Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.889

Rīgā 2010.gada 21.septembrī (prot. Nr.48 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 102., 198.nr.; 2010, 10.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 3.punktā vārdus "tai skaitā vienotajos nacionālajos stendos";

1.2. svītrot 5.1.apakšpunktu;

1.3. izteikt 8.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.8. pirms finansējuma piešķiršanas pārbauda personas vai saistīto personu grupas fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto atbalstu saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1998/2006 un saņemto citu ierobežota apmēra atbalstu saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātu īpašu ekonomiskās krīzes situācijas atbalsta programmu ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru EUR 500 000 ekvivalentu latos vienam saimnieciskās darbības uzsācējam vai vienai ar saimnieciskās darbības uzsācēju saistīto personu grupai;";

1.4. aizstāt 9.punktā skaitli un vārdu "8 217 553 lati" ar skaitli un vārdu "12 433 911 latu";

1.5. izteikt 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10. Apakšaktivitātes ietvaros finansējumu var saņemt:

10.1. komersants;

10.2. biedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci komersanti;

10.3. kooperatīvā sabiedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci komersanti;

10.4. valsts vai pašvaldības iestāde, kas ir finansējuma saņēmēja projektā, kurā pārējie partneri ir komersanti, biedrības, kooperatīvās sabiedrības, pašvaldības vai ostu pārvaldes. Valsts vai pašvaldības iestāde var būt finansējuma saņēmēja, ja viss saņemtais finansējums tiek izmantots, lai apmaksātu šo noteikumu 21.1. un 21.2.apakšpunktā minētās darbības;

10.5. pašvaldība;

10.6. ostu pārvalde.

11. Ja projektu iesniedz partnerībā, par partneri var būt:

11.1. komersanti;

11.2. biedrības;

11.3. kooperatīvās sabiedrības;

11.4. valsts vai pašvaldības iestāde kā finansējuma saņēmēja;

11.5. pašvaldības;

11.6. ostu pārvaldes.";

1.6. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Projekta iesniedzējs var iesniegt projekta iesniegumu gan par šo noteikumu 21.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, kurās plāno piedalīties, gan par darbībām, kurās ir jau piedalījies. Par jau veiktajām darbībām projekta iesniegums ir atbalstāms, ja tas iesniegts ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc konferences (semināra), kontaktbiržas, tirdzniecības misijas vai izstādes noslēgšanās.";

1.7. izteikt 21.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. Latvijā reģistrētu komersantu, biedrību, kooperatīvo sabiedrību, pašvaldību un ostu pārvalžu dalībai starptautiskajās izstādēs un konferencēs (semināros) ārvalstīs. Pašvaldība finansējumu dalībai starptautiskajās izstādēs un konferencēs (semināros) ārvalstīs var saņemt, ja dalība pasākumos veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju;";

1.8. svītrot 21.2.apakšpunktā vārdus "un valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"";

1.9. svītrot 21.4.apakšpunktu;

1.10. izteikt 23.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1. 50 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām šo noteikumu 21.1. un 21.2.apakšpunktā minētajām darbībām;";

1.11. izteikt 25.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"25. Šo noteikumu 21.1. un 21.2.apakšpunktā minētajām darbībām attiecināmas ir šādas izmaksas:";

1.12. izteikt 25.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.2. organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos starptautiskajā izstādē, kontaktbiržā, tirdzniecības misijā, kura notiek ārpus Latvijas teritorijas, tai skaitā organizatora noteiktā maksa par kontaktbiržas, tirdzniecības misijas organizēšanu (ne vairāk kā 250 latu vienai atbalstāmajai darbībai vienam komersantam);";

1.13. izteikt 25.6.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"25.6. komandējuma (darba brauciena) izmaksas ne vairāk kā trim darbiniekiem saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi. Kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus ne vairāk kā trīs dienas. Ja projekta iesniegumu iesniedz partnerībā, kā arī šo noteikumu 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. un 10.6.apakšpunktā minētajā gadījumā, ierobežojums attiecas uz katru projektā iesaistīto partneri. Komandējuma (darba brauciena) attiecināmajās izmaksās ietilpst:";

1.14. izteikt 25.6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.6.3. ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas līdz izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences (ceļa (transporta) izdevumi). Ceļa (transporta) izdevumi ir attiecināmi, ja tie tiek iegādāti tieši no pakalpojuma sniedzēja (piemēram, aviokompānijas, dzelzceļa pārvadātāja), neizmantojot starpnieku pakalpojumus;";

1.15. svītrot 25.7.apakšpunktu;

1.16. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 30 % no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma. Ja projekta iesniedzējs ir kooperatīvā sabiedrība, biedrība, valsts vai pašvaldības iestāde, pašvaldība vai ostu pārvalde vai projekta iesniegums iesniegts partnerībā, šo ierobežojumu rēķina no visu projektā iesaistīto kooperatīvo sabiedrību, biedrību, valsts vai pašvaldības iestāžu, pašvaldību, ostu pārvalžu vai komersantu pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma summas. Ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā mazāk nekā vienu gadu pirms projekta iesniegšanas, iesniegtā projekta kopējās attiecināmās izmaksas atlases kārtas ietvaros nedrīkst pārsniegt 4 000 latu.";

1.17. izteikt 37.2.1. un 37.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.2.1. uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai uzskaites veidlapas par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību. Ja projekta iesniegumu iesniedz partnerībā vai šo noteikumu 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. vai 10.6.apakšpunktā minētie projekta iesniedzēji, uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu vai uzskaites veidlapas par saņemto de minimis un cita ierobežota apmēra atbalstu jāiesniedz par projektā iesaistītajiem komersantiem un ostu pārvaldēm;

37.2.2. partnerībā, kā arī šo noteikumu 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. un 10.6.apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju gadījumā - katra partnera piekrišanas vēstuli projektā;";

1.18. izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Sadarbības iestāde maksājumus veic ar bezskaidras naudas norēķinu atsevišķā projekta īstenošanai atvērtā finansējuma saņēmēja kontā, kuru finansējuma saņēmējs norāda starpposma vai noslēguma ziņojumā. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs visus maksājumus veic no šā konta.";

1.19. izteikt 1.pielikuma I nodaļu šādā redakcijā:

"I. Lauksaimniecības produktu ražošanas nozare

Ierobežojums attiecas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu.";

1.20. svītrot 1.pielikuma IV nodaļu;

1.21. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.22. izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

2. Projektu iesniegumiem, kas iesniegti no sestās līdz divdesmitajai projektu iesniegumu atlases kārtai, piemēro noteikumu prasības, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.KamparsEkonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra
noteikumiem Nr.889

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija
noteikumiem Nr.582

Ekonomikas ministrs A.Kampars2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra
noteikumiem Nr.889

"3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.jūnija
noteikumiem Nr.582

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas nosaukums un numurs 2. Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes nosaukums un numurs 2.3. Uzņēmējdarbības veicināšana
Pasākuma nosaukums un numurs 2.3.1. Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes
Aktivitātes nosaukums un numurs 2.3.1.1.

2.3.1.1.1.

Ārējo tirgu apgūšana

Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings

Projektu atlases veids Atklāta projektu atlase
Atbildīgā iestāde Ekonomikas ministrija

 

I. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

punktu skaits

minimālais punktu skaits - 30 punktu (visu kritēriju kopsumma)

1. Projektā iesaistīto sadarbības partneru skaits

N
Min. - 5

1.1. Projektā ir iesaistīts vairāk nekā 10 komersantu

10

1.2. Projektā ir iesaistīti 6-10 komersantu

8

1.3. Projektā ir iesaistīti 1-5 komersanti vai arī projekts netiek ieviests partnerībā

5

2. Ārējā mārketinga aktivitāte

N
Min. - 2

2.1. Projektā ir paredzēta uz eksportu vērsta starptautiska semināra vai konferences organizēšana starptautiskas izstādes ietvaros (iesniegt var tikai biedrība, kurai ir vismaz pieci biedri - komersanti)

5

2.2. Projektā ir paredzēta starptautiska semināra vai konferences organizēšana par eksporta jautājumiem ārpus starptautiskas izstādes (iesniegt var tikai biedrība, kurai ir vismaz pieci biedri - komersanti)

4

2.3. Projektā ir paredzēta dalība starptautiskā izstādē

3

2.4. Projektā ir paredzēta dalība starptautiskā tirdzniecības misijā vai kontaktbiržā

2

3. Projekta aktivitātes (atbalstāmā aktivitāte - semināra vai konferences organizēšana, dalība starptautiskā izstādē, starptautiskā tirdzniecības misijā vai kontaktbiržā)

N
Min. - 1

3.1. Projektā paredzētas vismaz piecas atbalstāmās aktivitātes

5

3.2. Projektā paredzētas 2-4 atbalstāmās aktivitātes

3

3.3. Projektā paredzēta viena atbalstāmā aktivitāte

1

4. Eksporta tirgi

N
Min. - 5

4.1. Ārējā mārketinga pasākums notiks ārpus Eiropas Savienības

10

4.2. Ārējā mārketinga pasākums notiks Eiropas Savienībā

8

4.3. Ārējā mārketinga pasākums notiks Latvijā

5

5. Pievienotā vērtība

N
Min. - 5

5.1. Pievienotā vērtība nozarē, kurā darbojas projekta iesniedzējs, pārsniedz 120 % no Latvijas vidējā rādītāja

10

5.2. Pievienotā vērtība nozarē, kurā darbojas projekta iesniedzējs, ir 80-120 % no Latvijas vidējā rādītāja

8

5.3. Pievienotā vērtība nozarē, kurā darbojas projekta iesniedzējs, ir mazāka par 80 % no Latvijas vidējā rādītāja

5

6. Nozares vidējais eksporta apjoms, kurā darbojas projekta iesniedzējs, pēdējo triju gadu laikā. Ja projekta iesniedzēja gada pārskatā ir pieejami dati par eksportu pēdējo triju gadu laikā un projekta iesniedzēja rādītāji ir augstāki nekā nozares vidējie rādītāji, tiek ņemti vērā dati no gada pārskata

N
Min. - 5

6.1. Nozare vai uzņēmums eksportē vairāk nekā 69 % saražotā

15

6.2. Nozare vai uzņēmums eksportē 60-69 % saražotā

12

6.3. Nozare vai uzņēmums eksportē 50-59 % saražotā

9

6.4. Nozare vai uzņēmums eksportē mazāk nekā 50 % saražotā

5

7. Tirgū tiek piedāvāts jauns produkts, tehnoloģija, dizains vai pakalpojums

N

Min. - 0

7.1. Tirgū tiek virzīts jauns produkts, tehnoloģija, dizains vai pakalpojums, kurš ir radīts pēdējo triju gadu laikā un kura autors ir skolēns, students vai jaunais profesionālis, kurš beidzis augstskolu pēdējo triju gadu laikā

5

7.2. Tirgū tiek virzīts jauns produkts, tehnoloģija, dizains vai pakalpojums, kurš ir radīts pēdējo triju gadu laikā

3

7.3. Tirgū tiek piedāvāti esoši produkti, tehnoloģijas, dizains vai pakalpojumi

0

Kritēriji pa horizontālajām prioritātēm
8. Horizontālā prioritāte "Teritorijas līdzsvarota attīstība"

N

Min. - 0

8.1. Projekta īstenošanas vieta ir īpaši atbalstāmajā teritorijā. Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus

10

8.2. Projekta īstenošanas vieta ir ārpus īpaši atbalstāmās teritorijas un ārpus Rīgas un Rīgas rajona. Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus

5

8.3. Projekta īstenošanas vieta ir Rīgā vai Rīgas rajonā. Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs ražo savu produkciju vai sniedz pakalpojumus

0

9. Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"

N

Min. - 0

9.1. Pieprasītā finansējuma intensitāte. Samazinot intensitāti par vienu procentpunktu, tiek saņemts vērtējums viens punkts. Ja pieprasītā finansējuma intensitāte tiek samazināta par vismaz 10 procentpunktiem, kritērijā saņem maksimālo novērtējumu. Aprēķinot pieprasītās finansējuma intensitātes samazinājumu, tiek ņemta vērā maksimālā finansējuma intensitāte, kura ir pieejama konkrētajam projektam

0-10

10. Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"

N
Min. - 0

10.1. Projekta iesniedzējs darbojas informācijas tehnoloģiju nozarē (NACE 2.red. J sadaļas 62. un 63.nodaļa)

10

10.2. Projekta iesniedzējs darbojas citā nozarē

0

11. Horizontālā prioritāte "Ilgtspējīga attīstība"

N
Min. - 0

11.1. Projekta iesniedzējs darbojas otrreizējās pārstrādes nozarē (NACE 2.red. E sadaļas 38.3.klase)

10

11.2. Projekta iesniedzējs darbojas citā nozarē

0

II. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji
12. Projekta iesniedzējs atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) komersants;

2) biedrība, kuras biedri ir vismaz pieci komersanti;

3) kooperatīvā sabiedrība, kuras biedri ir vismaz pieci komersanti;

4) valsts vai pašvaldības iestāde, kas ir finansējuma saņēmēja projektā, kurā pārējie partneri ir komersanti, biedrības vai kooperatīvās sabiedrības;

5) pašvaldība;

6) ostu pārvalde.

Ja projektu iesniedz partnerībā, projekta iesniedzējs ir finansējuma saņēmējs

N

13. Ja projektu iesniedz partnerībā, par partneri var būt:

1) komersanti;

2) biedrības;

3) kooperatīvās sabiedrības;

4) valsts vai pašvaldības iestāde kā finansējuma saņēmējs;

5) pašvaldības;

6) ostu pārvaldes

P

14. Projekta iesniedzējam un partneriem nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu

P

15. Projekta iesniedzējs un partneri nav atzīti par maksātnespējīgiem, tai skaitā neatrodas sanācijas vai tiesiskās aizsardzības procesā, to saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā un biedrību un nodibinājumu reģistrā pieejamo informāciju tie neatrodas likvidācijas procesā

N

Projekta iesnieguma atbilstība
Projekta nozare
16. Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir noteikta saskaņā ar NACE 2.red.

P

17. Nozare, kurā tiks īstenots projekts, nav normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktā neatbalstāmā nozare

N

Projekta izmaksas
18. Projekta attiecināmās izmaksas atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajiem attiecināmo izmaksu veidiem

P

19. Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikto maksimālo finansējuma apjomu

P

20. Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot aktivitātē noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus

P

21. Pieprasītais finansējuma apjoms ir aprēķināts pareizi un atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam finansējuma apjomam

P

22. Plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina (fiziski izmērāmu) rezultātu rašanos

P

23. Eksporta subsīdijas ir aizliegtas

P

Projekta atbilstības kritēriji
24. Projekta ieviešanas termiņš nepārsniedz normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteikto termiņu

P

25. Projekta mērķis atbilst normatīvajā aktā par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim

N

26. Ja projektā ir ietverta uz eksportu vērsta starptautiska semināra vai konferences organizēšana, plānots vismaz 15 dalībnieku

P

27. Ja projektā ir ietverta uz eksportu vērsta starptautiska semināra vai konferences organizēšana, plānotais ārvalstu dalībnieku vai lektoru skaits ir vismaz trīs

P

III. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

28. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, tam ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā

P

29. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

30. Projekta iesnieguma oriģināls ir ar sanumurētām lapām

P

31. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu

P

32. Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks

P

33. Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats (LVL)

P

34. Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

N

35. Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā datorrakstā

P

36. Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā, un, ja projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā, projekta iesnieguma veidlapa iesniegta arī elektroniskā veidā

P

IV. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

37. Projekta iesniegums atbilst šā pielikuma 12., 15., 17. , 25. un 34.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī 1.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz piecus punktus, 2.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz divus punktus, 3.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 4., 5. un 6.kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz piecus punktus katrā un kopā ir saņēmis vismaz 30 punktu, vērtējot atbilstoši kvalitātes kritērijiem

N

38. Sarindojot šā pielikuma 37.kritērijā ar "jā" novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma

N

Piezīmes.

1. Projekta iesniegumu noraida (apzīmējums - N).

2. Pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošinās atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā (apzīmējums - P)."

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 889Pieņemts: 21.09.2010.Stājas spēkā: 07.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 06.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
219071
07.10.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)