Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumus Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.198

Rīgā 2009.gada 24.februārī (prot. Nr.14 58.§)
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29.panta otro,
ceturto un piekto daļu, 29.1panta otro un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. nosacījumus elektroenerģijas ražošanai, izmantojot Latvijas Republikas teritorijā esošus vai Latvijas Republikā iegūtus atjaunojamos energoresursus;

1.2. kritērijus, saskaņā ar kuriem ražotājs, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā;

1.3. kritērijus, saskaņā ar kuriem ražotājs, kas elektroenerģiju ražo elektrostacijās ar uzstādīto elektrisko jaudu virs 1 MW, izmantojot biomasu vai biogāzi, var iegūt tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu;

1.4. no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas obligāti iepērkamā apjoma noteikšanas, īstenošanas un uzraudzības kārtību;

1.5. kāda Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa daļa, nosakot to katram atjaunojamo energoresursu veidam, ir obligāti nosedzama ar elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus;

1.6. no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no energoresursu veida;

1.7. kārtību, kādā var atteikties no tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

1.8. no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājuma saņemšanas kārtību;

1.9. pasākumus, lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no biomasas;

1.10. pilnvaroto institūciju, kas izsniedz no atjaunojamiem energo­resursiem saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu;

1.11. kārtību, kādā nosakāma garantētā maksa par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, kā arī tās uzraudzības un samaksas kārtību;

1.12. kārtību, kādā komersants var atteikties no tiesībām saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.486)

2. Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa daļa, kas obligāti nosedzama ar elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, laikposmam līdz 2010.gada 31.decembrim un turpmākajiem gadiem sadalījumā pa gadiem un atjaunojamo energoresursu veidiem ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

3. Lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no biomasas, līdztekus obligātajam iepirkumam un garantētajai maksai par uzstādīto jaudu tiek īstenoti šādi pasākumi:

3.1. Zemkopības ministrija no Eiropas Savienības finanšu atbalsta instrumentiem piešķir līdzfinansējumu projektiem, kuru mērķis ir elektroenerģijas ražošana no biomasas atbilstoši kārtībai un kritērijiem, kas noteikti Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanu reglamentējošajos tiesību aktos;

3.2. Ekonomikas ministrija no Eiropas Savienības finanšu atbalsta instrumentiem piešķir līdzfinansējumu projektiem, kuru mērķis ir elektroenerģijas ražošana no biomasas atbilstoši kārtībai un kritērijiem, kas noteikti Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanu reglamentējošajos tiesību aktos;

3.3. Vides ministrija no līdzekļiem, kas iegūti no valstij piederošo oglekļa dioksīda nosacītā daudzuma vienību pārdošanas, piešķir līdzfinansējumu projektiem, kuru mērķis ir elektroenerģijas ražošana no biomasas un biogāzes atbilstoši kārtībai un kritērijiem, kas noteikti starptautiskajā emisiju tirdzniecībā iegūto līdzekļu izmantošanu reglamentējošajos tiesību aktos.

II. Kvalifikācijas kritēriji elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu un atteikšanās no minētajām tiesībām

4. Pretendēt uz kvalificēšanos elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu var šādi komersanti, ja to elektrostacijas nav ieviestas vai tās nav plānots ieviest Elektroenerģijas tirgus likuma 23.pantā noteiktajā kārtībā:

4.1. komersants, kura īpašumā vai lietojumā ir elektrostacija, kurā elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus;

4.2. komersants, kurš plāno palielināt tā īpašumā vai lietojumā esošas elektrostacijas jaudu, ja minētajā elektrostacijā elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus;

4.3. komersants, kurš plāno uzbūvēt elektrostaciju, kurā elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

5. Kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot no atjaunojamiem energo­resursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros var komersanti, kuri elektroenerģiju ražo vai plāno ražot no atjaunojamiem energoresursiem elektrostacijā Latvijas Republikas teritorijā, izmantojot:

5.1. hidroenerģiju;

5.2. biogāzi;

5.3. jebkāda veida cietu vai šķidru biomasu;

5.4. vēja elektrostacijas, ja to uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz 0,25 MW un ja pie viena elektroenerģijas sadales sistēmas transformatoru vai sadales punkta nav pieslēgta vairāk par vienu ģenerētājvienību;

5.5. vēja elektrostacijas, kas nav minētas šo noteikumu 5.4.apakšpunktā;

5.6. saules elektrostacijas.

6. Kvalificēties tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu var komersanti, kuri ražo vai plāno ražot Latvijas Republikas teritorijā elektroenerģiju no biogāzes vai jebkāda veida biomasas elektrostacijā, kuras elektriskā jauda ir lielāka par 1 MW un kuras uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaits gadā ir lielāks par 8000 stundām. To aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 TMAX =EAER, kur
 P

TMAX – elektrostacijās uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaits;

EAER – elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražotais elektroenerģijas daudzums gadā (MWh), kuru nosaka atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

P – elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda, kas atbilst elektrostacijā uzstādīto elektroenerģijas ražošanas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto jaudu summai (MW).

7. Lai kvalificētos tiesību iegūšanai pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas par uzstādīto elektrisko jaudu saņemšanai, komersants iesniedz Ekonomikas ministrijā (turpmāk – ministrija) attiecīgu iesniegumu (2.pielikums). Iesniegumu komersants iesniedz ministrijā no attiecīgā gada 1.aprīļa.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1537)

8. Šo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu sagatavo datorrakstā bez labojumiem. Ja komersants nav saņēmis licenci elektroenerģijas ražošanai, bet šāda nepieciešamība noteikta tiesību aktos, tas neaizpilda iesnieguma 2.2.punktu. Komersants informē ministriju par licences saņemšanu ne vēlāk kā trīs mēnešus no šo noteikumu 13.punktā minētā ministrijas izdotā lēmuma – administratīvā akta – saņemšanas dienas. Iesniegumu paraksta komersanta pilnvarotā amatpersona. Ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, to noformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 6.punkta prasībām. Visas iesnieguma lapas numurē un katru lapu paraksta komersanta pilnvarotā amatpersona. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

8.1. apliecinātu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

8.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka komersantam nav nodokļu parādu (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas dienas), vai komersanta rakstisku piekrišanu, kurā viņš pilnvaro ministriju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgo Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs;

8.3. elektrostacijas aprakstu (brīvā formā), kurā ražo vai kurā plānots ražot elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, pamatojot iesniegumā iekļautos rādītājus un norādot būtiskāko informāciju par elektrostaciju – izmantojamo energoresursu veidus, atrašanās vietu, uzstādīto vai plānoto elektrisko jaudu, izmantojamās tehnoloģijas, esošos vai plānotos darba režīmus.

9. Papildus šo noteikumu 8.punktā minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno:

9.1. komersants, kurš plāno būvēt elektrostaciju, kurā elektroenerģijas ražošanai izmantos atjaunojamos energoresursus, – dokumentu vai apliecinātu tā kopiju, kas apliecina īpašuma vai lietojuma tiesības uz teritoriju, kurā plānota būvniecība;

9.2. komersants, kurš vēlas iegūt tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros tā īpašumā vai lietojumā esošā elektrostacijā saražoto elektroenerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, vai saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, – dokumentu vai apliecinātu tā kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā elektrostacija ir komersanta īpašumā vai lietojumā;

9.3. komersants, kurš plāno būvēt elektrostaciju, kas elektroenerģijas ražošanai izmantos hidroenerģiju, vai arī palielināt esošas hidroelektrostacijas jaudu, – Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes atzinumu, ka iecerētais projekts atbilst Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumiem Nr.27 “Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus”;

9.4. komersants, kurš elektroenerģijas ražošanai plāno uzstādīt šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētās iekārtas, – sistēmas operatora atzinumu par plānotās elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 5.4.apakšpunktam. Sistēmas operators atzinumā apliecina, ka konkrētajai elektrostacijai izsniegtajos pieslēguma tehniskajos noteikumos tiks noteikts, ka pie viena sadales sistēmas transformatoru vai sadales punkta drīkst pieslēgt ne vairāk kā vienu ģenerētājvienību;

9.5. komersants, kurš elektroenerģijas ražošanai plāno uzstādīt šo noteikumu 5.5.apakšpunktā minētās iekārtas, – būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevuma apliecinātu kopiju plānotās elektrostacijas būvniecībai.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.486)

10. Šo noteikumu 7.punktā minētajā iesniegumā norādītā elektrostacijas jauda nedrīkst pārsniegt ministrijas izsniegtajā elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanas atļaujā vai jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviešanas atļaujā norādīto jaudu, bet no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms, ko komersants gada laikā vēlas pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, – lielumu, ko aprēķina, iesniegumā norādīto jaudu reizinot ar šādiem jaudu izmantošanas laikiem:

10.1. hidroelektrostacijām – 5000 stundu gadā;

10.2. vēja elektrostacijām – 3500 stundu gadā;

10.3. elektrostacijām, kurās elektroenerģijas ražošanai izmanto biogāzi, – 8000 stundu gadā;

10.4. elektrostacijām, kas nav minētas šo noteikumu 10.1., 10.2. un 10.3.apakšpunktā, – 8000 stundu gadā.

11. Ja elektrostacijā, kurā elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem, izmanto arī citus kurināmā veidus, elektrostaciju aprīko ar mērierīču sistēmu, kas ļauj atsevišķi uzskaitīt katra veida kurināmā patēriņu. Ja no atjaunojamiem energoresursiem saražotā elektroenerģija veido vismaz 90 % no elektrostacijā patērētā kurināmā apjoma, tad pieņem, ka visa elektrostacijā saražotā elektroenerģija ir iegūta no atjaunojamiem energoresursiem. Tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros komersants var iegūt tikai no atjaunojamiem energoresursiem saražotai elektroenerģijai. Tās apjomu nosaka, izmantojot šādu formulu:

 EAER = E ×BAER × qAER, kur
 

Σ(Bi × qi)

EAER – elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms gadā (MWh);

E – kopējais elektrostacijā saražotais elektroenerģijas apjoms gadā (MWh);

BAER – elektrostacijā patērētais atjaunojamo energoresursu apjoms gadā (t) vai (m3);

qAER – elektrostacijā patērēto atjaunojamo energoresursu siltumspēja (MWh/t) vai (MWh/m3);

Bi – elektrostacijā patērētais viena noteikta veida kurināmā apjoms gadā (t) vai (m3);

qi – elektrostacijā patērētā viena noteikta veida kurināmā siltumspēja (MWh/t) vai (MWh/m3).

12. Ministrija iesniegumu izskata 30 dienu laikā no tā saņemšanas. Ministrija ir tiesīga pārbaudīt šo noteikumu 8. un 9.punktā minēto dokumentu autentiskumu un to izsniedzēju identitāti. Ja iesniegums nesatur visu šo noteikumu 2.pielikumā norādīto informāciju vai iesniegumam nav pievienoti visi dokumenti atbilstoši šo noteikumu 8. un 9.punktam, vai kāds no iesniegumam pievienotajiem dokumentiem atzīstams par spēkā neesošu, ministrija lūdz trūkstošo informāciju vai dokumentu iesniegt 30 dienu laikā. Ja komersants noteiktajā termiņā nav iesniedzis prasīto, ministrija pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu un informē par to komersantu, nosūtot iesniegumu atpakaļ.

13. Ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām, ministrija, pamatojoties uz iesniegumā sniegto informāciju, 30 dienu laikā no visas nepieciešamās informācijas saņemšanas pārbauda komersanta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minētajām prasībām. Ja komersants un tā iesniegums atbilst prasībām, ministrija pieņem lēmumu piešķirt komersantam tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu. Par to ministrija izsniedz komersantam attiecīgu lēmumu – administratīvo aktu.

14. Šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu – administratīvo aktu – ministrija komersantam izsniedz trijos eksemplāros. Lēmumā norāda:

14.1. komersanta firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

14.2. elektroenerģijas ražošanas licences numuru un izdošanas datumu, ja normatīvie akti nosaka tās nepieciešamību attiecīgajai elektrostacijai;

14.3. elektrostacijas adresi vai atrašanās vietu;

14.4. faktu, ka komersants ir ieguvis tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantētu maksājumu par elektrostacijā uzstādīto jaudu;

14.5. ja komersants ieguvis tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros – elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā obligātā iepirkuma ietvaros;

14.6. ja komersants ieguvis tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu – elektrostacijas uzstādīto jaudu, par kuru iegūtas šīs tiesības, un uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu gadā, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 6.punktam;

14.7. ja elektrostacijā dažādās elektroenerģijas ražošanas iekārtās izmanto dažāda veida energoresursus – to iekārtu operatīvos apzīmējumus, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus;

14.8. termiņu, līdz kuram komersantam jāuzsāk elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem energoresursiem.

15. Komersanta iegūtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu nav nododamas citai personai, pārdodamas, dāvināmas vai kā citādi atsavināmas.

16. Ministrija pieņem lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektro­enerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu šādos gadījumos:

16.1. komersanta iesniegums neatbilst šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minētajām prasībām;

16.2. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegtie dati ir pretrunīgi vai nav pienācīgi pamatoti, vai arī ir pieļautas aritmētiskas kļūdas, kas liedz gūt pārliecību par atbilstību šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktā minētajām prasībām;

16.3. šo noteikumu 29.punktā minētajā gadījumā;

16.4. elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas ir ieviestas vai tās paredzēts ieviest Elektroenerģijas tirgus likuma 23.pantā noteiktajā kārtībā;

16.5. komersanta iesniegums ir pretrunā Elektroenerģijas tirgus likuma normām.

17. Komersants ir tiesīgs atteikties no tiesībām obligātā iepirkuma ietva­ros pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju vai no tiesībām saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu. Par šādu lēmumu komersants rakstiski paziņo publiskajam tirgotājam, ministrijai un sistēmas operatoram. Ministrija 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas sagatavo attiecīgu administratīvo aktu par šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – atcelšanu, ko nosūta komersantam, sistēmas operatoram un publiskajam tirgotājam.

18. No atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas iepirkšanu obligātā iepirkuma ietvaros publiskais tirgotājs pārtrauc sešu mēnešu laikā no dienas, kad komersants paziņojis par lēmumu atteikties no tiesībām uz obligāto iepirkumu.

19. Šo noteikumu 43.punktā minētā līguma darbība izbeidzama sešu mēnešu laikā no dienas, kad komersants paziņojis par lēmumu atteikties no tiesībām saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu.

20. Komersants, kurš ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, bet kurš nav ieguvis tiesības to pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, ir tiesīgs to pārdot jebkuram tirgus dalībniekam, savstarpēji vienojoties par pārdošanas nosacījumiem.

III. Cena vai garantētās maksas par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu noteikšana elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus

21. Komersantiem, kuri šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir ieguvuši tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pārdošanas cenu elektroenerģijas apjomam, ko tie ir tiesīgi pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, aprēķina, izmantojot šādas formulas:

21.1. šo noteikumu 5.4.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C = 147 × e × k;

21.2. šo noteikumu 5.5.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C = 120 × e × k;

21.3. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW un biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu 2 MW vai lielāku 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C =Tg × k× 4,5;

9,3

21.4. šo noteikumu 5.4.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām pēc šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētā termiņa:

C = 147 × e × k × 0,6;

21.5. šo noteikumu 5.5.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām 10 gadus pēc šo noteikumu 21.2.apakš­punktā minētā termiņa:

C = 120 × e × k × 0,6;

21.6. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW un biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu 2 MW vai lielāku 10 gadus pēc šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minētā termiņa:

C =Tg × k× 3,4;

9,3

21.7. hidroelektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 5 MW 10 gadus no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – pieņemšanas dienas:

C = 159 × e × k;

21.8. hidroelektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 5 MW 10 gadus pēc šo noteikumu 21.7.apakšpunktā minētā termiņa:

C = 159 × e × k × 0,8;

21.9. biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, mazāku par 2 MW, 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C = 188 × e × k;

21.10. biogāzes elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, mazāku par 2 MW, 10 gadus pēc šo noteikumu 21.9.apakšpunktā minētā termiņa:

C = 188 × e × k × 0,8;

21.11. saules elektrostacijām iepirkuma cena ir:

C = 427× e, kur

C – cena bez pievienotās vērtības nodokļa, par kādu publiskais tirgotājs iepērk no elektrostacijas elektroenerģiju (Ls/MWh), kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem;

e – Latvijas Bankas noteiktais lata kurss pret Eiropas Savienības vienoto valūtu dienā, kad izrakstīts rēķins par elektroenerģiju;

k – cenas diferencēšanas koeficients, kas noteikts šo noteikumu 3.pielikumā;

Tg – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – regulators) apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa, kas noteikts dabasgāzes patēriņam no 126 tūkst.nm3 līdz 1260 tūkst.nm3 gadā (Ls/tūkst.nm3), ar faktisko siltumspēju.
(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.486 redakcijā)

22. Biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, lielāku par 4 MW, pārdošanas cenu elektroenerģijas apjomam, ko komersanti ir tiesīgi pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, aprēķina, izmantojot šādas formulas:

22.1. 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

C =Tg × k× 3,6;

9,3

22.2. 10 gadus pēc šo noteikumu 22.1.apakš­punktā minētā termiņa:

C =

Tg × k

× 3
9,3
(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.486 redakcijā)

23. Ja elektrostacijā elektroenerģija tiek ražota ne tikai no atjaunojamiem energoresursiem, bet arī no cita veida kurināmiem, cenu atbilstoši šo noteikumu 21.punktam nosaka tikai tai elektroenerģijas daļai, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, bet par pārējās ražotās elektroenerģijas cenu un pārdošanas nosacījumiem komersants vienojas ar jebkuru elektroenerģijas tirgus dalībnieku.

24. No atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomam, ko komersanti nepārdod obligātā iepirkuma ietvaros, pārdošanas nosacījumus un cenu nosaka, komersantam vienojoties ar jebkuru elektro­enerģijas tirgus dalībnieku.

25. Maksu par uzstādīto elektrisko jaudu mēnesī aprēķina, izmantojot šādu formulu:

157750 × P
M= –––––––––––, kur
12

M – garantētā maksa par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu (Ls mēnesī);

P – elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda, kas atbilst izgatavotāja noteikto bruto jaudu summai (MW) tām elektroenerģijas ražošanas iekārtām, kurās izmanto biogāzi vai jebkāda veida biomasu.

26. Ja komersanti elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem ir uzsākuši pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās, šādai elektroenerģijai tiek saglabāta iepirkuma cena, kāda tā bija Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās dienā, līdz termiņiem, kādi noteikti tiesību aktos laikā, kad šie komersanti uzsāka elektroenerģijas ražošanu.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.486 redakcijā)

IV. Obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu īstenošana un uzraudzība

27. Ministrijas lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai lēmumu nepiešķirt tiesības saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu komersants var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

28. Ministrija reģistrē un uzskaita visus izsniegtos šo noteikumu 13.punktā minētos lēmumus – administratīvos aktus. Ministrija savā interneta vietnē publicē un katra mēneša pirmajā darbdienā atjauno šādu informāciju:

28.1. šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu – administratīvo aktu – sarakstu, norādot izsniegšanas datumu, komersanta firmu, elektrostacijas veidu, uzstādīto jaudu un elektroenerģijas apjomu gadā, ko komersants tiesīgs pārdot obligātā iepirkuma ietvaros;

28.2. šo noteikumu 29.punktā noteikto lielumu En;

28.3. informāciju par obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamā elektro­enerģijas apjoma atlikumu katram attiecīgā atjaunojamā energoresursa veidam.

29. Ministrija pārtrauc šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu – administratīvo aktu – izsniegšanu elektrostacijām, kurās elektroenerģiju ražo no attiecīgā atjaunojamo energoresursu veida, ja šo noteikumu 57.punktā noteiktajā kārtībā publicētais elektroenerģijas obligātā iepirkuma apjoms sasniedz lielumu En, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

En = Enfakt + EnlēmEnatc, kur

Enfakt – kopējais elektroenerģijas apjoms, kas iepriekšējā kalendāra gadā saražots no atjaunojamā energoresursa veida n un pārdots publiskajam tirgotājam;

Enlēm – kopējais elektroenerģijas apjoms, kas noteikts šo noteikumu 13.punktā minētajos lēmumos – administratīvajos aktos, kuri izsniegti elektrostacijām, kas paredzētas atjaunojamā energoresursa veida n izmantošanai, bet kuras elektroenerģijas ražošanu un pārdošanu publiskajam tirgotājam nav uzsākušas vai ir uzsākušas pēc iepriekšējā kalendāra gada sākuma;

Enatc – kopējais elektroenerģijas apjoms, kas noteikts šo noteikumu 13.punktā minētajos lēmumos – administratīvajos aktos, kuri izsniegti elektrostacijām, kas paredzētas atjaunojamā energoresursa veida izmantošanai, bet kalendāra gada laikā atcelti atbilstoši šo noteikumu 17., 31., 33., 40. vai 41.punktam, kā arī kopējais elektroenerģijas apjoms, kas noteikts ministrijas lēmumos – administratīvajos aktos, kuri izsniegti atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus”, bet atcelti atbilstoši šo noteikumu 17., 26., 31., 33. vai 65.punktam.
(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.486)

30. Šo noteikumu 4.2. vai 4.3.apakšpunktā minētais komersants, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektro­enerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu:

30.1. piecu mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – izsniegšanas rakstiski informē ministriju par licences saņemšanu elektroenerģijas ražošanai (ja tas noteikts tiesību aktos un ja, iesniedzot šo noteikumu 8.punktā minēto iesniegumu, nebija aizpildīts iesnieguma 2.2.apakšpunkts), norādot licences izsniegšanas datumu un numuru;

30.2. astoņu mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – izsniegšanas rakstiski iesniedz ministrijā bankas kredītkomitejas apstiprinātu lēmumu vai citu garantiju par finansējuma nodrošinājumu;

30.3. 12 mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – pieņemšanas saņem būvatļauju un iesniedz ministrijā apliecinātu būvatļaujas kopiju;

30.4. 12 mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – pieņemšanas uzsāk būvēt elektro­staciju, kurā elektroenerģijas ražošanai tiks izmantoti šo noteikumu 5.2., 5.3. vai 5.6.apakšpunktā minētie atjaunojamie energoresursi vai palielināta tās jauda, vai 18 mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – pieņemšanas uzsāk būvēt elektrostaciju, kurā elektroenerģijas ražošanai tiks izmantoti šo noteikumu 5.1., 5.4. vai 5.5.apakšpunktā minētie atjaunojamie energoresursi vai tiks palielināta tās jauda. Par elektrostacijas būvniecības uzsākšanu vai tās jaudas palielināšanu komersants līdz minētajam termiņam rakstiski informē ministriju un iesniedz apliecinājumu, ka būvniecība vai jaudas palielināšana ir uzsākta. Ministrijai ir tiesības pārbaudīt komersanta iesniegto dokumentu autentiskumu, kā arī pārbaudīt, vai attiecīgās elektrostacijas būvniecība vai tās jaudas palielināšana ir uzsākta.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.486 redakcijā)

31. Ja komersants neizpilda šo noteikumu 30.punktā minētos pienākumus vai arī ministrija pārbaudē konstatē, ka attiecīgās elektrostacijas būvniecība vai jaudas palielināšana nav uzsākta, ministrija 30 dienu laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – atcelšanu, izņemot gadījumus, ja komersants ir iesniedzis ministrijā iesniegumu ar lūgumu pagarināt termiņu. Ministrija pieņem lēmumu par termiņa pagarināšanu, kas nav ilgāks par astoņiem mēnešiem. Minēto lēmumu nosūta komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.486 redakcijā)

32. Lai pārdotu no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektro­enerģiju vai saņemtu garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, elektro­staciju aprīko ar saražotās, elektrotīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektro­enerģijas uzskaites mēraparātiem, kas atbilst attiecīgās elektroenerģijas sistēmas operatora noteiktām un tīmekļa vietnē publicētām tehniskajām prasībām. Uzskaites mēraparātu uzstādīšanas un noplombēšanas aktu paraksta elektro­stacijas, sistēmas operatora un publiskā tirgotāja pārstāvji.

33. Komersants, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energo­resursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, 24 mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – pie­ņemšanas uzsāk elektroenerģijas ražošanu un pārdošanu publiskajam tirgotājam elektrostacijās, kurās elektroenerģijas ražošanai tiek izmantoti šo noteikumu 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētie atjaunojamie energoresursi, vai 36 mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – pieņemšanas uzsāk elektroenerģijas ražošanu un pārdošanu publiskajam tirgotājam elektro­stacijās, kurās elektroenerģijas ražošanai tiek izmantoti šo noteikumu 5.1., 5.4., 5.5. un 5.6.apakšpunktā minētie energoresursi. Komersants 20 dienu laikā rakstiski informē ministriju par elektroenerģijas pārdošanas uzsākšanu obligātā iepirkuma ietvaros. Ja minētajā termiņā ministrija nav saņēmusi attiecīgo informāciju, tā 30 dienu laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – atcelšanu. Ministrijas lēmumu nosūta komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.486 redakcijā)

34. Elektroenerģijas ražotāji, kas ieguvuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pārdod saražoto elektroenerģiju publiskajam tirgotājam:

34.1. pēc fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, ja elektroenerģijas ražotāja uzstādītā elektriskā jauda ir 15 MW vai lielāka;

34.2. pēc fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, ja elektroenerģija saražota vēja elektrostacijā, kurā vismaz vienas ģenerētājvienības elektriskā jauda ir 250 kW vai lielāka, un tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros ražotājs ieguvis pēc šo noteikumu spēkā stāšanās;

34.3. pēc faktiskās ģenerācijas, ja elektroenerģijas ražotāja uzstādītā elektriskā jauda ir mazāka par 15 MW.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.486)

35. Obligāto iepirkumu īsteno, pamatojoties uz līgumu starp publisko tirgotāju un komersantu vai tā pilnvarotu amatpersonu. Pirms šā līguma slēgšanas komersants iesniedz publiskajam tirgotājam vienu no šo noteikumu 13.punktā minētā ministrijas lēmuma – administratīvā akta – eksemplāriem. Komersanta plānotajai elektrostacijai par līguma spēkā stāšanos dienu tiek uzskatīta atbilstošās elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas diena.

36. Laikā, kad elektrostacijā elektroenerģiju ražo mazāk, nekā patērē savām vajadzībām, vai neražo, tā pērk elektroenerģiju no publiskā tirgotāja atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecību reglamentējošo normatīvo aktu nosacījumiem. Fiksēto tirdzniecības intervālu grafiku saskaņošanas kārtību elektroenerģijas ražotājs un publiskais tirgotājs atrunā līgumā saskaņā ar Tīkla kodeksa prasībām. Elektroenerģijas ražotājs galīgo dienas tirdzniecības intervālu grafiku saskaņo ar publisko tirgotāju vismaz vienu darbdienu pirms tirdzniecības uzsākšanas. Elektroenerģijas ražotājs var mainīt iepriekš saskaņoto fiksēto tirdzniecības intervālu grafiku, saskaņojot to ar publisko tirgotāju vismaz divas stundas pirms tirdzniecības intervāla sākuma. Iepērkot elektroenerģiju atbilstoši fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, publiskais tirgotājs iepērk no elektroenerģijas ražotāja elektroenerģiju, kas nodota tīklā un pārsniedz grafikā noteikto, par šo noteikumu 21.punktā noteikto cenu, kas reizināta ar koeficientu 0,8, kā arī pārdod elektroenerģijas ražotājam trūkstošo elektro­enerģiju par šo noteikumu 21.punktā noteikto cenu, kas reizināta ar koeficientu 1,2.

37. Norēķinu periods elektroenerģijas pārdošanai un pirkšanai obligātā iepirkuma ietvaros ir viens kalendāra mēnesis.

38. Obligātā iepirkuma kārtībā saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli to elektroenerģijas patēriņa apjomam. Minētās izmaksas sedz šādā kārtībā:

38.1. regulators nosaka obligātā iepirkuma komponentes aprēķina kārtību un apstiprina komponenti, kas kompensē publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma radītos papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū;

38.2. saistītais lietotājs proporcionāli to elektroenerģijas patēriņa apjomam maksā obligātā iepirkuma komponenti publiskajam tirgotājam vai attiecīgajam sistēmas operatoram kopā ar elektroenerģijas tirdzniecības gala tarifu;

38.3. galalietotāji – elektroenerģijas tirgus dalībnieki – proporcionāli to elektroenerģijas patēriņa apjomam maksā obligātā iepirkuma komponenti attiecīgajam elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas operatoram kopā ar maksu par pārvades vai sadales pakalpojumu;

38.4. sistēmas operatori uzskaita to sistēmām pieslēgto galalietotāju – tirgus dalībnieku – elektroenerģijas patēriņam atbilstošo obligātā iepirkuma komponenti katrā norēķinu periodā, sniedz nepieciešamo informāciju publiskajam tirgotājam norēķinu veikšanai un norēķinās ar publisko tirgotāju par to sistēmām pieslēgto galalietotāju – tirgus dalībnieku – elektroenerģijas patēriņam atbilstošo komponenti.

39. Komersants, kurš elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energo­resursiem, katru gadu līdz 1.martam iesniedz ministrijā pārskatu par izmantoto energoresursu izlietojumu, saražotās elektroenerģijas apjomu un izmantoto tehnoloģiju atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam. Pārskatā sniegtos datus apliecina tā sistēmas operatora atbildīgā amatpersona, kuras elektrotīkliem elektrostacija ir pieslēgta. Pārskatu iesniedz papīra formā un elektroniski (MS Excel).

40. Ja, izvērtējot šo noteikumu 39.punktā minētos komersanta iesniegtos ikgadējos pārskatus, ministrija konstatē, ka:

40.1. no komersanta elektrostacijas, kurā elektroenerģija tiek ražota šo noteikumu 5.4. vai 5.5.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošā elektrostacijā triju gadu periodā, vai no komersanta elektrostacijas, kurā elektroenerģija tiek ražota šo noteikumu 5.1.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošā elektrostacijā septiņu gadu periodā, vai no komersanta elektrostacijas, kurā elektroenerģija tiek ražota šo noteikumu 5.2., 5.3. un 5.6.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošā elektrostacijā viena gada periodā, nevienā gadā sistēmas operatora sistēmā nav nodots elektroenerģijas apjoms, kas atbilst vismaz 90 % no šo noteikumu 13.punktā minētajā lēmumā – administratīvajā aktā – noteiktā elektroenerģijas iepirkuma apjoma gadā, un komersants nav pierādījis vai ministrija nav konstatējusi tam objektīvu attaisnojumu, ministrija atceļ šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu – administratīvo aktu. Vienlaikus ministrija izdod jaunu lēmumu – administratīvo aktu, kurā elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā nosaka atbilstoši viena, triju vai septiņu gadu periodā fiksētajam maksimālajam sistēmā attiecīgā gada laikā nodotajam elektroenerģijas apjomam, kas reizināts ar 1,1. Par attiecīgo gadu tiek uzskatītas 365 kalendāra dienas, sākot no tā mēneša un datuma, kad ir noslēgts komersanta un publiskā tirgotāja līgums par elektroenerģijas nodošanu;

40.2. no komersanta elektrostacijas, kurā elektroenerģija tiek ražota šo noteikumu 5.4. vai 5.5.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošā elektrostacijā triju gadu periodā, vai no komersanta elektrostacijas, kurā elektroenerģija tiek ražota šo noteikumu 5.1.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošā elektrostacijā septiņu gadu periodā, vai no komersanta elektrostacijas, kurā elektroenerģija tiek ražota šo noteikumu 5.2., 5.3. vai 5.6.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošā elektrostacijā viena gada periodā, vismaz vienā gadā sistēmas operatora sistēmā ir nodots elektroenerģijas apjoms, kas vismaz par 10 % pārsniedz šo noteikumu 13.punktā minētajā lēmumā – administratīvajā aktā – noteikto elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā, ministrija atceļ šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu – administratīvo aktu. Vienlaikus ministrija izdod jaunu lēmumu – administratīvo aktu, kurā elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā nosaka atbilstoši viena, triju vai septiņu gadu periodā fiksētajam maksimālajam sistēmā attiecīgā gada laikā nodotajam elektroenerģijas apjomam. Par attiecīgo gadu tiek uzskatītas 365 kalendāra dienas, sākot no tā mēneša un datuma, kad ir noslēgts komersanta un publiskā tirgotāja līgums par elektroenerģijas nodošanu.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.486 redakcijā)

41. Ja komersants nav iesniedzis šo noteikumu 39.punktā minēto gada pārskatu, ministrija 30 dienu laikā nosūta komersantam brīdinājumu. Ja komersants pēc ministrijas brīdinājuma saņemšanas 30 dienu laikā neiesniedz šo noteikumu 39.punktā minēto gada pārskatu, ministrija 20 dienu laikā izdod administratīvo aktu par šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – atcelšanu un nosūta to komersantam un sistēmas operatoram.

42. Komersants, kas ieguvis tiesības saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā no šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – izsniegšanas nodrošina, ka elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda ir nodota ekspluatācijā un darboties spējīga.

(Grozīts ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.486)

43. Maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu maksā, pamatojoties uz līgumu starp sistēmas operatoru un komersantu vai tā pilnvarotu amatpersonu, 15 gadus no šā līguma spēkā stāšanās dienas. Pirms šā līguma slēgšanas komersants iesniedz pārvades sistēmas operatoram vienu no šo noteikumu 13.punktā minētā ministrijas lēmuma – administratīvā akta – eksemplāriem. Komersanta plānotai elektrostacijai par līguma spēkā stāšanos dienu tiek uzskatīta atbilstošās elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas diena.

44. Sistēmas operators maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu komersantam maksā reizi mēnesī.

45. Sistēmas operators pārtrauc maksāt par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ja elektrostacija nav darboties spējīga ilgāk par sešiem mēnešiem. No dienas, kad komersants pierāda, ka elektrostacija ir darboties spējīga, sistēmas operators atjauno maksājumus par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ieturot komersantam samaksāto maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu, ko sistēmas operators samaksājis laikā, kad elektrostacija nebija darboties spējīga.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.486 redakcijā)

46. Ja, izvērtējot šo noteikumu 39.punktā minētos komersanta iesniegtos ikgadējos pārskatus, ministrija konstatē, ka komersanta elektrostacija, kas saņem garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, neatbilst šo noteikumu 6.punkta prasībām, ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par elektrostacijas neatbilstību un iespēju zaudēt tiesības saņemt garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

47. Pēc šo noteikumu 46.punktā noteiktā brīdinājuma saņemšanas komersantam triju mēnešu laikā jānodrošina elektrostacijas atbilstība šo noteikumu 6.punkta prasībām un jāiesniedz šo noteikumu 39.punktam atbilstošs atkārtots pārskats.

48. Ja, izvērtējot šo noteikumu 47.punktā minēto komersanta iesniegto atkārtoto pārskatu, ministrija konstatē, ka komersanta elektrostacija, kas saņem garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, joprojām neatbilst šo noteikumu 6.punkta prasībām, ministrija 20 dienu laikā izdod administratīvo aktu par šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma – administratīvā akta – atcelšanu un nosūta to komersantam un sistēmas operatoram.

49. Pamatojoties uz šo noteikumu 48.punktā minēto administratīvo aktu, sistēmas operators pārtrauc šo noteikumu 43.punktā noteiktā līguma darbību.

50. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija kontrolē elektrostacijas darbības atbilstību enerģētikas nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, bet elektroenerģijas uzskaites ierīču stāvokli – sistēmas operators un publiskais tirgotājs.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1363)

V. Izcelsmes apliecinājuma izsniegšana komersantam, kas ražo elektroenerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus

51. Komersants, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, ir tiesīgs saņemt izcelsmes apliecinājumu par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus tā īpašumā vai lietojumā esošajā elektrostacijā.

52. Iesniedzot gada pārskatu (4.pielikums), komersants norāda, vai tas vēlas saņemt no atjaunojamiem energoresursiem saražotas elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu.

53. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz ministrija. Apliecinājumā norāda noteiktajā laikposmā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektro­enerģiju, elektroenerģijas avotu, kas tika izmantots elektroenerģijas ražošanā, un ražošanas laikus un vietas. Ja izcelsmes apliecinājumu izsniedz hidroelektro­stacijai, norāda arī elektrostacijas jaudu.

54. Ja komersants vēlas saņemt izcelsmes apliecinājumu par īsākā laikposmā (ne mazāks par trijiem mēnešiem) no atjaunojamiem energoresursiem saražotu elektroenerģijas apjomu, tas iesniedz ministrijā iesnie­gumu. Iesniegumam pievieno informāciju par elektrostacijas darbību attiecīgajā laikposmā. Informāciju iesniedz atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam.

55. Izcelsmes apliecinājumu ministrija izsniedz vai arī apliecinājuma izsniegšanu pamatoti atsaka 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 39.punktā minētā gada pārskata vai šo noteikumu 54.punktā minētā iesnieguma un informācijas saņemšanas.

VI. Noslēguma jautājumi

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumus Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 134.nr.).

57. Publiskais tirgotājs katru gadu līdz 1.martam aprēķina un publicē precizētu no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomu turpmākajiem gadiem, ņemot vērā iepriekšējā gada faktiskos rādītājus un precizētas elektroenerģijas galalietotāju patēriņa prognozes. Tajā pašā dienā, kad tiek publicēts obligāti iepērkamās no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms, publiskais tirgotājs par aprēķinātajiem no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomiem rakstiski informē ministriju un regulatoru.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1537)

58. No tiem komersantiem, kas elektroenerģiju ražo vēja elektrostacijās, kuru jaudas un pieslēguma veids neatbilst šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētajām prasībām un kuru ekspluatācija tika uzsākta pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās, publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju atbilstoši tiem pašiem cenas veidošanās, darbības režīma un iepirkuma termiņu nosacījumiem, kādi bija spēkā Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās dienā. Ar elektroenerģijas realizācijas vidējo tarifu šajā gadījumā tiek saprasts elektroenerģijas tirdzniecības vidējais tarifs saistītajiem lietotājiem. Minēto tarifu, kas aprēķināts no publiskā tirgotāja pusgada faktiskajiem elektroenerģijas tirdzniecības apjomiem un ieņēmumiem no elektroenerģijas tirdzniecības saistītajiem lietotājiem un kas stājas spēkā trīs mēnešus pēc katra pusgada, publiskajam tirgotājam apstiprina regulators. Pusgads šajā gadījumā ir laikposms no janvāra līdz jūnijam vai no jūlija līdz decembrim. Minētajiem komersantiem ir tiesības, nemainot citus iepirkuma nosacījumus, pāriet uz elektroenerģijas pārdošanas cenas aprēķina formulām, kas ir noteiktas šo noteikumu 21.punktā, rakstiski par to informējot publisko tirgotāju trīs mēnešus pirms kārtējā pusgada.

59. Publiskais tirgotājs turpina iepirkt elektroenerģiju no komersantiem, kuriem tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektro­enerģiju obligātā iepirkuma ietvaros piešķirtas ar lēmumiem, ko ministrija izdevusi saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energo­resursus”, ievērojot attiecīgajos lēmumos ietvertos nosacījumus.

60. Iesniegumus par tiesību piešķiršanu pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ministrija izskata atbilstoši kārtībai, ko noteica Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumi Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus”.

61. No komersantiem, kuriem tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros piešķirtas ar lēmumiem, ko ministrija izdevusi saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus”, līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju par cenām, kas noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 21.punktā noteiktajām cenu formulām.

62. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu ministrija izbeidz 2008.gada 5.martā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludināto konkursu tiesību iegūšanai vēja elektrostacijās saražotās elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros, ko ministrija organizēja saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus”.

63. Šo noteikumu 17., 31. un 33.punkts attiecas arī uz lēmumiem – administratīvajiem aktiem, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus”.

64. Pēc šo noteikumu spēkā stāšanās publiskais tirgotājs līdz 2009.gada 15.jūnijam atbilstoši grozījumiem šo noteikumu 1.pielikumā precizē publicēto no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomu 2009.gadam un 30 dienu laikā precizēto informāciju publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Tajā pašā dienā, kad tiek publicēts obligāti iepērkamās no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms, publiskais tirgotājs par aprēķinātajiem no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomiem rakstiski informē ministriju un regulatoru.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.486 redakcijā)

65. Ja šo noteikumu 26.punktā minētie komersanti izvēlas pretendēt uz tiesībām pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atbilstoši šo noteikumu prasībām, tie iesniedz iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus Ekonomikas ministrijā atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām. Šo noteikumu 26.punktā minētie komersanti, kas iesnieguši iesniegumu atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām un ir saņēmuši šo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu – administratīvo aktu –, ar minētā administratīvā akta izsniegšanas brīdi zaudē tiesības uz elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un tās pārdošanu, kuras tie bija ieguvuši pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.486 redakcijā)

66. Ekonomikas ministrija izskata šo noteikumu 62.punktā minētā konkursa ietvaros saņemtos iesniegumus un pieņem lēmumu šo noteikumu 60.punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 26.05.2009. noteikumu Nr.486 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra Direktīvas 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.198
Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa daļa, kas obligāti nosedzama ar tādu elektroenerģiju, kura ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus

(Pielikums MK 26.05.2009. noteikumu Nr.486 redakcijā)

Nr.

p.k.

Atjaunojamo energoresursu un elektrostacijas veids

2009.gadā

2010.gadā un turpmākajos 10 gados

1.

Hidroelektrostacijas ar jaudu, lielāku par 5 MW

36,35 %

34,31 %

2.

Hidroelektrostacijas ar jaudu 5 MW un mazāku

1,88 %

1,98 %

3.

Šo noteikumu 5.4.apakšpunktam atbilstošas vēja elektrostacijas

0,20 %

0,27 %

4.

Šo noteikumu 5.5.apakšpunktam atbilstošas vēja elektrostacijas

3,88 %

5,10 %

5.

Biogāzes elektrostacijas

6,90 %

7,93 %

6.

Biomasas elektrostacijas un elektrostacijas, kurās biomasu izmanto kopā ar fosilo kurināmo

3,46 %

4,97 %

7.

Saules elektrostacijas

0,00 %

0,01 %

Kopā 

52,67 %

54,57 %

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.198

KN198P2C_PAGE_1.JPG (93359 bytes)

KN198P2C_PAGE_2.JPG (131487 bytes)

KN198P2C_PAGE_3.JPG (97205 bytes)

KN198P2C_PAGE_4.JPG (117653 bytes)

KN198P2C_PAGE_5.JPG (118557 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.198
Koeficienta k vērtības atkarībā no elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas

Nr.
p.k.

Elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda

Koeficienta k vērtība

 1.

 Nepārsniedz 0,08 MW

 1,240

 2.

 Lielāka par 0,08 MW, bet nepārsniedz 0,15 MW

 1,231

 3.

 Lielāka par 0,15 MW, bet nepārsniedz 0,20 MW

 1,202

 4.

 Lielāka par 0,20 MW, bet nepārsniedz 0,40 MW

 1,131

 5.

 Lielāka par 0,40 MW, bet nepārsniedz 0,60 MW

 1,086

 6.

 Lielāka par 0,60 MW, bet nepārsniedz 0,80 MW

 1,072

 7.

 Lielāka par 0,80 MW, bet nepārsniedz 1,00 MW

 1,055

 8.

 Lielāka par 1,00 MW, bet nepārsniedz 1,50 MW

 1,035

 9.

 Lielāka par 1,50 MW, bet nepārsniedz 2,00 MW

 1,008

 10.

 Lielāka par 2,00 MW, bet nepārsniedz 2,50 MW

 0,992

 11.

 Lielāka par 2,50 MW, bet nepārsniedz 3,00 MW

 0,982

 12.

 Lielāka par 3,00 MW, bet nepārsniedz 3,50 MW

 0,974

 13.

 Lielāka par 3,50 MW, bet nepārsniedz 10,00 MW

 0,965

 14.

 Lielāka par 10,00 MW, bet nepārsniedz 20,00 MW

 0,950

 15.

 Lielāka par 20,00 MW, bet nepārsniedz 40,00 MW

 0,920

 16.

 Lielāka par 40,00 MW, bet nepārsniedz 60,00 MW

 0,890

 17.

 Lielāka par 60,00 MW, bet nepārsniedz 80,00 MW

 0,860

 18.

 Lielāka par 80,00 MW, bet nepārsniedz 100,00 MW

 0,830

 19.

 Lielāka par 100,00 MW

 0,800

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.198
Gada pārskats par izmantoto energoresursu izlietojumu, saražotās elektroenerģijas apjomu un izmantoto tehnoloģiju elektrostacijās, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus

I. Vispārēja informācija par elektrostaciju

Elektrostacijas atrašanās vieta (adrese vai zemesgabala kadastra numurs)

Licences Nr. (ja tās nepieciešamība noteikta tiesību aktos)

Sistēmas operators, kura elektrotīkliem elektrostacija pieslēgta

Komersants (firma, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs)

Elektrostacijā uzstādīto ģenerētājvienību kopējā elektriskā jauda (MW)

Izmantotā tehnoloģija

Izmantotie atjaunojamie energoresursi (ūdens, vējš, biomasa, biogāze, saule)

Darbinieku skaits

II. Informācija par elektrostacijas darbību _______.gadā

1. Informācija par elektrostacijā patērēto kurināmo1

Nr. p.k.

Mērvie-
nība

Mēneši

Kopā gadā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Kurināmā nosaukums

Patēriņš naturālā izteiksmē

t; m3

Siltumspēja

MWh/t; MWh/m3

Patēriņš enerģijas izteiksmē

MWh

Cena

Ls/t; Ls/m3

2. Informācija par elektrostacijā saražoto un patērēto elektroenerģiju

Mērvienība

Mēneši

Kopā gadā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Saražotā elektroenerģija

MWh

Tīklā nodotā elektroenerģija

MWh

T.sk. obligātā iepirkuma ietvaros pārdotā elektroenerģija

MWh

T.sk. elektro­enerģijas tirgū pārdotā elektroenerģija

MWh

Pirktā elektroenerģija

MWh

Ir/Nav nepieciešams saņemt izcelsmes apliecinājumu elektroenerģijai, kas elektrostacijā ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus (atbilstošajā ailītē atzīmēt X):

Ir

11.JPG (528 bytes)

Nav

11.JPG (528 bytes)

Komersanta pilnvarotā amatpersona

______________________________________

(amats, vārds, uzvārds)

______________________________________

___.___._____________
(datums)2

(paraksts)2

Sistēmas operatora atbildīgās amatpersonas apliecinājums

______________________________________

(amats, vārds, uzvārds)

_____________________________________

___.___._____________
(datums)2

(paraksts)2


Sagatavoja______________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

Piezīmes.

1 Informācija norādāma par katru elektrostacijā izmantoto kurināmā veidu. Tabula nav jāaizpilda par hidroelektrostacijām, vēja un saules elektrostacijām.

2 Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 198Pieņemts: 24.02.2009.Stājas spēkā: 14.03.2009.Zaudē spēku: 01.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 13.03.2009.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
189066
{"selected":{"value":"29.12.2009","content":"<font class='s-1'>29.12.2009.-31.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.12.2009","iso_value":"2009\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2009.-31.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2009","iso_value":"2009\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2009.-28.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2009","iso_value":"2009\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2009.-02.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.03.2009","iso_value":"2009\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2009.-04.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.12.2009
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"