Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 15. septembra noteikumus Nr. 153 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.125

Rīgā 2007.gada 14.septembrī (prot. Nr.37 2.p.)
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta 3.1 daļu un 14. panta trešo daļu
(FKTK 09.01.2018. noteikumu Nr. 4 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji sagatavo ieguldījumu plāna pārskatu par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu, izdarīto iemaksu uzskaiti un ieguldījumiem (turpmāk tekstā – pārskats), kas nepieciešams Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) uzraudzības veikšanai, Latvijas Bankai – Finanšu kontu pārskata un Maksājumu bilances sagatavošanai, kā arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vajadzībām.

2. Noteikumi ir saistoši visiem valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem (turpmāk – līdzekļu pārvaldītājs).

3. Līdzekļu pārvaldītājs atbilstoši šo noteikumu prasībām par katru tā pārvaldē esošo ieguldījumu plānu sagatavo šādus pārskatus:

3.1. "Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskatu" (1. pielikums);

3.2. "Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskatu" (2. pielikums);

3.3. "Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskatu" (3. pielikums);

3.4. "Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskatu" (4. pielikums);

3.5. "Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskatu" (5. pielikums).

(FKTK 08.03.2012. noteikumu Nr. 69 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 09.01.2018. noteikumiem Nr. 4)

4. Pārskatus sagatavo, ievērojot šādas prasības:

4.1. pārskatos lietojamā naudas vienība ir euro;

4.2. valsts kodu norāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi'';

4.3. valūtas kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 “Valūtu un resursu kodi”;

4.4. starptautiskās organizācijas, kas nav reģistrēta kā vienas valsts rezidents, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Investīciju banka, Starptautisko norēķinu banka, kodu norāda kā divu zīmju kodu atbilstoši Latvijas Bankas tīmekļa vietnē pieejamajam starptautisko organizāciju kodu sarakstam;

4.5. ailē “Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods” norāda tās valsts kodu, kurā reģistrēts vērtspapīra emitents vai gadījumos, kad saskaņā ar emisijas prospektu saistību izpildi uzņemas (garantē) cita komercsabiedrība, tās reģistrācijas (izcelsmes) valsts kodu;

4.6. ailē "Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods" norāda valsts, kurā finanšu instruments iekļauts regulētā tirgū, kodu. Ja pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti iegūti darījumu rezultātā ārpus regulētā tirgus, norāda valsts kodu regulētajam tirgum, kurā tie tiek tirgoti. Ja finanšu instrumentiem, par kuru iegādi darījumi ir noslēgti vairākos regulētajos tirgos, ir vienādi ISIN kodi, tad norāda regulētā tirgus valsts kodu, kurā noslēgti darījumi par lielākās vērtspapīru daļas (skaita) iegādi, bet, ja attiecīgi iegādāto vērtspapīru skaits ir vienāds, tad norāda tā regulētā tirgus valsts kodu, kurā veikts agrākais darījums.

(Grozīts ar FKTK 23.07.2014. noteikumiem Nr.146)

5. Noteikumos lietotie termini atbilst Valsts fondēto pensiju likumā, Komisijas noteikumos par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanu, Komisijas noteikumos par ieguldījumu fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanu un Latvijas Bankas noteikumos "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" lietotajiem terminiem.

(FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.146 redakcijā)

6. Pārskatu pozīciju saturs un novērtēšana atbilst Komisijas 07.07.2006. noteikumiem Nr. 120 “Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu gada pārskata sagatavošanas noteikumi”, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

II. "Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata" un "Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskata" sagatavošana

(Sadaļas nosaukums FKTK 09.01.2018. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

7. “Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskatā” finanšu instrumenti tiek iedalīti regulētā tirgū tirgotos finanšu instrumentos un pārējos finanšu instrumentos.

8. “Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata” 2. sadaļā “Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu” 2. ailē “Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem” uzrāda ieguldījumu plāna rīcībā esošo attiecīgā emitenta parāda vērtspapīru nominālvērtības attiecību pret emitenta visu emitēto parāda vērtspapīru nominālvērtības kopsummu, kas izteikta procentos.

9. “Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata” 3. sadaļā “Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu”:

9.1. 2. ailē “Līdzdalība emitenta pamatkapitālā” uzrāda ieguldījumu plāna rīcībā esošo attiecīgā emitenta kapitāla vērtspapīru nominālvērtības attiecību pret emitenta pamatkapitāla apmēru, kas izteikta procentos;

9.2. 3. ailē “Balsstiesības” uzrāda ieguldījumu plāna veikto ieguldījumu kapitāla vērtspapīros rezultātā iegūto balsstiesību skaita attiecību pret emitenta balsstiesību kopskaitu, kas izteikta procentos.

9.1 "Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata" 4. sadaļā "Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minēto ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)" daļas "Regulētā tirgū tirgotās" 1311. pozīcijā "Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības" un 1312. pozīcijā "Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības" norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, kuri iekļauti tirgošanai regulētajā tirgū, gan publiskā apgrozībā esošajos ieguldījumu fondos.

(FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.146 redakcijā)

10. "Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata" 5. sadaļā "Ieguldījumi riska kapitāla tirgū" 2. ailē "Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem" norāda attiecīgi ieguldījumu plāna rīcībā esošo:

10.1. attiecīgā emitenta (kapitālsabiedrības) kapitāla vērtspapīru nominālvērtības attiecību pret emitenta pamatkapitāla apmēru, kas izteikta procentos, vai

10.2. ieguldījumu daļu uzskaites vērtības attiecību pret attiecīgā alternatīvā ieguldījumu fonda neto aktīvu vērtību, kas izteikta procentos.

(FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.146 redakcijā)

11. "Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata" 6. sadaļā "Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem":

11.1. B ailē norāda atvasinātā finanšu instrumenta veidu (iespējamos atvasināto finanšu instrumentu veidus skatīt Komisijas 11.11.2011. noteikumos Nr. 242 "Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas normatīvie noteikumi");

11.2. 1. ailē "Uzskaites vērtība; aktīvi" norāda atvasināto finanšu instrumentu pozitīvās uzskaites vērtības, bet 2. ailē "Uzskaites vērtība; saistības" negatīvās uzskaites vērtības absolūtos skaitļos.

(FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.146 redakcijā)

12. “Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata” 7. sadaļā “Ieguldījumi kredītiestādēs” pirmo norāda kredītiestādi – turētājbanku. Aprēķinot noguldījumus vienā kredītiestādē un ieguldījumus šīs pašas kredītiestādes emitētajos finanšu instrumentos, ņem vērā:

12.1. noguldījumu pamatsummu, ko veido visu termiņnoguldījumu un prasību uz pieprasījumu (izņemot prasības uz pieprasījumu turētājbankā) uzskaites vērtību kopsumma, ko samazina par uzkrāto procentu summu, ja līgums neparedz uzkrāto procentu izmaksu līguma laušanas gadījumā;

12.2. riska darījumu apmēru darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem aprēķina, summējot pozitīvās ar attiecīgo darījumu partneri noslēgto atvasināto finanšu instrumentu darījumu uzskaites jeb tirgus (mark-to-market) vērtības;

12.3. ieguldījumus pārējos kredītiestādes emitētajos finanšu instrumentos.

(Grozīts ar FKTK 08.03.2012. noteikumiem Nr.69)

13. "Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskatu" sagatavo, ievērojot šādas prasības:

13.1. visas summas, kas izteiktas ārvalsts valūtā, atspoguļo euro, pārrēķinot pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalsts valūtas kursa pārskata datumā;

13.2. pārskata A ailē "Valūtas kods" norāda visu valūtu, kādās ir izvietoti ieguldījumu plāna aktīvi un kādās ieguldījumu plāns uzņēmies saistības, valūtu kodus;

13.3. katras ārvalsts valūtas tīrā atklātā pozīcija tiek aprēķināta kā šādu lielumu kopsumma:

13.3.1. tīrā bilances pozīcija, t.i., starpība starp ieguldījumu plāna aktīviem un saistībām. Ja valūtas pirkšanas un pārdošanas tagadnes līgumu (spot) uzskaitei ir lietota norēķinu datuma uzskaite (settlement date accounting), šādu līgumu saņemamās summas iekļauj aktīvu kopsummā un maksājamās summas – saistību kopsummā;

13.3.2. tīrā nākotnes pozīcija (net forward position), t.i., starpība starp visām nākotnē saņemamajām un maksājamajām summām par noslēgtajiem ārvalstu valūtu nākotnes līgumiem, ieskaitot regulētā tirgū tirgotos ārvalstu valūtu nākotnes līgumus un bilances pozīcijā neiekļautās ārvalstu valūtu mijmaiņas līgumu (swaps) pamatsummas, kā arī nākamo periodu tīrie ienākumi/izdevumi, kuri vēl nav uzkrāti, bet kuru risks jau ir pilnīgi ierobežots ar ārvalstu valūtu nākotnes līgumiem, un nopirkto iespējas līgumu (options) delta ekvivalents, t.i., iespējas līguma bāzes aktīva tirgus cena, kas reizināta ar delta koeficientu (koeficientu, kas parāda attiecību starp iespējas līguma cenas un bāzes aktīva cenas izmaiņām, ja bāzes aktīva cenas izmaiņas ir nelielas);

13.4. katras ārvalsts valūtas tīrā atklātā pozīcija tiek klasificēta kā garā, ja tās tīrās bilances pozīcijas un tīrās nākotnes pozīcijas kopsumma ir pozitīva, un kā īsā, ja tās tīrās bilances pozīcijas un tīrās nākotnes pozīcijas kopsumma ir negatīva;

13.5. ieguldījumu plāna ārvalstu valūtu kopējā tīrā atklātā pozīcija ir atsevišķu ārvalstu valūtu tīro garo pozīciju summas vai tīro īso pozīciju summas lielākā absolūtā vērtība.

(FKTK 09.01.2018. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

III. Pārskatu iesniegšana

14. Līdzekļu pārvaldītājs sagatavo:

14.1. 3.1.–3.3. punktā minētos pārskatus par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam;

14.2. 3.4.–3.5. punktā minētos pārskatus par stāvokli katra mēneša pēdējā datumā un iesniedz Komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam.

15. Pārskatus sagatavo iesniegšanai atbilstoši Komisijas 14.10.2008. normatīvajiem noteikumiem Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi". Informāciju sniedz elektroniski XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto taksonomiju, kas publicēta Komisijas interneta mājaslapā (www.fktk.lv). Ja respondents pārskatus nevar sagatavot XBRL faila formātā, tad tos var iesniegt XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, aizpildot Komisijas sagatavoto XLSX failu, kas publicēts Datu ziņošanas sistēmā (https://dati.fktk.lv).

(FKTK 31.01.2017. noteikumu Nr. 9 redakcijā; sk. 19. punktu)

16. Ja Komisija konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

IV. Noslēguma jautājumi

17. Noteikumi stājas spēkā 01.11.2007.

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Komisijas 12.06.2002. noteikumus Nr. 164 “Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi”.

19. Pārskatus, kas sagatavoti atbilstoši 15. punktam, iesniedz šādā kārtībā:

19.1. par stāvokli 30.06.2017. iesniedz līdz 30.08.2017.;

19.2. par stāvokli 31.07.2017. nesniedz;

19.3. par stāvokli 31.08.2017. nesniedz;

19.4. sākot ar pārskatiem par stāvokli 30.09.2017. un turpmāk iesniedz līdz nākamā mēneša 15. datumam.

(FKTK 31.01.2017. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

20. Informācijas saņemšanas un datu apstrādes nepārtrauktības nodrošināšanai līdzekļu pārvaldītājs līdz 30.09.2017. papildus sagatavo un iesniedz pārskatus saskaņā ar prasībām, kuras bija spēkā līdz 01.06.2017.

(FKTK 31.01.2017. noteikumu Nr. 9 redakcijā)

21. "Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskatu" saskaņā ar šo noteikumu prasībām sagatavo un iesniedz, sākot ar pārskatu par stāvokli 28.02.2018.

(FKTK 09.01.2018. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieks J.Brazovskis
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr.125

(Pielikums FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.146 redakcijā)

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums:
Ieguldījumu plāna nosaukums:

Kods:

 

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

20____. gada ______________________________

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās

Uzskaites vērtība

 

B

01

02

AKTĪVI   
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)

0100

  
Debitoru parādi

0200

  
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

0300

  
Pārējie aktīvi

0400

  
KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)

0500

  
SAISTĪBAS   
Finanšu saistības

1000

  
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības

1001

  
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti

1002

  
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

1200

  
Uzkrājumi

1300

  
Pārējās saistības

1400

  
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi

1401

  
KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)

1500

  
NETO AKTĪVI (0500–1500)

1600

  

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs 

/

 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)


Ieguldījumu plāna pārvaldnieks 

/

 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)


Izpildītājs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr.125

(Pielikums grozīts ar FKTK 08.03.2012. noteikumiem Nr.69; FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr.125

(Pielikums grozīts ar FKTK 08.03.2012. noteikumiem Nr.69; FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr.125

(Pielikums FKTK 23.07.2014. noteikumu Nr.146 redakcijā)

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums:
Ieguldījumu plāna nosaukums:

Kods:

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

20____. gada ______________________________

1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)

Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)

A

B

01

02

03

Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti    
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))

110

   
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))

120

   
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))

130

   
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))

140

   
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))

150

   
Kopā (110+...+150)

100

   
Pārējie finanšu instrumenti    
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))

210

   
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))

220

   
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))

230

   
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))

240

   
Prasības uz pieprasījumu un termiņnoguldījumi kredītiestādēs    
Termiņnoguldījumi (1601(01))

251

   
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))

252

   
Kopā (251+252)

250

   
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))

260

   
Kopā (210+220+230+240+250+260)

200

   
IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)

300

   
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

301

   
1. Komercsabiedrība A    
2. Komercsabiedrība B    
3. ...    
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri

302

   
1. Grupa C    
2. Grupa D    
3. ...    
t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)

303

   
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)

304

   
IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1. pielikuma 0500. pozīcija)

400

   

2. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū

Vērtspapīra ISIN kods*

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**

Kredītreitingu piešķīrušās aģentūras nosaukums**

Valūtas kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)

Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)

Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

01

02

03

04

REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A 

X

       

X

  
2. Emitents B 

X

       

X

  
3. ... 

X

       

X

  
Kopā (1+2+3+...)

1101

X

X

X

X

X

X

X

 

X

  
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A 

X

   

X

X

  

X

  
2. Emitents B 

X

   

X

X

  

X

  
3. ... 

X

   

X

X

  

X

  
Kopā (1+2+3+...)

1102

X

X

X

X

X

X

X

 

X

  
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A 

X

          
2. Emitents B 

X

          
3. ... 

X

          
Kopā (1+2+3+...)

1103

X

X

X

X

X

X

X

 

X

  
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents A 

X

   

X

X

     
2. Emitents B 

X

   

X

X

     
3. ... 

X

   

X

X

     
Kopā (1+2+3+...)

1104

X

X

X

X

X

X

X

 

X

  
Kopā (1101+...+1104)

1110

X

X

X

X

X

X

X

 

X

  
PĀRĒJIE
Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A    

X

    

X

  
2. Emitents B    

X

    

X

  
3. ...    

X

    

X

  
Kopā (1+2+3...)

1105

X

X

X

X

X

X

X

 

X

  
Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A    

X

X

X

  

X

  
2. Emitents B    

X

X

X

  

X

  
3. ...    

X

X

X

  

X

  
Kopā (1+2+3+...)

1106

X

X

X

X

X

X

X

 

X

  
Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri
1. Emitents A    

X

       
2. Emitents B    

X

       
3. ...    

X

       
Kopā (1+2+3+...)

1107

X

X

X

X

X

X

X

 

X

  
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents A    

X

X

X

     
2. Emitents B    

X

X

X

     
3. ...    

X

X

X

     
Kopā (1+2+3+...)

1108

X

X

X

X

X

X

X

 

X

  
Kopā (1105+...+1108)

1120

X

X

X

X

X

X

X

 

X

  
t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros

1121

X

X

X

X

X

X

X

 

X

  

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.
** Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū

Vērtspapīra ISIN kods*

Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Valūtas kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)

Balsstiesības
(%)

Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)
(%)

Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
(%)

A

B

C

D

E

F

G

01

02

03

04

05

REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents A 

X

         
2. Emitents B 

X

         
3. ... 

X

         
Kopā (1+2+3+...)

1201

X

X

X

X

X

 

X

X

  
PĀRĒJIE
Komercsabiedrību emitētie vērtspapīri
1. Emitents C    

X

      
2. Emitents D    

X

      
3. ...    

X

      
Kopā (1+2+3+...)

1202

X

X

X

X

X

 

X

X

  
Kopā (1201+1202)

1200

X

X

X

X

X

 

X

X

  

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Vērtspapīra ISIN kods*

Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Valūtas kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem
(%)

Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)
(%)

Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
(%)

A

B

C

D

E

F

01

02

03

04

REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS
Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības
1. Ieguldījumu fonds A         
2. Ieguldījumu fonds B         
3. ...         
Kopā (1+2+3+...)

1311

X

X

X

X

 

X

  
Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības
1. Ieguldījumu fonds C         
2. Ieguldījumu fonds D         
3. ...         
Kopā (1+2+3+...)

1312

X

X

X

X

 

X

  
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds E         
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds F         
3. ...         
Kopā (1+2+3+...)

1313

X

X

X

  

X

  
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds G         
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds H         
3. ...         
Kopā (1+2+3+...)

1314

X

X

X

X

 

X

  
Kopā (1311+... +1314)

1310

X

X

X

X

 

X

  
PĀRĒJĀS
Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds I   

X

     
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds J   

X

     
3. ...   

X

     
Kopā (1+2+3+...)

1321

X

X

X

X

 

X

  
Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas
1. Alternatīvo ieguldījumu fonds K   

X

     
2. Alternatīvo ieguldījumu fonds L   

X

     
3. ...   

X

     
Kopā (1+2+3+...)

1322

X

X

X

X

 

X

  
Kopā (1321+1322)

1320

X

X

X

X

 

X

  
KOPĀ (1310+1320)

1300

X

X

X

X

 

X

  
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos**

1301

X

X

X

X

 

X

X

 
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos**

1302

X

X

X

X

 

X

X

 
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā

1303

X

X

X

X

 

X

X

 

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.
** Norāda ieguldījumus gan ieguldījumu fondos, gan alternatīvo ieguldījumu fondos

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Vērtspapīru ISIN kods*

Emitenta reģistrācijas valsts kods

Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods

Valūtas kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem
(%)

Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)
(%)

Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
(%)

A

B

C

D

E

F

01

02

03

04

Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā
1. Emitents K         
2. Emitents L         
3. ...         
Kopā (1+2+3+...)

1410

X

X

X

X

 

X

  
Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos         
1. AIF A         
2. AIF B         
3. ...         
Kopā (1+2+3+...)

1420

X

X

X

X

 

X

  
Kopā (1410+1420)

1400

X

X

X

X

 

X

X

X

t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri

1401

X

X

X

X

 

X

X

X

* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums

Atvasinātā finanšu instrumenta veids

Pozīcijas kods

Regulētā tirgus/ kredītiestādes reģistrācijas valsts kods

Valūtas kods

Uzskaites vērtība
(veselos euro)

aktīvi

saistības

A

B

C

D

E

01

02

REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE
Darījuma partneris A      
Darījuma partneris A      

...

      
Darījuma partneris B      
Darījuma partneris B      

...

      
Kopā

X

1510

X

X

  
PĀRĒJIE
Kredītiestāde A      
Kredītiestāde A      

...

      
Kredītiestāde B      
Kredītiestāde B      

...

      
Kopā

X

1520

X

X

  
Kopā (1510+1520)

X

1500

X

X

  

7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods

Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība

Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība

Uzkrātie procenti

Noguldījumu pamatsumma (01+02*–03)

Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)
(%)

Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pārējie emitētie finanšu instrumenti

Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju)
(%)

A

B

C

01

02

03

04

05

06

07

08

1. Kredītiestāde A          
2. Kredītiestāde B          
3. ...          
Kopā (1+2+3+...)

1601

X

        

* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs 

/

 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)


Ieguldījumu plāna pārvaldnieks 

/

 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)


Izpildītājs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007
noteikumiem Nr.125

(Pielikums FKTK 09.01.2018. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums ________________________________

Ieguldījumu plāna nosaukums ___________________________________

Kods:

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
līdz nākamā mēneša 15. datumam

Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtu pozīciju pārskats

20___. gada ______________________

(veselos euro)

Valūtas kodsAktīviSaistībasTīrā bilances pozīcija
(01–02; +/–)
Tīrā nākotnes pozīcija
(+/–)
Tīrā atklātā pozīcija (03+04)Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība)
garā (+),
ja (03+04)>0
īsā (–),
ja (03+04)<0
A01020304050607
EUR  XXXXX
        
        
Kopā      X
Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)XXXXX  
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs /  
 (vārds, uzvārds) (paraksts) 
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks /  
 (vārds, uzvārds) (paraksts) 
Izpildītājs  
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese) 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 125Pieņemts: 14.09.2007.Stājas spēkā: 01.11.2007.Zaudē spēku: 26.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 20.09.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
163445
{"selected":{"value":"20.01.2018","content":"<font class='s-1'>20.01.2018.-25.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.01.2018","iso_value":"2018\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2018.-25.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2017","iso_value":"2017\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2017.-19.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2014","iso_value":"2014\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2014.-31.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-29.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.03.2012","iso_value":"2012\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2010","iso_value":"2010\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2010.-13.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2007","iso_value":"2007\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2007.-27.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.01.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)