1.1.aktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.1.apakš­aktivitāti “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings””, piemēro minētos noteikumus.

71. Finansējumu šīs apakšaktivitātes ietvaros tiem projektu iesniedzējiem, kuri projektu iesniegumus iesnieguši līdz 2014. gada 15. maijam, piešķir saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 28. decembris, Nr. L 379). Lēmumu, kas paredzēts šo noteikumu 52. punktā, par šajā punktā minētajiem projektu iesniegumiem pieņem līdz 2014. gada 30. jūnijam.

(MK 13.05.2014. noteikumu Nr.239 redakcijā)

72. Šo noteikumu 23. punktā noteiktā atbalsta intensitāte tiek piemērota, sākot ar 77. atlases kārtu, tiem projekta iesniegumiem, par kuriem līdz 2015. gada 25. augustam nav pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.464 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582
Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts

(Pielikums grozīts ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.889; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.637; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.464)

Neatbalstāmo nozaru ierobežojumi ir attiecināmi uz komercsabiedrību ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus komercsabiedrības piedāvā tirgū, izņemot gadījumus, ja specifiski norādīts citādi.

I. Lauksaimniecības produktu ražošanas nozare

Ierobežojums attiecas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu.

II. Zivsaimniecības un akvakultūras nozare
(Nodaļa svītrota ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.464)

III. Ogļu rūpniecības nozare

Ogļu rūpniecība, uz ko attiecas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 2. panta 13. punkts.

Ogļu rūpniecības nozare ietilpst NACE 2. red. 05. nodaļā "Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve" (NACE 1.1. red. grupā 10.1 "Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija" un grupā 10.2 "Brūnogļu (lignīta) ieguve, apstrāde un aglomerācija").

IV. Alkoholisko dzērienu ražošanas nozare
(Nodaļa svītrota ar MK 21.09.2010. noteikumiem Nr.889)

V. Tabakas izstrādājumu ražošanas nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. 12.nodaļu “Tabakas izstrādājumu ražošana” (NACE 1.1.red. 16.nodaļa “Tabakas izstrādājumu ražošana”).

VI. Tirdzniecības nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. G sadaļu “Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts”, izņemot grupu 45.2 “Automobiļu apkope un remonts” (NACE 1.1.red. G sekcija “Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts”, izņemot grupu 50.2 “Automobiļu apkope un remonts” un grupu 52.7 “Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts”).

VII. Finanšu starpniecības nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. K sadaļu “Finanšu un apdrošināšanas darbības” (NACE 1.1.red. J sekcija “Finanšu starpniecība”).

VIII. Komercpakalpojumu nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. L sadaļu “Operācijas ar nekustamo īpašumu” un 77.nodaļu “Iznomāšana un ekspluatācijas līzings” (NACE 1.1.red. 70.nodaļa “Operācijas ar nekustamo īpašumu” un 71.nodaļa “Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana”).

IX. Azartspēļu nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. 92.nodaļu “Azartspēles un derības” (NACE 1.1.red. klase 92.71 “Azartspēles un derības”).

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582

(Pielikums MK 21.09.2010. noteikumu Nr.889 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.109; MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.827; MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.239; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.637; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.464)

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.582
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 14.02.2012. noteikumu Nr.109 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.05.2014. noteikumiem Nr.239; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.637; MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.464)

Darbības programmas nosaukums un numurs2.Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes nosaukums un numurs2.3.Uzņēmējdarbības veicināšana
Pasākuma nosaukums un numurs2.3.1.Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes
Aktivitātes nosaukums un numurs2.3.1.1.

2.3.1.1.1.

Ārējo tirgu apgūšana

Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings

Projektu atlases veidsAtklāta projektu atlase
Atbildīgā iestādeEkonomikas ministrija


KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Punktu skaits

Minimālais punktu skaits – 30 punktu (visu kritēriju kopsumma)

1.Projektā iesaistīto sadarbības partneru skaits 


min. – 5

1.1.Projektā ir iesaistīti vairāk nekā 10 komersantu vai uzņēmumu

10

 
1.2.Projektā ir iesaistīti 6–10 komersanti vai uzņēmumi

8

 
1.3.Projektā ir iesaistīti 1–5 komersanti vai uzņēmumi vai projekts netiek ieviests partnerībā

5

 
2.Ārējā mārketinga aktivitāte

 


min. – 2

2.1.Projektā ir paredzēta uz eksportu vērsta starptautiska semināra vai konferences organizēšana starptautiskas izstādes ietvaros (iesniegt var tikai biedrība, kurai ir vismaz pieci biedri – komersanti vai uzņēmumi)

5

 
2.2.Projektā ir paredzēta starptautiska semināra vai konferences organizēšana par eksporta jautājumiem ārpus starptautiskas izstādes (iesniegt var tikai biedrība, kurai ir vismaz pieci biedri – komersanti vai uzņēmumi)

4

 
2.3.Projektā ir paredzēta dalība starptautiskā izstādē vai atbilstības novērtēšana ārvalstu mērķa tirgos noteiktajām prasībām

3

 
2.4.Projektā ir paredzēta dalība starptautiskā tirdzniecības misijā, kontaktbiržā, individuālā vizītē

2

 

3.Projekta aktivitātes (atbalstāmā aktivitāte – semināra vai konferences organizēšana, dalība starptautiskā izstādē, starptautiskā tirdzniecības misijā, kontaktbiržā, individuālā vizīte, atbilstības novērtēšana ārvalstu mērķa tirgos noteiktajām prasībām)

N
min. – 1

3.1.Projektā paredzētas vismaz piecas atbalstāmās aktivitātes

5

3.2.Projektā paredzētas 2–4 atbalstāmās aktivitātes

3

3.3.Projektā paredzēta viena atbalstāmā aktivitāte

1

4.Eksporta tirgi

N
min. – 5

4.1.Ārējā mārketinga pasākums notiks ārpus Eiropas Savienības

10

4.2.Ārējā mārketinga pasākums notiks Eiropas Savienībā

8

4.3.Ārējā mārketinga pasākums notiks Latvijā

5

5.Pievienotā vērtība

N
min. – 5

5.1.Pievienotā vērtība nozarē, kurā darbojas projekta iesniedzējs, pārsniedz 120 % no Latvijas vidējā rādītāja

10

5.2.Pievienotā vērtība nozarē, kurā darbojas projekta iesniedzējs, ir 80–120 % no Latvijas vidējā rādītāja

8

5.3.Pievienotā vērtība nozarē, kurā darbojas projekta iesniedzējs, ir mazāka par 80 % no Latvijas vidējā rādītāja

5

6.Nozares vidējais eksporta apjoms, kurā darbojas projekta iesniedzējs, pēdējo triju gadu laikā. Ja projekta iesniedzēja gada pārskatā ir pieejami dati par eksportu pēdējo triju gadu laikā un projekta iesniedzēja rādītāji ir augstāki nekā nozares vidējie rādītāji, tiek ņemti vērā dati no gada pārskata

N
min. – 5

6.1.Nozare vai uzņēmums eksportē vairāk nekā 69 % saražotā

15

6.2.Nozare vai uzņēmums eksportē 60–69 % saražotā

12

6.3.Nozare vai uzņēmums eksportē 50–59 % saražotā

9

6.4.Nozare vai uzņēmums eksportē mazāk nekā 50 % saražotā

5

7.Tirgū tiek piedāvāts jauns produkts, tehnoloģija, dizains vai pakalpojums

N

min. – 0

7.1.Tirgū tiek virzīts jauns produkts, tehnoloģija, dizains vai pakalpojums, kurš ir radīts pēdējo triju gadu laikā, un autors ir skolēns, students vai jaunais profesionālis, kurš beidzis augstskolu pēdējo triju gadu laikā

5

7.2.Tirgū tiek virzīts jauns produkts, tehnoloģija, dizains vai pakalpojums, kurš ir radīts pēdējo triju gadu laikā

3

7.3.Tirgū tiek piedāvāti esoši produkti, tehnoloģijas, dizains vai pakalpojumi

0

KRITĒRIJI PA HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

8.Horizontālā prioritāte "Teritorijas līdzsvarota attīstība"

N

min. – 0

8.1.Projekta īstenošanas vieta ir īpaši atbalstāmajā teritorijā. Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus

10

8.2.Projekta īstenošanas vieta ir ārpus īpaši atbalstāmās teritorijas un ārpus Rīgas un Rīgas rajona. Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus

5

8.3.Projekta īstenošanas vieta ir Rīgā vai Rīgas rajonā. Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus

0

9.Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"

N

min. – 0

9.1.Pieprasītā finansējuma intensitāte. Samazinot intensitāti par vienu procentpunktu, tiek saņemts vērtējums – viens punkts. Ja pieprasītā finansējuma intensitāte tiek samazināta par vismaz 10 procentpunktiem, kritērijā saņem maksimālo novērtējumu. Aprēķinot pieprasītās finansējuma intensitātes samazinājumu, tiek ņemta vērā maksimālā finansējuma intensitāte, kura ir pieejama konkrētajam projektam

0–10

10.Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"

N
min. – 0

10.1.Projekta iesniedzējs darbojas informācijas tehnoloģiju nozarē (NACE 2.red. J sadaļas 62. un 63.nodaļa)

10

10.2.Projekta iesniedzējs darbojas citā nozarē

0

11.Horizontālā prioritāte "Ilgtspējīga attīstība"

N
min. – 0

11.1.Projekta iesniedzējs darbojas otrreizējās pārstrādes nozarē (NACE 2.red. E sadaļas 38.3.klase)

10

11.2.Projekta iesniedzējs darbojas citā nozarē

0

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji
12.Projekta iesniedzējs atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) komersants;

2) biedrība, kuras biedri ir vismaz pieci komersanti vai uzņēmumi;

3) nodibinājums, kura dibinātāji vai dibinātāju biedri ir vismaz pieci komersanti vai uzņēmumi;

4) kooperatīvā sabiedrība, kuras biedri ir vismaz trīs komersanti (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atbilstīgā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība) vai uzņēmumi;

5) publiska persona vai tās iestāde (tai skaitā atvasināta publiska
persona, kas darbojas atbilstoši NACE 2. red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 72. nodaļas "Zinātniskās pētniecības darbs" un P sadaļas "Izglītība" 85.4. nodaļas "Augstākā izglītība" nosacījumiem);

6) pašvaldība;

7) ostu pārvalde;

8) zemnieku vai zvejnieku saimniecība

N

13.Ja projektu iesniedz partnerībā, par partneri var būt:

1) komersanti;

2) biedrības;

3) kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un atbilstīgās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības);

4) publiska persona vai tās iestāde (tai skaitā atvasināta publiska persona, kas darbojas atbilstoši NACE 2. red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 72. nodaļas "Zinātniskās pētniecības darbs" un P sadaļas "Izglītība" 85.4. nodaļas "Augstākā izglītība" nosacījumiem);

5) pašvaldības;

6) ostu pārvaldes;

7) zemnieku vai zvejnieku saimniecības

Ja projektu iesniedz partnerībā, projekta iesniedzējs ir finansējuma saņēmējs

P

14.Projekta iesniedzējam un partneriem nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu

P

15.Projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, vai tas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru 

N

16.Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

N

Projekta iesnieguma atbilstība
Projekta nozare
17.Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir noteikta saskaņā ar NACE 2.red.

P

18.Nozare, kurā tiks īstenots projekts, nav normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktā neatbalstāmā nozare un darbība 

N

Projekta izmaksas
19.Projekta attiecināmās izmaksas atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajiem attiecināmo izmaksu veidiem

P

20.Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikto maksimālo finansējuma apjomu

P

21.Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus

P

22.Pieprasītais finansējuma apjoms ir aprēķināts pareizi un atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam finansējuma apjomam

P

23.Plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina (fiziski izmērāmu) rezultātu rašanos

P

24.Eksporta subsīdijas ir aizliegtas

P

Projekta atbilstības kritēriji
25.Projekta ieviešanas termiņš nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikto termiņu

P

26.Projekta mērķis atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim

N

27.Ja projektā ir ietverta uz eksportu vērsta starptautiska semināra vai konferences organizēšana, plānotais dalībnieku skaits ir vismaz 15

P

28.Ja projektā ir ietverta uz eksportu vērsta starptautiska semināra vai konferences organizēšana, plānotais ārvalstu dalībnieku vai lektoru skaits ir vismaz trīs

P

ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

29.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, tam ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā

P

30.Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

31.Projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām

P

32.Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

P

33.Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

P

34.Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir euro (EUR)

P

35.Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

36.Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

P

37.Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā, projekta iesnieguma veidlapa iesniegta arī elektroniskā veidā

P

FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

38.Projekta iesniegums atbilst 12., 15., 18., 26. un 35.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī 1.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz piecus punktus, 2.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz divus punktus, 3.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 4., 5. un 6.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz piecus punktus katrā un kopā ir saņēmis vismaz 30 punktu, vērtējot atbilstoši kvalitātes kritērijiem

N

39.Sarindojot 38.kritērijā ar "jā" novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma

N

* Piezīmes.

1. Projekta iesniegumu noraida (apzīmējums – N).

2. Pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošinās atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā (apzīmējums – P).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 582Pieņemts: 17.06.2009.Stājas spēkā: 03.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 02.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
194223
{"selected":{"value":"31.10.2015","content":"<font class='s-1'>31.10.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.10.2015","iso_value":"2015\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.08.2015","iso_value":"2015\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2015.-30.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2014","iso_value":"2014\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2014.-25.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.05.2014","iso_value":"2014\/05\/15","content":"<font class='s-1'>15.05.2014.-30.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-14.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2012","iso_value":"2012\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2012","iso_value":"2012\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2012.-11.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2010","iso_value":"2010\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2010.-29.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2009","iso_value":"2009\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2009.-06.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2009","iso_value":"2009\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2009.-17.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.10.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)