Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1040

Rīgā 2009.gada 8.septembrī (prot. Nr.56 45.§)
Piena kvotu administrēšanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā tiek veikti darījumi ar piena kvotām;

1.2. piena kvotu administrēšanas un kontroles kārtību;

1.3. kārtību, kādā izdarāma samaksa par pārsniegto piena kvotu;

1.4. kārtību, kādā izdarāma samaksa par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības un piegādes kvotas gada deklarāciju.

2. Pienam, ko piena ražotājs (turpmāk – ražotājs) izmanto pašpatēriņam un lopbarībai, kvotu nenosaka.

3. Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – datu centrs) administrē piena kvotas, aprēķina maksājumu par pārsniegto piena kvotu, kā arī aprēķina un iekasē maksājumu par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju un piegādes kvotas gada deklarāciju.

(Grozīts ar MK 12.02.2013. noteikumiem Nr.89)

4. Lai iegūtu pircēja apstiprinājumu, piena pircējs (turpmāk – pircējs) iesniedz datu centrā iesniegumu pircēja apstiprināšanai (1.pielikums).

5. Datu centrs pēc šo noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē pretendenta atbilstību Komisijas 2004.gada 30.marta Regulā (EK) Nr. 595/2004, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē (turpmāk – Regula Nr. 595/2004), un šajos noteikumos noteiktajām prasībām un pieņem lēmumu par pircēja apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt apstiprinājumu, un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski informē pircēju par pieņemto lēmumu.

6. Datu centrs apstiprina pircēju, piešķirot tam reģistrācijas numuru. Apstiprināto pircēju sarakstu datu centrs ievieto savā mājaslapā internetā.

7. Datu centra lēmumu par atteikumu apstiprināt pircēju, par maksājumu attiecībā uz pārsniegto piena kvotas apjomu, kā arī par valsts kvotu rezerves sadali var apstrīdēt un pārsūdzēt Lauksaimniecības datu centra nolikumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 12.02.2013. noteikumu Nr.89 redakcijā)

8. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) veic piena kvotas kontroli saskaņā ar Regulas Nr. 595/2004 IV nodaļas 1.iedaļas un šo noteikumu prasībām.

II. Ražotāju pienākumi

9. Ražotājs:

9.1. slēdz rakstisku līgumu ar pircēju par piena piegādi saskaņā ar Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulas (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgus kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (turpmāk – Regula Nr. 1234/2007), 185. "f" panta 2. un 4. punkta nosacījumiem;

9.2. piecu darbdienu laikā iesniedz datu centrā iesniegumu par piena kvotas pārreģistrāciju kvotas īpašnieka juridiskā statusa maiņas dēļ;

9.3. piecu darbdienu laikā pēc piena kvotas pārreģistrācijas datu centrā rakstiski informē pircēju par juridiskā statusa maiņu;

9.4. paziņojumā minētajā termiņā veic maksājumu datu centra norādītajā kontā par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju, ja šī deklarācija nav iesniegta saskaņā ar Regulas Nr. 595/2004 11.panta 3. un 4.punktā minētajām prasībām;

9.5. ievērojot Regulas Nr. 1234/2007 79. pantu, kā arī saskaņā ar datu centra lēmumu samaksā par iepriekšējā 12 mēnešu periodā pārsniegto piena kvotas apjomu:

9.5.1. pircējam par pārsniegto piegādes kvotu – līdz attiecīgā gada 15.septembrim;

9.5.2. Lauku atbalsta dienestam, ievērojot Regulas Nr. 595/2004 15.panta 1.punktā noteikto termiņu par tiešās tirdzniecības kvotu;

9.6. (svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.816);

9.7. pirms kvotas atsavināšanas darījuma datu centrā noskaidro, vai pārdodamajai kvotas daļai nav uzlikts ierobežojums;

9.8. ja piegādes kvota tiek pārsniegta, var uzņemties jaunas saistības ar citu pircēju tikai pēc šo noteikumu 26.9. apakšpunktā minēto nosacījumu izpildes;

9.9. pārdotā piena apjoma datus līdz 2015. gada 15. maijam salīdzina ar pircēja un datu centra datiem. Ja salīdzinātie dati nesakrīt, nodrošina to precizēšanu, savstarpēji vienojoties ar pircēju un datu centru.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.143; MK 12.02.2013. noteikumiem Nr.89; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.816)

10. Ražotājs nodrošina piegādes un tiešās tirdzniecības kvotas izpildes uzskaiti saskaņā ar Regulas Nr. 595/2004 24.panta 5. un 6.punktu.

11. Ražotājs, kuram ir tiešās tirdzniecības kvota, datu centrā iesniedz:

11.1. tiešās tirdzniecības pusgada deklarāciju par laikposmu no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim (2.pielikums) – katru gadu līdz 10.oktobrim;

11.2. tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju (2.pielikums) – saskaņā ar Regulas Nr. 595/2004 11.panta 1. un 2.punktā minētajiem nosacījumiem.

12. Ražotājs var iesniegt datu centrā piena kvotas pārdošanas vai pirkšanas piedāvājumu.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.143)

13. Ražotāja (fiziskas personas) nāves gadījumā persona, kas līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai rīkosies ar ganāmpulku un piena kvotu, iesniedz datu centrā iesniegumu pārvaldnieka statusa reģistrēšanai.

14. Datu centrs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par pārvaldnieka statusa piešķiršanu šo noteikumu 13.punktā minētajai personai.

15. Šo noteikumu 13.punktā minētais pārvaldnieks pilda visas ražotāja saistības attiecībā uz piena kvotu līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai. Ja persona sešu mēnešu laikā pēc pārvaldnieka statusa piešķiršanas nav uzsākusi piena realizāciju, piena kvotu ieskaita valsts rezervē.

(Grozīts ar MK 12.02.2013. noteikumiem Nr.89)

III. Darījumi ar piena kvotu

16. Ja piena kvotu atsavina, nomā vai pārveido, ražotājs iesniedz datu centrā iesniegumu (3.pielikums).

(Grozīts ar MK 12.02.2013. noteikumiem Nr.89)

17. Datu centrs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda tajā norādīto informāciju, reģistrē darījumu un informē par to darījumā iesaistītās puses.

(Grozīts ar MK 06.07.2010. noteikumiem Nr.617)

18. Lai nodrošinātu valsts rezerves papildināšanu, datu centrs, reģistrējot piena kvotas atsavināšanas darījumu, ieskaita valsts rezervē vienu procentu no pārdodamā kvotas apjoma.

(Punkts piemērojams līdz 31.01.2015., sk. 58.punktu)

19. Piena kvotas atsavināšanas un nomas darījumus veic attiecīgajā 12 mēnešu periodā no 1.aprīļa līdz 20.martam.

(MK 12.02.2013. noteikumu Nr.89 redakcijā)

20. Piena kvotu var pirkt un nomāt ražotājs, kuram ir datu centra dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrēts slaucamo govju ganāmpulks vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem.

(Grozīts ar MK 12.02.2013. noteikumiem Nr.89)

20.1 Ražotājs var iznomāt neizmantoto piena kvotas daļu. Piena kvotas nomas darījums ir spēkā līdz kārtējā kvotas gada beigām.

(MK 12.02.2013. noteikumu Nr.89 redakcijā)

20.2 Ražotājs piena kvotu var nomāt, ja piena kvotu ir izpildījis vismaz 95 procentu apjomā pēc stāvokļa iepriekšējā mēneša pirmajā datumā vai datu centrā ir iesniedzis piena pircēja izziņu par piena kvotas izpildi izziņas izsniegšanas dienā.

(MK 12.02.2013. noteikumu Nr.89 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.360)

20.3 Ja netiek nodrošināta iznomātās piena kvotas izpilde, iznomātāja piena kvotai piemēro šo noteikumu 42.punktā minēto samazinājumu.

(MK 12.02.2013. noteikumu Nr.89 redakcijā)

20.4 Šo noteikumu 29.7.apakšpunktā minēto maksājumu par pārsniegto iznomāto piena kvotu sedz nomnieks.

(MK 12.02.2013. noteikumu Nr.89 redakcijā)

21. Ražotājs var pārdot visu pieejamo piena kvotu, arī jau izmantoto kvotas apjomu, vai tās daļu. Izmantoto kvotas daļu kvotas pircējs var izlietot nākamajā 12 mēnešu periodā.

22. Ražotājs var pārveidot piegādes kvotu par tiešās tirdzniecības kvotu vai tiešās tirdzniecības kvotu – par piegādes kvotu, iesniedzot datu centrā iesniegumu par piena kvotas pārveidošanu:

22.1. par pastāvīgu pārveidošanu – līdz 31.decembrim;

22.2. par pagaidu pārveidošanu – līdz 15.martam.

23. Ja ražotājs visu tiešās tirdzniecības kvotu pārveido par piegādes kvotu, iesniegumam par kvotas pārveidošanu pievieno tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju.

24. Ražotājs var atteikties no piena kvotas attiecīgajā 12 mēnešu periodā, par to rakstiski informējot datu centru. Piena kvotas daudzumu, no kura ražotājs ir atteicies, datu centrs ieskaita valsts rezervē.

24.1 Ražotājs savu piena kvotu kopā ar ganāmpulku var nodot vai pārdot citam ražotājam, par to piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā darījuma informējot datu centru.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.143 redakcijā)

IV. Pircēja pienākumi

25. Pircējs katru mēnesi līdz desmitajam datumam datu centram elektroniski nosūta:

25.1. informāciju par piena piegādi iepriekšējā mēnesī, norādot par katru ražotāju šādus datus:

25.1.1. personas kodu vai reģistrācijas numuru komercreģistrā;

25.1.2. piena kvotas reģistrācijas numuru;

25.1.3. ganāmpulka reģistrācijas numuru;

25.1.4. iepirktā piena apjomu kilogramos;

25.1.5. iepirktā piena vidējo tauku saturu procentos, kas noteikts, izmantojot šo noteikumu 27.punktā minētos analīžu rezultātus un vienprocentīgā piena metodi, – katrā periodā pārdotā piena tauku saturu reizina ar attiecīgajā periodā pārdotā piena daudzumu kilogramos, iegūtos rezultātus par katru periodu saskaita un summu izdala ar mēnesī pārdotā piena kopējo daudzumu;

25.2. piena bilanci par iepriekšējo mēnesi (4.pielikums):

25.2.1. kopējo iepirktā piena apjomu kilogramos, vērtību (bez pievienotās vērtības nodokļa likmes), piena tauku saturu procentos un olbaltuma saturu procentos;

25.2.2. pārstrādātā piena apjomu kilo­gramos;

25.2.3. citām personām pārdoto svaigpiena apjomu kilogramos, norādot attiecīgo personu nosaukumu;

25.2.4. no citām personām iepirkto svaigpiena apjomu kilogramos;

25.2.5. importētā un eksportētā piena apjomu kilogramos, attiecīgi norādot izcelsmes un galamērķa valsts ISO kodu;

25.2.6. nākamajā mēnesī plānoto piena iepirkuma apjomu kilogramos un vērtību (bez pievienotās vērtības nodokļa likmes).

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.816)

26. Pircējs:

26.1. pilnā apmērā (bet ne retāk kā reizi mēnesī) samaksā ražotājam par piegādāto pienu, ņemot vērā piena kvalitātes un piena sastāva rādītājus;

26.2. ievērojot Regulas Nr. 1234/2007 81. pantu un Regulas Nr. 595/2004 15. panta 1. punktā noteikto termiņu, samaksā šo noteikumu 29.7.1. apakšpunktā minētajā lēmumā norādītajā bankas kontā maksājumu summu, kas iekasēta no ražotājiem par pārsniegto kvotas apjomu. Informāciju par iekasētās summas sadalījumu pa ražotājiem līdz 2015. gada 1. oktobrim nosūta Lauku atbalsta dienestam. Informācija iesniedzama DBF datņu formātā, ievērojot attiecīgus datu lauku garumus, tipus un secību (4.1 pielikums);

26.3. katru gadu saskaņā ar Regulas Nr. 595/2004 8.panta 1. un 2.punktā minētajām prasībām sagatavo un nosūta datu centram piegādes kvotas gada deklarācijas (5.pielikums) par katra ražotāja kvotas izpildi. Ja piegādes kvotas gada deklarāciju iesniedz papīra dokumenta formā, pircējs papildus iesniedz arī visu dokumentā ietverto informāciju, izmantojot pieejamos elektronisko datu nesējus;

26.4. rakstiski informē datu centru par bankrotu vai maksātnespējas pasludināšanu un iesniedz piegādes kvotas gada deklarāciju;

26.5. 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minētā apstiprinājuma apturēšanas uz laiku, darbības pārtraukšanas vai darbības atsākšanas rakstiski informē par to ražotāju;

26.6. paziņojumā minētajā termiņā datu centra norādītajā kontā veic maksājumu par termiņā neiesniegtu piegādes kvotas gada deklarāciju, ja tā nav iesniegta saskaņā ar Regulas Nr. 595/2004 8.panta 3. un 4.punktā minētajām prasībām;

26.7. pēc dienesta pieprasījuma iesniedz piena paraugu ņemšanas grafiku atbilstoši piena savākšanas maršrutiem un nodrošina dienesta inspektoram pieeju uzskaites un pārskata dokumentiem, kā arī ražošanas telpām un citiem infrastruktūras objektiem;

26.8. katru mēnesi līdz desmitajam datumam informē ražotāju par piena kvotas izpildi;

26.9. var iekasēt avansa maksājumu no piena ražotāja par pārsniegto piena kvotas apjomu līdz šo noteikumu 29.7.1. apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas brīdim, ieturot ne vairāk par 50 procentiem no piena līgumcenas norēķinu periodā, kas pienākas ražotājam;

26.10. katru mēnesi līdz desmitajam datumam rakstiski informē katru ražotāju un datu centru par kopējo iekasēto avansa maksājuma summu;

26.11. saņemot lēmumu, saskaņā ar šo noteikumu 29.7.1. apakšpunktu nodrošina avansa maksājumā saņemtās summas atrēķināšanu no ražotāja lēmumā noteiktās maksājuma summas. Ja pēc valsts kopējās piena kvotas izlīdzināšanas ražotāja piena kvota nav pārsniegta, tad pircējs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas atmaksā ražotājam iekasēto avansa maksājumu;

26.12. ja valsts kopējā piena kvota pēc izlīdzināšanas nav pārsniegta, pircējs līdz 2015. gada 1. jūlijam atmaksā katram ražotājam iekasēto avansa maksājumu.

(Grozīts ar MK 12.02.2013. noteikumiem Nr.89; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.816)

27. Pircējs svaigpiena tauku saturu nosaka, atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei ņemot svaigpiena paraugu vismaz reizi 15 dienās, bet ne retāk kā divas reizes mēnesī. Svaigpiena tauku saturu nosaka testēšanas laboratorijā, kas atbilst normatīvajos aktos par svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanu un uzraudzību minētajām prasībām un kas nodrošina testēšanas rezultātu iekļaušanu šo noteikumu 29.9.apakšpunktā minētajā datubāzē.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.143 redakcijā)

27.1 Svaigpiena paraugu uzskata par neatbilstošu:

27.1 1. ja govs pienā tauku saturs ir zemāks par 2 % vai olbaltumvielu saturs zemāks par 2,5 %;

27.1 2. ja parauga pH ir zemāks par 6,4;

27.1 3. ja vairāk nekā trijās novietnēs vienā datumā un maršrutā ņemtajiem svaigpiena paraugiem atšķirība gan tauku, gan olbaltumvielu saturā nepārsniedz 0,04 %.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.816 redakcijā)

27.2 Ja svaigpiena paraugs neatbilst kādam šo noteikumu 27.1 punktā minētajam rādītājam, pircējs paņem atkārtotu paraugu, kurā papildus nosaka svaigpiena sasalšanas punktu.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.816 redakcijā)

28. Ja pircējs pārtrauc piena iepirkšanu uz laiku, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, šo noteikumu 5.punktā minēto apstiprinājumu anulē.

V. Piena kvotas administrēšana

29. Datu centrs:

29.1. uzrauga kopējo piena kvotu izpildi un veic katra ražotāja gan tiešās tirdzniecības kvotas, gan piegādes kvotas neizmantotās daļas pārdali;

29.2. uztur ražotāju piena kvotu reģistru;

29.3. pēc katra darījuma informē ražotāju par kvotas daudzuma izmaiņām ražotāju piena kvotu reģistrā;

29.4. reģistrē piena piegādes un tiešās tirdzniecības datus, piena kvotas darījumu iesniegumus un darījumus, izmaiņas ražotāja un pircēja juridiskajā statusā un kvotas piešķiršanu no valsts rezerves;

29.5. uztur piena kvotas pārdošanas un pirkšanas piedāvājumu informatīvo datubāzi;

29.6. katru gadu līdz 1.jūnijam izlīdzina ražotāju un kopējo valsts piegādes kvotu saskaņā ar Regulas Nr. 595/2004 10.pantu;

29.7. ja valsts kopējā piena kvota ir pārsniegta, katram ražotājam aprēķina maksājumu un pieņem lēmumu par iepriekšējā 12 mēnešu periodā pārsniegto piena kvotas apjomu pēc valsts kopējās neizmantotās piena kvotas daļas proporcionālas pārdales katra ražotāja individuālajai kvotai, kā arī līdz 1. augustam:

29.7.1. paziņo katram ražotājam lēmumu par iepriekšējā 12 mēnešu periodā pārsniegto piena kvotas apjomu un maksājuma summu;

29.7.2. nosūta Lauku atbalsta dienestam to ražotāju sarakstu, kuriem jāveic maksājums, norādot šo noteikumu 29.7.1. minētā lēmuma numuru;

29.7.3. paziņo katram pircējam informāciju par maksājuma summu, kas jāiekasē no ražotājiem, kas iepriekšējā 12 mēnešu periodā pārsnieguši piena kvotu;

29.8. katru mēnesi līdz sešpadsmitajam datumam informē Centrālo statistikas pārvaldi par katra pircēja:

29.8.1. iepirkto piena apjomu, vērtību (bez pievienotās vērtības nodokļa likmes), piena tauku saturu procentos un olbaltuma saturu procentos;

29.8.2. nākamajā mēnesī plānoto piena iepirkuma apjomu kilogramos un vērtību (bez pievienotās vērtības nodokļa likmes);

29.9. uztur vienoto piena paraugu testēšanas rezultātu datubāzi (turpmāk – datubāze) un nodrošina dienestam pieeju šai datubāzei;

29.10. slēdz vienošanos ar testēšanas laboratoriju par piena paraugu testēšanas rezultātu paziņošanu saskaņā ar šo noteikumu 27.punktu;

29.11. informē dienestu par pircēju pārkāpumiem, kas saistīti ar piena kvotas administrēšanu, kā arī ja svaigpiena paraugs atkārtoti neatbilst šo noteikumu 27.1 un 27.2 punktā minētajām prasībām;

29.12. pēc dienesta pieprasījuma sniedz šo noteikumu 25.2.apakšpunktā norādīto informāciju par katru pircēju;

29.13. aprēķina piegādes kvotas reprezentatīvo tauku saturu ražotājam, ja pēc darījuma ar piena kvotu šis tauku saturs mainās;

29.14. līdz 1.augustam iesniedz Zemkopības ministrijā ikgadējo kvotas izpildes anketu atbilstoši Regulas Nr. 595/2004 26.panta 1.punktam;

29.15. anulē šo noteikumu 5.punktā minēto pircēja apstiprinājumu, ja piena iepirkšana ir pārtraukta uz laiku, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, vai ja pircējs nav izpildījis Regulas Nr. 595/2004 8.panta 4.punktā minētās prasības, un ievieto informāciju par apstiprinājuma anulēšanu datu centra mājaslapā internetā;

29.16. mēneša laikā izvērtē pircēja iesniegumu un pieņem lēmumu par šo noteikumu 5.punktā minētā apstiprinājuma atjaunošanu;

29.17. ja ražotājs piegādā pienu vairākiem piena pircējiem un nav paziņojis, kurš piena pircējs maksās par piena kvotas pārsniegšanu, ražotājam aprēķināto maksājumu par pārsniegto piena kvotu sadala proporcionāli visiem piena pircējiem, kas iepirkuši virs kvotas saražoto pienu no attiecīgā piena ražotāja.

(Grozīts ar MK 06.07.2010. noteikumiem Nr.617; MK 12.02.2013. noteikumiem Nr.89; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.360; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.816)

30. Dienests ražotāja saimniecībā pārbauda:

30.1. piegādes kvotas un tiešās tirdzniecības kvotas uzskaiti saskaņā ar Regulas Nr. 595/2004 24.panta 5. un 6.punktu;

30.2. pirmā pusgada pārskatos par tiešās tirdzniecības kvotas izpildi, tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarācijās un datu centram iesniegtajos pieteikumos par piena kvotām sniegtās informācijas pareizību un iesniegšanas termiņu;

30.3. ražotāja atbilstību Regulā Nr. 595/2004 un šajos noteikumos minētajām prasībām.

31. Dienests pircēja uzņēmumā pārbauda:

31.1. uzņēmuma atbilstību Regulas Nr. 595/2004 23.pantā un šajos noteikumos minētajām prasībām;

31.2. uzskaites un pārskatu dokumentāciju par iepirkto, pārdoto un pārstrādāto pienu;

31.3. piena savākšanas maršrutu uzskaites dokumentāciju;

31.4. piena paraugu ņemšanu un identifikāciju atbilstoši normatīvajos aktos par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.143)

VI. Valsts rezerve

32. Valsts kopējās piena kvotas rezervi (turpmāk – valsts rezerve) veido kvotu daudzums, kas saskaņā ar šiem noteikumiem iegūts no piena kvotas atsavināšanas darījumiem un piemērotajām sankcijām.

(MK 12.02.2013. noteikumu Nr.89 redakcijā)

33. Piena kvotu no valsts rezerves piešķir ražotājam, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

33.1. ražotājam ir datu centra dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrēts slaucamo govju ganāmpulks vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem, un ne attiecīgajā 12 mēnešu periodā, ne iepriekšējos 12 mēnešu periodos nav bijusi piešķirta piena kvota;

33.2. ražotājs līdz 31.martam attiecīgajā 12 mēnešu periodā ir izpildījis piena kvotu 100 procentu vai lielākā apjomā.

34. Datu centrs sadalei starp šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētajiem ražotājiem paredz ne vairāk kā 30 procentu no valsts rezervē pieejamā piena kvotu daudzuma, bet sadalei starp šo noteikumu 33.2.apakšpunktā minētajiem ražotājiem – ne mazāk kā 70 procentu, ja nepieciešams, izmantojot arī to daudzumu, kas netika sadalīts starp šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētajiem ražotājiem.

35. Ražotājs:

35.1. kas atbilst šo noteikumu 33.1.apakš­punktā minētajiem nosacīju­miem, piesakās piena kvotas piešķiršanai no valsts rezerves, iesniedzot datu centrā iesniegumu līdz attiecīgā 12 mēnešu perioda 1.jūnijam;

35.2. kas atbilst šo noteikumu 33.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, piesakās papildu piena kvotas piešķiršanai no valsts rezerves līdz attiecīgā 12 mēnešu perioda 1.jūlijam, iesniedzot datu centrā iesniegumu, kurā norāda pieprasītās kvotas daudzumu.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.143)

36. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 35. un 54.punktā minētā termiņa datu centrs izskata iesniegumus, nosaka no valsts rezerves piešķiramās piena kvotas apjomu un informē ražotāju par piešķirto vai mainīto kvotas apjomu.

(Grozīts ar MK 06.07.2010. noteikumiem Nr.617; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.360)

37. Ražotājam, kas atbilst šo noteikumu 33.1.apakšpunktam, kvotu no valsts rezerves piešķir par katru slaucamo govi un teli, kas vecāka par 18 mēnešiem, bet ne vairāk kā 85 procentu apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā republikas vidējā izslaukuma rādītāja kalendāra gadā.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.143)

38. Ražotājam, kas iesniedzis iesniegumu kvotas piešķiršanai no valsts rezerves saskaņā ar šo noteikumu 33.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, piešķiramo piena kvotu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = (G + T) x V - P, kur

K – piešķiramā piena kvota;

G – slaucamo govju skaits uz attiecīgā 12 mēnešu perioda 1.aprīli;

T – to teļu skaits, kas vecākas par 18 mēnešiem, uz attiecīgā 12 mēnešu perioda 1.aprīli;

V – datu centra aprēķinātais vidējais pārraudzības izslaukums saimniecībā pārraudzības gadā vai Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātais vidējais izslaukums valstī kalendāra gadā;

P – kvotas daudzums uz attiecīgā 12 mēnešu perioda 1.aprīli.

39. (Svītrots ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.360)

40. Ražotājs nevar pretendēt uz piena kvotu no valsts rezerves, ja savu piena kvotu vai tās daļu ir pārdevis iepriekšējā vai attiecīgajā 12 mēnešu periodā.

41. Ja ražotāju pieprasītais kopējais piena kvotas apjoms ir lielāks par valsts rezervi, piešķiramo apjomu proporcionāli samazina visiem pretendentiem.

42. Ja ražotājs piena kvotu no attiecīgā 12 mēnešu perioda sākuma izpilda apjomā no viena līdz 84,9 procentiem, nākamajā 12 mēnešu periodā ražotāja neizpildīto kvotas daļu samazina par 50 procentiem un atbrīvoto kvotas daudzumu ieskaita valsts rezervē.

(MK 12.02.2013. noteikumu Nr.89 redakcijā)

43. Ja ražotājs attiecīgajā 12 mēnešu periodā vispār nav pārdevis pienu, visu ražotāja kvotu ieskaita valsts rezervē.

44. Šo noteikumu 42. un 43.punktā minētos nosacījumus nepiemēro, ja ražotājs līdz 15.aprīlim iesniedz datu centrā iesniegumu par kvotas saglabāšanu saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2007 72.panta 3.punktu un iesniegumam pievieno:

44.1. praktizējoša veterinārārsta izdotu apliecinošu dokumentu par lauksaimniecības dzīvnieku slimībām, kas ietekmējušas slaucamo govju veselību, izraisījušas to nobeigšanos vai piespiedu likvidāciju, tādēļ saimniecībā piena ražošana attiecīgajā 12 mēnešu periodā samazinājusies vismaz par 30 procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējo 12 mēnešu periodu;

44.2. attiecīgu institūciju izdotu apliecinošu dokumentu par dabas stihiju (piemēram, plūdiem, vētru, ugunsgrēku), kuras dēļ nebija iespējams turpināt piena ražošanu iepriekšējā apjomā.

(MK 12.02.2013. noteikumu Nr.89 redakcijā)

45. (Svītrots ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.143)

46. (Svītrots ar MK 12.02.2013. noteikumiem Nr.89)

VII. Maksājumu aprēķināšana un iekasēšana

47. Datu centrs maksājumu par termiņā neiesniegtu piegādes kvotas gada deklarāciju aprēķina un informē par to pircēju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2004 8.panta 3. un 4.punktā minētajām prasībām.

48. Datu centrs maksājumu par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju aprēķina un informē par to ražotāju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 595/2004 11.panta 3. un 4.punktā minētajām prasībām.

49. Datu centrs aprēķināto maksājumu iekasē no ražotāja par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības kvotas gada deklarāciju un no pircēja – par termiņā neiesniegtu piegādes kvotas gada deklarāciju.

50. Datu centrs maksājumu par pārsniegto piena kvotu aprēķina saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2007 78.panta 1.punktā minētajām prasībām.

51. Lauku atbalsta dienests maksājumu ieskaita Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondā, ievērojot Regulas Nr. 1234/2007 78.panta 2.punktā noteikto termiņu.

(MK 12.02.2013. noteikumu Nr.89 redakcijā)

51.1 Ja ražotājs nav veicis maksājumu saskaņā ar šo noteikumu 9.5. apakšpunktu, maksājumu iekasē Lauku atbalsta dienests, ievērojot Regulas Nr. 1234/2007 84. panta 3. punkta un Regulas Nr. 595/2004 15. panta prasības.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.816 redakcijā)

51.2 Lauku atbalsta dienests sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijai informāciju, ievērojot Regulas Nr. 595/2004 27. panta 4. un 6. punktu.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.816 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

52. Pircējiem, kas ir apstiprināti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, apstiprinājums ir derīgs arī pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, ja vien tas netiek anulēts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

53. Datu centrs 2009./2010.gadā piena kvotu no valsts rezerves līdz 2009.gada 15.decembrim piešķir tiem ražotājiem, kas līdz 2009.gada 1.novembrim ir iesnieguši datu centrā iesniegumu kvotas piešķiršanai no valsts rezerves un līdz 2009.gada 31.martam bija izpildījuši savu piena kvotu 100 procentu vai lielākā apjomā.

54. 2014./2015. piena kvotas gadā ražotājs papildu piena kvotas saņemšanai no valsts rezerves var pieteikties līdz 2015. gada 1. februārim, iesniedzot datu centrā iesniegumu, kurā norāda pieprasītās piena kvotas daudzumu. Piena kvotu no valsts rezerves piešķir ražotājam, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

54.1. ražotājam ir datu centra dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrēts slaucamo govju ganāmpulks vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem, un ne attiecīgajā 12 mēnešu periodā, ne iepriekšējos 12 mēnešu periodos nav bijusi piešķirta piena kvota;

54.2. ražotājs piena kvotu ir izpildījis vismaz 100 procentu apjomā.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.360 redakcijā)

55. 2014./2015. piena kvotas gadā no valsts rezerves piešķiramo piena kvotu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = (G + T) x V – P, kur

K – piešķiramā piena kvota;

G – slaucamo govju skaits pēc situācijas 2015. gada 1. februārī;

T – to teļu skaits, kas vecākas par 18 mēnešiem, pēc situācijas 2015. gada 1. februārī;

V – datu centra aprēķinātais vidējais pārraudzības izslaukums saimniecībā pārraudzības gadā vai Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātais vidējais izslaukums valstī kalendāra gadā;

P – kvotas daudzums pēc situācijas 2015. gada 1. februārī.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.360 redakcijā)

56. Ja ražotājs 2014./2015. piena kvotas gadā līdz 1. februārim nemaz nav izmantojis piena kvotu, 85 procentus no ražotāja piena kvotas ieskaita valsts rezervē.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.360 redakcijā)

57. Piena kvotu sistēmu piemēro līdz 2015. gada 31. martam.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.360 redakcijā)

58. Noteikumu 18. punktu piemēro līdz 2015. gada 31. janvārim.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.816 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.septembra noteikumiem Nr.1040
KN1040-PIEL1.JPG (62883 bytes)
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.septembra noteikumiem Nr.1040
KN1040-PIEL2.JPG (89415 bytes)
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.septembra noteikumiem Nr.1040

(Pielikums MK 12.02.2013. noteikumu Nr.89 redakcijā)

Iesniegums piena kvotas atsavināšanas, nomas un pārveidošanas darījuma reģistrēšanai

Darījuma veids (atzīmēt ar x):

A. Atsavināšana (pārdošana, pirkšana)

B. Pārveidošana

C. Noma

Atsavināšanas un nomas darījuma veidlapu aizpilda trijos eksemplāros. Vienu eksemplāru nosūta datu centram, otru – piena kvotas devējam, trešo – piena kvotas saņēmējam.

Pārveidošanas darījuma veidlapu aizpilda divos eksemplāros. Vienu eksemplāru nosūta datu centram, un otrs paliek pie īpašnieka.

Ziņas par piena kvotas īpašnieku

 

Kvotas pārdevējs vai iznomātājs

Kvotas pircējs vai nomātājs

Kvotas pārveidotājs

1. Vārds, uzvārds (fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai)   
2. Kvotas reģistrācijas numurs1 

1

1

3. Ganāmpulka reģistrācijas numurs   
4. E-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs   

A. ATSAVINĀŠANA

A.1. Ziņas par pārdodamo piena kvotas lielumu2

 

Pārdod3

Piegādes kvota, kg 
Tiešās tirdzniecības kvota, kg 

A.2. Apliecinām, ka norādītā informācija ir patiesa

 

Kvotas pārdevējs

Kvotas pircējs

Vārds, uzvārds  
Paraksts  

Datums
 

B. PĀRVEIDOŠANA

B.1. Vēlos pārveidot (vajadzīgo atzīmēt ar x)

Piegādes kvotu____________ kgpar tiešās tirdzniecības kvotu pagaidu pārveidošana
(tikai uz esošo kvotas gadu)
pastāvīga pārveidošana
(uz esošo kvotas gadu un turpmākajiem kvotas gadiem)
 
Tiešās tirdzniecības kvotu____________ kgpar piegādes kvotu pagaidu pārveidošana
(tikai uz esošo kvotas gadu)
pastāvīga pārveidošana
(uz esošo kvotas gadu un turpmākajiem kvotas gadiem)

B.2. Apliecinu, ka norādītā informācija ir patiesa

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Datums 

C. NOMA

C.1. Ziņas par iznomātās piena kvotas lielumu

 

Iznomā

Nomā

Piegādes kvota, kg  
Tiešās tirdzniecības kvota, kg  

C.2. Apliecinām, ka norādītā informācija ir patiesa

 

Kvotas iznomātājs

Kvotas nomātājs

Vārds, uzvārds  
Paraksts  

Datums
 

Piezīmes.

1. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Atruna par eksemplāru skaitu neattiecas, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. 1 Kvotas reģistrācijas numuru nenorāda, ja piena kvotu pērk vai nomā ražotājs, kam pirms tam nav bijis piena kvotas.

4. 2 Valsts rezervē ieskaita 1 % no pārdodamā piena kvotas daudzuma.

5. 3 Pārdodamais piena kvotas daudzums jānorāda kopā ar 1 % kvotas, ko ieskaita valsts rezervē.

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.septembra noteikumiem Nr.1040

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr.816 redakcijā)

 
 Piena pircēja pārskats par piena bilanci  
 
  Periods         
Mēnesis Gads    
 
Piena pircēja nosaukumsLUR Nr.Apstiprināšanas Nr. 
    
 
1.Kopējais no ražotājiem iepirktā piena daudzums (kg)  
 Vidējais tauku % Vidējais olbaltumu %  
 Vidējā iepirkuma cena par kg bez PVN  
 Plānotā nākamā mēneša vidējā iepirkuma cena par kg bez PVN  
 Plānotais nākamā mēneša iepirktā piena daudzums (kg)  
 Uzkrājums no iepriekšējā mēneša (kg)  
 
2.Piena daudzums, kas iepirkts no citiem saimnieciskās darbības veicējiem (kas nav piena ražotāji) 
                           
 Nr.
p. k.
Saimnieciskās darbības veicēja nosaukumsLUR Nr.Daudzums (kg)  
 1.     
 2.     
 3.     
 4.     
 5.     
 6.     
 7.     
 8.     
 9.     
 10.     
 Kopā   
 
3.Importētais piens  
 
 Valsts ISO kodsSaimnieciskās darbības veicēja nosaukumsDaudzums (kg)  
      
      
 Kopā   
 
 Kopējais iepirktā piena daudzums (kg)   
 
4.Pārstrādātā piena daudzums (kg)   
 
5.Piena daudzums, kas pārdots citiem saimnieciskās darbības veicējiem  
 
 Nr.
p. k.
Saimnieciskās darbības veicēja nosaukumsLUR Nr.Daudzums (kg)  
 1.     
 2.     
 3.     
 4.     
 Kopā   
 
6.Eksportētais piens  
 
 Valsts ISO kodsSaimnieciskās darbības veicēja nosaukumsDaudzums (kg)  
      
      
 Kopā   
 
7.Kopējais pārdotā un pārstrādātā piena daudzums (kg)   
 
 AizpildītājsAmatsParaksts  
      
 Aizpildīšanas datums    
 Kontakttālrunis    
 
Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
4.1 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.septembra noteikumiem Nr.1040

(Pielikums MK 23.12.2014. noteikumu Nr.816 redakcijā)

DBF datnes formāts

Datne: Maksajums.dbf
(dati par pircēja veiktā maksājuma summas sadalījumu pa ražotājiem)

Nr. 
p.k.
Lauka vārdsTipsIzmērsLauka satura apraksts
1.PIRCEJAKODSNumeric11Pircēja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
2.PIRCEJANOSCharacter250Pircēja nosaukums
3.RAZOTAJAKODSNumeric11Ražotāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods juridiskām personām, personas kods fiziskām personām
4.RAZOTAJANOSCharacter250Ražotāja nosaukums juridiskām personām, vārds, uzvārds fiziskām personām
5.SUMMAAPREURNumeric7(2)LDC lēmumā aprēķinātā summa, euro
6.PIEZIMESCharacter1250Piezīmes
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.septembra noteikumiem Nr.1040
KN1040-PIEL5.JPG (51082 bytes)
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Piena kvotu administrēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1040Pieņemts: 08.09.2009.Stājas spēkā: 23.09.2009.Zaudē spēku: 31.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 22.09.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
197972
{"selected":{"value":"31.12.2014","content":"<font class='s-1'>31.12.2014.-30.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.12.2014","iso_value":"2014\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2014.-30.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2014","iso_value":"2014\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2014.-30.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2013","iso_value":"2013\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2013.-03.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2011","iso_value":"2011\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2011.-21.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2010","iso_value":"2010\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2010.-25.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2009","iso_value":"2009\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2009.-13.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.12.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"