Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2022. gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. 120 "Rīgas transporta infrastruktūras aizsardzības saistošie noteikumi".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.106

Rīgā 2000.gada 28.decembrī (prot.Nr.145, 21.§)
Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām
43.panta pirmās daļas 11.punktu
(Rīgas domes 27.09.2011. saistošo noteikumu Nr. 140 redakcijā)
Lietoto terminu skaidrojums

(Nodaļa grozīta ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 45; Rīgas domes 27.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 140; Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 244)

Transporta būves - ielas, tilti, satiksmes pārvadi, estakādes, tuneļi, caurtekas, nostiprinātas krastmalas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves.

Inženierkomunikācija - ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem.

Sarkanā līnija – pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo ielas (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar likumiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas.

Brauktuve - ielas vai ceļa daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai.

Ietve - ielas daļa, kas paredzēta gājējiem.

Transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zona – noteikta platība, neatkarīga no ielu sarkano līniju izvietojuma; tās uzdevums ir aizsargāt transporta būves un inženierkomunikācijas no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidot no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai.

Neplānotie darbi - darbi, kas nav iekļauti ar ielu remonta un rekonstrukcijas darbiem saskaņotajā transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un renovācijas programmā.

Nepiemēroti klimatiskie apstākļi ielas seguma atjaunošanai – vidējā diennakts gaisa temperatūra ir zemāka par +10˚C.

Avārija – iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kuru rezultātā nav iespējams ekspluatēt inženierkomunikācijas atbilstoši paredzētajam mērķim vai tiek apdraudēta inženierkomunikāciju ekspluatācijas drošība.

Avārijas darbi – darbi, kas tiek veikti, lai novērstu avāriju.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumu mērķis ir reglamentēt jebkura veida saimniecisko darbību uz Rīgas pilsētas pašvaldības valdījumā esošām transporta būvēm un to tiešā tuvumā, lai nodrošinātu transporta būvju atbilstošu tehnisko stāvokli gājēju un transporta drošai satiksmei, kā arī optimālu satiksmes organizāciju darbu izpildes laikā.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņojami un veicami darbi Rīgas ielu sarkano līniju, transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonu robežās, ja tie saistīti ar transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai remontu, veicot ielu seguma uzlaušanu, zemes darbus un ielu konstrukcijas atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai remonta, vai būvdarbi, kuru laikā nepieciešams aizņemt ielas elementus, kā arī gadījumos, kad nepieciešams aizņemt ielu elementus, novietojot uz ietves, brauktuves, laukumos, zaļajā zonā, pieturvietās u.c. pagaidu tirdzniecības vietas, nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus un dažādus mehānismus, kā arī citas pagaidu konstrukcijas.

1.3. Noteikumi obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas veic jebkura veida saimniecisko darbību Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās.

1.4. Tiek noteiktas šādas transporta būvju aizsardzības zonas:

1.4.1. tiltiem un satiksmes pārvadiem:

- tilta vai satiksmes pārvada garenvirzienā 15 m platumā aiz balsta malējās konstrukcijas;

- šķērsvirzienā 10 m platumā, skaitot no tilta vai satiksmes pārvada malējo konstrukciju horizontālās projekcijas;

- 10 m platumā, skaitot no krasta balsta konusu saskares līnijas ar zemes virsmu;

- 10 m platumā, skaitot no tilta vai satiksmes pārvada uzbrauktuves uzbēruma nogāzes saskares līnijas ar zemes virsmu;

1.4.2. gājēju tuneļiem:

- 5 m platumā, skaitot no parapeta sieniņu ārējās konstrukcijas un kāpņu augšējā pakāpiena;

1.4.3. nostiprinātām krastmalām:

- 10 m platumā sauszemes virzienā un 20 m platumā akvatorijas virzienā, skaitot no krasta līnijas.

1.5. Lai nodrošinātu Rīgas transporta būvju un inženierkomunikāciju saglabāšanu ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās, aizliegts:

- patvarīgi veikt jebkura veida būvdarbus un zemes darbus (rakšana, ielas seguma uzlaušana, urbumi, pāļu un cauruļu dzīšana u.c.);

- patvarīgi veikt inženierkomunikāciju pieslēgumus vai to izbūvi, rekonstrukciju vai renovāciju;

- patvarīgi aizņemt transporta būvju elementus, novietojot uz tiem nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus, dažādus mehānismus un citas pagaidu konstrukcijas;

- patvarīgi uzlauzt jebkura veida ielu segumus, izņemot avāriju likvidācijas darbus, kas veikti atbilstoši šo noteikumu 7.nodaļas prasībām;

- patvarīgi paaugstināt vai pazemināt dzelzceļa pārbrauktuvju augstuma atzīmes;

- patvarīgi padziļināt upju gultni pie tiltiem un caurtekām;

- patvarīgi izbūvēt pieslēgumus pilsētas ielām;

- veikt darbības, kuru rezultātā var tikt bojāti, iznīcināti vai patvarīgi pārvietoti, noņemti vai uzstādīti transporta būvju elementi un satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi;

- piegružot, piesārņot vai aizsprostot transporta būves un to elementus: brauktuves, ietves, sadalošās joslas, zaļās zonas u.c.;

- gatavot betonu, javu un bitumena maisījumus tieši uz brauktuves, ietves vai zaļajā zonā;

- sūknēt ūdeni tieši uz brauktuves vai ietves, izņemot avāriju likvidācijas darbus;

- braukt pa ielām ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehānismiem, kas var bojāt brauktuves segumu;

- bez atļaujas braukt pa transporta būvēm ar transportlīdzekļiem, transportlīdzekļu sastāviem un mehānismiem, kuru gabarīti, kopējā faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz transporta būvju noteiktos parametrus.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

1.6. Transporta būvju komisijas atļauja:

1.6.1. saskaņā ar komisijas noteikto darbu izpildes kārtību un termiņiem nepieciešama, lai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātam, saskaņotam un akceptētam projektam:

1.6.1.1. uzsāktu ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai renovāciju, darbus, kas saistīti ar ielas seguma uzlaušanu, zemes darbus, kā arī būvdarbus, kuru laikā tiek aizņemti transporta būvju elementi;

1.6.1.2. aizņemtu transporta būvju elementus, novietojot uz tiem nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus, dažādus mehānismus un citas pagaidu konstrukcijas;

1.6.2. (svītrots ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 244);

1.6.3. nav nepieciešama:

1.6.3.1. transporta būvju uzturēšanas ikdienas darbu veikšanai un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un uzturēšanai;

1.6.3.2. objektiem, kas izvietoti atbilstoši Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" un Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" noteiktajām prasībām;

1.6.3.3. avāriju likvidācijas darbiem, kas tiek veikti atbilstoši šo noteikumu 7.nodaļas prasībām.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 08.12.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 44; Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 244)

1.7. Veicot Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās neplānotus darbus, kas saistīti ar ielas seguma uzlaušanu vai transporta būvju elementu aizņemšanu, ar Rīgas domes lēmumu:

1.7.1. tiek noteikts maksas apmērs par minēto būvju izmantošanu (lietošanu) šo noteikumu 5.3.punktā noteiktajos gadījumos, Rīgas domes Satiksmes departamentam slēdzot līgumu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu);

1.7.2. tiek noteikti gadījumi, kad par minēto būvju izmantošanu (lietošanu) nav jāmaksā.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 08.07.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.129)

1.8. Transporta būvju komisija darbu izpildes termiņus saskaņo, ņemot vērā, ka darbu izpilde organizējama:

1.8.1. nepieļaujot nepamatotu dīkstāvi;

1.8.2. saskaņojot apakšzemes inženierkomunikāciju izbūves secību un ierobežojot atkārtotu bruģakmens seguma uzlaušanu nākamā kalendārā gada laikā (neskaitot darbu pabeigšanas gadu) pēc transporta būves izbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbu pabeigšanas, bet asfaltbetona seguma uzlaušanu – trīs kalendāro gadu laikā (neskaitot darbu pabeigšanas gadu) pēc transporta būves izbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbu pabeigšanas;

1.8.3. ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kā arī 1. un 2.kategorijas ielās – ja iespējams, brīvdienās, laikā, kad ir mazāka satiksmes intensitāte.

Ja darbu veikšanai ir jāslēdz vai būtiski jāierobežo transporta satiksme ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi vai lielu satiksmes intensitāti, nepieciešams Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojums.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 244)

1.9. Izbūvējot inženierkomunikācijas, kas šķērso ielu brauktuves, kuru segums veidots no asfaltbetona, betona, dabīgā bruģakmens, mākslīgā bruģakmens (betona plātnes, keramiskais bruģakmens u.c.), lietojama beztranšeju metode (caurduršana), izņemot gadījumus, kad tas tehniski nav iespējams.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

1.10. Šo noteikumu prasību ievērošanu un izpildi kontrolē Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk – Satiksmes departaments), Rīgas pašvaldības policija un citas pilnvarotās institūcijas.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 104 redakcijā)

2. Transporta būvju komisija

(Nodaļa Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

2.1. Lēmumu par 1.6.punktā minēto atļauju izsniegšanu pieņem ar Satiksmes departamenta direktora rīkojumu izveidota Transporta būvju komisija.

2.2. Transporta būvju komisija darbojas saskaņā ar Satiksmes departamenta direktora apstiprinātu nolikumu.

2.3. Transporta būvju komisijai ir šādi pienākumi:

2.3.1. izskatīt pieteikumus un projektus transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūvei, rekonstrukcijai un renovācijai, nožogojumu, sastatņu, konteineru, estakāžu, būvmateriālu un dažādu mehānismu, kā arī citu pagaidu konstrukciju novietošanai ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās;

2.3.2. izskatīt darbu veikšanas projektus, izteikt atzinumus par paredzēto darbu izpildes kārtību un termiņiem;

2.3.3. noteikt ielu seguma atjaunošanas konstruktīvos risinājumus un izvirzīt prasības darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanai;

2.3.4. saskaņot darbu izpildes termiņus, darbu veikšanas secību un kārtību.

2.4. Transporta būvju komisijai ir tiesības:

2.4.1. pieņemt lēmumu par ielu seguma atjaunošanas apjomu;

2.4.2. pieņemt lēmumu par 5.5.punktā minēto atļauju izsniegšanu, pagarināšanu vai atteikumu;

2.4.3. (svītrots ar Rīgas domes 08.07.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.129);

2.4.4. iepazīties ar izskatāmās lietas materiāliem un pieprasīt normatīvajos aktos noteikto informāciju, ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai.

2.5. Transporta būvju komisijas izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt pie Satiksmes departamenta direktora.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 104 redakcijā)

2.6. Satiksmes departamenta direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 104 redakcijā)

3. Transporta būvju un inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un renovācijas koordinēšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

3.1. Inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija un renovācija jāveic pirms ielu seguma atjaunošanas un rekonstrukcijas programmā iekļautajiem darbiem. Satiksmes departaments līdz 1.oktobrim izsūta visām organizācijām, kuru pārziņā ir inženierkomunikācijas, nākamajā gadā paredzētās ielu seguma atjaunošanas un rekonstrukcijas programmas projektu un orientējošu 3 gadu ielu seguma atjaunošanas un rekonstrukcijas plāna projektu.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

3.2. Līdz attiecīgā gada 1.decembrim 3.1.punktā minētajām organizācijām jāiesniedz Satiksmes departamentā pieteikums par paredzētajiem inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un renovācijas darbiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

3.3. Ielu seguma atjaunošanas un rekonstrukcijas programma tiek apstiprināta Rīgas domē, pieņemot Rīgas pilsētas budžetu un saskaņojot speciālā budžeta finansējumu. Apstiprinātā programma tiek nosūtīta visām organizācijām, kuru pārziņā ir inženierkomunikācijas.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

3.4. Organizācijām, plānojot nākamā gada darbus, kas saistīti ar ielu seguma uzlaušanu un zemes darbiem, līdz attiecīgā gada 1.martam jāiesniedz Satiksmes departamentā būvējamo, rekonstruējamo vai renovējamo objektu saraksti un shēmas, norādot precīzas adreses, darbu apjomu un termiņus.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

3.5. Pamatojoties uz Rīgas domē apstiprināto ielu seguma atjaunošanas un rekonstrukcijas programmu, kā arī organizāciju iesniegtajiem pieteikumiem, Satiksmes departaments izstrādā un apkopo ar ielu remonta un rekonstrukcijas darbiem saskaņoto inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas programmu.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

3.6. Līdz attiecīgā gada 31.martam Satiksmes departaments izsūta visām ieinteresētajām organizācijām programmā iekļautos un apstiprinātos atjaunojamo vai rekonstruējamo ielu sarakstus, informējot par darbu izpildes termiņiem.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

3.7. Visi programmā iekļautie un apstiprinātie inženierkomunikāciju izbūves, renovācijas vai rekonstrukcijas darbi jāpabeidz līdz ielu seguma atjaunošanas vai rekonstrukcijas darbu sākumam.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

4. Ielu un inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas projekta saskaņošana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

4.1. (Svītrots ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 244)

4.2. Projekta izstrādes laikā jāsaskaņo ar Satiksmes departamentu šādi jautājumi:

- Tehniskais risinājums,

- Darbu izpildes tehnoloģija,

- Ceļa seguma atjaunošanas konstrukcija.

5. Kārtība, kādā saņemama atļauja darbu veikšanai

5.1. Lai uzsāktu darbus, kas saistīti ar ielas seguma uzlaušanu vai transporta būvju elementu aizņemšanu, ir jāsaņem atļauja, ko izsniedz Satiksmes departaments saskaņā ar Transporta būvju komisijas lēmumu un šo noteikumu prasībām.

5.2. Atļauja nepieciešama atsevišķi katram konkrētam darbu veidam un apjomam.

5.3. Lai saņemtu atļauju, trīs darba dienas pirms darbu uzsākšanas jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:

5.3.1. ja jāuzlauž ielas segums vai jāveic rakšanas darbi:

- pieteikums darbu veikšanai;

- normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos noteiktā kārtībā saskaņots un akceptēts projekts;

- darbu veikšanas projekts ar kalendāro grafiku;

- darba vietas aprīkojuma shēma, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" 3.2.apakšnodaļas prasībām;

- līgums par pieteikumā minēto transporta būvju lietošanu;

5.3.2. ja nepieciešams aizņemt trans­porta būvju elementus ar nožogojumiem, sastatnēm, konteineriem, estakādēm, būvmateriāliem un dažādiem mehānismiem, kā arī citām pagaidu konstrukcijām:

- pieteikums transporta būvju elementu aizņemšanai;

- normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos noteiktā kārtībā saskaņots un akceptēts projekts;

- normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos darbu veikšanas projekts ar kalendāro grafiku;

- darba vietas aprīkojuma shēma, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" 3.2.apakšnodaļas prasībām;

- līgums par pieteikumā minēto transporta būvju lietošanu;

5.3.3. ja jāveic ielu periodiskās uzturēšanas (ielu seguma atjaunošanas), rekonstrukcijas un izbūves darbi:

- pieteikums darbu veikšanai;

- darbu veikšanas plāns ar kalendāro grafiku;

- darba vietas aprīkojuma shēma, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" 3.2.apakšnodaļas prasībām;

- līgums par pieteikumā minēto transporta būvju lietošanu;

5.3.4. ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kas saskaņota ar pārvadātājiem, kuri pasažierus pārvadā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;

5.3.5. Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojums gadījumos, kad saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumiem Nr.42 "Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme" nepieciešams pieņemt pašvaldības lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 08.07.2008. saistošajiem noteikumiem Nr. 129; Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 244)

5.4. Atļauja tiek izsniegta objekta būvdarbu vadītājam vai būvorganizācijas pilnvarotajai personai ne vēlāk kā vienu dienu pirms darbu uzsākšanas.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 244)

5.5. Rīgas ielu vai transporta būvju aizņemšanai vai darbu veikšanai Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās Transporta būvju komisija izsniedz:

5.5.1. darbu veikšanas (rakšanas) atļaujas, kas paredzētas transporta būvju vai inženierkomunikāciju izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai (2.pielikums);

5.5.2. atļaujas Rīgas ielu vai transporta būvju aizņemšanai, novietojot uz tām nožogojumus, sastatnes, konteinerus, estakādes, būvmateriālus, dažādus mehānismus un citas pagaidu konstrukcijas (3.pielikums).

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

5.6. Inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija vai renovācija ielās, kur iesākti ielu seguma atjaunošanas vai rekonstrukcijas darbi, jāsaskaņo ar būvorganizāciju, kas veic šos darbus.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

5.7. Ja būvorganizācija darbus atļaujā noteiktajā termiņā nav pabeigusi:

5.7.1. tad ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms atļaujas termiņa beigām, pamatojoties uz motivētu būvorganizācijas iesniegumu, tiek izskatīts jautājums par atļaujas izsniegšanu darbu turpināšanai;

5.7.2. tās pieteikumi darbu veikšanai citos Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajos objektos netiek izskatīti.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

5.8. Darbi, kas tiek veikti pēc 5.5.1. un 5.5.2.apakšpunktā minētajā atļaujā norādītā termiņa izbeigšanās, tiek uzskatīti par patvarīgiem.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 08.07.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.129)

6. Darbu izpildes kārtība

6.1. Visus inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un renovācijas, kā arī ielu seguma atjaunošanas darbus drīkst izpildīt tikai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" prasībām būvkomersantu reģistrā reģistrētas būvorganizācijas (turpmāk – būvorganizācijas).

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 30; Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 244)

6.2. Būvorganizācija, kas veic inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai renovāciju, atjauno ielu segumu par saviem līdzekļiem objektos, kuri nav iekļauti ielu seguma atjaunošanas un rekonstrukcijas programmā.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

6.3. Darbu veikšanas laikā un vietā par transporta un gājēju kustību atbild juridiskā vai fiziskā persona, kam izsniegta 5.5.1. un 5.5.2.apakšpunktā minētā atļauja.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

6.4. Būvdarbu laikā pilsētas transporta būvēm nodarītos materiālos zaudējumus sedz būvorganizācija.

6.5. Būvdarbu vadītājam vai citai pilnvarotai atbildīgai personai darbu izpildes laikā jāuzturas objektā. Objektā jābūt Satiksmes departamenta izsniegtajai atļaujai un darba vietas aprīkojuma shēmai atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 45; Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 244)

6.6. Lai veiktu nepieciešamos drošības pasākumus un novērstu inženierkomunikāciju bojāšanu, par darbiem atbildīgajai personai ne vēlāk kā trīs dienas pirms darbu uzsākšanas jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvji, kopā ar viņiem jānosaka inženierkomunikāciju izvietojums un jāveic pasākumi to saglabāšanai.

6.7. Lai iezīmētu darbu iecirkni, katra ielas seguma uzlaušanas vieta jāaprīko atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

6.8. Par darba vietas aprīkojuma realizāciju un darbu vietas uzturēšanu kārtībā atbild būvorganizācija.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

6.9. Pēc Satiksmes departamenta pieprasījuma būvorganizācijām jāpaziņo plašsaziņas līdzekļiem par paredzētajiem satiksmes ierobežojumiem ne vēlāk kā divas dienas pirms darbu uzsākšanas.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

6.10. Pagaidu satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi jānoņem pēc ielas seguma pilnīgas atjaunošanas vienas dienas laikā, vienlaikus atjaunojot iepriekšējo satiksmes organizācijas shēmu (arī ielas horizontālos apzīmējumus); ja tas nav iespējams nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno līdz 15.maijam.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

6.11. Brauktuves daļējas uzlaušanas gadījumā jānodrošina transporta satiksme atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

6.12. Slēdzot satiksmi, jānodrošina ātrās medicīniskās palīdzības un cita specializētā autotransporta piekļūšana attiecīgajiem objektiem, ielās ar tramvaju un trolejbusu satiksmi - arī specializētā avārijas transporta pārvietošanās.

6.13. Ja transporta satiksme tiek slēgta, būvorganizācijai par to jāpaziņo visām ieinteresētajām organizācijām.

6.14. Izbūvējot vai rekonstruējot brauktuves un ietves, inženierkomunikāciju īpašniekiem (valdītājiem) jānodrošina pārbūvējamo tīklu posmu atvienošana vai nepieciešamo pārslēgumu organizēšana par būvdarbu pasūtītāja līdzekļiem. Inženierkomunikācijas uz jaunām atzīmēm pārvieto un rezerves cauruļu ieguldīšanu veic specializētās organizācijas par būvdarbu pasūtītāja līdzekļiem.

6.15. Ja ir paredzēts mainīt ielas akmens bruģa segumu pret citu segumu, jāsastāda divpusējs akts (Satiksmes departaments un būvorganizācija) par izņemtā bruģakmens daudzumu. Aktā jānosaka, kam bruģakmens nododams uzglabāšanai.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

6.16. Darbu veikšanas laikā un vietā juridiskā vai fiziskā persona, kam izsniegta atļauja, ir atbildīga par Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošo noteikumu Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" prasību ievērošanu.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.30)

6.17. Ja transporta būvju vai inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas laikā nepieciešams pilnīgi slēgt satiksmi un ierīkot pagaidu vietējos apvedceļus, jāizstrādā noteiktā kārtībā saskaņots un akceptēts projekts.

Par pagaidu un esošo vietējo apvedceļu uzturēšanu kārtībā un satiksmes drošību ir atbildīga būvorganizācija, kas veic būvdarbus. Pēc darbu pabeigšanas tai jālikvidē pagaidu apvedceļi un jāatjauno to teritorija sākotnējā stāvoklī.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

6.18. (Svītrots ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

6.19. Izbūvējot inženierkomunikācijas, jārok un jāaizber tranšejas un būvbedres un jāierīko inženierkomunikācijas, ievērojot, ka:

- tranšejas platumam jāatbilst noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam būvprojektam;

- asfaltbetona segums jāuzlauž, izgriežot trasi ar asfaltbetona griešanas vai frēzēšanas iekārtām;

- tranšejas un būvbedres jānostiprina atbilstoši noteikumiem, kas paredzēti darbu veikšanas projektā;

- tranšejas un būvbedres jāaizber ar grunti, kāda paredzēta darbu veikšanas projektā (ziemā – ar nesasalušu grunti), slāņos līdz 0,3 m biezumā. Katrs slānis jāsablīvē. Tranšejas un būvbedres jāaizber, ievērojot tehniskos noteikumus un darbu veikšanas projektu;

- grunts blīvuma koeficientam tranšejās un būvbedrēs jābūt ne mazākam par 0,98, ja būvprojektā nav noteikts citādi;

- ja uzlauzts ielas asfaltbetona segums, tranšejas un būvbedres jāaizber ar grunti līdz šķembu pamatam, pārējā daļā – ar šķembām līdz ielas seguma augšējai horizontālajai atzīmei.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

6.20. Sūknēt ūdeni no būvbedrēm, tranšejām, akām u. tml. atļauts caur nostādinātāju lietus ūdens kanalizācijas rīdziņās vai akās.

6.21. Pēc inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas būvorganizācija atbild par aizbērtās tranšejas uzturēšanu kārtībā līdz pilnīgai ielas seguma atjaunošanai.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

6.22. Ielas segums jāatjauno atbilstoši 5.5.1.apakš­punktā minētajā atļaujā uzrādītajai konstrukcijai.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

6.23. Par inženierkomunikāciju aku, seguma deformāciju (virs pazemes inženierkomunikācijām) labošanu, kā arī par inženierkomunikāciju avāriju dēļ radušos seguma deformāciju un apledojuma likvidēšanu atbild inženierkomunikāciju īpašnieki vai valdītāji. Darbi jāveic šo noteikumu 7.nodaļā noteiktajā kārtībā.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

7. Avāriju likvidācijas darbi

7.1. Par avārijas likvidācijas darbu izpildi un ielas seguma atjaunošanu ir atbildīga organizācija, kuras pārziņā ir inženierkomunikācijas.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

7.2. Avārijas likvidēšana inženierkomunikācijās jāsāk nekavējoties, tūlīt pēc avārijas signāla saņemšanas. To veic, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumus.

7.3. Ja avārijas likvidēšana ir saistīta ar ielas seguma uzlaušanu un zemes darbiem, uz avārijas vietu obligāti jāizsauc to organizāciju pārstāvji, kuru pārziņā ir pārējās inženierkomunikācijas, un darbi jāveic viņu klātbūtnē.

7.4. Uzsākot avārijas likvidācijas darbus, organizācija, kuras pārziņā ir inženierkomunikācijas:

7.4.1. nekavējoties jebkurā diennakts laikā paziņo Satiksmes departamenta Satiksmes vadības centram (pa bezmaksas tālruni 8003600 vai e-pastu rdsvc@riga.lv) par avārijas vietu, norādot adresi un par avārijas likvidācijas darbiem atbildīgo personu;

7.4.2. lai tiktu kontrolēta avārijas likvidācijas darbu uzskaite un ielas seguma atjaunošana, nākamās darba dienas laikā iesniedz Satiksmes departamentam rakstveida pieteikumu, kurā norāda atjaunošanas apjomu un būvorganizāciju, kas veiks ielas seguma atjaunošanu;

7.4.3. informē valsts akciju sabiedrību “Latvijas valsts ceļi”, kā arī organizācijas, kuru darbība tiks traucēta.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

7.5. Avārija jālikvidē pēc iespējas īsākā laikā, organizējot darbu trīs maiņās.

7.6. Avārija jālikvidē, tranšejas un būvbedres jāaizber, ielas segums jāatjauno, ievērojot šo noteikumu prasības.

7.7. Ielas segums pēc avārijas likvidēšanas jāatjauno pēc iespējas īsākā laikā - ne ilgāk par vienu diennakti 1. un 2.kategorijas ielās un ielās, kurās ir sabiedriskā transporta satiksme, ne ilgāk par 3 diennaktīm - 3.kategorijas ielās, ne ilgāk par 5 diennaktīm - pārējās ielās. Rīgas ielu iedalījums kategorijās noteikts 1. pielikumā.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr. 45; Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 244)

7.8. Nepiemērotos klimatiskos apstākļos atjaunots ielas segums atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā līdz 15.maijam par attiecīgo inženierkomunikāciju pārvaldītāja līdzekļiem.

7.9. Darbu vietas jāaprīko atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

7.10. Pagaidu satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi jānoņem pēc avārijas likvidēšanas un ielas seguma atjaunošanas darbu pabeigšanas vienas dienas laikā, vienlaikus atjaunojot iepriekšējo satiksmes organizācijas shēmu (arī ielas horizontālos apzīmējumus); ja tas nav iespējams nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno līdz 15.maijam.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

7.11. Atjaunotais ielas segums jāuzrāda Satiksmes departamenta pārstāvim, sastādot aktu par ielas posma nodošanu satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām (4.pielikums).

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

8. Transporta būvju atjaunošana

(Nodaļa Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.1. Transporta būvju segums un aprīkojums jāatjauno būvorganizācijai par darbu pasūtītāja līdzekļiem atbilstoši būvniecības normu, šo noteikumu un būvprojekta prasībām, ievērojot seguma stāvokli, transporta būves platumu, tranšejas vai būvbedres atrašanos attiecībā pret ceļa asi un ņemot vērā, ka izbūvētajai seguma kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.2. Asfaltbetona seguma brauktuves, kurās seguma atjaunošana, pārbūve vai izbūve veikta pēdējo astoņu kalendāro gadu laikā (neskaitot darbu pabeigšanas gadu) un par kurām informācija tiek publicēta Rīgas domes Satiksmes departamenta interneta mājaslapā www.rdsd.lv, jāatjauno atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm, šo noteikumu 5.5.1.apakšpunktā minētajā atļaujā norādītajiem konstrukcijas tipiem, lietojot noteiktās metodes un materiālus, asfaltbetona markas, savienojuma šuvju apstrādes tehnoloģijas un ņemot vērā, ka:

8.2.1. brauktuve šķērsvirzienā jāatjauno šādā kārtībā (saskaņā ar shēmu 5.pielikumā):

8.2.1.1. konstruktīvās kārtas līdz apakškārtai (ieskaitot) jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā;

8.2.1.2. saistes kārta, ja tāda ir paredzēta šo noteikumu 5.5.1.apakšpunktā minētajā atļaujā norādītajā konstrukcijā, jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā un papildus 1 m uz katru pusi. Ja atbilstoši tranšejas vai būvbedres izvietojumam papildus 1 m platumā pārsniedz transporta būves apmales, nomales vai ceļa ass robežas, saistes kārta šķērsvirzienā jāatjauno līdz transporta būves apmalei, nomalei vai brauktuves asij;

8.2.1.3. dilumkārta jāatjauno no transporta būves apmales vai nomales līdz brauktuves asij. Ja tranšeja vai būvbedre šķērso brauktuves asi vai transporta būves brauktuve ir šaurāka par 5,5 m, dilumkārta jāatjauno visā brauktuves platumā. Ja transporta būvei ir sadalošā josla, dilumkārta jāatjauno no sadalošās joslas malas līdz brauktuves apmalei vai nomalei;

8.2.2. brauktuve garenvirzienā jāatjauno šādā kārtībā (saskaņā ar shēmu 6.pielikumā):

8.2.2.1. konstruktīvās kārtas līdz apakškārtai (ieskaitot) jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā;

8.2.2.2. saistes kārta, ja tāda ir paredzēta šo noteikumu 5.5.1.apakšpunktā minētajā atļaujā norādītajā konstrukcijā, jāatjauno tranšejas vai būvbedres garumā un papildus 5 m uz katru pusi;

8.2.2.3. dilumkārta jāatjauno tranšejas vai būvbedres garumā un papildus 10 m uz katru pusi;

8.2.2.4. ja tranšeja vai būvbedre izvietota transporta būvju krustojuma tuvumā, saistes kārtas un dilumkārta garenvirzienā jāatjauno ne vairāk kā līdz brauktuvju krustošanās vietas sākumam.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.3. Šo noteikumu 8.2.punktā neminēto asfaltbetona seguma brauktuvju segums jāatjauno atbilstoši esošajām vertikālajām atzīmēm, šo noteikumu 5.5.1.apakšpunktā minētajā atļaujā norādītajiem konstrukcijas tipiem, lietojot noteiktās metodes un materiālus, asfaltbetona markas, savienojuma šuvju apstrādes tehnoloģijas un ņemot vērā šādu kārtību (saskaņā ar shēmu 7.pielikumā):

8.3.1. konstruktīvās kārtas līdz apakškārtai (ieskaitot) jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā un garumā;

8.3.2. saistes kārta, ja tāda ir paredzēta šo noteikumu 5.5.1.apakšpunktā minētajā atļaujā norādītajā konstrukcijā, jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā un garumā un papildus 1 m uz katru pusi;

8.3.3. dilumkārta jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā un garumā un papildus 2 m uz katru pusi.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.4. Šo noteikumu 8.2. un 8.3.punkts neattiecas uz asfaltbetona seguma brauktuvēm, kurās tiek veikta inženierkomunikāciju aku vāku un/vai kapju regulēšana vai nomaiņa, ja, to veicot, netiek skarta seguma konstrukcijas nesošā kārta, lietusūdens uztveršanas aku izbūve, pārbūve vai atjaunošana, un objektiem, kuriem tranšejas vai būvbedres ārējā mala pret asfaltbetona seguma brauktuves ceļa asi atrodas tuvāk par 0,5 m no transporta būves apmales vai nomales. Šajos gadījumos asfaltbetona seguma brauktuves segums jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.5. Bruģa seguma brauktuvēm bruģis jāatjauno ne mazāk kā divkāršā tranšejas vai būvbedres platumā.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.6. Grants seguma brauktuves jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā atļaujā norādītajā konstrukcijā, veicot profilēšanu un noplanējot transporta būvi visā tās platumā.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.7. Ietves ar asfaltbetona segumu jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā tā, lai atjaunotā asfaltbetona seguma josla vismaz vienā pusē sniegtos līdz ietves malai. Ja neatjaunojamā daļa paliek mazāka par 0,5 m, tad ietves asfaltbetona segums jāatjauno pilnā platumā.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.8. Asfaltbetona segums veloceļiem šķērsvirzienā jāatjauno pilnā veloceļa platumā, bet garenvirzienā dilumkārta jāatjauno tranšejas vai būvbedres garumā un papildus 1 m uz katru pusi.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.9. Ietves ar bruģa segumu jāatjauno tranšejas vai būvbedres platumā.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.10. Ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno ar materiāliem, kādi ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai bija izmantoti pirms transporta būves seguma uzlaušanas. Ja tas nav iespējams nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, ceļa horizontālie apzīmējumi jāatjauno līdz 1.jūnijam.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.11. Zaļā zona jāatjauno atbilstoši šo noteikumu 5.5.1.apakšpunktā minētajā atļaujā norādītajam.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.12. Pēc darbu veikšanas jāatjauno iepriekšējais transporta būvju aprīkojums (aizsargstabiņi, apgaismošanas stabi, transporta un gājēju nožogojumi u.c.).

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.13. Ja, veicot darbus, transporta būvei ir nodarīti bojājumi ārpus šo noteikumu 5.5.1. un 5.5.2.apakšpunktā minētajās atļaujās norādītajām transporta būvju platībām, transporta būvju elementi jāatjauno nodarīto bojājumu apmērā.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.14. Atjaunotais transporta būves segums jāuzrāda Satiksmes departamenta pārstāvim, sastādot aktu par ielas posma nodošanu satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām (4.pielikums).

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

8.15. Ja atjaunojamajā zonā atrodas inženierkomunikāciju kontrolakas vai citas inženierkomunikācijas, pirms transporta būves elementu atjaunošanas jāpieaicina tās organizācijas pārstāvji, kuru pārziņā ir attiecīgās inženierkomunikācijas.

(Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

9. Ielas seguma atjaunošanas darbu garantijas

9.1. Visus inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un renovācijas darbus, ieskaitot ielas seguma atjaunošanu, finansē pasūtītājs, un to izpildi nodrošina būvorganizācija.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

9.2. Ja inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas un renovācijas darbi, ieskaitot arī avāriju likvidācijas darbus, ir saistīti ar ielas seguma uzlaušanu un tā atjaunošanu, darbu izpildītājam jānodrošina, lai kvalitatīvi tiktu sablīvēta grunts un atjaunots ielas segums, tādējādi novēršot lauzuma vietas deformāciju ielas ekspluatācijas laikā.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

9.3. Satiksmes departamentam ir tiesības veikt aizbērto tranšeju un atjaunotā ielas seguma kvalitātes pārbaudes (arī laboratoriskās pārbaudes).

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

9.4. Ja pēc ielas seguma atjaunošanas tas deformējas (maksimālā atstarpe starp 3 m latu un atjaunoto segumu pārsniedz 10 mm), inženierkomunikācijas pārvaldītājam vai tā pilnvarotajai būvorganizācijai nekavējoties jānodrošina atkārtota ielas seguma atjaunošana:

9.4.1. 36 mēnešu laikā, ja ielu seguma atjaunošanu Satiksmes departaments veicis ne agrāk kā pirms diviem gadiem, kā arī 1. un 2.kategorijas ielās un ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi;

9.4.2. 24 mēnešu laikā visās pārējās ielās.

(Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

9.5. Ar ielas seguma uzlaušanu saistītā inženierkomunikāciju izbūve, rekonstrukcija vai renovācija nedrīkst pasliktināt ielas ekspluatācijas īpašības un satiksmes drošību.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

9.6. Ja inženierkomunikāciju izbūvi, rekonstrukciju vai renovāciju nepieciešams veikt ielas seguma atjaunošanai nepiemērotos klimatiskos apstākļos, pēc darbu pabeigšanas jāveic ielas seguma pagaidu atjaunošana. Ielas segums atkārtoti jāatjauno ne vēlāk kā līdz 15. maijam par būvorganizācijas līdzekļiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

9.7. Ja laboratoriskās pārbaudes atzinumā konstatēts, ka ielas seguma konstrukcija vai materiāli neatbilst darbu veikšanas atļaujā noteiktajām prasībām un spēkā esošajiem normatīviem, kā arī 9.4.punktā minētais gadījums, darbs netiek uzskatīts par pabeigtu; tiek pagarināts darba veikšanas termiņš no defekta konstatēšanas brīža līdz tā novēršanai un seguma atjaunošanai.

10. Ģeodēziskā pārbaude

(Nodaļa svītrota ar Rīgas domes 27.09.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.140)

11. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu

11.1. Par saistošo noteikumu 1.5., 5.1., 6.5., 6.9., 7.4., 7.11., 8.14. un 9.4. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām un juridiskām personām piemēro naudas sodu no 2 līdz 16 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 104 redakcijā)

11.2. (Svītrots ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 244)

11.3. Veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 104 redakcijā)

11.3.1 Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Rīgas pašvaldības policijas augstākai amatpersonai.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 104 redakcijā)

11.3.2 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Rīgas domes Administratīvā komisija.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 104 redakcijā)

11.4. (Svītrots ar Rīgas domes 06.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.45)

11.5. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 104)

Pārejas noteikumi

1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rīgas domes 29.10.1996. noteikumi Nr.66 "Rīgas ielu un transporta būvju aizsardzības noteikumi".

2. (Svītrots ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 244)

Domes priekšsēdētājs A.Ārgalis
1.pielikums
Rīgas domes 28.12.2000.saistošajiem noteikumiem Nr.106

(Pielikums Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

 

RĪGAS IELU IEDALĪJUMS KATEGORIJĀS

IELA

POSMS

1.kategorija

  
Brīvības gatveJuglas iela–pilsētas robeža
Gustava Zemgala gatveViestura prospekts–Gaujas iela
Jāņa Čakstes gatveBukaišu iela–Ziepniekkalna iela
Kārļa Ulmaņa gatve 
Lāčplēša ielaSalu tilts–Gogoļa iela
Maskavas ielaKrustpils iela–pilsētas robeža
Vienības gatveOzolciema iela–pilsētas robeža
Ziepniekkalna iela 
  

2.kategorija

  
11.novembra krastmala 
13.janvāra iela 
  
Aleksandra Čaka iela 
Augusta Deglava ielaValmieras iela–Lubānas iela
  
Brīvības bulvārisRaiņa bulvāris–Elizabetes iela
Brīvības iela 
Brīvības gatveGaisa tilts–Juglas iela
  
Dārzciema iela 
Daugavgrīvas iela 
Daugavgrīvas šoseja 
Duntes iela 
Dzelzavas iela 
Džutas iela 
  
Eksporta iela11.novembra krastmala–Hanzas iela
Ezermalas ielaViskaļu iela–Ķīšezera iela
  
Gaigalas iela 
Ganību dambis 
Gaujas ielaMiera iela–Gustava Zemgala gatve
Gunāra Astras iela 
Gustava Zemgala gatveGaujas iela–Ieriķu iela
  
Hanzas ielaEksporta iela–Skanstes iela
  
Ieriķu iela 
  
Jaunciema gatve 
Juglas iela 
Jūrkalnes ielaApuzes iela–pilsētas robeža
Jūrmalas gatveSlokas iela–Zolitūdes iela
  
Kalnciema ielaSlokas iela–Lielirbes iela
Kalpaka bulvāris 
Kandavas ielaSlokas iela–Dzirciema iela
Krasta iela 
Krišjāņa Valdemāra iela 
Krustpils iela 
  
Ķīšezera iela 
  
Lāčplēša ielaGogoļa iela–Krišjāņa Valdemāra iela
Lielirbes iela 
Lielvārdes ielaBrīvības gatve–Gunāra Astras iela
Lubānas ielaSlāvu iela–pilsētas robeža
  
Marijas iela 
Maskavas ielaKrustpils iela–Slāvu iela
Merķeļa iela 
Mīlgrāvja iela 
Mūkusalas iela 
  
Pērnavas ielaBrīvības iela–Augusta Deglava iela
Piedrujas iela 
Piestātnes iela 
Pulkveža Brieža iela 
  
Raiņa bulvāris 
Raņķa dambis 
  
Satekles iela 
Senču iela 
Skanstes iela 
Slāvu iela 
  
Tilta iela 
  
Uzvaras bulvārisAkmens tilts–Bāriņu iela
  
Valmieras iela 
Vestienas ielaVietalvas iela–Augusta Deglava iela
Vienības gatveKārļa Ulmaņa gatve–Ozolciema iela
Viestura prospekts 
Viskaļu iela 
  
Zirņu iela 
  

3.kategorija

  
Āgenskalna ielaMelnsila iela–Dreiliņu iela
Aizkraukles ielaTālivalža iela–Dzērbenes iela
Aizsaules ielaGaujas iela–Varoņu iela
Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 
Akmeņu ielaMūkusalas iela–Jelgavas iela
Albatrosu ielaVeiksmes iela– Traleru iela
Altonavas ielaOjāra Vācieša iela–Ārlavas iela
Andreja Saharova iela 
Anniņmuižas bulvāris 
Anniņmuižas iela 
Apuzes ielaKalnciema iela–Anniņmuižas iela
Aristida Briāna iela 
Ārlavas ielaAltonavas iela–Tēriņu iela
Asītes iela 
Aspazijas bulvāris 
Atlantijas iela 
Augusta Deglava ielaLienes iela–Valmieras iela
Augusta Dombrovska ielaEmmas iela–Kreimeņu iela
Ausekļa ielaElizabetes iela–Vidus iela
Avotu iela 
  
Balasta dambisRaņķa dambis–Krišjāņa Valdemāra iela
Baložu ielaKapseļu iela–Kristapa iela
Baltezera ielaSalamandras iela–Brīvības iela
Bāriņu iela 
Baseina iela 
Bauskas iela 
Baznīcas ielaElizabetes iela–Lāčplēša iela
Bebru iela 
Berģu iela 
Bezdelīgu iela 
Biķernieku iela 
Blaumaņa iela 
Braslas iela 
Brīvības bulvārisKaļķu iela–Raiņa bulvāris
Bruņinieku iela 
Buļļu ielaDaugavgrīvas iela–autobusa pietura “Lāčupes kapi”
Buru iela 
  
Cēsu iela 
Citadeles ielaMuitas iela–Torņa iela
  
Čiekurkalna 1.līnija 
Čiekurkalna 2.līnija 
  
Dāliju ielaLiepājas iela–Upesgrīvas iela
Dambja iela 
Dammes iela 
Dārziņu ielaTaisnā iela–Dārziņu 51.līnija
Dzintara iela 
Dzirciema ielaVīlipa iela–Lidoņu iela
Dzirnavu iela 
  
Eksporta ielaHanzas iela–Lugažu iela
Elizabetes ielaEksporta iela–Satekles iela
Emmas iela 
Ernesta Birznieka-Upīša iela 
Ēvalda Valtera iela 
Ezera iela 
Ezermalas ielaViskaļu iela–Meža prospekts
  
Firsa Sadovņikova ielaLāčplēša iela–Ludzas iela
Flotes ielaBuļļupes tilts–Parādes iela
Friča Brīvzemnieka iela 
  
Gaiļezera iela 
Gaiziņa ielaPrāgas iela–Gogoļa iela
Gobas ielaStūrmaņu iela–Kapteiņu iela
Gogoļa iela 
Gramzdas ielaZolitūdes iela–Anniņmuižas iela
Granīta iela 
Graudu ielaCēres iela–Saulkalnes iela
Grostonas iela 
  
Ģertrūdes iela 
Ģimnastikas ielaTadaiķu iela–Vienības gatve
  
Hanzas ielaSkanstes iela–Krišjāņa Valdemāra iela
Hipokrāta iela 
  
Ikšķiles iela 
Ilūkstes iela 
Inženieru iela 
Īsā iela 
  
Jāņa Asara ielaPērnavas iela–Lienes iela
Jāņa Daliņa iela 
Jāņa Dikmaņa iela 
Jāņogu ielaTaisnā iela–Dārziņu iela
Jelgavas iela 
Jūrmalas gatveZolitūdes iela–pilsētas robeža
  
Kaivas iela 
Kalna iela 
Kalnciema ielaVentspils iela–Jūrkalnes iela; Raņķa dambis–Slokas iela
Kantora iela 
Kapseļu ielaMelnsila iela–Baložu iela
Kapteiņu iela 
Kastrānes iela 
Katlakalna iela 
Kleistu iela 
Klusā iela 
Kokneses prospekts 
Kreimeņu iela 
Kristapa ielaBaložu iela–Melnsila iela
Krišjāņa Barona iela 
Kronvalda bulvāris 
Krustabaznīcas iela 
Krūzes ielaLiepājas iela–Ventspils iela
Kurbada iela 
Kurzemes prospekts 
  
Ķīpsalas iela 
  
Laivu iela 
Lapu ielaNometņu iela–Melnsila iela
Lauvas iela 
Lazdonas iela 
Lidoņu iela 
Lielā ielaKleistu iela–Piestātnes iela
Liepājas iela 
Lizuma iela 
Lokomotīves iela 
Lomonosova iela 
Lubānas ielaLomonosova iela–Salaspils iela; Salaspils iela–Slāvu iela
Ludzas iela 
Lugažu iela 
  
Malienas iela 
Mālpils iela 
Mālu iela 
Mangaļu prospektsStāvvadu iela–Vecāķu prospekts
Mārkalnes iela 
Mārupes iela 
Maskavas iela13.janvāra iela–Elijas iela; Īsā iela–Slāvu iela
Matīsa iela 
Matrožu iela 
Mazā Juglas iela 
Mazā Krasta ielaElijas iela–Īsā iela
Mazā Nometņu ielaOjāra Vācieša iela–Mārupes iela
Meldru iela 
Melnsila iela 
Meža prospekts 
Mežciema iela 
Miera iela 
Muitas iela 
Murjāņu ielaBrīvības gatve–Juglas iela
  
Narvas iela 
Nīcgales iela 
Noliktavas ielaKrišjāņa Valdemāra iela–Muitas iela
Nometņu iela 
  
Ojāra Vācieša iela 
Ozolciema iela 
  
Pakalniešu iela 
Parādes iela 
Pērnavas ielaAugusta Deglava iela–Matīsa iela
Pētersalas iela 
Pildas ielaVestienas iela–Dārzciema iela
Pils ielaTorņa iela–Muitas iela
Pilsoņu ielaTukuma iela–Liepājas iela
Prāgas iela13.janvāra iela–Centrāltirgus iela; Gaiziņa iela–Turgeņeva iela
Prūšu iela 
Puškina iela 
  
Rātsupītes iela 
Rencēnu ielaLubānas iela–autobusu pietura “2.preču stacija”
Robežu ielaOjāra Vācieša iela–Tēriņu iela
Ropažu iela 
Rostokas iela 
Rucavas ielaKalnciema iela–Šampētera iela
Rūjienas iela 
Rūsiņa iela 
Rušonu iela 
  
Salaspils iela 
Satiksmes iela 
Saulkalnes iela 
Sējas ielaTēriņu iela–Brūkleņu iela
Sergeja Eizenšteina iela 
Sesku ielaNīcgales iela–Dārzciema iela
Sila ielaKrustpils iela–Malēju iela
Silciema iela 
Silikātu iela 
Skrindu iela 
Slokas ielaUzvaras bulvāris–Kandavas iela; Dzirciema iela–Kurzemes prospekts
Spilves iela 
Sporta iela 
Stabu iela 
Stārķu ielaIeriķu iela–Dzelzavas iela
Stāvvadu iela 
Stigu iela 
Stirnu ielaIeriķu iela–Dzelzavas iela
Stopiņu ielaVestienas iela–Nīcgales iela
Struktoru iela 
Stūrmaņu ielaGaigalas iela–Gobas iela
  
Šampētera ielaRucavas iela–Apuzes iela
Šmerļa iela 
  
Tadaiķu ielaVaiņodes iela–Valdeķu iela
Taisnā ielaJāņogu iela–Maskavas iela
Tālivalža iela 
Tallinas iela 
Telts iela 
Tērbatas iela 
Tēriņu iela 
Tīklu ielaZvejnieku iela–Matrožu iela
Torņa ielaCitadeles iela–Pils iela
Torņakalna iela 
Tukuma iela 
Turgeņeva iela 
Tvaika ielaTilta iela–Ezera iela
Ulbrokas iela 
Upes iela 
Upesciema iela 
Upesgrīvas ielaKārļa Ulmaņa gatve–Kantora iela
  
Vaidavas iela 
Vaiņodes ielaKārla Ulmaņa gatve–Ģimnastikas iela
Valdeķu iela 
Valguma ielaUzvaras bulvāris–Akmeņu iela
Varoņu iela 
Vecāķu prospektsEmmas iela–Pludmales iela
Veiksmes ielaStāvvadu iela–Albatrosu iela
Ventspils iela 
Vesetas iela 
Vestienas ielaAugusta Deglava iela–Pildas iela
Vidus iela 
Vienības gatveJelgavas iela–Kārļa Ulmaņa gatve
Vietalvas iela 
Vīlandes iela 
Vīlipa iela 
Višķu iela 
Voleru ielaDaugavgrīvas šoseja–autobusu galapunkts
Volguntes ielaBaseina iela–Kalnciema iela
  
Zaķusalas krastmala 
Zentenes iela 
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 
Zolitūdes iela 
Zvejnieku iela 

4.kategorija

Visas pārējās Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās nenosauktās ielas un ielu posmi
2. pielikums
Rīgas domes 28.12.2000. saistošajiem noteikumiem Nr. 106

(Pielikums Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 24.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 244)

02.JPG (77156 bytes)

03.JPG (75390 bytes)

3.pielikums
Rīgas domes 28.12.2000. saistošajiem noteikumiem Nr.106

(Pielikums Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

04.JPG (42000 bytes)

05.JPG (61763 bytes)

4.pielikums
Rīgas domes 28.12.2000. saistošajiem noteikumiem Nr.106

(Pielikums Rīgas domes 06.06.2006. saistošo noteikumu Nr.45 redakcijā)

06.JPG (73592 bytes)

5.pielikums
Rīgas domes 2000.gada 28.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.106
Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošanas šķērsvirzienā shēma

(Pielikums Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

6.pielikums
Rīgas domes 2000.gada 28.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.106
Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošanas garenvirzienā shēma

(Pielikums Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

7.pielikums
Rīgas domes 2000.gada 28.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.106
Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošanas shēma

(Pielikums Rīgas domes 24.01.2017. saistošo noteikumu Nr. 244 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 106Pieņemts: 28.12.2000.Stājas spēkā: 12.01.2001.Zaudē spēku: 01.08.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 6, 11.01.2001.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
1492
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-31.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-31.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.03.2017","iso_value":"2017\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2017.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-14.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2013","iso_value":"2013\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.10.2011","iso_value":"2011\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2011.-18.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.01.2010","iso_value":"2010\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2010.-26.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.08.2008","iso_value":"2008\/08\/08","content":"<font class='s-1'>08.08.2008.-19.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2006","iso_value":"2006\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2006.-07.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.2001","iso_value":"2001\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2001.-11.07.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)