Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1018

Rīgā 2008.gada 16.decembrī (prot. Nr.93 4.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni
Izdoti saskaņā ar Jaunatnes likuma 12.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī darbam ar jaunatni.

2. Atklātu projektu konkursu valsts budžeta finansējuma saņemšanai organizē Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija).

(Grozīts ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.956)

3. Projekta iesniegumu atklātam projektu konkursam ir tiesīgas iesniegt Jaunatnes likuma 12.panta otrajā un trešajā daļā minētās personas (turpmāk – projekta iesniedzējs).

4. Valsts budžeta finansējumu piešķir Jaunatnes likumā noteiktajiem mērķiem.

II. Atklāta projektu konkursa sagatavošana un izsludināšana

5. Ministrija izstrādā un apstiprina atklāta projektu konkursa nolikumu (turpmāk – nolikums) un vadlīnijas projekta iesnieguma sagatavošanai un projektu īstenošanai, kas ir nolikuma pielikums, kā arī izsludina atklātu projektu konkursu, publicējot atklāta projektu konkursa paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

6. Nolikumā norāda:

6.1. atklāta projektu konkursa mērķi un atbalstāmās aktivitātes;

6.2. projekta iesniedzējus, kas var pretendēt uz finansējumu projektu īstenošanai;

6.3. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu un kārtību;

6.4. projekta iesnieguma izstrādes un noformēšanas noteikumus;

6.5. projekta iesniegumam pievienojamos dokumentus;

6.6. noteikumus par finanšu līdzekļu maksājumu veikšanas periodiskumu un kārtību, kā arī finansējuma izlietojuma noteikumus;

6.7. minimālo un maksimālo finansējuma apmēru, ko var piešķirt viena projekta īstenošanai, kā arī projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, ja tāds paredzēts;

6.8. projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijus un kvalitātes vērtēšanas kritērijus;

6.9. specifiskos vērtēšanas kritērijus, ja tādi paredzēti;

6.10. attiecināmo izmaksu pozīcijas;

6.11. minimālo punktu skaitu no kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējā punktu skaita, lai uzskatītu projekta iesniegumu par atbalstāmu;

6.12. projekta īstenošanas termiņu;

6.13. projekta finansējuma sadales kritērijus starp projektu konkursa uzvarētājiem, ja tādi ir vairāki;

6.14. citu nepieciešamo informāciju.

7. Nolikumam pievieno projekta iesnieguma veidlapu un projekta budžeta tāmes veidlapu, kā arī veidlapu informācijas sniegšanai par projekta vadības personu pieredzi un kvalifikāciju.

8. Nolikumu pēc atklāta projektu konkursa izsludināšanas publicē ministrijas mājaslapā internetā.

III. Projektu iesnieguma iesniegšana

9. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu datorrakstā latviešu valodā. Projekta iesniegums sastāv no:

9.1. aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas;

9.2. aizpildītas projekta budžeta tāmes veidlapas;

9.3. aizpildītas veidlapas par projekta vadības personu pieredzi un kvalifikāciju;

9.4. projekta pieteikuma vēstules;

9.5. papildu dokumentiem, kas norādīti nolikumā.

10. Šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus var iesniegt papīra formā vai elektroniski, ja tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

11. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu ministrijā mēneša laikā pēc nolikuma publicēšanas ministrijas mājaslapā internetā atbilstoši šo noteikumu 8.punktam.

12. Šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus papīra formā ministrijā iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu vienā vai vairākās aizlīmētās aploksnēs divos eksemplāros (vienu kopiju) šo noteikumu 11.punktā norādītajā termiņā.

13. Papīra formā iesniegtajiem dokumentiem projekta iesniedzējs pievieno šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4.apakš­punktā minēto dokumentu elektroniskās versijas, nosūtot tās uz ministrijas elektroniskā pasta adresi vai iesniedzot kompaktdiskā (CD) un norādot pilnu projekta iesniedzēja nosaukumu un projekta nosaukumu.

14. Ministrija reģistrē saņemto projekta iesniegumu un piešķir tam identifikācijas numuru.

IV. Projektu iesniegumu izvērtēšana

15. Ministrija izskata projekta iesniegumu, kas ir saņemts ministrijā, nodots pasta iestādei (pasta zīmogs) vai nosūtīts uz ministrijas elektroniskā pasta adresi (nosūtīšanas laiks) līdz šo noteikumu 11.punktā norādītajam projekta iesnieguma iesniegšanas termiņam.

16. Projekta iesniegumu līdz projektu iesniegumu izvērtēšanas uzsākšanai glabā neatvērtu. Projekta iesniegumu atver trešajā darbdienā pēc šo noteikumu 11.punktā noteiktā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām.

17. Ja projekta iesniegums saņemts pēc šo noteikumu 11.punktā noteiktā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa, projekta iesniegumu neatver un ministrija informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neizskatītu var saņemt atpakaļ.

18. Projekta iesnieguma un projekta iesniedzēja vērtēšanas posmi:

18.1. vērtēšana atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem (1.pielikums). Projekta vērtēšanas mērķis atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem ir pārbaudīt, vai projekta iesniedzējs un projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms kvalitātes kritēriju un specifisko vērtēšanas kritēriju (ja tādi paredzēti nolikumā) pārbaudei;

18.2. projekta iesnieguma vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums) un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (ja tādi paredzēti nolikumā). Kvalitātes vērtēšanas kritēriji un specifiskie vērtēšanas kritēriji (ja tādi paredzēti nolikumā) ļauj izvērtēt projekta iesnieguma kvalitāti saistībā ar atklāta projektu konkursa mērķi un atbalstīt projekta iesniegumu, kas palielina atklāta projektu konkursa kopējo efektivitāti.

19. Projekta iesniegumu piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11.punktā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vērtē ministrija, pārbaudot projekta iesnieguma atbilstību administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem.

20. Attiecināmas ir šādas projekta izmaksu pozīcijas:

20.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas;

20.2. projekta administrēšanas izmaksas, kas ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

20.2.1. atlīdzības (izņemot prēmiju un naudas balvu) izmaksas;

20.2.2. komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta īstenošanas uzraudzībai (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi);

20.2.3. pasta un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas;

20.2.4. komunālo pakalpojumu izmaksas;

20.2.5. biroja preču un inventāra izmaksas;

20.3. sabiedrības informēšanas un publicitātes izmaksas.

21. Ja projekta iesniegums vai projekta iesniedzējs neatbilst kādam no šo noteikumu 1.pielikuma 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.2.1. un 1.2.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, ministrija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem un tā noraidīšanu.

22. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem, izņemot šo noteikumu 21.punktā minēto nosacījumu, ministrija rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam precizēt projekta iesniegumu vai iesniegt papildu informāciju. Pieprasījumu nosūta pa pastu vai uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.

23. Ja projekta iesniedzējs septiņu darbdienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma nosūtīšanas iesniedz precizēto projekta iesniegumu vai nepieciešamo papildu informāciju personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniski (ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu), ministrija vērtē projekta iesniegumu atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem atkārtoti.

24. Ja pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst kādam no administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem vai projekta iesniedzējs septiņu darbdienu laikā pēc ministrijas pieprasījuma nosūtīšanas nepieciešamo papildu informāciju neiesniedz, ministrija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem un tā noraidīšanu.

25. Ja projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegumu otrajā posmā vērtē ministrijas apstiprināta konkursa komisija. Konkursa komisijas nolikumu apstiprina ministrija.

26. Konkursa komisijas sastāvā var iekļaut pārstāvjus no tiešās pārvaldes iestādēm, pašvaldību iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, ņemot vērā atklāta projektu konkursa specifiku. Konkursa komisijas sastāvā iekļauj vismaz trīs locekļus, un vismaz viens no tiem ir ministrijas pārstāvis.

27. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši kvalitātes izvērtēšanas kritērijiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (ja tādi paredzēti nolikumā) konkursa komisija sagatavo vērtēto projektu iesniegumu sarakstu, kurā tos sakārto prioritārā secībā atbilstoši vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam, un iesniedz to ministrijā.

28. Ja divi vai vairāk projektu iesniegumu ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, tos sarindo vērtēto projektu iesniegumu sarakstā šādā prioritārā secībā:

28.1. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par šo noteikumu 2.pielikuma 2.2.apakšpunktā minēto kritēriju;

28.2. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par šo noteikumu 2.pielikuma 2.5.apakšpunktā minēto kritēriju;

28.3. projekta iesniegums ar augstāko vērtējumu par šo noteikumu 2.pielikuma 2.9.apakšpunktā minēto kritēriju.

V. Lēmuma pieņemšana

29. Ministrija atbilstoši konkursa komisijas iesniegtajam vērtējumam saskaņā ar šo noteikumu 27.punktu pieņem lēmumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai vai lēmumu par finansējuma atteikumu projekta īstenošanai. Ar lēmuma pieņemšanu tiek noslēgts atklātais projektu konkurss.

30. Ja projekta iesnieguma vērtēšanas procesā iegūtais vērtējums ir zemāks par 75 % no kvalitātes vērtēšanas kritēriju un specifisko vērtēšanas kritēriju (ja tādi paredzēti nolikumā) kopējā punktu skaita, ministrija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

31. Valsts budžeta finansējumu piešķir to projektu īstenošanai, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu, kamēr ir pietiekams atklātajam projektu konkursam paredzētais valsts budžeta finansējums.

32. Ministrija lēmumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai vai lēmumu par finansējuma atteikumu projekta īstenošanai nosūta elektroniski vai pa pastu projekta iesniedzējam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

33. Paziņojumu par atklāta projektu konkursa rezultātiem publicē ministrijas mājaslapā internetā.

34. Lēmumu par valsts budžeta finansējuma atteikumu attiecīgā projekta īstenošanai projekta iesniedzējs var pārsūdzēt tiesā.

VI. Līguma par projekta īstenošanu sagatavošana un noslēgšana

35. Ministrija 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai piedāvā projekta iesniedzējam slēgt līgumu par projekta īstenošanu.

36. Ja projekta iesniedzējs atsakās slēgt līgumu par projekta īstenošanu, ministrija piedāvā slēgt līgumu par projekta īstenošanu tam projekta iesniedzējam, kas ir saņēmis nākamo lielāko punktu skaitu.

37. Līgumā par projekta īstenošanu iekļauj šādu informāciju:

37.1. projekta finansēšanas pamatnoteikumi;

37.2. ministrijas un projekta īstenotāja pienākumi un tiesības;

37.3. noteikumi par finanšu līdzekļu maksājumu veikšanas periodiskumu un kārtību;

37.4. ziņojumu, starppārskatu un gala pārskatu iesniegšanas kārtība;

37.5. finansējuma izlietojuma noteikumi;

37.6. līguma izbeigšanas un grozīšanas kārtība;

37.7. cita informācija, kuru ministrija un projekta iesniedzējs uzskata par būtisku.

38. Projekta iesniedzējs var atsaukt iesniegto projekta iesniegumu jebkurā laikā, kamēr nav noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

39. Noslēdzot līgumu par projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs kļūst par projekta īstenotāju un nodrošina ministrijas finansētā projekta īstenošanu atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu.

40. Projekta īstenošanas uzraudzību ministrija nodrošina šādos veidos:

40.1. katru gadu veic izlases uzraudzības vizītes vismaz 15 % apjomā no kopējā finansēto projektu skaita projekta īstenošanas vietā, iepriekš saskaņojot ar projekta īstenotāju;

40.2. izvērtē projekta īstenotāja sagatavotos projekta ziņojumus, starppārskatus un gala pārskatu.

VII. Tiesības saņemt informāciju

41. Līdz lēmuma pieņemšanai par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu projekta iesnieguma īstenošanai vai par finansējuma atteikumu projekta īstenošanai informāciju par projekta iesnieguma virzību ir tiesības saņemt tikai projekta iesniedzējam.

42. Projekta iesniedzējs ir tiesīgs iepazīties ar projekta iesnieguma vērtēšanas materiāliem tikai pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai vai par finansējuma atteikumu projekta īstenošanai.

43. Informācija par valsts budžeta finansējuma saņēmēju (finansējuma saņēmēja nosaukums un juridiskā adrese), projekta nosaukums, piešķirtā finansējuma apjoms, mērķis, kura ietvaros piešķirts finansējums atbilstoši šo noteikumu 4.punktam, projekta īstenošanas vieta, kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām aktivitātēm ir publiski pieejama informācija. Šī informācija ir pieejama pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu attiecīgā projekta īstenošanai vai par finansējuma atteikumu attiecīgā projekta īstenošanai.

VIII. Noslēguma jautājums

44. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1018
Vērtēšana atbilstoši administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem

1. Administratīvās atbilstības vērtēšanas kritēriji ir šādi:

1.1. projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.1.1.

projekta iesniedzējs atbilst Jaunatnes likuma 12.pantam

1.1.2.

projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu

1.1.3.

projekta iesniedzēja darbība nav apturēta, nav uzsākts maksātnespējas process attiecībā uz projekta iesniedzēju

1.1.4.

projekta iesniedzējs ir nokārtojis savas iepriekšējās līgumsaistības ar ministriju par iepriekšējo pārskata gadu

1.2. projekta iesnieguma atbilstības kritēriji:

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.2.1.

projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

  

1.2.2.

projekta iesniegums attiecas uz atklāta projektu konkursa mērķi saskaņā ar nolikumu

1.2.3.

iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits

  

1.2.4.

projekta iesniegums, ja tas ir iesniegts papīra formā, ir cauršūts (caurauklots) ar visiem pievienotajiem dokumentiem un ir apzīmogots

  

  

1.2.5.

projekta iesniegums aizpildīts datorrakstā

  

  

1.2.6.

projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā

1.2.7.

projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā persona

1.2.8.

projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesniedzēja parakstīta pieteikuma vēstule

1.2.9.

projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (nolikuma pielikums)

  

  

1.2.10.

projekta budžeta tāme ir aizpildīta atbilstoši projekta budžeta tāmes veidlapai (nolikuma pielikums)

1.2.11.

informācija par projektā iesaistīto projekta vadības personu darba pieredzi un kvalifikāciju ir aizpildīta atbilstoši noteiktajai veidlapai (nolikuma pielikums)

1.2.12.

plānotais projekta īstenošanas periods nepārsniedz nolikumā noteikto maksimāli pieļaujamo projekta īstenošanas laika periodu

  

1.2.13.

visas projekta aktivitātes atbilst nolikumā noteiktajiem atbalstāmajiem aktivitāšu veidiem

1.2.14.

projekta iesniegumā pieprasītais finansējuma apmērs atbilst nolikumā noteiktajam finansējuma apmēram

  

  

1.2.15.

projekta iesniegumā norādītais līdzfinansējuma apmērs nav mazāks par nolikumā noteikto līdzfinansējuma apmēru (ja attiecināms)

1.2.16.

projekta iesniegumam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti

  

  

1.2.17.

projekta budžets ir aprēķināts un visas izmaksas norādītas latos (LVL)

  

  

1.2.18.

projekta izmaksas ir precīzi aprēķinātas

  

  

1.2.19.

projekta izmaksas ir attiecināmas

  

  

1.2.20.

pievienoto dokumentu kopijas apliecinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā

  

  

1.2.21.

projekta iesniegumam pievienotas šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3. un 9.4.apakšpunktā minēto dokumentu elektroniskās versijas

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1018
Projekta iesnieguma vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem

1. Vērtējot projekta iesniegumu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, piešķir punktus no 1 līdz 5 atbilstoši šādam vērtējumam: 1 – ļoti vāji; 2 – vāji; 3 – apmierinoši; 4 – labi; 5 – ļoti labi.

2. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji ir šādi:

Nr.
p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

2.1.

projekts ir nozīmīgs atklāta projektu konkursa mērķa sasniegšanai

5

2.2.

projekts ir nozīmīgs situācijas uzlabošanai jaunatnes politikas jomā, projektā ir sniegts mērķa grupas raksturojums un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības, un piedāvāts praktisks risinājums situācijas uzlabošanai

5

2.3.

projektā precīzi definēta projekta mērķa grupa

5

2.4.

projektā stratēģiski pareizi izvēlēta projekta mērķa grupa

5

2.5.

projekts paredz ilgstošu ietekmi uz mērķa grupu pēc projekta īstenošanas

5

2.6.

projekta iesniegums ietver objektīvi pārbaudāmus projekta rezultātus

5

2.7.

projekts veicina daudzpusīgu sadarbību jaunatnes politikas jomā, kas būtiski ietekmē paredzamo rezultātu efektivitāti un lietderību ilgtermiņā

5

2.8.

projektā ir izstrādāts atbilstošs aktivitāšu grafiks mērķa sasniegšanai, paredzētās aktivitātes ir atbilstošas, īstenojamas un tās saskan ar projekta mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem

5

2.9.

projekta aktivitātes ir detalizētas un izpildāmas, un pastāv zema riska pakāpe, ka projekta aktivitāšu īstenošana varētu tikt traucēta dažādu ārēju vai iekšēju apstākļu dēļ, kā arī projekta iesniegumā ir norādīti ieviešanas riski un risku novēršanas pasākumi

5

2.10.

projekta budžets ir detalizēts un pamatots, plānotie izdevumi ir nepieciešami plānoto aktivitāšu īstenošanai

5

2.11.

plānotie izdevumi atbilst sagaidāmajiem rezultātiem

5

2.12.

jaunieši ir iesaistīti projekta sagatavošanā, īstenošanā un novērtēšanā. Ir paredzēts plāns jauniešu iesaistei projekta īstenošanā un novērtēšanā

5

2.13.

projekta iesniedzēja vadības kapacitāte un projekta vadības personu pieredze un kvalifikācija ir atbilstoša projekta īstenošanai

5

Maksimālais punktu skaits kopā

65

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1018Pieņemts: 16.12.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Zaudē spēku: 16.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 19.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
185418
{"selected":{"value":"29.08.2009","content":"<font class='s-1'>29.08.2009.-15.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.08.2009","iso_value":"2009\/08\/29","content":"<font class='s-1'>29.08.2009.-15.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-28.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.08.2009
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"