Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.537

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā (prot. Nr.34 12 .§)
Kārtība, kādā Kohēzijas fonda vadošā iestāde izvērtē Kohēzijas fonda projekta iesniegumu
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projektu vadības likuma
4.panta ceturtās daļas 5.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Kohēzijas fonda vadošā iestāde (turpmāk — vadošā iestāde) izvērtē no Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēto vides infrastruktūras un trans­porta infrastruktūras projektu, kā arī ar to īstenošanu un vadību saistīto tehniskās palīdzības projektu (turpmāk — projekts) iesniegumus (turpmāk — projekta iesniegums).

2. Starpniekinstitūcija iesniedz saskaņošanai vadošajai iestādei projekta iesniedzēja sagatavoto projekta iesniegumu (pielikums) divos eksemplāros.

3. Vadošā iestāde triju nedēļu laikā izvērtē projekta iesniegumu. Ja vadošajai iestādei par iesniegto projekta iesniegumu ir priekšlikumi vai iebildumi, tā sagatavo atzinumu un nosūta to starpniekinstitūcijai. Starpniekinstitūcijas atkārtoti iesniegto projekta iesniegumu vadošā iestāde izvērtē divu nedēļu laikā.

4. Vadošā iestāde, izskatot projekta iesniegumu, pārbauda tā atbilstību šādām prasībām:

4.1. projekts ir iekļauts Kohēzijas fonda ietvara dokumentā un atbilst tā noteiktajiem kritērijiem;

4.2. ir aizpildītas visas projekta iesnieguma sadaļas un pievienots apliecinājums par sagatavotā projekta iesnieguma kvalitāti;

4.3. ir pievienoti kapitālsabiedrības finanšu pārskati par pēdējiem diviem–trijiem gadiem (atkarībā no kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības ilguma);

4.4. ir pievienots atbalsta saņēmēja finansējuma apliecinājums, ja projekts tiek apstiprināts;

4.5. ir pievienots projekta tehniski ekonomiskais pamatojums;

4.6. ir skaidri noteikti visi projekta finansējuma avoti (Kohēzijas fonda līdzfinansējums, valsts budžeta līdzfinansējums, pašvaldības līdzfinansējums, privātā sektora līdzfinansējums);

4.7. visas summas iesniegumā ir norādītas eiro;

4.8. projekta iesnieguma izstrādē ir izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes oficiālie makroekonomiskie rādītāji;

4.9. projekta iesnieguma 1. un 2.sadaļā sniegta pareiza pamatinformācija par projektu un ar tā īstenošanu saistītajām institūcijām;

4.10. projekta iesnieguma 3.sadaļā ir skaidri noteikti projekta mērķi un sniegta informācija par projekta īstenošanas alternatīvām, pamatojot to noraidīšanu;

4.11. projekta iesnieguma 4.sadaļā sniegts izvērsts projekta raksturojums, un projekta ietvaros piedāvātās aktivitātes atbilst tehniski ekonomiskajā pamatojumā sniegtajai informācijai;

4.12. projekta iesnieguma 5.sadaļā norādītais laika grafiks atbilst līdz šim veiktajiem darbiem un ir reāli izpildāms;

4.13. projekta iesnieguma 6.sadaļā norādītās plānotās izmaksu kategorijas atbilst projektā paredzētajām aktivitātēm, un ir sniegts pamatots paskaidrojums par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu nacionālā finansējuma nodro­šinātājam;

4.14. projekta iesnieguma 7.sadaļā:

4.14.1. ir pamatota izvēlētā Kohēzijas fonda finansējuma likme atbilstoši aprēķinātajiem iekšējās ienesīguma normas un tīro diskontēto ienākumu rādītājiem;

4.14.2. ir sniegts pamatojums par projekta radītajiem ieņēmumiem un detalizēts projekta izmaksu pamatojums, norādot un paskaidrojot izmaksu aprēķināšanas metodi un pieņēmumus;

4.14.3. ir veikta projekta ekonomiskā analīze (projektiem transporta jomā —, izmantojot izmaksu–ieguvumu analīzes metodi, vides projektiem —, izmantojot izdevumu efektivitātes analīzes metodi, izmaksu–ieguvumu analīzes metodi vai citu metodi, pamatojot tās izvēli);

4.14.4. ir noteikti galvenie projekta riski un veikta jutīguma analīze, parādot nozīmīgāko rādītāju ietekmi uz iekšējās ienesīguma normas un tīro diskontēto ienākumu (4.14.1.apakšpunkts) rādītāju izmaiņām;

4.14.5. kapitālsabiedrības finanšu pārskatu un galveno finanšu koeficientu novērtējums apliecina uzņēmuma finansiālo stabilitāti;

4.15. projekta iesnieguma 8.sadaļā sniegtā informācija ir saskaņota ar 6.sadaļā norādīto informāciju;

4.16. projekta iesnieguma 9.sadaļā sniegtie dati ir izteikti mēnešos vai gados, sniedzot atbilstošu pamatojumu, un atbilst projekta iesnieguma citās sadaļās ietvertajai informācijai;

4.17. projekta iesnieguma 10.sadaļā norādītās līgumu ietvaros paredzētās aktivitātes atbilst projekta iesniegumā, kā arī tehniski ekonomiskajā pamatojumā sniegtajai informācijai, un ir sniegta visa atbilstoši projekta specifikai nepieciešamā informācija par Eiropas Savienības vides politikas prasību un procedūru ievērošanu;

4.18. projekta iesnieguma 11.sadaļā precīzi izklāstīts skaidrojums par projekta atbilstību Kopienas finansētiem pasākumiem;

4.19. projekta iesnieguma 12.sadaļā norādītie rādītāji un to skaits atbilst iesnieguma 3. un 4.sadaļā sniegtajai informācijai par projekta ietvaros paredzē­tajām aktivitātēm;

4.20. projekta iesnieguma 13.sadaļā:

4.20.1. informācija par vadību, uzraudzību un kontroli liecina par projekta efektivitāti un atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem budžeta un finanšu, kā arī transporta un vides jomā;

4.20.2. informācija par ieviešanas iestādes institucionālo statusu (ieviešanas iestādes vadības novērtējums, personāla tehniskā un ekonomiskā kapacitāte, projekta ieviešanas risku apzināšana) apliecina ieviešanas iestādes spēju īstenot projektu atbilstoši projektam izvirzītajiem mērķiem, prasībām un termiņiem.

5. Šo noteikumu 4.5., 4.11., 4.14. un 4.17.apakšpunktā minētā pārbaudāmā informācija, kas saistīta ar tehniski ekonomisko pamatojumu, neattiecas uz tehniskās palīdzības projektiem.

6. Vadošā iestāde nodrošina Kohēzijas fonda finansējumu, ievērojot līdzsvaru starp transporta un vides nozarēm.

7. Pamatojoties uz vadošās iestādes un starpniekinstitūcijas saskaņoto projektu iesniegšanas grafiku Eiropas Komisijai, vadošā iestāde kontrolē Kohēzijas fonda finansējuma līdzsvara ievērošanu starp vides infrastruktūras un tehniskās palīdzības projektiem, kā arī transporta infrastruktūras un tehniskās palīdzības projektiem.

8. Vadošā iestāde, izvērtējot projekta iesniegumu, pārbauda attiecīgās nozares finansējumu un salīdzina to ar otras nozares pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu no 2004.gada līdz 2006.gadam.

9. Ja pieejamais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms attiecīgajā nozarē konkrētā projekta finansēšanai ir pietiekams un nepārsniedz līdzsvaru starp nozarēm, vadošā iestāde pārbauda un saskaņo projekta iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 4.punktam.

10. Ja Kohēzijas fonda pieejamais finansējums attiecīgajā nozarē ir jau izlietots vai attiecīgā projekta finansēšana būtiski pārsniedz līdzsvaru attiecībā uz otru nozari, projekta iesniegums netiek saskaņots vai tiek pārcelts uz nākamo Kohēzijas fonda finanšu līdzekļu plānošanas periodu.

11. Ja transporta vai vides nozarē iesniegto projektu iesniegumu kopējais finansējums būtiski atpaliek no pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma attiecīgajā nozarē un līdz ar to nav nodrošināts Kohēzijas fonda finansējuma līdzsvars vides un transporta nozarē, vadošā iestāde nosūta attiecīgajai starpniekinstitūcijai prasību par papildu projektu iesniegumu iesniegšanu.

12. Valsts kase divu nedēļu laikā izvērtē vadošās iestādes iesniegto projekta iesniegumu un sagatavo atzinumu nosūtīšanai vadošajai iestādei. Vadošās iestādes atkārtoti iesniegto projekta iesniegumu Valsts kase izvērtē nedēļas laikā.

13. Valsts kase, izskatot projekta iesniegumu, vērtē tās rīcībā esošo informāciju par nacionālā finansējuma nodrošinātāja kredītvēsturi, kā arī tā finansiālo stāvokli. Ja nacionālo finansējumu plāno nodrošināt kapitālsabiedrība, Valsts kase analizē šādus rādītājus:

13.1. likviditāte;

13.2. rentabilitāte;

13.3. maksātspēja.

14. Ja viens no paredzētajiem finansēšanas avotiem projekta īstenošanai ir aizņēmums, Valsts kase analizē plānotā aizņēmuma pamatotību, nosacījumus un aizņēmuma atmaksāšanas iespēju, izņemot gadījumu, ja aizņēmējs (ieviešanas iestāde) ir pašvaldība.

15. Vadošā iestāde, sagatavojot šo noteikumu 3.punktā minēto atzinumu, ņem vērā Valsts kases sniegto atzinumu.

16. Pēc projekta iesnieguma saskaņošanas vadošajā iestādē ieviešanas iestāde iesniedz starpniekinstitūcijai projekta iesniegumu 13 eksemplāros, no tiem 12 projekta iesnieguma eksemplārus starpniekinstitūcija iesniedz vadošajai iestādei.

17. Ja dokumentus vienlaikus nosūta elektroniski attiecīgā projekta koordinatoram vai izmanto 3,5” 1,44 MB IBM formāta disketes vai ierakstāmo kompaktdisku (CD-R), ieviešanas iestāde var iesniegt starpniekinstitūcijai tikai četrus saskaņotā projekta iesnieguma eksemplārus, no kuriem starpniek­institūcija trīs projekta iesnieguma eksemplārus iesniedz vadošajai iestādei. Ja projekta iesniegumi vadošajai iestādei elektroniski nav iesniegti, starpniekinstitūcija iesniedz tos vadošajai iestādei 12 eksemplāros.

18. Vadošā iestāde nosūta saskaņoto projekta iesniegumu 10 eksemplāros vai atbilstoši šo noteikumu 17.punktam vienā eksemplārā un elektroniski ar pavadvēstuli Eiropas Komisijai. Vienu saskaņoto projekta iesnieguma eksemplāru un pavadvēstules kopiju vadošā iestāde nosūta starpniekinstitūcijai.

19. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no Eiropas Komisijas rakstiski informē maksājumu iestādi un starpniekinstitūciju par projekta iesnieguma saņemšanu Eiropas Komisijā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.537
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Kohēzijas fonda vadošā iestāde izvērtē Kohēzijas fonda projekta iesniegumu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 537Pieņemts: 27.06.2006.Stājas spēkā: 07.07.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 06.07.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
139265
07.07.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)