Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2009. gada 8. aprīļa likumu: Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu
I NODAĻA
VĀRDA VAI UZVĀRDA MAIŅA

1. pants. Vārda vai uzvārda maiņas iemesli

Vārdu vai uzvārdu var mainīt, ja tam ir viens no šādiem svarīgiem iemesliem:

1) vārds vai uzvārds ir grūti izrunājams, nav labskanīgs vai tam ir nievājoša nozīme;

2) vārds vai uzvārds neatbilst iesniedzēja tautībai;

3) iesniedzējam ir dubults uzvārds;

4) iesniedzējs vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam otra laulātā uzvārdu, ja tas nav izdarīts, reģistrējot laulību;

5) iesniedzējs vēlas iegūt sava faktiskā audzinātāja uzvārdu;

6) iesniedzējs vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību;

7) iesniedzējs vēlas atgūt savu pirmslaulības uzvārdu, ja laulība atzīta par spēkā neesošu un ar tiesas spriedumu nav atjaunots pirmslaulības uzvārds;

8) iesniedzējs vēlas iegūt savas dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;

81) iesniedzējs vēlas savam dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu;

9) cits iemesls, ja to par svarīgu atzīst Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktors.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

2. pants. Vārda vai uzvārda maiņas atteikuma iemesli

Vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja:

1) tā aizskar trešo personu intereses;

2) tā ir pretrunā labiem tikumiem;

3) iesniedzējs izvēlējies grūti izrunājamu vai nelabskanīgu vārdu vai uzvārdu;

4) iesniedzējs tiek apsūdzēts nozieguma izdarīšanā;

5) iesniedzējs ir sodīts par nozieguma izdarīšanu un sodāmība nav noņemta vai dzēsta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

3. pants. Vārda vai uzvārda maiņas iesniegums

(1) Ja 16 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai persona, kura nav Latvijas Republikas vai citas valsts pilsonis, bet kurai ir Iedzīvotāju reģistra piešķirts personas kods un pastāvīga dzīvesvieta Latvijā, vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu, šis pilsonis vai persona iesniedz dzimtsarakstu nodaļai pēc dzīvesvietas iesniegumu, norādot tajā vārda vai uzvārda maiņas iemeslu.

(2) Nepilngadīgie vecumā no 16 līdz 18 gadiem vārda vai uzvārda maiņas iesniegumu drīkst iesniegt ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu. Ja vecāki laulību ir šķīruši, piekrišanu vārda vai uzvārda maiņai dod tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla piekrišanu nedod, jautājumu izlemj bāriņtiesa.

(3) Ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcības nespējīgu, tās vietā ar bāriņtiesas piekrišanu iesniegumu iesniedz aizgādnis.

(4) Vārda vai uzvārda maiņas iesniegumu nepieņem no personām, kuras izcieš sodu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

4. pants. Vārda vai uzvārda maiņas iesniegumam pievienojamie dokumenti

(1) Vārda vai uzvārda maiņas iesniegumam jāpievieno:

1) iesniedzēja dzimšanas apliecība vai tās noraksts;

2) laulības apliecība vai tās noraksts, ja iesniedzējs ir laulībā;

3) nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības vai to noraksti, ja iesniedzējam ir nepilngadīgi bērni;

4) izraksts no iesniedzēja pases vai cita personu apliecinoša dokumenta ar Iedzīvotāju reģistra piešķirto personas kodu;

5) iesniegums, kas apliecina vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas piekrišanu vārda vai uzvārda maiņai, ja iesniedzējs ir nepilngadīgs vai ar tiesas spriedumu atzīts par rīcības nespējīgu;

6) iesniedzēja fotokartīte (4,5X3,5).

(2) Ja 16 gadu veca persona iesniedz vārda vai uzvārda maiņas iesniegumu, pirms tā saņēmusi pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu, pases vietā iesniegumam pievienojama dzimšanas apliecība vai tās noraksts ar Iedzīvotāju reģistra piešķirto personas kodu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

5. pants. Vārda vai uzvārda maiņas iesnieguma izskatīšana

(1) Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis atbilstoši iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem pieprasa no dzimtsarakstu iestādēm nepieciešamos reģistru norakstus un citus vārda vai uzvārda maiņai vajadzīgos dokumentus.

(2) Lai novērstu vārda vai uzvārda maiņas izmantošanu ļaunprātīgos nolūkos, dzimtsarakstu nodaļa vārda vai uzvārda maiņas dokumentus nosūta pārbaudei valsts policijas teritoriālajai pārvaldei (nodaļai), kas 30 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas dod atzinumu par pārbaudes rezultātiem.

(3) Pēc dokumentu pārbaudes dzimtsarakstu nodaļas pārzinis nosūta tos kopā ar savu atzinumu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

(4) Vārda vai uzvārda maiņas iesnieguma izskatīšanas termiņš ir trīs mēneši. Termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

6. pants. Atļauja vārda vai uzvārda maiņai

(1) Atļauju vārda vai uzvārda maiņai dod Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Šī atļauja ir dokuments, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņas likumīgumu.

(2) Par vārda vai uzvārda maiņas atļauju vai atteikumu dzimtsarakstu nodaļas pārzinis paziņo iesniedzējam.

(3) Vārda vai uzvārda maiņas atteikumu mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt tiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

7. pants. Civilstāvokļa aktu reģistru papildināšana

(1) Pamatojoties uz atļauju vārda vai uzvārda maiņai, tās dzimtsarakstu nodaļas pārzinis, kurai iesniegts vārda vai uzvārda maiņas iesniegums, izdara atzīmi par vārda vai uzvārda maiņu iesniedzēja pasē vai citā personu apliecinošā dokumentā. Ar šo brīdi iesniedzēja vārds vai uzvārds ir mainīts.

(2) Papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistros izdara likuma "Par civilstāvokļa aktiem" 21., 33. un 42.pantā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja papildināmie civilstāvokļa aktu reģistri atrodas citās dzimtsarakstu nodaļās Latvijas Republikas teritorijā, attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas pārzinis ne vēlāk kā 10 dienu laikā no brīža, kad vārds vai uzvārds mainīts, nosūta paziņojumu par vārda vai uzvārda maiņu šīm dzimtsarakstu nodaļām.

(4) Ja papildināmie civilstāvokļa aktu reģistri atrodas citas valsts teritorijā, attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas pārzinis paziņojumu par vārda vai uzvārda maiņu nosūta ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta starpniecību.

(5) Papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistru otrajos eksemplāros izdara likuma "Par civilstāvokļa aktiem" 39.pantā noteiktajā kārtībā.

(6) Ja iesniedzēja laulība likumā noteiktajā kārtībā noslēgta pie garīdznieka, dzimtsarakstu nodaļas pārzinis 10 dienu laikā no brīža, kad vārds vai uzvārds mainīts, nosūta paziņojumu par vārda vai uzvārda maiņu šim garīdzniekam.

(7) Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis ne vēlāk kā 10 dienu laikā no brīža, kad vārds vai uzvārds mainīts, par vārda vai uzvārda maiņu paziņo Valsts dienesta pārvaldei, valsts policijas teritoriālajai pārvaldei (nodaļai) un Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļai pēc iesniedzēja dzīvesvietas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.1997. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

8. pants. Personu apliecinoša dokumenta izsniegšana

Personai, kurai mainīts vārds vai uzvārds, mēneša laikā jāgriežas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tai izsniedzama jauna pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.1997. likumu, kas stājas spēkā 12.02.1997.)

II NODAĻA
TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA

9. pants. Tautības ieraksta maiņas iemesli

(1) Tautības ierakstu var mainīt, ja iesniedzējs vēlas ierakstīt pasē vai citā personu apliecinošā dokumentā savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās un ja viņš var pierādīt savu piederību pie šīs radniecības.

(2) Tautības ierakstu uz šā likuma pamata var mainīt tikai vienu reizi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.1996. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

10. pants. Tautības ieraksta maiņas iesniegums

(1) Ja 16 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis vai persona, kura nav Latvijas Republikas vai citas valsts pilsonis, bet kurai ir Iedzīvotāju reģistra piešķirts personas kods un pastāvīga dzīvesvieta Latvijā, vēlas mainīt tautības ierakstu, šis pilsonis vai persona iesniedz dzimtsarakstu nodaļai pēc dzīvesvietas iesniegumu, norādot tajā tautības ieraksta maiņas iemeslu.

(2) Nepilngadīgie vecumā no 16 līdz 18 gadiem tautības ieraksta maiņas iesniegumu drīkst iesniegt ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu. Ja vecāki laulību šķīruši, piekrišanu tautības ieraksta maiņai dod tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla piekrišanu nedod, jautājumu izlemj bāriņtiesa.

(3) Ja persona ar tiesas spriedumu atzīta par rīcības nespējīgu, tās vietā ar bāriņtiesas piekrišanu iesniegumu iesniedz aizgādnis.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.1997., 22.10.1998. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

11. pants. Tautības ieraksta maiņas iesniegumam pievienojamie dokumenti

(1) Tautības ieraksta maiņas iesniegumam jāpievieno:

1) iesniedzēja dzimšanas apliecība;

2) tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai tās noraksts, kas pierāda iesniedzēja radniecību ar tiešiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kas apstiprina iesniedzēja radinieku tautību;

3) laulības apliecība vai tās noraksts, ja iesniedzējs ir laulībā;

4) nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības, ja iesniedzējam ir nepilngadīgi bērni;

5) izraksts no iesniedzēja pases vai cita personu apliecinoša dokumenta ar Iedzīvotāju reģistra piešķirto personas kodu;

6) vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida piekrišana tautības ieraksta maiņai, ja iesniedzējs ir nepilngadīgs vai ar tiesas spriedumu atzīts par rīcības nespējīgu.

7) (izslēgts ar 23.05.1996. likumu).

(2) Ja iesniedzējs vēlas, lai pasē vai citos personu apliecinošos dokumentos tiktu ierakstīta tautība "latvietis", tautības ieraksta maiņas iesniegumam jāpievieno izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina iesniedzēja augstāko (trešo) valsts valodas prasmes pakāpi, bet gadījumos, kad iesniedzējs ir 1.grupas invalīds, kuram invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai ir vecāks par 75 gadiem, — izglītības dokuments vai cits dokuments, kas apliecina viņa vidējo (otro) valsts valodas prasmes pakāpi.

(3) Ja iesniedzējs vēlas, lai pasē vai citos personu apliecinošos dokumentos tiktu ierakstīta tautība "lībietis (līvs)", un ar šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajiem dokumentiem to nav iespējams pierādīt, tautības ieraksta maiņas iesniegumam pievienojams Ministru kabineta noteiktas lībiešu (līvu) organizācijas atzinums par viņa etnisko izcelsmi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.1996. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

12. pants. Tautības ieraksta maiņas iesnieguma izskatīšana

(1) Pēc iesnieguma dokumentu pārbaudes dzimtsarakstu nodaļas pārzinis nosūta tos kopā ar savu atzinumu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.

(2) Tautības ieraksta maiņas iesniegumu izskata un attiecīgo lēmumu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.1997., 22.10.1998. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

13. pants. Atļauja tautības ieraksta maiņai

(1) Atļauju iesniedzēja tautības ieraksta maiņai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Šī atļauja ir dokuments, kas apliecina tautības ieraksta maiņas likumīgumu.

(2) Par atļauju vai atteikumu mainīt tautības ierakstu dokumentos dzimtsarakstu nodaļa paziņo iesniedzējam.

(3) Tautības ieraksta maiņas atteikumu mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt tiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.1997., 22.10.1998. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

14. pants. Personu apliecinoša dokumenta izsniegšana

(1) Personai, kura saņēmusi atļauju tautības ieraksta maiņai, mēneša laikā jāgriežas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tai izsniedzama jauna pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

(2) Dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts tautības ieraksta maiņas iesniegums, 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemta atļauja tautības ieraksta maiņai, paziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par tautības ieraksta maiņu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.1997. un 22.10.1998. likumu, kas stājas spēkā 01.01.1999.)

15. pants. Civilstāvokļa reģistru papildināšana

(1) Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis, kurš saņēmis paziņojumu par tautības ieraksta maiņu, izdara papildinājumus šādos civilstāvokļa reģistros:

1) ierakstā par iesniedzēja laulību;

2) ierakstos par iesniedzēja bērnu (nepilngadīgo) piedzimšanu.

(2) Dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts tautības ieraksta maiņas iesniegums, 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemta atļauja tautības ieraksta maiņai, paziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par tautības ieraksta maiņu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.10.1998. un 05.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

III NODAĻA
VALSTS NODEVA

16. pants. Valsts nodeva

Par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ņemama valsts nodeva 20 latu apmērā. Par tautības ieraksta maiņu no valsts nodevas atbrīvojamas personas, kuras vēlas, lai tautības ieraksts būtu "lībietis (līvs)".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.05.1996. un 04.02.1999. likumu, kas stājas spēkā 03.03.1999.)

PĀREJAS NOTEIKUMI

1. Līdz pagasttiesu un bāriņtiesu atjaunošanai tām likumā paredzētās funkcijas pilda pašvaldības.

2. Grozījumi visā likumā par vārda "pieteikums" aizstāšanu ar vārdu "iesniegums" un vārda "pieteicējs" — ar vārdu "iesniedzējs", 5.panta ceturtajā daļā (par iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā) un 12.panta otrajā daļā (par tautības ieraksta maiņas iesnieguma izskatīšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā) stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likumu.

(05.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2003.)

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1994.gada 15.jūnijā.
Valsts prezidents G.ULMANIS
Rīgā 1994.gada 5.jūlijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.06.1994.Stājas spēkā: 06.07.1994.Zaudē spēku: 13.05.2009.Tēma: Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzība; Bērnu un ģimenes tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 05.07.1994.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
57418
{"selected":{"value":"01.02.2004","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-12.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2004","iso_value":"2004\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2004.-12.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2003","iso_value":"2003\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2003.-31.01.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.1999","iso_value":"1999\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.1999.-02.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1999","iso_value":"1999\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1999.-02.03.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.1997","iso_value":"1997\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.1997.-31.12.1998.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.1996","iso_value":"1996\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.1996.-11.02.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.1994","iso_value":"1994\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.1994.-20.06.1996.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2004
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"