Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.178

Rīgā 2001.gada 30.aprīlī (prot. Nr.21 4.§)
Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 7.panta trešo daļu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piemēro Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk — nodokļu līgumi) noteiktos nodokļu atvieglojumus.

2. Šie noteikumi piemērojami, ja nodokļu līgumos noteiktā nodokļu maksāšanas kārtība maksājumiem, kurus otras līgumslēdzējas valsts rezidentam (turpmāk — maksājumu saņēmējs) izmaksā Latvijas rezidents vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā (turpmāk — izmaksātājs), ir citāda, nekā noteikts Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos.

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.161)

3. Ja izmaksātājs pārskata periodā maksājuma saņēmējam izmaksā attiecīgos maksājumus un nodokļu līgumā ir noteikta šo maksājumu aplikšana ar nodokļiem (nodokļu ieturēšana) pēc samazinātās likmes vai ir noteikts atbrīvojums no aplikšanas ar nodokļiem (nodokļu ieturēšanas) Latvijā, maksājumu saņēmējs līdz dienai, kad iesniedzams gada pārskats par pārskata periodu vai iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija, iesniedz izmaksātājam aizpildītu noteikta parauga rezidenta apliecību–iesniegumu nodokļu atvieglojumu piemērošanai (turpmāk – atvieglojumu apliecība) (1. pielikums) vai šo noteikumu 9.1 punktā minēto dokumentu vai 9.3  punktā minēto otras līgumslēdzējas valsts noteikta parauga rezidences apliecību vai līdzīgu dokumentu. Maksājumu saņēmējs atvieglojumu apliecībā apliecina rezidences statusu maksājumu izmaksas dienā.

(MK 28.04.2015. noteikumu Nr. 204 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 465; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 650)

3.1 Ja šo noteikumu 3. punktā minētā maksājuma izmaksātājs nesniedz gada pārskatu vai iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tad maksājuma saņēmējs ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz izmaksātājam aizpildītu atvieglojumu apliecību vai šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu, vai šo noteikumu 9.punktā minēto otras līgumslēdzējas valsts noteikta parauga rezidences apliecību vai līdzīgu dokumentu.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

4. (Svītrots ar MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 650)

5. Atvieglojumu apliecību vai šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu izmaksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gada pārskata par pārskata periodu vai iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.punktā minētajā gadījumā – ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Valsts ieņēmumu dienests izskata saņemto dokumentu un mēneša laikā pēc saņemšanas apstiprina to vai sniedz atteikumu apstiprināt atvieglojumu apliecību, nosūtot izmaksātājam paziņojumu Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

5.1 Izmaksātājs – fiziskā persona – no saņēmēja saņemto atvieglojumu apliecību vai šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu ir tiesīgs iesniegt, neizmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, šo noteikumu 5. punktā minētajā termiņā. Šādā gadījumā maksājuma saņēmējs iesniedz izmaksātājam divus aizpildītus atvieglojumu apliecības eksemplārus. Valsts ieņēmumu dienests izskata saņemto atvieglojumu apliecību vai šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu un mēneša laikā pēc saņemšanas apstiprina to, visos atvieglojumu apliecības eksemplāros aizpildot VI daļu un vienu apstiprinātu atvieglojumu apliecības eksemplāru nosūtot izmaksātājam, vai sniedz atteikumu apstiprināt atvieglojumu apliecību.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

5.2 Pēc paziņojuma saņemšanas Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai apstiprinātās atvieglojumu apliecības saņemšanas izmaksātājs, sākot ar dienu, ar kuru pieprasīts piemērot nodokļu atvieglojumus, nodokļus no maksājumiem ir tiesīgs piemērot saskaņā ar nodokļu līgumu.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

6. Valsts ieņēmumu dienests neapstiprina atvieglojumu apliecību:

6.1. ja maksājumu saņēmējs nav tiesīgs izmantot konkrētā nodokļu līgumā noteiktos atvieglojumus (piemēram, maksājumu saņēmējs nav uzskatāms par otras līgumslēdzējas valsts rezidentu saskaņā ar attiecīgo nodokļu līgumu vai arī nodokļu līgumā noteiktie atvieglojumi nav piemērojami, pamatojoties uz nodokļu līgumā iekļautajiem noteikumiem par priekšrocību ierobežošanu vai citiem nodokļu līguma noteikumiem);

6.2. ja maksājumu saņēmēja sniegto informāciju nepieciešams pārbaudīt, veicot informācijas apmaiņu vai savstarpējās saskaņošanas procedūru ar otras līgumslēdzējas valsts kompetentajām iestādēm.

7. (Svītrots ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 465)

8. Vienu no saņemtajiem 9.3 punktā minēto dokumentu eksemplāriem izmaksātājs pievieno savai ienākuma nodokļa deklarācijai un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr. 161; MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 465; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 650)

9. Ja izmaksātājs ir piemērojis nodokļu līgumā noteiktos nodokļu atvieglojumus, bet maksājumu saņēmējs nav bijis tiesīgs tos izmantot (piemēram, maksājumu saņēmējs nav iesniedzis izmaksātājam apstiprinātu atvieglojumu apliecību vai šo noteikumu 9.1 punktā minēto dokumentu vai maksājumu saņēmējs maksājumu saņemšanas brīdī nav uzskatāms par otras līgumslēdzējas valsts rezidentu saskaņā ar attiecīgo nodokļu līgumu), nodokli no maksājumiem, kuru nosaka kā starpību starp nodokļa summu, kas aprēķināta, piemērojot Latvijas Republikas likumos noteiktās nodokļu likmes, un nodokļa summu, kas aprēķināta, piemērojot attiecīgajā nodokļu līgumā noteiktās likmes, samaksā izmaksātājs. Šajā gadījumā izmaksātājs valsts budžetā iemaksā arī likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto nokavējuma naudu, bet apliekamo ienākumu nepalielina likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.161; MK 28.04.2015. noteikumiem Nr.204)

9.1 Izmaksātājs nodokļu līgumos noteiktos nodokļu atvieglojumus var piemērot, pamatojoties uz otras līgumslēdzējas valsts noteikta parauga rezidences apliecību vai līdzīgiem dokumentiem, ja nerezidents minēto apliecību vai līdzīgu dokumentu iesniedz kopā ar aizpildītu šo noteikumu 1. pielikumā norādītās rezidences apliecības I, II, III un IV daļu un ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

9.1 1. otras līgumslēdzējas valsts rezidences apliecībā vai līdzīgā dokumentā ir iekļauta šo noteikumu 14. punktā minētā informācija;

9.1 2. otras līgumslēdzējas valsts rezidences apliecība vai līdzīgs dokuments ir vienā vai vairākās svešvalodās, no kurām viena ir angļu valoda, vai maksājumu saņēmējs kopā ar attiecīgo dokumentu iesniedz tulkojumu latviešu valodā.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 465 redakcijā)

9.2 Nodokļu līgumos noteiktie nodokļu atvieglojumi šo noteikumu 9.1 punktā minētajā kārtībā ir piemērojami šo noteikumu 13. punktā noteiktajā termiņā.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 465 redakcijā)

9.3 Ja maksājuma saņēmējam izmaksātā viena maksājuma summa vai izmaksāto maksājumu kopsumma taksācijas gadā nepārsniedz 5000 euro, izmaksātājs nodokļu līgumos noteiktos nodokļu atvieglojumus piemēro, pamatojoties uz otras līgumslēdzējas valsts noteikta parauga rezidences apliecību vai līdzīgiem dokumentiem, ja tajos ir iekļauta šo noteikumu 14.1. un 14.3. apakšpunktā minētā informācija. Šādā gadījumā izmaksātājam atbilstoši šo noteikumu 5. un 5.punktam nav jāiesniedz minētie dokumenti apstiprināšanai Valsts ieņēmumu dienestā un izmaksātāja rīcībā var nebūt šo noteikumu 1. pielikumā minētās apliecības.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 465 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 650)

9.4 Nodokļu līgumos noteiktie nodokļu atvieglojumi šo noteikumu 9.3 punktā minētajā kārtībā ir piemērojami laikposmā, kas nepārsniedz vienu gadu no attiecīgās rezidences apliecības vai līdzīga dokumenta izdošanas dienas.

(MK 08.08.2017. noteikumu Nr. 465 redakcijā)

10. Ja nodokļu līgumā noteiktie nodokļu atvieglojumi nav tikuši piemēroti šo noteikumu 3., 5., 5.1, 6.8., 9.1 un 9.3 punktā noteiktajā kārtībā un nodokļi ieturēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, maksājumu saņēmējs pārmaksātās nodokļu summas atgūšanai triju gadu laikā no maksājumu izmaksāšanas dienas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā aizpildītu noteikta parauga rezidenta apliecību-iesniegumu nodokļu atmaksāšanai (turpmāk — atmaksāšanas apliecība) (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 06.03.2007. noteikumiem Nr. 161; MK 28.04.2015. noteikumiem Nr. 204; MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 465; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 650)

11. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs pieprasīt maksājumu saņēmējam vai, ja nepieciešams, citai privātpersonai atbilstoši nodokļu līgumam iesniegt papildu informāciju, kas apliecina, ka maksājumu izmaksas brīdī maksājumu saņēmējs ir bijis tiesīgs izmantot nodokļu līgumā noteiktos nodokļu atvieglojumus. Papildu informāciju Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz mēneša laikā pēc papildu informācijas pieprasījuma paziņošanas.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

11.1 Valsts ieņēmumu dienests izskata iesniegtos dokumentus un papildu informāciju un mēneša laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 10. punktā minēto pārmaksāto nodokļa summu atmaksu pilnībā vai daļēji vai pieņem lēmumu par atteikumu atmaksāt pārmaksāto nodokļa summu.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

11.2 Ja papildu informācija nav saņemta šo noteikumu 11. punktā minētajā termiņā, Valsts ieņēmumu dienests mēneša laikā pēc papildu informācijas saņemšanai paredzētā termiņa beigām pieņem lēmumu par atteikumu atmaksāt pārmaksāto nodokļa summu.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

12. Pēc tam, kad Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par pārmaksātā nodokļa atmaksāšanu, papildus iekasēto summu atmaksā likuma "Par nodokļiem un nodevām" 28.pantā noteiktajā kārtībā un termiņos.

12.1 Ja nodokļu līgumā noteiktie nodokļu atvieglojumi nerezidentam, kas veic Latvijā saimniecisko darbību, ir piemērojami, pamatojoties uz faktu, ka nodokļu līguma izpratnē nerezidentam Latvijā neveidojas pastāvīgā pārstāvniecība, tad minēto atvieglojumu piemērošanai nerezidents Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz aizpildītu un otras līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes apstiprinātu noteikta parauga apliecību - iesniegumu par pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanu (3.pielikums). Apliecību iesniedz trijos eksemplāros 10 dienu laikā no darbības uzsākšanas Latvijā.

(MK 06.03.2007. noteikumu Nr.161 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr.204)

12.2 Valsts ieņēmumu dienests izskata saņemto apliecību - iesniegumu par pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanu - un ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc saņemšanas apstiprina to, aizpildot VI daļu visos trijos eksemplāros. Divus apstiprinātās apliecības eksemplārus nosūta nerezidentam. Ja apliecība - iesniegums par pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanu - netiek apstiprināta, nerezidentam sniedz rakstisku motivētu atteikumu.

(MK 06.03.2007. noteikumu Nr.161 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr.204)

12.3 Ja otras līgumslēdzējas valsts kompetentā iestāde nevar apstiprināt apliecību - iesniegumu par pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanu -, nerezidents minēto apliecību iesniedz ar aizpildītu I-III daļu un pievieno otras līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes apstiprinātu šo noteikumu 9.1 punktā minēto otras līgumslēdzējas valsts noteikta parauga rezidences apliecību vai līdzīgu dokumentu.

(MK 06.03.2007. noteikumu Nr.161 redakcijā)

13. Atvieglojumu apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi no datuma, ar kuru tiek pieprasīts piemērot maksājuma aplikšanu ar nodokli pēc samazinātās likmes vai atbrīvojumu no aplikšanas ar nodokļiem, ja Valsts ieņēmumu dienests un otras līgumslēdzējas valsts kompetentā iestāde informācijas apmaiņas gaitā nav noskaidrojušas, ka izsniegtās apliecības derīguma termiņš ir īsāks (piemēram, maksājumu saņēmējs tiek atzīts par otras līgumslēdzējas valsts rezidentu tikai uz noteiktu laikposmu, bet ne uz visu šajā punktā minēto periodu). Ja ir noskaidrots, ka derīguma termiņš ir īsāks, Valsts ieņēmumu dienests rakstiski informē izmaksātāju par atvieglojumu apliecības derīguma termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr.204)

14. Ja otras līgumslēdzējas valsts kompetentā iestāde nevar apstiprināt šo noteikumu 2. pielikumā norādīto rezidences apliecību, nerezidents minēto apliecību iesniedz ar aizpildītu I, II, III un IV daļu un pievieno otras līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes apstiprinātu noteikta parauga rezidences apliecību vai līdzīgu dokumentu. Otras līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes noteikta parauga rezidences apliecībā vai līdzīgā dokumentā iekļauj šādu informāciju:

14.1. maksājumu saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods (personām, kas nav fiziskās personas, – firma (nosaukums) un reģistrācijas numurs);

14.2. maksājumu saņēmēja rezidences valsts kompetentās iestādes izsniegts apstiprinājums (vienā vai vairākās svešvalodās, no kurām viena ir angļu valoda, vai maksājumu saņēmējs kopā ar attiecīgo dokumentu iesniedz tulkojumu latviešu valodā), ka maksājuma saņēmējs ir attiecīgās valsts rezidents saskaņā ar Latvijas Republikas un šīs valsts nodokļu līgumu un ir tiesīgs izmantot pieprasītos nodokļu atvieglojumus;

14.3. taksācijas gads (periods), uz kuru attiecas šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētais apstiprinājums.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 08.08.2017. noteikumiem Nr. 465)

16. Atmaksāšanas apliecība ir derīga tikai tajā norādīto pārmaksāto nodokļu atmaksāšanai.

16.1 Nodokļu līgumos noteiktie nodokļu atvieglojumi attiecībā uz pensijām, kuras fiziskajām personām – nerezidentiem, kas ir citu Eiropas Savienības dalībvalstu rezidenti, – izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, ir piemērojami, pamatojoties uz rezidences fakta apstiprināšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulai (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, saņemot no attiecīgās kompetentās iestādes veidlapu E 202, E 203 vai E 204 vai strukturētos elektroniskos dokumentus P 2000, P 2100 vai P 2200.

(MK 28.04.2015. noteikumu Nr.204 redakcijā)

16.2 Nodokļu līgumos noteiktie nodokļu atvieglojumi attiecībā uz pensijām, kuras fiziskajām personām - nerezidentiem, kuri ir tādu valstu rezidenti, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi divpusējus līgumus par sadarbību sociālās drošības jomā, - izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, ir piemērojami, pamatojoties uz rezidences fakta apstiprināšanu attiecīgajā divpusējā līgumā par sadarbību sociālās drošības jomā noteiktajā kārtībā.

(MK 06.03.2007. noteikumu Nr.161 redakcijā)

17. Ja Latvijas rezidenta ienākumi saskaņā ar nodokļu līgumu nav apliekami ar nodokļiem Latvijā, tad nodokļu atbrīvojuma piemērošanai rezidents – ienākuma saņēmējs – iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā rakstisku informāciju par gūto ienākumu un norāda nodokļu līguma noteikumus, uz kuru pamata minētais ienākums ir atbrīvots no aplikšanas ar nodokļiem Latvijā, kā arī pievieno dokumentus, kas apstiprina, ka nodokļu līgumā noteiktais atbrīvojums ir piemērojams šim ienākumam. Valsts ieņēmumu dienests izskata saņemto informāciju un 30 dienu laikā no tās saņemšanas rakstiski apstiprina atbrīvojuma piemērošanu vai arī sniedz rakstisku motivētu atteikumu piemērot nodokļu līgumā noteikto atbrīvojumu.

(MK 28.04.2015. noteikumu Nr.204 redakcijā)

17.1 Ja Latvijas rezidenta ienākumi saskaņā ar nodokļu līgumu nav apliekami ar nodokļiem otrā līgumslēdzējā valstī vai ir apliekami ar nodokļiem pēc samazinātās likmes, nodokļu atbrīvojuma vai atvieglojuma piemērošanai otrā līgumslēdzējā valstī Latvijas rezidents – ienākuma saņēmējs – var izmantot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā sagatavotu noteikta parauga rezidences apliecību, kas apliecina, ka minētā persona ir Latvijas rezidents attiecīgajā nodokļu līgumā noteikto atvieglojumu piemērošanai (turpmāk – Latvijas rezidenta apliecība). Latvijas rezidenta apliecībā ir norādāma šāda informācija:

17.1 1. Latvijas rezidenta vārds, uzvārds un personas kods (personām, kas nav fiziskās personas, – firma (nosaukums) un reģistrācijas numurs);

17.1 2. taksācijas periods (kalendāra gads);

17.1 3. valsts, ar kuru noslēgts attiecīgais nodokļu līgums.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

17.2 Elektroniski sagatavotā Latvijas rezidenta apliecība ir derīga bez elektroniskā vai droša elektroniskā paraksta. Izmantojot nodokļu maksātājam piešķirto verifikācijas kodu, var pārliecināties par Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā sagatavotās rezidenta apliecības autentiskumu. Ja nepieciešams, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz sagatavoto Latvijas rezidenta apliecību papīra formā, parakstītu un apzīmogotu, ja to pieprasa otras līgumslēdzējas valsts kompetentā iestāde vai ienākuma izmaksātājs.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

17.3 Nodokļu maksātājam, kurš nav Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, Latvijas rezidenta apliecību pēc pieprasījuma izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

18. Ministru kabineta 1996.gada 19.marta noteikumos Nr.66 "Noteikumi par nodokļu atvieglojumu piemērošanu maksājumiem, kurus izmaksā nerezidentiem" noteiktā rezidenta apliecība-iesniegums nodokļu atvieglojumu piemērošanai, ko ārvalstu kompetentās iestādes apstiprinājušas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīga gadu no dienas, ar kuru tiek pieprasīts piemērot nodokļu līguma noteikumus, ja vien Latvijas Republikas un otras līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes informācijas apmaiņas gaitā nav noskaidrojušas, ka izsniegtās apliecības-iesnieguma derīguma termiņš ir īsāks. Ja ir noskaidrots, ka derīguma termiņš ir īsāks, Valsts ieņēmumu dienests rakstiski informē nodokļu maksātāju par apliecības derīguma termiņa beigām.

19. Šo noteikumu 18.punktā minētā apliecība, kas izsniegta personai, kura saskaņā ar būtiskiem grozījumiem otras līgumslēdzējas valsts nodokļu likumos netiek uzskatīta par otras līgumslēdzējas valsts rezidentu, ir derīga līdz 2001.gada 31.decembrim.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 19.marta noteikumus Nr.66 "Noteikumi par nodokļu atvieglojumu piemērošanu maksājumiem, kurus izmaksā nerezidentiem" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 53.nr.).

21. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūniju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministra vietā — īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R..Zīle
1. pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.17

(Pielikums MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

Izsniegta saskaņā ar Latvijas Republikas un _______________________ līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – nodokļu līgums)
Issued pursuant to the Agreement between the Republic of Latvia and _______________________ for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion (hereinafter – Tax Agreement)

Rezidenta apliecība–iesniegums nodokļu atvieglojumu piemērošanai
Resident’s Certificate-Application for Tax Relieves

attiecībā uz nodokļiem, kas Latvijas Republikā iekasējami ienākumu izmaksas brīdī no maksājumiem, kas tiek izmaksāti _______________________ (turpmāk – otra līgumslēdzēja valsts) rezidentiem saskaņā ar nodokļu līgumu
with regard to Latvian anticipatory taxes withheld at source from payments, paid to residents of _______________ (hereinafter – the other contracting state) issued pursuant to Tax Agreement

I. Maksājumu saņēmējs/Recipient of Payment

1. Firma (nosaukums)/Vārds, uzvārds
Firm (name)/Name, surname
 
2. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs/personas kods
Taxpayer’s registration number/identity number
 
3. Adrese
Address
 
4. Kontaktinformācija e-pasta adrese, tālrunis
Contact details – e-mail address, phone number
 

II. Maksājumu izmaksātājs/Payer of Income

1. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs/personas kods
Taxpayer’s registration number/identity number
 
2. Firma (nosaukums)/Vārds, uzvārds
Firm (name)/Name, surname
 

III. Ienākumi/Income

1. Ienākumu veids
Type of income
 
2. Datums, ar kuru tiek pieprasīts piemērot maksājumu aplikšanu ar nodokli pēc samazinātās likmes vai atbrīvojumu no aplikšanas ar nodokļiem
Date as from which reduction or exemption is claimed
 
3. Darījuma ekonomiskais saturs un būtība
Economic content and nature of the transaction
 
4. Līguma numurs
Contract number
 

IV. Maksājumu saņēmēja apliecinājums/Statement of Recipient

Maksājumu saņēmējs apliecina, ka:
- ir ________________________ rezidents saskaņā ar nodokļu līgumu;
- ir patiesais labuma guvējs attiecībā uz III daļā minētajiem ienākumiem, kuri nav gūti, izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi Latvijas Republikā
The recipient declares:
- that he/she/it is a resident of ________________________ according to the Tax Agreement;
- that he/she/it is the beneficial owner of the income referred to in Part III was not derived through permanent establishment or fixed base maintained by him/her/it in the Republic of Latvia
___________________________________
parakstīšanas vieta un datums*
place and date
________________________________________________________
maksājumu saņēmēja vai pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts*
name, surname and signature of the recipient or representative
* Nav jāaizpilda, ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
Not completed if signed with a secure electronic signature

V. Otras līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes apliecinājums/
Statement of the Competent Authority of the other Contracting State

Apliecinām, ka I daļā minētā persona ir (maksājuma izmaksas brīdī bija) ________________________ rezidents saskaņā ar nodokļu līgumu un ka apliecinājums, kuru šajā apliecībā–iesniegumā sniedzis maksājumu saņēmējs vai pārstāvis, ir patiess un atbilst īstenībai saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju
We confirm that the person referred to in Part I is (at the date of payment was) a resident of ________________________ according to the Tax Agreement and that the statement made in this form by the recipient himself or by his/hers/its representative is true to the best of our knowledge
___________________________________
parakstīšanas vieta un datums*
place and date
___________________________________________
amats, vārds, uzvārds un paraksts*
position, name, surname and signature
Z. v.
Place for
a seal
* Nav jāaizpilda, ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
Not completed if signed with a secure electronic signature

VI. Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta apliecinājums1/
Statement of the State Revenue Service of the Republic of Latvia1

Apliecinām, ka I daļā minētā persona ir tiesīga izmantot nodokļu līgumā noteiktos nodokļu atvieglojumus attiecībā uz III daļā minētajiem ienākumiem un ka II daļā minētais izmaksātājs ir tiesīgs piemērot minētos nodokļu atvieglojumus attiecībā uz III daļā minētajiem ienākumiem
We confirm that the person referred to in Part I is entitled to use reduction or exemption from Latvian taxes according to the Tax Agreement in respect of income referred to in Part III, and that the payer of the income referred to in Part II is entitled to apply reduction of or exemption from Latvian taxes in respect to the income referred to in Part III
Rezidenta apliecība–iesniegums nodokļu atvieglojumu piemērošanai derīga līdz Resident’s Certificate-Application for Tax Benefit Valid through

_______________________________
Datums
Date

___________________________________
parakstīšanas vieta un datums*
place and date
___________________________________________
amats, vārds, uzvārds un paraksts*
position, name, surname and signature
Z. v.
Place for
a seal
* Nav jāaizpilda, ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
Not completed if signed with a secure electronic signature

1 Aizpilda, ja fiziskā persona iesniedz atvieglojumu apliecību, neizmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi" 5.punktam.

To be completed in case the certificate for reliefs has been submitted by a natural person not using the electronic declaration system of the State Revenue Service according to the provisions of Paragraph 51 of Cabinet Regulation No. 178 of 30 April 2001.

2. pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.178

(Pielikums MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

Izsniegta saskaņā ar Latvijas Republikas un _______________________ līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – nodokļu līgums)
Issued pursuant to the Agreement between the Republic of Latvia and _______________________ for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion (hereinafter – Tax Agreement)

Rezidenta apliecība–iesniegums nodokļu atmaksāšanai
Resident’s Certificate-Application for Tax Refund

kas Latvijas Republikā iekasēti ienākumu izmaksas brīdī no maksājumiem (autoratlīdzība, procenti, atlīdzība par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem, atlīdzība par īpašuma izmantošanu, dividendes un citi ienākumu veidi), kuri izmaksāti ______________________________ (turpmāk – otra līgumslēdzēja valsts) rezidentiem
of Latvian taxes withheld at source from payments (royalties, interest, management and consultancy fees, leasing fees, dividends and certain other types of income), paid to residents of ______________________________ (hereinafter – the other contracting state)

I. Maksājumu saņēmējs/Recipient of Payment

1. Firma (nosaukums)/Vārds, uzvārds
Firm (name)/Name, surname
 
2. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs/personas kods
Taxpayer’s registration number/identity number
 
3. Adrese
Address
 
4. Bankas konta numurs, BIC/SWIFT kods
Account number, BIC/SWIFT code of the bank
 
5. Kontaktinformācija e-pasta adrese, tālrunis
Contact details – e-mail address, phone number
 

II. Maksājumu izmaksātājs/Payer of Income

1. Firma (nosaukums)/Vārds, uzvārds
Firm (name)/Name, surname
 
2. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs/personas kods
Taxpayer’s registration number/identity number
 
3. Adrese
Address
 

III. Ienākumi/Income

Ienākumu izmaksas datums
ate of payment
Ienākumu veids
Type of income
Latvijas Republikā samaksātā nodokļa summa un likme
Amount of tax and rate of tax paid in the Republic of Latvia
Nodokļa summa un likme, kas piemērojama saskaņā ar nodokļu līgumu
Amount of tax and rate under the Tax Agreement
Atmaksājamā nodokļa summa
Amount of tax to be refunded
12345
     
     
   Kopā/Total 

IV. Maksājumu saņēmēja apliecinājums/Statement of Recipient

Maksājumu saņēmējs apliecina, ka:
- ir (ienākumu izmaksas brīdī bija) ________________________ rezidents saskaņā ar nodokļu līgumu;
- ir patiesais labuma guvējs attiecībā uz III daļā minētajiem ienākumiem, kuri nav gūti, izmantojot pastāvīgo pārstāvniecību vai pastāvīgo bāzi Latvijas Republikā
The recipient declares:
- that he/she/it is (at the date of payment was) a resident of ________________________ according to the Tax Agreement;
- that he/she/it is the beneficial owner of the income referred to in Part III was not derived through permanent establishment or fixed base maintained by him/her/it in the Republic of Latvia
___________________________________
parakstīšanas vieta un datums*
place and date
________________________________________________________
maksājumu saņēmēja vai pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts*
name, surname and signature of the recipient or representative
* Nav jāaizpilda, ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
Not completed if signed with a secure electronic signature

V. Otras līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes apliecinājums/
Statement of the Competent Authority of the other Contracting State

Apliecinām, ka I daļā minētā persona ir (ienākumu izmaksas brīdī bija) ________________________ rezidents saskaņā ar nodokļu līgumu un apliecinājums, kuru šajā apliecībā–iesniegumā sniedzis maksājumu saņēmējs vai pārstāvis, ir patiess un atbilst īstenībai saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju
We confirm that the person referred to in Part I is (at the date of payment was) a resident of ________________________ according to the Tax Agreement and that the statement made in this form by the recipient himself or by his/her/its representative is true to the best of our knowledge
___________________________________
parakstīšanas vieta un datums*
place and date
__________________________________________
amats, vārds, uzvārds un paraksts*
position, name, surname and signature
Z. v.
Place for
a seal
* Nav jāaizpilda, ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
Not completed if signed with a secure electronic signature
3. pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.178

(Pielikums MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 650 redakcijā)

Izsniegta saskaņā ar Latvijas Republikas un _______________________ (turpmāk – otra līgumslēdzēja valsts) līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – nodokļu līgums)
Issued pursuant to the Agreement between the Republic of Latvia and _______________________ (hereinafter – other contracting state) for the Avoidance of Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion (hereinafter – Tax Agreement)

Iesniegums par pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanu
Application for Non-registration of Permanent Establishment

I. Informācija par nerezidentu/Information Regarding Non-resident

1. Firma (nosaukums)/Vārds, uzvārds
Firm (name)/Name, surname
 
2. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs/ personas kods
Taxpayer’s registration number/identity number/i>
 

II. Darbības vieta un ienākumi Latvijā/Place of Activity and Income in Latvia

1. Darbības vieta Latvijā (adrese)
Place of activity in Latvia (address)
 
2. Datums, ar kuru tiek uzsākta darbība Latvijā
Date of commencement of activity in Latvia
 
3. Plānotais darbības ilgums Latvijā
Planned period of activity in Latvia
 
4. Plānotais darbības veids Latvijā
Planned type of activity in Latvia
 
5. Līguma numurs un noslēgšanas datums
Date and number of contract
 

III. Nerezidenta apliecinājums/Statement of Non-resident

Nerezidents apliecina, ka:
- ir ________________________ rezidents saskaņā ar nodokļu līgumu;
- atrašanās vai II daļā minēto darbību veikšana Latvijā neveido pastāvīgo pārstāvniecību saskaņā ar nodokļu līgumu
The non-resident declares:
- that he/she/it is a resident of ________________________ according to the Tax Agreement;
- that his/hers/its presence or activity (referred to in Part II) in Latvia does not constitute a permanent establishment in accordance with the Tax Agreement
_______________________________
parakstīšanas vieta un datums*
place and date
______________________________________________
nerezidenta vārds, uzvārds un paraksts*
name, surname and signature of the non-resident
* Nav jāaizpilda, ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
Not completed if signed with a secure electronic signature

IV. Otras līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes apliecinājums/
Statement of the Competent Authority of the other Contracting State

Apliecinām, ka I daļā minētā persona ir ________________________ rezidents saskaņā ar nodokļu līgumu
We confirm that the person referred to in Part I is a resident of ________________________ according to the Tax Agreement
______________________________
parakstīšanas vieta un datums*
place and date
______________________________________
amats, vārds, uzvārds un paraksts*
position, name, surname and signature
Z. v.
Place for
a seal
* Nav jāaizpilda, ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
Not completed if signed with a secure electronic signature

V. Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta apliecinājums/
Statement of the State Revenue Service of the Republic of Latvia

Apstiprinām, ka I daļā minētā persona ir tiesīga izmantot nodokļu līgumā noteiktos nodokļu atvieglojumus attiecībā uz II daļā minētajiem ienākumiem II daļā norādītajā laikposmā
We confirm that the person referred to in Part I is entitled to apply reduction or exemption from Latvian taxes according to the Tax Agreement in respect of income referred to in Part II during the period stated in Part II
______________________________
parakstīšanas vieta un datums*
place and date
______________________________________
amats, vārds, uzvārds un paraksts*
position, name, surname and signature
Z. v.
Place for
a seal
* Nav jāaizpilda, ja parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
Not completed if signed with a secure electronic signature
4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.178

(Pielikums svītrots ar MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 650)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 178Pieņemts: 30.04.2001.Stājas spēkā: 01.06.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 04.05.2001.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
14132
{"selected":{"value":"04.11.2020","content":"<font class='s-1'>04.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.11.2020","iso_value":"2020\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2017","iso_value":"2017\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2017.-03.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2015","iso_value":"2015\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2015.-10.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2007","iso_value":"2007\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2007.-30.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2001","iso_value":"2001\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2001.-09.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.11.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"