Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumus Nr. 658 "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju".
Ministru kabineta noteikumi Nr.423

Rīgā 2007.gada 26.jūnijā (prot. Nr.37 13.§)
Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 13.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsar­dzības plāna struktūru, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību.

2. Noteikumi nav piemērojami objektiem, kuriem civilās aizsardzības plānu izstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā veicama ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un bīstamajiem ķīmiskajiem produktiem saistīto rūpniecisko avāriju riska novērtēšana, un noteiktajiem riska samazināšanas pasākumiem.

II. Pašvaldības civilās aizsardzības plāna struktūra

3. Pašvaldības (novada un republikas pilsētas) civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju:

3.1. plāna mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti;

3.2. pašvaldības administratīvi teritoriālais un ekonomiskais raksturojums:

3.2.1. administratīvi teritoriālais sadalījums;

3.2.2. teritorijas ģeogrāfiskais, hidroģeoloģiskais, meteoroloģiskais un klimatiskais raksturojums;

3.2.3. iedzīvotāju skaits un blīvums;

3.2.4. rūpniecības un lauksaimniecības objekti, dzelzceļa līnijas, galvenie autoceļi, naftas un naftas produktu vadi, maģistrālie gāzes vadi, ostas, lidostas, hidroelektrostacijas un citi civilās aizsardzības sistēmai nozīmīgi objekti;

3.3. pašvaldības teritorijā iespējamie apdraudējumi (tai skaitā ar pārrobežu iedarbību):

3.3.1. dabas katastrofas;

3.3.2. tehnogēnās katastrofas;

3.3.3. sabiedriskās nekārtības, terora akti, bruņoti konflikti;

3.3.4. epidēmijas, epizootijas, epifitotijas;

3.4. minēto katastrofu iespējamās sekas;

3.5. civilās aizsardzības organizācija pašvaldībā:

3.5.1. personas, kas pašvaldībā atbildīgas par civilo aizsardzību, to pienākumi;

3.5.2. pašvaldības civilās aizsardzības komisijas sastāvs, komisijas locekļu pienākumi;

3.6. katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmie resursi:

3.6.1. iesaistāmās institūcijas, to pienākumi, atbildīgās amatpersonas, tālruņu numuri, resursi;

3.6.2. mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi attiecīgajā administratīvajā teritorijā un to materiāli tehniskais nodrošinājums;

3.6.3. valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji attiecīgajā admi­nistratīvajā teritorijā, noliktavu adreses, atbildīgās amatpersonas, tālruņu numuri, resursu nomenklatūra un daudzums;

3.7. katastrofu pārvaldīšanas organizēšana:

3.7.1. sakaru nodrošinājums, apziņošana, sabiedrības informēšana;

3.7.2. iedzīvotāju evakuācija:

3.7.2.1. pulcēšanās vietas;

3.7.2.2. evakuācijas maršruti;

3.7.2.3. transporta nodrošinājums;

3.7.2.4. evakuēto uzskaites nodrošināšana;

3.7.2.5. pagaidu izmitināšana;

3.7.2.6. ēdināšana;

3.7.2.7. evakuēto iedzīvotāju sociālā aprūpe, psiholoģiskā un medicīniskā palīdzība;

3.7.2.8. evakuēto iedzīvotāju īpašuma apsardze;

3.7.2.9. sadarbība ar citām pašvaldībām evakuēto iedzīvotāju uzņemšanai;

3.7.3. nodrošinājums ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to izsniegšana;

3.7.4. (svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.353);

3.7.5. joda profilakses nodrošinājums;

3.7.6. kultūras vērtību aizsardzība vai evakuācija;

3.7.7. sabiedriskās kārtības nodrošināšana, objektu apsardzība un aizsar­dzība;

3.7.8. iedzīvotāju izglītošana civilajā aizsardzībā;

3.7.9. mājdzīvnieku aizsardzība;

3.7.10. avārijas izraisītā vides piesārņojuma ierobežošana un sanācijas pasākumi;

3.7.11. pārtikas un dzeramā ūdens (tai skaitā no artēziskajiem dziļur­bumiem) apgāde katastrofas gadījumā;

3.7.12. nodrošinājums ar energoresursiem (tai skaitā elektroģeneratoriem) energoapgādes traucējumu gadījumā;

3.7.13. avāriju rezultātā radušos bīstamo atkritumu un bezsaimnieka bīstamo atkritumu savākšana, nodošana uzglabāšanai vai pārstrādei;

3.7.14. pasākumi cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma attīrīšanai no piesār­ņojuma (dekontaminācija);

3.7.15. sadarbība ar citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas dienestiem un blakus esošajām pašvaldībām;

3.8. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi (1.pielikums);

3.9. civilās aizsardzības plānā noteikto pasākumu pārbaude mācībās.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.353)

4. Pašvaldības civilās aizsardzības plānam pievieno:

4.1. novada, republikas pilsētas karti vai kartes (mērogā 1:10000 vai 1:25000), kurās saskaņā ar apzīmējumiem (2.pielikums) norādīti:

4.1.1. paaugstinātas bīstamības objekti un teritorijas, kuras var ietekmēt iespējamo avāriju sekas;

4.1.2. plūdu apdraudētās teritorijas;

4.1.3. maģistrālie gāzes, naftas un naftas produktu vadi;

4.1.4. teritorijas ar paaugstinātu uguns­bīstamību (piemēram, meži, purvi);

4.1.5. artēziskie dziļurbumi;

4.1.6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūr­vienību atrašanās vietas;

4.1.7. (svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.353);

4.1.8. trauksmes sirēnu atrašanās vietas;

4.1.9. evakuācijas pulcēšanās vietas;

4.2. katastrofu pārvaldīšanā iesaistāmo institūciju apziņošanas shēmu;

4.3. pašvaldības civilās aizsardzības komisijas locekļu apziņošanas shēmu;

4.4. pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikumu un lēmumu par nolikuma apstiprināšanu;

4.5. paaugstinātas bīstamības objektu sarakstu;

4.6. sadarbības dokumentus (kopijas) civilās aizsardzības pasākumu no­drošināšanai;

4.7. ārpusobjektu civilās aizsardzības plānus.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.353)

III. Komersanta objekta civilās aizsardzības plāna struktūra

5. Komersanta objekta civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju:

5.1. plāna mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti;

5.2. komersanta objekta raksturojums:

5.2.1. nosaukums, juridiskā un atrašanās vietas adrese, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā;

5.2.2. ģeogrāfiskais izvietojums;

5.2.3. apkārtnes meteoroloģiskais, hidroloģiskais un klimatiskais raksturojums;

5.2.4. komersanta objektā esošo ēku un būvju raksturojums, darbības raksturojums;

5.2.5. komersanta objekta struktūra;

5.2.6. darba laiks, cilvēku skaits komersanta objektā (darba laikā un ārpus darba laika);

5.3. tehnoloģiskie procesi un iekārtas;

5.4. vispārīgs inženiertehnisko sistēmu un aprīkojumu raksturojums:

5.4.1. ūdensapgāde (tai skaitā ugunsdzēsības vajadzībām);

5.4.2. kanalizācija;

5.4.3. elektroapgāde (tai skaitā nodrošinājums ar elektroģeneratoriem energoapgādes traucējumu gadījumā);

5.4.4. siltumapgāde;

5.4.5. ventilācija;

5.4.6. apsardzības sistēma;

5.5. komersanta objekta iekšējie apdraudējumi, tai skaitā bīstamās iekārtas un maksimālie objektā ražojamo, lietojamo, apsaimniekojamo vai uzglabājamo bīstamo vielu daudzumi;

5.6. komersanta objektā iespējamo avāriju attīstības varianti, seku izvērtējums sliktākajiem avāriju attīstības variantiem ar smagām un vissma­gākajām sekām cilvēkiem un videi, tai skaitā ietekme uz teritoriju ārpus objekta;

5.7. informācija par to iedzīvotāju, blakus esošo objektu un iestāžu darbinieku skaitu, kurus var ietekmēt avārija komersanta objektā;

5.8. avāriju izcelšanās samazināšanas un attīstības ierobežojošie pasākumi komersanta objektā, tās izplatību ierobežojošās iekārtas un aprīkojums;

5.9. komersanta objekta ārējie apdraudējumi un to iespējamās sekas;

5.10. komersanta objekta darbības nodrošināšana apdraudējumu gadīju­mos;

5.11. civilās aizsardzības organizācija komersanta objektā:

5.11.1. atbildīgās personas par civilo aizsardzību objektā, to pienākumi;

5.11.2. katastrofu pārvaldīšanai izveidotā organizatoriskā struktūra, iesaistīto darbinieku pienākumi;

5.11.3. darbinieku apmācība civilās aizsardzības jautājumos un pirmās palīdzības sniegšanā;

5.12. resursi katastrofu pārvaldīšanai:

5.12.1. trauksmes un apziņošanas sistēma, sakaru nodrošinājums;

5.12.2. ugunsdrošības un ugunsdzēsības inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums;

5.12.3. individuālie aizsardzības līdzekļi un to izsniegšanas kārtība;

5.12.4. komersanta objektā pieejamo pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamo materiālu saraksts un to izvietojums;

5.12.5. (svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.353);

5.12.6. civilās aizsardzības vienības, to materiāli tehniskais nodrošinā­jums;

5.12.7. komersanta objekta ugunsdzēsības dienests, tā materiāli tehniskais nodrošinājums;

5.12.8. inženiertehnika, transports, darbarīki, speciālais apģērbs, materiālās rezerves vai uzkrājumi;

5.12.9. komersanta atbildīgajā glabāšanā esošās valsts materiālās rezerves, to iesaistīšana;

5.12.10. papildus iesaistāmie citu iestāžu un komersantu resursi;

5.13. katastrofu pārvaldīšanas organizēšana:

5.13.1. apziņošana, komersanta objektā nodarbināto un tieši apdraudētās apkārtējās teritorijas iedzīvotāju informēšana;

5.13.2. evakuācijas pasākumi;

5.13.3. pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana;

5.13.4. sabiedriskās kārtības uzturēšana komersanta objektā un īpašuma apsardze;

5.13.5. pasākumi cilvēku, mājdzīvnieku un īpašuma attīrīšanai no piesārņojuma (dekontaminācija);

5.13.6. sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, avārijas dienestiem, valsts un pašvaldību iestādēm;

5.13.7. iedzīvotāju izglītošana civilajā aizsardzībā (ja minētos iedzīvotājus var ietekmēt avārija objektā);

5.14. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi (3.pielikums);

5.15. plānoto pasākumu un resursu iesaistīšanas gatavības pārbaude.

6. Komersanta objekta civilās aizsardzības plānam pievieno:

6.1. karti mērogā vismaz 1:10000, kurā norādīta objekta atrašanās vieta;

6.2. komersanta objekta plānu, kurā norādītas būves, galvenās inženiertehniskās komunikācijas, avārijas izejas un evakuācijas ceļi, ugunsgrēka dzēšanas iekārtas, trauksmes ierīces, ugunsdzēsības ūdensapgādes avoti, bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri;

6.3. bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas, ja minētās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti var atrasties komersanta objektā;

6.4. darbinieku apziņošanas shēmu;

6.5. rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;

6.6. rīcības plānu nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumiem;

6.7. karti, kurā norāda objektā iespējamo avāriju seku ietekmes zonas ārpus komersanta objekta;

6.8. vienošanās vai līguma kopiju, ja komersants plāno katastrofu pārvaldīšanā papildus iesaistīt citu iestāžu vai komersantu resursus.

7. Ja komersanta objektā var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku, bet komer­santa objekts nav paaugstinātas bīstamības objekts, komersanta objekta civilās aizsardzības plānu izstrādā tādā apjomā, ciktāl uz minēto objektu attiecināmas šo noteikumu 5. un 6.punktā minētās prasības, ņemot vērā objekta struktūru, saimniecisko darbību, kā arī iespējamos iekšējos un ārējos apdraudējumus.

IV. Iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra

8. Iestādes civilās aizsardzības plānā iekļauj šādu informāciju:

8.1. plāna mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti;

8.2. īss iestādes raksturojums:

8.2.1. iestādes nosaukums, kā arī tās ministrijas vai citas institūcijas nosaukums un adrese, kuras padotībā atrodas iestāde;

8.2.2. ģeogrāfiskais izvietojums;

8.2.3. apkārtnes meteoroloģisko un hidroloģisko apstākļu raksturojums;

8.2.4. darbības raksturojums;

8.2.5. iestādes struktūra;

8.2.6. darba laiks, cilvēku skaits iestādē;

8.3. vispārīgs inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma raksturojums:

8.3.1. ūdensapgāde (tai skaitā ugunsdzēsības vajadzībām);

8.3.2. kanalizācija;

8.3.3. elektroapgāde (tai skaitā nodrošinājums ar elektroģeneratoriem energoapgādes traucējumu gadījumos);

8.3.4. siltumapgāde;

8.3.5. ventilācija;

8.3.6. apsardzības sistēma;

8.4. iestādes iekšējie apdraudējumi, tai skaitā bīstamās iekārtas un tādu bīstamo vielu maksimālie daudzumi, kuras lieto, apsaimnieko vai uzglabā iestādē;

8.5. avāriju ar bīstamo vielu noplūdi attīstības varianti iestādē, to seku izvērtējums;

8.6. bīstamo vielu noplūdi ierobežojošie pasākumi iestādē, bīstamo vielu noplūdes izplatību ierobežojošās iekārtas un aprīkojums;

8.7. iestādes ārējie apdraudējumi un to iespējamās sekas;

8.8. iestādes darbības nodrošināšana apdraudējumu gadījumos;

8.9. civilās aizsardzības organizācija iestādē:

8.9.1. atbildīgās personas par civilo aizsardzību iestādē, to pienākumi;

8.9.2. katastrofu pārvaldīšanai izveidotā organizatoriskā struktūra, iesaistīto darbinieku pienākumi;

8.9.3. darbinieku apmācība civilās aizsardzības jautājumos;

8.10. resursi katastrofu pārvaldīšanai:

8.10.1. trauksmes un apziņošanas sistēma, sakaru nodrošinājums;

8.10.2. ugunsdrošības un ugunsdzēsības inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums;

8.10.3. individuālie aizsardzības līdzekļi un to izsniegšanas kārtība;

8.10.4. (svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.353);

8.10.5. mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi, to materiāli tehniskais nodrošinājums;

8.10.6. transports, speciālais apģērbs, materiālās rezerves vai uzkrājumi;

8.10.7. iestādes atbildīgajā glabāšanā esošās valsts materiālās rezerves, to iesais­tīšana;

8.10.8. papildus iesaistāmie citu iestāžu un komersantu resursi;

8.11. katastrofu pārvaldīšana:

8.11.1. apziņošana iestādē;

8.11.2. evakuācijas pasākumi;

8.11.3. pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana;

8.11.4. sabiedriskās kārtības uzturēšana iestādē un īpašuma apsardze;

8.11.5. sadarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, avārijas dienestiem, valsts un pašvaldību iestādēm;

8.12. preventīvie, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi (3.pielikums).

9. Iestādes civilās aizsardzības plānam pievieno:

9.1. karti mērogā vismaz 1:10000, kurā norādīta iestādes atrašanās vieta;

9.2. iestādes plānu, kurā norādītas galvenās inženiertehniskās komunikācijas, avārijas izejas un evakuācijas ceļi, ugunsgrēka dzēšanas iekārtas, trauk­smes ierīces, ugunsdzēsības ūdensapgādes avoti, bīstamo vielu uzglabāšanas vietas;

9.3. bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu aprakstus, ja minētās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti var atrasties iestādē;

9.4. darbinieku apziņošanas shēmu;

9.5. rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;

9.6. rīcības plānu nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumiem;

9.7. vienošanās vai līguma kopiju, ja iestāde plāno katastrofu pārvaldīšanai iesaistīt papildu resursus no citām iestādēm vai komersantiem.

10. Ja iestādē var atrasties vairāk nekā 50 cilvēku, bet iestāde nav pa­augstinātas bīstamības objekts, iestādes civilās aizsardzības plānu izstrādā tādā apjomā, ciktāl uz iestādi attiecināmas šo noteikumu 8. un 9.punktā minētās prasības, ņemot vērā iestādes struktūru, funkcijas, uzdevumus un kompetenci, kā arī iespējamos iekšējos un ārējos apdraudējumus.

V. Civilās aizsardzības plānu izstrādāšana un apstiprināšana

11. Pašvaldības civilās aizsardzības plānu izstrādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālā struktūrvienība sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību, un to apstiprina pašvaldības priekšsēdētājs.

12. Pēc saskaņošanas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu blakus esošo pašvaldību civilās aizsardzības plānus var apvienot vienā plānā. Apvienoto plānu apstiprina attiecīgo pašvaldību domju priekšsēdētāji.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.353 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.489)

13. Pašvaldības civilās aizsardzības plānu izstrādā trijos eksemplāros. Vienu plāna eksemplāru glabā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, otru - pašvaldībā, trešo - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

14. Komersanta objekta vai iestādes civilās aizsardzības plānu apstiprina komercsabiedrības vadītājs, individuālais komersants vai iestādes vadītājs.

15. Komersanta objekta vai iestādes civilās aizsardzības plānu saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūrvienību.

15.1 Komersants vai iestāde civilās aizsardzības plānu iesniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc komersanta vai iestādes objekta ekspluatācijas sākšanas.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.751 redakcijā)

16. Ja vairāki komersanti, kas atrodas vienā ēkā, katrs izstrādā civilās aizsardzības plānu, komersanta civilās aizsardzības plānu papildus saskaņo ar ēkas īpašnieku. Ja tas nav iespējams (piemēram, ēkas īpašnieks uzturas ārvalstīs), plānu saskaņo ar ēkas apsaimniekotāju.

17. Ja vairākas iestādes, kas atrodas vienā ēkā, katra izstrādā civilās aizsardzības plānu, iestādes civilās aizsardzības plānu papildus saskaņo ar ēkas īpašnieku (valdītāju). Ja tas nav iespējams (piemēram, ēkas īpašnieks (valdītājs) uzturas ārvalstīs), plānu saskaņo ar ēkas apsaimniekotāju.

18. Valsts drošības iestādes, aizsardzības iestādes, ieslodzījuma vietu objekta, kritiskās infrastruktūras objekta civilās aizsardzības plānu izstrādā, apstiprina un glabā saskaņā ar tādu normatīvo aktu prasībām, kuri reglamentē valsts noslēpuma aizsardzību.

(Grozīts ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.751)

19. Komercsabiedrības vadītājs, individuālais komersants vai iestādes vadītājs nodrošina objekta vai iestādes darbinieku iepazīstināšanu ar civilās aizsardzības plānu.

20. Komersanta objekta vai iestādes plānu izstrādā divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā komersanta objektā vai iestādē, bet otru pēc attiecīga pieprasījuma iesniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā.

21. Civilās aizsardzības plānu pārskata katru gadu un, ja nepieciešams, to precizē triju mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldībā, iestādē vai komersanta objektā notikušas pārmaiņas, izdarīti grozījumi normatīvajos aktos vai radušies citi faktori, kas var ietekmēt plānā iekļauto pasākumu īstenošanu.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.751 redakcijā)

21.1 Ja komersanta objekta civilās aizsardzības plānā precizē šo noteikumu 5.5., 5.6., 5.8., 5.12., 5.13.1., 5.13.2., 5.14., 6.2. vai 6.7.apakšpunktā minēto informāciju vai iestādes civilās aizsardzības plānā precizē šo noteikumu 8.4., 8.5., 8.6., 8.10., 8.11.1., 8.11.2., 8.12. vai 9.2.apakšpunktā minēto informāciju, par to rakstiski informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūrvienību.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.751 redakcijā)

21.2 Civilās aizsardzības plāna precizēšanas apstiprinājuma uzrakstu noformē saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.751 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

22. Komersantu objektu un iestāžu civilās aizsardzības plānus izstrādā līdz 2007.gada 31.decembrim, pašvaldību civilās aizsardzības plānus izstrādā līdz 2008.gada 1.jūlijam.

23. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.jūliju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 04.11.2008. noteikumu Nr.909 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Direktīvas 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.423
01.JPG (30133 bytes)
Iekšlietu ministrs I.Godmanis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.423

(Pielikums grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.353)

02.JPG (74487 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.42
04.JPG (53948 bytes)
Iekšlietu ministrs I.Godmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 423Pieņemts: 26.06.2007.Stājas spēkā: 01.07.2007.Zaudē spēku: 10.11.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 28.06.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
159545
{"selected":{"value":"07.10.2011","content":"<font class='s-1'>07.10.2011.-09.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.10.2011","iso_value":"2011\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2011.-09.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2010","iso_value":"2010\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2010.-06.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-08.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2009","iso_value":"2009\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2008","iso_value":"2008\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2008.-06.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2007","iso_value":"2007\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2007.-07.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.10.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)