Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 8. septembra noteikumus Nr. 1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.238

Rīgā 2008.gada 1.aprīlī (prot. Nr.21 33.§)
Noteikumi par kārtību, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, kvotu administrēšanas un kontroles kārtību, kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām;

1.2. piena kvotu administrēšanas un kontroles kārtību;

1.3. kārtību, kādā tiek aprēķināta un iekasēta soda nauda par pārsniegto piena kvotu;

1.4. kārtību, kādā tiek aprēķināta un iekasēta soda nauda par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju (1.pielikums) un piegādes kvotas gada deklarāciju (2.pielikums).

2. Valsts kopējās piena kvotas valsts rezervi (turpmāk - valsts rezerve) veido kvotu daudzumi, kas saskaņā ar šiem noteikumiem iegūti no darījumiem ar piena kvotām un piemērotajām sankcijām.

3. Pienam, ko piena ražotājs (turpmāk - ražotājs) izmanto pašpatēriņam un lopbarībai, piena kvotu nenosaka.

4. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk - datu centrs) administrē piena kvotas, aprēķina soda naudu par pārsniegto piena kvotu, kā arī soda naudu par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju un piegādes kvotas gada deklarāciju.

5. Lai iegūtu pircēja apstiprinājumu, piena pircējs (turpmāk - pircējs) iesniedz datu centrā iesniegumu pircēja apstiprināšanai (3.pielikums). Iesniegumam pievieno Ciltsdarba valsts inspekcijas (turpmāk - inspekcija) aktu par pircēja atbilstību Komisijas 2004.gada 30.marta Regulā (EK) Nr. 595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē (turpmāk - Regula Nr. 595/2004), un šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

6. Datu centrs izvērtē šo noteikumu 5.punktā un 3.pielikumā minētos dokumentus, pieņem lēmumu par pircēja apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt apstiprinājumu un mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas rakstiski informē pircēju par pieņemto lēmumu.

7. Datu centrs apstiprina pircēju, piešķirot tam reģistrācijas numuru. Apstiprināto pircēju sarakstu datu centrs ievieto savā mājaslapā internetā.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242)

8. (Svītrots ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242.)

9. Datu centra pieņemtos lēmumus par atteikumu apstiprināt pircējus, kā arī lēmumus par valsts kvotu rezerves sadali var apstrīdēt valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

II. Ražotāju pienākumi

10. Ražotājs:

10.1. slēdz līgumu ar pircēju par piena piegādi;

10.2. piecu darbdienu laikā iesniedz datu centrā iesniegumu par piena kvotas pārreģistrāciju sakarā ar kvotas īpašnieka juridiskā statusa maiņu (4.pielikums);

10.3. piecu darbdienu laikā rakstiski informē pircēju par juridiskā statusa maiņu;

10.4. iemaksā inspekcijas norādītajā kontā soda naudu par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju, ja šī deklarācija nav iesniegta saskaņā ar Regulas Nr. 595/2004 11.panta 2.punktā minētajām prasībām;

10.5. katru gadu līdz 1.augustam samaksā soda naudu par iepriekšējā kvotas gadā pārsniegto piena kvotas apjomu, ja ir pārsniegta valsts kopējā piena kvota:

10.5.1. pircējam - par piegādes kvotu;

10.5.2. Lauku atbalsta dienestam - par tiešās tirdzniecības kvotu un gadījumā, ja tiek pārtraukta pircēja darbība;

10.6. piecu darbdienu laikā pēc piena iepirkuma līguma noslēgšanas atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam rakstiski informē datu centru par pircēju, kurš maksās soda naudu par ražotāja pārsniegto piena kvotu, ja piens tiek pārdots vairākiem pircējiem.

11. Ražotājs nodrošina piegādes un tiešās tirdzniecības kvotas izpildes uzskaiti saskaņā ar Regulas Nr. 595/2004 24.panta 5. un 6.punktu.

(MK 17.03.2009. noteikumu Nr.242 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242.)

13. Ražotājs, kuram ir tiešās tirdzniecības kvota, datu centrā iesniedz:

13.1. ceturkšņa pārskatu par tiešās tirdzniecības kvotas izpildi (8.pielikums) - katru ceturksni līdz nākamā mēneša desmitajam datumam;

13.2. tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju - saskaņā ar regulas Nr. 595/2004 11.panta 1. un 2.punktā minētajiem nosacījumiem.

III. Darījumi ar piena kvotu

14. Ražotājs iesniedz datu centrā iesniegumu par jebkura ar piena kvotu veiktā darījuma reģistrēšanu atbilstoši šo noteikumu pielikumiem:

14.1. par piena kvotas atsavināšanu (9.pielikums);

14.2. par piena kvotas pārveidošanu (10.pielikums);

14.3. par atteikšanos no piena kvotas (11.pielikums);

14.4. par piena kvotas nomu (12.pielikums).

15. Datu centrs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda tajā norādīto informāciju, reģistrē darījumu un rakstiski informē par to darījumā iesaistītās puses. Darījums uzskatāms par noslēgtu tikai pēc tā reģistrēšanas datu centrā.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242)

16. Ražotājs pirms piena kvotas atsavināšanas darījuma veikšanas var iesniegt datu centrā piedāvājumu piena kvotas pārdošanai (13.pielikums) vai piedāvājumu piena kvotas pirkšanai (14.pielikums).

17. Ražotāja (fiziskas personas) nāves gadījumā persona, kura līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai rīkosies ar ganāmpulku un piena kvotu, iesniedz datu centrā iesniegumu pārvaldnieka statusa reģistrēšanai.

18. Šo noteikumu 17.punktā minētais pārvaldnieks pilda visas saistības attiecībā uz piena kvotu, un viņam ir tiesības pirkt kvotu, veikt tās pagaidu pārveidošanu un saņemt kvotu no valsts rezerves.

19. Ražotājs, kuram ir piešķirta piena kvota un kurš izmanto normatīvajos aktos par atbalstu lauku attīstībai noteikto atbalsta pasākumu "Priekšlaicīgā pensionēšanās", saimniecības pārņēmējam var nodot piena kvotu kopā ar slaucamo govju ganāmpulku.

20. Ražotājs var savu esošo piena kvotu kopā ar ganāmpulku nodot citam ražotājam, iesniedzot datu centrā rakstisku iesniegumu, kurā norāda iemeslus kvotas nodošanai kopā ar ganāmpulku. Datu centrs un inspekcija 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas veic saimniecībā pārbaudi, izvērtējot iesniegumā minēto pasākumu atbilstību piena ražošanas pārstrukturēšanas un intensifikācijas mērķiem, un pieņem lēmumu par reģistrēšanu vai par atteikumu reģistrēt kvotas nodošanu kopā ar ganāmpulku, un rakstiski informē ražotāju par pieņemto lēmumu.

21. Lai nodrošinātu valsts rezerves papildināšanu, datu centrs, reģistrējot piena kvotas atsavināšanas darījumu vai kvotas nodošanu saskaņā ar šo noteikumu 20.punktā minētajiem nosacījumiem, ieskaita valsts rezervē 1 % no pārdodamā vai nododamā kvotas apjoma.

22. Piena kvotas atsavināšanas un nomas darījumus veic kārtējā kvotas gadā no 1.aprīļa līdz 1.martam.

23. Piena kvotu var pirkt un nomāt ražotājs, kuram ir datu centra dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrēts slaucamo govju ganāmpulks vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem.

24. Ražotājs var pārdot visu pieejamo piena kvotu, ieskaitot jau izmantoto kvotas apjomu, vai tās daļu. Izmantoto kvotas daļu kvotas pircējs var izlietot nākamajā kvotas gadā.

25. Ražotājs var iznomāt neizmantoto piena kvotas daļu, bet ne vairāk kā 30 % no piešķirtās piena kvotas. Piena kvotas nomas darījums ir spēkā līdz kārtējā kvotas gada beigām.

26. Piena kvotas nomas minimālais apjoms ir:

26.1. 5000 kg, ja tiek iznomāta piegādes kvota;

26.2. 1000 kg, ja tiek iznomāta tiešās tirdzniecības kvota.

27. Par iznomātās piena kvotas izpildi ir atbildīgs iznomātājs šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242)

28. Ja piena kvotas tiek iznomātas kopā ar zemi, govīm vai saimniecību, uz šādu darījumu neattiecas šo noteikumu 25. un 26.punktā minētie nosacījumi par piena kvotas nomas ierobežojumiem.

29. Ražotājs var pārveidot piegādes kvotu tiešās tirdzniecības kvotā vai tiešās tirdzniecības kvotu - piegādes kvotā, iesniedzot datu centrā iesniegumu piena kvotas pārveidošanai (10.pielikums):

29.1. pastāvīgai pārveidošanai - līdz 31.decembrim;

29.2. pagaidu pārveidošanai - līdz 15.martam. Pagaidu pārveidošana ir spēkā līdz kārtējā kvotas gada beigām.

30. Ja ražotājs visu tiešās tirdzniecības kvotu pārveido piegādes kvotā, iesniegumam par kvotas pārveidošanu pievieno tiešās tirdzniecības ceturkšņa pārskatu un tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju.

31. Ražotājs var atteikties no piena kvotas līdz nākamā kvotas gada sākumam, iesniedzot datu centrā iesniegumu. Iesniegumā norādīto piena kvotas daudzumu datu centrs ieskaita valsts rezervē.

32. Ražotājam, kurš pilnībā vai daļēji atteicies no piena kvotas saskaņā ar šo noteikumu 31.punktu, atkārtoti piena kvotu no valsts rezerves nepiešķir.

IV. Pircēja pienākumi

33. Pircējs katru mēnesi līdz desmitajam datumam datu centram elektroniski nosūta:

33.1. informāciju par iepriekšējā mēneša piena piegādi, norādot par katru ražotāju šādus datus:

33.1.1. personas kods vai reģistrācijas numurs komercreģistrā;

33.1.2. piena kvotas reģistrācijas numurs;

33.1.3. ganāmpulka reģistrācijas numurs;

33.1.4. iepirktā piena apjoms (kg);

33.1.5. iepirktā piena vidējais tauku saturs (procentos), kas noteikts, izmantojot šo noteikumu 36.punktā minētos analīžu rezultātus un vienprocentīgā piena metodi - katrā periodā pārdotā piena tauku saturu reizina ar attiecīgajā periodā pārdotā piena daudzumu (kg), iegūtos rezultātus par katru periodu saskaita un summu izdala ar mēnesī pārdotā piena kopējo daudzumu;

33.2. piena bilanci par iepriekšējo mēnesi:

33.2.1. kopējais iepirktais piena apjoms (kg), vērtība (bez PVN), piena tauku saturs (procentos) un olbaltuma saturs (procentos);

33.2.2. pārstrādātais piena apjoms (kg);

33.2.3. citām personām pārdotais svaigpiena apjoms (kg), norādot attiecīgo personu (nosaukumu);

33.2.4. no citām personām iepirktais svaigpiena apjoms (kg);

33.2.5. importētā un eksportētā piena apjoms (kg), norādot attiecīgi izcelsmes un galamērķa valsts ISO kodu.

34. Pircējs:

34.1. samaksā ražotājam par piegādāto pienu līgumā noteiktajā kārtībā, bet ne retāk kā reizi mēnesī, ņemot vērā piena kvalitātes un satura rādītājus;

34.2. katru gadu līdz 1.augustam iekasē no ražotāja soda naudu par iepriekšējā kvotas gadā pārsniegto piena kvotas apjomu, ja valsts kopējā piena kvota pēc pielāgošanas ir pārsniegta;

34.3. katru gadu saskaņā ar Regulas Nr. 595/2004 8.panta 2.punktā minētajām prasībām nosūta datu centram piegādes kvotas gada deklarācijas par katra ražotāja kvotas izpildi. Ja piegādes kvotas gada deklarāciju iesniedz papīra dokumenta formā, pircējs papildus iesniedz iestādē visu dokumentā ietverto informāciju, izmantojot pieejamos elektroniskos datu nesējus;

34.4. rakstiski informē datu centru par bankrotu vai maksātnespējas pasludināšanu un iesniedz piegādes kvotas gada deklarāciju;

34.5. 10 dienu laikā rakstiski informē ražotāju par šo noteikumu 5.punktā minētā apstiprinājuma apturēšanu uz laiku, darbības pārtraukšanu un darbības atsākšanu;

34.6. (svītrots ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242);

34.7. iemaksā inspekcijas norādītajā kontā soda naudu par noteiktajā termiņā neiesniegtu piegādes kvotas gada deklarāciju, ja šī deklarācija nav iesniegta saskaņā ar Regulas Nr. 595/2004 8.panta 2.punktā minētajām prasībām;

34.8. pēc inspekcijas pieprasījuma iesniedz piena paraugu ņemšanas grafiku atbilstoši piena savākšanas maršrutiem;

34.9. nodrošina inspekcijas inspektoram pieeju ražošanas telpām un citiem infrastruktūras objektiem, uzskaites un pārskata dokumentiem.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242)

35. Ja pircējs pārtrauc piena iepirkšanu uz laiku, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, šo noteikumu 5.punktā minēto apstiprinājumu anulē.

36. Piena tauku saturu nosaka vismaz reizi 15 dienās, bet ne retāk kā divas reizes mēnesī, akreditētā testēšanas laboratorijā, kuras akreditācijas jomā iekļauta piena fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana (turpmāk - testēšanas laboratorija) un kura:

36.1. nodrošina testēšanas rezultātu iekļaušanu šo noteikumu 37.10.apakšpunktā minētajā datubāzē;

36.2. nodrošina inspekcijas inspektoram pieeju piena analīžu uzskaites dokumentācijai (arī pārskatiem).

(36.1. apakšpunktā minētās prasības stājas spēkā 01.04.2009.; sk. 68.punktu)

V. Piena kvotas administrēšana

37. Datu centrs:

37.1. uztur piena ražotāju reģistru;

37.2. reģistrē piena piegādes un tiešās tirdzniecības datus, piena kvotu darījumu iesniegumus un darījumus, izmaiņas ražotāja un pircēja juridiskajā statusā un kvotas piešķiršanu no valsts rezerves;

37.3. rakstiski informē ražotāju par izmaiņām piena ražotāju reģistrā;

37.4. izveido un uztur ražotāju iesniegto piena kvotas pārdošanas piedāvājumu un piena kvotas pirkšanas piedāvājumu informatīvo datubāzi;

37.5. uzrauga kopējo piena kvotu izpildi;

37.6. reizi gadā precizē un rakstiski informē ražotāju par kvotas apjomu;

37.7. katra kvotas gada beigās veic ražotāju piegādes kvotu un kopējās piegādes kvotas pielāgošanu, izmantojot šādu formulu:

IPD = (FTP - RTP) x PPD x 0,18, kur

IPD - pielāgojamais piena apjoms;

FTP - faktiskais tauku procents, ar kādu piens tiek pārdots;

RTP - reprezentatīvais tauku procents;

PPD - piegādātais piena apjoms (kg);

0,18 - koeficients;

37.8. aprēķina soda naudu par pārsniegto kvotas apjomu un informē par to Zemkopības ministriju;

37.9. katru mēnesi līdz sešpadsmitajam datumam informē Centrālo statistikas pārvaldi par katra pircēja iepirkto piena daudzumu, vērtību (bez PVN), piena tauku saturu (procentos) un olbaltuma saturu (procentos);

37.10. izveido un uztur piena paraugu testēšanas rezultātu vienoto datubāzi (turpmāk - datubāze) un nodrošina inspekcijai pieeju šai datubāzei;

37.11. slēdz vienošanos ar testēšanas laboratoriju par piena paraugu testēšanas rezultātu paziņošanu saskaņā ar šo noteikumu 36.1.apakšpunktu;

37.12. ziņo inspekcijai par pircēju pārkāpumiem, ja tie saistīti ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par piena kvotām;

37.13. sniedz inspekcijai šo noteikumu 33.2.apakšpunktā norādīto informāciju par katru pircēju;

37.14. informē pircēju par aprēķināto soda naudu katram ražotājam, ar kuru pircējam noslēgts piena iepirkšanas līgums;

37.15. pārrēķina piegādes kvotas reprezentatīvo tauku saturu ražotājam, ja veiktā piena kvotas darījuma rezultātā šis tauku saturs mainās.

(37.10. un 37.11. apakšpunktā minētās prasības stājas spēkā 01.04.2009.; sk. 68.punktu)

VI. Valsts rezerve

38. Piena kvotu no valsts rezerves piešķir ražotājam, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

38.1. ražotājam ir datu centra dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrēts slaucamo govju ganāmpulks vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem, un ražotājam ne kārtējā kvotas gadā, ne iepriekšējos kvotas gados nav bijusi piešķirta piena kvota;

38.2. ražotājs kārtējā kvotas gadā līdz 1.janvārim ir izpildījis piena kvotu vismaz 90 procentu apmērā.

(MK 17.03.2009. noteikumu Nr.242 redakcijā)

39. Datu centrs sadalei starp šo noteikumu 38.1.apakšpunktā minētajiem ražotājiem paredz ne vairāk kā 30 procentu no valsts rezervē pieejamā piena kvotu daudzuma, bet sadalei starp šo noteikumu 38.2.apakšpunktā minētajiem ražotājiem – ne mazāk kā 70 procentu, ja nepieciešams, izmantojot arī to daudzumu, kas netika sadalīts starp šo noteikumu 38.1.apakšpunktā minētajiem ražotājiem.

(MK 17.03.2009. noteikumu Nr.242 redakcijā)

40. Ražotājs:

40.1. kas atbilst šo noteikumu 38.1.apakš­punktā minētajiem nosacījumiem, piesakās piena kvotas piešķiršanai no valsts rezerves, iesniedzot datu centrā iesniegumu (15.pielikums) kārtējā kvotas gadā līdz 1.jūnijam;

40.2. kas atbilst šo noteikumu 38.2.apakš­punktā minētajiem nosacījumiem, piesakās papildu piena kvotas piešķiršanai no valsts rezerves, iesniedzot datu centrā iesniegumu (15.pielikums) kārtējā kvotas gadā līdz 1.janvārim.

(MK 17.03.2009. noteikumu Nr.242 redakcijā)

41. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā termiņa datu centrs izskata iesniegumus, nosaka no valsts rezerves piešķiramās piena kvotas apjomu un rakstiski informē ražotāju par piešķirto vai mainīto kvotas apjomu.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242)

42. No valsts rezerves ražotājam, kas atbilst šo noteikumu 38.1.apakš­punktam, kvotu piešķir par katru slaucamo govi un teli, kas vecāka par 18 mēnešiem, bet ne vairāk kā 50 procentu apmērā no vidējā statistiskā izslaukuma rādītāja iepriekšējā kalendāra gadā.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242)

43. Ražotājam, kurš iesniedzis iesniegumu kvotas piešķiršanai no valsts rezerves saskaņā ar šo noteikumu 38.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, piešķiramo kvotu aprēķina, vidēji vienā mēnesī pārdoto piena daudzumu reizinot ar 12 un no iegūtā rezultāta atņemot jau piešķirto vai nopirkto kvotas daudzumu.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242)

44. Ražotājs, kuram no valsts rezerves piešķirta piena kvota, var veikt piena kvotas pārdošanas darījumus ne agrāk kā trešajā kvotas gadā pēc piešķiršanas, izņemot gadījumu, ja ražotājs beidz darbību piena lopkopībā un pārdod visu piena kvotu.

44.1 Ražotājs nevar pretendēt uz piena kvotu no valsts rezerves, ja savu piena kvotu vai tās daļu ir pārdevis iepriekšējā vai kārtējā kvotas gadā.

(MK 17.03.2009. noteikumu Nr.242 redakcijā)

45. Ja ražotāju pieprasītais kopējais piena kvotas apjoms ir lielāks par valsts rezervi, piešķiramo apjomu proporcionāli samazina visiem pretendentiem.

45.1 Ja valsts rezervē paliek brīva kvota pēc tam, kad valsts rezerve ir sadalīta saskaņā ar šo noteikumu 41.punktu, datu centrs līdz kārtējā gada 15.februārim piešķir piena kvotu no valsts rezerves tiem ražotājiem, kuri bija iesnieguši datu centrā iesniegumu kvotas piešķiršanai saskaņā ar šo noteikumu 40.2.apakšpunktu, bet kuriem papildu kvota netika piešķirta šo noteikumu 41.punktā minētajā termiņā, ja šie ražotāji līdz 1.februārim ir izpildījuši piena kvotu vismaz 90 procentu apmērā.

(MK 17.03.2009. noteikumu Nr.242 redakcijā)

VII. Sankcijas

46. Ja ražotājs piena kvotu no kvotas gada sākuma izpilda mazāk kā par 85 procentiem, nākamajam un turpmākiem kvotas gadiem ražotāja kvotu samazina par visu neizpildīto apjomu un atbrīvoto kvotas daudzumu ieskaita valsts rezervē.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242)

47. Ja ražotājs kvotas gada laikā vispār nav pārdevis pienu, visu ražotāja kvotu ieskaita valsts rezervē.

48. Šo noteikumu 46. un 47.punktā minētos nosacījumus nepiemēro, ja ražotājs līdz 15.aprīlim iesniedz datu centrā iesniegumu par kvotas saglabāšanu, iesniegumam pievienojot:

48.1. Pārtikas un veterinārā dienesta valsts pilnvarotā veterinārārsta izdoto apliecinošo dokumentu:

48.1.1. par epizootiju gadījumiem, kas ietekmējuši lauksaimniecības dzīvnieku veselību vai izraisījuši to nobeigšanos un kuru dēļ ir samazinājusies piena ražošana saimniecībā;

48.1.2. par piespiedu kārtā likvidētajiem dzīvniekiem;

48.2. attiecīgo institūciju izdoto apliecinošo dokumentu:

48.2.1. par ražotāja nāvi (dokumentus iesniedz kvotas pārvaldnieks);

48.2.2. par ražotāja darbnespēju, kas nav mazāka par vienu mēnesi;

48.2.3. par dabas stihiju, kuras dēļ nebija iespējams turpināt piena ražošanu iepriekšējā apjomā;

48.3. pircēja apliecinājumu par piena iepirkšanas pārtraukšanu, kā dēļ ražotājam nebija iespējams realizēt pienu vismaz divus mēnešus pēc kārtas.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242)

49. Piena kvotu, kas tika ieskaitīta valsts rezervē saskaņā ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulas Nr. 1234/2007 72.panta 1.punkta pirmās daļas nosacījumiem, datu centrs var ražotājam atjaunot ne vairāk kā 50 procentu apmērā saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2007 72.panta 1.punkta otrās daļas nosacījumiem.

50. Piena kvotu, kura tika atjaunota šo noteikumu 49.punktā minētajā kārtībā, atļauts pārdot ne ātrāk kā trešajā kvotas gadā pēc atjaunošanas, izņemot gadījumu, ja ražotājs beidz darbību piena lopkopībā un pārdod visu savu kvotu.

VIII. Piena kvotu kontrole

51. Inspekcija veic piena kvotas kontroli saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piena kvotām.

52. Inspekcijas kontrolei attiecībā uz piena kvotu izpildi ir pakļauts:

52.1. ražotājs;

52.2. pircējs;

52.3. testēšanas laboratorija;

52.4. datu centrs.

53. Ražotāja saimniecībā inspekcija pārbauda:

53.1. noslēgtos līgumus par piena iepirkumu;

53.2. piegādes kvotas un tiešās tirdzniecības kvotas uzskaiti saskaņā ar Regulas Nr. 595/2004 24.panta 5. un 6.punktu;

53.3. (svītrots ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242);

53.4. ceturkšņa pārskatos par tiešās tirdzniecības kvotas izpildi, tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarācijās un datu centram iesniegtajos pieteikumos par piena kvotām sniegtās informācijas pareizību un iesniegšanas termiņu.

(Grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242)

54. Pircēja uzņēmumā inspekcija pārbauda:

54.1. tā atbilstību Regulā Nr. 595/2004 un šajos noteikumos minētajām prasībām;

54.2. ar ražotājiem noslēgtos līgumus par piena iepirkšanu;

54.3. grāmatvedības dokumentus, lai iegūtu informāciju:

54.3.1. par iepirkto un pārstrādāto pienu un piena produktiem;

54.3.2. par piena un piena produktu zudumiem;

54.3.3. par piena un piena produktu atlikumiem kontroles sākumā un beigās;

54.4. piena savākšanas maršrutu uzskaites dokumentāciju;

54.5. piena paraugu ņemšanas, identifikācijas, savākšanas un testēšanas, kā arī nosūtīšanas uz testēšanas laboratorijām atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

54.6. piegādes kvotas gada deklarācijas iesniegšanas termiņu ievērošanu;

54.7. soda naudas iekasēšanas un atmaksāšanas kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem par maksājumiem piena un piena produktu nozarē.

55. Datu centrā inspekcija pārbauda:

55.1. iesniegtās tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarācijas un piegādes kvotas gada deklarācijas;

55.2. pircēja iesniegto informāciju;

55.3. piena ražotāju reģistru;

55.4. pircēju reģistru;

55.5. darījumu reģistrēšanu;

55.6. kopējās piena kvotas pielāgošanu;

55.7. soda naudas aprēķināšanu saskaņā ar šo noteikumu 59., 60. un 63.punktu.

56. Testēšanas laboratorijā inspekcija pārbauda:

56.1. uzskaites un pārskata dokumentāciju;

56.2. informāciju datubāzē par piena paraugu testēšanas rezultātiem.

(56.2. apakšpunktā minētās prasības stājas spēkā 01.04.2009.; sk. 68.punktu)

57. Inspekcija, pamatojoties uz kontroles rezultātiem, pieņem lēmumu un sniedz datu centram informāciju lēmuma izpildei par šo noteikumu 5.punktā minētā apstiprinājuma apturēšanu pircējam.

58. Pircējs var prasīt šo noteikumu 5.punktā minētā apstiprinājuma atjaunošanu, ja tas ir novērsis inspekcijas pārbaudes aktā norādītos trūkumus un iesniedzis datu centrā šādus dokumentus:

58.1. iesniegumu par apstiprinājuma atjaunošanu;

58.2. veikto trūkumu novēršanas pasākumu aprakstu;

58.3. inspekcijas atkārtotās pārbaudes akta kopiju.

IX. Soda naudas un kavējuma naudas aprēķināšana un iekasēšana, soda naudas atmaksāšana pēc piena kvotas pielāgošanas

59. Datu centrs soda naudu par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2004 11.panta 3.punktā minētajām prasībām.

60. Datu centrs soda naudu par termiņā neiesniegtu piegādes kvotas gada deklarāciju aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2004 8.panta 3.punktā minētajām prasībām.

61. Datu centrs sagatavo un sniedz inspekcijai informāciju par šo noteikumu 59. un 60.punktā minētajā kārtībā aprēķinātajām soda naudām.

62. Inspekcija ietur soda naudu no ražotāja par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju un no pircēja - par termiņā neiesniegtu piegādes kvotas gada deklarāciju saskaņā ar datu centra sniegto informāciju.

63. Datu centrs soda naudu par pārsniegto piena kvotu aprēķina saskaņā ar Padomes 2003.gada 29.septembra Regulas Nr. 1234/2007 78.panta 1.punktā minētajām prasībām.

64. Lauku atbalsta dienests iekasē no pircēja, ja pēc pielāgošanas ir pārsniegta valsts piegādes kvota, vai ražotāja, ja pārsniegta tiešās tirdzniecības kvota, šo noteikumu 63.punktā noteikto soda naudu un pārskaita to Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondā saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2007 78.panta 2.punktā minētajiem nosacījumiem.

65. Ja pircējs ir pārtraucis darbību vai ražotājs nav sniedzis datu centram informāciju par to, kurš pircējs maksās soda naudu par ražotāja pārsniegto piena kvotu, Lauku atbalsta dienests par piegādes kvotas pārsniegšanu aprēķināto soda naudu iekasē no ražotāja.

X. Noslēguma jautājumi

66. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.315 "Kārtība, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, šo kvotu administrēšanas un kontroles kārtība, kā arī soda naudas aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69., 780., 949.nr.; 2005, 462.nr.; 2006, 857.nr.).

67. Pircējiem, kuri ir apstiprināti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, apstiprinājums ir derīgs arī pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, izņemot gadījumus, ja tas tiek anulēts vai uz laiku apturēts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

68. Šo noteikumu 36.1., 37.10., 37.11. un 56.2.apakšpunktā minētās prasības stājas spēkā 2009.gada 1.aprīlī.

69. 2008./2009.kvotas gadā nesadalīto piena kvotu no valsts rezerves datu centrs līdz 2009.gada 31.martam piešķir tiem ražotājiem, kuri līdz 2008.gada 1.decembrim bija iesnieguši datu centrā iesniegumu kvotas piešķiršanai, bet kuriem papildu kvota netika piešķirta šo noteikumu 41.punktā minētajā termiņā, ja šie ražotāji līdz 2009.gada 1.martam ir izpildījuši savu piena kvotu vismaz 95 procentu apmērā.

(MK 17.03.2009. noteikumu Nr.242 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238

KN238P1_PAGE_1.JPG (97039 bytes)

KN238P1_PAGE_2.JPG (12871 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238
KN238P2.JPG (61911 bytes)
Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238

(Pielikums grozīts ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242)

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238
KN238P4.JPG (97486 bytes)
Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238
KN238P5.JPG (65547 bytes)
Zemkopības ministrs M.Roze
6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238
Piegādes kvotas piena uzskaites žurnāls

(Pielikums svītrots ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242)

7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238
Tiešās tirdzniecības kvotas piena uzskaites žurnāla paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 17.03.2009. noteikumiem Nr.242)

8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238

KN238P8_PAGE_1.JPG (92295 bytes)

KN238P8_PAGE_2.JPG (14209 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
9.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238

KN238P9_PAGE_1.JPG (78914 bytes)

KN238P9_PAGE_2.JPG (26300 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
10.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238

KN238P10_PAGE_1.JPG (75226 bytes)

KN238P10_PAGE_2.JPG (32192 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
11.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238
KN238P11.JPG (73522 bytes)
Zemkopības ministrs M.Roze
12.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238

KN238P12_PAGE_1.JPG (84447 bytes)

KN238P12_PAGE_2.JPG (10864 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
13.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238
KN238P13.JPG (88610 bytes)
Zemkopības ministrs M.Roze
14.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238
KN238P14.JPG (80713 bytes)
Zemkopības ministrs M.Roze
15.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.238
KN238P15.JPG (80130 bytes)
Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām, kvotu administrēšanas un kontroles .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 238Pieņemts: 01.04.2008.Stājas spēkā: 12.04.2008.Zaudē spēku: 01.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 11.04.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
173776
{"selected":{"value":"01.04.2009","content":"<font class='s-1'>01.04.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2009","iso_value":"2009\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2009","iso_value":"2009\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2009.-31.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2008","iso_value":"2008\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2008.-25.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)