Teksta versija
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.400

Rīgā 2000.gada 21.novembrī (prot. Nr. 55 10.§)
Kārtība, kādā sertificējamas fiziskās personas, kuras veic dzīvnieku vērtēšanu un kontrolvērtēšanu, dzīvnieku pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, embriju pārstādīšanu un vaislinieku bioprodukta un embriju realizāciju

(Noteikumu nosaukums MK 26.04.2005. noteikumu Nr.294 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba likuma 5.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sertificētas fiziskās personas, kuras veic dažādu sugu dzīvnieku vērtēšanu un kontrolvērtēšanu, dzīvnieku pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, embriju pārstādīšanu un vaislinieku bioprodukta un embriju realizāciju.

(MK 26.04.2005. noteikumu Nr.294 redakcijā)

2. Sertifikāciju veic zemkopības ministra apstiprināta sertifikācijas komisija (turpmāk — komisija).

3. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

II. Sertifikācijas kārtība

4. Uz sertifikāciju var pretendēt:

4.1. embriju pārstādīšanā - personas, kurām ir augstākā izglītība vete­rinār­medicīnā (iegūta veterinārārsta kvalifikācija) un kuras ir nokārtojušas eksāmenu minētajā sertificējamās darbības izglītības programmā;

4.2. dzīvnieku vērtēšanā un kontrolvērtēšanā:

4.2.1. liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vērtēšanā un kontrolvērtēšanā - personas, kurām ir augstākā izglītība vienā no šādām jomām:

4.2.1.1. lauksaimniecībā (speciālists lopkopībā) un kuras ir nokārtojušas eksāmenu minētajā sertificējamās darbības izglītības pro­grammā;

4.2.1.2. veterinārmedicīnā (iegūta veterinārārsta kvali­fikācija), vismaz divus gadus ilga sertificēta pārrauga profesionālā pieredze darbā ar attiecīgo dzīvnieku sugu un kuras ir nokārtojušas eksāmenu minētajā sertificējamās darbības izglītības programmā;

4.2.2. kažokzvēru, trušu, vistu, pīļu, zosu, tītaru un iežogotās platībās (izņemot medību saimniecības) turētu savvaļas dzīvnieku vērtēšanā un kontrol­vērtēšanā - personas, kurām ir augstākā izglītība lauksaimniecībā (speciālists lopkopībā) vai veterinārmedicīnā (iegūta veterinārārsta kvalifikācija), vismaz divus gadus ilga pieredze attiecīgās dzīvnieku sugas audzēšanā un kuras ir nokārtojušas eksāmenu minētajā sertificējamās darbības izglītības programmā;

4.2.3. medus bišu (Apis mellifera L.) vērtēšanā un kontrolvērtēšanā - personas, kurām ir augstākā izglītība lauksaimniecībā (apgūts studiju priekšmets - biškopība) vai veterinārmedicīnā (iegūta veterinārārsta kvalifikācija), vismaz divus gadus ilga pieredze attiecīgās dzīvnieku sugas audzēšanā un kuras ir nokārtojušas eksāmenu minētajā sertificējamās darbības izglītības programmā;

4.3. dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā — personas, kurām ir vismaz profesionālā vidējā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā) vai profesionālā izglītība dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā un kuras ir nokārtojušas eksāmenu minētajā sertificējamās darbības izglītības programmā;

4.4. vaislinieku bioprodukta un embriju realizācijā — personas, kurām ir vismaz profesionālā vidējā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā) un kuras ir nokārtojušas eksāmenu minētajā sertificējamās darbības izglītības programmā;

4.5. dzīvnieku pārraudzībā:

4.5.1. liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu pārraudzībā — personas, kurām ir vismaz profesionālā vidējā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā) un kuras ir nokārtojušas eksāmenu minētajā sertificējamās darbības izglītības programmā;

4.5.2. kažokzvēru, trušu, vistu, pīļu, zosu, tītaru, medus bišu (Apis mellifera L.) un iežogotās platībās (izņemot medību saimniecības) turētu savvaļas dzīvnieku pārraudzībā — personas, kurām ir vismaz profesionālā vidējā izglītība un kuras ir nokārtojušas eksāmenu minētajā sertificējamās darbības izglītības programmā.

(MK 26.04.2005. noteikumu Nr.294 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.01.2008. noteikumiem Nr.7)

5. Lai saņemtu attiecīgās kvalifikācijas sertifikātu, sertificējamā persona komisijai iesniedz:

5.1. sertifikācijas iesniegumu;

5.2. nepieciešamo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;

5.3. dokumenta kopiju, kas apliecina, ka sertificējamā persona ir nokārtojusi eksāmenu attiecīgajā sertificējamās darbības izglītības programmā, ko ir apstiprinājis zemkopības ministrs;

5.4. dokumentu kopijas, kas apliecina profesionālo darbību;

5.5. dokumenta kopiju, kas apliecina kvalifikāciju.

(Grozīts ar MK 26.04.2005. noteikumiem Nr.294)

6. Lai saskaņā ar Ciltsdarba likuma 6.pantu un 8.panta 3.punktu nodrošinātu sertificēto personu darbības kontroli un uzraudzību, Ciltsdarba valsts inspekcija veido sertificēto personu reģistru un reizi gadā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē reģistrā minēto personu sarakstu.

7. (Svītrots ar MK 02.01.2008. noteikumiem Nr.7.)

8. Sertificējamai personai ir tiesības:

8.1. saņemt informāciju par sertifikācijas procedūru;

8.2. desmit dienas pirms sertifikācijas iepazīties ar komisijas sastāvu un, ja ir pretenzijas pret atsevišķu komisijas locekļu kandidatūrām, paziņot par to rakstiski;

8.3. divu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas saņemt informāciju par sertifikācijas laiku un vietu;

8.4. piecu dienu laikā pēc sertifikācijas saņemt komisijas lēmumu. Komisijas lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 26.04.2005. noteikumiem Nr.294)

9. Ja komisija pieņēmusi negatīvu lēmumu, atkārtoti uz sertifikāta iegūšanu var pretendēt:

9.1. embriju pārstādīšanā — ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem;

9.2. dzīvnieku vērtēšanā un kontrolvērtēšanā, mākslīgajā apsēklošanā, vaislinieku bioprodukta un embriju realizācijā — ne agrāk kā pēc trijiem mēnešiem;

9.3. dzīvnieku pārraudzībā — ne agrāk kā pēc mēneša.

(Grozīts ar MK 26.04.2005. noteikumiem Nr.294)

10. Sertificētajai personai ir tiesības darboties tikai sertifikātā norādītajā darbības jomā.

III. Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 26.04.2005. noteikumiem Nr.294)

11. Sertificētā persona trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz komisijā iesniegumu attiecīgā sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai un pievieno šādus dokumentus:

11.1. sertifikāta kopiju;

11.2. dokumentu kopijas, kas apliecina profesionālo darbību;

11.3. dokumentu kopijas, kas apliecina kvalifikācijas paaugstināšanu attiecīgajās sertificējamās darbības kvalifikācijas paaugstināšanas programmās, kuras ir apstiprinājis zemkopības ministrs.

(Grozīts ar MK 26.04.2005. noteikumiem Nr.294)

12. Komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai pieņem attiecīgu lēmumu:

12.1. par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu;

12.2. par sertifikāta derīguma termiņa nepagarināšanu.

(Grozīts ar MK 26.04.2005. noteikumiem Nr.294)

13. Sertifikāta derīguma termiņu nepagarina, ja:

13.1. sertificētā persona šo noteikumu 1.punktā minētās sertificējamās darbības ir veikusi mazāk nekā pusi no sertifikātā norādītā darbības laika;

13.2. sertifikāta darbības laikā nav paaugstinājusi kvalifikāciju;

13.3. dokumentus iesniegusi pēc šo noteikumu 11.punktā minētā termiņa.

(MK 26.04.2005. noteikumu Nr.294 redakcijā)

IV. Sertifikāta anulēšana

14. Jebkura fiziska vai juridiska persona var iesniegt Ciltsdarba valsts inspekcijā sūdzību par sertificēto personu.

15. Ciltsdarba valsts inspekcija izskata sūdzību un mēneša laikā pēc tās saņemšanas sniedz rakstisku atbildi sūdzības iesniedzējam, kā arī rakstiski paziņo par to attiecīgajai sertificētajai personai.

16. Saskaņā ar Ciltsdarba likuma 8.panta 3.punktu sertificētās personas darbību var apturēt uz gadu vai anulēt sertifikātu.

17. Ciltsdarba valsts inspekcijas lēmumu par sertifikāta anulēšanu var pārsūdzēt Ciltsdarba likuma 24.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumus Nr.396 "Kārtība, kādā sertificējamas personas, kuras veic dzīvnieku vērtēšanu un kontrolvērtēšanu, dzīvnieku pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, embriju un olšūnu pārstādīšanu un šķirnes materiāla ievešanu un izvešanu" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 289./290.nr.).

19. Sertifikāti, kuri personām izsniegti saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.396 "Kārtība, kādā sertificējamas personas, kuras veic dzīvnieku vērtēšanu un kontrolvērtēšanu, dzīvnieku pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, embriju un olšūnu pārstādīšanu un šķirnes materiāla ievešanu un izvešanu", ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Zemkopības ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā sertificējamas fiziskās personas, kuras veic dzīvnieku vērtēšanu un kontrolvērtēšanu, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 400Pieņemts: 21.11.2000.Stājas spēkā: 25.11.2000.Zaudē spēku: 01.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 424/425, 24.11.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
13015
{"selected":{"value":"05.01.2008","content":"<font class='s-1'>05.01.2008.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.01.2008","iso_value":"2008\/01\/05","content":"<font class='s-1'>05.01.2008.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2005","iso_value":"2005\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2005.-04.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2000","iso_value":"2000\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2000.-29.04.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.01.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)