Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumus Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.530

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā (prot. Nr.34 43.§)
Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 30.06.2008. noteikumu Nr.474 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 4.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. mēslošanas līdzekļa, kuram nav marķējuma “EK mēslošanas līdzeklis”:

1.1.1. identifikācijas, kvalitātes un tirdzniecības prasības;

1.1.2. reģistrācijas nosacījumus un kārtību;

1.1.3. pieļaujamās novirzes no mēslošanas līdzekļu deklarētās kvalitātes;

1.1.4. nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju;

1.1.5. uzraudzības un kontroles kārtību;

1.1.6. kvalitātes atbilstības novērtēšanas kārtību uzraudzības un kontroles nolūkiem;

1.1.7. prasības mēslošanas līdzekļa etiķetei un iepakojumam;

1.2. mēslošanas līdzekļa, kuram ir marķējums “EK mēslošanas līdzeklis”, pamatsastāva norādes uz etiķetes;

1.3. atļaujas saņemšanas kārtību to mēslošanas līdzekļu tirdzniecībai vai ievešanai, kuri nav iekļauti Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu valsts reģistrā (turpmāk – reģistrs) vai kuri neatbilst deklarētajai kvalitātei vai kvalitātes prasībām, vai identifikācijas prasībām.

(Grozīts ar MK 07.04.2009. noteikumiem Nr.311)

1.1 Dzīvnieku izcelsmes organisko mēslošanas līdzekļu aprite un imports no trešajām valstīm notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādātu produktu apritei, kurus nav paredzēts izmantot pārtikā, kā arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (turpmāk – regula Nr. 1069/2009).

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

2. (Svītrots ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474.)

II. Mēslošanas līdzekļa identifikācijas, kvalitātes un tirdzniecības prasības

3. Mēslošanas līdzekļu identifikācijas prasībās noteikti katram mēslošanas līdzekļa veidam raksturīgie rādītāji (1.pielikums):

3.1. oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums;

3.2. ražošanas metode un mēslošanas līdzekļa pamatsastāvdaļas;

3.3. kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (procenti no mēslošanas līdzekļa masas)), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības (izņemot mikrobioloģiskos preparātus);

3.4. mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji.

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

4. Mēslošanas līdzeklis atbilst deklarētajai kvalitātei saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot vērā pieļaujamās negatīvās novirzes (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474)

5. Nav pieļaujamas novirzes no šo noteikumu 1.pielikumā norādītā minimālā un maksimālā augu barības elementu satura, izņemot H sadaļā “Mēslošanas līdzekļi speciālajai izmantošanai” minētos mēslošanas līdzekļus.

6. Ja maksimālais augu barības elementu saturs konkrētajam mēslošanas līdzeklim šo noteikumu 1.pielikumā nav norādīts, augu barības elementu satura palielināšana mēslošanas līdzeklī vairāk par deklarēto saturu nav ierobežota. Ja maksimālais augu barības elementu saturs konkrētajam mēslošanas līdzeklim ir norādīts šo noteikumu 1.pielikumā, augu barības elementu satura palielināšana mēslošanas līdzeklī vairāk par deklarēto saturu nav ierobežota līdz maksimālajam saturam.

(Grozīts ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474)

7. Nevēlamo piemaisījumu koncentrācija mēslošanas līdzeklī nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo koncentrāciju (3.pielikums).

8. Minimālais deklarējamais mikroelementu saturs mēslošanas līdzeklī noteikts 4.pielikumā.

9. Laboratorija, kas atbilstošajā jomā akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vispārīgās prasības" noteiktajiem kritērijiem (turpmāk – akreditēta laboratorija), izsniedz testēšanas pārskatu par:

9.1. mēslošanas līdzekļiem (izņemot mikrobioloģiskos preparātus);

9.2. mikrobioloģiskajiem preparātiem – attiecībā uz nevēlamiem piemaisījumiem.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

10. Akreditēta laboratorija mēslošanas līdzekli testē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Regulā (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem (turpmāk – regula Nr. 2003/2003) noteiktajām metodēm. Ja testēšanas metode nav noteikta regulā Nr. 2003/2003, tad mēslošanas līdzekli var testēt saskaņā ar Zemkopības ministrijas ieteiktajiem piemērojamiem standartiem, kurus valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojs publicē mājaslapā internetā (www.lvs.lv).

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

10.1 Mikrobioloģisko preparātu testēšanas pārskatus par dzīvotspējīgajiem mikroorganismiem izsniedz zinātniska institūcija, kas atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts oficiāli reģistrēta zinātniskā institūcija, kas testē mikrobioloģiskos preparātus.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

11. Mēslošanas līdzekļa testēšanas izdevumus, kas saistīti ar mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļauju saņemšanu, sedz tā ražotājs vai ievedējs.

12. Mēslošanas līdzekļa ražotājs, iepakotājs, ievedējs un tirgotājs vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietā:

12.1. pēc Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk – dienests) pieprasījuma nodrošina pieeju mēslošanas līdzekļu uzskaites dokumentiem un pavaddokumentiem, kā arī sniedz informāciju par mēslošanas līdzekļu apriti;

12.2. nodrošina mēslošanas līdzekļa glabāšanas apstākļus atbilstoši etiķetē, marķējumā vai pavaddokumentā un drošības datu lapā (ja tāda ir) minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474)

III. Mēslošanas līdzekļa reģistrācija

13. Mēslošanas līdzekļus reģistrē un attiecīgo reģistru kārto dienests.

14. Iesniegumu mēslošanas līdzekļa reģistrēšanai iesniedz juridiska vai fiziska persona, kura ražo, iepako vai ieved mēslošanas līdzekli vai gatavo mēslošanas līdzekļu maisījumus (izņemot maisījumus, kas saskaņā ar konkrētu līgumu gatavoti pēc individuāla pasūtījuma gala lietotājam) (turpmāk – persona). Ja mēslošanas līdzekli ir reģistrējis ražotājs, to drīkst brīvi ievest.

15. Mēslošanas līdzekli reģistrē, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

15.1. mēslošanas līdzeklis (izņemot mikrobioloģiskos preparātus) atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajām kvalitātes prasībām;

15.2. līdz 25 kg smagā iepakojumā esoša mēslošanas līdzekļa (izņemot mikrobioloģiskos preparātus) etiķetes vai marķējuma teksta paraugs vai neiepakota mēslošanas līdzekļa un vairāk nekā 25 kg smagā iepakojumā esoša mēslošanas līdzekļa pavaddokumenta teksta paraugs atbilst šo noteikumu 40.punktā minētajām prasībām;

15.3. mikrobioloģiska preparāta etiķete vai marķējuma paraugs atbilst šo noteikumu 40.1 punktā minētajām prasībām;

15.4. amonija nitrāta mēslošanas līdzeklim ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 procentus, ir veikts detonācijas tests saskaņā ar regulā Nr. 2003/2003 noteiktajām metodēm un mēslošanas līdzeklis ir atzīts par sprādziendrošu;

15.5. par netipisku mēslošanas līdzekli, augu augšanas veicinātāju vai mikrobioloģisku preparātu ir saņemts pozitīvs izmēģinājumu rezultāts mēslošanas līdzekļa efektivitātes pārbaudē, ko veikusi zinātniska institūcija, kura atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, vai citas valsts institūcija, kura atrodas A vai B zonā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK, vai trešajās valstīs līdzīga platuma grādos un ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

15.6. netipisks mēslošanas līdzeklis, augu augšanas veicinātājs vai mikrobioloģiskais preparāts devis pozitīvu mēslošanas līdzekļa efektivitātes rezultātu – lauka izmēģinājumā (izņemot dekoratīvos augus), kurā ievērots vienīgās atšķirības princips, divu gadu periodā vai segto platību izmēģinājumā, kurā ievērots vienīgās atšķirības princips, divos ražas ciklos konstatēts vismaz 10 procentu liels ražas pieaugums. Pozitīvu efektivitātes pārbaudes rezultātu apliecinošu pārskatu izsniedz, pamatojoties uz viena kultūrauga izmēģinājuma rezultātiem. Kultūraugu izmēģinājumam piesaka persona.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

16. Lai reģistrētu mēslošanas līdzekli, persona dienestā iesniedz:

16.1. iesniegumu (5.pielikums);

16.2. kompetentās institūcijas izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja mēslošanas līdzekli reģistrē ražotājs, kas mēslošanas līdzekli ražo ārpus Latvijas;

16.3. mēslošanas līdzeklim (izņemot mikrobioloģiskos preparātus) – akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu (iepakotājs iesniedz kopiju), bet Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī ražotam mēslošanas līdzeklim – ražotāja vai akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu (iepakotājs iesniedz kopiju), savukārt par bioloģiski aktīviem savienojumiem augu augšanas veicinātāju sastāvā var iesniegt arī testēšanas pārskatu, kuru izsniedz zinātniska institūcija, kas atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts oficiāli reģistrēta zinātniskā institūcija;

16.4. mikrobioloģiskajiem preparātiem – testēšanas pārskatu;

16.5. pārskata kopiju (uzrādot oriģinālu) vai apstiprinātu kopiju par netipiska mēslošanas līdzekļa, augu augšanas veicinātāja vai mikrobioloģiskā preparāta efektivitātes pārbaudes rezultātiem;

16.6. etiķetes vai marķējuma teksta paraugu vai neiepakota mēslošanas līdzekļa pavaddokumenta teksta paraugu ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar šo noteikumu 40.punktu, mikrobioloģiskam preparātam – saskaņā ar šo noteikumu 40.1 punktu;

16.7. testēšanas pārskata kopiju par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 procentus;

16.8. drošības datu lapu, ja tāda paredzēta Eiropas Savienības normatīvajos aktos par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu;

16.9. plānoto tirdzniecības vietu sarakstu;

16.10. ja persona reģistrē organisku vai organominerālo mēslošanas līdzekli, kas satur dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un atvasinātus produktus, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, – kompetentās institūcijas apliecinājumu (oriģinālu vai kopiju) par to, ka mēslošanas līdzekļa ražotājs (ja mēslošanas līdzeklis ir ražots ārpus Latvijas) ir atzīts atbilstoši regulas Nr. 1069/2009 prasībām;

16.11. ražotāja rakstisku atļauju pārpakot mikrobioloģisko preparātu, ja to plānots darīt.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.05.2012. noteikumiem Nr.338)

17. Lai reģistrētu Latvijā sagatavotos mēslošanas līdzekļu mehāniskos maisījumus, dienestā iesniedz:

17.1. iesniegumu (6.pielikums);

17.2. (svītrots ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474);

17.3. mehāniskā maisījuma ražošanas tehniskā apraksta kopiju;

17.4. testēšanas pārskata kopiju par detonācijas drošību mēslošanas līdzeklim, kurā amonija nitrāta slāpekļa saturs pārsniedz 28 procentus no mēslošanas līdzekļa masas;

17.5. maisījuma gatavotāja izziņu (iepakotājs – kopiju) par to, ka mehāniskais maisījums gatavots no reģistrētiem mēslošanas līdzekļiem vai ir ar marķējumu “EK mēslošanas līdzeklis” un ka tajos esošo nereģistrēto sastāvdaļu (ja tādas ir) daudzums nepārsniedz 0,5 % no kopējās masas;

17.6. etiķetes vai marķējuma teksta paraugu ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar šo noteikumu 40.punktu;

17.7. plānoto tirdzniecības vietu sarakstu;

17.8. (svītrots ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474).

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

18. Persona ir atbildīga par šo noteikumu 3., 16. un 17.punktā minēto datu pareizību.

19. Ja iesniegums nav pilnībā aizpildīts vai nav iesniegti visi šo noteikumu 16. un 17.punktā minētie dokumenti, dienests pieprasa, lai persona 20 darbdienu laikā iesniegtu nepieciešamo informāciju un dokumentus.

20. Ja persona līdz noteiktā termiņa beigām nav novērsusi šo noteikumu 19.punktā minētos trūkumus, dienests iesniegumu noraida.

21. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 16. un 17.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienests izvērtē tos un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

21.1. par mēslošanas līdzekļa reģistrēšanu, ja ir ievēroti šo noteikumu 15.punktā minētie nosacījumi;

21.2. par atteikumu reģistrēt mēslošanas līdzekli, ja nav ievēroti šo noteikumu 15.punktā minētie nosacījumi.

22. Lai pieņemtu lēmumu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju, dienests var pieprasīt personai papildu informāciju, kā arī pieaicināt atbilstošas kvalifikācijas ekspertus.

23. Dienests:

23.1. pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē par to personu;

23.2. ja pieņemts lēmums par mēslošanas līdzekļa reģistrēšanu, 10 darb­dienu laikā izsniedz personai reģistrācijas apliecību, ar kuru apliecina, ka mēslošanas līdzeklis iekļauts reģistrā un darbības ar to tiek veiktas dienesta uzraudzībā un kontrolē;

23.3. veic ierakstu reģistrā, iekļaujot visus iesniegumā minētos datus (5. vai 6.pielikums).

24. Reģistrācijas apliecības īpašnieks ir atbildīgs par mēslošanas līdzekļu atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vielu un produktu apriti, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un tādu pārstrādātu produktu apriti, kurus nav paredzēts izmantot pārtikā, kā arī par atbilstību regulas Nr. 1069/2009 prasībām.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

25. Mēslošanas līdzekļa (izņemot mikrobioloģisko preparātu) reģistrācijas apliecībā (7.pielikums) norāda šādu informāciju:

25.1. mēslošanas līdzekļa nosaukums atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, pamatsastāvs un tirdzniecības nosaukums (ja tāds ir);

25.2. attiecīgais mēslošanas līdzekļa aprites posms (ražošana, iepakošana, ievešana, maisījumu sagatavošana pārdošanai vai tirdzniecība);

25.3. šo noteikumu 1.pielikuma 5.ailē noteiktie deklarējamie dati;

25.4. reģistrācijas apliecības īpašnieks;

25.5. reģistrācijas apliecības numurs, reģistrācijas apliecības izsniedzējs, izsniegšanas datums;

25.6. mēslošanas līdzekļa ražotājs vai maisījuma gatavotājs.

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

25.1 Mikrobioloģiskā preparāta reģistrācijas apliecībā norāda šo noteikumu 7.1 pielikumā minēto informāciju.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

26. Reģistrācijas apliecības īpašnieks ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstiski informē dienestu par izmaiņām, kas radušās reģistrācijai iesniegtajos dokumentos. Ja saskaņā ar saņemto informāciju mēslošanas līdzekļa marķējumā vai etiķetē turpmāk izmantos norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", dienests minēto norādi pievieno informācijai par mēslošanas līdzekli reģistrēto mēslošanas līdzekļu sarakstā.

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

27. Grozījumus reģistrā izdara saskaņā ar dienesta lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz reģistrācijas apliecības īpašnieka iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem. Reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniegumā norāda grozījumu izdarīšanas iemeslus.

28. Pēc grozījumu izdarīšanas reģistrā (ja tiek mainīti reģistrācijas apliecības dati) dienests izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību ar to pašu reģistrācijas numuru un anulē iepriekšējo reģistrācijas apliecību.

29. Dienests divu nedēļu laikā anulē mēslošanas līdzekļa reģistrāciju un reģistrācijas apliecību, ja:

29.1. ir saņemts personas rakstisks iesniegums par mēslošanas līdzekļa reģistrācijas un reģistrācijas apliecības anulēšanu;

29.2. saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu tiek pieņemts lēmums par mēslošanas līdzekļa reģistrācijas un reģistrācijas apliecības anulēšanu;

29.3. persona, reģistrējot mēslošanas līdzekli, ir apzināti sniegusi maldīgu informāciju;

29.4. ir saņemts personas rakstisks paziņojums par konkrēta mēslošanas līdzekļa ražošanas pārtraukšanu.

30. Lēmumu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju un reģistrācijas apliecības anulēšanu dienests publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Anulētie mēslošanas līdzekļu krājumi tirdzniecības tīklā var atrasties trīs gadus pēc lēmuma publicēšanas, ja tie nav bīstami cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

31. Ja mēslošanas līdzekli ir reģistrējis ražotājs, kurš ražo mēslošanas līdzekli ārpus Latvijas, tad persona, kura Latvijā ieved reģistrēto mēslošanas līdzekli, vismaz 15 darbdienas pirms tā ievešanas rakstiski informē dienestu par tirdzniecības vietām.

(MK 30.06.2008. noteikumu Nr.474 redakcijā)

31.1 Mēslošanas līdzekļa etiķetē vai marķējumā un pavaddokumentā lieto norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", ja normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktā kontroles institūcija (turpmāk – kontroles institūcija) ir izsniegusi sertifikātu ar apliecinājumu par mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība".

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

31.2 Sertifikātu ar apliecinājumu par mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība" kontroles institūcija izsniedz saskaņā ar normatīvo aktu par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli. Piecu darbdienu laikā pēc sertifikāta ar apliecinājumu izsniegšanas kontroles institūcija par to paziņo dienestam.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

IV. Uzraudzība un kontrole

32. Lai pārbaudītu mēslošanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām, dienests veic valsts uzraudzības un kontroles pasākumus. Dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu kontroles kārtību ņem mēslošanas līdzekļa kontroles paraugu un iesniedz to akreditētā laboratorijā (lai noteiktu dzīvotspējīgo mikroorganismu skaitu mikrobioloģiskajā preparātā, to iesniedz šo noteikumu 10.1 punktā minētajā zinātniskajā institūcijā).

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

33. Akreditēta laboratorija ar dienestu rakstiski saskaņotā termiņā nodod tam attiecīgā mēslošanas līdzekļa testēšanas pārskatu.

34. Pamatojoties uz akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu, dienests izvērtē mēslošanas līdzekļa (izņemot mikrobioloģisko preparātu) kontroles parauga kvalitātes atbilstību šo noteikumu vai regulas Nr. 2003/2003 prasībām. Ja mēslošanas līdzekļa kvalitāte atbilst šo noteikumu vai regulas Nr. 2003/2003 prasībām, kontroles izdevumus sedz no šiem mērķiem paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 30.06.2008. noteikumu Nr.474 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

34.1 Pamatojoties uz šo noteikumu 10.1 punktā minētās institūcijas izsniegto testēšanas pārskatu par dzīvotspējīgo mikroorganismu skaitu un akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu par nevēlamiem piemaisījumiem, dienests izvērtē mikrobioloģiskā preparāta kontroles parauga kvalitātes atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja mikrobioloģiskā preparāta kvalitāte atbilst šo noteikumu prasībām, kontroles izdevumus sedz no šiem mērķiem paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

35. Ja mēslošanas līdzekļa kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests otru attiecīgā mēslošanas līdzekļa kontroles paraugu nosūta akreditētai laboratorijai, bet mikrobioloģiskā preparāta paraugu dzīvotspējīgo mikroorganismu skaita noteikšanai – zinātniskajai institūcijai. Otrajā kontroles paraugā testē tikai tos mēslošanas līdzekļu kvalitātes rādītājus, kuriem tika konstatēta neatbilstība. Ja arī otrais kontroles paraugs liecina par mēslošanas līdzekļa kvalitātes neatbilstību šo noteikumu prasībām, dienests, pieaicinot personu un atbilstošas kvalifikācijas ekspertus, izvērtē iespēju veikt grozījumus reģistrā vai pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa reģistrācijas un reģistrācijas apliecības anulēšanu.

(Grozīts ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474; MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

36. Ja saskaņā ar atkārtoto testēšanas pārskatu mēslošanas līdzekļa kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām, visu kontroles paraugu testēšanas izdevumus sedz persona, kas attiecīgo mēslošanas līdzekli ražo, iepako, tirgo, ieved pārdošanai vai sagatavo mēslošanas līdzekļu maisījumus.

37. Dienests piecu darbdienu laikā informē personu:

37.1. par lēmumu, kas pieņemts saskaņā šo noteikumu 35.punktu;

37.2. par izdevumiem, kas saistīti ar kontroles paraugu testēšanu, un to samaksas kārtību.

38. Persona var bez atļaujas ievest nereģistrētu mēslošanas līdzekli nekomerciāliem nolūkiem (personīgai lietošanai), ja mēslošanas līdzeklim, kuru persona ieved no trešajām valstīm, nepiemēro ievedmuitu un tā vērtība nepārsniedz summu, kas noteikta normatīvajos aktos par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa.

(MK 07.04.2009. noteikumu Nr.311 redakcijā)

38.1 Ja kontroles institūcija dienestu informē par to, ka mēslošanas līdzeklis neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, dienests:

38.1 1. pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa tirdzniecības apturēšanu līdz nepilnību novēršanai;

38.1 2. svītro norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība" no reģistrēto mēslošanas līdzekļu saraksta.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

V. Prasības mēslošanas līdzekļa etiķetei un iepakojumam

39. Informāciju par mēslošanas līdzekli norāda uz mēslošanas līdzekļa iepakojuma etiķetes vai marķējuma, neiepakotiem mēslošanas līdzekļiem – pavaddokumentā. Ja mēslošanas līdzekļa iepakojums pārsniedz 25 kg, informāciju par mēslošanas līdzekli var norādīt uz mēslošanas līdzekļa iepakojuma etiķetes vai marķējuma, vai pavaddokumentā. Mikrobioloģiskajam preparātam un mēslošanas līdzeklim ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība" vairāk nekā 25 kg smagā iepakojumā informāciju norāda uz etiķetes vai marķējuma.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

40. Informācija, kas saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu obligāti jānorāda uz mēslošanas līdzekļa (izņemot mikrobioloģisko preparātu) iepakojuma etiķetes, marķējuma vai pavad­dokumentos, ir šāda:

40.1. mēslošanas līdzekļa oficiālais nosaukums un tirdzniecības nosau­kums (ja tāds ir);

40.2. pamatsastāvs;

40.3. deklarētie augu barības elementi, to forma un saturs;

40.4. lietošanas joma;

40.5. neto masa;

40.6. mēslošanas līdzekļa ražotājs, ievedējs un iepakotājs;

40.7. specifiskas instrukcijas mēslošanas līdzekļa lietošanai un glabāšanai (ja tādas ir).

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

40.1 Informācija, kas saskaņā ar šo noteikumu 8.1 pielikumu obligāti jānorāda uz mikrobioloģiskā preparāta iepakojuma etiķetes vai marķējuma, ir šāda:

40.1 1. mikrobioloģiskā preparāta oficiālais nosaukums un tirdzniecības nosaukums (ja tāds ir);

40.1 2. dzīvotspējīgo mikroorganismu zinātniskais nosaukums (ģints, suga, kā arī celms, ja tāds ir identificēts) un daudzums;

40.1 3. kultūraugi, kam produkts paredzēts, vai augsne (ja nepieciešams, norādīt tipu);

40.1 4. neto masa;

40.1 5. mikrobioloģiskā preparāta ražotājs un ievedējs;

40.1 6. specifiskās instrukcijas mikrobioloģisko preparātu lietošanai un glabāšanai (ja tādas ir).

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

41. Etiķeti var aizstāt ar marķējumu, kurā norādīta etiķetē minētā informācija. Etiķete vai marķējums atrodas uz iepakojuma labi redzamā vietā un ir skaidri atdalīts no jebkuras citas informācijas. Iepakojumu noslēdz tādā veidā, lai pēc tā atvēršanas būtu redzami bojājumi uz iepakojuma.

42. Informācija etiķetē vai marķējumā ir latviešu valodā, skaidri salasāma. Etiķete vai marķējums ir izturīgs pret ārējās vides ietekmi.

43. Mēslošanas līdzekļa ražotājs, maisījumu gatavotājs, iepakotājs un ievedējs garantē:

43.1. mēslošanas līdzekļa iepakojuma izturību un drošību, lai saglabātu mēslošanas līdzekļa kvalitāti;

43.2. amonija nitrāta mēslošanas līdzekļu ar augstu slāpekļa saturu (vairāk par 28 %), šķidro minerālmēslu un cieto minerālmēslu, kuri satur vienu vai vairākus mikroelementus, piegādi pārdošanai iepakotā veidā.

43.1 Mikrobioloģiskais preparāts apritē drīkst atrasties tikai ražotāja iepakojumā vai, ja dienestā ir iesniegta ražotāja rakstiska atļauja to pārpakot, arī iepakotāja iepakojumā.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

VI. Atļaujas saņemšanas kārtība to mēslošanas līdzekļu pārdošanai vai ievešanai, kuri nav iekļauti reģistrā vai kuri neatbilst deklarētajai kvalitātei vai kvalitātes prasībām, vai identifikācijas prasībām

44. Dienests izsniedz šādas atļaujas (9.pielikums) mēslošanas līdzekļa (izņemot mikrobioloģisko preparātu) pārdošanai vai ievešanai:

44.1. atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei;

44.2. atļauja tāda mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai vai ievešanai, kas nav minēts šo noteikumu 1.pielikumā;

44.3. atļauja nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem;

44.4. atļauja mēslošanas līdzekļa ievešanai testēšanai un reģistrācijai;

44.5. atļauja testēšanai un reģistrācijai ievestā mēslošanas līdzekļa attiecīgās partijas tirdzniecībai;

44.6. atļauja reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajām kvalitātes prasībām.

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

45. Lai saņemtu atļauju, dienestā iesniedz iesniegumu (10.pielikums) un atbilstošus dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 47. vai 49., vai 51., vai 53., vai 55., vai 57.punktā minētajām prasībām.

46. Ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei, atļauju reģistrēta mēslošanas līdzekļa tirdzniecībai izsniedz ar nosacījumu, ka netiek pārsniegta nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamā koncentrācija.

47. Lai saņemtu šo noteikumu 46.punktā minēto atļauju, persona dienestā iesniedz:

47.1. attiecīgi etiķetes vai marķējuma teksta paraugu (ja mēslošanas līdzeklis ir iepakojumā līdz 25 kg) vai pavaddokumenta paraugu (ja mēslošanas līdzeklis nav iepakots vai ir iepakojumā, kas pārsniedz 25 kg), kurā norādīti mēslošanas līdzekļa faktiskie kvalitātes rādītāji;

47.2. informāciju par mēslošanas līdzekļa partijas numuru un daudzumu.

(MK 30.06.2008. noteikumu Nr.474 redakcijā)

48. Atļauju tāda mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kas nav minēts šo noteikumu 1.pielikumā, izsniedz, ja mēslošanas līdzeklis neatbilst šo noteikumu prasībām, bet nav bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

49. Lai saņemtu šo noteikumu 48.punktā minēto atļauju, mēslošanas līdzekļa ražotājs vai ievedējs dienestā iesniedz:

49.1. ražotāja izsniegtu testēšanas pārskatu (ja mēslošanas līdzeklis ražots Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī) vai akreditētas laboratorijas testēšanas pārskatu, kurā norādīts nevēlamo piemaisījumu saturs saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu;

49.2. testēšanas pārskata kopiju par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 %;

49.3. (svītrots ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474);

49.4. etiķetes vai marķējuma teksta paraugu ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar šo noteikumu 40.punktu;

49.5. tirdzniecības vietu sarakstu.

50. Atļauju nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem izsniedz, ja mēslošanas līdzeklis nav reģistrēts un nav bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

51. Lai saņemtu šo noteikumu 50.punktā minēto atļauju, mēslošanas līdzekļa ražotājs vai ievedējs dienestā iesniedz:

51.1. ražotāja izsniegtu testēšanas pārskatu (ja mēslošanas līdzeklis ražots Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī) vai akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu, kurā norādīts nevēlamo piemaisījumu saturs saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu;

51.2. testēšanas pārskatu par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 % (kopiju);

51.3. (svītrots ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474);

51.4. informāciju par izmēģinājumu un pētījumu vietu, laiku, veicēju, mēslošanas līdzekļa daudzumu, izmēģinājumu un pētījumu mērķi.

52. Atļauju mēslošanas līdzekļa ievešanai testēšanai un reģistrācijai izsniedz, ja mēslošanas līdzeklis ir minēts šo noteikumu 1.pielikumā, bet nav reģistrēts.

53. Lai saņemtu šo noteikumu 52.punktā minēto atļauju, mēslošanas līdzekļa ražotājs vai ievedējs iesniedz dienestā:

53.1. ražotāja izsniegtu testēšanas pārskatu vai tā kopiju;

53.2. detonācijas testu vai tā kopiju amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 %;

53.3. informāciju par ievestā mēslošanas līdzekļa uzglabāšanas vietu līdz tā testēšanas un reģistrācijas pabeigšanai, norādot faktisko adresi;

53.4. informāciju par mēslošanas līdzekļa daudzumu.

(MK 30.06.2008. noteikumu Nr.474 redakcijā)

54. Atļauju testēšanai un reģistrācijai ievestā mēslošanas līdzekļa attiecīgās partijas tirdzniecībai izsniedz, ja akreditētas laboratorijas testēšanas rezultāti uzrāda mēslošanas līdzekļa neatbilstību 1.pielikumā noteiktajām kvalitātes prasībām, bet bīstamo piemaisījumu daudzums nepārsniedz nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.

55. Lai saņemtu šo noteikumu 54.punktā minēto atļauju, mēslošanas līdzekļa ražotājs vai ievedējs iesniedz dienestā:

55.1. (svītrots ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474);

55.2. akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu, kurā norādīts nevēlamo piemaisījumu saturs saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu;

55.3. ievestā mēslošanas līdzekļa partijas numuru un daudzumu;

55.4. etiķetes vai marķējuma teksta paraugu ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar šo noteikumu 40.punktu;

55.5. tirdzniecības vietu sarakstu.

56. Atļauju reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajām kvalitātes prasībām, izsniedz, ja mēslošanas līdzeklis nav bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

57. Lai saņemtu šo noteikumu 56.punktā minēto atļauju, mēslošanas līdzekļa ražotājs vai ievedējs iesniedz dienestā:

57.1. (svītrots ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474);

57.2. akreditētas laboratorijas testēšanas pārskatu, kurā norādīts nevēlamo piemaisījumu saturs saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu;

57.3. testēšanas pārskatu par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 % (kopiju);

57.4. mēslošanas līdzekļa partijas numuru un daudzumu;

57.5. etiķetes vai marķējuma teksta paraugu ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar šo noteikumu 40.punktu;

57.6. tirdzniecības vietu sarakstu.

58. Dienests 15 darbdienu laikā pēc visu šo noteikumu 47. vai 49., vai 51., vai 53., vai 55., vai 57.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par attiecīgās atļaujas izsniegšanu. Atļaujas derīguma termiņš ir 18 mēneši. Šo noteikumu 52.punktā minētās atļaujas derīguma termiņš ir trīs mēneši.

(Grozīts ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474)

59. Atļaujas īpašnieks ir atbildīgs par mēslošanas līdzekļa atbilstību atļaujā deklarētajiem kvalitātes rādītājiem.

VII. Noslēguma jautājumi

60. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumus Nr.247 “Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 97.nr.; 2003, 66., 172.nr.; 2004, 69.nr.).

60.1 Persona, kurai mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.247 “Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” izsniegta līdz 2006.gada 30.jūnijam, reģistrācijas apliecības atjaunošanai iesniedz dienestā iesniegumu par reģistrācijas apliecības atjaunošanu un minētās reģistrācijas apliecības oriģinālu. Dienests 20 darbdienu laikā izsniedz personai jaunu reģistrācijas apliecību.

(MK 30.06.2008. noteikumu Nr.474 redakcijā)

60.2 Personas, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrējušas organisku vai organominerālu mēslošanas līdzekli, kas satur dzīvnieku izcelsmes materiālu, līdz 2008.gada 31.decembrim iesniedz dienestā apliecinājumu, ka mēslošanas līdzekļa ražotājs ir atzīts atbilstoši regulas Nr. 1774/2002 prasībām, vai tā kopiju.

(MK 30.06.2008. noteikumu Nr.474 redakcijā)

61. Mēslošanas līdzekļus, kuri ir ievesti Latvijā līdz 2003.gada 1.janvārim un kuri nav reģistrēti, bet nav bīstami cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi, atļauts tirgot līdz 2007.gada 1.jūnijam. Līdz 2006.gada 1.augustam mēslošanas līdzekļu krājumi jādeklarē dienestā. Ja noteiktajā laikposmā mēslošanas līdzekļi nav iztirgoti vai citādi izlietoti, tie jāreģistrē dienestā.

62. Ja persona līdz 2004.gada 1.maijam ir reģistrējusi amonija nitrāta mēslošanas līdzekli ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 %, tā līdz 2007.gada 1.februārim iesniedz dienestā amonija nitrāta mēslošanas līdzekļu detonācijas testa rezultātus.

63. Līdz 2008.gada 1.jūlijam atļauts reģistrēt amonija nitrāta mēslošanas līdzekļus ar slāpekļa saturu virs 28 % arī tādā gadījumā, ja tam ir veikts detonācijas tests saskaņā mēslošanas līdzekļa ražotājvalsts nacionālajiem (valsts) standartiem un mēslošanas līdzeklis ir atzīts par sprādziendrošu.

64. Šo noteikumu 8.pielikuma 5.punkta prasības attiecībā uz norādi “EK mēslošanas līdzeklis” stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

64.1 Mēslošanas līdzekli, kas līdz 2011.gada 31.decembrim reģistrēts kā organiskais un organominerālais mēslošanas līdzeklis un kas neatbilst šo noteikumu 1.pielikuma G sadaļas identifikācijas un kvalitātes prasībām, bet atbilst šo noteikumu 1.pielikuma J sadaļas netipiska mēslošanas līdzekļa vai augu augšanas veicinātāja identifikācijas un kvalitātes prasībām, pārreģistrē J identifikācijas grupā, ja tā ražotājs vai ievedējs līdz 2015.gada 1.janvārim ir iesniedzis dienestā zinātniskās institūcijas izsniegtu pārskatu par attiecīgā līdzekļa efektivitātes izmēģinājumu pārbaudes rezultātiem un tie saskaņā ar šo noteikumu 15.6.apakšpunktā minētajām prasībām ir pozitīvi. Ja efektivitātes izmēģinājumu pārskats netiek iesniegts dienestā līdz 2015.gada 1.janvārim vai efektivitātes izmēģinājumu pārbaudes rezultāti nav pozitīvi, dienests pēc 2015.gada 1.janvāra mēslošanas līdzekļa reģistrāciju anulē.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

64.2 Līdz 2015.gada 1.janvārim dienests veic mikrobioloģiskā preparāta, netipiska mēslošanas līdzekļa vai augu augšanas veicinātāja pagaidu reģistrāciju, reģistrā norādot "pagaidu reģistrācija līdz 2015.gada 1.janvārim". Ja persona iesniedz dokumentus par mikrobioloģiskā preparāta, netipiska mēslošanas līdzekļa vai augu augšanas veicinātāja efektivitātes pārbaudes rezultātiem, kas atbilst šo noteikumu prasībām, dienests šo norādi svītro. Ja dienests līdz 2015.gada 1.janvārim nesaņem efektivitātes izmēģinājumu pārskatu vai pārskatā minētie pārbaudes rezultāti neatbilst šo noteikumu 15.6.apakšpunktā minētajām prasībām, pagaidu reģistrāciju anulē.

(MK 15.05.2012. noteikumu Nr.338 redakcijā)

64.3 Līdz 2012.gada 1.martam mikrobioloģisko preparātu atļauts tirgot bez tā reģistrācijas vai pagaidu reģistrācijas.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

65. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530
Mēslošanas līdzekļu identifikācijas prasības

(Pielikums grozīts ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474; MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

A. Vienkāršie (galvenos augu barības elementus saturošie) minerālmēsli

1. Slāpekļa minerālmēsli

Nr.
p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1.

Amonija nitrāts (salpetris)

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa ir amonija nitrāts, var saturēt piedevas - malto kaļķakmeni, malto dolomītu, kalcija sulfātu, magnija sulfātu, kizerītu

20 % kopējais slāpeklis (N)

Nitrātu un amonija slāpeklis veido katrs apmēram pusi no kopējā slāpekļa

Amonija nitrāts var saturēt piedevas: kalcija karbonātu (kaļķakmeni) vai magnija un kalcija karbonātu (dolomītu)

Specifiskās prasības

Ja minerālmēsli satur vairāk par 28 % N, tiem jāatbilst šādām papildu prasībām (% no masas):

a) tie nedrīkst saturēt neorganiskas piedevas vai citas inertas vielas (izņemot iepriekš minētās), kuras var palielināt to sakaršanu vai sprādzien­bīstamību, kā arī tie nedrīkst saturēt smagos metālus, un jebkurš ražošanas procesā radies to daudzums nedrīkst palielināt produkta sakaršanu vai sprādzienbīstamību;

b) minerālmēsliem, kuri vispirms bijuši pakļauti diviem termiskiem cikliem 25-50oC temperatūrā, naftas produktu piesaistes spēja nepārsniedz 4 % no to masas;

c) viegli uzliesmojošās sastāvdaļas, izteiktas oglekļa veidā, nepārsniedz (masas procentos):

0,2 % - minerālmēsliem, kuri satur ne mazāk kā 31,5 % slāpekļa,

0,4 % - minerālmēsliem, kuri satur 28-31,4 % slāpekļa;

d) amonija nitrāta šķīduma (10 g amonija nitrāta izšķīdināti 100 ml ūdens) pH ir ne mazāks par 4,5;

e) ne vairāk par 5 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 1mm un ne vairāk kā 3 % - caur sietu ar acu izmēru 0,5 mm;

f) hlora saturs nepārsniedz 0,02 % no amonija nitrāta masas;

g) vara saturs (noteikts hlorūdeņražskābē, kuras blīvums 20oC temperatūrā - 1,18 g/ml) nepārsniedz 10 mg/kg

Kopējais slāpeklis (N)

Nitrātu slāpeklis (N - NO3)

Amonija slāpeklis (N - NH4)

2.

Kalcija nitrāts

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - kalcija nitrāts un amonija nitrāts

15 % kopējais slāpeklis (N)

Slāpeklis ir nitrātu (N - NO3) un amonija slāpekļa (N - NH4) formā

Maksimālais amonija slāpekļa saturs - 1,5 % N

Kopējais slāpeklis (N)

Papildu detaļas (ja nepieciešams): nitrātu slāpeklis (N - NO3) un amonija slāpeklis (N - NH4)

Kalcijs (Ca)

3.

Kalcija-magnija nitrāts

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - kalcija nitrāts un magnija nitrāts

13 % nitrātu slāpeklis (N)

3,0 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Nitrātu slāpeklis (N - NO3)

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

4.

Magnija nitrāts

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - magnija nitrāts

10 % nitrātu slāpeklis (N)

8,4 % ūdenī šķīstošais Mg

Ja Mg ir kristālu formā, papildina ar piezīmi: “kristāliskā formā”

Nitrātu slāpeklis (N - NO3)

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

5.

Nātrija nitrāts

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - nātrija nitrāts

15 % nitrātu slāpeklis (N)

Nitrātu slāpeklis (N - NO3)

6.

Čīles salpetris

Ražots no tīrradņa Čīles salpetra, pamatsastāvdaļa - nātrija nitrāts

15 % nitrātu slāpeklis (N)

Nitrātu slāpeklis (N - NO3)

7.

Kalcija ciānamīds

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļas - kalcija ciānamīds, kalcija oksīds,

nelielos daudzumos var saturēt amonija sāļus un urīnvielu

18 % kopējais slāpeklis (N)

Vismaz 75 % no deklarētā slāpekļa ir ciānamīda formā

Kopējais slāpeklis (N)

8.

Slāpekļa kalcija ciānamīds

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļas - kalcija ciānamīds, kalcija oksīds, nelielā daudzumā var saturēt amonija sāļus un urīnvielu, kas papildināta ar nitrātu slāpekli

18 % kopējais slāpeklis (N)

Vismaz 75 % no deklarētā slāpekļa ir ciānamīda formā

Nitrātu slāpekļa minimālais saturs - 1 % N

Nitrātu slāpekļa maksimālais saturs - 3 % N

Kopējais slāpeklis (N)

Nitrātu slāpeklis (N - NO3)

9.

Amonija sulfāts

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - amonija sulfāts

20 % amonija slāpeklis (N)

Amonija slāpeklis (N - NH4)

10.

Kalcija-amonija nitrāts

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - amonija nitrāts, papildvielas - kalcija karbonāts (maltais kaļķakmens) un/vai magnija karbonāts un kalcija karbonāts (maltais dolomīts)

20 % kopējais slāpeklis (N)

Nitrātu slāpeklis un amonija slāpeklis veido katrs apmēram pusi no kopējā slāpekļa. Apzīmējums “kalcija amonija nitrāts” paredzēts vienīgi minerālmēsliem, kuri papildus amonija nitrātam satur tikai kalcija karbonātu (kaļķakmeni) un/vai magnija karbonātu un kalcija karbonātu (dolomītu)

Šo karbonātu minimālais saturs ir 20 %

Karbonātu tīrības pakāpe nav zemāka par 90 %

Kopējais slāpeklis (N)

Nitrātu slāpeklis (N - NO3)

Amonija slāpeklis (N - NH4).

Papildus var deklarēt:

kopējais kalcijs (Ca)

kopējais magnijs (Mg), ja mēslošanas līdzeklis satur magnija karbonātu

11.

Amonija sulfāts-nitrāts

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - amonija nitrāts un amonija sulfāts

25 % kopējais slāpeklis (N)

Slāpeklis izteikts kā amonija un nitrātu slāpeklis

Minimālais nitrātu slāpekļa saturs - 5 %

Kopējais slāpeklis (N)

Nitrātu slāpeklis (N - NO3)

Amonija slāpeklis (N - NH4).

Papildus var deklarēt:

sērs (S)

12.

Amonija-magnija sulfāts-nitrāts

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļas - amonija nitrāts, amonija sulfāts un magnija sulfāts

19 % kopējais slāpeklis (N)

Slāpeklis ir amonija un nitrātu formā

Minimālais nitrātu slāpekļa saturs - 6 %

3,0 % ūdenī šķīstošais Mg

Kopējais slāpeklis (N)

Nitrātu slāpeklis (N - NO3)

Amonija slāpeklis (N - NH4)

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Papildus var deklarēt:

sērs (S)

13.

Magnija-amonija nitrāts

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļas - amonija nitrāts un magnija kompleksie sāļi (magnija karbonāts un/vai magnija sulfāts)

19 % kopējais slāpeklis (N)

Slāpeklis ir amonija (N - NH4) un nitrātu (N - NO3) formā

Minimālais nitrātu slāpekļa saturs - 6 %

3,0 % kopējais magnijs (Mg)

Kopējais slāpeklis (N)

Nitrātu slāpeklis (N - NO3)

Amonija slāpeklis (N - NH4)

Kopējais magnijs (Mg) un iespējams ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

14.

Urīnviela (karbamīds)

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - karbamīds

44 % kopējais slāpeklis (N)

Slāpeklis ir amīdu (N - NH2) formā (ieskaitot biuretu)

Maksimālais biureta saturs - 1,2 % (lietošanai cietā veidā)

Maksimālais biureta saturs - 0,5 % (augu apsmidzināšanai)

Kopējais slāpeklis, izteikts amīdu slāpekļa (N - NH2) formā

15.

Krotonilidendiurīnviela

Iegūts ķīmiski, urīnvielai reaģējot ar krotonaldehīdu, monomērs komplekss

28 % kopējais slāpeklis (N)

Vismaz 25 % N ir krotonilidendiurīnvielas sastāvā

Maksimālais amīdu slāpekļa saturs - 3 %

Kopējais slāpeklis (N)

Amīdu slāpeklis (N - NH2), ja tas ir 1 % vai vairāk no masas

Slāpeklis krotonilidendiurīnvielas sastāvā

16.

Izobutilēndiurīnviela

Iegūta ķīmiski, urīnvielai reaģējot ar izobutilēnaldehīdu, monomērs komplekss

28 % kopējais slāpeklis (N)

Vismaz 25 % N ir izobutilēndiurīnvielas sastāvā

Maksimālais amīdu slāpekļa saturs - 3 %

Kopējais slāpeklis (N)

Amīdu slāpeklis (N - NH2), ja tas ir 1 % vai vairāk no masas

Slāpeklis izobutilēndiurīnvielas sastāvā

17.

Urīnvielas formaldehīds

Iegūts, urīnvielai reaģējot ar formaldehīdu, tā pamatsastāvdaļa ir urīnvielas formaldehīda molekulas, polimērs komplekss

36 % kopējais slāpeklis (N)

Vismaz 3/5 deklarētā kopējā slāpekļa šķīst karstā ūdenī

Vismaz 31 % slāpekļa ir urīnvielas formaldehīda sastāvā

Maksimālais amīdu slāpekļa saturs - 5 %

Kopējais slāpeklis (N)

Amīdu slāpeklis (N - NH2), ja tas ir 1 % un vairāk no masas

Slāpeklis urīnvielas formaldehīda sastāvā, aukstā ūdenī šķīstošais

Var deklarēt: Urīnvielas formaldehīda slāpeklis, tikai karstā ūdenī šķīstošais

18.

Slāpekļa minerālmēsli, kas satur krotonilidendiurīnvielu

Iegūts ķīmiski, satur krotonilidendiurīnvielu un vienkāršos slāpekļa minerālmēslus, izņemot kalcija ciānamīdu, slāpekļa-kalcija ciānamīdu, amonija nitrātu un kalcija-amonija nitrātu

18 % kopējais slāpeklis (N)

Vismaz 3 % slāpekļa ir amonija un/vai nitrātu un/vai amīdu formā

Vismaz 1/3 deklarētā kopējā slāpekļa ir krotonilidendiurīnvielas slāpeklis

Maksimālais biureta saturs: (amīdu N + krotonilidendiurīnvielas N) x 0,026

Kopējais slāpeklis

Katra forma kuras saturs, vismaz 1 %:

nitrātu slāpeklis (N - NO3)

amonija slāpeklis (N - NH4)

amīdu slāpeklis (N-NH2)

slāpeklis krotonilidendiurīnvielas sastāvā

19.

Slāpekļa minerālmēsli, kas satur izobutilēndiurīnvielu

Iegūts ķīmiski, satur izobutilēndiurīnvielu un vienkāršos slāpekļa minerālmēslus, izņemot kalcija ciānamīdu, slāpekļa-kalcija ciānamīdu, amonija nitrātu un kalcija-amonija nitrātu

18 % kopējais slāpeklis (N)

Vismaz 3 % slāpekļa ir amonija un/vai nitrātu un/vai amīdu formā

Vismaz 1/3 no deklarētā kopējā slāpekļa ir izobutilēndiurīnvielas slāpeklis

Maksimālais biureta saturs: (amīdu N + izobutilēndiurīnvielas N) x 0,026

Kopējais slāpeklis (N)

Katras formas saturs, vismaz 1 %:

nitrātu slāpeklis (N - NO3)

amonija slāpeklis (N - NH4)

amīdu slāpeklis (N - NH2)

slāpeklis izobutilēndiurīnvielas sastāvā

20.

Slāpekļa minerālmēsli, kas satur urīnvielas formaldehīdu

Iegūts ķīmiski, satur urīnvielas formaldehīdu un vienkāršos slāpekļa minerālmēslus, izņemot kalcija ciānamīdu, slāpekļa-kalcija ciānamīdu, amonija nitrātu un kalcija-amonija nitrātu

18 % kopējais slāpeklis (N)

Vismaz 3 % slāpekļa ir amonija un/vai nitrātu un/vai amīdu formā

Vismaz 1/3 deklarētā kopējā slāpekļa ir urīnvielas formaldehīda sastāvā, no kura vismaz 3/5 šķīst karstā ūdenī

Maksimālais biureta saturs: (amīdu N + urīnvielas formaldehīda N) x 0,026

Kopējais slāpeklis (N)

Katras formas daudzums vismaz 1 %:

nitrātu slāpeklis (N - NO3),

amonija slāpeklis (N - NH4),

amīdu slāpeklis (N - NH2),

slāpeklis urīnvielas formaldehīda sastāvā,

aukstā ūdenī šķīstošais slāpeklis urīnvielas formaldehīda sastāvā,

Var deklarēt: tikai karstā ūdenī šķīstošais slāpeklis urīnvielas formaldehīda sastāvā

21.

Amonija sulfāts ar nitrifikācijas inhibitoru (diciāndiamīdu)

Iegūts ķīmiski, satur amonija sulfātu un diciāndiamīdu

20 % kopējais slāpeklis (N)

Minimālais amonija slāpekļa saturs - 18 %

Minimālais slāpekļa saturs diciāndiamīda sastāvā - 1,5 %

Kopējais slāpeklis (N)

Amonija slāpeklis (N - NH4)

Slāpeklis diciāndiamīda sastāvā

Tehniskā informācija par lietošanas laiku un devu

22.

Amonija sulfāta nitrāts ar nitrifikācijas inhibitoru (diciāndiamīdu)

Iegūts ķīmiski, satur amonija sulfonitrātu un diciāndiamīdu

24 % kopējais slāpeklis (N)

Minimālais nitrātu slāpekļa saturs - 3 %

Minimālais slāpekļa saturs diciāndiamīda sastāvā - 1,5 %

Kopējais slāpeklis (N)

Nitrātu slāpeklis (N - NO3)

Amonija slāpeklis (N - NH4)

Slāpeklis diciāndiamīda sastāvā

Tehniskā informācija par lietošanas laiku un devu

23.

Urīnvielas-amonija sulfāts

Iegūts ķīmiski no urīnvielas un amonija sulfāta

30 % kopējais slāpeklis (N)

Slāpeklis ir amonija un amīdu formā

Minimālais amonija slāpekļa saturs - 4 %

Minimālais sēra saturs - 4,8 %

Maksimālais biureta saturs - 0,9 %

Kopējais slāpeklis (N)

Amonija slāpeklis (N - NH4)

Amīdu slāpeklis (N - NH2)

Ūdenī šķīstošais sērs (S)

24.

1.-23.punktā minētie slāpekļa minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

1.-23.punktā minēto slāpekļa minerālmēslu ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.-23.punktā minētajiem slāpekļa minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un/vai sekundārajiem barības elementiem

1.-23.punktā minēto slāpekļa minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši 8.pielikumam

2. Fosfora minerālmēsli

Granulētajiem minerālmēsliem granulometrisko sastāvu nosaka ar attiecīgu analītisko metodi

Nr.
p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1.

Vienkāršais superfosfāts

Iegūts, apstrādājot sasmalcinātus fosforītus vai apatītus ar sērskābi, tā pamatsastāvdaļas ir kalcija dihidrogēnfosfāts un kalcija sulfāts

16 % neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

Vismaz 93 % deklarētā P2O5 daudzuma ir ūdenī šķīstošā veidā

Neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

Ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

2.

Koncentrētais superfosfāts

Iegūts, apstrādājot sasmalcinātus fosforītus vai apatītus ar sērskābi un fosforskābi, tā pamatsastāvdaļas ir kalcija dihidrogēnfosfāts un kalcija sulfāts

25 % neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

Vismaz 93 % deklarētā P2O5 daudzuma ir ūdenī šķīstošā veidā

Neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

Ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

3.

Divkāršais superfosfāts

Iegūts, apstrādājot sasmalcinātus fosforītus vai apatītus ar fosforskābi, tā pamatsastāvdaļa - kalcija dihidrogēnfosfāts

38 % neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

Ne mazāk kā 93 % deklarētā fosfora daudzuma ir ūdenī šķīstošā veidā

Neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

Ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

4.

Superfoss

Iegūts, apstrādājot sasmalcinātu fosforītu ar sērskābi vai fosforskābi, tā pamatsastāvdaļas - kalcija dihidrogēnfosfāts, kalcija fosfāts un kalcija sulfāts

20 % minerālskābēs šķīstošais fosfors (P2O5)

Vismaz 40 % deklarētā P2O5 daudzuma ir ūdenī šķīstošā veidā

Daļiņu lielums:

vismaz 90 % iziet cauri sietam ar acu izmēru 0,160 mm

vismaz 98 % iziet cauri sietam ar acu izmēru 0,630 mm

Kopējais (minerālskābēs šķīstošais) fosfors (P2O5)

Ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

5.

Precipitāts

Iegūts, izgulsnējot fosforskābi no fosforu saturošiem iežiem vai kauliem, tā pamatsastāvdaļa - kalcija hidrogēnfosfāts

38 % bāziskā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

Daļiņu lielums:

vismaz 90 % iziet cauri sietam ar acu izmēru 0,160 mm

vismaz 98 % iziet cauri sietam ar acu izmēru 0,630 mm

Bāziskā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

6.

Kalcija termofosfāts

Iegūts, paaugstinātā temperatūrā apstrādājot maltus fosforītus ar bāziskiem šķīdumiem un silīcijskābi, tā pamatsastāvdaļas - bāziskais kalcija fosfāts un kalcija silikāts

25 % bāziskā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

Daļiņu lielums:

vismaz 75 % iziet cauri sietam ar acu izmēru 0,160 mm

vismaz 96 % iziet cauri sietam ar acu izmēru 0,630 mm

Bāziskā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

7.

Alumīnija-kalcija fosfāts

Iegūts, termiski apstrādājot un samaļot fosforītus un/vai apatītus (amorfā formā) Pamatsastāvdaļa - alumīnija un kalcija fosfāti

30 % minerālskābēs šķīstošais fosfors (P2O5)

Vismaz 75 % deklarētā P2O5 daudzuma ir bāziskā amonija citrātā šķīstošais (pēc “Džūlija”)

Daļiņu lielums:

vismaz 90 % iziet cauri sietam ar acu izmēru 0,160 mm

vismaz 98 % iziet cauri sietam ar acu izmēru 0,630 mm

Kopējais (minerālskābēs šķīstošais) fosfors (P2O5)

Bāziskā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

8.

Fosforītmilti

Iegūti, samaļot fosforītus, to pamatsastāvdaļas - kalcija fosfāts un kalcija karbonāts

25 % minerālskābēs šķīstošais fosfors(P2O5)

Vismaz 55 % deklarētā P2O5 daudzuma ir divprocentīgā skudrskābē šķīstošais fosfors (P2O5)

Daļiņu lielums:

vismaz 90 % iziet cauri sietam ar acu izmēru 0,063 mm

vismaz 99 % iziet cauri sietam ar acu izmēru 0,125 mm

Kopējais (minerālskābēs šķīstošais) fosfors (P2O5)

Divprocentīgā skudrskābē šķīstošais fosfors (P2O5)

Var deklarēt: materiāls, kas iziet cauri sietam ar acu izmēru 0,063 mm

9.

Fosforu saturoši izdedži (Tomasmilti)

Iegūti dzelzs kausēšanas procesā, to pamatsastāv - daļas - kalcija silikāti - fosfāti

12 % minerālskābēs šķīstošais fosfors (P2O5) Vismaz 75 % deklarētā P2O5 daudzuma ir divprocentīgā citronskābē šķīstošais fosfors (P2O5)

vai

10 % divprocentīgā citronskābē šķīstošais fosfors (P2O5)

Daļiņu lielums:

vismaz 75 % iziet cauri sietam ar acu izmēru

0,160 mm

vismaz 96 % iziet cauri sietam ar acu izmēru

0,630 mm

Kopējais (minerālskābēs šķīstošais) fosfors (P2O5) un divprocentīgā citronskābē šķīstošais fosfors (P2O5)

vai

divprocentīgā citronskābē šķīstošais fosfors (P2O5)

10.

1.-9.punktā minētie fosfora minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

1.-9.punktā minēto fosfora minerālmēslu ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.-9.punktā minētajiem fosfora minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un/vai sekundārajiem barības elementiem

1.-9.punktā minēto fosfora minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši 4.pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši 8.pielikumam

3. Kālija minerālmēsli

Nr.
p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1.

Kainīts

Iegūts, samaļot dabīgos kālija sāļus, pamatsastāvdaļas - kālija hlorīds un magnija sulfāts

10 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

3,0 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

2.

Bagātināta kālija sāls

Iegūts, samaļot dabīgos kālija sāļus un bagātinot tos ar kālija hlorīdu, mehāniski sajaucot

18 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Var būt norāde par ūdenī šķīstošā magnija (Mg) saturu, ja tas ir augstāks par 3,0 %

3.

Kālija hlorīds

Iegūts, samaļot dabīgos kālija sāļus, pamatsastāvdaļa - kālija hlorīds

37 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

4.

Magniju saturošs kālija hlorīds

Iegūts, samaļot dabīgos kālija sāļus un pievienojot magnija sāļus, pamatsastāvdaļas - kālija hlorīds un magnija sāļi

37 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

3,0 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

5.

Kālija sulfāts

Iegūts ķīmiski no kālija sāļiem, tā pamatsastāvdaļa - kālija sulfāts

47 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Maksimālais hlora (Cl) saturs - 3 %

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Norāde par hlora (Cl) saturu nav nepieciešama, ja tas ir zemāks par 3 %

6.

Kālija magnēzijs

Iegūts ķīmiski no kālija sāļiem, pievienojot magnija sāļus,

pamatsastāvdaļas - kālija sulfāts un magnija sulfāts

22 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

4,8 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Maksimālais hlora (Cl) saturs - 3 %

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Norāde par hlora (Cl) saturu nav nepieciešama, ja tas ir zemāks par 3 %

7.

Kizerīts ar kālija sulfātu

Iegūts, samaļot kizerītu, pievienojot kālija sulfātu

4,8 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

6 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

16 % (Mg + K2O)

Maksimālais hlora (Cl) saturs - 3 %

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Norāde par hlora (Cl) saturu nav nepieciešama, ja tas ir zemāks par 3 %

8.

1.-7.punktā minētie kālija minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

1.-7.punktā minēto kālija minerālmēslu ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.-7.punktā minētajiem kālija minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un/vai sekundārajiem barības elementiem

1.-7.punktā minēto kālija minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši 8.pielikumam

B. Kompleksie minerālmēsli

1. NPK minerālmēsli

Nr.
p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1.

NPK minerālmēsli

Iegūti ķīmiski vai mehāniski, sajaucot NPK saturošus komponentus, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

20 % (N + P2O5 + K2O), t.sk.

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1. kopējais slāpeklis

2. nitrātu slāpeklis

3. amonija slāpeklis

4. amīdu slāpeklis

5. ciānamīda slāpeklis

5 % fosfors (P2O5), tā formas:

1. ūdenī šķīstošais P2O5

2. neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5

3. kopējais (minerālskābēs šķīstošais) P2O5

4. divprocentīgā citronskābē šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuros ir fosforu saturoši izdedži

5. bāziskā amonija citrātā šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuru sastāvā ir alumīnija – kalcija fosfāts, kalcinētais fosfāts

6. divprocentīgā skudrskābē šķīstošais P2O5 tikai tiem minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforītmilti)

1. NPK minerālmēslos, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa un fosforītmiltu tikai minerālskābēs šķīstošais P2O5 nepārsniedz 2 %

2.a NPK minerālmēslos, kuru sastāvā ir fosforītmilti vai superfoss, nedrīkst būt fosforu saturošu izdedžu, kalcinēto fosfātu un alumīnija-kalcija fosfātu. Šie minerālmēsli satur:

* vismaz 2 % tikai minerālskābēs šķīstošo P2O5,

* vismaz 5 % ūdenī un neitrālā amonija citrātā šķīstošo P2O5,

* vismaz 2,5 % ūdenī šķīstošo P2O5,

2.b NPK minerālmēslos, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, nedrīkst būt fosforu saturošu izdedžu, kalcinēto fosfātu un superfosa. Šie minerālmēsli satur:

* vismaz 2 % ūdenī šķīstošo P2O5 (1.forma),

*vismaz 5% minerālskābēs šķīstošo P2O5, no kura *vismaz 75% deklarētā P2O5 šķīst bāziskā amonija citrātā.

3. NPK minerālmēslos, kuri satur tikai vienas formas fosfora minerālmēslus - fosforu saturošus izdedžus, kalcinēto fosfātu, alumīnija - kalcija fosfātu vai fosforītmiltus -, mēslošanas līdzekļa nosaukumā šīs būtiskās sastāvdaļas jānosauc:

*minerālmēslos, kuru sastāvā ir alumīnija kalcija fosfāts, vismaz 75% no deklarētā P2O5 satura šķīst bāziskā amonija citrātā,

*minerālmēslos, kuru sastāvā ir fosforītmilti, vismaz 55% no deklarētā P2O5 satura šķīst divprocentīgā citronskābē,

Granulometriskais sastāvs:

fosforu saturoši izdedži:

vismaz 75 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,160 mm,

alumīnija-kalcija fosfāti - vismaz 90 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,160 mm,

kalcinētais fosfāts - vismaz 75 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,160 mm,

fosforītmilti - vismaz 90 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,063 mm,

superfoss - vismaz 90 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,160 mm

5 % ūdenī šķīstošais K2O

Slāpeklis

Kopējais slāpeklis (N)

Ja kāda no 2.-5.slāpekļa formām ir vismaz 1 % no masas, to deklarē

Fosfors

1. NPK minerālmēsliem, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa un fosforītmiltu, deklarē 1. un/vai 2. fosfora šķīdības formu:

* ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2.fosfora šķīdības formu;

ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu

2.a NPK minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforītmilti vai superfoss

deklarē 1., 2. un 3. fosfora šķīdības formu

Minerālmēslu nosaukumā norāde “Fosforītmiltus saturoši NPK minerālmēsli” vai “Superfosu saturoši NPK minerālmēsli”

2.b NPK minerālmēsliem, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, deklarē 1., 3. un 5. fosfora šķīdības formu

Minerālmēslu nosaukumā ir norāde “Alumīnija-kalcija fosfātu saturoši NPK minerālmēsli”

3. NPK minerālmēsli satur tikai vienas formas fosfora minerālmēslus - fosfora saturošus izdedžus, kalcinēto fosfātu, alumīnija-kalcija fosfātu vai fosforītmiltus - , mēslošanas līdzekļu nosaukumā šīs būtiskās sastāvdaļas jānosauc, P2O5 šķīdību deklarē šādi:

*minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforu saturoši izdedži, - 4.fosfora šķīdības formu,

*minerālmēsliem, kuru sastāvā ir kalcinētais fosfāts,- 5.fosfora šķīdības formu,

*minerālmēsliem, kuru sastāvā ir alumīnija -kalcija fosfāts, - 3. un 5. fosfora šķīdības formu,

*minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforītmilti, - 3. un 6.fosfora šķīdības formu

Kālijs

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Norādi “Zems hlora saturs” var pievienot, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %

Hlora saturu var deklarēt

2.

NPK minerālmēsli, kas satur krotonilidendiurīn-vielu, izobutilēndiurīn-vielu vai urīnvielas formaldehīdu

Iegūti ķīmiski, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus, satur krotonilidenizobu-tilēndiurīnvielu vai urīnvielas formaldehīdu

20 % (N + P2O5 + K2O)

5 % slāpeklis (N), tā formas:

1. kopējais slāpeklis

2. nitrātu slāpeklis

3. amonija slāpeklis

4. amīdu slāpeklis

5. krotonilidendiurīnvielas slāpeklis

6. izobutilēndiurīnvielas slāpeklis

7. urīnvielas formaldehīda slāpeklis

Vismaz ¼ kopējā slāpekļa sastāv no 5., 6. vai 7. slāpekļa formas

Vismaz 3/5 no 7.slāpekļa formas daudzuma šķīst karstā ūdenī

5 % fosfors (P2O5), tā formas:

1. ūdenī šķīstošais P2O5

2. neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5

NPK minerālmēsliem, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa un fosforītmiltu tikai minerālskābēs šķīstošais P2O5 nedrīkst pārsniegt 2 %

5 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Slāpeklis

Kopējais slāpeklis (N)

2.-4.slāpekļa forma, ja jebkura no tām ir vismaz 1 % no masas

Viena no 5.-7.slāpekļa formām

Fosfors

NPK minerālmēsliem, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa un fosforītmiltu, deklarē P2O5 1., 2. fosfora šķīdības formu:

* ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2.fosfora šķīdības formu,

* ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu

Kālijs

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Norādi “Zems hlora saturs” var pievienot, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %

Hlora saturu var deklarēt

3.

1.-2.punktā minētie NPK minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

1.-2.punktā minēto NPK minerālmēslu ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.-2.punktā minētajiem NPK minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un/vai sekundārajiem barības elementiem

1.-2.punktā minēto NPK minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši 8.pielikumam

2. NP minerālmēsli

Nr.
p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1.

NP minerālmēsli

Iegūti ķīmiski vai mehāniski, sajaucot NP saturošus komponentus, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (N + P2O5)

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1. kopējais slāpeklis

2. nitrātu slāpeklis

3. amonija slāpeklis

4. amīdu slāpeklis

5. ciānamīda slāpeklis

5 % fosfors (P2O5), tā formas:

1. ūdenī šķīstošais P2O5

2. neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5

3. kopējais (minerālskābēs šķīstošais) P2O5

4. divprocentīgā citronskābē šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuros ir fosforu saturoši izdedži)

5. bāziskā amonija citrātā šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuru sastāvā ir alumīnija – kalcija fosfāts, kalcinētais fosfāts

6. divprocentīgā skudrskābē šķīstošais P2O5 tikai tiem minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforītmilti)

1. NP minerālmēslos, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfātu, superfosa un fosforītmiltu tikai minerālskābēs šķīstošais P2O5 nepārsniedz 2 %

2.a NP minerālmēslos, kuru sastāvā ir fosforītmilti vai superfoss, nedrīkst būt fosforu saturošu izdedžu, kalci­nēto fosfātu un alumīnija-kalcija fosfātu

Šiem minerālmēsliem jāsatur:

* vismaz 2 % tikai minerālskābēs šķīstošā P2O5,

* vismaz 5 % ūdenī un neitrālā amonija citrātā šķīstošā P2O5,

* vismaz 2,5 % ūdenī šķīstošā P2O5

2.b NP minerālmēslos, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, nedrīkst būt fosforu saturošu izdedžu, kalcinēto fosfātu, fosforītmiltu un superfosa

Šiem minerālmēsliem jāsatur:

* vismaz 2 % ūdenī šķīstošā P2O5,

*vismaz 75% deklarētā P2O5 šķīst bāziskā amonija citrātā.

3. NP minerālmēslos, kru satur tikai vienas formas fosfora minerālmēslus - fosforu saturošus izdedžus, kalcinēto fosfātu, alumīnija - kalcija fosfātu vai fosforītmiltus -, mēslošanas līdzekļa nosaukumā šīs būtiskās sastāvdaļas jānosauc:

*minerālmēslos, kuru sastāvā ir alumīnija kalcija fosfāts, vismaz 75% no deklarētā P2O5 satura šķīst bāziskā amonija citrātā,

*minerālmēslos, kuru sastāvā ir fosforītmilti, vismaz 55% no deklarētā P2O5 satura šķīst divprocentīgā citronskābē,

Granulometriskais sastāvs:

fosforu saturoši izdedži -

vismaz 75 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,160 mm

alumīnija-kalcija fosfāts -

vismaz 75 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,160 mm

kalcinētais fosfāts -

vismaz 75 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,160 mm

fosforītmilti -

vismaz 90 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,063 mm

superfoss -

vismaz 90 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,160 mm

Slāpeklis

Kopējais slāpeklis (N)

Ja kāds no 2.-5.slāpekļa formām ir ne mazāk par 1 % no masas, to deklarē

Fosfors

1. NP minerālmēsliem, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfātu, superfosa un fosforītmiltu, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu:

* ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2. fosfora šķīdības formu

* ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu

2.a NP minerālmēslos, kuru sastāvā ir fosforītmilti vai superfoss, deklarē 1., 2. un 3. fosfora šķīdības formu

Minerālmēslu nosaukumā norāde “Fosforītmiltus saturoši NP mine­rālmēsli” vai “Superfosu saturoši NP minerālmēsli”

2.b NP minerālmēslos, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, deklarē 1., 3. un 5. šķīdības formu

Tirdzniecībā šo minerālmēslu nosaukumā jābūt norādei

“NP minerālmēsli, satur alumīnija-kalcija fosfātu”

3. NP minerālmēsli satur tikai vienas formas fosfora minerālmēslus - fosfora saturošus izdedžus, kalcinēto fosfātu, alumīnija-kalcija fosfātu vai fosforītmiltus - , mēslošanas līdzekļu nosaukumā šīs būtiskās sastāvdaļas jānosauc, P2O5 šķīdību deklarē šādi:

*minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforu saturoši izdedži, - 4.fosfora šķīdības formu,

*minerālmēsliem, kuru sastāvā ir kalcinētais fosfāts,- 5.fosfora šķīdības formu,

*minerālmēsliem, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, - 3. un 5. fosfora šķīdības formu,

*minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforītmilti, - 3. un 6.fosfora šķīdības formu

2.

NP minerālmēsli, kas satur

Krotonilidendi­urīnvielu, izobutilēndiurīnvielu vai urīnvielas formaldehīdu

Iegūti ķīmiski, tajos nav dzīvnieku vai augu izcelsmes organisko savienojumu, tie satur krotonilidendiurīn-vielu, izobutilēndiurīn-vielu vai urīnvielas formaldehīdu

18 % (N + P2O5)

5 % slāpeklis (N), tā formas:

1. kopējais slāpeklis

2. nitrātu slāpeklis

3. amonija slāpeklis

4. amīdu slāpeklis

5. krotonilidendiurīnvielas slāpeklis

6. izobutilēndiurīnvielas slāpeklis

7. urīnvielas formaldehīda slāpeklis

Vismaz ¼ no deklarētā kopējā slāpekļa daudzuma ir 5., 6. vai 7.slāpekļa forma

Vismaz 3/5 no deklarētā 7.slāpekļa formas daudzuma šķīst karstā ūdenī

5 % fosfors (P2O5), tā formas:

1. ūdenī šķīstošais P2O5

2. neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5

NP minerālmēslos, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa tikai minerālskābēs šķīstošais P2O5 nedrīkst pārsniegt 2 %

Slāpeklis

Kopējais slāpeklis (N)

2., 3. vai 4.slāpekļa forma, ja tās ir vairāk par 1 % no masas

Viena no 5.–7.slāpekļa formām

Fosfors

NP minerālmēsliem, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa, deklarē 1., 2. vai šķīdības formu;

*ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2.fosfora šķīdības formu

*ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu

3.

1.-2.punktā minētie NP minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

1.-2.punktā minēto NP minerālmēslu ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.-2.punktā minētajiem NP minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un/vai sekundārajiem barības elementiem

1.-2.punktā minēto NP minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši 8.pielikumam

3. NK minerālmēsli

Nr.
p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1.

NK minerālmēsli

Iegūti ķīmiski vai mehāniski, sajaucot NK saturošus komponentus, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (N + K2O)

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1. kopējais slāpeklis

2. nitrātu slāpeklis

3. amonija slāpeklis

4. amīdu slāpeklis

5. ciānamīda slāpeklis

5 % ūdenī šķīstošais K2O

Slāpeklis

Kopējais slāpeklis (N)

2.-5.slāpekļa forma, ja jebkura no tām ir vismaz 1 % no masas

Kālijs

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Norādījumu “Zems hlora saturs” pievieno, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %

Hlora saturu var deklarēt

2.

NK minerālmēsli, kas satur krotonilidendiurīnvielu, izobutilēndiurīnvielu vai urīnvielas formaldehīdu

Iegūti ķīmiski, sajaucot NK saturošus komponentus, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organisko savienojumu, satur krotonilidendiurīnvielu, izobutilēndiurīnvielu vai urīnvielas formaldehīdu

18 % (N + K2O)

5 % slāpekļa (N), tā formas:

1. kopējais slāpeklis

2. nitrātu slāpeklis

3. amonija slāpeklis

4. amīdu slāpeklis

5. krotonilidendiurīnvielas slāpeklis

6. izobutilēndiurīnvielas slāpeklis

7. urīnvielas formaldehīda slāpeklis

Vismaz 1/4 kopējā slāpekļa daudzuma ir 5., 6. vai 7. formas slāpeklis

Vismaz 3/5 deklarētā 7.formas slāpekļa daudzuma ir karstā ūdenī šķīstošais

5 % ūdenī šķīstošais K2O

Slāpeklis

Kopējais slāpeklis (N)

2.-4.slāpekļa forma, ja jebkura no tām ir vismaz 1 % no masas

Viena no 5.-7.slāpekļa formām

Kālijs

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Norādi “Zems hlora saturs” pievieno, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %

Hlora saturu var deklarēt

3.

1.-2.punktā minētie NK minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

1.-2.punktā minēto NK minerālmēslu ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.-2.punktā minētajiem NK minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un/vai sekundārajiem barības elementiem

1.-2.punktā minēto NK minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši 8.pielikumam

4. PK minerālmēsli

Nr.
p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1.

PK minerālmēsli

Iegūti ķīmiski vai sajaucot PK saturošus komponentus, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (P2O5 + K2O)

5 % fosfors (P2O5), tā formas:

1. ūdenī šķīstošais P2O5

2. neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5

3. kopējais (minerālskābēs šķīstošais) P2O5

4. divprocentīgā citronskābē šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuros ir fosforu saturoši izdedži)

5. bāziskā amonija citrātā šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuru sastāvā ir alumīnija – kalcija fosfāts, kalcinētais fosfāts

6. divprocentīgā skudrskābē šķīstošais P2O5 tikai tiem minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforītmilti)

1. PK minerālmēslos, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa un fosforītmiltu tikai minerālskābēs šķīstošais P2O5 nepārsniedz 2 %

2.a PK minerālmēslos, kuru sastāvā ir fosforītmilti vai superfoss, nedrīkst būt fosforu saturošu izdedžu, kalcinēto fosfātu un alumīnija-kalcija fosfātu

Šie minerālmēsli satur:

* vismaz 2 % tikai minerālskābēs šķīstošā P2O5

* vismaz 5 % ūdenī un neitrālā amonija citrātā šķīstošā P2O5

* vismaz 2,5 % ūdenī šķīstošā P2O5

2.b PK minerālmēslos, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, nedrīkst būt fosforu saturošu izdedžu, kalcinēto fosfātu, fosforītmiltu un superfosu

Šiem minerālmēsliem jāsatur:

* vismaz 2 % ūdenī šķīstošā P2O5

*vismaz 75% deklarētā P2O5 šķīst bāziskā amonija citrātā.

3. PK minerālmēslos, kuru satur tikai vienas formas fosfora minerālmēslus - fosforu saturošus izdedžus, kalcinēto fosfātu, alumīnija-kalcija fosfātu vai fosforītmiltus -, mēslošanas līdzekļa nosaukumā šīs būtiskās sastāvdaļas jānosauc:

*minerālmēslos, kuru sastāvā ir alumīnija kalcija fosfāts, vismaz 75% no deklarētā P2O5 satura šķīst bāziskā amonija citrātā,

*minerālmēslos, kuru sastāvā ir fosforītmilti, vismaz 55% no deklarētā P2O5 satura šķīst divprocentīgā citronskābē,

Granulometriskais sastāvs:

fosforu saturoši izdedži - vismaz 75 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,160 mm

alumīnija-kalcija fosfāts - vismaz 90 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,160 mm

kalcinētais fosfāts - vismaz 75 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,160 mm

fosforītmilti - vismaz 90 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,063 mm

superfoss - vismaz 90 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,160 mm

5 % ūdenī šķīstošais K2O

Fosfors

1. PK minerālmēslus, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa un fosforītmiltu, deklarē saskaņā ar 1., 2. fosfora šķīdības formu:

* ja ūdenī šķīstošā fosfora (P2O5) ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2. fosfora šķīdības formu

* ja ūdenī šķīstošā fosfora (P2O5) ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu

2.a PK minerālmēslos, kuru sastāvā ir fosforītmilti vai superfoss,

deklarē 1., 2. un 3. fosfora šķīdības formu

Minerālmēslu nosaukumā norāde “PK minerālmēsli satur fosforītmiltus” vai “PK minerālmēsli satur superfosu”

2.b PK minerālmēslos, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, deklarē 1., 3. un 5.fosfora šķīdības formu.

Tirdzniecībā minerālmēslu nosaukumā ir norāde “PK minerālmēsli, satur alumīnija-kalcija fosfātu”

3. NPK minerālmēsli satur tikai vienas formas fosfora minerālmēslus - fosfora saturošus izdedžus, kalcinēto fosfātu alumīnija kalcija fosfātu vai fosforītmiltus - , mēslošanas līdzekļu nosaukumā šīs būtiskās sastāvdaļas jānosauc, P2O5 šķīdību deklarē šādi:

*minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforu saturoši izdedži, - 4.fosfora šķīdības formu,

*minerālmēsliem, kuru sastāvā ir kalcinētais fosfāts,- 5.fosfora šķīdības formu,

*minerālmēsliem, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, - 3. un 5. fosfora šķīdības formu,

*minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforītmilti, - 3. un 6.fosfora šķīdības formu

Kālijs

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Norādi “Zems hlora saturs” var pievienot, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %

Hlora (Cl) saturu var deklarēt

2.

PK minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

PK minerālmēslu ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par PK minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un/vai sekundārajiem barības elementiem

PK minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši 8.pielikumam

C. Šķidrie minerālmēsli

1. Vienkāršie šķidrie minerālmēsli

Nr.
p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1.

Slāpekļa minerālmēslu šķīdums

Iegūts ķīmiski un/vai ūdenī šķīdinot dažādus komponentus, kas ir stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskus savienojumus

15 % kopējais slāpeklis (N)

Izteikts kopējā slāpekļa formā. Ja ir tikai viena slāpekļa forma, tas izteikts nitrātu slāpekļa, amonija slāpekļa vai amīdu slāpekļa formā

Maksimālais biureta saturs: amīdu N x 0,026

Kopējais slāpeklis (N) un nitrātu (N - NO3), amonija (N - NH4) un/vai amīdu (N - NH2) slāpeklis, ja jebkura tā forma ir ne mazāk kā 1 %

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, var būt norāde “Zems biureta saturs”

2.

Amonija nitrāta-urīnvielas šķīdums

Iegūts ķīmiski un/vai ūdenī šķīdinot amonija nitrātu un urīnvielu

26 % kopējais slāpeklis (N)

Apmēram puse kopējā slāpekļa ir amīdu slāpeklis

Maksimālais biureta saturs - 0,5 %

Kopējais slāpeklis (N)

Nitrātu, amonija un amīdu slāpeklis

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, var būt norāde “Zems biureta saturs”

3.

Kalcija nitrāta šķīdums

Kalcija nitrāta šķīdums ūdenī

8 % kopējais slāpeklis (N)

Slāpeklis nitrātu un amonija formā

Maksimālais amonija slāpekļa saturs - 1 %

Kopējais slāpeklis (N)

Vēlams:

nitrātu slāpeklis (N - NO3), amonija slāpeklis (N - NH4), kalcijs (Ca)

Attiecīga norāde par izmantošanu “Augu apsmidzināšanai”, “Barības šķīdumu sagatavošanai”, “Papildmēslošanai kopā ar laistīšanu”

4.

Magnija nitrāta šķīdums

Ķīmiski iegūta magnija nitrāta šķīdums ūdenī

6 % nitrātu slāpeklis (N)

5,4 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Minimālais pH - 4,0

Nitrātu slāpeklis (N - NO3)

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

5.

Kalcija nitrāta suspensija

Kalcija nitrāta suspensija ūdenī

8 % kopējais slāpeklis (N)

Slāpeklis nitrātu un amonija formā

Maksimālais amonija slāpekļa saturs - 1 %

10 % ūdenī šķīstošais kalcijs (Ca)

Kopējais slāpeklis (N)

Nitrātu slāpeklis (N - NO3)

Ūdenī šķīstošais kalcijs (Ca)

Attiecīga norāde par izmantošanu “Augu apsmidzināšanai”, “Barības šķīdumu sagatavošanai”, “Papildmēslošanai kopā ar laistīšanu”

6.

Slāpekļa minerālmēslu šķīdums ar urīnvielas formaldehīdu

Iegūts ķīmiski vai urīnvielas formaldehīda un citu slāpekļa minerālmēslu (izņemot kalcija ciānamīdu, slāpekļa-kalcija ciānamīdu, amonija nitrātu un kalcija amonija nitrātu) šķīdums ūdenī

18 % kopējais slāpeklis (N)

Vismaz 1/3 deklarētā kopējā slāpekļa satura ir urīnvielas formaldehīda sastāvā

Maksimālais biureta saturs:

(amīdu N + urīnvielas formaldehīda N) x 0,026

Kopējais slāpeklis (N)

Katra slāpekļa forma, ja ir vismaz 1 %:

nitrātu slāpeklis (N - NO3),

amonija slāpeklis (N - NH4),

amīdu slāpeklis (N - NH2),

slāpeklis urīnvielas formaldehīda sastāvā

7.

Slāpekļa minerālmēslu suspensija ar urīnvielas formaldehīdu

Iegūts ķīmiski vai urīnvielas formaldehīda un citu slāpekļa minerālmēslu (izņemot kalcija ciānamīdu, slāpekļa-kalcija ciānamīdu, amonija nitrātu un kalcija amonija nitrātu) suspensija ūdenī

18 % kopējais slāpeklis (N)

Vismaz 1/3 no deklarētā kopējā slāpekļa satura ir urīnvielas formaldehīda sastāvā, no kura vismaz 3/5 šķīst karstā ūdenī

Maksimālais biureta saturs:

(amīdu N + urīnvielas formaldehīda N) x 0,026

Kopējais slāpeklis (N)

Katra slāpekļa forma, ja ir vismaz 1 %:

nitrātu slāpeklis (N - NO3),

amonija slāpeklis (N - NH4),

amīdu slāpeklis (N - NH2),

slāpeklis urīnvielas formaldehīda sastāvā

slāpeklis tāda urīnvielas formaldehīda sastāvā, kurš šķīst aukstā ūdenī,

Var deklarēt: slāpeklis tāda urīnvielas formaldehīda sastāvā, kurš šķīst tikai karstā ūdenī

8.

Amonjakūdens

Iegūts, izšķīdinot ūdenī gāzveida amonjaku. Var saturēt arī citus slāpekli saturošus sāļus

15 % kopējais slāpeklis (N)

Slāpeklis amonija formā

Kopējais slāpeklis (N)

Amonija slāpeklis (N - NH4)

Katra slāpekļa forma, ja ir vismaz 1 %

9.

Bezūdens amonjaks

Iegūts ķīmiski augstā spiedienā katalizatora klātbūtnē no molekulārā slāpekļa un ūdeņraža

80 % kopējais slāpeklis (N)

Slāpeklis

Kopējais slāpeklis

10.

1.-9.punktā minētie vienkāršie šķidrie minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

1.-9.punktā minēto vienkāršo šķidro minerālmēslu ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.-9.punktā minētajiem vienkāršajiem šķidrajiem minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un/vai sekundārajiem barības elementiem

1.-9.punktā minēto vienkāršo šķidro minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši 8.pielikumam

2. Kompleksie šķidrie minerālmēsli

Nr.p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1.

NPK minerālmēslu šķīdums

Iegūts ķīmiski un/vai šķīdinot ūdenī NPK saturošus komponentus, stabils normālā atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

15 % (N + P2O5 + K2O)

2 % slāpeklis (N), tā formas:

1. kopējais slāpeklis

2. nitrātu slāpeklis

3. amonija slāpeklis

4. amīdu slāpeklis

3 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

3 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Maksimālais biureta saturs: amīdu N x 0,026

Slāpeklis

Kopējais slāpeklis (N)

Ja 2.-4.slāpekļa forma ir vairāk par 1 % no masas, to deklarē

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, norāde “Zems biureta saturs”

Fosfors

Ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

Kālijs

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Norāde “Zems hlora saturs”, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %

Var deklarēt hlora saturu

2.

NPK minerālmēslu suspensija

Šķidrie minerālmēsli, kuros augu barības elementi ir gan izšķīdināti ūdenī, gan suspendētā stāvoklī un kuri nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

20 % (N + P2O5 + K2O)

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1. kopējais slāpeklis

2. nitrātu slāpeklis

3. amonija slāpeklis

4. amīdu slāpeklis

Maksimālais biureta saturs: amīdu N x 0,026

4 % fosfors (P2O5), tā formas:

1. ūdenī šķīstošais P2O5

2. neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5

Minerālmēslu sastāvā nedrīkst būt fosforu saturošu izdedžu, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa vai dabīgo fosforītu un/vai apatītu

4 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Slāpeklis

Kopējais slāpeklis (N)

Ja 2., 3. vai 4.slāpekļa forma ir vairāk par 1 % no masas, to deklarē

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, norāde “Zems biureta saturs”

Fosfors

Ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2.fosfora šķīdības formu

Ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 1.un 2. fosfora šķīdības formu

Kālijs

Norādi “Zems hlora saturs” pievieno, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %

Hlora saturu var deklarēt

3.

NP minerālmēslu šķīdums

Iegūts ķīmiski un/vai ūdenī šķīdinot NP saturošus komponentus, stabils atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (N + P2O5)

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1. kopējais slāpeklis

2. nitrātu slāpeklis

3. amonija slāpeklis

4. amīdu slāpeklis

Maksimālais biureta saturs: amīdu N x 0,026

5 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

Slāpeklis

Kopējais slāpeklis (N)

Ja 2., 3. vai 4.slāpekļa forma ir vismaz 1 % no masas, to deklarē

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, norāde “Zems biureta saturs”

Fosfors

Ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

4.

NP minerālmēslu suspensija

Šķidrie minerālmēsli, kuros augu barības elementi ir gan izšķīdināti ūdenī, gan suspendētā stāvoklī un kuri nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (N + P2O5)

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1. kopējais slāpeklis

2. nitrātu slāpeklis

3. amonija slāpeklis

4. amīdu slāpeklis

Maksimālais biureta saturs: amīdu N x 0,026

5 % fosfors (P2O5), tā formas:

1. ūdenī šķīstošais P2O5

2. neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5

Minerālmēslos nedrīkst būt fosforu saturošu izdedžu, alumīnija-kalcija fosfātu, kalcinēto fosfātu, superfosu un dabīgo fosforītu un/vai apatītu

Slāpeklis

Kopējais slāpeklis (N)

Ja 2., 3. vai 4.slāpekļa forma ir vismaz 1 % no masas, to deklarē

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, norāde “Zems biureta saturs”

Fosfors

Ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2.fosfora šķīdības formu

Ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu

5.

NK minerālmēslu šķīdums

Iegūts ķīmiski un ūdenī šķīdinot, stabils atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

15 % (N + K2O)

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1. kopējais slāpeklis

2. nitrātu slāpeklis

3. amonija slāpeklis

4. amīdu slāpeklis

Maksimālais biureta saturs: amīdu N x 0,026

5 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Slāpeklis

Kopējais slāpeklis (N)

Ja 2., 3. vai 4.slāpekļa forma ir vismaz 1 % no masas, to deklarē

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, norāde “Zems biureta saturs”

Kālijs

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Norādi “Zems hlora saturs” pievieno, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %

Hlora saturu var deklarēt

6.

NK minerālmēslu suspensija

Šķidrie minerālmēsli, kuros augu barības elementi ir izšķīdušā veidā, izšķīdināti ūdenī vai suspendētā stāvoklī un kuri nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (N + K2O)

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1. kopējais slāpeklis

2. nitrātu slāpeklis

3. amonija slāpeklis

4. amīdu slāpeklis

Maksimālais biureta saturs: amīdu N x 0,026

5 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Slāpeklis

Kopējais slāpeklis (N)

Ja 2., 3. vai 4.slāpekļa forma ir vismaz 1 % no masas, to deklarē

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, norāde “Zems biureta saturs”

Kālijs

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Norādi “Zems hlora saturs” pievieno, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %

Hlora saturu var deklarēt

7.

PK minerālmēslu šķīdums

Iegūts ķīmiski un šķīdinot ūdenī, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (P2O5 + K2O)

5 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

5 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Fosfors

Ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

Kālijs

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Norādi “Zems hlora saturs” pievieno, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %

Hlora saturu var deklarēt

8.

PK minerālmēslu suspensija

Šķidrie minerālmēsli, kuros augu barības elementi ir gan izšķīdināti ūdenī, gan suspendētā stāvoklī un kuri nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (P2O5 + K2O)

5 % fosfors (P2O5), tā formas:

1. ūdenī šķīstošais P2O5

2. neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5

Minerālmēslu sastāvā nedrīkst būt fosforu saturošu izdedžu, alumīnija-kalcija fosfātu, kalcinēto fosfātu, superfosa un dabīgo fosforītu un/vai apatītu

5 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Fosfors

Ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2.fosfora šķīdības formu

Ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu

Kālijs

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Norādi “Zems hlora saturs” pievieno, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %

Hlora saturu var deklarēt

9.

1.-8.punktā minētie kompleksie šķidrie minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

1.-8.punktā minēto komplekso šķidro minerālmēslu ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.-8.punktā minētajiem kompleksajiem šķidrajiem minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un/vai sekundārajiem barības elementiem

1.-8.punktā minēto komplekso šķidro minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši 8.pielikumam

D. Sekundāros augu barības elementus (kalciju, magniju un sēru) saturošie mēslošanas līdzekļi

Nr.
p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1.

Kalcija sulfāts

Iegūts, samaļot kalcija sulfātus saturošus iežus, ar dažādu hidratācijas pakāpi vai rūpnieciskas izcelsmes produkts

17,9 % kopējais kalcijs (Ca)

14 % kopējais sērs (S)

Granulometriskais sastāvs:

vismaz 80 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 2 mm,

vismaz 99 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 10 mm

Kopējais sērs (S)

Vēlams - kopējais kalcijs (Ca)

2.

Kalcija hlorīda šķīdums

Rūpnieciskas izcelsmes kalcija hlorīda šķīdums

8,6 % kopējais kalcijs (Ca)

Kopējais kalcijs (Ca)

Vēlama norāde “Augu apsmidzināšanai”

3.

Elementārais sērs

Dabīgas izcelsmes vai rūpnieciski iegūts sērs

98 % kopējais sērs (S)

Kopējais sērs (S)

4.

Kizerīts

Dabīgi iegūts minerāls, pamatsastāvdaļa - magnija sulfāta monohidrāts

14,5 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

18 % ūdenī šķīstošais sērs (S)

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Vēlams - ūdenī šķīstošais sērs (S)

5.

Magnija sulfāts

Mēslošanas līdzeklis, kura pamatsastāvdaļa - magnija sulfāta heptahidrāts

9,0 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

11,2 % ūdenī šķīstošais sērs (S)

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Vēlams - ūdenī šķīstošais sērs (S)

5.1.

Magnija sulfāta šķīdums

Rūpnieciski iegūtā magnija sulfāta šķīdums ūdenī

3,0 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

4 % ūdenī šķīstošais sērs (S)

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Vēlams - ūdenī šķīstošais sērs (S)

5.2.

Magnija hidroksīds

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - magnija hidroksīds

36,2 % kopējais magnijs (Mg)

Daļiņu lielums -

vismaz 99 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,063 mm

Kopējais magnijs (Mg)

5.3.

Magnija hidroksīda suspensija

Magnija hidroksīda suspensija ūdenī

14,5 % magnijs (Mg)

Kopējais magnijs (Mg)

6.

Magnija hlorīda šķīdums

Rūpnieciski iegūtā magnija hlorīda šķīdums ūdenī

7,8 % magnijs (Mg)

Maksimālais kalcija saturs - 2,1 % Ca

Kopējais magnijs (Mg)

7.

Kizerīts ar kālija sulfātu

Iegūts no kizerīta, pievienojot kālija sulfātu

4,8 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

6 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

16 % (Mg + K2O)

Maksimālais hlora (Cl) saturs - 3 %

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

8.

1.-7.punktā minētie sekundārie minerālmēsli ar mikroelementiem

1.-7.punktā minēto sekundāro minerālmēslu ar mikroelementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.-7.punktā minētajiem sekundārajiem minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem

1.-7.punktā minēto sekundāro minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam

E. Tikai mikroelementus saturoši mēslošanas līdzekļi (mikromēsli)

Nr.
p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

Bors

1.a

Borskābe

Iegūts, ar skābi iedarbojoties uz borātu

14 % ūdenī šķīstošais bors (B)

Ūdenī šķīstošais bors (B)

1.b

Nātrija borāts

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - nātrija borāts

10 % ūdenī šķīstošais bors (B)

Ūdenī šķīstošais bors (B)

1.c

Kalcija borāts

Iegūts no boru saturošiem minerālmēsliem, pamatsastāvdaļa - kalcija borāts

7 % kopējais bors (B)

Daļiņu lielums -

vismaz 98 % daļiņu iziet caur sietu ar acu izmēru 0,063 mm

Kopējais bors (B)

1.d

Bora etanolamīns

Iegūts, reaģējot borskābei ar etanolamīnu

8 % ūdenī šķīstošais B

Ūdenī šķīstošais bors (B)

1.e

Boru saturošu mēslošanas līdzekļu šķīdums vai suspensija

1.a un/vai 1.b, un/vai 1.d punktā minētā mēslošanas līdzekļa šķīdums vai suspensija ūdenī

2 % ūdenī šķīstošais bors (B)

Mēslošanas līdzekļa nosaukumā norāda tā sastāvdaļas

Ūdenī šķīstošais bors (B)

Kobalts

2.a

Kobaltu saturoša sāls

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - kobaltu saturoša sāls

19 % ūdenī šķīstošais kobalts (Co)

Mēslošanas līdzekļa nosaukumā norāda ar kobaltu saistītā minerālā anjona nosaukumu, piemēram, kobalta sulfāts, kobalta hlorīds

Ūdenī šķīstošais kobalts (Co)

2.b

Kobalta helāts

Iegūts, kobaltu ķīmiski saistot ar helātu veidotāju

2 % ūdenī šķīstošais kobalts (Co)

Vismaz 8/10 deklarētā kobalta (Co) daudzuma - helātu veidā

Norāda helātu veidotāju

Ūdenī šķīstošais kobalts (Co)

Kobalts helātu veidā

2.c

Kobaltu saturošu mēslošanas līdzekļu šķīdums

2.a un/vai 2.b punktā minētā mēslošanas līdzekļa šķīdums ūdenī

2 % ūdenī šķīstošais kobalts (Co)

Mēslošanas līdzekļa nosaukumā norāda anjonu, ar kuru saistīts kobalts un/vai helātu veidotājs, ja tāds ir

Ūdenī šķīstošais kobalts (Co)

Kobalts helātu veidā, ja tāds ir

Varš

3.a

Varu saturoša sāls

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - varu saturoši sāļi

20 % ūdenī šķīstošais varš (Cu)

Nosaukumā norāda anjonu, ar kuru saistīts varš, piemēram, vara sulfāts

Ūdenī šķīstošais varš (Cu)

3.b

Vara oksīds

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - vara oksīds

70 % kopējais varš (Cu)

Daļiņu lielums -

vismaz 98 % iziet caur sietu ar acu izmēru 0,063 mm

Kopējais varš (Cu)

3.c

Vara hidroksīds

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - vara hidroksīds

45 % kopējais varš (Cu)

Daļiņu lielums -

vismaz 98 % iziet caur sietu ar acu izmēru 0,063 mm

Kopējais varš (Cu)

3.d

Vara helāts

Iegūts, varu ķīmiski saistot ar helātu veidotāju

9 % ūdenī šķīstošais varš (Cu), vismaz 8/10 deklarētā kobalta (Co) daudzuma - helātu veidā

Norāda helātu veidotāju

Ūdenī šķīstošais varš (Cu)

Varš helātu veidā

3.e

Varu saturošs mēslošanas līdzeklis

3.a un/vai 3.b, un/vai 3.c, un/vai 3.d punktā minēto mēslošanas līdzekļu maisījums

5 % kopējais varš (Cu)

Uzrāda helātu veidotāju, ja ir helātu veidā

Uzrāda mēslošanas līdzekļa sastāvdaļas

Kopējais varš (Cu)

Ūdenī šķīstošais varš (Cu), ja tā daudzums ir vismaz 1/4 kopējā vara (Cu) daudzuma

Varš helātu veidā

3.f

Varu saturošu mēslošanas līdzekļu šķīdums

3.a un/vai 3.d punktā minēto mēslošanas līdzekļu šķīdums ūdenī

3 % ūdenī šķīstošais varš (Cu)

Nosaukumā norāda minerālo anjonu, ar kuru varš (Cu) saistīts

Uzrāda helātu veidotāju

Ūdenī šķīstošais varš (Cu) un helātu veidā esošais vara daudzums

3.g

Vara oksihlorīds

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - vara oksihlorīds [Cu2Cl(OH)3]

50 % kopējais varš (Cu)

Daļiņu lielums - vismaz 98 % iziet caur sietu ar acu izmēru 0,063 mm

Kopējais varš (Cu)

3.h

Vara oksihlorīda suspensija

Vara oksihlorīda suspensija ūdenī

17 % kopējais varš (Cu)

Kopējais varš (Cu)

Dzelzs

4.a

Dzelzi saturoši sāļi

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - dzelzi saturoši sāļi

12 % ūdenī šķīstošā dzelzs (Fe)

Nosaukumā norāda anjonu, ar kuru Fe ir saistīts, piemēram, dzelzs sulfāts, dzelzs hlorīds, dzelzs citrāts

Ūdenī šķīstošā dzelzs (Fe)

4.b

Dzelzs helāts

Iegūts, dzelzi ķīmiski saistot ar helātu veidotāju

5 % ūdenī šķīstošā dzelzs (Fe), vismaz 8/10 deklarētā Fe daudzuma - helātu veidā

Norāda helātu veidotāju

Ūdenī šķīstošā dzelzs (Fe)

Dzelzs helātu veidā

4.c

Dzelzi saturošs mēslošanas līdzekļu šķīdums

4.a un/vai 4.b punktā minēto mēslošanas līdzekļu šķīdums ūdenī

2 % ūdenī šķīstošā dzelzs (Fe)

Nosaukumā norāda minerālo anjonu, ar kuru Fe ir saistīts, un helātu veidotāju, ja tāds ir

Ūdenī šķīstošā dzelzs (Fe)

Dzelzs helātu veidā, ja tāda ir

Mangāns

5.a

Mangānu saturoši sāļi

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - mangānu saturoši sāļi (Mn II)

17 % ūdenī šķīstošais mangāns (Mn)

Nosaukumā norāda anjonu, ar kuru Mn ir saistīts, piemēram, mangāna sulfātu, mangāna hlorīdu

Ūdenī šķīstošais mangāns (Mn)

5.b

Mangāna helāts

Iegūts ķīmiski, saistot mangānu helātu savienojumos

5 % ūdenī šķīstošais mangāns (Mn), vismaz 8/10 deklarētā Mn daudzuma - helātu veidā

Norāda helātu veidotāju

Ūdenī šķīstošais mangāns (Mn)

Mangāns helātu veidā

5.c

Mangāna oksīds

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - mangāna oksīds

40 % kopējais mangāns (Mn)

Daļiņu lielums - vismaz 80 % iziet caur sietu ar acu izmēru 0,063 mm

Kopējais mangāns (Mn)

5.d

Mangānu saturošs mēslošanas līdzeklis

5.a un 5.c punktā minēto mēslošanas līdzekļu maisījums

17 % kopējais mangāns (Mn)

Nosaukumā norāda mangāna mēslošanas līdzekļu maisījuma sastāvdaļas

Kopējais mangāns (Mn)

Ūdenī šķīstošais mangāns (Mn), ja tā daudzums ir vismaz 1/4 no kopējā Mn daudzuma

5.e

Mangānu saturošu mēslošanas līdzekļu šķīdums

5.a un/vai viena 5.b punktā minētā mēslošanas līdzekļa šķīdums ūdenī

3 % ūdenī šķīstošais mangāns (Mn)

Nosaukumā iekļauj minerālā anjona nosaukumu, helātu veidotāju, ja tāds ir

Ūdenī šķīstošais mangāns (Mn). Mangāns helātu veidā, ja tāds ir

Molibdēns

6.a

Nātrija molibdāts

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - nātrija molibdāts

35 % ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo)

Ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo)

6.b

Amonija molibdāts

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - amonija molibdāts

50 % ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo)

Ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo)

6.c

Molibdēnu saturošs mēslošanas līdzeklis

6.a un 6.b punktā minēto mēslošanas līdzekļu maisījums

35 % ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo)

Nosaukumā norāda mēslošanas līdzekļu maisījuma sastāvdaļas

Ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo)

6.d

Molibdēnu saturošu mēslošanas līdzekļu šķīdums

6.a un/vai 6.b punktā minēto mēslošanas līdzekļu šķīdums ūdenī

3 % ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo)

Nosaukumā norāda šķīdumā esošās sastāvdaļas

Ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo)

Cinks

7.a

Cinku saturoši sāļi

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - cinku saturoši sāļi

15 % ūdenī šķīstošais cinks (Zn)

Nosaukumā norāda anjonu, ar kuru saistīts Zn, piemēram, cinka sulfāts

Ūdenī šķīstošais cinks (Zn)

7.b

Cinka helāts

Iegūts ķīmiski, saistot cinku helātu savienojumos

5 % ūdenī šķīstošais cinks (Zn), vismaz 8/10 deklarētā Zn daudzuma - helātu veidā

Norāda helātu veidotāju

Ūdenī šķīstošais cinks (Zn)

Cinks helātu veidā

7.c

Cinka oksīds

Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa - cinka oksīds

70 % kopējais cinks (Zn)

Daļiņu lielums - vismaz 80 % iziet caur sietu ar acu izmēru 0,063 mm

Kopējais cinks (Zn)

7.d

Cinku saturošs mēslošanas līdzeklis

7.a un 7.c punktā minēto mēslošanas līdzekļu maisījums

30 % kopējais cinks (Zn)

Nosaukumā norāda mēslošanas līdzekļu maisījuma sastāvdaļas

Kopējais cinks (Zn)

Ūdenī šķīstošais cinks (Zn), ja tā daudzums ir vismaz 1/4 no kopējā cinka (Zn) daudzuma

7.e

Cinku saturošu mēslošanas līdzekļu šķīdums

7.a un/vai viena 7.b punktā minētā mēslošanas līdzekļa šķīdums ūdenī

3 % ūdenī šķīstošais cinks (Zn)

Nosaukumā iekļauj:

minerālā anjona nosaukumu

helātu veidotāju, ja tāds ir

Ūdenī šķīstošais cinks (Zn)

Cinks helātu veidā, ja tāds ir

F. Kaļķošanas materiāli

Nr. p.k.

Oficiālais kaļķošanas materiāla nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Minimālā neitralizēšanas spēja, izteikta kā kalcija karbonāta (CaCO3)1 ekvivalents (% no sausas masas), un kaļķošanas materiāla specifiskās prasības

Kaļķošanas materiāla pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1.Dolomīta karbonātkaļķiRūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļas – kalcija un magnija karbonāti, kalcija un magnija oksīdi, kalcija un magnija hidroksīdi105 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs – 5 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Ātras iedarbības kaļķošanas materiāls"

2.Kaļķakmens miltiRūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļa – kalcija karbonāts80 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs – 5 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls"

3.Daļēji apdedzināts, malts dolomītsRūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļas – kalcija un magnija karbonāti, kalcija un magnija oksīdi, kalcija un magnija hidroksīdi85 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs – 5 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Ātras iedarbības kaļķošanas materiāls"

4.DolomītmiltiRūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļas – kalcija un magnija karbonāti80 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs – 5 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls"

5.Elektrofiltru putekļiCementa rūpniecības atkritumprodukts, pamatsastāvdaļas – kalcija oksīdi un nedaudz magnija oksīdu70 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs – 1 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Ātras iedarbības kaļķošanas materiāls"

6.Degakmens pelniRūpniecības atkritumprodukts, pamatsastāvdaļas – kalcija oksīdi un nedaudz magnija oksīdu60 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs – 3 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Ātras iedarbības kaļķošanas materiāls"

7.FiltrkaļķiCukura rūpniecības atkritumprodukts, pamatsastāvdaļas – kalcija un magnija karbonāti. Nedaudz satur organiskās vielas, slāpekļa, fosfora, kālija u.c. augu barības elementus30 %Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls"

8.KrītsRūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļa – kalcija karbonāts95 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs – 1 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca)

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls"

9.Dolomīta smiltis, rupjie dolomīta miltiRūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļas – kalcija un magnija karbonāti80 %

Maksimālais rupjo daļiņu saturs:

1 mm – 35 %

2 mm – 10 %

Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Par 2 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls"

10.Citi kaļķošanas materiāliJebkuri iepriekš neminēti materiāli, kas noderīgi augsnes skābuma neitralizācijai un neatstāj nelabvēlīgu ietekmi uz augsni un augiem, kā arī iepriekš minētie kaļķošanas materiāli ar rupjāku granulometrisko sastāvu20 % Maksimālais rupjo daļiņu saturs – 60 %Neitralizēšanas spēja

Mitrums

Par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %

Kalcijs (Ca), magnijs (Mg)

Norāde par kaļķošanas materiāla iedarbību

G. Organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi

Nr. p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (sausnas, organiskās vielas un augu barības elementu minimālais saturs (% no dabīgi mitrā mēslošanas līdzekļa masas) un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1.

SapropelisOrganisko vielu un minerālvielu komplekss nogulumsSausna – 10 %

Organiskās vielas – 5 %

Organiskās vielas

Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Reakcija pH

2.

Mājputnu mēsliIegūti, žāvējot vai citādi apstrādājot mājputnu mēslus0,5 % (N + P2O5 + K2O)

Sausna – 50 %

Organiskās vielas – 30 %

Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

3.

Zivju miltiRažoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 minētajām pārstrādes metodēm, bez citām piedevām0,5 %

(N + P2O5 + K2O)

Sausna – 80 %

Organiskās vielas – 50 %

Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

4.

Mājlopu ragi un nagiRažoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 minētajām pārstrādes metodēm, bez citām piedevām

Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

5.

Eļļas augu sēklu izspaidasAtlikumi, kurus iegūst, izspiežot un (vai) ekstrahējot eļļu no sēklām, un kurus paredzēts lietot mēslojumam

Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

6.

Apstrādāti organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļiIegūti:

1) gatavojot minerālmēslu un organisko mēslu maisījumus, tai skaitā no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 minētajām pārstrādes metodēm, un (vai) no žāvētiem vai citādi apstrādātiem augu izcelsmes produktiem;

2) no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 minētajām pārstrādes metodēm;

3) žāvējot vai citādi apstrādājot augu izcelsmes produktus

0,5 %

(N + P2O5 + K2O)

Sausna – 10 %

Organiskās vielas – 5 %

Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

7.

Cietie organominerālie mēslošanas līdzekļi ar sekundārajiem elementiem un (vai) mikroelementiemCieti mēslošanas līdzekļi, kas iegūti no minerālmēsliem un augu izcelsmes organiskiem savienojumiem vai dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 minētajām pārstrādes metodēm, tos mehāniski sajaucot, un ar papildu apstrādi vai bez tās0,5% (N + P2O5 + K2O)

Sausna – 10 %

Organiskās vielas – 5 %

Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

Sekundārie elementi un mikroelementi saskaņā ar šo noteikumu 4. un 9.pielikumu

8.

Šķidrie organominerālie mēslošanas līdzekļi ar sekundārajiem elementiem un (vai) mikroelementiemŠķidri mēslošanas līdzekļi, kuru ražošanā izmantoti minerālmēsli un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kuri ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 minētajām pārstrādes metodēm, vai augu izcelsmes organiski savienojumi0,5 %

(N + P2O5 + K2O)

Sausna – 2 %

Organiskās vielas – 1 %

Kopējais slāpeklis (N)

Ja kāda no slāpekļa formām ir vairāk par 1 %, to deklarē

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Sausna

Organiskās vielas

Reakcija pH

Sekundārie elementi un mikroelementi saskaņā ar šo noteikumu 4. un 8.pielikumu


H. Mēslošanas līdzekļi speciālajai izmantošanai1

Nr.
p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode, pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības

1

2

3

4

5

1.

NPK minerālmēsli ar mikroelementiem vai bez tiem un/vai sekundāriem barības elementiem

Iegūti, ķīmiski vai mehāniski sajaucot un/vai šķīdinot ūdenī NPK, mikroelementus un sekundāros augu barības elementus saturošus komponentus, stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

4,5 % (N + P2O5 + K2O)

1 % kopējais slāpeklis (N)

2,29 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

1,21 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Kopējais slāpeklis (N)

Ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Mikroelementu un sekundāro augu barības elementu saturs

2.

PK minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

Iegūti, ķīmiski vai mehāniski sajaucot un/vai ūdenī šķīdinot PK, mikroelementus un sekundāros augu barības elementus saturošus komponentus, stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

3,5 % (P2O5 + K2O)

2,29 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

1,21 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Mikroelementu un

sekundāro augu barības elementu saturs

3.

NK minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

Iegūti, ķīmiski vai mehāniski sajaucot un/vai šķīdinot ūdenī NK, mikroelementus un sekundāros augu barības elementus saturošus komponentus, stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

2,21 % (N + K2O)

1 % kopējais slāpeklis (N)

1,21 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Kopējais slāpeklis (N)

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Mikroelementu un

sekundāro augu barības elementu saturs

4.

N minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

Iegūti, ķīmiski vai mehāniski sajaucot un/vai šķīdinot ūdenī N, mikroelementus un sekundāros augu barības elementus saturošus komponentus, stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

1 % kopējais slāpeklis (N)

Kopējais slāpeklis (N)

Mikroelementu un

sekundāro augu barības elementu saturs

5.

NP minerālmēsli ar mikroelementiem un/vai sekundāriem barības elementiem

Iegūti, ķīmiski vai mehāniski sajaucot un/vai šķīdinot ūdenī NP, mikroelementus un sekundāros augu barības elementus saturošus komponentus, stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

3,29 % (N+ P2O5)

1,0 % kopējais slāpeklis (N)

2,29 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

Kopējais slāpeklis (N)

Ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

Mikroelementu un

sekundāro augu barības elementu saturs

6.

Sekundāro elementu un mikroelementu maisījums (šķīdumi, suspensijas, emulsijas)

Iegūti, ķīmiski un šķīdinot ūdenī mikroelementus un sekundāros elementus saturošus komponentus

Mikroelementu un sekundāro augu barības elementu saturs

7.

Cieto mikroelementu maisījums (ciets produkts)

Iegūti, ķīmiski vai mehāniski sajaucot un/vai šķīdinot ūdenī no mikroelementus un sekundāros elementus saturošiem komponentiem

Mikroelementa kopējais saturs un ūdenī šķīstošā daļa.

Mikroelementi helātu veidā, ja tādi ir.

8.

Mikroelementu

maisījums (šķīdumi, suspensijas, emulsijas)

Iegūti, ķīmiski un šķīdinot ūdenī mikroelementus

un sekundāros elementus saturošus komponentus

Katra mikroelementa saturs

9.

NPK minerālmēsli ar vai bez sekundārajiem un/vai mikroelementiem un organiskajiem savienojumiem

Iegūti, ķīmiski un/vai šķīdinot ūdenī NPK un/vai mikroelementus un/vai sekundārus elementus un organiskos savienojumus saturošus komponentus

Šķidri (šķīdumi, suspensijas, emulsijas) vai cieti mēslošanas līdzekļi, kuru ražošanā izmantoti minerālmēsli un augu vai dzīvnieku valsts izcelsmes komponenti

Organiskie savienojumi ne vairāk kā 3 % dabīgā materiālā

Galveno elementu, mikroelementu un sekundāro elementu saturs.

Organisko vielu saturs

Reakcija pH

Mitrums vai
sausna

1 - Specialās nozīmes mēslošanas līdzekļi - mēslošanas līdzekļi, kuri paredzēti specifiskiem mērķiem (segtajās platībās, dārzos, zālieniem, telpaugiem, mežkopībā utt.) vai arī jebkuriem kultūraugiem, izmantojot specifiskas pielietošanas metodes (ārpussakņu mēslošana, ar laistīšanu utt.).

I. Mikrobioloģiskie preparāti

Nr. p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode un mēslošanas līdzekļa pamatsastāvdaļas

Mikrobioloģiskajam preparātam etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji un citas prasības

1

2

3

4

1.Azotobacter produktsAzotobaktēriju produkts ir gatavots no tīras baktēriju kultūras• Mikroorganismu zinātniskais nosaukums

• Dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums KVV1/g vai

KVV/ml

2.Mikorizu produktsMikorizu produkts satur sēnīšu kultūras, kas uzlabo barības vielu uzņemšanu noteiktām augu grupām un ģintīm• Mikroorganismu zinātniskais nosaukums

• Dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums KVV/g vai KVV/ml

3.Mikroorganismus saturoši līdzekļiTiek ražoti, izmantojot no dabiskās vides izdalītu viena vai vairāku mikroorganismu tīrkultūru maisījumu. Pievienotas vielas, kas nodrošina mikroorganismu dzīvotspēju un optimālus glabāšanas apstākļus• Mikroorganismu zinātniskais nosaukums

• Dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums KVV/g vai KVV/ml

1KVV koloniju veidojošās vienības.

J. Netipiski mēslošanas līdzekļi un augu augšanas veicinātāji

Nr. p.k.

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukums

Ražošanas metode un mēslošanas līdzekļa pamatsastāvdaļas

Kvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzekļa specifiskās prasības)

Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji

1

2

3

4

5

1.Netipiski mēslošanas līdzekļiRažošanas blakusprodukti (u.tml.)(N + P2O5 + K2O) mazāk nekā 0,5 %Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

Sekundāros elementus un mikroelementus deklarē, ja to saturs atbilst šo noteikumu 4. un 9.pielikumam

2.Augu augšanas veicinātājiIzvilkumi, ražošanas blakusprodukti (u.tml.), kas satur bioloģiski aktīvus savienojumus, piemēram, humātus Kopējais slāpeklis (N)

Kopējais fosfors (P2O5)

Kopējais kālijs (K2O)

Mitrums

Organiskās vielas

Reakcija pH

Sekundāros elementus un mikroelementus deklarē, ja to saturs atbilst šo noteikumu 4. un 9.pielikumam.

Konkrētais bioloģiski aktīvais savienojums

Netipisks mēslošanas līdzeklis – mēslošanas līdzeklis, kurš satur slāpekli, fosforu un kāliju mazāk par 0,5 % dabīgi mitrā materiālā un pēc kura lietošanas novērojams ražas pieaugums vismaz 10 % apjomā.

Augu augšanas veicinātājs – produkts, kurš satur vienu vai vairākus tādus ķīmiskus elementus, kas tiek atzīti par augiem nepieciešamiem, kā arī vienu vai vairākus bioloģiski aktīvus savienojumus un kuru saskaņā ar ieteicamo mēslošanas līdzekļa devu lieto galvenokārt augu augšanas veicināšanai, nevis augu apgādei ar barības elementiem.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530
Pieļaujamās negatīvās novirzes no deklarētās mēslošanas līdzekļa kvalitātes

(Pielikums grozīts ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474; MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

Mēslošanas līdzekļi, augu barības elementi

Pieļaujamās novirzes no deklarētiem kvalitātes rādītājiem (masas procenti)

1

2

Slāpekļa minerālmēsli, kopējais slāpeklis (N)

1.1. kalcija nitrāts

0,4

1.2. kalcija-magnija nitrāts

0,4

1.3. nātrija nitrāts (iegūts ķīmiski)

0,4

1.4. Čīles salpetris (no tīrradņa ražots nātrija nitrāts)

0,4

1.5. kalcija cianamīds

1,0

1.6. nitrātus saturošs kalcija ciānamīds

1,0

1.7. amonija sulfāts

0,3

1.8. amonija nitrāts:

1.8.1. ar kopējā slāpekļa saturu līdz 32 % (ieskaitot)

0,8

1.8.2. ar kopējā slāpekļa saturu virs 32 %

0,6

1.9. kalcija-amonija nitrāts

0,8

1.10. amonija sulfāts-nitrāts

0,8

1.11. amonija-magnija sulfāts-nitrāts

0,8

1.12. magnija-amonija nitrāts

0,8

1.13. urīnviela

0,4

1.14. urīnviela-amonija sulfāts

0,5

1.15. slāpekļa minerālmēslu šķīdums

0,6

1.16. amonija nitrāta-urīnvielas šķīdums

0,6

1.17. kalcija nitrāta suspensija

0,4

1.18. šķidrie slāpekļa minerālmēsli (šķīdumi, suspensijas) ar urīnvielas formaldehīdu

0,4

1.19. amonjakūdens

0,3

1.20. bezūdens amonjaks

1,1

2. Fosfora minerālmēsli

2.1. minerālskābēs šķīstošais fosfors (P2O5)

2.1.1. superfoss

0,8

2.1.2. alumīnija-kalcija fosfāts

0,8

2.1.3. fosforītmilti

0,8

2.1.4. fosforu saturoši izdedži

1,0

2.2. skudrskābē šķīstošais fosfors (P2O5)

2.2.1. fosforītmilti

0,8

2.3. neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

2.3.1. vienkāršais superfosfāts

0,8

2.3.2. koncentrētais superfosfāts

0,8

2.3.3. divkāršais superfosfāts

0,8

2.4. bāziskā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

2.4.1. precipitāts

0,8

2.4.2. kalcija termofosfāts

0,8

2.4.3. alumīnija-kalcija fosfāts

0,8

2.5. citronskābē šķīstošais fosfors (P2O5)

2.5.1. fosforu saturoši izdedži

0,8

2.6. ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

2.6.1. vienkāršais superfosfāts

0,9

2.6.2. koncentrētais superfosfāts

0,9

2.6.3. superfoss

0,9

2.6.4. divkāršais superfosfāts

1,3

3. Kālija (K2O) minerālmēsli

3.1. kainīts

1,5

3.2. bagātināta kainīta sāls

1,0

3.3. kālija hlorīds

3.3.1. ar kālija (K2O) saturu 55 % un zemāku

1,0

3.3.2. ar kālija (K2O) saturu lielāku par 55 %

0,5

3.4. magniju saturošs kālija hlorīds

1,5

3.5. kālija sulfāts

0,5

3.6. magnija-kālija sulfāts

1,5

4. Citi augu barības elementi minerālmēslos (piemērojami arī kompleksajiem minerālmēsliem)

4.1. magnijs (Mg)

1/4 no deklarētā satura, taču nepārsniedzot 0,55

4.2. kalcijs (Ca)

1/4 no deklarētā satura, taču nepārsniedzot 0,64

4.3. nātrijs (Na)

1/4 no deklarētā satura, taču nepārsniedzot 0,67

4.4. sērs (S)

1/4 no deklarētā satura, taču nepārsniedzot 0,36

4.5. hlors (Cl)

0,2

5. Kompleksie minerālmēsli (iegūti ķīmiski)

5.1. slāpeklis (N)

1,1

5.2. fosfors (P2O5)

1,1

5.3. kālijs (K2O)

1,1

5.4. N + P2O5 + K2O

5.4.1. divkomponentu minerālmēslos

1,5

5.4.2. trīskomponentu minerālmēslos

1,9

6. Kompleksie minerālmēsli (iegūti mehāniski, sajaucot NPK un citus elementus saturošus komponentus)

6.1. slāpeklis (N)

2,2

6.2. fosfors (P2O5)

2,2

6.3. kālijs (K2O)

2,2

6.1. N + P2O5 + K2O

6.1.1. divkomponentu minerālmēslos

3,0

6.1.2. trīskomponentu minerālmēslos

3,8

6.2. sekundārie barības elementi (Mg, Ca, Na, S)

6.2.1. magnijs (Mg)

1/3 no deklarētā satura, taču nepārsniedzot 1,10

6.2.2. kalcijs (Ca)

1/3 no deklarētā satura, taču nepārsniedzot 1,28

6.2.3. nātrijs (Na)

1/3 no deklarētā satura, taču nepārsniedzot 1,34

6.2.4. sērs (S)

1/3 no deklarētā satura, taču nepārsniedzot 0,72

6.3. mikroelementi (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

6.3.1. mikroelementa B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn saturs augstāks par 2 %

0,8

6.3.2. mikroelementa B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn saturs 2 % un zemāks

2/5 no deklarētā satura

7. Mikroelementus saturošie mēslošanas līdzekļi

7.1. mikroelementa B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn saturs augstāks par 2 %

0,4

7.2. mikroelementa B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn saturs 2 % un zemāks

1/5 no deklarētā satura

8. Kaļķošanas materiāli

Neitralizēšanas spēja, izteikta kā kalcija karbonāta
(CaCO3) ekvivalents (%)

1/20 no deklarētā lieluma

9. Organiskie mēslošanas līdzekļi

9.1. Sapropelis

9.1.1. kopējais slāpeklis (N)

1/5 no deklarētā satura

9.1.2. kopējais fosfors (P2O5)

1/10 no deklarētā satura

9.1.3. kopējais kālijs (K2O)

1/5 no deklarētā satura

9.2. Mājlopu ragi un nagi

9.2.1. kopējais slāpeklis (N)

0,5

9.3. Eļļas augu sēklu izspaidas

9.3.1. kopējais slāpeklis (N)

0,5

9.4. Zivju milti

9.4.1. kopējais slāpeklis (N)

0,5

9.5. Mājputnu mēsli

9.5.1. kopējais slāpeklis (N)

1/5 no deklarētā satura

9.5.2. kopējais fosfors (P2O5)

1/10 no deklarētā satura

9.5.3. kopējais kālijs (K2O)

1/5 no deklarētā satura

10. Citi tehniski apstrādāti organiskie vai organominerālie mēsli

10.1. kopējais slāpeklis (N)

1/5 no deklarētā satura

10.2. kopējais fosfors (P2O5)

1/10 no deklarētā satura

10.3. kopējais kālijs (K2O)

1/5 no deklarētā satura

11. Granulometriskais sastāvs saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu

1/20 no deklarētā lieluma satura

1. Pieļaujamās novirzes nepieciešamas, lai varētu ņemt vērā mēslošanas līdzekļa kvalitātes svārstības, kas rodas mēslošanas līdzekļa ražošanā, apstrādē, paraugu ņemšanā un testēšanā.

2. Dažādu slāpekļa formu (NO3, NH4 u.c.) vai dažādos šķīdinātājos šķīstošā fosfora (P2O5) deklarētā satura pieļaujamā novirze ir 1/10 no to kopējā satura, maksimālā novirze - divi procenti no masas, ja kopējais augu barības elementu dažādo formu saturs ir šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajās robežās un novirzes - šī pielikuma 5. un 6.punktā noteiktajās robežās.

3. Šo noteikumu 1.pielikuma H sadaļā minētajiem mēslošanas līdzekļiem augu barības elementu deklarētā satura pieļaujamā novirze ir 0,4 masas procenti, ja elementa saturs mēslošanas līdzeklī ir augstāks par 2 %, un 1/5 no deklarētā satura, ja elementa saturs mēslošanas līdzeklī ir 2 % un zemāks.

4. Šo noteikumu 1.pielikuma I sadaļā minētajiem mikrobioloģiskajiem preparātiem pieļaujamās novirzes no dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzuma KVV/g vai KVV/ml ir ± 50 %.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530
Nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamā koncentrācija mēslošanas līdzeklī

(Pielikums grozīts ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474; MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

Mēslošanas līdzeklis

Nevēlamie piemaisījumi

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (izsakot uz absolūti sausu paraugu), ja nav noteikts citādi

Noteikšanas metode

1. Amonija nitrāts ar augstu (vairāk par 28 %) slāpekļa saturu

varš

10 mg/kg

Nosaka hlorūdeņražskābē, kuras blīvums 20oC temperatūrā ir 1,18 g/ml

hlors

0,02 masas procenti

Nosaka ūdens ekstraktā

2. Fosforu saturošie minerālmēsli

kadmijs (Cd)

60 mg Cd/kg P2O5

Nosaka karaļūdens ekstraktā

3. Organominerālie un organiskie mēslošanas līdzekļi un kaļķošanas materiāli, netipiskie mēslošanas līdzekļi un augu augšanas veicinātājidzīvsudrabs (Hg)2,0 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
kadmijs (Cd)3,0 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
arsēns (As)50 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
niķelis (Ni)100 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
svins (Pb)150 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
varš (Cu)600 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
cinks (Zn)1500 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
4. Organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi, kas satur dzīvnieku izcelsmes izejvielasSalmonellas25 g produkta paraugā nav konstatēts

 

5. Organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļiEscherichia coli un Enterococaceae1000 KVV/g vai 1000 KVV/ml 
6. Mikrobioloģiskie preparāti un netipiskie mēslošanas līdzekļiSalmonellas*25 g produkta paraugā nav konstatēts 
Escherichia coli* un Enterococaceae*1000 KVV/g vai 1000 KVV/ml 

* Nosaka mikrobioloģiskajam preparātam, kura substrāts satur organisko vai organominerālo mēslošanas līdzekli vai dzīvnieku izcelsmes mēslošanas līdzekli.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530
Minimālais deklarējamais mikroelementu saturs mēslošanas līdzeklī

1. Minimālais deklarējamais mikroelementu saturs (%) mēslošanas līdzeklī:

1.1. cietajos vai šķidrajos maisījumos, kas satur tikai mikroelementus:

1.tabula

Nr.
p.k.

Mikroelementi

Mikroelementa forma

mnerālā

helatēts vai kompleksēts

1.

Bors (B)

0,2

0,2

2.

Kobalts (Co)

0,02

0,02

3.

Varš (Cu)

0,5

0,1

4.

Dzelzs (Fe)

2,0

0,3

5.

Mangāns (Mn)

0,5

0,1

6.

Molibdēns (Mo)

0,02

7.

Cinks (Zn)

0,5

0,1

1.1.1. kopējā mikroelementu satura minimālais daudzums cietajos maisījumos (mikromēslos), kas satur tikai mikroelementus, – 5 % no masas;

1.1.2. kopējā mikroelementu satura minimālais daudzums šķidrajos maisījumos (mikromēslos), kas satur tikai mikroelementus, – 2 % no masas;

1.2. minerālmēslos (ar mikroelementiem), kas satur galvenos un/vai sekundāros augu barības elementus, iestrādājot augsnē vai miglojot uz augu lapām:

2.tabula

Nr.
p.k.

Mikroelementi

Iestrādei augsnē

Lapu apsmidzināšanai

lauksaimniecības kultūrām vai zālājiem

dārzkopībā, puķkopībā, augļkopībā

1.

Bors (B)

0,01

0,01

0,01

2.

Kobalts (Co)

0,002

0,002

3.

Varš (Cu)

0,01

0,002

0,002

4.

Dzelzs (Fe)

0,5

0,02

0,02

5.

Mangāns (Mn)

0,1

0,01

0,01

6.

Molibdēns (Mo)

0,001

0,001

0,001

7.

Cinks (Zn)

0,01

0,002

0,002

2. Izplatītāko mikroelementu – helātu veidotāju – saīsinājumi

Nr.
p.k.

Nosaukums

Apzīmējums

Ķīmiskā formula

1.

Etilēndiamīntetraetiķskābe

EDTA

C10H16O8N2

2.

Dietilēntriamīnpentaetiķskābe

DTPA

C14H23O10N3

3.

Etilēndiamīndi(o-hidroksifenil)etiķskābe

EDDHA

C18H20O6N2

4.

Hidroksietilēndiamīntetraetiķskābe

HEEDTA

C10H18O7N2

5.

Etildiamīndi(o-hidroksi p-metilfenil) etiķskābe

EDDHMA

C20H24N2O6

6.

Etilēndiamīndi (5-karboksi-2-hidroksifenil) etiķskābe

EDDCHA

C20H20O10N2

7.

I-hidroksietilidendifosfonskābe

OEDF

C2H8O7P2

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530

(Pielikums MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

Mēslošanas līdzekļa reģistrācijas iesniegums
          

diena

 

mēnesis

 

gads

 

I. Vispārīgā informācija

1. Mēslošanas līdzekļa reģistrācijas iesniegumu iesniedz (vajadzīgo atzīmēt ar x)

ražotājs ievedējs iepakotājs maisījuma sagatavotājs

2. Iesniedzēja reģistrācijas numurs kompetentās institūcijas reģistrā                 

 

3. Iesniedzējs:
3.1. nosaukums 
3.2. juridiskā adrese 
3.3. tālruņa numurs faksa numurs 
e-pasta adrese 

4. Ziņas par personu, kas iesniedz iesniegumu:

4.1. personas kods      -     

 

4.2. vārds 
4.3. uzvārds 
4.4. personu apliecinošā dokumenta dati (aizpilda, ja nav personas koda):
4.4.1. izdevējiestādes nosaukums 
4.4.2. numurs 
4.4.3. izsniegšanas datums 

 

5. Mēslošanas līdzekļa ražotājs vai maisījuma sagatavotājs:
5.1. nosaukums 
5.2. adrese 
5.3. tālruņa numurs faksa numurs 
e-pasta adrese 

II. Informācija par mēslošanas līdzekli

6. Mēslošanas līdzekļa veids 

 

7. Nosaukums: 
7.1. oficiālais nosaukums 
7.2. tirdzniecības nosaukums 

 

8. Mēslošanas līdzekļa (izņemot mikrobioloģisko preparātu) pamatsastāvs (%) 
 

 

9. Ražošanas metode 
  
  
  

 

10. Izejvielas 
  
  
  
  

11. Deklarētie augu barības elementi (%), to formas un šķīdība (mikrobioloģiskajiem preparātiem norāda dzīvotspējīgo mikroorganismu zinātniskos nosaukumus (ģinti, sugu, kā arī celmu, ja tāds ir identificēts) un daudzumu KVV/g vai KVV /ml)____________________

  
  
  
  

 

12. Citas deklarētās īpašības1 (izņemot mikrobioloģiskos preparātus) 
  
  
  

 

13. Dati par nevēlamo piemaisījumu saturu2 
  
  
  

 

14. Citi būtiski dati3  
  
  

 

15. Dati par bioķīmiski aktīvu vielu (piemēram, inhibitoru, pesticīdu) esību 
  
  
  

 

16. Norādes par bīstamību 
  
  
  

 

17. Norādes par uzglabāšanu 
  
  
  

 

18. Norādes par lietošanu 
  
  
  

 

19. Paredzētais mēslošanas līdzekļa aprites posms 
 

(vajadzīgo norādīt)

20. Valsts nodevas maksājuma datums 

.

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pareiza
 

(reģistrācijas iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīmes.

1 Saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 5.aili.

2 Saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

3 Informācija, kas nav jādeklarē, bet ko ražotājs vai reģistrētājs vēlas norādīt (piemēram, mēslošanas līdzekļa reakcija, viskozitāte, blīvums).

4 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530
Latvijā ražota mēslošanas līdzekļa mehāniska maisījuma reģistrācijas iesniegums

(Pielikums grozīts ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474; MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

Zemkopības ministrs M.Roze
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530

(Pielikums grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

Zemkopības ministrs M.Roze
7.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530

(Pielikums MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

Valsts augu aizsardzības dienests

Mikrobioloģiskā preparāta reģistrācijas apliecība
Nr. ____

1. Mikrobioloģiskā preparāta nosaukums 
 

(atbilstoši mikrobioloģiskā preparāta identifikācijas prasībām)

  
 

(mikrobioloģiskā preparāta tirdzniecības nosaukums)

2. Mikrobioloģiskā preparāta ražotājs 
3. Mikrobioloģiskā preparāta aprites posms 
 

(norādīt vajadzīgo – ražošana, ievešana, tirdzniecība)

4. Mikrobioloģiskā preparāta deklarējamie dati

Zinātniskais nosaukums (ģints, suga, kā arī celms, ja tāds ir identificēts)

Dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums (KVV/g vai KVV/ml)

  
5. Citi deklarējamie dati 
  
  
6. Izmantošanas joma 
Apliecība izsniegta 
 

(norādīt īpašnieku)

Apliecības izsniegšanas datums 
Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersona 
 

(vārds, uzvārds un paraksts)

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530
Etiķetē vai marķējumā un pavaddokumentos norādāmā informācija par mēslošanas līdzekli

(Pielikums MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

1. Mēslošanas līdzekļa oficiālais nosaukums saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un mēslošanas līdzekļa tirdzniecības nosaukums (ja tāds ir).

2. Ja minerālmēsli satur divus vai trīs galvenos augu barības elementus (slāpekli, fosforu, kāliju), nosaukumā ir norāde "Kompleksie minerālmēsli". Augu barības elementus norāda ar vārdiem vai ķīmiskajiem simboliem. Mehānisko maisījumu nosaukumā ir norāde "Mehānisks maisījums".

3. Ja mēslošanas līdzeklis satur:

3.1. galvenos augu barības elementus un vienu vai vairākus sekundāros augu barības elementus (piemēram, magniju, kalciju, nātriju, sēru), oficiālajā nosaukumā ir norāde "Satur" un sekundāro elementu nosaukumi vai ķīmiskie simboli;

3.2. galvenos augu barības elementus un vienu vai vairākus mikroelementus (piemēram, boru, kobaltu, varu, dzelzi, mangānu, molibdēnu, cinku), oficiālajā nosaukumā ir norāde "Ar mikroelementiem" vai vārds "Ar" un mikroelementu nosaukumi vai ķīmiskie simboli;

3.3. vairāku mikroelementu sāļu maisījumu, oficiālajā nosaukumā ir norāde "Mikroelementu maisījums".

4. Ja mēslošanas līdzekļa iepakojumā ir mazāk par 1 kg (vai 1000 ml) attiecīgā mēslošanas līdzekļa, mēslošanas līdzekļa nosaukumā uz etiķetes konkrētu sekundāro augu barības elementu un mikroelementu nosaukumus un ķīmiskos simbolus var norādīt etiķetes deklarējamo rādītāju sadaļā.

5. Mēslošanas līdzekļa pamatsastāvs. Augu barības elementus norāda deklarēto rādītāju sadaļā ar vārdiem un ķīmiskajiem simboliem: slāpeklis (N), fosfors (P2O5), kālijs (K2O), kalcijs (Ca), magnijs (Mg), nātrijs (Na), sērs (S), hlors (Cl), bors (B), kobalts (Co), varš (Cu), dzelzs (Fe), mangāns (Mn), molibdēns (Mo), cinks (Zn). Šie nosacījumi attiecas arī uz mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis".

6. Deklarējamie rādītāji saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 5.aili:

6.1. kalcija, magnija, nātrija un sēra saturu deklarē minerālmēsliem, kuros elementu saturs nav mazāks par 1,4 % – Ca, 1,2 % – Mg, 2,2 % – Na, 2,0 % – S;

6.2. viena vai vairāku mikroelementu saturu cietajos vai šķidrajos mikroelementu sāļu maisījumos, kā arī minerālmēslos, kas paredzēti galveno vai sekundāro augu barības elementu piegādei, deklarē, ja to saturs attiecīgajā mēslošanas līdzeklī nav zemāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteikto. Deklarē mikroelementu:

6.2.1. kopējo saturu, ko izsaka kā mēslošanas līdzekļa masas procentus;

6.2.2. ūdenī šķīstošo saturu, ko izsaka kā mēslošanas līdzekļa masas procentus, ja šķīstošais saturs ir vismaz puse no kopējā satura. Ja mikroelements pilnībā šķīst ūdenī, deklarē tikai ūdenī šķīstošo saturu;

6.3. ja minerālmēsli satur mikroelementus organominerālu kompleksu savienojumu veidā, deklarēto rādītāju sadaļā aiz mikroelementa nosaukuma un apzīmējuma ir norāde "Helatēts ar" un helātu veidotāja apzīmējums saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikuma 2.punktu.

7. Norādes par mēslošanas līdzekļa lietošanu. Mēslošanas līdzekļiem, kas satur tikai mikroelementus, ir norāde "Uzmanību! Lietošanas normas pārsniegšana var būt kaitīga".

8. Norādes par mēslošanas līdzekļa uzglabāšanu (saskaņā ar drošības datu lapu, ja tāda ir). Šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem norāda to uzglabāšanas temperatūru un citas īpašās prasības. Mēslošanas līdzeklim norāda uzglabāšanas termiņu, ja tāds ir.

9. Norādes par mēslošanas līdzekļa bīstamību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu.

10. Dzīvnieku izcelsmes organiskajiem un organominerālajiem mēslošanas līdzekļiem, kas nav kūtsmēsli, uz marķējuma ir norāde "Vismaz 21 dienu nepieļaut lauksaimniecības dzīvnieku pieeju mēslotajai platībai".

11. Garantēta neto masa cietajiem minerālmēsliem un garantēta masa (vai tilpums) šķidrajiem minerālmēsliem. Ja norāda bruto masu (vai tilpumu), norāda arī iepakojuma (taras) masu vai tilpumu.

12. Ja mēslošanas līdzeklim ir izsniegts apliecinājums par mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", mēslošanas līdzekļa marķējumā vai etiķetē lieto norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība" un norāda tās kontroles institūcijas kodu, kura izsniegusi sertifikātu ar apliecinājumu.

13. Mēslošanas līdzekļa ražotāja un ievedēja nosaukums un adrese. Iepakotājs norāda ražotāja, ievedēja un iepakotāja nosaukumu un adresi.

Piezīmes.

1. Fosfora un kālija satura pārrēķināšanai no elementa uz oksīdu izmanto šādas formulas:

1.1. fosfors (P) x 2,291 = fosfora oksīds (P2O5);

1.2. kālijs (K) x 1,205 = kālija oksīds (K2O).

2. Magnija, kalcija, nātrija un sēra satura pārrēķināšanai no oksīda uz elementu izmanto šādas formulas:

2.1. (MgO) x 0,603 = magnijs (Mg);

2.2. (CaO) x 0,715 = kalcijs (Ca);

2.3. (Na2O) x 0,742 = nātrijs (Na);

2.4. (SO3) x 0,400 = sērs (S).

3. Šo noteikumu 1.pielikuma H sadaļas mēslošanas līdzekļiem deklarēto rādītāju sadaļā var norādīt tos sekundāros augu barības elementus, kuru saturs ir zemāks par šā pielikuma 6.1.apakšpunktā noteikto, un mikroelementus, kuru saturs ir zemāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteikto, obligāti norādot šo augu barības elementu saturu.

8.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530
Etiķetē vai marķējumā norādāmā informācija par mikrobioloģisko preparātu

(Pielikums MK 06.12.2011. noteikumu Nr.942 redakcijā)

1. Mikrobioloģiskā preparāta oficiālais nosaukums saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un mikrobioloģiskā preparāta tirdzniecības nosaukums (ja tāds ir).

2. Deklarējamie rādītāji saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 4.aili:

2.1. mikrobioloģiskā preparāta mikroorganismu zinātniskais nosaukums (ģints, suga, kā arī celms, ja tāds ir identificēts);

2.2. dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums, kas ir izteikts kā KVV/g vai KVV/ml (KVV – kolonijas veidojošās vienības).

3. Norādes par mikrobioloģiskā preparāta lietošanu.

4. Norādes par augu sugām, ģintīm, augu grupām vai par mikrobioloģisko procesu atjaunošanu, aktivizēšanu un regulēšanu augsnē vai citā substrātā, kam mikrobioloģiskais preparāts paredzēts.

5. Norādes par mikrobioloģiskā preparāta uzglabāšanu (uzglabāšanas temperatūra un uzglabāšanas termiņš) un citas īpašās prasības (saskaņā ar drošības datu lapu, ja tāda ir).

6. Mikrobioloģiskā preparāta garantētā neto masa vai tilpums. Ja norāda bruto masu (vai tilpumu), norāda arī iepakojuma (taras) masu vai tilpumu.

7. Mikrobioloģiskā preparāta ražotāja un ievedēja nosaukums un adrese.

9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530

(Pielikums MK 30.06.2008. noteikumu Nr.474 redakcijā)

04.JPG (84875 bytes)
10.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530

(Pielikums grozīts ar MK 30.06.2008. noteikumiem Nr.474; MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.942)

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 530Pieņemts: 27.06.2006.Stājas spēkā: 01.07.2006.Zaudē spēku: 15.09.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 30.06.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
138767
{"selected":{"value":"30.05.2012","content":"<font class='s-1'>30.05.2012.-14.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.05.2012","iso_value":"2012\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2012.-14.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2011","iso_value":"2011\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2011.-29.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2009","iso_value":"2009\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2009.-16.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2008","iso_value":"2008\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2008.-15.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-02.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.05.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)