Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumus Nr. 198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.503

Rīgā 2007.gada 24.jūlijā (prot. Nr.42 34.§)
Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29.panta otro, ceturto un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. nosacījumus elektroenerģijas ražošanai, izmantojot atjaunojamos energoresursus;

1.2. kritērijus, ar kuriem saskaņā ražotājs, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā;

1.3. obligāti iepērkamā un no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoma noteikšanas kārtību;

1.4. daļu katram atjaunojamo energoresursu veidam, kāda no visu Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa ir obligāti nosedzama ar elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus;

1.5. no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no energoresursu veida;

1.6. obligātā iepirkuma apjoma noteikšanas, īstenošanas un uzraudzības kārtību;

1.7. kārtību, kādā var atteikties no tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

1.8. no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājuma saņemšanas kārtību;

1.9. pasākumus, kas veicinātu elektroenerģijas ražošanu no biomasas;

1.10. pilnvaroto institūciju, kas izsniedz no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu.

2. Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa daļa, kas obligāti nosedzama ar tādu elektroenerģiju, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, laikposmam līdz 2010.gada 31.decembrim sadalījumā pa gadiem un atjaunojamo energoresursu veidiem ir noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

3. Lai veicinātu elektroenerģijas ražošanu no biomasas, līdztekus obligātajam iepirkumam tiek īstenoti šādi pasākumi:

3.1. Zemkopības ministrija no Eiropas Savienības finanšu atbalsta instrumentiem piešķir līdzfinansējumu projektiem, kuru mērķis ir elektroenerģijas ražošanai paredzētas biomasas audzēšana, iegūšana vai ražošana atbilstoši kārtībai un kritērijiem, kas noteikti Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanu reglamentējošajos tiesību aktos;

3.2. Ekonomikas ministrija no Eiropas Savienības finanšu atbalsta instrumentiem piešķir līdzfinansējumu projektiem, kuru mērķis ir elektroenerģijas ražošana no biomasas atbilstoši kārtībai un kritērijiem, kas noteikti Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanu reglamentējošajos tiesību aktos;

3.3. Vides ministrija no līdzekļiem, kas iegūti no valstij piederošo oglekļa dioksīda nosacītā daudzuma vienību pārdošanas, piešķir līdzfinansējumu projektiem, kuru mērķis ir elektroenerģijas ražošana no biomasas atbilstoši kārtībai un kritērijiem, kas noteikti starptautiskajā emisiju tirdzniecībā iegūto līdzekļu izmantošanu reglamentējošajos tiesību aktos.

II. Kvalifikācijas kritēriji, lai iegūtu tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros no atjaunojamiem energoresursiem ražotu elektroenerģiju, un atteikšanās kārtība

4. Pretendēt uz kvalificēšanos elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros var šādi komersanti:

4.1. komersants, kura īpašumā vai lietojumā ir elektrostacija, kas elektroenerģijas ražošanā izmanto atjaunojamos energoresursus;

4.2. komersants, kurš plāno palielināt tā īpašumā vai lietojumā esošas elektrostacijas jaudu, ja minētā elektrostacija elektroenerģijas ražošanā izmanto atjaunojamos energoresursus;

4.3. komersants, kurš plāno uzbūvēt elektrostaciju, kas elektroenerģijas ražošanā izmantos atjaunojamos energoresursus.

5. Lai kvalificētos no atjaunojamiem energoresursiem saražotas elektro­enerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros, komersants, kurš plāno būvēt elektrostaciju, kas elektroenerģijas ražošanai izmantos atjaunojamos energoresursus, ja elektrostacijas elektriskā jauda pārsniegs 1 MW, vai kurš plāno palielināt esošas atjaunojamos energoresursus izmantojošas elektrostacijas jaudu par lielumu, kas pārsniedz 1 MW, atbilst (izņemot šo noteikumu 6.punktā minēto gadījumu) šādiem kvalifikācijas kritērijiem (kvalifikācijas kritērijus pārbauda pēc auditētiem uzņēmuma gada pārskatiem):

5.1. pēdējo divu saimniecisko gadu laikā komersanta pašu kapitāls ir bijis ne mazāks kā 25 % no bilances kopsummas;

5.2. bilances kopsummas (latos) dalījuma ar plānoto elektrostacijas jaudu (megavatos) rezultāts ir lielāks par 100000 vai vienāds ar 100000.

6. Ja šo noteikumu 5.punktā minētais komersants neatbilst šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, tas var kvalificēties, ja minētajiem kritērijiem atbilst tā mātes uzņēmums, kas reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonā (izņemot teritorijas, kas noteiktas Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm"). Šādā gadījumā komersants šo noteikumu 11. un 46.punktā noteiktajā kārtībā iesniedz notariāli apliecinātu un neatsaucamu mātes uzņēmuma beznosacījuma garantiju, kas apliecina - mātes uzņēmums uzņemsies visas saistības, kas komersantam radīsies vai var rasties, saņemot tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražotu elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un mātes uzņēmuma auditētus gada pārskatus par pēdējiem diviem saimnieciskajiem gadiem.

7. Komersanti, kuri elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem ražo vai plāno ražot vēja elektrostacijās (izņemot šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minētās iekārtas), lai kvalificētos tiesību saņemšanai pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, piedalās konkursā.

8. Lai komersanti saņemtu tiesības pārdot vēja elektrostacijās no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, Ekonomikas ministrija (turpmāk - ministrija) organizē konkursu.

9. Uzaicinājumu piedalīties konkursā par tiesību iegūšanu obligātā iepirkuma ietvaros pārdot vēja elektrostacijās no atjauno­jamiem energoresursiem saražotu elektroenerģiju (turpmāk - konkursa uzaicinājums) ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

10. Konkursa uzaicinājumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 2.pieliku­mam. Konkursa uzaicinājumā norāda:

10.1. konkursa priekšmetu - elektroenerģijas apjomu, par kura pārdošanas tiesībām obligātā iepirkuma ietvaros notiek konkurss;

10.2. elektroenerģijas pārdošanas konkursa sākumcenu. Sākumcenu nosaka, pamatojoties uz Eiropas Komisijas Trans­porta un enerģētikas ģenerāldirektorāta pub­licēto statistiku par vidējo vēja elektrostacijās saražotās elektroenerģijas cenu Eiropas Savienībā;

10.3. iesnieguma iesniegšanas termiņu (ne īsāku par 180 dienām no konkursa izsludināšanas dienas);

10.4. iesnieguma pieņemšanas vietas adresi;

10.5. citu informāciju, kas konkursa dalībniekiem var būt nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu piedalīties konkursā.

11. Lai piedalītos konkursā, komersants ministrijā iesniedz šādus doku­men­tus:

11.1. iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam;

11.2. apliecinātu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

11.3. dokumenta kopiju, kas apliecina īpašuma tiesības uz zemes īpašumu, uz kura plānota būvniecība, vai tā lietošanas tiesības - komersants, kurš plāno vēja enerģiju izmantojošas elektrostacijas būvniecību;

11.4. dokumentu vai apliecinātu tā kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā elektrostacija ir komersanta īpašumā vai lietojumā, - komersants, kurš konkursā piedalās ar jau esošu vēja elektrostaciju;

11.5. Valsts ieņēmumu dienesta izdotu izziņu, kas apliecina, ka komersantam nav nodokļu parādu (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms konkursa iesnieguma iesniegšanas dienas), vai komersanta rakstisku apliecinājumu, kurā viņš pilnvaro ministriju saņemt minēto izziņu (norāda attiecīgo Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā konkursa iesnieguma iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs);

11.6. Eiropas Ekonomikas zonā (izņemot teritorijas, kas noteiktas Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm") reģistrētas bankas galvojumu (garantiju) vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina, ka komersants spēj īstenot un finansēt vēja enerģiju izmantojošas elektrostacijas būvniecības projektu;

11.7. dokumentu, kas apliecina, ka Eiropas Ekonomikas zonā reģistrēts iesniegumā norādīto vēja elektrostacijas tehnoloģisko iekārtu piegādātājs piegādās minētās iekārtas 18 mēnešu laikā no dienas, kad komersants iegūs tiesības attiecīgajā vēja elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju pārdot obligātā iepirkuma ietvaros;

11.8. vēja elektrostacijas aprakstu (norāda plānoto elektroenerģijas ražo­šanas jaudu);

11.9. auditētu uzņēmuma gada pārskatu kopijas par pēdējiem diviem gadiem, bet, ja komersants neatbilst šo noteikumu 5.punktā minē­tajiem kvalifikācijas kritērijiem, arī šo noteikumu 6.punktā minētos doku­mentus;

11.10. Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu, ka konkrētajam projektam nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, vai arī apliecinātu likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu'' noteiktā kārtībā saņemta paredzētās darbības akcepta kopiju;

11.11. apliecinājumu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam.

12. Iesniegumā komersants norāda no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomu, kādu tas katru gadu 10 gadu periodā ir gatavs pārdot publiskajam tirgotājam, un elektroenerģijas cenu, par kādu tas katru gadu minēto elektroenerģijas apjomu ir gatavs pārdot. Iesniegumā norāda ministrijas izsniegto elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanas vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanas atļauju numurus, izsniegšanas datumus un derīguma termiņus.

13. Iesniegumā norādītā no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas pārdošanas vidējā svērtā cena nedrīkst pārsniegt konkursa uzaicinājumā noteikto sākuma cenu, bet piedāvātais no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas pārdošanas apjoms jebkurā gadā - nevienu no šādiem lielumiem:

13.1. konkursa uzaicinājumā noteikto no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomu;

13.2. no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomu (minēto apjomu aprēķina, iesniegumā norādīto jaudu reizinot ar 2500 stundām gadā).

14. Ja komersants iesniegumā norāda dažādos gados atšķirīgas no atjau­nojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas cenas, tad cenām jābūt ar pieaugošu tendenci, bet ne lielāku kā 10 % cenas pieauguma attiecībā pret ie­priekšējo gadu.

15. Komersants sedz visus izdevumus, kas saistīti ar iesnieguma sagata­vošanu un iesniegšanu, un konkursa izsludinātājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem neatkarīgi no konkursa rezultātiem.

16. Iesniegumus konkursam pieņem ministrija tajā adresē, kas norādīta konkursa uzaicinājumā. Iesniegumus komersants iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu (pēdējais derīgais pasta zīmoga datums - konkursa uzaicinājumā norādītā pēdējā iesniegumu iesniegšanas diena).

17. Lai piedalītos konkursā, komersants iesniedz vienu iesnieguma oriģinālu (izmanto A4 lapas) un vienu iesnieguma kopiju, skaidri uz tām izdarot atzīmi "Oriģināls" un "Kopija". Jebkuru pretrunu gadījumā starp eksemplāriem noteicošais būs iesnieguma oriģināls.

18. Gan iesnieguma oriģinālam, gan kopijai pievieno šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus. Visus minētos dokumentus sagatavo datorrakstā bez labojumiem. Uz iesnieguma ir komersanta atbildīgās amatpersonas paraksts vai tās personas paraksts, kas ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvarota komersanta vārdā uzņemties saistības un kas izriet no dalības konkursā. Pilnvarojums ir izteikts rakstiskas pilnvaras formā, un minēto pilnvaru pievieno iesniegumam. Visas iesnieguma lapas numurē un katru lapu paraksta komersanta atbildīgā amatpersona vai komersanta pilnvarotā persona.

19. Iesnieguma oriģinālu un tā kopiju apzīmogo un ievieto atsevišķās aploksnēs. Aploksnes atbilstoši marķē: "Iesnieguma oriģināls" un "Iesnieguma kopija". Aploksnes ieliek ārējā aploksnē, kuru aizzīmogo.

20. Uz iekšējām un ārējām aploksnēm norāda šādu informāciju:

20.1. ministrijas nosaukums un konkursa uzaicinājumā norādītā adrese;

20.2. konkursa nosaukums, kas ir noteikts konkursa uzaicinājumā, un norāde "Neatvērt pirms (datums)", pamatojoties uz konkursa uzaicinājumā norādīto pēdējo iesniegumu iesniegšanas dienu.

21. Uz iekšējām aploksnēm norāda arī komersanta nosaukumu un adresi, lai iesniegumu varētu nosūtīt atpakaļ neatvērtu, ja iesniegums ir iesniegts pēc noteiktā termiņa.

22. Ja ārējā aploksne nav apzīmogota un marķēta saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu, ministrija neuzņemas atbildību par iesniegumiem, kas ir nepareizi ievietoti aploksnē vai priekšlaikus atvērti. Ja ārējā aploksne atklāj dalībnieka identitāti, ministrija nevar garantēt iesnieguma anonimitāti, bet tas nav pamats iesnieguma noraidīšanai.

23. Ja iesniegumā nav ietverta visa nepieciešamā informācija vai nav iesniegti visi dokumenti, iesnieguma iesniedzējam ir tiesības līdz iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām iesniegt papildu dokumentus vai informāciju rakstiski. Ja tiek iesniegti papildu dokumenti vai informācija, tā negroza iesnieguma būtību.

24. Iesnieguma grozījumus vai paziņojumus par atsaukumu sagatavo, apzīmogo, marķē un iesniedz tādā pašā veidā kā iesniegumu. Aploksnes atbilstoši marķē: "Iesnieguma oriģināls" un "Iesnieguma kopija".

25. Jebkuri grozījumi, papildinājumi vai paziņojumi par atsaukumu, kas tiks saņemti pēc iesnieguma iesniegšanas termiņa vai jebkura tā pagarinājuma, šī iemesla dēļ netiks ņemti vērā.

26. Konkursa komisija izvērtē konkursa dalībnieku iesniegumus un pieņem lēmumu par tiesību piešķiršanu pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligāti iepērkamā elektroenerģijas apjoma veidā. Konkursa komisijas sastāvā ir trīs ministrijas pārstāvji, divi regulatora pārstāvji un divi Vides ministrijas pārstāvji. Konkursa komisijas sēdes ir slēgtas, izņemot iesniegumu atvēršanas sēdi. Konkursa komisija ir tiesīga lemt, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.

27. Pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām ministrija paziņo visiem konkursa dalībniekiem konkursa komisijas iesniegumu atvēršanas sēdes norises dienu, laiku un vietu.

28. Aploksnes ar iesniegumiem (un papildinājumiem) atver tikai pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

29. Konkursa komisija atver iesniegumus (ieskaitot iesniegumu atsaukumus un grozījumus) konkursa dalībnieku pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē, kuri piedalās sēdē. Dalībnieku pārstāvji, kuri piedalās sēdē, reģistrējas.

30. Atsauktos iesniegumus konkursa komisija neatvērtus nosūta atpakaļ iesniegumu iesniedzējiem vai atdod tos pilnvarotajām personām, kuras piedalās iesniegumu atvēršanas sēdē.

31. Neatsauktos iesniegumus konkursa komisija atver un nolasa iesnie­gumu iesniedzēju nosaukumus un piedāvātās cenas atbilstoši šo noteikumu 12.punktam.

32. Pirms iesniegumu vērtēšanas konkursa komisija izskata iesniegumus un lemj par iesniegumu atbilstību šo noteikumu prasībām. Konkursa komisija ir tiesīga pārbaudīt šo noteikumu 11.punktā noteikto dokumentu autentiskumu un to izsniedzēju identitāti.

33. Konkursa komisija par neatbilstošiem atzīst iesniegumus, kas neatbilst šo noteikumu 5., 11., 12., 13., 14. un 18.punkta prasībām vai ja pēc šo noteikumu 32.punktā paredzētās pārbaudes kāds no šo noteikumu 11.punktā minētajiem dokumentiem ir atzīstams par spēkā neesošu. Neatbilstošie iesniegumi tiek noraidīti un nosūtīti atpakaļ konkursa dalībniekam.

34. Vērtējot atbilstošos iesniegumus, konkursa komisija aprēķina ko­mersanta piedāvāto vidējo svērto no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas pārdošanas cenu (Ls/MWh) visā 10 gadu periodā ar precizitāti līdz santīma simtdaļai. Vidējo svērto cenu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

pvidsv. - vidējā svērtā elektroenerģijas cena (Ls/MWh);

qn - elektroenerģijas apjoms, ko komersants ir gatavs pārdot attiecīgajā gadā (MWh);

pn - cena, par kādu komersants ir gatavs pārdot saražoto elektroenerģiju attiecīgajā gadā (Ls/MWh).

35. Pēc vidējās svērtās elektroenerģijas cenas aprēķināšanas konkursa komisija atbilstošos iesniegumus sarindo augošā secībā, sākot ar zemāko vidējo svērto cenu.

36. Lēmumu par tiesību piešķiršanu pārdot vēja elektrostacijā saražotu elektroenerģiju noteiktā apjomā obligātā iepirkuma ietvaros par komersanta piedāvāto cenu konkursa komisija pieņem šādā kārtībā:

36.1. par konkursa uzvarētāju atzīst un tiesības pārdot vēja elektrostacijā saražoto elektroenerģiju piešķir komersantam, kuram pēc šo noteikumu 34.punktā noteiktās formulas aprēķināta viszemākā no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas pārdošanas vidējā svērtā cena;

36.2. ja par konkursa uzvarētāju atzītā komersanta norādītais obligāti iepērkamās no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms nesasniedz konkursa uzaicinājumā noteikto elektroenerģijas apjomu, bet komersanta piedāvātā cena elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros ir viszemākā, konkursa komisija lemj par tiesību piešķiršanu minētajam komersantam pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektro­enerģijas apjomu obligātā iepirkuma ietvaros;

36.3. šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, lai nodrošinātu obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās no atjaunojamiem energoresursiem ražotās elektroenerģijas atlikušo apjomu, konkursa komisija lemj par tiesību piešķiršanu obligātā iepirkuma ietvaros pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju komersantam, kas piedāvā nākamo zemāko elektroenerģijas pārdošanas cenu;

36.4. ja šo noteikumu 36.3.apakšpunktā minētajā gadījumā komersanta iesniegumā norādītais obligāti iepērkamās no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms pārsniedz atlikušo obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomu, komersantam tiek piedāvāts samazināt viņa piedāvāto obligāti iepērkamās no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomu, vienlaikus saglabājot cenu, kādu komersants norādījis savā iesniegumā. Komersants piedāvājumu izvērtē 15 dienu laikā un lēmumu rakstiski paziņo konkursa komisijai;

36.5. ja šo noteikumu 36.4.apakšpunktā minētajā gadījumā komersants atsakās samazināt savu piedāvāto elektroenerģijas pārdošanas apjomu, konkursa komisija lemj par tiesību piešķiršanu pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros komersantam, kas piedāvā nākamo zemāko elektroenerģijas pārdošanas cenu. Attiecībā uz šī komersanta piedāvātā elektroenerģijas pārdošanas apjoma atbilstību nepieciešamajam apjomam tiek piemēroti šo noteikumu 36.4.apakšpunktā minētie nosacījumi;

36.6. ja konkursam ir saņemts tikai viens iesniegums un tas nav atzīstams par neatbilstošu šo noteikumu 33.punktā noteiktajā kārtībā, attiecīgo komersantu atzīst par konkursa uzvarētāju;

36.7. ja saskaņā ar šo noteikumu 34.punktā minēto formulu aprēķinātā vidējā svērtā no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas ze­mākā cena ir vienāda divu vai vairāku komersantu iesniegumos, iesniegumu vērtēšanā izmanto papildu kritēriju - teritorijas attīstības indeksu. Priekšroku dod tam komersantam, kura elektrostacija atrodas vai to plānots būvēt teritorijā, kurā teritorijas attīstības indekss ir mazāks (teritorijā, kura ir ekonomiski mazāk attīstīta). Šajā gadījumā izmanto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas publicēto teritorijas attīstības indeksu iesniegumu atvēršanas dienā.

37. Konkursa komisijai ir tiesības pirms lēmuma pieņemšanas pieprasīt no iesnieguma iesniedzēja paskaidrojošus papildu dokumentus vai informāciju.

38. Ja konkursa komisija atzīst par nepieciešamu pieprasīt papildu dokumentus vai informāciju vai pārbaudīt esošo informāciju, konkursa komisija rezultātu noteikšanas termiņu var pagarināt, bet ne vairāk kā par 60 dienām. Par to rakstiski informē visus konkursa dalībniekus.

39. Konkursa komisija var noraidīt konkursa dalībnieku jebkurā konkursa kārtā, neuzņemoties atbildību pret dalībnieku, ja:

39.1. tas tiek pasludināts par maksātnespējīgu;

39.2. tas piedāvājumā apzināti ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu infor­māciju, tai skaitā atbildot uz papildu jautājumiem saskaņā ar šo noteikumu 37.punktu;

39.3. kļūst zināms, ka tas nav nomaksājis nodokļus vai sociālās apdro­šināšanas maksājumus;

39.4. tas jebkādā veidā ir mēģinājis ietekmēt ministriju vai konkursa ko­misiju.

40. Konkursa rezultātus 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ministrija rakstiski paziņo visiem dalībniekiem, izsūtot paziņojumu, un 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas konkursa rezultātus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

41. Ja konkursam nav iesniegts neviens iesniegums vai arī šo noteikumu 36.punktā noteiktajā kārtībā par konkursa uzvarētāju nav atzīstams neviens komersants, konkurss tiek atzīts par nenotikušu. Konkursu izsludina atkārtoti, nosakot jaunu, augstāku elektroenerģijas pārdošanas sākuma cenu. Atkārtoto konkursu izsludina ne vēlāk kā 10 dienas pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepriekšējā konkursa atzīšanu par nenotikušu.

42. Ja komersanti, kuri konkursā ir ieguvuši tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, nespēj ar savu pārdošanas apjomu summu nodrošināt konkursa uzaicinājumā noteikto no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas pārdošanas apjomu, ministrija 12 mēnešu laikā izsludina jaunu konkursu par tiesību iegūšanu pārdot obligātā iepirkuma ietvaros atlikušo no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomu. Konkursu atkārtoti izsludina arī tad, ja iestājas šo noteikumu 68.punktā minētais gadījums.

43. Komersantam vai komersantiem, kuri konkursa kārtībā ieguvuši tiesības vēja elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, ministrija 10 dienu laikā pēc konkursa komisijas attiecīgās sēdes izsniedz komersantam attiecīgu lēmumu - administratīvo aktu šo noteikumu 51.punktā noteiktajā kārtībā.

44. Komersantiem, kas konkursa kārtībā nav ieguvuši tiesības vēja elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, ministrija 10 dienu laikā pēc konkursa komisijas attiecīgās sēdes nosūta lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 53.punktu.

45. Lai kvalificētos tiesību saņemšanai pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, šo noteikumu 46., 47. un 48.punktā minētajām prasībām atbilstošu iesniegumu ministrijā iesniedz komersanti, kuri elektroenerģiju ražo vai plāno ražot no atjaunojamiem energoresursiem, izmantojot:

45.1. hidroenerģiju;

45.2. biogāzi;

45.3. jebkādu veidu biomasu;

45.4. vēja enerģijas iekārtas, ja to uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz 0,25 MW un ja pie viena elektroenerģijas sadales sistēmas transformatoru vai sadales punkta vai elektroenerģijas pārvades sistēmas apakšstacijas nav pieslēgta vairāk kā viena iekārta.

46. Iesniegumu sagatavo datorrakstā bez labojumiem atbilstoši šo no­teikumu 5.pielikumam. Iesniegumu paraksta komersanta pilnvarotā amat­persona. Visas iesnieguma lapas numurē un katru lapu paraksta komersanta pilnvarotā amatpersona. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

46.1. apliecinātu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

46.2. dokumenta kopiju, kas apliecina īpašuma tiesības uz zemes īpašumu, uz kura plānota būvniecība, vai tā lietošanas tiesības - komersants, kurš plāno būvēt elektrostaciju, kas ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem;

46.3. dokumentu vai apliecinātu tā kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā elektrostacija ir komersanta īpašumā vai lietojumā, - komersants, kurš vēlas iegūt tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros tā īpašumā vai lietojumā esošas elektrostacijas saražoto elektroenerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem;

46.4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka komersantam nav nodokļu parādu (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas dienas), vai komersanta rakstisku piekrišanu, kurā viņš pilnvaro ministriju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgo Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs;

46.5. komersants, kurš plāno būvēt elektrostaciju, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus:

46.5.1. Eiropas Kopienā (izņemot teritorijas, kuras noteiktas Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm") reģistrētas bankas galvojumu (garantiju) vai līdz­vērtīgu dokumentu, kas apliecina, ka komersants spēj īstenot un finansēt plānoto elektrostacijas būvniecības projektu;

46.5.2. dokumentu, kas apliecina, ka Eiropas Kopienā reģistrēts iesniegumā norādīto tehnoloģisko iekārtu piegādātājs minētās iekārtas piegādās
12 mēnešu laikā no dienas, kad komersants iegūs tiesības attie­cīgajā elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju pārdot obligātā iepirkuma ietvaros;

46.6. attiecīgās elektrostacijas aprakstu, kura elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem (norāda plānoto elektroenerģijas ražošanas jaudu);

46.7. auditētu uzņēmuma gada pārskatu kopijas par pēdējiem diviem ga­diem, bet, ja komersants neatbilst šo noteikumu 5.punktā minētajiem kvalifikācijas kritērijiem, arī šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus;

46.8. Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes atzinumu, ka iecerētais projekts atbilst Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumu Nr.27 "Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus" prasībām, - komersants, kurš plāno elektroenerģijas ražošanai izmantot hidroenerģiju vai arī palielināt esošas hidroelektrostacijas jaudu.

47. Šo noteikumu 45.punktā minētajā iesniegumā norādītā elektrostacijas jauda nedrīkst pārsniegt komersanta attiecīgajā licencē norādīto jaudu, bet no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms, ko komersants vēlas pārdot gadā, - lielumu, ko aprēķina, iesniegumā norādīto jaudu reizinot ar šādiem jaudu izmantošanas laikiem:

47.1. hidroelektrostacijām - 5000 stundu gadā;

47.2. vēja elektrostacijām - 3000 stundu gadā;

47.3. pārējām elektrostacijām - 7000 stundu gadā.

48. Ja elektrostacijā, kurā elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem, izmanto arī citus kurināmā veidus, elektrostacijai ir jābūt aprīkotai ar mērierīču sistēmu, kas ļauj atsevišķi uzskaitīt katra veida kurināmā patēriņu. Ja no atjaunojamiem energoresursiem saražotā elektroenerģija veido vismaz 90 % no elektrostacijā patērētā kurināmā apjoma, tad pieņem, ka visa elektrostacijā saražotā elektroenerģija ir iegūta no atjaunojamiem energoresursiem. Tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros komersants var iegūt tikai no atjaunojamiem energoresursiem saražotai elektroenerģijai. Tās apjomu nosaka, izmantojot šādu formulu:

kur

EAER - no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektro­enerģijas apjoms gadā (MWh);

E - kopējais elektrostacijā saražotais elektroenerģijas apjoms gadā (MWh);

BAER - elektrostacijā patērētais no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektro­enerģijas apjoms gadā (t) vai (m3);

qAER - elektrostacijā patērētās no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektro­enerģijas siltumspēja (MWh/t) vai (MWh/m3);

Bi - elektrostacijā patērētais viena noteikta veida kurināmā apjoms gadā (t) vai (m3);

qi - elektrostacijā patērētā viena noteikta veida kurināmā siltumspēja (MWh/t) vai (MWh/m3).

49. Ministrija iesniegumu izskata 30 dienu laikā. Ministrija ir tiesīga pārbaudīt šo noteikumu 46.punktā minēto dokumentu autentiskumu un to izsniedzēju identitāti. Ja iesniegums nesatur visu šo noteikumu 5.pielikumā norādīto informāciju vai iesniegumam nav pievienoti visi šo noteikumu 46.punktā minētie dokumenti, vai pārbaudes rezultātā kāds no iesniegumam pievienotajiem dokumentiem atzīstams par spēkā neesošu, ministrija lūdz trūkstošo informāciju vai dokumentu iesniegt 30 dienu laikā. Ja komersants noteiktajā termiņā nav iesniedzis prasīto, ministrija pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu un informē par to komersantu, nosūtot iesniegumu atpakaļ.

50. Ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām, ministrija, pamatojoties uz iesniegumā sniegto informāciju, 20 dienu laikā no visas nepieciešamās informācijas saņemšanas dienas pārbauda komersanta atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajiem kritērijiem un iesnieguma atbilstību šo noteikumu 46., 47. un 48.punktā minētajām prasībām. Ja komersants un tā iesniegums atbilst minētajiem kritērijiem un prasībām, ministrija pieņem lēmumu piešķirt komersantam tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Par to ministrija izsniedz komersantam attiecīgu lēmumu - administratīvo aktu šo noteikumu 51.punktā noteiktajā kārtībā.

51. Šo noteikumu 43. un 50.punktā minētos lēmumus - administratīvos aktus ministrija komersantam izsniedz trijos eksemplāros. Lēmumā norāda, ka komersants ir ieguvis tiesības pārdot attiecīgajā
elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, elektroenerģijas iepirkuma apjomu gadā un termiņu, līdz kuram komersantam ir jāuzsāk no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektro­enerģijas pārdošana. Ja lēmumu izsniedz šo noteikumu 43.punktā minētajā gadījumā, lēmumā norāda no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektro­enerģijas iepirkuma cenas un termiņu, līdz kuram saražotā elektroenerģija no šī komersanta tiks iepirkta obligātā iepirkuma ietvaros.

52. Komersanta iegūtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros nav nododamas citai personai, pārdodamas, dāvināmas vai kā citādi atsavināmas.

53. Ministrija pieņem lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot attie­cīgajā elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros šādos gadījumos:

53.1. komersants neatbilst šo noteikumu 5.punktā minētajiem kritērijiem vai iesniegums neatbilst šo noteikumu 46., 47. un 48.punktā minētajām prasībām;

53.2. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegtie dati ir savstarpēji pretrunīgi vai nav pienācīgi pamatoti, vai arī ir pieļautas aritmētiskas kļūdas, kas liedz gūt pārliecību par atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajiem kritērijiem un šo noteikumu 46., 47. un 48.punktā minētajām prasībām;

53.3. šo noteikumu 65.punktā minētajā gadījumā;

53.4. komersanta iesniegums ir pretrunā Elektroenerģijas tirgus likuma normām.

54. Komersants ir tiesīgs atteikties no tiesībām obligātā iepirkuma ietva­ros pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju. Par šādu lēmumu komersants trīs mēnešus iepriekš rakstiski paziņo publiskajam tirgotājam, ministrijai un sistēmas operatoram.

55. No atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas iepirkšanu obligātā iepirkuma ietvaros publiskais tirgotājs pārtrauc triju mēnešu laikā pēc dienas, kad komersants paziņo lēmumu atteikties no tiesībām uz obligāto iepirkumu.

56. Komersants, kurš ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem, bet kurš nav ieguvis tiesības to pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, ir tiesīgs to pārdot jebkuram tirgus dalībniekam, savstarpēji vienojoties par pārdošanas nosacījumiem.

III. Cenas noteikšanas kārtība elektroenerģijai, kas ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus

57. Komersantiem, kuri tiesības pārdot no atjaunojamiem energo­resursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros ieguvuši šo noteikumu 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. un 43.punktā noteiktajā kārtībā, pārdošanas cenas elektroenerģijas apjomam, ko tie ir tiesīgi pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, nosaka 10 gadu periodam no elektroenerģijas pārdošanas uzsākšanas dienas atbilstoši konkursa attiecīgajā iesniegumā norādītajām cenām.

58. Komersantiem, kuri tiesības pārdot no atjaunojamiem energo­resursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros ieguvuši šo notei­kumu 45., 46., 47., 48., 49. un 50.punktā noteiktajā kārtībā, pārdošanas cenas elektroenerģijas apjomam, ko tie ir tiesīgi pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, aprēķina, izmantojot šādas formulas:

58.1. šo noteikumu 45.4.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektro­stacijām - 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

8.2. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW un biogāzes elektrostacijām bez jaudas ierobežojuma - 10 gadus no elektrostacijas ekspluatācijas uzsākšanas dienas:

58.3. šo noteikumu 45.4.apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām pēc šo noteikumu 58.1.apakšpunktā minētā termiņa:

58.4. biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 4 MW un biogāzes elektrostacijām bez jaudas ierobežojuma pēc šo noteikumu 58.2.apakšpunktā minētā termiņa:

58.5. hidroelektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu līdz 5 MW:

C - cena bez pievienotās vērtības nodokļa, par kādu publiskais tirgotājs iepērk no elektrostacijas elektroenerģiju (Ls/MWh), kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem;

Tg - regulatora apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa, kas noteikts dabasgāzes patēriņam no 126 tūkst.n.m3 līdz 1260 tūkst.n.m3 gadā (Ls/tūkst.n.m3), ja dabasgāzes siltumspēja ir 7900 kcal/n.m3;

k - cenas diferencēšanas koeficients, kas minēts šo noteikumu 6.pieli­kumā.

59. Biomasas elektrostacijām ar uzstādīto elektrisko jaudu, kas ir lielāka par 4 MW, pārdošanas cenas elektroenerģijas apjomam, ko komersanti ir tiesīgi pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, nosaka regulators atbilstoši regulatora apstiprinātai metodikai.

60. Ja elektrostacijā elektroenerģija tiek ražota no atjaunojamiem energoresursiem un tiek izmantoti citu veidu kurināmie, cenu atbilstoši šo noteikumu 58.punktam nosaka tikai tai elektroenerģijas daļai, kas iegūta, izmantojot atjaunojamos energoresursus, bet par pārējās ražotās elektroenerģijas cenu un pārdošanas nosacījumiem komersants vienojas ar jebkuru elektroenerģijas tirgus dalībnieku.

61. No atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomam, ko komersanti nav tiesīgi pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, cenu nosaka, komersantam vienojoties ar jebkuru elektroenerģijas tirgus dalībnieku.

62. Ja komersanti elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem ir uzsākuši pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās, šādai elektroenerģijai tiek saglabāta iepirkuma cena, kāda tā bija Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās dienā līdz termiņiem, kādi bija noteikti tiesību aktos laikā, kad šie komersanti uzsāka elektroenerģijas ražošanu. Šie ražotāji pirms minēto termiņu beigām ir tiesīgi atteikties no iepriekš saņem­tajām saražotās elektroenerģijas garantētās pārdošanas tiesībām un iepirkuma cenas un pretendēt uz tiesībām pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros atbilstoši šo noteikumu prasībām par cenu, kura noteikta saskaņā ar šiem noteikumiem.

IV. Obligātā iepirkuma īstenošanas un uzraudzības kārtība

63. Ministrijas lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros komersants var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

64. Ministrija reģistrē un uzskaita visus izsniegtos šo noteikumu 43. un 50.punktā minētos lēmumus - administratīvos aktus.

65. Ja izsniegtajos lēmumos - administratīvajos aktos noteikto no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomu summas attiecība pret kopējo Latvijas galalietotāju patēriņu attiecīgajā gadā pārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā noteikto no attiecīgā atjaunojamo energoresursu veida saražotās elektroenerģijas daļu kopējā Latvijas galalietotāju patēriņā, ministrija pārtrauc šo noteikumu 43. un 50.punktā minēto lēmumu - administratīvo aktu izsniegšanu attiecīgā veida elektrostacijām, kuras elektroenerģiju iegūst no atjaunojamiem energoresursiem. Administratīvo aktu izsniegšanu atjauno, ja minētā attiecība kļūst mazāka nekā šo noteikumu 1.pielikumā minētais attiecīgais lielums.

66. Komersants, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energo­resursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, elektro­enerģijas ražošanu un pārdošanu publiskajam tirgotājam sāk 36 mēnešu laikā no šo noteikumu 43. un 50.punktā minēto lēmumu - administratīvo aktu izsniegšanas dienas.

67. Šo noteikumu 4.2. vai 4.3.apakšpunktā minētais komersants, kas ieguvis tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektro­enerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ne vēlāk kā 18 mēnešu laikā no šo noteikumu 43. un 50.punktā minēto lēmumu - administratīvo aktu izsniegšanas dienas uzsāk būvēt elektrostaciju, kas elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem, vai palielina tās jaudu, un par to rakstiski informē ministriju. Ministrijai ir tiesības pārbaudīt, vai minētās elektrostacijas būvniecība vai jaudas palielināšana ir uzsākta.

68. Ja komersants neizpilda šo noteikumu 67.punktā minēto pienākumu vai arī ministrija pārbaudē konstatē, ka elektrostacijas, kura elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem, būvniecība vai jaudas palielināšana nav uzsākta, ministrija pieņem lēmumu par šo noteikumu 43. un 50.punktā minēto lēmumu - administratīvo aktu atcelšanu. Minēto lēmumu nosūta komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram.

69. Obligāto iepirkumu īsteno, pamatojoties uz līgumu starp publisko tirgotāju un komersantu vai tā pilnvarotu personu. Pirms līguma slēgšanas komersants iesniedz publiskajam tirgotājam vienu no šo noteikumu 43. un 50.punktā minēto lēmumu - administratīvo aktu eksemplāriem.

70. Lai pārdotu no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju, elektrostacija ir aprīkota ar elektrostacijā saražotās, elektrotīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas uzskaites mēr­aparātiem, kas atbilst attiecīgās elektroenerģijas sistēmas operatora noteiktām un publicētām tehniskajām prasībām. Uzskaites mēraparātu uzstādīšanas un noplombēšanas aktu paraksta elektrostacijas, sistēmas operatora un publiskā tirgotāja pārstāvji.

71. Laikā, kad elektrostacija elektroenerģiju ražo mazāk, nekā patērē savām vajadzībām, vai neražo, tā pērk elektroenerģiju no publiskā tirgotāja.

72. Norēķinu periods elektroenerģijas pārdošanai un pirkšanai obligātā iepirkuma ietvaros ir viens kalendāra mēnesis.

73. Komersants, kurš elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem, katru gadu līdz 1.martam iesniedz ministrijā pārskatu par izmantoto energoresursu izlietojumu, saražotās elektroenerģijas apjomu un izmantoto tehnoloģiju atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumam. Pārskatā sniegtos datus apliecina tā sistēmas operatora atbildīgā amatpersona, kuras elektrotīkliem elektrostacija ir pieslēgta. Pārskatu iesniedz papīra formā un elektroniski (MS Excel).

74. Valsts energoinspekcija kontrolē elektrostacijas darbības atbilstību enerģētikas nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, bet elektroenerģijas uzskaites ierīču stāvokli - sistēmas operators un publiskais tirgotājs.

V. Izcelsmes apliecinājuma izsniegšana komersantam, kas ražo elektroenerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus

75. Komersants, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, ir tiesīgs saņemt izcelsmes apliecinājumu par to, ka tā īpašumā vai lietojumā esošā elektrostacija ražo elektroenerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

76. Iesniedzot gada pārskatu (7.pielikums), komersants norāda, vai tas vēlas saņemt no atjaunojamiem energoresursiem saražotas elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu.

77. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz ministrija, un tajā norāda noteiktajā laikposmā no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju, elektroenerģijas avotu, kurš tika izmantots elektroenerģijas ražošanā, un ražošanas laikus un vietas. Ja izsniedz izcelsmes apliecinājumu hidroelektrostacijai, norāda arī elektrostacijas jaudu.

78. Ja komersants vēlas saņemt izcelsmes apliecinājumu par īsākā laikposmā (ne mazāks par trijiem mēnešiem) no atjaunojamiem energoresursiem saražotu elektroenerģijas apjomu, tas iesniedz ministrijā iesnie­gumu. Iesniegumam pievieno informāciju par elektrostacijas darbību attiecīgajā laikposmā. Informāciju iesniedz atbilstoši šo noteikumu 7.pielikumam.

79. Izcelsmes apliecinājumu ministrija izsniedz vai arī izsniegšanu pamatoti atsaka 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 73.punktā minētā gada pārskata vai šo noteikumu 78.punktā minētā iesnieguma un informācijas saņemšanas.

VI. Noslēguma jautājumi

80. Publiskais tirgotājs divu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma prasībām aprēķina un publicē obligāti iepērkamās no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektro­enerģijas apjomu katram gadam laikposmā līdz 2010.gada 31.decembrim. Sākot ar 2008.gadu, publiskais tirgotājs katru gadu līdz 1.martam aprēķina un publicē precizētus no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomus turpmākajiem gadiem, ņemot vērā iepriekšējā gada faktiskos rādītājus un precizētas elektroenerģijas galalietotāju patēriņa prognozes. Tajā pašā dienā, kad tiek publicēts obligāti iepērkamās no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjoms, publiskais tirgotājs par aprēķinātajiem no atjaunojamiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas apjomiem rakstiski informē ministriju un regulatoru.

81. Šo noteikumu 8.punktā minēto konkursu par visu nepieciešamo vēja elektrostacijās no atjaunojamiem energoresursiem ražotās elektroenerģijas apjomu laikposmam līdz 2010.gada 31.decembrim ministrija rīko sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

82. No tiem komersantiem, kas elektroenerģiju ražo vēja elektrostacijās, kuru jaudas un pieslēguma veids neatbilst šo noteikumu 45.4.apakšpunktā minētajām prasībām un kuru ekspluatācija bija uzsākta pirms Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās, publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju atbilstoši tiem pašiem cenas veidošanās, darbības režīma un iepirkuma termiņu nosacījumiem, kādi bija spēkā Elektroenerģijas tirgus likuma spēkā stāšanās dienā. Ar elektroenerģijas realizācijas vidējo tarifu šajā gadījumā tiek saprasts elektroenerģijas tirdzniecības vidējais tarifs saistītajiem lietotājiem. Minēto tarifu publiskajam tirgotājam apstiprina regulators vai, ja saņemta regulatora atļauja, nosaka publiskais tirgotājs saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku.

83. Šo noteikumu 3.punkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.jūliju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra Direktīvas 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas pielietojuma veicināšanu iekšējā elektrības tirgū, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus.

Ministru prezidenta vietā - iekšlietu ministrs I.Godmanis

Ekonomikas ministrs J.Strods
1. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503
Latvijas elektroenerģijas galalietotāju kopējā patēriņa daļa, kas obligāti nosedzama ar tādu elektroenerģiju, kura ražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus

Atjaunojamo energoresursu un elektrostacijas veids

2007

2008

2009

2010

Hidroelektrostacijas ar jaudu virs 5 MW

41,28 %

39,32 %

37,35 %

35,39 %

Hidroelektrostacijas ar jaudu līdz 5 MW

1,04 %

1,06 %

1,08 %

1,10 %

Vēja elektrostacijas

1,48 %

2,78 %

4,08 %

5,37 %

Biogāzes elektrostacijas

0,38 %

1,07 %

1,77 %

2,46 %

Biomasas elektrostacijas un elektrostacijas, kurās biomasu izmanto kopā ar fosilo kurināmo

0,44 %

1,95 %

3,46 %

4,97 %

Kopā

44,62 %

46,18 %

47,74 %

49,30 %

Ekonomikas ministrs J.Strods
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503
Uzaicinājums piedalīties konkursā tiesību iegūšanai vēja elektrostacijās saražotās elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros
Ekonomikas ministrs J.Strods
3. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503
Iesniegums konkursam par tiesību iegūšanu vēja elektrostacijā saražotās elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros

Ekonomikas ministrs J.Strods
4. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503
Apliecinājums

Ekonomikas ministrs J.Strods
5. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503
Iesniegums tiesību iegūšanai izmantot atjaunojamos energoresursus saražotās elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros

Ekonomikas ministrs J.Strods
6. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503
Koeficienta k vērtības atkarībā no elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas

Nr. p.k.

Elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda

Koeficienta k vērtība

1.

Nepārsniedz 0,08 MW

1,240

2.

Lielāka par 0,08 MW, bet nepārsniedz 0,15 MW

1,231

3.

Lielāka par 0,15 MW, bet nepārsniedz 0,20 MW

1,202

4.

Lielāka par 0,20 MW, bet nepārsniedz 0,40 MW

1,131

5.

Lielāka par 0,40 MW, bet nepārsniedz 0,60 MW

1,086

6.

Lielāka par 0,80 MW, bet nepārsniedz 1,00 MW

1,072

7.

Lielāka par 0,60 MW, bet nepārsniedz 0,80 MW

1,055

8.

Lielāka par 1,00 MW, bet nepārsniedz 1,50 MW

1,035

9.

Lielāka par 1,50 MW, bet nepārsniedz 2,00 MW

1,008

10.

Lielāka par 2,00 MW, bet nepārsniedz 2,50 MW

0,992

11.

Lielāka par 2,50 MW, bet nepārsniedz 3,00 MW

0,982

12.

Lielāka par 3,00 MW, bet nepārsniedz 3,50 MW

0,974

13.

Lielāka par 3,50 MW

0,965

Ekonomikas ministrs J.Strods
7. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.503
Elektrostacijas, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, gada pārskats

Ekonomikas ministrs J.Strods
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 503Pieņemts: 24.07.2007.Stājas spēkā: 22.08.2007.Zaudē spēku: 14.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 134, 21.08.2007.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
162007
22.08.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"