Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 506

Rīgā 2015. gada 1. septembrī (prot. Nr. 44 24. §)
Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma
4. panta pirmās daļas 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. mēslošanas līdzekļa un substrāta, kurš nav ES mēslošanas līdzeklis ar CE zīmi:

1.1.1. atbilstību identifikācijas, kvalitātes un tirdzniecības prasībām;

1.1.2. reģistrācijas nosacījumus un kārtību;

1.1.3. pieļaujamās novirzes no mēslošanas līdzekļu un substrātu deklarētās kvalitātes;

1.1.4. nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju;

1.1.5. uzraudzības un kontroles kārtību;

1.1.6. uzraudzībai un kontrolei nepieciešamo kvalitātes atbilstības novērtēšanas kārtību;

1.1.7. prasības etiķetei, marķējumam un iepakojumam;

1.2. prasības ES mēslošanas līdzekļa ar CE zīmi deklarētajai augu barības elementu formai un mēslošanas līdzekļa un substrāta atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Komisijas 2021. gada 15. jūlija Īstenošanas regulas (ES) 2021/1165, ar ko atļauj bioloģiskajā ražošanā izmantot noteiktus produktus un vielas un izveido to sarakstus (turpmāk – regula 2021/1165), II pielikumu;

1.3. Latvijā ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta (turpmāk – paziņots mēslošanas līdzeklis un substrāts) paziņošanas un dokumentu iesniegšanas kārtību, nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, uzraudzības un kontroles kārtību, kā arī kvalitātes atbilstības novērtēšanas kārtību uzraudzības un kontroles nolūkiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 19. marta Regulu (ES) 2019/515 par citā dalībvalstī likumīgi tirgotu preču savstarpēju atzīšanu un Regulas (EK) Nr. 764/2008 atcelšanu;

1.4. atļaujas saņemšanas kārtību to mēslošanas līdzekļu un substrātu tirdzniecībai vai ievešanai, kuri nav iekļauti Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā (turpmāk – reģistrs) vai kuri neatbilst deklarētajai kvalitātei vai kvalitātes un identifikācijas prasībām.

(Grozīts ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 60; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 26; 1.1. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 16.07.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

2. Dzīvnieku izcelsmes organisko mēslošanas līdzekļu un substrātu aprite notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādātu produktu apritei, kurus nav paredzēts izmantot pārtikā, kā arī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (turpmāk – regula Nr. 1069/2009), un Eiropas Komisijas 2011. gada 25. februāra Regulu (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (turpmāk – regula Nr. 142/2011).

II. Mēslošanas līdzeklim un substrātam piemērojamās identifikācijas, kvalitātes un tirdzniecības prasības

3. Mēslošanas līdzeklim un substrātam piemērojamās identifikācijas un kvalitātes prasības, kā arī deklarējamie kvalitātes rādītāji ir norādīti šo noteikumu 1. pielikumā.

4. Mēslošanas līdzekļa un substrāta deklarētā kvalitāte atbilst šo noteikumu prasībām, ja konkrētā kvalitātes rādītāja negatīvā novirze nepārsniedz šo noteikumu 2. pielikumā minēto novirzi.

5. Nav pieļaujamas kvalitātes rādītāja novirzes no šo noteikumu 1. pielikumā minētās minimālās un maksimālās skaitliskās vērtības, izņemot H sadaļā minētajiem mēslošanas līdzekļiem.

6. Ja šo noteikumu 1. pielikumā nav norādīts konkrētā mēslošanas līdzekļa maksimālais augu barības elementu saturs, to mēslošanas līdzeklī atļauts palielināt vairāk par deklarēto saturu. Ja šo noteikumu 1. pielikumā ir norādīts konkrētā mēslošanas līdzekļa maksimālais augu barības elementu saturs, tā palielināšana mēslošanas līdzeklī ir ierobežota līdz šo noteikumu 1. pielikumā minētajam maksimālajam saturam.

7. Nevēlamo piemaisījumu koncentrācija mēslošanas līdzeklī un substrātā nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo koncentrāciju (3. pielikums).

8. Minimālais deklarējamais mikroelementu saturs mēslošanas līdzeklī norādīts šo noteikumu 4. pielikumā.

9. Laboratorija, kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā (turpmāk – akreditēta laboratorija), izsniedz testēšanas pārskatu par mēslošanas līdzekli un substrātu. Testēšanas pārskatu par dzīvotspējīgiem mikroorganismiem mikrobioloģiskā preparātā un bioloģiski aktīviem savienojumiem augu augšanas veicinātājā drīkst izsniegt arī zinātniska institūcija, kas atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts oficiāli reģistrēta zinātniskā institūcija.

10. Akreditēta laboratorija mēslošanas līdzekli testē saskaņā ar Eiropas Komisijas īstenošanas aktos norādītajām metodēm. Ja testēšanas metode Eiropas Komisijas īstenošanas aktos nav norādīta, mēslošanas līdzekli un substrātu drīkst testēt saskaņā ar Zemkopības ministrijas ieteiktajiem piemērojamiem standartiem, kurus nacionālā standartizācijas institūcija publicē savā tīmekļvietnē (www.lvs.lv).

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 16.07.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

11. Testēšanas izdevumus, kas saistīti ar mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrāciju vai to ievešanas vai tirdzniecības atļauju saņemšanu, sedz tā ražotājs vai ievedējs, vai iepakotājs, kas maina ražotāja vai ievedēja reģistrācijas apliecībā norādīto mēslošanas līdzekļa vai substrāta nosaukumu.

(Grozīts ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 60)

12. Mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotājs, iepakotājs, ievedējs vai tirgotājs vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietā:

12.1. pēc Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk – dienests) pieprasījuma nodrošina pieeju mēslošanas līdzekļu un substrātu uzskaites dokumentiem un pavaddokumentiem, kā arī sniedz informāciju par mēslošanas līdzekļu un substrātu apriti;

12.2. nodrošina mēslošanas līdzekļa un substrāta glabāšanas apstākļus atbilstoši etiķetē, marķējumā vai pavaddokumentā un drošības datu lapā (ja tāda ir) minētajām prasībām.

III. Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācija

13. Mēslošanas līdzekļus un substrātus reģistrē un attiecīgo reģistru kārto dienests.

14. Iesniegumu mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrēšanai iesniedz juridiska vai fiziska persona, kas ražo, iepako vai ieved mēslošanas līdzekli un substrātu (turpmāk – persona). Atļauts brīvi ievest mēslošanas līdzekli vai substrātu, ko ir reģistrējis ražotājs. Ja mēslošanas līdzekli vai substrātu Latvijā ražo pēc gala lietotāja individuāla pasūtījuma, tas nav jāreģistrē.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

15. Lai reģistrētu mēslošanas līdzekli vai substrātu, persona dienestā iesniedz:

15.1. iesniegumu (5. pielikums);

15.2. ražotājs vai ievedējs – akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu (Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī ražotam mēslošanas līdzeklim un substrātam drīkst iesniegt ražotāja izsniegtu testēšanas pārskatu), savukārt par bioloģiski aktīviem savienojumiem augu augšanas veicinātāju sastāvā un dzīvotspējīgiem mikroorganismiem mikrobioloģisko preparātu sastāvā drīkst iesniegt testēšanas pārskatu, kuru izsniegusi zinātniska institūcija, kas atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts oficiāli reģistrēta zinātniskā institūcija. Reģistrācijai iesniegtais testēšanas pārskats nav vecāks par 12 mēnešiem;

15.3. iepakotājs – mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrācijas apliecības kopiju;

15.4. šo noteikumu 21.4. apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošas zinātniskās institūcijas izsniegtu atzinumu (6. pielikums) par to, ka augu augšanas veicinātājs vai mikrobioloģiskais preparāts devis pozitīvu mēslošanas līdzekļa efektivitātes rezultātu. Atzinumā norāda kultūraugu, kas izmantots izmēģinājumā;

15.5. etiķetes, marķējuma vai pavaddokumenta tekstu ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar šo noteikumu 52. punktu – mēslošanas līdzeklim (izņemot mikrobioloģisko preparātu), saskaņā ar šo noteikumu 53. punktu – mikrobioloģiskajam preparātam un saskaņā ar šo noteikumu 54. punktu – substrātam;

15.6. testēšanas pārskatu (kopiju) par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 procentus. Testēšanas pārskats par detonācijnoturību nav vecāks par 12 mēnešiem;

15.7. drošības datu lapu, ja tāda paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK;

15.8. plānoto tirdzniecības vietu sarakstu;

15.9. informāciju par piešķirto reģistrācijas vai atzīšanas oficiālo numuru un norādi uz kompetentās institūcijas tīmekļvietni, kurā ir informācija, ka mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotājs ir atzīts vai reģistrēts atbilstoši regulas Nr. 1069/2009 prasībām, ja mēslošanas līdzeklis vai substrāts satur dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus vai atvasinātus produktus, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam (turpmāk – dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti);

15.10. ražotāja rakstisku atļauju pārpakot mikrobioloģisko preparātu, ja to ir paredzēts darīt;

15.11. sertifikātu, ko izsniegusi normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktā kontroles institūcija (turpmāk – kontroles institūcija) un kas apliecina mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", ja mēslošanas līdzekļa etiķetē, marķējumā un pavaddokumentā paredzēts lietot norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība".

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 386; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 26)

16. (Svītrots ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 26)

17. Reģistrētājs ir atbildīgs par šo noteikumu 15. punktā minēto dokumentu atbilstību.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

18. Dienests reģistrācijai pieteiktā mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību šo noteikumu identifikācijas, kvalitātes un tirdzniecības prasībām sāk izvērtēt pēc tam, kad ir saņemti pilnībā aizpildīti visi šo noteikumu 15. punktā minētie dokumenti.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

19. Lai pieņemtu lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrāciju, dienests, norādot pamatojumu, var pieprasīt personai papildinformāciju, kā arī pieaicināt atbilstošas kvalifikācijas ekspertus.

20. Ja persona līdz noteiktā termiņa beigām nav iesniegusi šo noteikumu 19. punktā minēto papildinformāciju, dienests iesniegumu noraida.

21. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 15. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu reģistrēt mēslošanas līdzekli vai substrātu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

21.1. tas atbilst šo noteikumu 1. un 3. pielikumā minētajām kvalitātes prasībām;

21.2. etiķetes, marķējuma vai pavaddokumenta teksta paraugs atbilst šo noteikumu prasībām;

21.3. amonija nitrāta mēslošanas līdzeklim ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 procentus, ir veikts detonācijnoturības tests saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes  2019. gada 5. jūnija Regulā (ES) 2019/1009, ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr.  1069/2009 un (EK) Nr.  1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003 (turpmāk – regula 2019/1009), norādītajām metodēm, un mēslošanas līdzeklis ir atzīts par sprādziendrošu;

21.4. par augu augšanas veicinātāju vai mikrobioloģisko preparātu (izņemot mikrobioloģisko preparātu, kas tiek piedāvāts tikai kā kompostētājs) ir saņemts pozitīvs izmēģinājumu rezultāts mēslošanas līdzekļa efektivitātes pārbaudē, ja izmēģinājums ir veikts A vai B zonā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK I pielikumu, vai trešajās valstīs līdzīgos platuma grādos un to ir veikusi zinātniska institūcija, kas atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai citas valsts zinātniska institūcija, kas ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

21.5. augu augšanas veicinātājs vai mikrobioloģiskais preparāts izmēģinājumā, kurā ievērots vienīgās atšķirības princips un kurš ar lauka kultūraugiem veikts pēdējo 10 gadu laikā vismaz divus gadus pēc kārtas, bet ar segto platību kultūraugiem – vismaz divus secīgus ražas ciklus, pārbaudes periodā ir devis vidēji vismaz 10 procentu ražas pieaugumu (izņemot dekoratīvos augus). Mēslošanas līdzekļa marķējumā norāda to kultūraugu vai kultūraugu grupu, par kuru iegūts pozitīvs efektivitātes pārbaudes rezultāts;

21.6. ir samaksāta valsts nodeva saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļu un substrātu ievešanai vai tirdzniecībai.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā; 21.3. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 16.07.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

21.1 Ja iepakotājs maina mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotāja vai ievedēja reģistrācijas apliecībā norādīto nosaukumu, tas maksā valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrāciju.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 60 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.10.2020., sk. 89. punktu)

22. Ja šo noteikumu 21. un 21.1 punktā minētie nosacījumi nav ievēroti, dienests pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt mēslošanas līdzekli vai substrātu.

(Grozīts ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 60; grozījums par punkta papildināšanu ar vārdu un skaitli "un 21.1" stājas spēkā 01.10.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

23. Dienests:

23.1. triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski par to informē personu;

23.2. ja ir pieņemts šo noteikumu 21. punktā minētais lēmums:

23.2.1. izdara ierakstu reģistrā, iekļaujot visus iesniegumā minētos datus, kā arī informāciju par mēslošanas līdzekļa un substrāta deklarētajiem kvalitātes rādītājiem un mēslošanas līdzekļu (izņemot mikrobioloģisko preparātu) pamatsastāvu;

23.2.2. 10 darbdienu laikā izsniedz personai reģistrācijas apliecību, ar kuru apliecina, ka mēslošanas līdzeklis vai substrāts ir iekļauts reģistrā.

24. Reģistrācijas apliecības īpašnieks ir atbildīgs par mēslošanas līdzekļu un substrātu atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par mēslošanas līdzekļu un ķīmisko vielu un maisījumu apriti, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apriti, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.  1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008), regulā Nr.  1069/2009, regulā Nr.  142/2011 un regulā 2021/1165.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

25. Mēslošanas līdzekļa (izņemot mikrobioloģisko preparātu) reģistrācijas apliecībā norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu, mikrobioloģiskā preparāta reģistrācijas apliecībā – saskaņā ar šo noteikumu 9. pielikumu un substrāta reģistrācijas apliecībā – saskaņā ar šo noteikumu 10. pielikumu.

26. Reģistrācijas apliecības īpašnieks 10 dienu laikā rakstiski informē dienestu par grozījumiem, kas radušies reģistrācijai iesniegtajos dokumentos.

27. Grozījumus reģistrā izdara pēc dienesta lēmuma, kas pieņemts, pamatojoties uz reģistrācijas apliecības īpašnieka iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem. Reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniegumā norāda grozījumu izdarīšanas iemeslus.

28. Pēc grozījumu izdarīšanas reģistrā (ja tiek mainīti reģistrācijas apliecības dati) dienests izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību ar to pašu reģistrācijas numuru un anulē iepriekšējo reģistrācijas apliecību.

29. Dienests mēneša laikā anulē mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrāciju un reģistrācijas apliecību, ja persona, reģistrējot mēslošanas līdzekli vai substrātu, ir sniegusi nepatiesu informāciju vai saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 11. panta pirmo daļu.

(Grozīts ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 60)

30. Lēmumu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju un reģistrācijas apliecības anulēšanu dienests publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Anulētie mēslošanas līdzekļu krājumi tirdzniecības tīklā var atrasties trīs gadus pēc lēmuma publicēšanas, ja tie nav bīstami cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

31. (Svītrots ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 386)

32. (Svītrots ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 386)

33. Dienests piecu darbdienu laikā pēc mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācijas ievieto savā tīmekļvietnē informāciju par reģistrēto mēslošanas līdzekli vai substrātu – nosaukumu (tirdzniecības nosaukumu), pamatsastāvu (izņemot mikrobioloģisko preparātu un substrātu), izejvielas (tikai substrātam), tās personas nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, kura reģistrē attiecīgo mēslošanas līdzekli vai substrātu, ražotāja nosaukumu un valsti, reģistrācijas apliecības numuru, mēslošanas līdzekļa vai substrāta aprites posmu un norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", ja ir ievērotas šo noteikumu prasības par atbilstošo norāžu lietošanu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 386 redakcijā)

IV. Mēslošanas līdzekļa un substrāta paziņošanas kārtība

34. Lai Latvijā tirgotu paziņotu mēslošanas līdzekli vai substrātu, ievedējs vai ražotājs ne vēlāk kā 20 darbdienas pirms mēslošanas līdzekļa un substrāta pirmreizējas izvietošanas Latvijas tirgū iesniedz dienestā:

34.1. iesniegumu (11. pielikums);

34.2. attiecīgās valsts kompetentās iestādes vai ražotāja apliecinājumu par konkrēta mēslošanas līdzekļa vai substrāta likumīgu tirdzniecību Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Turcijā;

34.3. etiķetes, marķējuma vai pavaddokumenta tekstu latviešu valodā, kas atbilst tekstam tās valsts valodā, kura atzinusi mēslošanas līdzekli un substrātu. Ja iesniegumu iesniedz papīra formā, iesniedzējs etiķetes vai marķējuma tekstu iesniedz arī elektroniskā formā;

34.4. informāciju par organiskā mēslošanas līdzekļa un substrāta izejvielām;

34.5. informāciju par organisko mēslošanas līdzekli un substrātu, ja tā sastāvā ir dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, norādot piešķirto reģistrācijas vai atzīšanas oficiālo numuru, kā arī kompetentās institūcijas tīmekļvietni, kurā ir informācija par to, ka organiskā mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotājs ir atzīts vai reģistrēts atbilstoši regulas (EK) Nr. 1069/2009 prasībām.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 282 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 386)

35. Ievedējs vai ražotājs ir atbildīgs par šo noteikumu 34. punktā minēto dokumentu atbilstību.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 282 redakcijā)

36. Dienests 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 34. punktā minēto dokumentu saņemšanas informāciju par paziņoto mēslošanas līdzekli un substrātu iekļauj paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā. Dienests savā tīmekļvietnē norāda atzītā mēslošanas līdzekļa vai substrāta grupu (ja tā norādīta dalībvalsts apliecinājumā) un tirdzniecības nosaukumu, ražotāju, iesniedzēju, dalībvalsti, kas to atzinusi, un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes vai ražotāja apliecinājuma datumu un numuru (ja tāds ir), kā arī apliecinājuma derīguma termiņu (ja tāds ir norādīts) un atzīšanas datumu Latvijā.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 60 redakcijā)

36.1 Grozījumus paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā dienests izdara 20 darbdienu laikā, pamatojoties uz ražotāja vai ievedēja iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 60 redakcijā)

37. (Svītrots ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 282)

38. (Svītrots ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 282)

39. (Svītrots ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 282)

IV1. Mēslošanas līdzekļa un substrāta izvērtēšana izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

(Nodaļa MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 60 redakcijā; nodaļa stājas spēkā 01.06.2020., sk. 90. punktu)

39.1 Dienests izvērtē mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas 2021/1165 II pielikumā noteiktajām prasībām.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

39.2 Persona, kas ir atbildīga par mēslošanas līdzekļa vai substrāta laišanu apritē, dienestā iesniedz:

39.2 1. iesniegumu (11.1 pielikums);

39.22. ražotājvalsts atzinumu par ievestā mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas 2021/1165 II pielikumā noteiktajām prasībām vai atzinumu par paziņotā mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību, ko izsniegusi tās valsts bioloģiskās lauksaimniecības kompetentā iestāde, kontroles institūcija vai organizācija, kura to ir atzinusi (ja šāds atzinums ir);

39.2 3. informāciju par izejvielām, ja nepieciešams, norādot to izcelsmi un iegūšanas metodi.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 60 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 26)

39.3 Lai pieņemtu lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas 2021/1165 II pielikumā noteiktajām prasībām, dienests, norādot pamatojumu, var pieprasīt personai papildinformāciju, kā arī pieaicināt atbilstošas kvalifikācijas ekspertus.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

39.4 Ja persona 20 darbdienu laikā nav iesniegusi šo noteikumu 39.3 punktā noteikto papildinformāciju, dienests iesniegumu noraida.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

39.5 Dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas:

39.51. pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas 2021/1165 II pielikumā noteiktajām prasībām, ja:

39.51.1. tas atbilst šajos noteikumos, normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību un regulā 2021/1165 minētajām prasībām;

39.51.2. saskaņā ar dienesta maksas pakalpojumu cenrādi ir segti izdevumi par mēslošanas līdzekļa vai substrāta novērtējuma sagatavošanu;

39.5 2. savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par konkrēto mēslošanas līdzekli vai substrātu mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā "Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā", ja pieņemts minētais lēmums.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 60 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 26)

39.6 Mēslošanas līdzekli un substrātu sarakstā "Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā" iekļauj uz pieciem gadiem no lēmuma pieņemšanas dienas.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

V. Uzraudzība un kontrole

40. Dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu un substrātu kontroles paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtību ņem mēslošanas līdzekļa un substrāta kontroles paraugu un iesniedz to akreditētā laboratorijā. Lai noteiktu dzīvotspējīgo mikroorganismu skaitu mikrobioloģiskajā preparātā vai bioloģiski aktīvo savienojumu saturu augu augšanas veicinātājā, kontroles paraugu var iesniegt arī šo noteikumu 9. punktā minētajā zinātniskajā institūcijā.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 282 redakcijā)

41. (Svītrots ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 282)

42. Akreditētā laboratorija vai zinātniskā institūcija ar dienestu rakstiski saskaņotā termiņā nodod tam attiecīgā mēslošanas līdzekļa vai substrāta identifikācijas un kvalitātes rādītāju testēšanas pārskatu.

43. Dienests, pamatojoties uz akreditētās laboratorijas vai zinātniskās institūcijas izsniegto testēšanas pārskatu, kurā iekļauti attiecīgie šajos noteikumos minētie rādītāji, izvērtē mēslošanas līdzekļa vai substrāta kontroles parauga kvalitātes atbilstību šo noteikumu vai regulas 2019/1009 4. panta prasībām. Ja mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitāte atbilst norādītajām prasībām, kontroles izdevumus sedz no šiem mērķiem paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 16.07.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

44. Ja mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests 10 darbdienu laikā nosūta akreditētajai laboratorijai vai atbilstošajai zinātniskajai institūcijai otru attiecīgā mēslošanas līdzekļa vai substrāta kontroles paraugu. Otrajā kontroles paraugā testē tikai tos mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitātes rādītājus, kuros ir konstatēta neatbilstība. Ja arī otrais kontroles paraugs liecina par mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitātes neatbilstību šo noteikumu prasībām, dienests:

44.1. pieaicinot personu un atbilstošas kvalifikācijas ekspertus, izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus reģistrā vai pieņem lēmumu anulēt mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrāciju un tā reģistrācijas apliecību, ja tas attiecas uz reģistrētu mēslošanas līdzekli vai substrātu;

44.2. sazinās ar attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi, lai iegūtu informāciju par konkrētās valsts normatīvajos aktos noteiktajām mēslošanas līdzekļu un substrātu kvalitātes prasībām, ja tas attiecas uz paziņotu mēslošanas līdzekli vai substrātu. Ja mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitāte neatbilst attiecīgās dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, dienests pēc dalībvalsts kompetentās institūcijas rakstiska apliecinājuma saņemšanas svītro mēslošanas līdzekli vai substrātu no paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu saraksta un, konstatējot mēslošanas līdzekļa vai substrāta bīstamību videi, cilvēku vai dzīvnieku veselībai, rīkojas saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma 9. panta otrās daļas 3. punktā noteikto kārtību.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 282 redakcijā)

45. Ja saskaņā ar atkārtoto testēšanas pārskatu mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām, visu kontroles paraugu testēšanas izdevumus sedz persona, kas attiecīgo mēslošanas līdzekli vai substrātu ražo, ieved pārdošanai, iepako vai tirgo.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

46. Ja dienests konstatē mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitātes neatbilstību, tas piecu darbdienu laikā informē personu par izdevumiem, kas saistīti ar kontroles paraugu testēšanu, un to samaksas kārtību.

47. Ja dienests konstatē, ka paziņotais mēslošanas līdzeklis vai substrāts var kaitēt cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi, tas piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē Zemkopības ministriju.

48. Zemkopības ministrija izvērtē šo noteikumu 47. punktā minēto informāciju un, ja nepieciešams, informē Eiropas Komisiju un citas dalībvalstis.

49. Persona bez atļaujas drīkst ievest nereģistrētu mēslošanas līdzekli vai substrātu nekomerciālā nolūkā (personīgai lietošanai), ja mēslošanas līdzeklim vai substrātam, ko persona ieved no trešajām valstīm, nepiemēro ievedmuitu un tā vērtība nepārsniedz summu, kas noteikta normatīvajos aktos par atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa.

50. Ja kontroles institūcija informē dienestu par to, ka mēslošanas līdzeklis vai substrāts neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, dienests:

50.1. pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta tirdzniecības apturēšanu līdz nepilnību novēršanai;

50.2. svītro reģistrēto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība".

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 386)

VI. Prasības mēslošanas līdzekļa un substrāta etiķetei, marķējumam un iepakojumam

51. Informāciju par mēslošanas līdzekli un substrātu norāda mēslošanas līdzekļa vai substrāta iepakojuma etiķetē vai marķējumā, bet neiepakotiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem – pavaddokumentā. Ja mēslošanas līdzekļa un substrāta iepakojuma masa pārsniedz 25 kilogramus, informāciju par mēslošanas līdzekli vai substrātu latviešu valodā atbilstoši šo noteikumu prasībām var norādīt mēslošanas līdzekļa pavaddokumentā, izņemot mēslošanas līdzekļus ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība" un "Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā" un substrātus ar norādi "Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 60 redakcijā)

52. Mēslošanas līdzekļa (izņemot mikrobioloģiskos preparātus) iepakojuma etiķetē, marķējumā vai pavaddokumentā obligāti norādāmā informācija ir minēta šo noteikumu 12. pielikumā.

53. Mikrobioloģiskā preparāta iepakojuma etiķetē vai marķējumā obligāti norādāmā informācija ir minēta šo noteikumu 13. pielikumā.

54. Substrāta iepakojuma etiķetē vai marķējumā obligāti norādāmā informācija ir minēta šo noteikumu 14. pielikumā.

55. Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācijai iesniegtā etiķete vai marķējums, kura teksts bija iesniegts mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrācijai, atrodas uz iepakojuma labi redzamā vietā un ir skaidri nodalīts no jebkuras citas informācijas, kas nedrīkst būt pretrunā ar iesniegto etiķetes vai marķējuma tekstu.

56. Mēslošanas līdzekļu iepakojumu noslēdz tā, lai, to atverot, tiktu pilnībā sabojāta aizdare, aizdares plomba vai pats iepakojums.

57. Informācija etiķetē vai marķējumā ir latviešu valodā un skaidri salasāma.

58. Etiķete vai marķējums ir izturīgs pret ārējās vides ietekmi.

59. Mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotājs, iepakotājs un ievedējs nodrošina:

59.1. mēslošanas līdzekļa vai substrāta iepakojuma izturību un drošību, lai saglabātu mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitāti;

59.2. amonija nitrāta mēslošanas līdzekļu ar augstu slāpekļa saturu (vairāk par 28 procentiem), šķidro minerālmēslu un tikai mikroelementus saturošu cieto minerālmēslu piegādi pārdošanai gala patērētājam iepakotā veidā.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

60. Mikrobioloģiskais preparāts apritē drīkst atrasties tikai ražotāja iepakojumā vai, ja dienestā ir iesniegta ražotāja rakstiska atļauja to pārpakot, arī iepakotāja iepakojumā.

61. Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrētājs vai atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par etiķetē, marķējumā un pavaddokumentā norādīto informāciju.

VII. Atļaujas saņemšanas kārtība to mēslošanas līdzekļu un substrātu pārdošanai vai ievešanai, kuri nav iekļauti reģistrā vai kuri neatbilst deklarētajai kvalitātei vai kvalitātes prasībām, vai identifikācijas prasībām

62. Dienests izsniedz šādas atļaujas (15. pielikums) mēslošanas līdzekļa un substrāta pārdošanai vai ievešanai:

62.1. atļauju mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai;

62.2. atļauju tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kas nav minēts šo noteikumu 1. pielikumā;

62.3. atļauju reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei;

62.4. atļauju testēšanai un reģistrācijai ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai;

62.5. atļauju nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem;

62.6. atļauju mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajām kvalitātes prasībām.

(Grozīts ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 26)

63. Lai saņemtu atļauju, dienestā iesniedz iesniegumu (16. pielikums) un atbilstošus dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 65., 67., 69., 71., 73. un 75. punktā minētajām prasībām.

64. Atļauju mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai izsniedz, ja mēslošanas līdzeklis un substrāts ir minēts šo noteikumu 1. pielikumā, bet nav reģistrēts.

65. Lai saņemtu šo noteikumu 64. punktā minēto atļauju, mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotājs vai ievedējs dienestā iesniedz:

65.1. ražotāja izsniegtu testēšanas pārskatu vai tā kopiju;

65.2. detonācijnoturības testu vai tā kopiju amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 procentus;

65.3. informāciju par ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta uzglabāšanas vietu līdz tā testēšanas un reģistrācijas pabeigšanai, norādot faktisko adresi;

65.4. informāciju par mēslošanas līdzekļa un substrāta daudzumu.

(Grozīts ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 26; 65.2. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 16.07.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

66. Atļauju tāda mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kas nav minēts šo noteikumu 1. pielikumā, izsniedz, ja mēslošanas līdzeklis un substrāts neatbilst šo noteikumu prasībām, bet nav bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

67. Lai saņemtu šo noteikumu 66. punktā minēto atļauju, mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotājs vai ievedējs dienestā iesniedz:

67.1. ražotāja izsniegtu testēšanas pārskatu (ja mēslošanas līdzeklis un substrāts ražots Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī) vai akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu, kurā norādīts deklarējamo rādītāju saturs atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un nevēlamo piemaisījumu saturs atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam;

67.2. testēšanas pārskata kopiju par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 procentus;

67.3. etiķetes vai marķējuma teksta paraugu ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar šo noteikumu 52. vai 54. punktu;

67.4. tirdzniecības vietu sarakstu.

(Grozīts ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 60)

68. Atļauju reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajai kvalitātei, izsniedz ar nosacījumu, ka netiek pārsniegta nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamā koncentrācija.

69. Lai saņemtu šo noteikumu 68. punktā minēto atļauju, persona dienestā iesniedz:

69.1. attiecīgi etiķetes, marķējuma vai pavaddokumenta teksta paraugu, kurā norādīti mēslošanas līdzekļa un substrāta faktiskie kvalitātes rādītāji;

69.2. informāciju par mēslošanas līdzekļa un substrāta partijas numuru un daudzumu.

70. Atļauju testēšanai un reģistrācijai ievesta mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai izsniedz, ja akreditētas laboratorijas testēšanas rezultāti uzrāda mēslošanas līdzekļa un substrāta neatbilstību šo noteikumu 1. pielikumā minētajām kvalitātes prasībām, bet bīstamo piemaisījumu daudzums nepārsniedz nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.

71. Lai saņemtu šo noteikumu 70. punktā minēto atļauju, mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotājs vai ievedējs dienestā iesniedz:

71.1. akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu, kurā norādīts nevēlamo piemaisījumu saturs atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam;

71.2. ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta partijas numuru un daudzumu;

71.3. etiķetes vai marķējuma teksta paraugu ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar šo noteikumu 52. vai 54. punktu;

71.4. tirdzniecības vietu sarakstu.

72. Atļauju nereģistrēta mēslošanas līdzekļa ievešanai efektivitātes izmēģinājumiem un pētījumiem izsniedz, ja mēslošanas līdzeklis nav reģistrēts un nav bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

73. Lai saņemtu šo noteikumu 72. punktā minēto atļauju, mēslošanas līdzekļa ražotājs vai ievedējs dienestā iesniedz:

73.1. ražotāja izsniegtu testēšanas pārskatu (ja mēslošanas līdzeklis un substrāts ražots Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī) vai akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu, kurā norādīts deklarējamo rādītāju saturs atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un nevēlamo piemaisījumu saturs atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam;

73.2. kopiju testēšanas pārskatam par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 procentus;

73.3. informāciju par izmēģinājumu un pētījumu vietu, laiku, veicēju, mēslošanas līdzekļa daudzumu, izmēģinājumu un pētījumu mērķi.

(Grozīts ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 60)

74. Ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst šo noteikumu 1. pielikumā minētajām kvalitātes prasībām, atļauju tās ievešanai un tirdzniecībai izsniedz, ja mēslošanas līdzeklis nav bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

75. Lai saņemtu šo noteikumu 74. punktā minēto atļauju, mēslošanas līdzekļa ražotājs vai ievedējs dienestā iesniedz:

75.1. akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu;

75.2. testēšanas pārskatu (kopiju) par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28 procentus;

75.3. mēslošanas līdzekļa partijas numuru un daudzumu;

75.4. etiķetes vai marķējuma teksta paraugu ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar šo noteikumu 52. punktu;

75.5. tirdzniecības vietu sarakstu.

(Grozīts ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 26)

76. Dienests 15 darbdienu laikā pēc visu šo noteikumu 65., 67., 69., 71., 73. un 75. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par attiecīgās atļaujas izsniegšanu. Atļaujas derīguma termiņš ir 18 mēneši. Šo noteikumu 65. punktā minētās atļaujas derīguma termiņš ir trīs mēneši.

77. Ja mēslošanas līdzeklis vai substrāts ir bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi, dienests pieņem lēmumu atļauju neizsniegt.

78. Atļaujas īpašnieks ir atbildīgs par mēslošanas līdzekļa un substrāta atbilstību atļaujā deklarētajiem kvalitātes rādītājiem.

79. Dienests piecu darbdienu laikā pēc mēslošanas līdzekļa un substrāta atļaujas izsniegšanas ievieto savā tīmekļvietnē informāciju par mēslošanas līdzeklim un substrātam izsniegto atļauju – mēslošanas līdzekļa un substrāta nosaukumu, pamatsastāvu (izņemot mikrobioloģisko preparātu un substrātu), izejvielas (tikai substrātam), atļaujas saņēmēju, ražotāju, atļaujas numuru, atļaujas izdošanas datumu un derīguma termiņu.

VIII. Noslēguma jautājumi

80. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 101. nr.; 2008, 100. nr.; 2009, 57. nr.; 2011, 198. nr.; 2012, 83. nr.).

81. Līdz 2016. gada 1. janvārim substrātu atļauts tirgot bez tā reģistrācijas un atļaujas saņemšanas.

82. Šo noteikumu 12. pielikuma 6. punktā minētā prasība stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

83. Šo noteikumu prasības par reģistrācijas apliecības numura vai atļaujas numura norādīšanu etiķetē, marķējumā vai pavaddokumentā stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

84. Līdz 2017. gada 1. janvārim slieku pārstrādātam organiskam mēslošanas līdzeklim nepiemēro šo noteikumu 15.9. apakšpunktā minēto prasību.

85. Personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrējušas slieku pārstrādātu organisko mēslošanas līdzekli, kas satur dzīvnieku izcelsmes materiālu, līdz 2017. gada 1. janvārim iesniedz dienestā informāciju par to, ka sliekas pārstrādā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un atvasinātus produktus, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, tai skaitā kūtsmēslus, kas pārstrādāti saskaņā ar regulu Nr. 1069/2009. Ja informācija dienestā netiek iesniegta līdz 2017. gada 1. janvārim, dienests pēc 2017. gada 1. janvāra anulē slieku pārstrādāta organiskā mēslošanas līdzekļa reģistrāciju.

86. Šo noteikumu 21.6. apakšpunktā minētā prasība attiecībā uz substrātiem un šo noteikumu 35. punkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

87. (Svītrots ar MK 28.01.2020. noteikumiem Nr. 60)

88. Personas, kas saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu G sadaļā ir reģistrējušas organisku mēslošanas līdzekli, kas neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma G sadaļas prasībām, līdz 2023. gada 31. decembrim to pārreģistrē J sadaļā, ja ir izpildītas J sadaļas mēslošanas līdzekļiem noteiktās prasības. Ja reģistrētais organiskais mēslošanas līdzeklis, kas neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma G sadaļas prasībām, līdz 2023. gada 31. decembrim nav pārreģistrēts J sadaļā, tā reģistrāciju anulē.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 60 redakcijā)

89. Šo noteikumu 21.1 punkts stājas spēkā 2020. gada 1. oktobrī.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 60 redakcijā)

90. Šo noteikumu IV1 nodaļa stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā.

(MK 28.01.2020. noteikumu Nr. 60 redakcijā)

91. Dienests mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā anulē netipiskos mēslošanas līdzekļus līdz 2022. gada 1. martam.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506
Mēslošanas līdzekļu identifikācijas prasības

(Pielikums MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

A. Vienkāršie (galvenos augu barības elementus saturošie) minerālmēsli

1. Slāpekļa minerālmēsli

Nr.
p. k.
Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode, pamatsastāvdaļasKvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzeklim piemērojamās specifiskās prasības)Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības
1.Amonija nitrāts (salpetris)Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – amonija nitrāts, var saturēt piedevas – malto kaļķakmeni, malto dolomītu, kalcija sulfātu, magnija sulfātu, kizerītu

20 % kopējais slāpeklis (N).

Nitrātu un amonija slāpeklis katrs veido apmēram pusi no kopējā slāpekļa.

Amonija nitrāts var saturēt piedevas: kalcija karbonātu (kaļķakmeni) vai magnija un kalcija karbonātu (dolomītu).

Specifiskās prasības:

Ja minerālmēsli satur vairāk par 28 % N, tiem jāatbilst šādām papildu prasībām (% no masas):

a) tie nedrīkst saturēt neorganiskas piedevas vai citas inertas vielas (izņemot iepriekš minētās), kuras var palielināt to sakaršanu vai sprādzienbīstamību, kā arī smagos metālus, un jebkurš ražošanas procesā radies to daudzums nedrīkst palielināt produkta sakaršanu vai sprādzienbīstamību;

b) minerālmēsliem, kas vispirms bijuši pakļauti diviem termiskiem cikliem 25–50 °C temperatūrā, naftas produktu piesaistes spēja nepārsniedz 4 % no to masas;

c) viegli uzliesmojošās sastāvdaļas, izteiktas oglekļa veidā, nepārsniedz (masas procentos):

0,2 % – minerālmēsliem, kas satur ne mazāk kā 31,5 % slāpekļa,

0,4 % – minerālmēsliem, kas satur 28–31,4 % slāpekļa;

d) amonija nitrāta šķīduma (10 g amonija nitrāta izšķīdināti 100 ml ūdens) pH ir ne mazāks par 4,5;

e) ne vairāk par 5 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 1 mm un ne vairāk kā 3 % – cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,5 mm;

f) hlora saturs nepārsniedz 0,02 % no amonija nitrāta masas;

g) vara saturs (noteikts hlorūdeņražskābē, kuras blīvums 20 °C temperatūrā – 1,18 g/ml) nepārsniedz 10 mg/kg

Kopējais slāpeklis (N),

nitrātu slāpeklis (N-NO3),

amonija slāpeklis (N-NH4)

2.Kalcija nitrātsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – kalcija nitrāts un amonija nitrāts

15 % kopējais slāpeklis (N).

Slāpeklis ir nitrātu (N-NO3) un amonija slāpekļa (N-NH4) formā.

Maksimālais amonija slāpekļa saturs – 1,5 % N

Kopējais slāpeklis (N).

Papildu detaļas (ja nepieciešams): nitrātu slāpeklis (N-NO3) un amonija slāpeklis (N-NH4),

kalcijs (Ca)

3.Kalcija-magnija nitrātsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – kalcija nitrāts un magnija nitrāts

13 % nitrātu slāpeklis (N),

3,0 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Nitrātu slāpeklis (N-NO3),

ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

4.Magnija nitrātsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – magnija nitrāts

10 % nitrātu slāpeklis (N),

8,4 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg).

Ja Mg ir kristālu formā, papildina ar piezīmi "kristāliskā formā"

Nitrātu slāpeklis (N-NO3),

ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

5.Nātrija nitrātsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – nātrija nitrāts

15 % nitrātu slāpeklis (N)

Nitrātu slāpeklis (N-NO3)

6.Čīles salpetrisRažots no tīrradņa Čīles salpetra, pamatsastāvdaļa – nātrija nitrāts

15 % nitrātu slāpeklis (N)

Nitrātu slāpeklis (N-NO3)

7.Kalcija ciānamīdsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļas – kalcija ciānamīds, kalcija oksīds, nelielā daudzumā var saturēt amonija sāļus un urīnvielu

18 % kopējais slāpeklis (N).

Vismaz 75 % no deklarētā slāpekļa ir ciānamīda formā

Kopējais slāpeklis (N)

8.Slāpekļa kalcija ciānamīdsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļas – kalcija ciānamīds, kalcija oksīds, nelielā daudzumā var saturēt amonija sāļus un urīnvielu, kas papildināta ar nitrātu slāpekli

18 % kopējais slāpeklis (N).

Vismaz 75 % no deklarētā slāpekļa ir ciānamīda formā.

Nitrātu slāpekļa minimālais saturs – 1 % N.

Nitrātu slāpekļa maksimālais saturs – 3 % N

Kopējais slāpeklis (N),

nitrātu slāpeklis (N-NO3)

9.Amonija sulfātsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – amonija sulfāts

20 % amonija slāpeklis (N)

Amonija slāpeklis (N-NH4)

10.Kalcija-amonija nitrātsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – amonija nitrāts, papildvielas – kalcija karbonāts (maltais kaļķakmens) un (vai) magnija karbonāts un kalcija karbonāts (maltais dolomīts)

20 % kopējais slāpeklis (N).

Nitrātu slāpeklis un amonija slāpeklis katrs veido apmēram pusi no kopējā slāpekļa. Apzīmējums "kalcija-amonija nitrāts" paredzēts vienīgi minerālmēsliem, kas papildus amonija nitrātam satur tikai kalcija karbonātu (kaļķakmeni) un (vai) magnija karbonātu un kalcija karbonātu (dolomītu).

Šo karbonātu minimālais saturs ir 20 %.

Karbonātu tīrības pakāpe nav zemāka par 90 %

Kopējais slāpeklis (N),

nitrātu slāpeklis (N-NO3),

amonija slāpeklis (N-NH4).

Papildus var deklarēt:

kopējais kalcijs (Ca),

kopējais magnijs (Mg), ja mēslošanas līdzeklis satur magnija karbonātu

11.Amonija sulfāts-nitrātsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – amonija nitrāts un amonija sulfāts

25 % kopējais slāpeklis (N).

Slāpeklis izteikts kā amonija un nitrātu slāpeklis.

Minimālais nitrātu slāpekļa saturs – 5 %

Kopējais slāpeklis (N),

nitrātu slāpeklis (N-NO3),

amonija slāpeklis (N-NH4).

Papildus var deklarēt:

sērs (S)

12.Amonija-magnija sulfāts-nitrātsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļas – amonija nitrāts, amonija sulfāts un magnija sulfāts

19 % kopējais slāpeklis (N).

Slāpeklis ir amonija un nitrātu formā.

Minimālais nitrātu slāpekļa saturs – 6 %.

3,0 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Kopējais slāpeklis (N),

nitrātu slāpeklis (N-NO3),

amonija slāpeklis (N-NH4),

ūdenī šķīstošais magnijs (Mg).

Papildus var deklarēt:

sērs (S)

13.Magnija-amonija nitrātsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļas – amonija nitrāts un magnija kompleksie sāļi (magnija karbonāts un/vai magnija sulfāts)

19 % kopējais slāpeklis (N).

Slāpeklis ir amonija (N-NH4) un nitrātu

(N-NO3) formā.

Minimālais nitrātu slāpekļa saturs – 6 %.

3,0 % kopējais magnijs (Mg)

Kopējais slāpeklis (N),

nitrātu slāpeklis (N-NO3),

amonija slāpeklis (N-NH4),

kopējais magnijs (Mg) un iespējams ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

14.Urīnviela (karbamīds)Iegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – karbamīds

44 % kopējais slāpeklis (N).

Slāpeklis ir amīdu (N-NH2) formā (ieskaitot biuretu).

Maksimālais biureta saturs – 1,2 % (lietošanai cietā veidā).

Maksimālais biureta saturs – 0,5 % (augu apsmidzināšanai)

Kopējais slāpeklis, izteikts amīdu slāpekļa (N-NH2) formā

15.KrotonilidendiurīnvielaIegūts ķīmiski, urīnvielai reaģējot ar krotonaldehīdu, monomērs komplekss

28 % kopējais slāpeklis (N).

Vismaz 25 % N ir krotonilidendiurīnvielas sastāvā.

Maksimālais amīdu slāpekļa saturs – 3 %

Kopējais slāpeklis (N),

amīdu slāpeklis (N-NH2), ja tas ir 1 % vai vairāk no masas,

slāpeklis krotonilidendiurīnvielas sastāvā

16.IzobutilēndiurīnvielaIegūta ķīmiski, urīnvielai reaģējot ar izobutilēnaldehīdu, monomērs komplekss

28 % kopējais slāpeklis (N).

Vismaz 25 % N ir izobutilēndiurīnvielas sastāvā.

Maksimālais amīdu slāpekļa saturs – 3 %

Kopējais slāpeklis (N),

amīdu slāpeklis (N-NH2), ja tas ir 1 % vai vairāk no masas,

slāpeklis izobutilēndiurīnvielas sastāvā

17.Urīnvielas formaldehīdsIegūts, urīnvielai reaģējot ar formaldehīdu, pamatsastāvdaļa – urīnvielas formaldehīda molekulas, polimērs komplekss

36 % kopējais slāpeklis (N).

Vismaz 3/5 deklarētā kopējā slāpekļa šķīst karstā ūdenī.

Vismaz 31 % slāpekļa ir urīnvielas formaldehīda sastāvā.

Maksimālais amīdu slāpekļa saturs – 5 %

Kopējais slāpeklis (N),

amīdu slāpeklis (N-NH2), ja tas ir 1 % un vairāk no masas,

slāpeklis urīnvielas formaldehīda sastāvā, šķīstošs aukstā ūdenī.

Var deklarēt: urīnvielas formaldehīda slāpeklis, šķīstošs tikai karstā ūdenī

18.Slāpekļa minerālmēsli, kas satur krotonilidendiurīnvieluIegūti ķīmiski, satur krotonilidendiurīnvielu un vienkāršos slāpekļa minerālmēslus, izņemot kalcija ciānamīdu, slāpekļa-kalcija ciānamīdu, amonija nitrātu un kalcija-amonija nitrātu

18 % kopējais slāpeklis (N).

Vismaz 3 % slāpekļa ir amonija un (vai) nitrātu un (vai) amīdu formā.

Vismaz 1/3 deklarētā kopējā slāpekļa ir krotonilidendiurīnvielas slāpeklis.

Maksimālais biureta saturs: (amīdu N + krotonilidendiurīnvielas N) x 0,026

Kopējais slāpeklis,

katra formas, kuras saturs ir vismaz 1 %:

nitrātu slāpeklis (N-NO3),

amonija slāpeklis (N-NH4),

amīdu slāpeklis (N-NH2),

slāpeklis krotonilidendiurīnvielas sastāvā

19.Slāpekļa minerālmēsli, kas satur izobutilēndiurīnvieluIegūti ķīmiski, satur izobutilēndiurīnvielu un vienkāršos slāpekļa minerālmēslus, izņemot kalcija ciānamīdu, slāpekļa-kalcija ciānamīdu, amonija nitrātu un kalcija-amonija nitrātu

18 % kopējais slāpeklis (N).

Vismaz 3 % slāpekļa ir amonija un (vai) nitrātu, un (vai) amīdu formā.

Vismaz 1/3 no deklarētā kopējā slāpekļa ir izobutilēndiurīnvielas slāpeklis.

Maksimālais biureta saturs: (amīdu N + izobutilēndiurīnvielas N) x 0,026

Kopējais slāpeklis (N),

katra forma, kuras saturs ir vismaz 1 %:

nitrātu slāpeklis (N-NO3),

amonija slāpeklis (N-NH4),

amīdu slāpeklis (N-NH2),

slāpeklis izobutilēndiurīnvielas sastāvā

20.Slāpekļa minerālmēsli, kas satur urīnvielas formaldehīduIegūti ķīmiski, satur urīnvielas formaldehīdu un vienkāršos slāpekļa minerālmēslus, izņemot kalcija ciānamīdu, slāpekļa-kalcija ciānamīdu, amonija nitrātu un kalcija-amonija nitrātu

18 % kopējais slāpeklis (N).

Vismaz 3 % slāpekļa ir amonija un (vai) nitrātu, un (vai) amīdu formā.

Vismaz 1/3 deklarētā kopējā slāpekļa ir urīnvielas formaldehīda sastāvā, no kura vismaz 3/5 šķīst karstā ūdenī.

Maksimālais biureta saturs: (amīdu N + urīnvielas formaldehīda N) x 0,026

Kopējais slāpeklis (N),

katra forma, kuras saturs ir vismaz 1 %:

nitrātu slāpeklis (N-NO3),

amonija slāpeklis (N-NH4),

amīdu slāpeklis (N-NH2),

slāpeklis urīnvielas formaldehīda sastāvā,

aukstā ūdenī šķīstošais slāpeklis urīnvielas formaldehīda sastāvā.

Var deklarēt: tikai karstā ūdenī šķīstošais slāpeklis urīnvielas formaldehīda sastāvā

21.Amonija sulfāts ar nitrifikācijas inhibitoru (diciāndiamīdu)Iegūts ķīmiski, satur amonija sulfātu un diciāndiamīdu

20 % kopējais slāpeklis (N).

Minimālais amonija slāpekļa saturs – 18 %.

Minimālais slāpekļa saturs diciāndiamīda sastāvā – 1,5 %

Kopējais slāpeklis (N),

amonija slāpeklis (N-NH4),

slāpeklis diciāndiamīda sastāvā,

tehniskā informācija par lietošanas laiku un devu

22.Amonija sulfāta nitrāts ar nitrifikācijas inhibitoru (diciāndiamīdu)Iegūts ķīmiski, satur amonija sulfonitrātu un diciāndiamīdu

24 % kopējais slāpeklis (N).

Minimālais nitrātu slāpekļa saturs – 3 %.

Minimālais slāpekļa saturs diciāndiamīda sastāvā – 1,5 %

Kopējais slāpeklis (N),

nitrātu slāpeklis (N-NO3),

amonija slāpeklis (N-NH4),

slāpeklis diciāndiamīda sastāvā,

tehniskā informācija par lietošanas laiku un devu

23.Urīnvielas-amonija sulfātsIegūts ķīmiski no urīnvielas un amonija sulfāta

30 % kopējais slāpeklis (N).

Slāpeklis ir amonija un amīdu formā.

Minimālais amonija slāpekļa saturs – 4 %.

Minimālais sēra saturs – 4,8 %.

Maksimālais biureta saturs – 0,9 %

Kopējais slāpeklis (N),

amonija slāpeklis (N-NH4),

amīdu slāpeklis (N-NH2),

ūdenī šķīstošais sērs (S)

24.1.–23. punktā minētie slāpekļa minerālmēsli ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem1.–23. punktā minēto slāpekļa minerālmēslu ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.–23. punktā minētajiem slāpekļa minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem

1.–23. punktā minēto slāpekļa minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumu Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 4. pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši minēto noteikumu 12. pielikumam

2. Fosfora minerālmēsli

(Granulētajiem minerālmēsliem granulometrisko sastāvu nosaka ar attiecīgu analītisko metodi)

Nr.
p. k.
Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode, pamatsastāvdaļasKvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzeklim piemērojamās specifiskās prasības)Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības
1.Vienkāršais superfosfātsIegūts, apstrādājot sasmalcinātus fosforītus vai apatītus ar sērskābi, pamatsastāvdaļas – kalcija dihidrogēnfosfāts un kalcija sulfāts

16 % neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5).

Vismaz 93 % deklarētā P2O5 daudzuma ir ūdenī šķīstošā veidā

Neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5),

ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

2.Koncentrētais superfosfātsIegūts, apstrādājot sasmalcinātus fosforītus vai apatītus ar sērskābi un fosforskābi, pamatsastāvdaļas – kalcija dihidrogēnfosfāts un kalcija sulfāts

25 % neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5).

Vismaz 93 % deklarētā P2O5 daudzuma ir ūdenī šķīstošā veidā

Neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5),

ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

3.Divkāršais superfosfātsIegūts, apstrādājot sasmalcinātus fosforītus vai apatītus ar fosforskābi, pamatsastāvdaļa – kalcija dihidrogēnfosfāts

38 % neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5).

Ne mazāk kā 93 % deklarētā fosfora daudzuma ir ūdenī šķīstošā veidā

Neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5),

ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

4.SuperfossIegūts, sasmalcinātu fosforītu apstrādājot ar sērskābi vai fosforskābi, pamatsastāvdaļas – kalcija dihidrogēnfosfāts, kalcija fosfāts un kalcija sulfāts

20 % minerālskābēs šķīstošais fosfors (P2O5).

Vismaz 40 % deklarētā P2O5 daudzuma ir ūdenī šķīstošā veidā.

Daļiņu lielums:

vismaz 90 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm;

vismaz 98 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,630 mm

Kopējais (minerālskābēs šķīstošais) fosfors (P2O5),

ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

5.PrecipitātsIegūts, izgulsnējot fosforskābi no fosforu saturošiem iežiem vai kauliem, pamatsastāvdaļa – kalcija hidrogēnfosfāts

38 % bāziskā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5).

Daļiņu lielums:

vismaz 90 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm;

vismaz 98 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,630 mm

Bāziskā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

6.Kalcija termofosfātsIegūts, paaugstinātā temperatūrā apstrādājot maltus fosforītus ar bāziskiem šķīdumiem un silīcijskābi, pamatsastāvdaļas – bāziskais kalcija fosfāts un kalcija silikāts

25 % bāziskā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5).

Daļiņu lielums:

vismaz 75 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm;

vismaz 96 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,630 mm

Bāziskā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

7.Alumīnija-kalcija fosfātsIegūts, termiski apstrādājot un samaļot fosforītus un (vai) apatītus (amorfā formā), pamatsastāvdaļa – alumīnija un kalcija fosfāti

30 % minerālskābēs šķīstošais fosfors (P2O5).

Vismaz 75 % deklarētā P2O5 daudzuma ir bāziskā amonija citrātā šķīstošais (pēc "Džūlija").

Daļiņu lielums:

vismaz 90 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm;

vismaz 98 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,630 mm

Kopējais (minerālskābēs šķīstošais) fosfors (P2O5),

bāziskā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)

8.FosforītmiltiIegūti, samaļot fosforītus, pamatsastāvdaļas – kalcija fosfāts un kalcija karbonāts

25 % minerālskābēs šķīstošais fosfors (P2O5).

Vismaz 55 % deklarētā P2O5 daudzuma ir divprocentīgā skudrskābē šķīstošais fosfors (P2O5).

Daļiņu lielums:

vismaz 90 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,063 mm;

vismaz 99 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,125 mm

Kopējais (minerālskābēs šķīstošais) fosfors (P2O5),

divprocentīgā skudrskābē šķīstošais fosfors (P2O5).

Var deklarēt: materiāls, kas iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,063 mm

9.Fosforu saturoši izdedži (Tomasmilti)Iegūti dzelzs kausēšanas procesā, to pamatsastāvdaļas – kalcija silikāti-fosfāti

12 % minerālskābēs šķīstošais fosfors (P2O5).

Vismaz 75 % deklarētā P2O5 daudzuma ir divprocentīgā citronskābē šķīstošais fosfors (P2O5)

vai

10 % divprocentīgā citronskābē šķīstošais fosfors (P2O5).

Daļiņu lielums:

vismaz 75 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm;

vismaz 96 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,630 mm

Kopējais (minerālskābēs šķīstošais) fosfors (P2O5) un divprocentīgā citronskābē šķīstošais fosfors (P2O5)

vai

divprocentīgā citronskābē šķīstošais fosfors (P2O5)

10.1.–9. punktā minētie fosfora minerālmēsli ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem1.–9. punktā minēto fosfora minerālmēslu ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.–9. punktā minētajiem fosfora minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem

1.–9. punktā minēto fosfora minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši noteikumu 4. pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši noteikumu 12. pielikumam

3. Kālija minerālmēsli

Nr.
p. k.
Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode, pamatsastāvdaļasKvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzeklim piemērojamās specifiskās prasības)Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības
1.KainītsIegūts, samaļot dabīgos kālija sāļus, pamatsastāvdaļas – kālija hlorīds un magnija sulfāts

10 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O),

3,0 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O),

ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

2.Bagātināta kālija sālsIegūts, samaļot dabīgos kālija sāļus un bagātinot tos ar kālija hlorīdu, mehāniski sajaucot

18 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Var būt norāde par ūdenī šķīstošā magnija (Mg) saturu, ja tas ir augstāks par 3,0 %

3.Kālija hlorīdsIegūts, samaļot dabīgos kālija sāļus, pamatsastāvdaļa – kālija hlorīds

37 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

4.Magniju saturošs kālija hlorīdsIegūts, samaļot dabīgos kālija sāļus un pievienojot magnija sāļus, pamatsastāvdaļas – kālija hlorīds un magnija sāļi

37 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O),

3,0 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O),

ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

5.Kālija sulfātsIegūts ķīmiski no kālija sāļiem, pamatsastāvdaļa – kālija sulfāts

47 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O),

maksimālais hlora (Cl) saturs – 3 %

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Norāde par hlora (Cl) saturu nav nepieciešama, ja tas ir zemāks par 3 %

6.Kālija magnēzijs

Iegūts ķīmiski no kālija sāļiem, pievienojot magnija sāļus,

pamatsastāvdaļas – kālija sulfāts un magnija sulfāts

22 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O),

4,8 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg).

Maksimālais hlora (Cl) saturs – 3 %

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O),

ūdenī šķīstošais magnijs (Mg).

Norāde par hlora (Cl) saturu nav nepieciešama, ja tas ir zemāks par 3 %

7.Kizerīts ar kālija sulfātuIegūts, samaļot kizerītu un pievienojot kālija sulfātu

4,8 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg),

6 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O),

16 % (Mg + K2O).

Maksimālais hlora (Cl) saturs – 3 %

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg),

ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Norāde par hlora (Cl) saturu nav nepieciešama, ja tas ir zemāks par 3 %

8.1.–7. punktā minētie kālija minerālmēsli ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem1.–7. punktā minēto kālija minerālmēslu ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.–7. punktā minētajiem kālija minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem

1.–7. punktā minēto kālija minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši noteikumu 4. pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši noteikumu 12. pielikumam

B. Kompleksie minerālmēsli

1. NPK minerālmēsli

Nr.
p. k.
Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode, pamatsastāvdaļasKvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzeklim piemērojamās specifiskās prasības)Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības
1.NPK minerālmēsliIegūti ķīmiski vai mehāniski, sajaucot NPK saturošus komponentus. Nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

20 % (N + P2O5 + K2O), tai skaitā

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1) kopējais slāpeklis;

2) nitrātu slāpeklis;

3) amonija slāpeklis;

4) amīdu slāpeklis;

5) ciānamīda slāpeklis.

5 % fosfors (P2O5), tā formas:

1) ūdenī šķīstošais P2O5;

2) neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5;

3) kopējais (minerālskābēs šķīstošais) P2O5;

4) divprocentīgā citronskābē šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuros ir fosforu saturoši izdedži);

5) bāziskā amonija citrātā šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, kalcinētais fosfāts);

6) divprocentīgā skudrskābē šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforītmilti).

1) NPK minerālmēslos, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa un fosforītmiltu, tikai minerālskābēs šķīstošais P2O5 nepārsniedz 2 %.

2) NPK minerālmēslos: a) kuru sastāvā ir fosforītmilti vai superfoss, nedrīkst būt fosforu saturoši izdedži, kalcinētais fosfāts un alumīnija-kalcija fosfāti. Šie minerālmēsli satur:

* vismaz 2 % tikai minerālskābēs šķīstošo P2O5,

* vismaz 5 % ūdenī un neitrālā amonija citrātā šķīstošo P2O5,

* vismaz 2,5 % ūdenī šķīstošo P2O5;

b) kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, nedrīkst būt fosforu saturoši izdedži, kalcinētais fosfāts un superfoss. Šie minerālmēsli satur:

* vismaz 2 % ūdenī šķīstošo P2O5 (1. forma),

* vismaz 5 % minerālskābēs šķīstošo P2O5, no kura

vismaz 75 % deklarētā P2O5 šķīst bāziskā amonija citrātā.

3) Ja NPK minerālmēsli satur tikai vienas formas fosfora minerālmēslus – fosforu saturošus izdedžus, kalcinēto fosfātu, alumīnija-kalcija fosfātu vai fosforītmiltus –, to nosaukumā norāda šīs būtiskās sastāvdaļas:

* minerālmēslos, kuru sastāvā ir alumīnija kalcija fosfāts, vismaz 75 % no deklarētā P2O5 satura šķīst bāziskā amonija citrātā,

* minerālmēslos, kuru sastāvā ir fosforītmilti, vismaz 55 % no deklarētā P2O5 satura šķīst divprocentīgā citronskābē.

Granulometriskais sastāvs:

fosforu saturoši izdedži:

vismaz 75 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm,

alumīnija-kalcija fosfāti – vismaz 90 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm,

kalcinētais fosfāts – vismaz 75 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm,

fosforītmilti – vismaz 90 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,063 mm,

superfoss – vismaz 90 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm.

5 % ūdenī šķīstošais K2O

Slāpeklis:

kopējais slāpeklis (N).

Ja kāda no 2.–5. slāpekļa formām ir vismaz 1 % no masas, to deklarē.

Fosfors:

1) NPK minerālmēsliem, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa un fosforītmiltu, deklarē 1. un (vai) 2. fosfora šķīdības formu:

* ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2. fosfora šķīdības formu;

ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu.

2) NPK minerālmēsliem:

a) kuru sastāvā ir fosforītmilti vai superfoss,

deklarē 1., 2. un 3. fosfora šķīdības formu.

Minerālmēslu nosaukumā ir norāde "Fosforītmiltus saturoši NPK minerālmēsli" vai "Superfosu saturoši NPK minerālmēsli";

b) kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, deklarē 1., 3. un 5. fosfora šķīdības formu.

Minerālmēslu nosaukumā ir norāde "Alumīnija-kalcija fosfātu saturoši NPK minerālmēsli".

3) NPK minerālmēsli satur tikai vienas formas fosfora minerālmēslus – fosforu saturošus izdedžus, kalcinēto fosfātu, alumīnija-kalcija fosfātu vai fosforītmiltus. Mēslošanas līdzekļu nosaukumā šīs būtiskās sastāvdaļas jānosauc; P2O5 šķīdību deklarē:

* minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforu saturoši izdedži, – 4. fosfora šķīdības formu,

* minerālmēsliem, kuru sastāvā ir kalcinētais fosfāts, – 5. fosfora šķīdības formu,

* minerālmēsliem, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, – 3. un 5. fosfora šķīdības formu,

* minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforītmilti, – 3. un 6. fosfora šķīdības formu.

Kālijs:

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Norādi "Zems hlora saturs" var pievienot, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %.

Var deklarēt hlora saturu

2.NPK minerālmēsli, kas satur krotonilidendiurīnvielu, izobutilēndiurīnvielu vai urīnvielas formaldehīduIegūti ķīmiski, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus, satur krotonilidenizobutilēndiurīnvielu vai urīnvielas formaldehīdu

20 % (N + P2O5 + K2O)

5 % slāpeklis (N), tā formas:

1) kopējais slāpeklis;

2) nitrātu slāpeklis;

3) amonija slāpeklis;

4) amīdu slāpeklis;

5) krotonilidendiurīnvielas slāpeklis;

6) izobutilēndiurīnvielas slāpeklis;

7) urīnvielas formaldehīda slāpeklis.

Vismaz 1/4 kopējā slāpekļa sastāv no 5., 6. vai 7. slāpekļa formas.

Vismaz 3/5 no 7. slāpekļa formas daudzuma šķīst karstā ūdenī.

5 % fosfors (P2O5), tā formas:

1) ūdenī šķīstošais P2O5;

2) neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5.

NPK minerālmēsliem, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa un fosforītmiltu, tikai minerālskābēs šķīstošais P2O5 nedrīkst pārsniegt 2 %.

5 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Slāpeklis:

kopējais slāpeklis (N).

2.–4. slāpekļa forma, ja jebkura no tām ir vismaz 1 % no masas.

Viena no

5.–7. slāpekļa formām

Fosfors:

NPK minerālmēsliem, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa un fosforītmiltu, deklarē P2O5 1. un 2. fosfora šķīdības formu:

* ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2. fosfora šķīdības formu,

* ja ūdenī šķīstošais P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu.

Kālijs:

ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Norādi "Zems hlora saturs" var pievienot, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %.

Var deklarēt hlora saturu

3.1.–2. punktā minētie NPK minerālmēsli ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem1.–2. punktā minēto NPK minerālmēslu ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.–2. punktā minētajiem NPK minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem

1.–2. punktā minēto NPK minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši noteikumu 4. pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši noteikumu 12. pielikumam

2. NP minerālmēsli

Nr.
p. k.
Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode, pamatsastāvdaļasKvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzeklim piemērojamās specifiskās prasības)Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības
1.NP minerālmēsliIegūti ķīmiski vai mehāniski, sajaucot NP saturošus komponentus, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (N + P2O5)

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1) kopējais slāpeklis;

2) nitrātu slāpeklis;

3) amonija slāpeklis;

4) amīdu slāpeklis;

5) ciānamīda slāpeklis.

5 % fosfors (P2O5), tā formas:

1) ūdenī šķīstošais P2O5;

2) neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5;

3) kopējais (minerālskābēs šķīstošais) P2O5;

4) divprocentīgā citronskābē šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuros ir fosforu saturoši izdedži);

5) bāziskā amonija citrātā šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, kalcinētais fosfāts);

6) divprocentīgā skudrskābē šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforītmilti).

1) NP minerālmēslos, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfātu, superfosa un fosforītmiltu, tikai minerālskābēs šķīstošais P2O5 nepārsniedz 2 %;

2) NP minerālmēslos: a) kuru sastāvā ir fosforītmilti vai superfoss, nedrīkst būt fosforu saturoši izdedži, kalcinētais fosfāts un alumīnija-kalcija fosfāts.

Šie minerālmēsli satur:

* vismaz 2 % tikai minerālskābēs šķīstošā P2O5,

* vismaz 5 % ūdenī un neitrālā amonija citrātā šķīstošā P2O5,

* vismaz 2,5 % ūdenī šķīstošā P2O5,

b) kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, nedrīkst būt fosforu saturoši izdedži, kalcinētais fosfāts, fosforītmilti un superfoss.

Šie minerālmēsli satur:

* vismaz 2 % ūdenī šķīstošā P2O5,

* vismaz 75 % deklarētā P2O5 šķīst bāziskā amonija citrātā;

3) Ja NP minerālmēsli satur tikai vienas formas fosfora minerālmēslus – fosforu saturošus izdedžus, kalcinēto fosfātu, alumīnija-kalcija fosfātu vai fosforītmiltus –, to nosaukumā norāda šīs būtiskās sastāvdaļas:

*minerālmēslos, kuru sastāvā ir alumīnija kalcija fosfāts, vismaz 75 % no deklarētā P2O5 satura šķīst bāziskā amonija citrātā,

*minerālmēslos, kuru sastāvā ir fosforītmilti, vismaz 55 % no deklarētā P2O5 satura šķīst divprocentīgā citronskābē.

Granulometriskais sastāvs:

fosforu saturoši izdedži – vismaz 75 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm;

alumīnija-kalcija fosfāts – vismaz 75 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm;

kalcinētais fosfāts – vismaz 75 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm;

fosforītmilti – vismaz 90 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,063 mm;

superfoss – vismaz 90 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm

Slāpeklis:

kopējais slāpeklis (N).

Ja kāda no 2.–5. slāpekļa formām ir ne mazāk par 1 % no masas, to deklarē.

Fosfors:

1) NP minerālmēsliem, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfātu, superfosa un fosforītmiltu, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu:

* ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2. fosfora šķīdības formu;

* ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu.

2) NP minerālmēsliem:

a) kuru sastāvā ir fosforītmilti vai superfoss, deklarē 1., 2. un 3. fosfora šķīdības formu.

Minerālmēslu nosaukumā ir norāde "Fosforītmiltus saturoši NP minerālmēsli" vai "Superfosu saturoši NP minerālmēsli";

b) kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, deklarē 1., 3. un 5. šķīdības formu.

Tirdzniecībā šo minerālmēslu nosaukumā jābūt norādei

"NP minerālmēsli, satur alumīnija-kalcija fosfātu".

3) NP minerālmēsli satur tikai vienas formas fosfora minerālmēslus – fosforu saturošus izdedžus, kalcinēto fosfātu, alumīnija-kalcija fosfātu vai fosforītmiltus. Mēslošanas līdzekļu nosaukumā jānosauc šīs būtiskās sastāvdaļas.

P2O5 šķīdību deklarē:

* minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforu saturoši izdedži, – 4. fosfora šķīdības formu,

* minerālmēsliem, kuru sastāvā ir kalcinētais fosfāts, – 5. fosfora šķīdības formu,

* minerālmēsliem, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, – 3. un 5. fosfora šķīdības formu,

* minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforītmilti, – 3. un 6. fosfora šķīdības formu

2.NP minerālmēsli, kas satur krotonilidendiurīnvielu, izobutilēndiurīnvielu vai urīnvielas formaldehīduIegūti ķīmiski. Tajos nav dzīvnieku vai augu izcelsmes organisko savienojumu. Tie satur krotonilidendiurīnvielu, izobutilēndiurīnvielu vai urīnvielas formaldehīdu

18 % (N + P2O5)

5 % slāpeklis (N), tā formas:

1) kopējais slāpeklis;

2) nitrātu slāpeklis;

3) amonija slāpeklis;

4) amīdu slāpeklis;

5) krotonilidendiurīnvielas slāpeklis;

6) izobutilēndiurīnvielas slāpeklis;

7) urīnvielas formaldehīda slāpeklis.

Vismaz 1/4 no deklarētā kopējā slāpekļa daudzuma ir 5., 6. vai 7. slāpekļa forma.

Vismaz 3/5 no deklarētā 7. slāpekļa formas daudzuma šķīst karstā ūdenī.

5 % fosfors (P2O5), tā formas:

1) ūdenī šķīstošais P2O5;

2) neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5.

NP minerālmēslos, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta un superfosa, tikai minerālskābēs šķīstošais P2O5 nedrīkst pārsniegt 2 %

Slāpeklis:

kopējais slāpeklis (N)

2., 3. vai 4. slāpekļa forma, ja tās ir vairāk par 1 % no masas.

Viena no 5.–7. slāpekļa formām.

Fosfors:

NP minerālmēsliem, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa, deklarē 1. vai 2. šķīdības formu:

* ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2. fosfora šķīdības formu;

* ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu

3.1.–2. punktā minētie NP minerālmēsli ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem1.–2. punktā minēto NP minerālmēslu ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.–2. punktā minētajiem NP minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem

1.–2. punktā minēto NP minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši noteikumu 4. pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši noteikumu 12. pielikumam

3. NK minerālmēsli

Nr.
p. k.
Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode, pamatsastāvdaļasKvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzeklim piemērojamās specifiskās prasības)Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības
1.NK minerālmēsliIegūti ķīmiski vai mehāniski, sajaucot NK saturošus komponentus, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (N + K2O)

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1) kopējais slāpeklis;

2) nitrātu slāpeklis;

3) amonija slāpeklis;

4) amīdu slāpeklis;

5) ciānamīda slāpeklis.

5 % ūdenī šķīstošais K2O

Slāpeklis:

kopējais slāpeklis (N)

2.–5. slāpekļa forma, ja jebkura no tām ir vismaz 1 % no masas.

Kālijs:

ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Norādi "Zems hlora saturs" pievieno, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %.

Var deklarēt hlora saturu

2.NK minerālmēsli, kas satur krotonilidendiurīnvielu, izobutilēndiurīnvielu vai urīnvielas formaldehīduIegūti ķīmiski, sajaucot NK saturošus komponentus, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus, satur krotonilidendiurīnvielu, izobutilēndiurīnvielu vai urīnvielas formaldehīdu

18 % (N + K2O)

5 % slāpekļa (N), tā formas:

1) kopējais slāpeklis;

2) nitrātu slāpeklis;

3) amonija slāpeklis;

4) amīdu slāpeklis;

5) krotonilidendiurīnvielas slāpeklis;

6) izobutilēndiurīnvielas slāpeklis;

7) urīnvielas formaldehīda slāpeklis.

Vismaz 1/4 kopējā slāpekļa daudzuma ir 5., 6. vai 7. formas slāpeklis.

Vismaz 3/5 deklarētā 7. formas slāpekļa daudzuma ir karstā ūdenī šķīstošais.

5 % ūdenī šķīstošais K2O

Slāpeklis:

kopējais slāpeklis (N)

2.–4. slāpekļa forma, ja jebkura no tām ir vismaz 1 % no masas.

Viena no 5.–7. slāpekļa formām.

Kālijs:

ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Norādi "Zems hlora saturs" pievieno, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %.

Var deklarēt hlora saturu

3.1.–2. punktā minētie NK minerālmēsli ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem1.–2. punktā minēto NK minerālmēslu ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.–2. punktā minētajiem NK minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem

1.–2. punktā minēto NK minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši noteikumu 4. pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši noteikumu 12. pielikumam

4. PK minerālmēsli

Nr.
p. k.
Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode, pamatsastāvdaļasKvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzeklim piemērojamās specifiskās prasības)Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības
1.PK minerālmēsliIegūti ķīmiski vai sajaucot PK saturošus komponentus, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (P2O5 + K2O)

5 % fosfors (P2O5), tā formas:

1) ūdenī šķīstošais P2O5;

2) neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5;

3) kopējais (minerālskābēs šķīstošais) P2O5;

4) divprocentīgā citronskābē šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuros ir fosforu saturoši izdedži);

5) bāziskā amonija citrātā šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts un kalcinētais fosfāts);

6) divprocentīgā skudrskābē šķīstošais P2O5 (tikai tiem minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforītmilti).

1) PK minerālmēslos, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa un fosforītmiltu, tikai minerālskābēs šķīstošais P2O5 nepārsniedz 2 %.

2) PK minerālmēslos:

a) kuru sastāvā ir fosforītmilti vai superfoss, nedrīkst būt fosforu saturoši izdedži, kalcinētais fosfāts un alumīnija-kalcija fosfāts.

Šie minerālmēsli satur:

* vismaz 2 % tikai minerālskābēs šķīstošā P2O5,

* vismaz 5 % ūdenī un neitrālā amonija citrātā šķīstošā P2O5,

* vismaz 2,5 % ūdenī šķīstošā P2O5,

b) kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, nedrīkst būt fosforu saturoši izdedži, kalcinētais fosfāts, fosforītmilti un superfoss.

Šie minerālmēsli satur:

* vismaz 2 % ūdenī šķīstošā P2O5,

* vismaz 75 % deklarētā P2O5, kas šķīst bāziskā amonija citrātā.

3) Ja PK minerālmēsli satur tikai vienas formas fosfora minerālmēslus – fosforu saturošus izdedžus, kalcinēto fosfātu, alumīnija-kalcija fosfātu vai fosforītmiltus –, to nosaukumā norāda šīs būtiskās sastāvdaļas:

*minerālmēslos, kuru sastāvā ir alumīnija kalcija fosfāts, vismaz 75 % no deklarētā P2O5 satura šķīst bāziskā amonija citrātā,

*minerālmēslos, kuru sastāvā ir fosforītmilti, vismaz 55 % no deklarētā P2O5 satura šķīst divprocentīgā citronskābē.

Granulometriskais sastāvs:

fosforu saturoši izdedži – vismaz 75 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm;

alumīnija-kalcija fosfāts – vismaz 90 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm;

kalcinētais fosfāts – vismaz 75 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm;

fosforītmilti – vismaz 90 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,063 mm;

superfoss – vismaz 90 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,160 mm.

5 % ūdenī šķīstošais K2O

Fosfors:

1) PK minerālmēslus, kuros nav fosforu saturošu izdedžu, kalcinētā fosfāta, alumīnija-kalcija fosfāta, superfosa un fosforītmiltu, deklarē saskaņā ar 1. un 2. fosfora šķīdības formu:

* ja ūdenī šķīstošā fosfora (P2O5) ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2. fosfora šķīdības formu;

* ja ūdenī šķīstošā fosfora (P2O5) ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu.

2) PK minerālmēslos:

a) kuru sastāvā ir fosforītmilti vai superfoss, deklarē 1., 2. un 3. fosfora šķīdības formu.

Minerālmēslu nosaukumā ir norāde "PK minerālmēsli satur fosforītmiltus" vai "PK minerālmēsli satur superfosu";

b) PK minerālmēslos, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, deklarē 1., 3. un 5. fosfora šķīdības formu.

Tirdzniecībā minerālmēslu nosaukumā ir norāde "PK minerālmēsli, satur alumīnija-kalcija fosfātu".

3) NPK minerālmēsli satur tikai vienas formas fosfora minerālmēslus – fosforu saturošus izdedžus, kalcinēto fosfātu, alumīnija-kalcija fosfātu vai fosforītmiltus. Mēslošanas līdzekļu nosaukumā jānosauc šīs būtiskās sastāvdaļas.

P2O5 šķīdību deklarē:

* minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforu saturoši izdedži, – 4. fosfora šķīdības formu,

* minerālmēsliem, kuru sastāvā ir kalcinētais fosfāts, – 5. fosfora šķīdības formu,

* minerālmēsliem, kuru sastāvā ir alumīnija-kalcija fosfāts, – 3. un 5. fosfora šķīdības formu,

* minerālmēsliem, kuru sastāvā ir fosforītmilti, – 3. un 6. fosfora šķīdības formu.

Kālijs

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Norādi "Zems hlora saturs" var pievienot, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %.

Hlora (Cl) saturu var deklarēt

2.PK minerālmēsli ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiemPK minerālmēslu ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par PK minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem

PK minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši noteikumu 4. pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši noteikumu 12. pielikumam

C. Šķidrie minerālmēsli

1. Vienkāršie šķidrie minerālmēsli

Nr.
p. k.
Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode, pamatsastāvdaļasKvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzeklim piemērojamās specifiskās prasības)Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības
1.Slāpekļa minerālmēslu šķīdumsIegūts ķīmiski un (vai) ūdenī šķīdinot dažādus komponentus, kas ir stabili atmosfēras spiedienā. Nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskus savienojumus

15 % kopējais slāpeklis (N), izteikts kopējā slāpekļa formā. Ja ir tikai viena slāpekļa forma, tas izteikts nitrātu slāpekļa, amonija slāpekļa vai amīdu slāpekļa formā.

Maksimālais biureta saturs – amīdu N x 0,026

Kopējais slāpeklis (N) un nitrātu (N-NO3), amonija (N-NH4) un (vai) amīdu (N-NH2) slāpeklis, ja jebkura tā forma ir ne mazāk kā 1 %.

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, var būt norāde "Zems biureta saturs"

2.Amonija nitrāta-urīnvielas šķīdumsIegūts ķīmiski un (vai) ūdenī šķīdinot amonija nitrātu un urīnvielu

26 % kopējais slāpeklis (N).

Apmēram puse kopējā slāpekļa ir amīdu slāpeklis.

Maksimālais biureta saturs – 0,5 %

Kopējais slāpeklis (N), nitrātu, amonija un amīdu slāpeklis.

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, var būt norāde "Zems biureta saturs"

3.Kalcija nitrāta šķīdumsKalcija nitrāta šķīdums ūdenī

8 % kopējais slāpeklis (N).

Slāpeklis nitrātu un amonija formā.

Maksimālais amonija slāpekļa saturs – 1 %

Kopējais slāpeklis (N).

Vēlams:

nitrātu slāpeklis (N-NO3), amonija slāpeklis (N-NH4), kalcijs (Ca).

Attiecīga norāde par izmantošanu: "Augu apsmidzināšanai", "Barības šķīdumu sagatavošanai", "Papildmēslošanai kopā ar laistīšanu"

4.Magnija nitrāta šķīdumsĶīmiski iegūta magnija nitrāta šķīdums ūdenī

6 % nitrātu slāpeklis (N),

5,4 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg).

Minimālais pH – 4,0

Nitrātu slāpeklis (N-NO3),

ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

5.Kalcija nitrāta suspensijaKalcija nitrāta suspensija ūdenī

8 % kopējais slāpeklis (N).

Slāpeklis nitrātu un amonija formā.

Maksimālais amonija slāpekļa saturs – 1 %.

10 % ūdenī šķīstošais kalcijs (Ca)

Kopējais slāpeklis (N),

nitrātu slāpeklis (N-NO3),

ūdenī šķīstošais kalcijs (Ca).

Attiecīga norāde par izmantošanu: "Augu apsmidzināšanai", "Barības šķīdumu sagatavošanai", "Papildmēslošanai kopā ar laistīšanu"

6.Slāpekļa minerālmēslu šķīdums ar urīnvielas formaldehīduIegūts ķīmiski vai urīnvielas formaldehīda un citu slāpekļa minerālmēslu (izņemot kalcija ciānamīdu, slāpekļa-kalcija ciānamīdu, amonija nitrātu un kalcija amonija nitrātu) šķīdums ūdenī

18 % kopējais slāpeklis (N).

Vismaz 1/3 deklarētā kopējā slāpekļa satura ir urīnvielas formaldehīda sastāvā.

Maksimālais biureta saturs –

(amīdu N + urīnvielas formaldehīda N) x 0,026

Kopējais slāpeklis (N).

Katra slāpekļa forma, ja ir vismaz 1 %:

nitrātu slāpeklis (N- NO3),

amonija slāpeklis (N-NH4),

amīdu slāpeklis (N-NH2),

slāpeklis urīnvielas formaldehīda sastāvā

7.Slāpekļa minerālmēslu suspensija ar urīnvielas formaldehīduIegūts ķīmiski vai urīnvielas formaldehīda un citu slāpekļa minerālmēslu (izņemot kalcija ciānamīdu, slāpekļa-kalcija ciānamīdu, amonija nitrātu un kalcija amonija nitrātu) suspensija ūdenī

18 % kopējais slāpeklis (N).

Vismaz 1/3 no deklarētā kopējā slāpekļa satura ir urīnvielas formaldehīda sastāvā, no kura vismaz 3/5 šķīst karstā ūdenī.

Maksimālais biureta saturs – (amīdu N + urīnvielas formaldehīda N) x 0,026

Kopējais slāpeklis (N).

Katra slāpekļa forma, ja ir vismaz 1 %:

nitrātu slāpeklis (N-NO3),

amonija slāpeklis (N-NH4),

amīdu slāpeklis (N-NH2),

slāpeklis urīnvielas formaldehīda sastāvā,

slāpeklis tāda urīnvielas formaldehīda sastāvā, kurš šķīst aukstā ūdenī.

Var deklarēt: slāpeklis tāda urīnvielas formaldehīda sastāvā, kurš šķīst tikai karstā ūdenī

8.AmonjakūdensIegūts, izšķīdinot ūdenī gāzveida amonjaku. Var saturēt arī citus slāpekli saturošus sāļus

15 % kopējais slāpeklis (N).

Slāpeklis amonija formā

Kopējais slāpeklis (N),

amonija slāpeklis (N-NH4).

Katra slāpekļa forma, ja ir vismaz 1 %

9.Bezūdens amonjaksIegūts ķīmiski augstā spiedienā katalizatora klātbūtnē no molekulārā slāpekļa un ūdeņraža

80 % kopējais slāpeklis (N).

Slāpeklis:

kopējais slāpeklis

10.1.–9. punktā minētie vienkāršie šķidrie minerālmēsli ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem1.–9. punktā minēto vienkāršo šķidro minerālmēslu ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.–9. punktā minētajiem vienkāršajiem šķidrajiem minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem

1.–9. punktā minēto vienkāršo šķidro minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši noteikumu 4. pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši noteikumu 12. pielikumam

2. Kompleksie šķidrie minerālmēsli

Nr.
p. k.
Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode, pamatsastāvdaļasKvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzeklim piemērojamās specifiskās prasības)Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības
1.NPK minerālmēslu šķīdumsIegūts ķīmiski un (vai) šķīdinot ūdenī NPK saturošus komponentus. Stabils normālā atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

15 % (N + P2O5 + K2O).

2 % slāpeklis (N), tā formas:

1) kopējais slāpeklis;

2) nitrātu slāpeklis;

3) amonija slāpeklis;

4) amīdu slāpeklis.

3 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5),

3 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Maksimālais biureta saturs – amīdu N x 0,026

Slāpeklis:

kopējais slāpeklis (N).

Ja 2.–4. slāpekļa forma ir vairāk par 1 % no masas, to deklarē.

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, norāde "Zems biureta saturs".

Fosfors:

ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5).

Kālijs:

ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Norāde "Zems hlora saturs", ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %.

Var deklarēt hlora saturu

2.NPK minerālmēslu suspensijaŠķidrie minerālmēsli, kuros augu barības elementi ir gan izšķīdināti ūdenī, gan suspendētā stāvoklī un kuri nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

20 % (N + P2O5 + K2O).

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1) kopējais slāpeklis;

2) nitrātu slāpeklis;

3) amonija slāpeklis;

4) amīdu slāpeklis;

Maksimālais biureta saturs – amīdu N x 0,026.

4 % fosfors (P2O5), tā formas:

1) ūdenī šķīstošais P2O5;

2) neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5.

Minerālmēslu sastāvā nedrīkst būt fosforu saturoši izdedži, alumīnija-kalcija fosfāts, superfoss vai dabīgais fosforīts un (vai) apatīts.

4 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Slāpeklis:

kopējais slāpeklis (N).

Ja 2., 3. vai 4. slāpekļa forma ir vairāk par 1 % no masas, to deklarē.

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, norāde "Zems biureta saturs".

Fosfors:

ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2. fosfora šķīdības formu.

Ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu.

Kālijs:

norādi "Zems hlora saturs" pievieno, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %.

Var deklarēt hlora saturu

3.NP minerālmēslu šķīdumsIegūts ķīmiski un (vai) ūdenī šķīdinot NP saturošus komponentus. Stabils atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (N + P2O5).

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1) kopējais slāpeklis;

2) nitrātu slāpeklis;

3) amonija slāpeklis;

4) amīdu slāpeklis.

Maksimālais biureta saturs – amīdu N x 0,026.

5 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

Slāpeklis:

kopējais slāpeklis (N).

Ja 2., 3. vai 4. slāpekļa forma ir vismaz 1 % no masas, to deklarē.

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, norāde "Zems biureta saturs".

Fosfors:

ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

4.NP minerālmēslu suspensijaŠķidrie minerālmēsli, kuros augu barības elementi ir gan izšķīdināti ūdenī, gan suspendētā stāvoklī un kuri nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (N + P2O5).

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1) kopējais slāpeklis;

2) nitrātu slāpeklis;

3) amonija slāpeklis;

4) amīdu slāpeklis.

Maksimālais biureta saturs – amīdu N x 0,026.

5 % fosfors (P2O5), tā formas:

1) ūdenī šķīstošais P2O5;

2) neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5.

Minerālmēslos nedrīkst būt fosforu saturoši izdedži, alumīnija-kalcija fosfāts, kalcinētais fosfāts, superfoss un dabīgais fosforīts un (vai) apatīts

Slāpeklis:

kopējais slāpeklis (N).

Ja 2., 3. vai 4. slāpekļa forma ir vismaz 1 % no masas, to deklarē.

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, norāde "Zems biureta saturs".

Fosfors:

ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2. fosfora šķīdības formu.

Ja ūdenī šķīstošā P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu

5.NK minerālmēslu šķīdumsIegūts ķīmiski un šķīdinot ūdenī. Stabils atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

15 % (N + K2O)

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1) kopējais slāpeklis;

2) nitrātu slāpeklis;

3) amonija slāpeklis;

4) amīdu slāpeklis.

Maksimālais biureta saturs – amīdu N x 0,026.

5 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Slāpeklis:

kopējais slāpeklis (N).

Ja 2., 3. vai 4. slāpekļa forma ir vismaz 1 % no masas, to deklarē.

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, norāde "Zems biureta saturs".

Kālijs:

ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Norādi "Zems hlora saturs" pievieno, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %.

Var deklarēt hlora saturu

6.NK minerālmēslu suspensijaŠķidrie minerālmēsli, kuros augu barības elementi ir izšķīdušā veidā, izšķīdināti ūdenī vai suspendētā stāvoklī un kuri nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (N + K2O).

3 % slāpeklis (N), tā formas:

1) kopējais slāpeklis;

2) nitrātu slāpeklis;

3) amonija slāpeklis;

4) amīdu slāpeklis.

Maksimālais biureta saturs – amīdu N x 0,026.

5 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Slāpeklis:

kopējais slāpeklis (N).

Ja 2., 3. vai 4. slāpekļa forma ir vismaz 1 % no masas, to deklarē.

Ja biureta saturs ir zemāks par 0,2 %, norāde "Zems biureta saturs".

Kālijs:

ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Norādi "Zems hlora saturs" pievieno, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %.

Var deklarēt hlora saturu

7.PK minerālmēslu šķīdumsIegūts ķīmiski un šķīdinot ūdenī. Nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (P2O5 + K2O),

5 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5),

5 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Fosfors:

ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5).

Kālijs:

ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Norādi "Zems hlora saturs" pievieno, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %.

Var deklarēt hlora saturu

8.PK minerālmēslu suspensijaŠķidrie minerālmēsli, kuros augu barības elementi ir gan izšķīdināti ūdenī, gan suspendētā stāvoklī un kuri nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

18 % (P2O5 + K2O).

5 % fosfors (P2O5), tā formas:

1) ūdenī šķīstošais P2O5;

2) neitrālā amonija citrātā šķīstošais P2O5.

Minerālmēslos nedrīkst būt fosforu saturoši izdedži, alumīnija-kalcija fosfāts, kalcinētais fosfāts, superfoss un dabīgais fosforīts un (vai) apatīts.

5 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Fosfors:

ja ūdenī šķīstošais P2O5 ir mazāk par 2 %, deklarē tikai 2. fosfora šķīdības formu.

Ja ūdenī šķīstošais P2O5 ir vismaz 2 %, deklarē 1. un 2. fosfora šķīdības formu.

Kālijs:

ūdenī šķīstošais kālijs (K2O).

Norādi "Zems hlora saturs" pievieno, ja hlora (Cl) saturs nepārsniedz 2 %.

Var deklarēt hlora saturu

9.1.–8. punktā minētie kompleksie šķidrie minerālmēsli ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem1.–8. punktā minēto komplekso šķidro minerālmēslu ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.–8. punktā minētajiem kompleksajiem šķidrajiem minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiem

1.–8. punktā minēto komplekso šķidro minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši noteikumu 4. pielikumam, sekundāro barības elementu saturs atbilstoši noteikumu 12. pielikumam

D. Sekundāros augu barības elementus (kalciju, magniju un sēru) saturošie mēslošanas līdzekļi

Nr.
p. k.
Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode, pamatsastāvdaļasKvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzeklim piemērojamās specifiskās prasības)Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības
1.Kalcija sulfātsIegūts, samaļot kalcija sulfātu saturošus iežus, ar dažādu hidratācijas pakāpi vai rūpnieciskas izcelsmes produkts

17,9 % kopējais kalcijs (Ca),

14 % kopējais sērs (S).

Granulometriskais sastāvs:

vismaz 80 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 2 mm,

vismaz 99 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmēr ir 10 mm

Kopējais sērs (S),

vēlams – kopējais kalcijs (Ca)

2.Kalcija hlorīda šķīdumsRūpnieciskas izcelsmes kalcija hlorīda šķīdums

8,6 % kopējais kalcijs (Ca)

Kopējais kalcijs (Ca),

vēlama norāde "Augu apsmidzināšanai"

3.Elementārais sērsDabīgas izcelsmes vai rūpnieciski iegūts sērs

98 % kopējais sērs (S)

Kopējais sērs (S)

4.KizerītsDabīgi iegūts minerāls. Pamatsastāvdaļa – magnija sulfāta monohidrāts

14,5 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg),

18 % ūdenī šķīstošais sērs (S)

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg),

vēlams – ūdenī šķīstošais sērs (S)

5.Magnija sulfātsMēslošanas līdzeklis, kura pamatsastāvdaļa – magnija sulfāta heptahidrāts

9,0 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg),

11,2 % ūdenī šķīstošais sērs (S)

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg),

vēlams – ūdenī šķīstošais sērs (S)

5.1.Magnija sulfāta šķīdumsRūpnieciski iegūtā magnija sulfāta šķīdums ūdenī

3,0 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg),

4 % ūdenī šķīstošais sērs (S)

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg),

vēlams – ūdenī šķīstošais sērs (S)

5.2.Magnija hidroksīdsIegūts ķīmiski. Pamatsastāvdaļa – magnija hidroksīds

36,2 % kopējais magnijs (Mg).

Daļiņu lielums – vismaz 99 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,063 mm

Kopējais magnijs (Mg)

5.3.Magnija hidroksīda suspensijaMagnija hidroksīda suspensija ūdenī

14,5 % magnijs (Mg)

Kopējais magnijs (Mg)

6.Magnija hlorīda šķīdumsRūpnieciski iegūtā magnija hlorīda šķīdums ūdenī

7,8 % magnijs (Mg).

Maksimālais kalcija saturs – 2,1 % Ca

Kopējais magnijs (Mg)

7.Kizerīts ar kālija sulfātuIegūts no kizerīta, pievienojot kālija sulfātu

4,8 % ūdenī šķīstošais magnijs (Mg),

6 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O),

16 % (Mg + K2O).

Maksimālais hlora (Cl) saturs – 3 %

Ūdenī šķīstošais magnijs (Mg)

Ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

8.1.–7. punktā minētie sekundārie minerālmēsli ar mikroelementiem1.–7. punktā minēto sekundāro minerālmēslu ar mikroelementiem ražošanas metode un pamatsastāvdaļas

Dati par 1.–7. punktā minētajiem sekundārajiem minerālmēsliem un pievienotajiem mikroelementiem

1.–7. punktā minēto sekundāro minerālmēslu deklarējamie dati, mikroelementu saturs atbilstoši noteikumu 4. pielikumam

E. Tikai mikroelementus saturoši mēslošanas līdzekļi (mikromēsli)

Nr.
p. k.
Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode, pamatsastāvdaļasKvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzeklim piemērojamās specifiskās prasības)Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības
1. Bors
1.aBorskābeIegūts, ar skābi iedarbojoties uz borātu

14 % ūdenī šķīstošais bors (B)

Ūdenī šķīstošais bors (B)

1.bNātrija borātsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – nātrija borāts

10 % ūdenī šķīstošais bors (B)

Ūdenī šķīstošais bors (B)

1.cKalcija borātsIegūts no boru saturošiem minerālmēsliem, pamatsastāvdaļa – kalcija borāts

7 % kopējais bors (B)

Daļiņu lielums – vismaz 98 % daļiņu iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,063 mm

Kopējais bors (B)

1.dBora etanolamīnsIegūts, reaģējot borskābei ar etanolamīnu

8 % ūdenī šķīstošais B

Ūdenī šķīstošais bors (B)

1.eBoru saturošu mēslošanas līdzekļu šķīdums vai suspensija1.a un (vai) 1.b, un (vai) 1.d apakšpunktā minētā mēslošanas līdzekļa šķīdums vai suspensija ūdenī

2 % ūdenī šķīstošais bors (B).

Mēslošanas līdzekļa nosaukumā norāda tā sastāvdaļas

Ūdenī šķīstošais bors (B)

2. Kobalts
2.aKobaltu saturoša sālsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – kobaltu saturoša sāls

19 % ūdenī šķīstošais kobalts (Co).

Mēslošanas līdzekļa nosaukumā norāda ar kobaltu saistītā minerālā anjona nosaukumu, piemēram, kobalta sulfāts, kobalta hlorīds

Ūdenī šķīstošais kobalts (Co)
2.bKobalta helātsIegūts, kobaltu ķīmiski saistot ar helātu veidotāju

2 % ūdenī šķīstošais kobalts (Co).

Vismaz 8/10 deklarētā kobalta (Co) daudzuma ir helātu veidā.

Norāda helātu veidotāju

Ūdenī šķīstošais kobalts (Co).

Kobalts helātu veidā

2.cKobaltu saturošu mēslošanas līdzekļu šķīdums2.a un (vai) 2.b apakšpunktā minētā mēslošanas līdzekļa šķīdums ūdenī

2 % ūdenī šķīstošais kobalts (Co).

Mēslošanas līdzekļa nosaukumā norāda anjonu, ar kuru saistīts kobalts un (vai) helātu veidotājs, ja tāds ir

Ūdenī šķīstošais kobalts (Co).

Kobalts helātu veidā, ja tāds ir

3. Varš
3.aVaru saturoša sālsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – varu saturoši sāļi

20 % ūdenī šķīstošais varš (Cu).

Nosaukumā norāda anjonu, ar kuru saistīts varš, piemēram, vara sulfāts

Ūdenī šķīstošais varš (Cu)
3.bVara oksīdsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – vara oksīds

70 % kopējais varš (Cu).

Daļiņu lielums – vismaz 98 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,063 mm

Kopējais varš (Cu)
3.cVara hidroksīdsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – vara hidroksīds

45 % kopējais varš (Cu).

Daļiņu lielums – vismaz 98 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,063 mm

Kopējais varš (Cu)
3.dVara helātsIegūts, varu ķīmiski saistot ar helātu veidotāju

9 % ūdenī šķīstošais varš (Cu), vismaz 8/10 deklarētā kobalta (Co) daudzuma helātu veidā.

Norāda helātu veidotāju

Ūdenī šķīstošais varš (Cu).

Varš helātu veidā

3.eVaru saturošs mēslošanas līdzeklis3.a un (vai) 3.b, un (vai) 3.c, un (vai) 3.d apakšpunktā minēto mēslošanas līdzekļu maisījums

5 % kopējais varš (Cu).

Norāda helātu veidotāju, ja ir helātu veidā.

Norāda mēslošanas līdzekļa sastāvdaļas

Kopējais varš (Cu).

Ūdenī šķīstošais varš (Cu), ja tā daudzums ir vismaz 1/4 kopējā vara (Cu) daudzuma.

Varš helātu veidā

3.fVaru saturošu mēslošanas līdzekļu šķīdums3.a un (vai) 3.d apakšpunktā minēto mēslošanas līdzekļu šķīdums ūdenī

3 % ūdenī šķīstošais varš (Cu).

Nosaukumā norāda minerālo anjonu, ar kuru varš (Cu) saistīts.

Norāda helātu veidotāju

Ūdenī šķīstošais varš (Cu) un helātu veidā esošais vara daudzums

3.gVara oksihlorīdsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – vara oksihlorīds [Cu2Cl(OH)3]

50 % kopējais varš (Cu).

Daļiņu lielums – vismaz 98 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,063 mm

Kopējais varš (Cu)
3.hVara oksihlorīda suspensijaVara oksihlorīda suspensija ūdenī17 % kopējais varš (Cu)Kopējais varš (Cu)
4. Dzelzs
4.aDzelzi saturoši sāļiIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – dzelzi saturoši sāļi

12 % ūdenī šķīstošā dzelzs (Fe).

Nosaukumā norāda anjonu, ar kuru Fe ir saistīta, piemēram, dzelzs sulfāts, dzelzs hlorīds, dzelzs citrāts

Ūdenī šķīstošā dzelzs (Fe)
4.bDzelzs helātsIegūts, dzelzi ķīmiski saistot ar helātu veidotāju

5 % ūdenī šķīstošā dzelzs (Fe), vismaz 8/10 deklarētā Fe daudzuma ir helātu veidā.

Norāda helātu veidotāju

Ūdenī šķīstošā dzelzs (Fe).

Dzelzs helātu veidā

4.cDzelzi saturošs mēslošanas līdzekļu šķīdums4.a un (vai) 4.b apakšpunktā minēto mēslošanas līdzekļu šķīdums ūdenī

2 % ūdenī šķīstošā dzelzs (Fe).

Nosaukumā norāda minerālo anjonu, ar kuru Fe ir saistīta, un helātu veidotāju, ja tāds ir

Ūdenī šķīstošā dzelzs (Fe).

Dzelzs helātu veidā, ja tāda ir

5. Mangāns
5.aMangānu saturoši sāļiIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – mangānu saturoši sāļi (Mn II)

17 % ūdenī šķīstošais mangāns (Mn).

Nosaukumā norāda anjonu, ar kuru Mn ir saistīts, piemēram, mangāna sulfātu, mangāna hlorīdu

Ūdenī šķīstošais mangāns (Mn)
5.bMangāna helātsIegūts ķīmiski, saistot mangānu helātu savienojumos

5 % ūdenī šķīstošais mangāns (Mn), vismaz 8/10 deklarētā Mn daudzuma helātu veidā.

Norāda helātu veidotāju

Ūdenī šķīstošais mangāns (Mn).

Mangāns helātu veidā

5.cMangāna oksīdsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – mangāna oksīds

40 % kopējais mangāns (Mn).

Daļiņu lielums – vismaz 80 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,063 mm

Kopējais mangāns (Mn)
5.dMangānu saturošs mēslošanas līdzeklis5.a un 5.c apakšpunktā minēto mēslošanas līdzekļu maisījums

17 % kopējais mangāns (Mn).

Nosaukumā norāda mangāna mēslošanas līdzekļu maisījuma sastāvdaļas

Kopējais mangāns (Mn).

Ūdenī šķīstošais mangāns (Mn), ja tā daudzums ir vismaz 1/4 no kopējā Mn daudzuma

5.eMangānu saturošu mēslošanas līdzekļu šķīdums5.a un (vai) viena 5.b apakšpunktā minētā mēslošanas līdzekļa šķīdums ūdenī

3 % ūdenī šķīstošais mangāns (Mn).

Nosaukumā norāda minerālā anjona nosaukumu un helātu veidotāju, ja tāds ir

Ūdenī šķīstošais mangāns (Mn). Mangāns helātu veidā, ja tāds ir

6. Molibdēns
6.aNātrija molibdātsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – nātrija molibdāts

35 % ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo)

Ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo)
6.bAmonija molibdātsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – amonija molibdāts50 % ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo)Ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo)
6.cMolibdēnu saturošs mēslošanas līdzeklis6.a un 6.b apakšpunktā minēto mēslošanas līdzekļu maisījums

35 % ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo).

Nosaukumā norāda mēslošanas līdzekļu maisījuma sastāvdaļas

Ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo)
6.dMolibdēnu saturošu mēslošanas līdzekļu šķīdums6.a un (vai) 6.b apakšpunktā minēto mēslošanas līdzekļu šķīdums ūdenī

3 % ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo).

Nosaukumā norāda šķīdumā esošās sastāvdaļas

Ūdenī šķīstošais molibdēns (Mo)
7. Cinks
7.aCinku saturoši sāļiIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – cinku saturoši sāļi

15 % ūdenī šķīstošais cinks (Zn).

Nosaukumā norāda anjonu, ar kuru saistīts Zn, piemēram, cinka sulfāts

Ūdenī šķīstošais cinks (Zn)
7.bCinka helātsIegūts ķīmiski, saistot cinku helātu savienojumos

5 % ūdenī šķīstošais cinks (Zn), vismaz 8/10 deklarētā Zn daudzuma ir helātu veidā.

Norāda helātu veidotāju

Ūdenī šķīstošais cinks (Zn).

Cinks helātu veidā

7.cCinka oksīdsIegūts ķīmiski, pamatsastāvdaļa – cinka oksīds

70 % kopējais cinks (Zn).

Daļiņu lielums – vismaz 80 % iziet cauri sietam, kura acu izmērs ir 0,063 mm

Kopējais cinks (Zn)
7.dCinku saturošs mēslošanas līdzeklis7.a un 7.c apakšpunktā minēto mēslošanas līdzekļu maisījums

30 % kopējais cinks (Zn).

Nosaukumā norāda mēslošanas līdzekļu maisījuma sastāvdaļas

Kopējais cinks (Zn).

Ūdenī šķīstošais cinks (Zn), ja tā daudzums ir vismaz 1/4 no kopējā cinka (Zn) daudzuma

7.eCinku saturošu mēslošanas līdzekļu šķīdums7.a un (vai) viena 7.b apakšpunktā minētā mēslošanas līdzekļa šķīdums ūdenī

3 % ūdenī šķīstošais cinks (Zn).

Nosaukumā norāda minerālā anjona nosaukumu un helātu veidotāju, ja tāds ir

Ūdenī šķīstošais cinks (Zn).

Cinks helātu veidā, ja tāds ir

F. Kaļķošanas materiāli

Nr. p. k.Oficiālais kaļķošanas materiāla nosaukumsRažošanas metode, pamatsastāvdaļasMinimālā neitralizācijas spēja, izteikta kā kalcija karbonāta (CaCO3)* ekvivalents (% no dabīgi mitra kaļķošanas materiāla masas), un kaļķošanas materiālam piemērojamās specifiskās prasībasKaļķošanas materiāla pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības
1.Dolomīta karbonātkaļķiRūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļas – kalcija un magnija karbonāti, kalcija un magnija oksīdi, kalcija un magnija hidroksīdi

105 %, par 1 mm rupjāku daļiņu maksimālais saturs – 5 %

Neitralizācijas spēja, mitrums, par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %,

kalcijs (Ca), magnijs (Mg).

Norāde "Ātras iedarbības kaļķošanas materiāls"

2.Kaļķakmens miltiRūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļa – kalcija karbonāts

80 %, par 1 mm rupjāku daļiņu maksimālais saturs – 5 %

Neitralizācijas spēja, mitrums, par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %,

kalcijs (Ca), magnijs (Mg).

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls"

3.Daļēji apdedzināts, malts dolomītsRūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļas – kalcija un magnija karbonāti, kalcija un magnija oksīdi, kalcija un magnija hidroksīdi

85 %, par 1 mm rupjāku daļiņu maksimālais saturs – 5 %

Neitralizācijas spēja, mitrums, par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %,

kalcijs (Ca), magnijs (Mg).

Norāde "Ātras iedarbības kaļķošanas materiāls"

4.DolomītmiltiRūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļas – kalcija un magnija karbonāti

80 %, par 1 mm rupjāku daļiņu maksimālais saturs – 5 %

Neitralizācijas spēja, mitrums, par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %,

kalcijs (Ca), magnijs (Mg).

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls"

5.Elektrofiltru putekļiCementa rūpniecības atkritumprodukts, pamatsastāvdaļas – kalcija oksīdi un nedaudz magnija oksīdu

70 %, par 1 mm rupjāku daļiņu maksimālais saturs – 1 %

Neitralizācijas spēja, mitrums, par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %,

kalcijs (Ca), magnijs (Mg).

Norāde "Ātras iedarbības kaļķošanas materiāls"

6.Degakmens pelniRūpniecības atkritumprodukts, pamatsastāvdaļas – kalcija oksīdi un nedaudz magnija oksīdu

60 %, par 1 mm rupjāku daļiņu maksimālais saturs – 3 %

Neitralizācijas spēja, mitrums, par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %,

kalcijs (Ca), magnijs (Mg).

Norāde "Ātras iedarbības kaļķošanas materiāls"

7.FiltrkaļķiCukura rūpniecības atkritumprodukts, pamatsastāvdaļas – kalcija un magnija karbonāti. Nedaudz satur organiskās vielas, slāpekļa, fosfora, kālija un citus augu barības elementus30 %

Neitralizācijas spēja, mitrums, par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %,

kalcijs (Ca), magnijs (Mg).

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls"

8.KrītsRūpnieciski ražots kaļķošanas materiāls, pamatsastāvdaļa – kalcija karbonāts95 %, par 1 mm rupjāku daļiņu maksimālais saturs – 1 %

Neitralizācijas spēja, mitrums, par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %,

kalcijs (Ca).

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls"

9.Dolomīta smiltis, rupjie dolomīta miltiDolomīta smiltis, rupjie dolomīta milti80 %

Neitralizācijas spēja, mitrums, par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %,

kalcijs (Ca), magnijs (Mg).

Norāde "Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls".

Papildus var deklarēt par 1 mm lielāku daļiņu frakciju saturu %

10.Citi kaļķošanas materiāliJebkuri iepriekš neminēti materiāli, kas noderīgi augsnes skābuma neitralizācijai un neatstāj nelabvēlīgu ietekmi uz augsni un augiem, kā arī iepriekš minētie kaļķošanas materiāli ar rupjāku granulometrisko sastāvu20 %

Neitralizācijas spēja, mitrums, par 1 mm smalkāku daļiņu saturs %,

kalcijs (Ca), magnijs (Mg).

Norāde par kaļķošanas materiāla iedarbību.

Papildus var deklarēt par 1 mm lielāku izmēru daļiņu frakciju saturu %

Piezīme. * Lai neitralizācijas spēju izteiktu kā kalcija oksīda (CaO) ekvivalentu, lieto koeficientu 0,56.

G. Organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi

Nr. p. k.Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode, pamatsastāvdaļasKvalitātes prasības (sausnas, organiskās vielas un augu barības elementu minimālais saturs (% no dabīgi mitrā mēslošanas līdzekļa masas) un mēslošanas līdzeklim piemērojamās specifiskās prasības)Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības, kā arī papildus var norādīt augu barības elementu saturu sausnā
1.SapropelisOrganisko vielu un minerālvielu komplekss nogulums

Sausna – 10 %,

organiskās vielas – 5 %

Organiskās vielas,

kopējais slāpeklis (N),

kopējais fosfors (P2O5),

kopējais kālijs (K2O),

mitrums,

reakcija pH

2.Mājputnu mēsliRažoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 un 142/2011 minētajām pārstrādes metodēm

0,5 % (N + P2O5 + K2O).

Sausna – 50 %,

organiskās vielas – 30 %

Kopējais slāpeklis (N),

kopējais fosfors (P2O5),

kopējais kālijs (K2O),

mitrums,

organiskās vielas,

reakcija pH

3.Zivju miltiRažoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 un 142/2011 minētajām pārstrādes metodēm, bez citām piedevām

0,5 % (N + P2O5 + K2O),

sausna – 80 %,

organiskās vielas – 50 %

Kopējais slāpeklis (N),

kopējais fosfors (P2O5),

kopējais kālijs (K2O),

mitrums,

organiskās vielas,

reakcija pH

4.Mājlopu ragi un nagiRažoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 un 142/2011 minētajām pārstrādes metodēm, bez citām piedevām

Kopējais slāpeklis (N),

kopējais fosfors (P2O5),

kopējais kālijs (K2O),

mitrums,

organiskās vielas,

reakcija pH

5.Eļļas augu sēklu izspaidasAtlikumi, kurus iegūst, izspiežot un (vai) ekstrahējot eļļu no sēklām, un kurus paredzēts lietot mēslojumam

Kopējais slāpeklis (N),

kopējais fosfors (P2O5),

kopējais kālijs (K2O),

mitrums,

organiskās vielas,

reakcija pH

6.Apstrādāti organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi

Iegūti:

1) gatavojot minerālmēslu un organisko mēslošanas līdzekļu maisījumus, tai skaitā no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 un 142/2011 minētajām pārstrādes metodēm, un (vai) no žāvētiem vai citādi apstrādātiem augu izcelsmes produktiem;

2) no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kas ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 un 142/2011 minētajām pārstrādes metodēm;

3) sliekām pārstrādājot dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus tai skaitā kūtsmēslus, kas pārstrādāti saskaņā ar regulu Nr. 1069/2009 un 142/2011, (turpmāk – slieku pārstrādāts organiskais mēslošanas līdzeklis);

4) žāvējot vai citādi apstrādājot augu izcelsmes produktus

0,5 % (N + P2O5 + K2O).

Cietiem mēslošanas līdzekļiem:

sausna – 10 %;

organiskās vielas – 5 %.

Šķidriem mēslošanas līdzekļiem:

sausna – 2 %;

organiskās vielas – 0,3

Kopējais slāpeklis (N),

kopējais fosfors (P2O5),

kopējais kālijs (K2O),

mitrums,

organiskās vielas,

reakcija pH

7.Cietie organominerālie mēslošanas līdzekļi ar sekundārajiem elementiem un (vai) mikroelementiemCieti mēslošanas līdzekļi, kas iegūti no minerālmēsliem un augu izcelsmes organiskiem savienojumiem vai dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 un 142/2011 minētajām pārstrādes metodēm, tos mehāniski sajaucot, un ar papildu apstrādi vai bez tās

0,5% (N + P2O5 + K2O),

sausna – 10 %,

organiskās vielas – 5 %

Kopējais slāpeklis (N),

kopējais fosfors (P2O5),

kopējais kālijs (K2O),

mitrums,

organiskās vielas,

reakcija pH,

sekundārie elementi un mikroelementi saskaņā ar noteikumu 4. un 11. pielikumu

8.Šķidrie organominerālie mēslošanas līdzekļi ar sekundārajiem elementiem un (vai) mikroelementiemŠķidri mēslošanas līdzekļi, kuru ražošanā izmantoti minerālmēsli un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kas ražoti saskaņā ar regulā Nr. 1069/2009 un 142/2011 minētajām pārstrādes metodēm, vai augu izcelsmes organiski savienojumi

0,5 % (N + P2O5 + K2O),

sausna – 2 %,

organiskās vielas – 0,3

Kopējais slāpeklis (N).

Ja kāda no slāpekļa formām ir vairāk par 1 %, to deklarē.

Kopējais fosfors (P2O5),

kopējais kālijs (K2O),

sausna,

organiskās vielas,

reakcija pH,

sekundārie elementi un mikroelementi saskaņā ar noteikumu 4. un 11. pielikumu

Piezīmes.

1. Organiskais mēslošanas līdzeklis – materiāls, kas satur oglekli, ūdeņradi un skābekli un papildus vēl vismaz vienu vai vairākus augiem nepieciešamos barības elementus.

2. Organominerālie mēslošanas līdzekļi – organisko mēslošanas līdzekļu un minerālmēslu maisījums, kas tiek iegūts vienotā tehnoloģiskā procesā vai šos komponentus mehāniski sajaucot.

3. Apstrādāts organiskais mēslošanas līdzeklis – jebkurš organiskas (augu vai dzīvnieku valsts) izcelsmes mēslošanas līdzeklis, kas pārveidots fizikāli vai ķīmiski no tā sākotnējā stāvokļa, tai skaitā sliekām pārstrādājot organiskas izcelsmes izejvielas. Uz iepakotiem organiskajiem mēslošanas līdzekļiem tiek attiecinātas normatīvo aktu prasības par apstrādātiem organiskajiem mēslošanas līdzekļiem.

4. Organiskas izcelsmes produkts nav uzskatāms par organisku mēslošanas līdzekli, ja saskaņā ar norādēm par lietošanu etiķetē, marķējumā vai pavaddokumentā augam veģetācijas sezonas laikā vai augsnei gada laikā netiek nodrošināti vismaz 10 kg ha-1 N, 5 kg ha-1 P2O5 un 5 kg ha-1 K2O.

H. Mēslošanas līdzekļi speciālajai izmantošanai*

Nr.
p. k.
Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode, pamatsastāvdaļasKvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzeklim piemērojamās specifiskās prasības)Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (%) un citas prasības
1.NPK minerālmēsli ar mikroelementiem vai bez tiem un (vai) sekundārajiem barības elementiemIegūti, ķīmiski vai mehāniski sajaucot un (vai) šķīdinot ūdenī NPK, mikroelementus un sekundāros augu barības elementus saturošus komponentus. Stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

4,5 % (N + P2O5 + K2O),

1 % kopējais slāpeklis (N),

1 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5),

1,21 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Kopējais slāpeklis (N),

ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5),

ūdenī šķīstošais kālijs (K2O),

mikroelementu un sekundāro augu barības elementu saturs

2.PK minerālmēsli ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiemIegūti, ķīmiski vai mehāniski sajaucot un (vai) ūdenī šķīdinot PK, mikroelementus un sekundāros augu barības elementus saturošus komponentus. Stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

3,5 % (P2O5 + K2O),

1 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5),

1,21 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5),

ūdenī šķīstošais kālijs (K2O),

mikroelementu un sekundāro augu barības elementu saturs

3.NK minerālmēsli ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiemIegūti, ķīmiski vai mehāniski sajaucot un (vai) šķīdinot ūdenī NK, mikroelementus un sekundāros augu barības elementus saturošus komponentus. Stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

2,21 % (N + K2O),

1 % kopējais slāpeklis (N),

1,21 % ūdenī šķīstošais kālijs (K2O)

Kopējais slāpeklis (N),

ūdenī šķīstošais kālijs (K2O),

mikroelementu un sekundāro augu barības elementu saturs

4.N minerālmēsli ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiemIegūti, ķīmiski vai mehāniski sajaucot un (vai) šķīdinot ūdenī N, mikroelementus un sekundāros augu barības elementus saturošus komponentus. Stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus1 % kopējais slāpeklis (N)

Kopējais slāpeklis (N),

mikroelementu un sekundāro augu barības elementu saturs

5.NP minerālmēsli ar mikroelementiem un (vai) sekundārajiem barības elementiemIegūti, ķīmiski vai mehāniski sajaucot un (vai) šķīdinot ūdenī NP, mikroelementus un sekundāros augu barības elementus saturošus komponentus. Stabili atmosfēras spiedienā, nesatur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus

3,29 % (N+ P2O5),

1,0 % kopējais slāpeklis (N),

1 % ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)

Kopējais slāpeklis (N),

ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5),

mikroelementu un sekundāro augu barības elementu saturs

6.Sekundāro elementu un (vai) mikroelementu maisījums (šķīdumi, suspensijas, emulsijas)Iegūti, ķīmiski un šķīdinot ūdenī mikroelementus un (vai) sekundāros elementus saturošus komponentus Mikroelementu un sekundāro augu barības elementu saturs
7.Cieto mikroelementu maisījums (ciets produkts)Iegūti, ķīmiski vai mehāniski sajaucot mikroelementus un sekundāros elementus saturošus komponentus 

Mikroelementa kopējais saturs un ūdenī šķīstošā daļa.

Mikroelementi helātu veidā, ja tādi ir.

8.

Mikroelementu

maisījums (šķīdumi, suspensijas, emulsijas)

Iegūti, ķīmiski un šķīdinot ūdenī mikroelementus un sekundāros elementus saturošus komponentus Katra mikroelementa saturs
9.NPK minerālmēsli ar vai bez sekundārajiem un (vai) mikroelementiem un organiskajiem savienojumiem

Iegūti, ķīmiski un (vai) šķīdinot ūdenī NPK un (vai) mikroelementus, un (vai) sekundārus elementus un organiskos savienojumus saturošus komponentus.

Šķidri (šķīdumi, suspensijas, emulsijas) vai cieti mēslošanas līdzekļi, kuru ražošanā izmantoti minerālmēsli un augu vai dzīvnieku valsts izcelsmes komponenti

Organiskie savienojumi ne vairāk kā 3 % dabīgā materiālā

Galveno elementu, mikroelementu un sekundāro elementu saturs,

organisko vielu saturs,

reakcija pH,

mitrums vai sausna

Piezīme. * Speciālās nozīmes mēslošanas līdzekļi – mēslošanas līdzekļi, kas paredzēti specifiskiem mērķiem (segtajās platībās, dārzos, zālieniem, telpaugiem, mežkopībā utt.) vai arī jebkuriem kultūraugiem, izmantojot specifiskas lietošanas metodes (ārpussakņu mēslošana, ar laistīšanu utt.).

I. Mikrobioloģiskie preparāti

Nr. p. k.Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode un mēslošanas līdzekļa pamatsastāvdaļasMikrobioloģiskajam preparātam etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji un citas prasības
1.Azotobacter produktsGatavots no tīras baktēriju kultūrasMikroorganismu zinātniskais nosaukums, dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums KVV*/g vai KVV/ml
2.Mikorizu produktsSatur sēnīšu kultūras, kas uzlabo barības vielu uzņemšanu noteiktām augu grupām un ģintīmMikroorganismu zinātniskais nosaukums, dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums KVV/g vai KVV/ml
3.Mikroorganismus saturoši līdzekļiTiek ražoti, izmantojot no dabiskās vides izdalītu viena vai vairāku mikroorganismu tīrkultūru maisījumu. Pievienotas vielas, kas nodrošina mikroorganismu dzīvotspēju un optimālus glabāšanas apstākļusMikroorganismu zinātniskais nosaukums, dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums KVV/g vai KVV/ml

Piezīme. * KVV – koloniju veidojošās vienības.

J. Augu augšanas veicinātāji
 

Oficiālais mēslošanas līdzekļa nosaukumsRažošanas metode un mēslošanas līdzekļa pamatsastāvdaļasKvalitātes prasības (augu barības elementu minimālais saturs (% no mēslošanas līdzekļa masas), forma un mēslošanas līdzeklim piemērojamās specifiskās prasības)Mēslošanas līdzekļa pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji
Augu augšanas veicinātājiIegūti ķīmiski vai mehāniski, kā arī ražošanas blakusprodukti (u. tml.), kas satur bioloģiski aktīvus savienojumusCiets vai šķidrs mēslošanas līdzeklis

Kopējais slāpeklis (N),

kopējais fosfors (P2O5),

kopējais kālijs (K2O),

mitrums,

organiskās vielas,

reakcija pH.

Sekundāros elementus un mikroelementus deklarē, ja to saturs atbilst noteikumu 4. un 11. pielikumam.

Konkrētais bioloģiski aktīvais savienojums

Piezīme.

Augu augšanas veicinātājs – produkts, kas satur vienu vai vairākus tādus ķīmiskus elementus, kas tiek atzīti par augiem nepieciešamiem, kā arī vienu vai vairākus bioloģiski aktīvus savienojumus un kuru saskaņā ar ieteicamo mēslošanas līdzekļa devu lieto galvenokārt augu augšanas veicināšanai, nevis augu apgādei ar barības elementiem.

 

K. Substrāts

Nr.

p. k.

Oficiālais substrāta nosaukumsRažošanas metode, substrāta izejvielasKvalitātes prasības (mitrums un citas substrātam piemērojamās specifiskās prasības)Substrāta pavaddokumentos, etiķetē vai marķējumā deklarējamie kvalitātes rādītāji (% no dabīgi mitrā substrāta masas) un citas prasības
1.Kūdras substrātsKūdra, kurā ir iestrādāts kaļķošanas materiāls un minerālmēsli, kā arī iespējamas sastāvdaļas, kas uzlabo substrāta struktūru un fizikālās īpašības, vai briketes un tabletes no šādas kūdras, izņemot sastāvdaļas, kas satur citas organiskas izcelsmes izejvielasMaksimālais mitrums līdz 75 %  

pHKCl,

elektrovadītspēja (EC), mS/cm,

kalcijs (Ca), magnijs (Mg),

mitrums %,

frakciju izmērs (mm)

2.Organisks augsnes aizvietotājsMaisījums, kas satur dzīvnieku mēslus, kompostu, dzīvnieku izcelsmes izejvielas, kuras pārstrādātas saskaņā ar regulām Nr.  1069/2009 un Nr.  142/2011, vai kūdru un citus komponentusMaksimālais mitrums līdz 75 %  

pHKCl,

elektrovadītspēja (EC), mS/cm,

organiskās vielas (%),

kopējais slāpeklis (N),

kopējais fosfors (P2O5),

kopējais kālijs (K2O),

mitrums (%)

3.Neorganisks jonapmaiņas substrātsSveķi, gēli vai māla granulas, kas piesūcinātas ar barības elementiem

pHKCl,

elektrovadītspēja (EC), mS/cm,

kopējais slāpeklis (N),

kopējais fosfors (P2O5),

kopējais kālijs (K2O)

4.Inerts substrātsMinerālvate, perlīts, vermikulīts, keramzīts, granīta šķembas, sintētisko materiālu putas, kā arī kokosšķiedras un kokšķiedras u. c.

Perlītam, vermikulītam un keramzītam – granulu vai frakciju izmērs (mm, no–līdz).

Minerālvatei:

pHKCl

(10 % ūdens ekstrakta no substrāta),

elektrovadītspēja (EC), mS/cm.

Kokosšķiedrai, kokšķiedrai – mitrums (%),

pH/KCl,

elektrovadītspēja (EC), mS/cm

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506
Pieļaujamās negatīvās novirzes no deklarētās mēslošanas līdzekļa un substrāta kvalitātes

(Pielikums MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

Nr.

p. k.

Mēslošanas līdzekļi un substrāti un to deklarētie kvalitātes rādītājiPieļaujamās novirzes no deklarētajiem kvalitātes rādītājiem (masas procenti, ja nav norādīts citādi)
1.Slāpekļa minerālmēsli, kopējais slāpeklis (N)
1.1.kalcija nitrāts0,4
1.2.kalcija-magnija nitrāts0,4
1.3.nātrija nitrāts (iegūts ķīmiski)0,4
1.4.Čīles salpetris (no tīrradņa ražots nātrija nitrāts)0,4
1.5.kalcija ciānamīds1,0
1.6.nitrātus saturošs kalcija ciānamīds1,0
1.7.amonija sulfāts0,3
1.8.amonija nitrāts
1.8.1.ar kopējā slāpekļa saturu līdz 32 % (ieskaitot)0,8
1.8.2.ar kopējā slāpekļa saturu virs 32 %0,6
1.9.kalcija-amonija nitrāts0,8
1.10.amonija sulfāts-nitrāts0,8
1.11.amonija-magnija sulfāts-nitrāts0,8
1.12.magnija-amonija nitrāts0,8
1.13.urīnviela0,4
1.14.urīnviela-amonija sulfāts0,5
1.15.slāpekļa minerālmēslu šķīdums0,6
1.16.amonija nitrāta-urīnvielas šķīdums0,6
1.17.kalcija nitrāta suspensija0,4
1.18.šķidrie slāpekļa minerālmēsli (šķīdumi, suspensijas) ar urīnvielas formaldehīdu0,4
1.19.amonjakūdens0,3
1.20.bezūdens amonjaks1,1
2.Fosfora minerālmēsli
2.1.minerālskābēs šķīstošais fosfors (P2O5)
2.1.1.superfoss0,8
2.1.2.alumīnija-kalcija fosfāts0,8
2.1.3.fosforītmilti0,8
2.1.4.fosforu saturoši izdedži1,0
2.2.skudrskābē šķīstošais fosfors (P2O5) 
2.2.1.fosforītmilti0,8
2.3.neitrālā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)
2.3.1.vienkāršais superfosfāts0,8
2.3.2.koncentrētais superfosfāts0,8
2.3.3.divkāršais superfosfāts0,8
2.4.bāziskā amonija citrātā šķīstošais fosfors (P2O5)
2.4.1.precipitāts0,8
2.4.2.kalcija termofosfāts0,8
2.4.3.alumīnija-kalcija fosfāts0,8
2.5.citronskābē šķīstošais fosfors (P2O5)
2.5.1.fosforu saturoši izdedži0,8
2.6.ūdenī šķīstošais fosfors (P2O5)
2.6.1.vienkāršais superfosfāts0,9
2.6.2.koncentrētais superfosfāts0,9
2.6.3.superfoss0,9
2.6.4.divkāršais superfosfāts1,3
3.Kālija (K2O) minerālmēsli
3.1.kainīts1,5
3.2.bagātināta kainīta sāls1,0
3.3.kālija hlorīds 
3.3.1.ar kālija (K2O) saturu, kas nepārsniedz 55 %1,0
3.3.2.ar kālija (K2O) saturu, kas pārsniedz 55 %0,5
3.4.magniju saturošs kālija hlorīds1,5
3.5.kālija sulfāts0,5
3.6.magnija-kālija sulfāts1,5
4.Kompleksie minerālmēsli (iegūti ķīmiski)
4.1.slāpeklis (N)1,1
4.2.fosfors (P2O5)1,1
4.3.kālijs (K2O)1,1
4.4.N + P2O5 + K2O 
4.4.1.divkomponentu minerālmēslos1,5
4.4.2.trīskomponentu minerālmēslos1,9
5.Kompleksie minerālmēsli (iegūti mehāniski, sajaucot NPK un citus elementus saturošus komponentus)
5.1.slāpeklis (N)2,2
5.2.fosfors (P2O5)2,2
5.3.kālijs (K2O)2,2
5.4.N + P2O5 + K2O 
5.4.1.divkomponentu minerālmēslos3,0
5.4.2.trīskomponentu minerālmēslos3,8
6.Sekundārie augu barības elementi minerālmēslos (izņemot mehāniskus maisījumus)
6.1.magnijs (Mg)1/4 no deklarētā satura, taču nepārsniedzot 0,55
6.2.kalcijs (Ca)1/4 no deklarētā satura, nepārsniedzot 0,64
6.3.nātrijs (Na)1/4 no deklarētā satura, nepārsniedzot 0,67
6.4.sērs (S)1/4 no deklarētā satura, nepārsniedzot 0,36
7.Sekundārie augu barības elementi mehāniskos maisījumos
7.1.magnijs (Mg)1/3 no deklarētā satura, nepārsniedzot 1,10
7.2.kalcijs (Ca)1/3 no deklarētā satura, nepārsniedzot 1,28
7.3.nātrijs (Na)1/3 no deklarētā satura, nepārsniedzot 1,34
7.4.sērs (S)1/3 no deklarētā satura, nepārsniedzot 0,72
8.Mikroelementi minerālmēslos (izņemot mehāniskus maisījumus)
8.1.mikroelementa B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo un Zn saturs pārsniedz 2 %0,4
8.2.mikroelementa B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo un Zn saturs nepārsniedz 2 %1/5 no deklarētā satura
9.Mikroelementi mehāniskos maisījumos
9.1.mikroelementa B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo un Zn saturs pārsniedz 2 %0,8
9.2.mikroelementa B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo un Zn saturs nepārsniedz 2 %2/5 no deklarētā satura
10.Pārējie elementi
10.1.hlors (Cl)0,2
11.Kaļķošanas materiāli
11.1.neitralizācijas spēja, izteikta kā kalcija karbonāta (CaCO3) ekvivalents (%)1/20 no deklarētā lieluma
12.Organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi
12.1.sapropelis
12.1.1.kopējais slāpeklis (N)1/5 no deklarētā satura
12.1.2.kopējais fosfors (P2O5)1/10 no deklarētā satura
12.1.3.kopējais kālijs (K2O)1/5 no deklarētā satura
12.2.mājlopu ragi un nagi
12.2.1.kopējais slāpeklis (N)0,5
12.3.eļļas augu sēklu izspaidas
12.3.1.kopējais slāpeklis (N)0,5
12.4.zivju milti
12.4.1.kopējais slāpeklis (N)0,5
12.5.mājputnu mēsli
12.5.1.kopējais slāpeklis (N)1/5 no deklarētā satura
12.5.2.kopējais fosfors (P2O5)1/10 no deklarētā satura
12.5.3.kopējais kālijs (K2O)1/5 no deklarētā satura
12.6.pārējie organiskie un organominerālie mēsli
12.6.1.kopējais slāpeklis (N)1/2 no deklarētā satura
12.6.2.kopējais fosfors (P2O5)1/2 no deklarētā satura
12.6.3.kopējais kālijs (K2O)1/2 no deklarētā satura
13.Substrāts
13.1.kopējais slāpeklis (N)1/2 no deklarētā satura
13.2.kopējais fosfors (P2O5)1/2 no deklarētā satura
13.3.kopējais kālijs (K2O)1/2 no deklarētā satura
13.4.elektrovadītspēja EC0,3
13.5.reakcija (pHKCl)0,5
13.6.mitrums1/4 no deklarētā satura
13.7.organiskās vielas1/4 no deklarētā satura
13.8.frakcijas izmērs1/4 no deklarētā frakcijas daudzuma
13.9.kalcijs1/4 no deklarētā satura
13.10.magnijs1/4 no deklarētā satura
14.Granulometriskais sastāvs saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumu Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" 1. pielikumu1/20 no deklarētā daudzuma
15.Augu augšanas veicinātāji 
15.1.bioloģiski aktīvie savienojumi1/2 no deklarētā satura
16.Mikrobioloģiskie preparāti
16.1.konkrētas dzīvotspējīgo mikroorganismu grupas daudzums1/2 no deklarētā skaita

Piezīmes.

1. Pieļaujamās novirzes nepieciešamas, lai varētu ņemt vērā mēslošanas līdzekļa kvalitātes svārstības, kas rodas mēslošanas līdzekļa ražošanā, apstrādē, paraugu ņemšanā un testēšanā.

2. Dažādu slāpekļa formu (NO3, NH4 u. c.) un dažādos šķīdinātājos šķīstošā fosfora (P2O5) deklarētā satura pieļaujamā novirze ir 1/10 no to kopējā satura, maksimālā novirze – divi procenti no masas, ja kopējais attiecīgā augu barības elementa saturs atbilst Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumu Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 1. pielikumā minētajām prasībām un šajā pielikumā norādītajai negatīvajai novirzei.

3. Noteikumu 1. pielikuma H sadaļā minētajiem mēslošanas līdzekļiem augu barības elementu deklarētā satura pieļaujamā novirze ir 0,4 masas procenti, ja elementa saturs mēslošanas līdzeklī pārsniedz 2 %, un 1/5 no deklarētā satura, ja elementa saturs mēslošanas līdzeklī nepārsniedz 2 %.

4. Ja šajā pielikumā nav noteikts citādi, tad attiecīgā deklarētā rādītāja pieļaujamā negatīvā novirze ir 1/5 no deklarētās vērtības.

5. Šā pielikuma 13.4., 13.5. un 13.6. apakšpunktā deklarētajiem rādītājiem tiek piemērota negatīvā un pozitīvā novirze.

3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506
Nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamā koncentrācija mēslošanas līdzeklī un substrātā

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 386)

Nr. p. k.Mēslošanas līdzeklis vai substrātsNevēlamie piemaisījumiMaksimāli pieļaujamā koncentrācija (izsakot uz absolūti sausu paraugu), ja nav noteikts citādiNoteikšanas metode
1.Amonija nitrāts ar augstu (vairāk par 28 %) slāpekļa saturuvarš10 mg/kgNosaka hlorūdeņražskābē, kuras blīvums 20 oC temperatūrā ir 1,18 g/ml
hlors0,02 masas procentiNosaka ūdens ekstraktā
2.Fosforu saturošie minerālmēslikadmijs (Cd)60 mg Cd/kg P2O5Nosaka karaļūdens ekstraktā
3.Organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi un kaļķošanas materiāli, un augu augšanas veicinātājidzīvsudrabs (Hg)2,0 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
kadmijs (Cd)3,0 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
arsēns (As)50 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
niķelis (Ni)100 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
svins (Pb)150 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
4.Organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi un augu augšanas veicinātājiEscherichia coli un Enterococaceae1000 KVV/g vai 1000 KVV/ml 
salmonellas(1)25 g produkta paraugā nav konstatētas 
plastmasas, stikla vai metāla daļiņas, kas ir lielākas par 4 mm(2)0,5 masas procenti 
5.Mikrobioloģiskie preparātiEscherichia coli un Enterococaceae1000 KVV/g vai 1000 KVV/ml 
salmonellas (3)25 g produkta paraugā nav konstatētas 
6.Substrātsdzīvsudrabs (Hg)1,0 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
kadmijs (Cd)2 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
arsēns (As)20 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
niķelis (Ni)50 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
svins (Pb)100 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
varš (Cu)100 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
cinks (Zn)300 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
hroms (Cr)100 mg/kgNosaka karaļūdens ekstraktā
Escherichia coli un Enterococaceae(4)1000 KVV/g 
salmonellas(5)25 g produkta paraugā nav konstatētas 
svešķermeņi (stikls, metāls, plastmasa, kauli, akmeņi)(6)0,5 masas procenti 

Piezīmes.

(1) Nosaka, ja mēslošanas līdzeklis satur dzīvnieku izcelsmes izejvielas.

(2) Nosaka, ja mēslošanas līdzeklis ir cietā formā.

(3) Nosaka mikrobioloģiskajam preparātam, kura ražošanā ir izmantotas dzīvnieku izcelsmes izejvielas.

(4) Nosaka substrātam, kas satur organiskas izcelsmes izejvielas (izņemot neorganiskajam jonapmaiņas un inertajam substrātam).

(5) Nosaka substrātam, kas satur dzīvnieku izcelsmes izejvielas.

(6) Nosaka substrātam cietā formā (izņemot neorganiskajam jonapmaiņas un inertajam substrātam).

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506
Minimālais deklarējamais mikroelementu saturs mēslošanas līdzeklī

1. Minimālais deklarējamais mikroelementu saturs (%) mēslošanas līdzeklī:

1.1. tikai mikroelementus saturošos cietajos vai šķidrajos maisījumos:

1. tabula

Nr. p. k.MikroelementiMikroelementa forma
minerālāhelatēts vai kompleksēts
1.Bors (B)0,200,20
2.Kobalts (Co)0,020,02
3.Varš (Cu)0,500,10
4.Dzelzs (Fe)2,000,30
5.Mangāns (Mn)0,500,10
6.Molibdēns (Mo)0,02
7.Cinks (Zn)0,500,10

1.1.1. kopējā mikroelementu satura minimālais daudzums cietajos maisījumos (mikromēslos), kas satur tikai mikroelementus, – 5 % no masas;

1.1.2. kopējā mikroelementu satura minimālais daudzums šķidrajos maisījumos (mikromēslos), kas satur tikai mikroelementus, – 2 % no masas;

1.2. minerālmēslos, kas satur galvenos un (vai) sekundāros augu barības elementus ar mikroelementiem:

2. tabula

Nr. p. k.MikroelementiIestrādei augsnēLapu apsmidzināšanai
lauksaimniecības kultūraugiem vai zālājiemdārzkopībā
1.Bors (B)0,0100,0100,010
2.Kobalts (Co)0,0020,002
3.Varš (Cu)0,0100,0020,002
4.Dzelzs (Fe)0,5000,0200,020
5.Mangāns (Mn)0,1000,0100,010
6.Molibdēns (Mo)0,0010,0010,001
7.Cinks (Zn)0,0100,0020,002

2. Visvairāk izplatīto mikroelementu – helātu veidotāju – saīsinājumi:

Nr. p. k.NosaukumsApzīmējumsĶīmiskā formula
1.EtilēndiamīntetraetiķskābeEDTAC10H16O8N2
2.2-hidroksietilēndiamīntetraetiķskābeHEEDTAC10H18O7N2
3.DietilēntriamīnpentaetiķskābeDTPAC14H23O10N3
4.Etilēndiamīns-N, N’-di [(orto-hidroksifenil)etiķskābe][o,o] EDDHAC18H20O6N2
5.Etilēndiamīns-N-[(orto-hidroksifenil)etiķskābe]-N’ [(para-hidroksifenil)etiķskābe][o,p] EDDHAC18H20O6N2
6.Etildiamīns-N, N’di[(orto-hidroksi-metil-fenil) etiķskābe][o,o] EDDHMAC20H24O6N2
7.Etilēndiamīns-N-[(orto-hidroksi-metilfenil)etiķskābe]-N’ [(para-hidroksi-metilfenil)etiķskābe][o,p] EDDHMAC20H24O6N2
8.Etilēndiamīns-N, N’-di [(5-karboksi-2-hidroksifenil)]etiķskābeEDDCHAC20H20O10N2
9.Etilēndiamīns-N, N’-di [(2-hidroksi-5-sulfofenilfenil)]etiķskābe]un tās kondensācijas produktiEDDHSAC18H20O12N2S2+n*(C12H14O8N2S)
10.I-hidroksietilidendifosforskābeOEDFC2H8O7P2
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 386)

Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācijas iesniegums
  .  .              
diena mēnesis gads          

I. Vispārīgā informācija

1. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrācijas iesniegumu iesniedz (vajadzīgo atzīmēt ar x)

    ražotājs  ievedējs  iepakotājs

2. Iesniedzēja reģistrācijas                 
numurs kompetentās institūcijas
reģistrā
3. Iesniedzējs:
3.1. nosaukums 
3.2. juridiskā adrese 
3.3. tālruņa numurs faksa numurs 
e-pasta adrese 

4. Ziņas par personu, kas iesniedz iesniegumu:

4.1. personas kods      -          
4.2. vārds 
4.3. uzvārds 
4.4. personu apliecinošā dokumenta dati (aizpilda, ja nav personas koda):
4.4.1. izdevējiestādes nosaukums 
4.4.2. numurs 
4.4.3. izsniegšanas datums 
5. Mēslošanas līdzekļa ražotājs vai substrāta ražotājs:
5.1. nosaukums 
5.2. adrese 
5.3. tālruņa numurs faksa numurs 
e-pasta adrese 
5.4. ražotāja reģistrācijas numurs kompetentās institūcijas reģistrā
  

II. Informācija par mēslošanas līdzekli vai substrātu

6. Veids (grupa)

AVienkāršie minerālmēsli 
BKompleksie minerālmēsli 
CŠķidrie minerālmēsli 
DTikai sekundāros augu barības elementus saturošie mēslošanas līdzekļi 
ETikai mikroelementus saturošie mēslošanas līdzekļi 
FKaļķošanas materiāli 
GOrganiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi 
HMēslošanas līdzekļi speciālajai izmantošanai 
IMikrobioloģiskie preparāti 
JAugu augšanas veicinātāji 
KSubstrāti 
7. Nosaukums: 
7.1. oficiālais nosaukums 
7.2. tirdzniecības nosaukums 
8. Ražošanas metode 
9. Izejvielas 
10. Norādes par lietošanu 

 

11. Paredzētais mēslošanas līdzekļa aprites posmsRažošana  
Ievešana  
Iepakošana  
Tirdzniecība  

 

12. Valsts nodevas maksājuma datums

 
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pareiza
 
(reģistrācijas iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds un paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
6.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 386)

Valsts augu aizsardzības dienestam

Izmēģinājumu veicējs:

  
(zinātniskās iestādes nosaukums) 
  
  
(zinātniskās iestādes adrese) 

APLIECINĀJUMS
par augu augšanas veicinātāja vai mikrobioloģiska preparāta efektivitāti

Mēslošanas līdzekļa nosaukums

 

Mēslošanas līdzekļa ražotājs
(nosaukums, adrese)

 

 

Izmēģinājumu norises vieta/-as(adrese/-es)

 

 

Informācija par mēslošanas līdzekļa efektivitātes izmēģinājumu:

Kultūraugs, kam veikts mēslošanas līdzekļa efektivitātes izmēģinājumsIzmēģinājumu gadi (segto platību izmēģinājumiem – ražas ciklu skaits)Izmēģinājumu periodā konstatētais ražas pieaugums % izmēģinājumā, kurā ievērots vienīgās atšķirības princips
   
   
   
   
   
   

Apliecinu, ka uzrādītie izmēģinājumu rezultāti ir apspriesti koleģiālā zinātniskā institūcijā un atzīti par atbilstošiem iesniegšanai Latvijas Valsts augu aizsardzības dienestā.

Amats   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

 

            .  .    
          diena mēnesis gads
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
7.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506
Latvijā ražota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācijas iesniegums

(Pielikums svītrots ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 26)

8.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Valsts augu aizsardzības dienests

Mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība
Nr. ____

 1. Mēslošanas līdzekļa nosaukums
     (atbilstoši mēslošanas līdzekļu identifikācijas prasībām)
      
     (mēslošanas līdzekļa tirdzniecības nosaukums)
 2. Mēslošanas līdzekļa pamatsastāvs (%)  
      
      
 3. Mēslošanas līdzekļa ražotājs  
 4. Mēslošanas līdzekļa aprites posms  
     (norādīt vajadzīgo – ražošana, iepakošana, ievešana, maisījumu gatavošana, tirdzniecība)

5. Mēslošanas līdzekļa deklarējamie dati

 Augu barības elementi Elementu forma Saturs (%)
      
      
      
      

 

Citi deklarējamie dati

  
  
Apliecība izsniegta  
    (norādīt īpašnieku)
Apliecības izsniegšanas datums*  
Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersona 
     (vārds, uzvārds un paraksts*)

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
9.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Valsts augu aizsardzības dienests

Mikrobioloģiskā preparāta reģistrācijas apliecība
Nr. ____

1. Mikrobioloģiskā preparāta nosaukums 
 (atbilstoši mikrobioloģiskā preparāta identifikācijas prasībām)
  
 (mikrobioloģiskā preparāta tirdzniecības nosaukums)
2. Mikrobioloģiskā preparāta ražotājs 
3. Mikrobioloģiskā preparāta aprites posms 
 (norādīt vajadzīgo – ražošana, ievešana, tirdzniecība)

4. Mikrobioloģiskā preparāta deklarējamie dati

Zinātniskais nosaukums (ģints, suga, kā arī celms,
ja tāds ir identificēts)
Dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums
(KVV/g vai KVV/ml)
  
5. Citi deklarējamie dati 
  
  
6. Izmantošanas joma 
Apliecība izsniegta 
 (norādīt īpašnieku)
Apliecības izsniegšanas datums* 
Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersona 
 (vārds, uzvārds un paraksts*)

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
10.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Valsts augu aizsardzības dienests

Substrāta reģistrācijas apliecība
Nr. ____

 1. Substrāta nosaukums  
  (atbilstoši substrāta identifikācijas prasībām)
    
    (substrāta tirdzniecības nosaukums)
 2. Substrāta izejvielas (%)
    
    
 3. Substrāta ražotājs
 4. Substrāta aprites posms
     (norādīt vajadzīgo – ražošana, iepakošana, ievešana, tirdzniecība)

5. Substrāta deklarējamie dati

 Deklarējamais rādītājsSkaitliskā vērtībaMērvienība
      
      
Apliecība izsniegta  
     (norādīt īpašnieku)
Apliecības izsniegšanas datums*  
Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersona 
     (vārds, uzvārds un paraksts*)

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
11. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506

(Pielikums grozīts ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 282)

Iesniegums par mēslošanas līdzekli un substrātu, kurš atzīts citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī
..
dienamēnesisgads

I. Vispārīgā informācija

1. Iesniedzēja reģistrācijas
numurs kompetentās institūcijas
reģistrā
2. Iesniedzējs:
2.1. nosaukums
2.2. juridiskā adrese
2.3. tālruņa numursfaksa numurs
e-pasta adrese

3. Ziņas par personu, kas iesniedz iesniegumu:

3.1. personas kods-
3.2. vārds
3.3. uzvārds
3.4. personu apliecinošā dokumenta dati (aizpilda, ja nav personas koda):
3.4.1. izdevējiestādes nosaukums
3.4.2. numurs
3.4.3. izsniegšanas datums

II. Informācija par mēslošanas līdzekli un substrātu

4. Dalībvalsts, kura atzinusi mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecību savā valstī:

4.1. valsts
4.2. atzinējs (nosaukums)
4.3. atzinuma derīguma termiņš (ja tāds ir)
5. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotājs un kompetentās iestādes apstiprinājuma numurs
6. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta tirdzniecības nosaukums
7. Mēslošanas līdzekļa un substrāta grupa (ja tā ir norādīta dalībvalsts apliecinājumā)
8. (Svītrots ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 282)
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pareiza
(reģistrācijas iesniedzēja vārds, uzvārds un paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
11.1 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506
Iesniegums par mēslošanas līdzekļa un substrāta iekļaušanu bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo mēslošanas līdzekļu sarakstā

(Pielikums MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā; pielikuma 7.2. apakšpunktā ietvertais grozījums stājas spēkā 16.07.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

  .  .    .
(diena) (mēnesis) (gads) 

I. Vispārīgā informācija

1. Iesniedzēja reģistrācijas numurs kompetentās institūcijas reģistrā                 
                 

2. Iesniedzējs:

2.1. nosaukums 
2.2. juridiskā adrese 
2.3. tālruņa numurs faksa numurs 
e-pasta adrese 

3. Ziņas par personu, kas iesniedz iesniegumu:

3.1. personas kods            
3.2. vārds 
3.3. uzvārds 

3.4. personu apliecinošā dokumenta dati (aizpilda, ja nav personas koda):

3.4.1. izdevējiestādes nosaukums 
3.4.2. numurs 
3.4.3. izsniegšanas datums 

II. Informācija par mēslošanas līdzekli un substrātu

4. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta nosaukums:

4.1. oficiālais (ja ir) 
4.2. tirdzniecības 

5. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotājs:

5.1. nosaukums 
5.2. valsts 

6. Bioloģiskās lauksaimniecības kompetentās iestādes, kontroles institūcijas vai kontroles organizācijas atzinums (ja tāds ir) par mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā:

6.1. iestādes nosaukums 
6.2. valsts 
6.3. atzinuma datums un derīguma termiņš (ja tāds ir) 

7. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta statuss:

7.1.reģistrēts (reģistrācijas apliecības numurs) 
7.2.iekļauts ES mēslošanas līdzekļu ar CE zīmi uzskaitē 
7.3.iekļauts paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā 
7.4.atļauja tirdzniecībai (atļaujas Nr.) 
8. Datums, kad samaksāts par pakalpojumu 
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pareiza
 
(reģistrācijas iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds un paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506
Mēslošanas līdzekļa etiķetes vai marķējuma un pavaddokumenta saturs

(Pielikums MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā; pielikuma 4. punktā ietvertais grozījums stājas spēkā 16.07.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

Nr. p. k.
 
Norādāmā informācijaPaskaidrojums
1.Mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības numurs vai atļaujas numursNumuru piešķir dienests
2.Mēslošanas līdzekļa oficiālais nosaukums1Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumu Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 1. pielikuma 2. aili
3.Mēslošanas līdzekļa tirdzniecības nosaukumsJa ir tirdzniecības nosaukums, tas nedrīkst būt pretrunā ar mēslošanas līdzekļa izejvielām, saturu un ražošanas metodi
4.Pamatsastāvs2Attiecas arī uz ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi
5.Deklarētie rādītāji3Saskaņā ar noteikumu 1. pielikuma A, B, C, D, E, F, G, H vai J sadaļas 5. aili
6.IzejvielasMēslošanas līdzekļiem, kas satur dzīvnieku vai augu izcelsmes organiskos savienojumus (piemēram, noteikumu 1. pielikuma G un J sadaļas 2. aile)
7.Norādes par lietošanuMēslošanas līdzekļiem, kas satur tikai mikroelementus, kā arī augu augšanas veicinātājiem ir norāde "Uzmanību! Lietošanas normas pārsniegšana var būt kaitīga".

Dzīvnieku izcelsmes organiskajiem un organominerālajiem mēslošanas līdzekļiem (izņemot slieku pārstrādātam mēslošanas līdzeklim) uz marķējuma ir norāde "Lauksaimniecības dzīvniekus nedrīkst ganīt vai kultūraugus izmantot par zāli barošanai vismaz 21 dienu pēc apstrādes"

8.Norādes par uzglabāšanuSaskaņā ar drošības datu lapu, ja tāda ir. Šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem norāda to uzglabāšanas temperatūru un citas īpašās prasības. Mēslošanas līdzeklim norāda uzglabāšanas termiņu, ja tāds ir
9.Norādes par mēslošanas līdzekļa bīstamībuSaskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.  1907/2006
10.Garantētā neto masa vai tilpumsJa norāda bruto masu (vai tilpumu), norāda arī iepakojuma masu (vai mēslošanas līdzekļa faktisko tilpumu)
11.Norāde "Bioloģiskā lauksaimniecība"Norāda, ja mēslošanas līdzeklim ir izsniegts sertifikāts par mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība". Mēslošanas līdzekļa marķējumā vai etiķetē norāda arī tās kontroles institūcijas kodu, kura izsniegusi sertifikātu
12.Norāde "Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā"Ja ir dienesta lēmums par mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr.  2021/1165 Ⅱ pielikumā noteiktajām prasībām
13.Ražotāja, ievedēja un iepakotāja nosaukums un adreseRažotājs un ievedējs norāda nosaukumu un adresi.

Iepakotājs norāda ražotāja, ievedēja un iepakotāja nosaukumu un adresi

14.Zinātniskās institūcijas nosaukumsSaskaņā ar noteikumu 21.4. apakšpunktu
Piezīmes.

1.  Prasības mēslošanas līdzekļa oficiālajam nosaukumam:

1.1. ja minerālmēsli satur divus vai trīs galvenos augu barības elementus (slāpekli, fosforu, kāliju), nosaukumā ir norāde "Kompleksie minerālmēsli". Augu barības elementus norāda ar vārdiem vai ķīmiskajiem simboliem. Mehānisko maisījumu nosaukumā ir norāde "Mehānisks maisījums";

1.2. ja mēslošanas līdzeklis satur:

1.2.1. galvenos augu barības elementus un vienu vai vairākus sekundāros augu barības elementus (piemēram, magniju, kalciju, nātriju, sēru), oficiālajā nosaukumā ir norāde "Satur" un sekundāro elementu nosaukumi vai ķīmiskie simboli;

1.2.2. galvenos augu barības elementus un vienu vai vairākus mikroelementus (piemēram, boru, kobaltu, varu, dzelzi, mangānu, molibdēnu, cinku), oficiālajā nosaukumā ir norāde "Ar mikroelementiem" vai vārds "Ar" un mikroelementu nosaukumi vai ķīmiskie simboli;

1.2.3. vairāku mikroelementu sāļu maisījumu, oficiālajā nosaukumā ir norāde "Mikroelementu maisījums";

1.3. ja mēslošanas līdzekļa iepakojumā ir mazāk par 1 kg (vai 1000 ml) attiecīgā mēslošanas līdzekļa, mēslošanas līdzekļa nosaukumā uz etiķetes konkrētu sekundāro augu barības elementu un mikroelementu nosaukumus un ķīmiskos simbolus var norādīt etiķetes deklarējamo rādītāju sadaļā.

2. Augu barības elementu satura skaitliskās vērtības pamatsastāvā norāda fosforu (P2O5) un kāliju (K2O) – oksīdu formā, pārējos augu barības elementus – elementu formā: slāpeklis (N), kalcijs (Ca), magnijs (Mg), nātrijs (Na), sērs (S), hlors (Cl), bors (B), kobalts (Co), varš (Cu), dzelzs (Fe), mangāns (Mn), molibdēns (Mo), cinks (Zn). Kaļķošanas materiāliem pamatsastāvu izsaka kā neitralizācijas spēju – CaCO3.

3. 3 Augu barības elementus saskaņā ar noteikumu 1. pielikuma 5. aili deklarē, ja:

3.1. kalcija, magnija, nātrija un sēra saturs nav mazāks par 1,4 % – Ca, 1,2 % – Mg, 2,2 % – Na, 2,0 % – S;

3.2. viena vai vairāku mikroelementu saturu cietajos vai šķidrajos mikroelementu sāļu maisījumos, kā arī mēslošanas līdzekļos, kas paredzēti galveno vai sekundāro augu barības elementu piegādei, deklarē, ja to saturs attiecīgajā mēslošanas līdzeklī nav zemāks par noteikumu 4. pielikumā norādīto saturu;

3.3. deklarēto rādītāju sadaļā norāda mikroelementa šķīdību, tas ir, vai norādītā skaitliskā vērtība ir mikroelementa kopējais vai ūdenī šķīstošais saturs;

3.4. ja minerālmēsli satur mikroelementus organominerālu kompleksu savienojumu veidā, deklarēto rādītāju sadaļā aiz mikroelementa nosaukuma un apzīmējuma ir norāde "Helatēts ar" un helātu veidotāja apzīmējums saskaņā ar noteikumu 4. pielikuma 2. punktu.

4. Fosfora un kālija satura pārrēķināšanai no elementa uz oksīdu izmanto šādas formulas:

4.1. fosfors (P) x 2,291 = fosfora oksīds (P2O5);

4.2. kālijs (K) x 1,205 = kālija oksīds (K2O).

5. Magnija, kalcija, nātrija un sēra satura pārrēķināšanai no oksīda uz elementu izmanto šādas formulas:

5.1. (MgO) x 0,603 = magnijs (Mg);

5.2. (CaO) x 0,715 = kalcijs (Ca);

5.3. (Na2O) x 0,742 = nātrijs (Na);

5.4. (SO3) x 0,400 = sērs (S).

6. Noteikumu 1. pielikuma H sadaļā norādītajiem mēslošanas līdzekļiem deklarēto rādītāju sadaļā var norādīt tos sekundāros augu barības elementus, kuru saturs ir zemāks par šā pielikuma piezīmju 3.1. apakšpunktā norādīto saturu, un mikroelementus, kuru saturs ir zemāks par noteikumu 4. pielikumā norādīto saturu, obligāti norādot šo augu barības elementu saturu.

13. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506
Mikrobioloģiskā preparāta etiķetes vai marķējuma saturs

(Pielikums MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

Nr. p. k.Norādāmā informācijaPaskaidrojums
1.Mikrobioloģiskā preparāta reģistrācijas apliecības vai atļaujas numursNumuru piešķir dienests
2.Mikrobioloģiskā preparāta oficiālais nosaukumsSaskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumu Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 1. pielikuma I sadaļas 2. aili
3.Mikrobioloģiskā preparāta tirdzniecības nosaukumsJa ir tirdzniecības nosaukums, mikrobioloģiskā preparāta tirdzniecības nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar tā saturu un ražošanas metodi
4.Deklarējamie rādītāji*Saskaņā ar noteikumu 1. pielikuma I sadaļas 4. aili
5.Norādes par mikrobioloģiskā preparāta lietošanu un uzglabāšanuNorādes par mikrobioloģiskā preparāta lietošanu un uzglabāšanu (uzglabāšanas temperatūra un uzglabāšanas termiņš) un citas īpašās prasības (saskaņā ar drošības datu lapu, ja tāda ir)
6.Norādes par augu sugām, ģintīm, augu grupām vai par mikrobioloģisko procesu atjaunošanu, aktivizēšanu un regulēšanu augsnē vai citā substrātā, kam mikrobioloģiskais preparāts paredzēts 
7.Mikrobioloģiskā preparāta garantētā neto masa vai tilpumsJa norāda bruto masu (vai tilpumu), norāda arī iepakojuma (taras) masu vai tilpumu
8.Mikrobioloģiskā preparāta ražotāja un ievedēja nosaukums un adrese 
9.Zinātniskās institūcijas nosaukumsSaskaņā ar noteikumu 21.4. apakšpunktu
10. Norāde "Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā"Ja ir dienesta lēmums par mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr.  2021/1165 Ⅱ   pielikumā noteiktajām prasībām

 

Piezīme. * Deklarējamie rādītāji saskaņā ar noteikumu 1. pielikuma I sadaļas "Mikrobioloģiskie preparāti" 4. aili:

a) mikrobioloģiskā preparāta mikroorganismu zinātniskais nosaukums (ģints, suga, kā arī celms, ja tāds ir identificēts);

b) dzīvotspējīgo mikroorganismu daudzums, kas ir izteikts kā KVV/g vai KVV/ml (KVV – kolonijas veidojošās vienības).

14. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506
Substrāta etiķetes vai marķējuma saturs

(Pielikums MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 26 redakcijā)

Nr. p. k.

Norādāmā informācija

Paskaidrojums

1.Substrāta reģistrācijas apliecības numurs vai atļaujas numursNumuru piešķir dienests
2.Substrāta oficiālais nosaukumsSaskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumu Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" (turpmāk – noteikumi) 1. pielikuma K sadaļas 2. aili
3.Substrāta tirdzniecības nosaukumsJa ir tirdzniecības nosaukums, substrāta tirdzniecības nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar tā saturu un ražošanas metodi
4.Deklarējamie rādītājiSaskaņā ar noteikumu 1. pielikuma K sadaļas 5. aili*
5.IzejvielasNorāda izejvielas
6.Kūdras sadalīšanās pakāpeKūdras substrātam – sadalīšanās pakāpe pēc fon Posta skalas
7.Norādes par substrāta lietošanuNorāda, kādiem mērķiem lieto
8.Norādes par substrāta uzglabāšanuUzglabāšanas temperatūra un uzglabāšanas termiņš
9.Garantētā tilpummasaKūdras substrātam, organiskam augsnes aizvietotājam un neorganiskam jonapmaiņas substrātam
10.Iepakojuma tilpums 
11.Norāde "Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā"Ja ir dienesta lēmums par mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr.  2021/1165 Ⅱ pielikumā noteiktajām prasībām
12.Substrāta ražotāja un ievedēja nosaukums un adrese. Iepakotājs norāda ražotāja, ievedēja un iepakotāja nosaukumu un adresi
 
13.Ražošanas gads un mēnesis 
Piezīme. * Ja substrāts satur citus augu barības elementus, tos var norādīt etiķetes deklarējamo rādītāju sadaļā.
15.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506

(papildinātais mazais valsts ģerbonis)

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Valsts augu aizsardzības dienests

Atļauja Nr. ____

_________________________________
(atļaujas nosaukums)

 1.Mēslošanas līdzekļa vai substrāta nosaukums: 
 1.1.oficiālais nosaukums (ja ir) 
 1.2.tirdzniecības nosaukums (ja ir) 
 2.Mēslošanas līdzekļa vai substrāta veids 
 3.Mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotājs, valsts 
 4.Deklarētie rādītāji 
 5.Iepakojums (neto masa vai tilpums) 
 6.Mēslošanas līdzekļa vai substrāta aprites posms 
 7.Mēslošanas līdzekļa vai substrāta daudzums (ja paredzēts norādīt) 
 8.Mēslošanas līdzekļa vai substrāta partijas numurs (ja paredzēts norādīt) 
 9.Atļauja izsniegta:
 9.1.atļaujas īpašnieka nosaukums 
 9.2.atļaujas īpašnieka adrese 
 10.Lēmuma pieņemšanas datums un numurs 
 11.Atļauja derīga līdz 

Atļaujā iekļautā mēslošanas līdzekļa vai substrāta ievešanas gaita1

12. Ievešanas datums13. Ievestais daudzums14. Atlikums no atļautā daudzuma15. Muitas dokumenta tips, numurs, datums16. Muitas amatpersonas uzvārds, paraksts, spiedogs, muitas zīmogs
     
     
     
     
Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersona   
 (vārds, uzvārds) (paraksts2)

Z.v.2

Piezīmes.

Ierakstus izdara muitas iestāžu amatpersonas, ja mēslošanas līdzeklis tiek ievests no trešajām valstīm.

2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
16.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506
Iesniegums atļaujas saņemšanai

________________________________________________
(norādīt atļaujas nosaukumu)

  .  .              
diena mēnesis gads          

I. Vispārīgā informācija

1. Iesniegumu atļaujas saņemšanai iesniedz (vajadzīgo atzīmēt ar x)

  ražotājs  ievedējs  iepakotājs  maisījuma sagatavotājs

2. Iesniedzēja reģistrācijas                 
numurs kompetentās institūcijas
reģistrā
3. Iesniedzējs:
3.1. nosaukums 
3.2. juridiskā adrese 
3.3. tālruņa numurs faksa numurs 
e-pasta adrese 

4. Ziņas par personu, kas iesniedz iesniegumu:

4.1. personas kods      -          
4.2. vārds 
4.3. uzvārds 
4.4. personu apliecinošā dokumenta dati (aizpilda, ja nav personas koda):
4.4.1. izdevējiestādes nosaukums 
4.4.2. numurs 
4.4.3. izsniegšanas datums 
5. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotājs:
5.1. nosaukums 
5.2. adrese 
5.3. tālruņa numurs faksa numurs 
e-pasta adrese 
5.4. Ražotāja reģistrācijas numurs kompetentās institūcijas reģistrā
  

II. Informācija par mēslošanas līdzekli vai substrātu

6. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta veids
7. Nosaukums:
7.1. oficiālais nosaukums (ja ir)
7.2. tirdzniecības nosaukums (ja ir)
8. Ražošanas metode1
9. Izejvielas1  
10. Norādes par lietošanu1
11. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta2:
11.1. kopējā masa (šķidrajiem – var būt tilpums)
11.2. viena iepakojuma masa (šķidrajiem – var būt tilpums)
iepakotajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem
11.3. iepakojumu skaits
11.4. partijas numurs
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pareiza
 
(reģistrācijas iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds un paraksts3)

Piezīmes.

1 Nereģistrētiem mēslošanas līdzekļiem.

2 Aizpilda tikai tām atļaujām, kurām tas ir nepieciešams.

3 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 506Pieņemts: 01.09.2015.Stājas spēkā: 15.09.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 179, 14.09.2015. OP numurs: 2015/179.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
276480
{"selected":{"value":"16.07.2022","content":"<font class='s-1'>16.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.07.2022","iso_value":"2022\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2022","iso_value":"2022\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2022.-15.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2020","iso_value":"2020\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2020.-14.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2020","iso_value":"2020\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2020.-30.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2020","iso_value":"2020\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2020.-31.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2018","iso_value":"2018\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2018.-30.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2016","iso_value":"2016\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2016.-12.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2015","iso_value":"2015\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2015.-09.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.07.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)