Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.298

Rīgā 2008.gada 21.aprīlī (prot. Nr.25 37.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai pasākumiem, kas tiek īstenoti atbilstoši Padomes 2005.gada 20.septembra Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1698/2005), Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1974/2006), Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulai (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1198/2006) un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulai (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 498/2007).

II. Pieteikšanās nosacījumi

2. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" mēnesi iepriekš izsludina datumu, kad tiks uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, attiecīgajai kārtai piešķirto publiskā finansējuma apmēru un projektu īstenošanas beigu termiņu. Projektu iesniegumus pieņem vienu mēnesi no iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas.

3. Ja projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā tiek iesniegti projekta iesniegumi par mazāku summu nekā pieejamais publiskais finansējums, atlikušo finansējuma daļu pārceļ uz projektu iesniegumu pieņemšanas nākamo kārtu.

4. Iesniedzot projekta iesniegumu, atbalsta pretendents apliecina, ka:

4.1. informācija projekta iesnieguma veidlapā un citos iesniegtajos dokumentos ir patiesa;

4.2. šā projekta iesnieguma finansēšanai nav saņēmis citu Latvijas Republikas, Eiropas Savienības fondu finansējumu vai citu veidu valsts līdzekļus;

4.3. privātā finansējuma daļai nav saņēmis publisko fondu finansē­jumu un visu publisko fondu finansējumu daļa (ja tāda ir) ir uzrādīta un atskaitīta no projekta iesnieguma publiskā finansējuma summas;

4.4. ir iepazinies ar visiem publiskā finansējuma saņemšanas no­sacījumiem, kas ietverti normatīvajos aktos par atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, un projekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot;

4.5. saglabās un uzrādīs Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu un tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju līdz 2020.gada 31.decembrim, kā arī nodrošinās iespēju Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Savienības un citu pilnvaroto institūciju pārstāvjiem veikt kontroli pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

4.6. projekta iesniegumā paredzēto pasākumu īstenošana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu, izņemot vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas, zvērinātu revidentu apliecinājuma sagatavošanas izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu);

4.7. projekts tiks īstenots projekta iesniegumā paredzētajā termiņā;

4.8. piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez Lauku atbalsta dienesta rakstiskas piekrišanas neveiks darbības, kas var būtiski mainīt projekta īstenošanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas;

4.9. neveiks projektā izmaiņas, kas nav iepriekš rakstiski saskaņotas ar Lauku atbalsta dienestu;

4.10. iepirkuma procedūru ir veicis vai veiks saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Ja projektā paredzētās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 50 000 latu, kā arī ja būvniecībai vai rekonstrukcijai paredzētā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 120 000 latu, atbalsta pretendents projekta iesniegumam pievieno aprakstu brīvā formā, norādot, kādā veidā konkrētajai iegādei ir noteikta zemākā cena, un pievienojot informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem, reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti;

4.11. nav tādu apstākļu, kas iepirkumu procedūras laikā norādītu uz atbalsta pretendenta personīgo ieinteresētību vai interešu konfliktu;

4.12. atbalsta pretendents un iepirkuma procesa dalībnieki nav savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē. Ja iepirkuma procesa dalībnieks un atbalsta pretendents ir fiziska persona, tad tie ir uzskatāmi par savstarpēji saistītām personām, ja tos vieno radniecība (attiecībā uz šādiem radiniekiem – tēvu, māti, vecomāti, vecotēvu, bērnu, mazbērnu, brāli, māsu, pusbrāli vai pusmāsu) vai adopcijas attiecības (attiecībā uz adoptēto un adoptētāju) vai laulība;

4.13. nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts;

4.14. nav spēkā esoša sprieduma, ar ko atbalsta pretendents atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, nav atzīts, ka atbalsta pretendents iesaistījies noziedzīgās organizācijās, kā arī nav atzīts par vainīgu citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

4.15. nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nav spēkā esoša sprieduma, ar kuru atbalsta pretendents atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

4.16. izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un viņam nav nodokļu parādu;

4.17. izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un viņam nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

4.18. iepriekš, apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, nav pārkāpis lī­guma nosacījumus, kuru rezultātā pieņemts lēmums par atbalsta pretendenta svītrošanu no atbalsta saņēmēju loka;

4.19. nav centies prettiesiskā ceļā iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai Lauku atbalsta dienestu projektu iesniegumu konkursa vērtēšanas gaitā;

4.20. atbalsta pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu līdzekļi projekta iesniegumā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

4.21. projekta īstenošanas laikā nodrošinās projekta publicitātes pasākumu veikšanu saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

4.22. projekta īstenošanas laikā ievēros Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības par ietekmi uz vidi;

4.23. projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumu;

4.24. apņemas projekta īstenošanā nepieļaut diskrimināciju dzimuma, vecuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ.

5. Sagatavojot projekta iesniegumu, atbalsta pretendents:

5.1. projekta iesnieguma finanšu datu aprēķinu veic aritmētiski pareizi un saskaņā ar grāmatvedības principiem;

5.2. pierāda, ka viņam ir pietiekami finanšu līdzekļi projekta iesniegumā paredzēto pasākumu izpildei plānotajos termiņos;

5.3. projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam un tirgus situācijai;

5.4. projekta iesniegumā parāda, ka projekta plānotās izmaksas atbilst gaidāmajiem rezultātiem;

5.5. projekta ietvaros paredzēto piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu veic atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkumu procedūras piemērošanu;

5.6. pierāda projekta gatavību īstenošanai;

5.7. nodrošina, ka iesniegtajā projektā paredzētās aktivitātes nav iekļāvis citā projektā finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības fondiem vai valsts atbalsta programmām.

III. Projektu iesniegumu vērtēšana un atlase

6. Saņemtos projektu iesniegumus Lauku atbalsta dienests izvērtē šādā secībā:

6.1. atbilstība administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

6.2. sarindošana atbilstoši punktu skaitam saskaņā ar projektu atlases kritērijiem. Ja pieejamais publiskais finansējums attiecīgajā kārtā ir pietiekams, tad projektu iesniegumiem nepiešķir atlases kritēriju punktus un projektus nerindo (izņemot Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumus “Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” un “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”);

6.3. atbilstība publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

7. Administratīvie vērtēšanas kritēriji ir šādi:

7.1. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā (ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā, par tā iesniegšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas). Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja starpniekinstitūcija apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tā minēto apgalvojumu pamato;

7.2. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, kas noteikta normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam, un iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti;

7.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā valsts valodā;

7.4. projekta iesniegumam ir pievienota identiska projekta iesnieguma elektroniskā versija (izņemot projekta iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām);

7.5. projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) (izņemot projekta iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām);

7.6. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

7.7. iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru skaits (izņemot projekta iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām);

7.8. projekta budžets ir aprēķināts latos;

7.9. projekta finansējums ir izstrādāts atbilstoši pasākuma nosacījumiem;

7.10. projekta iesnieguma izmaksu aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi;

7.11. projekta iesniegumā ir norādītas attiecināmās izmaksas un tās neattiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai;

7.12. projekta iesniegumā pieprasītais publiskais finansējums nepārsniedz noteikto maksimālo publiskā finansējuma apjomu;

7.13. projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz attiecīgajā kārtā izsludināto projektu īstenošanas beigu termiņu;

7.14. projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības.

8. Ja projekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, Lauku atbalsta dienests vienu reizi rakstiski pieprasa papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai vai labošanai. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz 10 darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja pieprasītā informācija netiek iesniegta, Lauku atbalsta dienests pieņem šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minēto lēmumu.

9. Sarindojot projekta iesniegumus atbilstoši projektu atlases kritērijiem, priekšroku publiskā finansējuma saņemšanai dod projekta iesniegumiem ar lielāku piešķirto punktu skaitu. Pēc projekta iesniegumu sarindošanas Lauku atbalsta dienests turpina vērtēt projektu iesniegumus, kuru īstenošanai attiecīgās kārtas ietvaros publiskā finansējuma pietiek. Tie projektu iesniegumi, kuru iegūtais punktu skaits nav pietiekams publiskā finansējuma iegūšanai attiecīgajā kārtā, tiek noraidīti.

10. Ja, izvērtējot projekta atbilstību publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, projekta iesniegumā ietvertā informācija nav pilnīga, Lauku atbalsta dienests rakstiski pieprasa atbalsta pretendentam skaidrojumu. Skaidrojumu atbalsta pretendents iesniedz 10 darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja pieprasītā informācija netiek iesniegta, Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumu noraida.

11. Ja projekta iesniegums neatbilst publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, projekta iesniegumu noraida. Atbrīvotā publiskā finansējuma ietvaros vērtē citu projekta iesniegumu (no vērtēšanai nenodotajiem projekta iesniegumiem), kas ieguvis lielāko punktu skaitu.

12. Ja noskaidrots, ka atbalsta pretendents ir mākslīgi radījis apstākļus, lai izvairītos no kāda atbalsta saņemšanas nosacījuma izpildes, projekta iesniegumu noraida.

IV. Lēmuma pieņemšana

13. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas Lauku atbalsta dienests pieņem:

13.1. lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma apstiprināšanu;

13.2. lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un publiskā finansējuma summas samazināšanu, izslēdzot attiecināmajās izmaksās iekļautās neattiecināmās izmaksas;

13.3. lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja pēc attiecināmajās izmaksās iekļauto neattiecināmo izmaksu izslēgšanas pastāv risks, ka atbalsta pretendents projektu neīstenos vai nesasniegs projekta iesniegumā paredzētos mērķus;

13.4. lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un projekta iesnieguma noraidīšanu;

13.5. lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu finansējuma trūkuma dēļ pēc sarindošanas atbilstoši projektu atlases kritērijiem;

13.6. lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību publiskā finansē­juma saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma noraidīšanu.

14. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu Lauku atbalsta dienests pieņem ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc tās kārtas noslēgšanas, kurā projekta iesniegums iesniegts. Lēmumu par tādu projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, kuri iesniegti līdz Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam apstiprināšanai Eiropas Komisijā, Lauku atbalsta dienests pieņem pēc minētās programmas apstiprināšanas Eiropas Komisijā.

15. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai papildus nepieciešams laiks faktu konstatācijai, projekta iesnieguma izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas termiņš tiek pagarināts, taču nepārsniedz 12 mēnešus. Projekta izskatīšanas laikā publisko finansējumu attiecīgajam projektam rezervē. Ja projekta iesniegumu noraida, rezervēto publisko finansējumu pārceļ uz nākamo projektu iesniegumu kārtu.

16. Šo noteikumu 13.punktā minētais Lauku atbalsta dienesta lēmums apstrīdams Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

V. Lēmuma paziņošana un līguma slēgšana

17. Pēc lēmuma pieņemšanas Lauku atbalsta dienests 10 darbdienu laikā par to rakstiski informē atbalsta pretendentu.

18. Pēc Lauku atbalsta dienesta paziņojuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par publiskā finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Ja atbalsta pretendents bez attaisnojoša iemesla 10 darbdienu laikā pēc atkārtota uzaicinājuma neierodas slēgt līgumu, projekta iesniegumu uzskata par atsauktu.

19. Atbalsta pretendents un Lauku atbalsta dienests var grozīt vai pārtraukt līgumu, par to rakstiski vienojoties. Grozījumi līgumā ir pieļaujami, ja:

19.1. to rezultātā nemainās projekta mērķis;

19.2. izmaiņas līgumā paredzētajās aktivitātēs neietekmē vairāk kā 30 % no sākotnēji noslēgtā līguma attiecināmo izmaksu kopsummas.

20. Laužot noslēgto līgumu saistību periodā, Lauku atbalsta dienests pieprasa līdz šim saņemto publiskā finansējuma apjomu atmaksāt saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai. Atmaksātā publiskā līdzfinansējuma daļa ir pieejama nākamajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā.

VI. Projekta īstenošanas nosacījumi

21. Ja projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz sešus mēnešus un projekts pilnīgi īstenots, atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc līgumā noteiktā projekta īstenošanas gala termiņa Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

21.1. jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammnodrošinājuma iegādei:

21.1.1. projekta īstenošanas pārskatu saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta un atbalsta saņēmēja noslēgtā līguma pielikumu par projekta iesniegumā plānoto pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot jebkuras novirzes no projekta iesniegumā plānotā un veiktās darbības to novēršanai;

21.1.2. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu par projekta atbilstību higiēnas prasībām vai higiēnas un dzīvnieku labturības prasībām (ja prasība attiecas uz atbalsta saņēmēju), jaunu pārstrādes uzņēmumu izveidei – Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtas Pārtikas uzņēmuma atzīšanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

21.1.3. jebkādu veidu pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādei, kurus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir nepieciešams reģistrēt valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Valsts Tehniskās uzraudzības valsts aģentūrā vai valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Jūras administrācija”, iesniedz reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), pārējai tehnikai un iekārtām – ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja izsniegtas atbilstības deklarācijas kopiju, kas atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem;

21.1.4. maksājuma pieprasījumu saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu;

21.1.5. projekta īstenošanu apliecinošo maksājumu un darījumu doku­mentu kopijas (uzrāda oriģinālus);

21.1.6. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu kopijas (uzrāda oriģinālus);

21.1.7. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas (uzrāda oriģinālus);

21.2. būvniecībai vai rekonstrukcijai:

21.2.1. šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētos dokumentus;

21.2.2. akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā kopiju (uzrāda oriģinālu) un būvatļaujas kopiju (uzrāda oriģinālu) (ja neiesniedz reizē ar projekta iesniegumu);

21.2.3. iepirkuma procedūras dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu, ievērojot šo noteikumu 4.10.apakšpunktā noteiktās prasības (ja neiesniedz reizē ar projekta iesniegumu);

21.2.4. akta kopiju (uzrāda oriģinālu) par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

22. Ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus:

22.1. jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei:

22.1.1. piecu darbdienu laikā pēc līgumā noteiktā projekta daļas vai pilnīgas projekta īstenošanas gala termiņa atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētos dokumentus;

22.1.2. regulāri ik pēc sešiem projekta īstenošanas mēnešiem piecu darbdienu laikā atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz projekta īstenošanas pārskatu par projektā veicamo pasākumu izpildi attiecīgajā periodā saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu, norādot izpildītos pasākumus, iekavētos pasākumus, kavēšanās iemeslus, kā arī plānoto rīcību un termiņus kavējuma seku novēršanai (neattiecas, ja projektu paredzēts īstenot pa daļām);

22.2. būvniecībai vai rekonstrukcijai:

22.2.1. ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā (ja projektu paredzēts īstenot pa daļām – piecu darbdienu laikā pēc pirmās daļas īstenošanas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu) iesniedz šo noteikumu 21.2.2. un 21.2.3.apakšpunktā minētos dokumentus. Meliorācijas sistēmu būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai šo noteikumu 21.2.2. un 21.2.3.apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz ne vēlāk kā gada laikā pēc līguma noslēgšanas;

22.2.2. pēc līgumā noteiktā projekta daļas vai pilnīgas projekta īstenošanas piecu darbdienu laikā atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētos dokumentus;

22.2.3. regulāri ik pēc sešiem projekta īstenošanas mēnešiem piecu darbdienu laikā atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz šo noteikumu 22.1.2.apakšpunktā minēto projekta īstenošanas pārskatu;

22.2.4. pēc pilnīgas projekta īstenošanas piecu darbdienu laikā pēc līgumā noteiktā īstenošanas gala termiņa atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz šo noteikumu 21.2.4.apakšpunktā minēto dokumentu.

23. Dokumentus, kurus atbalsta saņēmējs iesniedz, apkopo kopsavilkumā. Kopsavilkumā norāda dokumenta nosaukumu un lapu skaitu.

24. Ja nepieciešams, Lauku atbalsta dienests pieprasa skaidro­jumu par iesniegtajiem dokumentiem.

25. Ja atbalsta saņēmējs noteiktajos termiņos neiesniedz šo noteikumu 21., 22. vai 23.punktā minētos dokumentus vai 24.punktā minēto skaidrojumu, Lauku atbalsta dienests nosūta paziņojumu, atgādinot, ka dokumenti iesniedzami 10 darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja atbalsta saņēmējs pēc paziņojuma saņemšanas norādītajā laikā dokumentus neiesniedz, Lauku atbalsta dienests izskata jautājumu par saistību pārtraukšanu ar atbalsta saņēmēju.

26. Projekta uzraudzības laikā – piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas – atbalsta saņēmējs nedrīkst projekta ietvaros par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus:

26.1. atsavināt vai patapināt;

26.2. izīrēt vai iznomāt, ja vien tas nav paredzēts pasākuma un projekta atbalstāmo aktivitāšu ietvaros.

VII. Publiskā finansējuma pieprasīšana

27. Publisko finansējumu piešķir par līgumā ietvertajām attiecināmajām izmaksām. Ja attiecināmās izmaksas veido tikai daļu no projekta kopējām izmaksām, atbalsta saņēmējs nodrošina projekta ieviešanu par saviem līdzekļiem atbilstoši projekta iesniegumā paredzētajām aktivitātēm un mērķiem.

28. Valsts vai pašvaldību iestādes, valsts vai pašvaldību uzņēmumi projekta attiecināmajās izmaksās var iekļaut projekta ietvaros par iegādātajām precēm un pakalpojumiem samaksāto pievienotās vērtības nodokli, ja projekta ietvaros iegādātās preces un pakalpojumi tiks izmantoti valsts izpildvaras funkciju nodrošināšanai.

29. Pēc projekta vai tā daļas īstenošanas atbalsta saņēmējs iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Maksājuma pieprasījums ir atbalsta saņēmēja faktiski veikto izdevumu atmaksas pieprasījums. Lauku atbalsta dienestā atbalsta saņēmējam izmaksājamo publiskā finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz līguma izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem.

30. Publisko finansējumu projekta īstenošanas laikā atbalsta saņēmējs saņem ne vairāk kā trīs daļās. Starpposma maksājumus veic pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas, ja projekta posms ir veiksmīgi īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība (fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem). Pēdējo maksājumu veic tikai pēc visu līgumā paredzēto darbību izpildes.

31. Lauku atbalsta dienests 60 darbdienu laikā (ja tiek veikti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija, izskatīšanas termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laikposmu, kad tiek veikti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija) izskata iesniegto maksājuma pieprasījumu. Ja:

31.1. tajā iekļautie izdevumi atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kuri regulē Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvi, Lauku atbalsta dienests apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma uzdevumu par faktiski veikto izdevumu atmaksu atbilstoši noslēgtajā līgumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē;

31.2. daļa no maksājumu pieprasījumā iekļautajiem izdevumiem neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kuri regulē Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvi, Lauku atbalsta dienests par neattiecināmajām izmaksām samazina apmaksai apstiprināto attiecināmo izdevumu summu;

31.3. tajā iekļautie izdevumi neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kuri regulē Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvi, Lauku atbalsta dienests neatbilstoši veikto izdevumu summu neapstiprina un informē par to atbalsta saņēmēju.

32. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz pieprasītāja vai viņa pilnvarota pārstāvja bankas kontu, iesniedzot maksājuma uzdevumu Valsts kasē. Valsts kase veic pārskaitījumu uz atbalsta saņēmēja kontu triju darbdienu laikā.

VIII. Noslēguma jautājums

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumus Nr.314 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai atklātu projekta iesniegumu konkursu veidā” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 89.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.298
01.JPG (89448 bytes)

02.JPG (129255 bytes)

03.JPG (111444 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 298Pieņemts: 21.04.2008.Stājas spēkā: 01.05.2008.Zaudē spēku: 29.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 30.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
174710
01.05.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva