Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 60

Rīgā 2020. gada 28. janvārī (prot. Nr. 4 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma
4. panta pirmās daļas 1. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 179. nr.; 2016, 88. nr.; 2018, 137. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. prasības mēslošanas līdzekļa ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" deklarētajai augu barības elementu formai un mēslošanas līdzekļa un substrāta atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Komisijas 2008. gada 5. septembra Regulas (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (turpmāk - regula Nr. 889/2008), I pielikumu;";

1.2. papildināt 10. punkta otro teikumu aiz vārdiem "mēslošanas līdzekli" ar vārdiem "un substrātu";

1.3. papildināt 11. punktu aiz vārdiem "ražotājs vai ievedējs" ar vārdiem "vai iepakotājs, kas maina ražotāja vai ievedēja reģistrācijas apliecībā norādīto mēslošanas līdzekļa vai substrāta nosaukumu";

1.4. izteikt 21.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.4. par augu augšanas veicinātāju vai mikrobioloģisko preparātu (izņemot mikrobioloģisko preparātu, kas tiek piedāvāts tikai kā kompostētājs) ir saņemts pozitīvs izmēģinājumu rezultāts mēslošanas līdzekļa efektivitātes pārbaudē, ja izmēģinājums ir veikts A vai B zonā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK I pielikumu, vai trešajās valstīs līdzīgos platuma grādos un to ir veikusi zinātniska institūcija, kas atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai citas valsts zinātniska institūcija, kas ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;";

1.5. papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Ja iepakotājs maina mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotāja vai ievedēja reģistrācijas apliecībā norādīto nosaukumu, tas maksā valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrāciju.";

1.6. papildināt 22. punktu aiz skaitļa "21." ar vārdu un skaitli "un 21.1";

1.7. aizstāt 24. punktā vārdus un skaitļus "un regulā Nr. 142/2011" ar vārdiem un skaitļiem "regulā Nr. 142/2011 un regulā Nr. 889/2008";

1.8. aizstāt 29. punktā vārdus "divu nedēļu laikā" ar vārdiem "mēneša laikā";

1.9. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Dienests 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 34. punktā minēto dokumentu saņemšanas informāciju par paziņoto mēslošanas līdzekli un substrātu iekļauj paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā. Dienests savā tīmekļvietnē norāda atzītā mēslošanas līdzekļa vai substrāta grupu (ja tā norādīta dalībvalsts apliecinājumā) un tirdzniecības nosaukumu, ražotāju, iesniedzēju, dalībvalsti, kas to atzinusi, un attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes vai ražotāja apliecinājuma datumu un numuru (ja tāds ir), kā arī apliecinājuma derīguma termiņu (ja tāds ir norādīts) un atzīšanas datumu Latvijā.";

1.10. papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Grozījumus paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā dienests izdara 20 darbdienu laikā, pamatojoties uz ražotāja vai ievedēja iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem.";

1.11. papildināt noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV1. Mēslošanas līdzekļa un substrāta izvērtēšana izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

39.1 Dienests izvērtē mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr. 889/2008 I pielikumā noteiktajām prasībām.

39.2 Persona, kas ir atbildīga par mēslošanas līdzekļa vai substrāta laišanu apritē, dienestā iesniedz:

39.2 1. iesniegumu (11.1 pielikums);

39.2 2. ražotājvalsts atzinumu par ievestā mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr.  889/2008 I pielikumā noteiktajām prasībām vai attiecīgi atzinumu par paziņotā mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību, ko izsniegusi tās valsts bioloģiskās lauksaimniecības kompetentā iestāde, kontroles institūcija vai organizācija, kura to ir atzinusi (ja šāds atzinums ir);

39.2 3. informāciju par izejvielām, ja nepieciešams, norādot to izcelsmi un iegūšanas metodi.

39.3 Lai pieņemtu lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr. 889/2008 I pielikumā noteiktajām prasībām, dienests, norādot pamatojumu, var pieprasīt personai papildinformāciju, kā arī pieaicināt atbilstošas kvalifikācijas ekspertus.

39.4 Ja persona 10 darbdienu laikā nav iesniegusi šo noteikumu 39.3 punktā minēto papildinformāciju, dienests iesniegumu noraida.

39.5 Dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas:

39.5 1. pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr.  889/2008 I pielikumā noteiktajām prasībām, ja:

39.5 1.1. tas atbilst šajos noteikumos un regulā minētajām prasībām;

39.5 1.2. saskaņā ar dienesta maksas pakalpojumu cenrādi ir segti izdevumi par mēslošanas līdzekļa vai substrāta novērtējuma sagatavošanu;

39.5 2. savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par konkrēto mēslošanas līdzekli vai substrātu mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā "Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā", ja pieņemts minētais lēmums.";

1.12. izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Informāciju par mēslošanas līdzekli un substrātu norāda mēslošanas līdzekļa vai substrāta iepakojuma etiķetē vai marķējumā, bet neiepakotiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem - pavaddokumentā. Ja mēslošanas līdzekļa un substrāta iepakojuma masa pārsniedz 25 kilogramus, informāciju par mēslošanas līdzekli vai substrātu latviešu valodā atbilstoši šo noteikumu prasībām var norādīt mēslošanas līdzekļa pavaddokumentā, izņemot mēslošanas līdzekļus ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība" un "Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā" un substrātus ar norādi "Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā.";

1.13. izteikt 67.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"67.1. ražotāja izsniegtu testēšanas pārskatu (ja mēslošanas līdzeklis un substrāts ražots Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī) vai akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu, kurā norādīts deklarējamo rādītāju saturs atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un nevēlamo piemaisījumu saturs atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam;";

1.14. izteikt 73.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.1. ražotāja izsniegtu testēšanas pārskatu (ja mēslošanas līdzeklis un substrāts ražots Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī) vai akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu, kurā norādīts deklarējamo rādītāju saturs atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam un nevēlamo piemaisījumu saturs atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam;";

1.15. svītrot 87. punktu;

1.16. papildināt noteikumus ar 88., 89. un 90. punktu šādā redakcijā:

"88. Personas, kas saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu G sadaļā ir reģistrējušas organisku mēslošanas līdzekli, kas neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma G sadaļas prasībām, līdz 2023. gada 31. decembrim to pārreģistrē J sadaļā, ja ir izpildītas J sadaļas mēslošanas līdzekļiem noteiktās prasības. Ja reģistrētais organiskais mēslošanas līdzeklis, kas neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma G sadaļas prasībām, līdz 2023. gada 31. decembrim nav pārreģistrēts J sadaļā, tā reģistrāciju anulē.

89. Šo noteikumu 21.1 punkts stājas spēkā 2020. gada 1. oktobrī.

90. Šo noteikumu IV1 nodaļa stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā.";

1.17. papildināt 1. pielikuma G sadaļas piezīmes ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Organiskas izcelsmes produkts nav uzskatāms par organisku mēslošanas līdzekli, ja saskaņā ar norādēm par lietošanu etiķetē, marķējumā vai pavaddokumentā augam veģetācijas sezonas laikā vai augsnei gada laikā netiek nodrošināti vismaz 10 kg ha-1 N, 5 kg ha-1 P2O5 un 5 kg ha-1 K2O.";

1.18. papildināt 2. pielikuma piezīmes ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Šā pielikuma 13.4., 13.5. un 13.6. apakšpunktā deklarētajiem rādītājiem tiek piemērota negatīvā un pozitīvā novirze.";

1.19. papildināt noteikumus ar 11.1 pielikumu šādā redakcijā:

"11.1 pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. septembra
noteikumiem Nr. 506

Iesniegums par mēslošanas līdzekļa un substrāta iekļaušanu bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo mēslošanas līdzekļu sarakstā

. . .
(diena)   (mēnesis)   (gads)  

I. Vispārīgā informācija

1. Iesniedzēja reģistrācijas numurs kompetentās institūcijas reģistrā
                                 

2. Iesniedzējs:

2.1. nosaukums  

2.2. juridiskā adrese  

2.3. tālruņa numurs   faksa numurs  

e-pasta adrese  

3. Ziņas par personu, kas iesniedz iesniegumu:

3.1. personas kods -

3.2. vārds  

3.3. uzvārds  

3.4. personu apliecinošā dokumenta dati (aizpilda, ja nav personas koda):

3.4.1. izdevējiestādes nosaukums  

3.4.2. numurs  

3.4.3. izsniegšanas datums  

II. Informācija par mēslošanas līdzekli un substrātu

4. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta nosaukums:

4.1. oficiālais (ja ir)  

4.2. tirdzniecības  

5. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotājs:

5.1. nosaukums  

5.2. valsts  

6. Bioloģiskās lauksaimniecības kompetentās iestādes, kontroles institūcijas vai kontroles organizācijas atzinums (ja tāds ir) par mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā:

6.1. iestādes nosaukums  

6.2. valsts  

6.3. atzinuma datums un derīguma termiņš (ja tāds ir)  

7. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta statuss:

7.1. reģistrēts (reģistrācijas apliecības numurs)  
7.2. EK mēslošanas līdzekļu uzskaitē iekļauts  
7.3. paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā iekļauts  
7.4. atļauja tirdzniecībai (atļaujas Nr.)  

8. Datums, kad samaksāts par pakalpojumu  

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pareiza
 
(reģistrācijas iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds un paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.20. papildināt 12. pielikumu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Norāde "Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā" Ja ir dienesta lēmums par mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr. 889/2008 I pielikumā noteiktajām prasībām"

1.21. papildināt 14. pielikumu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Norāde "Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā" Ja ir dienesta lēmums par mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr. 889/2008 I pielikumā noteiktajām prasībām"

2. Šo noteikumu 1.6. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. oktobrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministra vietā -
kultūras ministrs N. Puntulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 60Pieņemts: 28.01.2020.Stājas spēkā: 31.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 21, 30.01.2020. OP numurs: 2020/21.16
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
312260
31.01.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)