Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.185

2007.gada 28.decembrī
Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām

(Nosaukums grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 29.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.10-6)

Apstiprināti ar Jelgavas domes 28.12.2007. lēmumu Nr.17/5

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta trešo daļu,
12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10.punktu,
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas" 16.1 punktu
(Jelgavas pilsētas domes 26.02.2015. saistošo noteikumu Nr.15-7 redakcijā)
I
Vispārējie noteikumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevu (turpmāk tekstā – nodeva) objektus, likmes, nodevu maksāšanas kārtību un nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas vai kurām piešķirti atvieglojumi.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 29.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.10-6)

2. Pašvaldības nodeva nomaksājama pirms atļaujas vai pakalpojuma saņemšanas un pakalpojuma neizmantošanas gadījumā nomaksātā pašvaldības nodeva netiek atgriezta.

(Jelgavas pilsētas domes 29.04.2010. saistošo noteikumu Nr.10-6 redakcijā, kas grozīta ar 23.08.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12-20)

3. Dokumenti, kas apliecina nodevas samaksu, iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, izņemot noteikumu 12. un 24.punktā noteikto nodevu, kuri iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība".

(Jelgavas pilsētas domes 25.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 19-11 redakcijā)

4. Pašvaldības nodevas iemaksājamas Jelgavas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā, un tās izlieto saskaņā ar apstiprināto Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 29.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.10-6)

5. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai, veicot pašvaldības autonomās funkcijas, ir atbrīvotas no pašvaldības nodevas.

(Jelgavas pilsētas domes 23.08.2012. saistošo noteikumu Nr.12-20 redakcijā, kas grozīta ar 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-3)

II
Nodeva par Jelgavas pilsētas simbolikas lietošanu

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 23.08.2012. saistošo noteikumu Nr.12-20 redakcijā)

6. Nodevas likme par Jelgavas pilsētas simbolikas – Jelgavas pilsētas karoga un ģerboņa attēla lietošanu komerciāliem mērķiem, vienam produkcijas veidam gadā:

Nr.p.k.

Nodevas veids

euro

6.1.fiziskām personām

71,14

6.2.juridiskām personām

213,43

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-26)

7. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12-20)

III
Nodeva par reklāmas materiālu izvietošanu

8. Nodevas likme par reklāmas izvietošanu publiskās vietās gadā:

Nr.p.k.

Nodevas veids

euro/

8.1.reklāmai

21,34

8.2.izgaismotai reklāmai

14,23

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.12-20; 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-26)

9. Nodevu aprēķina proporcionāli pa mēnešiem vai dienām, ņemot vērā reklāmas izvietošanas ilgumu.

(Jelgavas pilsētas domes 26.02.2015. saistošo noteikumu Nr.15-7 redakcijā)

10. Ikgadējais maksājums veicams līdz konkrētā gada 31.martam.

11. Ar pašvaldības nodevu neapliek juridisko personu izvietoto izkārtni, uz kuras ir informācija par veikala, uzņēmuma vai cita objekta nosaukumu, darbības veidu un darba laiku, ja minētā informācija izvietota pie attiecīgās juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas.

11.1 Pašvaldības nodeva nav jāmaksā reklāmas objektu īpašniekiem, ja reklāmas devējs ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde, un uz reklāmas objektiem tiek izvietota informācija par Jelgavas pilsētu un Jelgavas pilsētas pašvaldības rīkotajiem pasākumiem.

(Jelgavas pilsētas domes 26.02.2015. saistošo noteikumu Nr.15-7 redakcijā)

IV
Nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās fiziskām un juridiskām personām

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 23.08.2012. saistošo noteikumu Nr.12-20 redakcijā)

12. Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās:

Nr.p.k.

Nodevas veids

euro dienā

euro nedēļā

euro mēnesī

12.1.pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:

0,43

2,13

7,11

12.1.1.augkopības produkti un biškopības produkti
12.1.2.grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi
12.2.savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi
12.3.saldējums (saldējuma tirdzniecības vietās)

1,42

7,11

21,34

12.4.skujkoki un zari (egļu tirdzniecības vietās)

4,27

21,34

64,03

12.5.pašu izgatavoti amatniecības darinājumi

0,43

2,13

7,11

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-26)

13. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu pašvaldības saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās, tirgojot pārtikas preces:

Nr.p.k.

Nodevas veids

euro dienā

euro mēnesī

13.1.pašu ražotās

4,27

64,03

13.2.rūpnieciski ražotās

5,69

85,37

13.3.savvaļas ogas, augļi, rieksti un sēnes

1,42

21,34

13.4.bezalkoholiskie dzērieni

2,85

42,69

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-26)

14. Nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu pašvaldības saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās, tirgojot nepārtikas preces:

Nr.p.k.

Nodevas veids

euro dienā

euro mēnesī

14.1.pašu ražotās

4,27

64,03

14.2.rūpnieciski ražotās

7,11

106,72

14.3.iepirktie ziedi

7,11

106,72

14.4.pašu audzēti ziedi

1,42

21,34

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-26)

15. Nodevas likme par sezonas tirdzniecību publiskās tirdzniecības vietās:

Nr.p.k.

Nodevas veids

euro mēnesī

15.1.sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums

28,46

15.2.alus, sidrs

71,14

15.3.citi alkoholiskie dzērieni

142,29

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-26)

16. Nodevas likme dienā par vienu tirdzniecības vietu izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā, tirgojot alkoholiskos dzērienus – 14,23 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-26)

17. Nodevas likme dienā par vienu tirdzniecības vietu pašvaldības saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās, sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus – 7,11 euro.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-26)

18. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.

19. Nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās nemaksā, ja:

19.1. tirdzniecība notiek privāto personu īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās zemes, izņemot valsts un pašvaldības zemi;

19.2. pasākuma, kura laikā notiek ielu tirdzniecība, organizators ir Jelgavas pilsētas pašvaldība vai pašvaldības iestāde;

19.3. par pasākuma rīkošanu ir noslēgts sadarbības līgums ar Jelgavas pilsētas pašvaldību;

19.4. personas ar I un II invaliditātes grupu, trūcīgas vai maznodrošinātas personas, kuras tirgo pašu izgatavotus amatniecības darinājumus un mākslas priekšmetus, pašu ražotu lauksaimniecības vai savvaļā ievāktu produkciju.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-3)

V
Nodeva par būvatļaujas izdošanu un būvniecības ieceres akceptu

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 29.01.2015. saistošo noteikumu Nr. 15-3 redakcijā; nodaļas nosaukums 30.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 16-16 redakcijā)

20. Nodevas likme par būvatļaujas izdošanu:

Nr.p.k.Nodevas objektseuro
20.1.Fiziskām personām:
20.1.1.I grupas ēkas pārbūvei (pārsniedzot maksimālo apbūves laukumu 25m2), un/vai ēkas lietošanas veida maiņai20,00
20.1.2.I grupas ēkas restaurācijai, ja tā ir kultūras piemineklis20,00
20.1.3.II un III grupas ēkas jaunai būvniecībai70,00
20.1.4.II un III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei50,00
20.1.5.II un III grupas ēkas nojaukšanai26,00
20.1.6.II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, restaurācijai, atjaunošanai pārbūvei un nojaukšanai30,00
20.2.Juridiskām personām:
20.2.1.I grupas ēkas pārbūvei (pārsniedzot maksimālo apbūves laukumu 25m2), un/vai ēkas lietošanas veida maiņai40,00
20.2.2.I grupas ēkas restaurācijai, ja tā ir kultūras piemineklis50,00
20.2.3.II un III grupas ēkas jaunai būvniecībai160,00
20.2.4.II un III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei90,00
20.2.5.II un III grupas ēkas nojaukšanai50,00
20.2.6.II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai170,00
20.2.7.II un III grupas inženierbūvju novietošanai, ierīkošanai, restaurācijai, atjaunošanai pārbūvei un nojaukšanai60,00
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-16)

20.1 Nodevas likme par būvniecības ieceres akceptu:

Nr.p.k.

Nodevas objekts

euro

20.11.

Fiziskām personām:

 

20.11.1.

Izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā

10,00

20.11.2.

Izdarot atzīmi apliecinājuma kartē

15,00

20.12.

Juridiskām personām:

 

20.12.1.

Izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā

15,00

20.12.2.

Izdarot atzīmi apliecinājuma kartē

20,00

(Jelgavas pilsētas domes 30.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 16-16 redakcijā)

21. Nodeva par būvatļaujas izdošanu 50% apmērā maksājama pēc būvatļaujas saņemšanas Būvvaldes noteiktajā termiņā. Atlikušos 50% no nodevas samaksā pirms dokumentu iesniegšanas Būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto nodevu neatmaksā.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-16)

21.1 Nodeva par būvniecības ieceres akceptu jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas. Ja Būvvalde pieņem lēmumu par atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību, nodeva tiek atmaksāta. Ja būvniecības iecere ir akceptēta, bet netiek realizēta, iekasēto nodevu neatmaksā.

(Jelgavas pilsētas domes 30.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 16-16 redakcijā)

22. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-16)

23. No nodevas samaksas atbrīvo politiski represētās personas un personas ar I un II invaliditātes grupu.

VI
Nodeva par suņu turēšanu

24. Nodeva par suņa turēšanu, kurš sasniedzis 6 mēnešu vecumu, ir 6,00 euro gadā. Nodeva jāsamaksā katru gadu līdz 31.martam.

(Jelgavas pilsētas domes 30.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 16-16 redakcijā)

24.1 Nodeva par suni, kurš iegādāts vai sasniedzis 6 mēnešu vecumu pēc 31.marta, jāsamaksā viena mēneša laikā proporcionāli atlikušo mēnešu skaitam, ieskaitot suņa reģistrācijas mēnesi.

(Jelgavas pilsētas domes 30.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 16-16 redakcijā)

25. No nodevas samaksas atbrīvo:

25.1. personas ar I un II invaliditātes grupu, kā arī visas personas ar redzes invaliditāti,

25.2. personas, kuru suņi atrodas norobežotā īpašuma iekšējā teritorijā,

25.3. valsts iestādes, kuru darbībā tiek izmantoti dienesta suņi.

(Jelgavas pilsētas domes 30.06.2016. saistošo noteikumu Nr. 16-16 redakcijā)

26. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-16)

27. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-16)

VII
Nodeva par pašvaldības oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu

28. Nodevas likme par pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanu:

28.1. aktu par ēku un būvju pieņemšanu ekspluatācijā:

Nr.p.k.

Nodevas veids

euro

28.1.(svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-3)
28.2izziņu par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem

14,23

28.3.izziņu par nekustamo īpašumu

7,11

28.4.izziņu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi

7,11

28.5.licences kartītes izsniegšanu par vienu mēnesi

7,11

28.6.licences kartītes un atļaujas dublikāta izsniegšanu

14,23

28.7.(svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 25.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-11)
28.8.rakšanas darbu atļauju (rokot dziļāk par 0,3m): 
28.8.1.maģistrālajās ielās

142,29

28.8.2.maģistrālo ielu trotuāros

28,46

28.8.3.vietējās nozīmes ielās

71,14

28.8.4.vietējās nozīmes ielu trotuāros

19,92

28.8.5.pārējā pilsētas teritorijā

14,23

28.9.rakšanas darbu atļaujas pagarināšanu (rokot dziļāk par 0,3m): 
28.9.1.maģistrālajās ielās

71,14

28.9.2.maģistrālo ielu trotuāros

14,23

28.9.3.vietējās nozīmes ielās

35,57

28.9.4.vietējās nozīmes ielu trotuāros

9,96

28.9.5.pārējā pilsētas teritorijā

7,11

28.10.atļauju par būvmateriālu, kurināmā u.c. materiālu īslaicīgu (līdz 30 dienām) novietošanu uz pašvaldībai piederošas teritorijas ielu sarkano līniju robežās

7,11

28.11.(svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-16)
28.12.(svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-16)
28.13.(svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 25.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-11)
28.14.domes oficiālo dokumentu apliecinātām kopijām

7,11

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 23.08.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 12-20; 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13-26; 30.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 16-16; 25.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 19-11)

29. No nodevas samaksas atbrīvo:

29.1. politiski represētas personas, personas ar I un II invaliditātes grupu, trūcīgas vai maznodrošinātas personas;

29.2. valsts pārvaldes institūcijas.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 29.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-3)

VIII
Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās

30. Nodevas likme par izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanu publiskās vietās:

Nr.p.k.

Nodevas veids

euro

30.1.vienai dienai

21,34

30.2.par katru nākamo pasākuma dienu

4,27

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-26)

31. No nodevas atbrīvo:

31.1. piemiņas pasākuma organizatorus, kuru rīkotā publiskā pasākuma veids un mērķis atbilst piemiņas dienas raksturam;

31.2. labdarības pasākumus;

31.3. ja pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību.

(Jelgavas pilsētas domes 23.08.2012. saistošo noteikumu Nr.12-20 redakcijā)

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 185Pieņemts: 28.12.2007.Stājas spēkā: 13.02.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 12.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
170695
{"selected":{"value":"03.05.2019","content":"<font class='s-1'>03.05.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.05.2019","iso_value":"2019\/05\/03","content":"<font class='s-1'>03.05.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2016","iso_value":"2016\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2016.-02.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.04.2015","iso_value":"2015\/04\/11","content":"<font class='s-1'>11.04.2015.-27.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2015","iso_value":"2015\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2015.-10.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-01.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.09.2012","iso_value":"2012\/09\/13","content":"<font class='s-1'>13.09.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.09.2010","iso_value":"2010\/09\/17","content":"<font class='s-1'>17.09.2010.-12.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2010","iso_value":"2010\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2010.-16.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2008","iso_value":"2008\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2008.-01.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.05.2019
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"