Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums

1.pants. Likuma uzdevums

Likums regulē tiesisko pamatu personas vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai.

2.pants. Vārda un uzvārda maiņas iemesli

(1) Vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no šādiem iemesliem:

1) vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;

2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;

3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;

4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;

5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu;

6) personai mainīts dzimums;

7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;

8) persona vēlas iegūt mātes vai tēva uzvārdu.

(2) Šā panta pirmās daļas 7.punktā minētajā gadījumā vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) var mainīt arī nepilngadīga persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.07.2021. likumu, kas stājas spēkā 05.08.2021.)

3.pants. Tautības ieraksta maiņas iemesli

(1) Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.

(2) Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas, ievērojot šā panta pirmās daļas nosacījumus.

(3) Persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu "latvietis" vai "lībietis (līvs)", ievērojot šā panta pirmās un otrās daļas nosacījumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.09.2016. likumu, kas stājas spēkā 13.10.2016.)

4.pants. Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesniegums

(1) Persona, kura vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļai (turpmāk — nodaļa) vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam (turpmāk — departaments) attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņas iemeslu (turpmāk — iesniegums).

(2) Nepilngadīga persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu.

(3) Ja nepilngadīga persona nav sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumu šā likuma 2.panta pirmās daļas 7.punktā minētajā gadījumā iesniedz tās tēvs vai māte, vai aizbildnis.

(4) (Izslēgta ar 22.01.2015. likumu)

(5) Persona, kura atrodas ārvalstī, iesniegumu iesniedz Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā pārsūtīšanai departamentam.

(6) Ministru kabinets nosaka iesnieguma veidlapas paraugu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.01.2015. un 06.07.2021. likumu, kas stājas spēkā 05.08.2021.)

5.pants. Vārda un uzvārda maiņai nepieciešamie dokumenti

(1) Persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), iesniegumu iesniedz klātienē nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai departamentā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai elektroniski.

(2) Iesniegumam pievieno:

1) šā likuma 4.panta otrajā daļā minētajā gadījumā — nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;

2) šā likuma 4.panta trešajā daļā minētajā gadījumā — bāriņtiesas lēmumu par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņas atbilstību aizbildnībā esošas nepilngadīgas personas interesēm;

3) (izslēgts ar 06.07.2021. likumu).

(3) Nodaļa vai departaments no citām dzimtsarakstu nodaļām pieprasa iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus:

1) datorizdruku no dzimšanas reģistra par personas dzimšanu;

2) datorizdruku no laulību reģistra, ja persona ir laulībā;

3) datorizdruku no laulību reģistra, kas apliecina laulības šķiršanas faktu vai laulības atzīšanu par spēkā neesošu (datorizdruku vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra, datorizdruku no laulību reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu vai likumīgā spēkā stājušos spriedumu par laulības šķiršanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, vai zvērināta notāra taisītu laulības šķiršanas apliecību);

4) datorizdruku no dzimšanas reģistra par bērna dzimšanu, ja personai ir nepilngadīgs bērns;

5) citus vārda vai uzvārda maiņai nepieciešamos dokumentus.

(4) Nodaļa vai departaments no Sodu reģistra pieprasa ziņas par personas sodāmību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010., 22.01.2015. un 06.07.2021. likumu, kas stājas spēkā 05.08.2021.)

6.pants. Tautības ieraksta maiņai nepieciešamie dokumenti

(1) Persona, kura vēlas mainīt tautības ierakstu, iesniegumu iesniedz klātienē nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai departamentā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai elektroniski.

(2) Iesniegumam pievieno:

1) tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību;

2) šā likuma 4.panta otrajā daļā minētajā gadījumā — nepilngadīgas personas vecāku rakstveida piekrišanu tautības ieraksta maiņai vai, ja nepilngadīga persona ir aizbildnībā, — aizbildņa rakstveida piekrišanu un bāriņtiesas lēmumu par tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;

3) (izslēgts ar 22.01.2015. likumu);

4) Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” un ar šā panta otrās daļas 1.punktā minētajiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt;

5) izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāka par 75 gadiem, — izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu “latvietis”.

(3) Nodaļa vai departaments no citām dzimtsarakstu nodaļām pieprasa iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos dokumentus:

1) datorizdruku no dzimšanas reģistra par personas dzimšanu;

2) datorizdruku no laulību reģistra, ja persona ir laulībā;

3) datorizdruku no laulību reģistra, kas apliecina laulības šķiršanas faktu vai laulības atzīšanu par spēkā neesošu (datorizdruku vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra, datorizdruku no laulību reģistra ar atzīmi par laulības šķiršanu vai likumīgā spēkā stājušos spriedumu par laulības šķiršanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, vai zvērināta notāra taisītu laulības šķiršanas apliecību);

4) datorizdruku no dzimšanas reģistra par bērna dzimšanu, ja personai ir nepilngadīgs bērns;

5) citus tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus.

(4) (Izslēgta ar 06.07.2021. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010., 22.01.2015. un 06.07.2021. likumu, kas stājas spēkā 05.08.2021.)

7.pants. Lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu

(1) Vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta departamentam, departamenta direktors izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu personai tiek paziņots Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ierakstu stājas spēkā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Ar brīdi, kad stājas spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds) ir mainīts. Lēmums par atļauju mainīt tautības ierakstu apliecina tautības ieraksta maiņas tiesiskumu.

8.pants. Lēmums par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) vai tautības ieraksta maiņas atteikumu

(1) Lēmumu par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) pieņem, ja:

1) persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

2) personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) ieraksta maiņas iemesls neatbilst šā likuma 2.pantā minētajiem iemesliem;

3) persona nav iesniegusi visus šā likuma 5.panta otrajā daļā noteiktos dokumentus;

4) persona nav samaksājusi valsts nodevu.

(2) Lēmumu par atteikumu mainīt tautības ierakstu pieņem, ja:

1) persona pēc pilngadības sasniegšanas tautības ierakstu jau ir mainījusi;

2) šā likuma 6.pantā minētie dokumenti nepierāda personas radniecības saites un radniecības pakāpi ar personu, kuras tautību tā vēlas iegūt;

3) persona nav iesniegusi visus šā likuma 6.panta otrajā daļā noteiktos dokumentus;

4) persona nav samaksājusi valsts nodevu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.07.2021. likumu, kas stājas spēkā 05.08.2021.)

9.pants. Valsts nodeva

(1) Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71 euro.

(2) Par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu no valsts nodevas atbrīvojama:

1) persona, kura maina vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) šā likuma 2.panta pirmās daļas 7.punktā minētajā gadījumā;

2) persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)”.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. un 06.07.2021. likumu, kas stājas spēkā 05.08.2021.)

10.pants. Personu apliecinoša dokumenta maiņa

Lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona 30 dienu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), iesniedz šo lēmumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.

11.pants. Civilstāvokļa aktu reģistru un citu reģistru papildināšana

(Izslēgts ar 06.07.2021. likumu, kas stājas spēkā 05.08.2021.)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 14.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5.nr.; 2003, 14.nr.).

2. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 4.panta sestajā daļā minētos noteikumus.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 8.aprīlī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2009.gada 29.aprīlī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.04.2009.Stājas spēkā: 13.05.2009.Tēma: Pilsonība, migrācija; Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 29.04.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 10, 28.05.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
191209
{"selected":{"value":"05.08.2021","content":"<font class='s-1'>05.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.08.2021","iso_value":"2021\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2016","iso_value":"2016\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2016.-04.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.02.2015","iso_value":"2015\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2015.-12.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-24.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2011","iso_value":"2011\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2009","iso_value":"2009\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2009.-31.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.08.2021
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"