Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) PHARE programma — finanšu instruments Eiropas Savienības finansiālajai un tehniskajai sadarbībai ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, lai sniegtu atbalstu pilnvērtīgai dalībai Eiropas Savienībā pirmsiestāšanās periodā;

2) Pārejas programma — Eiropas Savienības finanšu instruments finansiālās palīdzības sniegšanai jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm to pārvaldes institūciju stiprināšanai jomās, kurās nav pieejams Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums;

3) finanšu memorands — Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas vienošanās par finansējuma piešķiršanu un tā izmantošanu PHARE programmas īstenošanā;

4) finanšu lēmums — Eiropas Komisijas lēmums par finansējuma piešķiršanu no Pārejas programmas līdzekļiem;

5) finanšu līdzekļu vadības dokumenti — finanšu memorands, finanšu lēmums, Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas 1998.gada 2.decembra saprašanās memorands par nacionālā fonda izveidošanu (turpmāk — saprašanās memorands par nacionālā fonda izveidošanu) un 2004.gada 13.septembra saprašanās memorands starp Eiropas Komisiju un Latvijas Republikas valdību Pārejas programmas ieviešanai (turpmāk — saprašanās memorands par Pārejas programmas ieviešanu);

6) grantu shēma — pēc finanšu memoranda vai finanšu lēmuma parakstīšanas organizēta dāvinājuma piešķiršanas metode, kura atbilst Eiropas Savienības Padomes 2002.gada 25.jūnija regulas Nr. 1605/2002 "Par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienas kopbudžetam" 6.nodaļā minētajiem grantu shēmu ieviešanas un iepirkuma veikšanas nosacījumiem un kuru izmanto, lai izvēlētos projektus finansēšanai, kā arī tos ieviestu un kontrolētu.

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir noteikt Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas vadību Latvijā, ciktāl to nenosaka tieši piemērojamie Eiropas Savienības tiesību akti.

3.pants. Likuma darbība

Šis likums nosaka:

1) PHARE programmas un Pārejas programmas atbildīgās amatpersonas, to tiesības un pienākumus;

2) PHARE programmas un Pārejas programmas vadības nodrošināšanu;

3) PHARE programmas un Pārejas programmas atbildīgo amatpersonu lēmumu pieņemšanu un pārsūdzēšanu grantu shēmas ietvaros;

4) citus ar PHARE programmas un Pārejas programmas vadību saistītus jautājumus (ierobežojumi PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā iesais­tītajām personām, informācijas pieejamība, valsts nodeva).

II nodaļa
PHARE programmas un Pārejas programmas atbildīgās amatpersonas, to tiesības un pienākumi

4.pants. PHARE programmas un Pārejas programmas atbildīgās amatpersonas

PHARE programmas un Pārejas programmas atbildīgās amatpersonas ir šādas:

1) nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos;

2) nacionālā atbildīgā amatpersona;

3) nacionālais koordinators mērķsadarbības projektu un neliela apjoma mērķsadarbības projektu jautājumos (turpmāk — nacionālais koordinators mērķsadarbības projektu jautājumos);

4) programmas atbildīgā amatpersona;

5) vecākā nozares amatpersona.

5.pants. Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos

(1) Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos ir Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos ieceļ finanšu ministrs.

(2) Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos atbild par PHARE programmas un Pārejas programmas sagatavošanu un uzraudzību un starp­posmu izvērtēšanas koordināciju, kā arī — kopīgi ar nacionālo atbildīgo amatpersonu — par PHARE programmas un Pārejas programmas koordināciju ar citiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem.

6.pants. Nacionālā atbildīgā amatpersona

(1) Nacionālā atbildīgā amatpersona ir Finanšu ministrijas valsts sekretārs.

(2) Nacionālā atbildīgā amatpersona atbild par Eiropas Komisijas piešķirto PHARE programmas un Pārejas programmas līdzekļu finanšu vadību, kā arī nosaka nacionālā fonda darbības kārtību un atbild par tā darbību.

(3) Nacionālā atbildīgā amatpersona, lai nodrošinātu tai uzticēto pienākumu izpildi, var pilnvarot ne vairāk kā divas citas amatpersonas veikt attiecīgos pienākumus, taču nacionālā atbildīgā amatpersona ir atbildīga par visu to pienākumu izpildi, kuri saskaņā ar saprašanās memorandu par nacionālā fonda izveidošanu, saprašanās memorandu par Pārejas programmas ieviešanu un šo likumu tai ir uzticēti.

7.pants. Nacionālais koordinators mērķsadarbības projektu jautājumos

(1) Nacionālais koordinators mērķsadarbības projektu jautājumos ir finanšu ministra iecelta amatpersona.

(2) Nacionālais koordinators mērķsadarbības projektu jautājumos atbild par mērķsadarbības projektu un neliela apjoma mērķsadarbības projektu kopējo vadību, kā arī organizē projektu līgumu slēgšanu un nodrošina projektu ieviešanas uzraudzību.

8.pants. Programmas atbildīgā amatpersona

(1) Programmas atbildīgo amatpersonu katrai ieviešanas institūcijai ieceļ nacionālā atbildīgā amatpersona pēc saskaņošanas ar nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos.

(2) Ieviešanas institūcijas funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Sabiedrības integrācijas fonds.

(3) Programmas atbildīgā amatpersona atbild par ieviešanas institūcijas darbību.

(4) Programmas atbildīgā amatpersona ar ieviešanas institūcijas starpniecību nodrošina PHARE programmas un Pārejas programmas projektu ieviešanu. Ieviešanas institūcija ievēro programmu finanšu līdzekļu vadības dokumentu prasības.

9.pants. Vecākā nozares amatpersona

(1) Vecāko nozares amatpersonu ieceļ pēc PHARE programmas vai Pārejas programmas prioritāšu apstiprināšanas saskaņā ar attiecīgo institūciju amatpersonu iecelšanas kārtību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

(2) Par vecākās nozares amatpersonas iecelšanu atbildīgā institūcija informē nacionālo koordinatoru ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos, nacionālo atbildīgo amatpersonu, nacionālo koordinatoru mērķsadarbības projektu jautājumos un programmas atbildīgo amatpersonu.

(3) Vecākā nozares amatpersona atbild par PHARE programmas un Pārejas programmas projektu iesniegumu sagatavošanu, projektu uzraudzību un mērķu sasniegšanu, kā arī PHARE programmas un Pārejas programmas projektu īstenošanas tehnisko vadību saskaņā ar attiecīgo programmu finanšu līdzekļu vadības dokumentiem.

III nodaļa
PHARE programmas un Pārejas programmas vadības nodrošināšana

10.pants. PHARE programmas un Pārejas programmas vadība

PHARE programmas un Pārejas programmas vadība ietver:

1) PHARE programmas un Pārejas programmas sagatavošanu un apstiprināšanu;

2) PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanu;

3) PHARE programmas un Pārejas programmas uzraudzību un izvērtēšanu;

4) PHARE programmas un Pārejas programmas audita veikšanu;

5) ziņošanu par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām.

11.pants. PHARE programmas un Pārejas programmas sagatavošana un apstiprināšana

(1) PHARE programmas un Pārejas programmas sagatavošanā un apstiprināšanā ir šādi posmi:

1) prioritāšu noteikšana;

2) projektu iesniegumu izstrāde un atlase;

3) finanšu memoranda noslēgšana vai finanšu lēmuma pieņemšana.

(2) Prioritāšu noteikšanas, kā arī projektu iesniegumu izstrādes un atlases kārtību nosaka Ministru kabinets.

12.pants. PHARE programmas un Pārejas programmas atbildīgo amatpersonu pienākumi PHARE programmas un Pārejas programmas sagatavošanā un apstiprināšanā

(1) Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos:

1) organizē PHARE programmas un Pārejas programmas sagatavošanu;

2) iesniedz PHARE programmas un Pārejas programmas prioritātes apstiprināšanai Ministru kabinetā saskaņā ar šo likumu izdotajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3) iesniedz PHARE programmas un Pārejas programmas projektu iesniegumus apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

(2) Nacionālais koordinators mērķsadarbības projektu jautājumos nodrošina neliela apjoma mērķsadarbības projektu iesniegumu izvērtēšanu un iesniegšanu apstiprināšanai Vecāko amatpersonu sanāksmē Eiropas Savienības jautājumos.

(3) Vecākā nozares amatpersona ir atbildīga par PHARE programmas un Pārejas programmas projektu iesniegumu izstrādi, kā arī ārvalstu finanšu palīdzības un līdzfinansējuma plānošanu PHARE programmas un Pārejas programmas projektu iesniegumos.

13.pants. PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošana

(1) Pēc finanšu memoranda vai finanšu lēmuma parakstīšanas nacionālā atbildīgā amatpersona slēdz ar katru programmas atbildīgo amatpersonu finanšu līgumu par PHARE programmas vai Pārejas programmas projektu īstenošanas kārtību.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā noteiktā finanšu līguma parakstīšanas programmas atbildīgā amatpersona slēdz ar vecāko nozares amatpersonu līgumu par PHARE programmas vai Pārejas programmas īstenošanas nosacījumu piemērošanu un projektu īstenošanas tehnisko vadību.

(3) PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanai slēdz šādus līgumus:

1) iepirkuma līgumus (par piegādēm, pakalpojumiem un būvdarbiem);

2) mērķsadarbības līgumus un neliela apjoma mērķsadarbības līgumus;

3) grantu līgumus;

4) iestāžu sadarbības līgumus;

5) citus līgumus — pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

(4) PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami pārskati PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas nodrošināšanai, nosaka Ministru kabinets.

14.pants. PHARE programmas un Pārejas programmas atbildīgo amatpersonu pienākumi PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanā

(1) Nacionālā atbildīgā amatpersona:

1) apstiprina un iesniedz finanšu līdzekļu pieprasījumu Eiropas Komisijai, lai savlaicīgi saņemtu finanšu līdzekļus;

2) nodrošina maksājumu veikšanu PHARE programmas un Pārejas programmas ietvaros;

3) ja pēc finanšu līdzekļu pieprasījuma iesniegšanas Eiropas Komisijā no tās nav saņemti finanšu līdzekļi, lai savlaicīgi veiktu samaksu atbilstoši programmas atbildīgās amatpersonas iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem:

a) iesniedz finanšu ministram pieprasījumu nodrošināt maksājuma veikšanai nepieciešanos finanšu līdzekļus no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem,

b) nodrošina attiecīgo maksājumu veikšanu pēc finanšu līdzekļu piešķiršanas Valsts kasei,

c) pēc finanšu līdzekļu saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošina par veiktajiem izdevumiem piešķirto līdzekļu pārskaitīšanu valsts budžetā;

4) nodrošina finanšu pārskatu sistēmas darbību;

5) nodrošina finanšu līdzekļu pārdali viena finanšu memoranda vai finanšu lēmuma ietvaros;

6) pēc finanšu memorandā vai finanšu lēmumā noteiktā maksājuma perioda beigām sagatavo pārskatu par kopējo finanšu līdzekļu izlietojumu un iesniedz to Eiropas Komisijai;

7) pēc attiecīgā finanšu memoranda vai finanšu lēmuma izpildes nodrošina atlikušo finanšu līdzekļu pārskaitīšanu Eiropas Komisijai.

(2) Nacionālais koordinators mērķsadarbības projektu jautājumos:

1) ir atbildīgs par mērķsadarbības projektu un neliela apjoma mērķsadarbības projektu kopējo vadību;

2) nodrošina Eiropas Komisijas un projektā iesaistīto institūciju sadarbības koordināciju.

(3) Programmas atbildīgā amatpersona:

1) ir atbildīga par PHARE programmas un Pārejas programmas projektu īstenošanas administratīvo un finanšu vadību attiecībā uz iepirkumu un grantu līgumiem un to mērķsadarbības projektu un neliela apjoma mērķsadarbības projektu īstenošanas finanšu vadības pasākumu veikšanu, kurus programmas atbildīgajai amatpersonai deleģējis nacionālais koordinators mērķsadarbības projektu jautājumos;

2) ir atbildīga par PHARE programmas un Pārejas programmas projektu īstenošanas tehnisko vadību, ja PHARE programmas vai Pārejas programmas projekta īstenošanas tehnisko vadību saskaņā ar finanšu memorandu vai finanšu lēmumu neveic vecākā nozares amatpersona vai ja programmas atbildīgā amatpersona ir PHARE programmas vai Pārejas programmas finanšu līdzekļu saņēmējs;

3) nodrošina nepieciešamos publicitātes pasākumus visām darbībām, kuras finansē no PHARE programmas un Pārejas programmas līdzekļiem saskaņā ar programmu finanšu līdzekļu vadības dokumentiem;

4) iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai un nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos pārskatus par PHARE programmas un Pārejas programmas projektu īstenošanas gaitu;

5) veic citas ar PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas administratīvo, finanšu vai tehnisko vadību saistītās funkcijas, kas paredzētas saskaņā ar šo likumu izdotajos normatīvajos aktos.

(4) Centrālā finanšu un līgumu aģentūra nodrošina PHARE programmas un Pārejas programmas projektu īstenošanas administratīvo un finanšu vadību attiecībā uz iepirkumu un grantu līgumiem un to mērķsadarbības projektu un neliela apjoma mērķsadarbības projektu finanšu vadības pasākumu veikšanu, kurus programmas atbildīgajai amatpersonai deleģējis nacionālais koordinators mērķsadarbības projektu jautājumos. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētās PHARE programmas un Pārejas programmas projektu īstenošanas tehnisko vadību nodrošina vecākā nozares amatpersona, izņemot tos PHARE programmas un Pārejas programmas projektus, kuru īstenošanas tehnisko vadību veic programmas atbildīgā amatpersona.

(5) Sabiedrības integrācijas fonda administrētās PHARE programmas un Pārejas programmas projektu īstenošanas administratīvo, tehnisko un finanšu vadību veic programmas atbildīgā amatpersona.

(6) Vecākā nozares amatpersona:

1) ir atbildīga par PHARE programmas un Pārejas programmas projektu mērķu sasniegšanu, kā arī projektu īstenošanas tehnisko vadību;

2) sadarbībā ar programmas atbildīgo amatpersonu veic iepirkumu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā to projektu ietvaros, kas tiek īstenoti atbilstoši Eiropas Komisijas saskaņotajai paplašinātās decentralizētās ieviešanas sistēmai;

3) iesniedz programmas atbildīgajai amatpersonai un nacionālajam koordinatoram ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos pārskatus par PHARE programmas un Pārejas programmas projektu īstenošanas gaitu;

4) nodrošina nepieciešamos publicitātes pasākumus visām darbībām, kuras finansē no PHARE programmas un Pārejas programmas līdzekļiem saskaņā ar programmu finanšu līdzekļu vadības dokumentiem;

5) nodrošina ārvalstu finanšu palīdzības un līdzfinansējuma savlaicīgu plānošanu valsts budžetā un saņemtās ārvalstu finanšu palīdzības un līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši finanšu memorandam vai finanšu lēmumam un noslēgtajiem līgumiem;

6) nodrošina PHARE programmas un Pārejas programmas ietvaros saņemto finanšu līdzekļu un iegādāto materiālo vērtību uzskaiti un uzglabāšanu.

15.pants. PHARE programmas un Pārejas programmas uzraudzība un izvērtēšana

(1) PHARE programmas un Pārejas programmas uzraudzības mērķi ir šādi:

1) novērtēt PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas gaitu;

2) novērtēt, cik efektīvi PHARE programmai un Pārejas programmai piešķirtie finanšu līdzekļi izlietoti atbilstoši PHARE programmā un Pārejas programmā noteiktajiem mērķiem;

3) sniegt priekšlikumus par PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas uzlabošanu;

4) ieteikt PHARE programmas un Pārejas programmas projektu grozījumus un virzīt tos apstiprināšanai Eiropas Komisijā saskaņā ar finanšu līdzekļu vadības dokumentiem un PHARE programmas un Pārejas programmas Vienotās uzraudzības komitejas nolikumu.

(2) PHARE programmas un Pārejas programmas starpposmu izvērtēšanas mērķis ir noteikt PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas atbilstību finanšu memorandam vai finanšu lēmumam un sniegt priekšlikumus par PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanas uzlabošanu.

(3) PHARE programmas un Pārejas programmas īstenošanu uzrauga Vienotā uzraudzības komiteja (turpmāk — komiteja) saskaņā ar tās apstiprināto nolikumu.

(4) Komitejas sastāvā ir nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos, nacionālā atbildīgā amatpersona, programmas atbildīgā amatpersona un Eiropas Komisijas pārstāvji. Komiteja var uzaicināt citas ieinteresētās amatpersonas piedalīties komitejas sanāksmēs. Komitejas sanāksmes ne retāk kā divas reizes gadā rīko nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos.

(5) Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos izveido nozaru uzraudzības apakškomitejas (turpmāk — apakškomiteja). Apakškomitejas ir atbildīgas par pastāvīgu PHARE programmas un Pārejas programmas projektu īstenošanas uzraudzību attiecīgajās nozarēs saskaņā ar komitejas apstiprināto apakš­komitejas nolikumu.

(6) Apakškomiteju sastāvā ir nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos, nacionālā atbildīgā amatpersona, programmas atbildīgā amatpersona vai to pilnvarotas personas, vecākā nozares amatpersona un Eiropas Komisijas pārstāvji. Apakškomiteju sanāksmes ne retāk kā divas reizes gadā rīko nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos.

(7) Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos ir atbildīgs par PHARE programmas un Pārejas programmas uzraudzību un starpposmu izvērtēšanas koordināciju.

(8) PHARE programmas un Pārejas programmas uzraudzības un izvērtēšanas kārtību, kā arī PHARE programmas un Pārejas programmas uzraudzības nodrošināšanai nepieciešamo pārskatu iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

16.pants. PHARE programmas un Pārejas programmas audits

(1) PHARE programmas un Pārejas programmas nacionālo iekšējo auditu un ārējo auditu veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā iesaistītās amatpersonas nodrošina projektu dokumentu pieejamību nacionālajam un Eiropas Komisijas auditam.

17.pants. Ziņošana par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām

(1) Nacionālā atbildīgā amatpersona ziņo Eiropas Komisijai par konstatētajām neatbilstībām PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā.

(2) Nacionālais koordinators ārvalstu finanšu palīdzības jautājumos, nacionālais koordinators mērķsadarbības projektu jautājumos, programmas atbildīgā amatpersona un vecākā nozares amatpersona ziņo nacionālajai atbildīgajai amatpersonai par konstatētajām neatbilstībām.

(3) Ja PHARE programmas vai Pārejas programmas vadībā konstatēta neatbilstība, programmas atbildīgā amatpersona nodrošina finanšu līdzekļu atgūšanu un ieskaitīšanu nacionālās atbildīgās amatpersonas norādītajā kontā.

(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām PHARE programmas vai Pārejas programmas vadībā.

IV nodaļa
PHARE programmas un Pārejas programmas atbildīgo amatpersonu lēmumu pieņemšana un pārsūdzēšana grantu shēmas ietvaros

18.pants. PHARE programmas un Pārejas programmas atbildīgo amatpersonu pieņemtais lēmums

(1) Lēmumu pieņem par PHARE programmas vai Pārejas programmas grantu shēmas projekta iesnieguma (turpmāk — grantu shēmas projekta iesniegums) apstiprināšanu vai noraidīšanu.

(2) Lēmumu par grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem vecākā nozares amatpersona vai programmas atbildīgā amatpersona (ja tā ir atbildīga par projekta īstenošanas tehnisko vadību), pamatojoties uz konkursa vērtēšanas komisijas viedokli.

(3) Konkursa vērtēšanas komisiju izveido, tās sastāvu nosaka, kā arī konkursa vērtēšanas komisijas darbību nodrošina vecākā nozares amatpersona vai programmas atbildīgā amatpersona (ja tā ir atbildīga par projekta īstenošanas tehnisko vadību).

(4) Konkursa vērtēšanas komisija ir atbildīga par to, lai tiek izvērtēta grantu shēmas projektu iesniegumu un to iesniedzēju atbilstība finanšu memorandā vai finanšu lēmumā noteikto mērķu sasniegšanai.

(5) Grantu shēmas projekta iesnieguma iesniegšana vecākajai nozares amatpersonai vai programmas atbildīgajai amatpersonai (ja tā ir atbildīga arī par projekta īstenošanas tehnisko vadību) nerada šai amatpersonai pienākumu apstiprināt PHARE programmas vai Pārejas programmas grantu shēmas projekta iesniegumu.

(6) Vecākā nozares amatpersona vai programmas atbildīgā amatpersona (ja tā ir atbildīga par projekta īstenošanas tehnisko vadību), pamatojoties uz grantu shēmas projekta iesniedzēja juridisko statusu, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) administratīvo aktu — ja lēmuma adresāts ir grantu shēmas projekta iesniedzējs, kas ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā vai fiziskā persona;

2) pārvaldes lēmumu — ja lēmuma adresāts ir grantu shēmas projekta iesniedzējs, kas ir valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība.

(7) Lēmumu par grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu vecākā nozares amatpersona vai programmas atbildīgā amatpersona (ja tā ir atbildīga arī par projekta īstenošanas tehnisko vadību) pieņem četru mēnešu laikā no dienas, kad iesniegts grantu shēmas projekta iesniegums un visa informācija, ko pieprasījusi vecākā nozares amatpersona vai programmas atbildīgā amatpersona (ja tā ir atbildīga par projekta īstenošanas tehnisko vadību).

19.pants. PHARE programmas un Pārejas programmas atbildīgās amatpersonas lēmuma pārsūdzēšana

(1) Personas, ja to intereses aizskar vai ierobežo lēmums, kuru pieņēmusi vecākā nozares amatpersona vai programmas atbildīgā amatpersona (ja tā ir atbildīga par projekta īstenošanas tehnisko vadību), var šo lēmumu pārsūdzēt tiesā.

(2) Grantu shēmas projekta iesniedzējs var pārsūdzēt lēmumu par grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

(3) Vecākās nozares amatpersonas vai programmas atbildīgās amatperso­nas (ja tā ir atbildīga par projekta īstenošanas tehnisko vadību) pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

20.pants. Tiesības iepazīties ar lietu

(1) Grantu shēmas projekta iesniedzējam jebkurā procesa stadijā ir tiesības iepazīties ar grantu shēmas projekta iesnieguma lietu.

(2) Grantu shēmas projekta iesniedzējs iepazīties ar grantu shēmas projekta iesnieguma vērtēšanas materiāliem ir tiesīgs tikai pēc tam, kad stājies spēkā galīgais lēmums par grantu shēmas projekta iesniegumu.

(3) Iepazīstoties ar grantu shēmas projekta iesnieguma lietu, netiek izpausta informācija par personām, kuras vērtējušas grantu shēmas projekta iesniegumu.

21.pants. Grantu shēmas projekta iesnieguma precizēšana

(1) Ja grantu shēmas projekta iesniegums neatbilst konkursa vērtēšanas komisijas noteiktajiem kritērijiem, vecākā nozares amatpersona vai programmas atbildīgā amatpersona (ja tā ir atbildīga par projekta īstenošanas tehnisko vadību) rakstveidā pieprasa (vienu reizi) no grantu shēmas projekta iesniedzēja papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai.

(2) Lēmumu par papildu informācijas pieprasīšanu nevar apstrīdēt un pārsūdzēt. Grantu shēmas projekta iesniedzēja uzklausīšanu Administratīvā procesa likuma izpratnē īsteno, veicot šā panta pirmajā daļā minētās darbības.

V nodaļa
Nobeiguma noteikumi

22.pants. Ierobežojumi PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā iesaistītajām personām

PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā iesaistīto personu komercdarbības, ienākumu gūšanas un amatu savienošanas ierobežojumus, kā arī citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

23.pants. Informācijas atklātība

(1) Grantu shēmas projekta iesnieguma lieta ir ierobežotas pieejamības informācija un ikvienam ir pieejama saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.

(2) Par vispārpieejamu uzskata šādu informāciju:

1) grantu shēmas finansējuma saņēmējs (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums un juridiskā adrese);

2) projekta nosaukums;

3) piešķirtā PHARE programmas vai Pārejas programmas finansējuma apjoms;

4) projekta īstenošanas vieta;

5) kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām aktivitātēm.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā informācija ir pieejama pēc tam, kad stājies spēkā galīgais lēmums par grantu shēmas projekta iesniegumu.

(4) Netiek izpausta informācija par personām, kuras vērtējušas grantu shēmas projekta iesniegumu.

24.pants. Valsts nodeva, vēršoties tiesā

Nacionālā atbildīgā amatpersona, programmas atbildīgā amatpersona un vecākā nozares amatpersona, vēršoties tiesā par līgumstrīdu, valsts nodevu nemaksā.

Pārejas noteikums

Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.novembrim izdod šā likuma 11.panta otrajā daļā, 13.panta ceturtajā daļā, 15.panta astotajā daļā un 17.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.novembrim piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumi Nr.331 "Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības pirmsiestāšanās finanšu instrumenta PHARE programmu";

2) Ministru kabineta 2004.gada 2.novembra noteikumi Nr.908 "Kārtība, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno, uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības finanšu instrumenta "Pārejas līdzekļi administratīvās spējas stiprināšanai" programmu".

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 15.jūnijā.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre
Rīgā 2006.gada 29.jūnijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības finanšu instrumentu PHARE programmas un Pārejas programmas likums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.06.2006.Stājas spēkā: 13.07.2006.Zaudē spēku: 04.05.2022.Tēma: Eiropas Savienība; Starptautiskā sadarbībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 29.06.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 27.07.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
138591
13.07.2006
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"