Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.566

Rīgā 2011.gada 12.jūlijā (prot. Nr.43 47.§)
Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju (turpmāk – fiziska persona), kā arī kārtību, kādā šīm personām izsniedz un anulē attiecīgus sertifikātus un apliecības.

2. Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) sertifikātu un apliecību ieguvušo fizisko personu reģistrs (turpmāk – reģistrs) ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa. Izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas autentifikācijas moduli, reģistrs ir pieejams šādiem lietotājiem:

2.1. izglītības iestādes pilnvarotai fiziskai personai – šajos noteikumos minētās informācijas ievadīšanai par fizisko personu, kurai tā nodrošina apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu;

2.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanu atzītas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas (turpmāk – organizācija) pilnvarotai fiziskai personai – šajos noteikumos minētās informācijas ievadīšanai par fizisko personu, kurai tā nodrošina praktisko iemaņu apgūšanu un kvalifikācijas paaugstināšanu;

2.3. dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersanta (turpmāk – komersants) pilnvarotai fiziskai personai – šajos noteikumos minētās informācijas ievadīšanai par fizisko personu, kurai tā nodrošina apmācību, praktisko iemaņu apgūšanu un kvalifikācijas paaugstināšanu.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 229 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 432)

II. Sertifikāta izsniegšana, anulēšana un apmācības organizēšana

3. Lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikātu (turpmāk – sertifikāts) fiziskai personai izsniedz un anulē datu centrs.

4. Fiziska persona var saņemt sertifikātu:

4.1. lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, ja fiziska persona atbilst šādām prasībām:

4.1.1. tai ir augstākā izglītība lauksaimniecībā (lopkopības speciālists) vai veterinārmedicīnā (veterinārārsta kvalifikācija) vai augstākā izglītība lauksaimniecībā (laukkopības un dārzkopības speciālists) ar apgūtu studiju kursu biškopībā, ja persona pretendē uz sertifikātu medus bišu vērtēšanā;

4.1.2. tai ir organizācijas izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā tādas fiziskas personas vadībā, kurai ir atbilstoši šo noteikumu prasībām izsniegts sertifikāts lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā;

4.2. lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā, ja fiziska persona atbilst šādām prasībām:

4.2.1. tai ir vismaz vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā);

4.2.2. tai ir organizācijas izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā tādas fiziskas personas vadībā, kurai ir atbilstoši šo noteikumu prasībām izsniegts sertifikāts lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā;

4.3. lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, tai skaitā pajetē sagatavota dziļi saldēta embrija transplantācijā, ja fiziska persona atbilst šādām prasībām:

4.3.1. tai ir vismaz vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā) vai profesionālā izglītība dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā;

4.3.2. tai ir organizācijas vai komersanta izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā tādas fiziskas personas vadībā, kurai ir atbilstoši šo noteikumu prasībām izsniegts sertifikāts lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā;

4.4. lauksaimniecības dzīvnieku olšūnu un embriju transplantācijā, ja fiziskai personai ir augstākā izglītība veterinārmedicīnā (iegūta veterinārārsta kvalifikācija un ir veterinārmedicīniskās prakses sertifikāts) vai augstākā mediķa biologa (ārsta biofiziķa vai ārsta bioķīmiķa) izglītība.

(Grozīts ar MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 229; MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 432)

4.1 Tiesības saņemt sertifikātu kažokzvēru, medus bišu (Apis mellifera L.), ierobežotās platībās turētu savvaļas sugu dzīvnieku un trušu mākslīgajā apsēklošanā ir arī tādai fiziskai personai, kurai ir vismaz vidējā izglītība, kā arī organizācijas izsniegts apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgā lauksaimniecības dzīvnieka mākslīgajā apsēklošanā un kura ir apguvusi 32 stundu teorētiskās apmācības kursu, kas ietver šādas tēmas:

4.1 1. lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati;

4.1 2. lauksaimniecības dzīvnieku izcelšanās un šķirnes;

4.1 3. ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana;

4.1 4. lauksaimniecības dzīvnieku anatomija un fizioloģija;

4.1 5. lauksaimniecības dzīvnieku labturība, veterinārās prasības un pirmās palīdzības sniegšana lauksaimniecības dzīvniekiem.

(MK 12.03.2013. noteikumu Nr.133 redakcijā)

4.2 Fiziskā persona šo noteikumu 4.1 punktā minēto teorētiskās apmācības kursu apgūst izglītības iestādē. Pēc minētā kursa pabeigšanas izglītības iestāde fiziskai personai izsniedz teorētiskās apmācības apliecinošu dokumentu.

(MK 12.03.2013. noteikumu Nr. 133 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 432)

5. (Zaudējis spēku ar 02.07.2012.; sk. 43. punktu)

6. (Zaudējis spēku ar 02.07.2012.; sk. 43. punktu)

7. (Zaudējis spēku ar 02.07.2012.; sk. 43. punktu)

8. Lai saņemtu sertifikātu, fiziskā persona kārto pārbaudes testu.

9. Praktizējošs veterinārārsts, kam ir Latvijas veterinārārstu biedrības izsniegts veterinārmedicīniskās prakses sertifikāts, sertifikātu šo noteikumu 4.3. un 4.4.apakšpunktā minētajai darbībai var saņemt, iesniedzot datu centrā iesniegumu un šo noteikumu 4.3.2. apakšpunktā minēto apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā (izņemot šo noteikumu 4.4. apakšpunktā minēto fizisko personu), un nekārtojot šo noteikumu 8.punktā minēto pārbaudes testu.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 432)

10. Lai kārtotu pārbaudes testu, fiziskā persona datu centrā iesniedz:

10.1. iesniegumu papīra vai elektroniska dokumenta formā;

10.2. izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;

10.3. šo noteikumu 4.1.2., 4.2.2. vai 4.3.2.apakšpunktā minēto apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgajā darbības jomā vai šo noteikumu 4.1 punktā minēto apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu attiecīgā lauksaimniecības dzīvnieka mākslīgajā apsēklošanā un šo noteikumu 4.2 punktā minētās teorētiskās apmācības apliecinoša dokumenta kopiju (izņemot šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minēto fizisko personu).

(Grozīts ar MK 12.03.2013. noteikumiem Nr.133)

11. Pirms pārbaudes testa kārtošanas datu centrā fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

12. Datu centrs informāciju par iespēju fiziskai personai pieteikties šo noteikumu 8.punktā minētā pārbaudes testa kārtošanai, norādot pieteikšanās termiņu un pārbaudes testa kārtošanas norises laiku un vietu, ievieto tīmekļa vietnē, kuras adrese ir norādīta Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā Publisko pakalpojumu katalogā (turpmāk – katalogs).

13. Datu centrs sagatavo pārbaudes testa jautājumus par ciltsdarbu, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās nozares speciālistus.

14. Pārbaudes testu pieņem datu centra izveidota komisija (turpmāk – komisija). Komisijas priekšsēdētājs vada komisijas darbu un ir atbildīgs par pārbaudes testa norisi.

15. Pirms pārbaudes testa kārtošanas komisijas priekšsēdētājs informē fizisko personu par pārbaudes testa norises kārtību un komisijas sastāvu.

16. Komisijas sekretārs sagatavo pārbaudes testa protokolu.

17. Fiziska persona pārbaudes testa laikā sniedz rakstiskas atbildes uz 40 jautājumiem. Pārbaudes tests ir nokārtots, ja tajā sniegtas ne mazāk kā 36 pareizas atbildes (90 procentu).

18. Komisija lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu pieņem, pamatojoties uz pārbaudes testa rezultātiem, un paziņo to fiziskai personai.

19. Ja komisija pieņēmusi lēmumu par sertifikāta izsniegšanu, datu centrs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iekļauj reģistrā šo noteikumu 20. punktā minēto informāciju. Datu centrs pēc fiziskas personas pieprasījuma izsniedz tai sertifikātu.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 229 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.10.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

20. Sertifikātā norāda:

20.1. sertifikāta saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

20.2. darbības jomu, kurā sertifikāta īpašnieks ir tiesīgs darboties;

20.3. sertifikāta reģistrēšanas datumu un numuru.

21. (Svītrots no 01.10.2016. ar MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 229; sk. grozījumu 2. punktu)

22. Datu centrs par fizisko personu, kurai ir izsniegts sertifikāts, tīmekļa vietnē, kuras adrese ir norādīta katalogā, norāda šādu informāciju:

22.1. vārdu, uzvārdu, novadu un pagastu;

22.2. sertifikāta reģistrēšanas datumu un numuru;

22.3. darbības jomu;

22.4. sertifikāta statusu (spēkā esošs, uz laiku apturēts vai anulēts).

23. Fiziska persona, kas ir saņēmusi sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā vai lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā, ne retāk kā reizi piecos gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, kā arī kursus, seminārus un konferences attiecīgajā darbības jomā (turpmāk – kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi), un fiziskai personai ir reģistrā reģistrēts organizācijas apliecinājums par profesionālo darbību piecu gadu laikā attiecīgajā darbības jomā. Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi ir ne mazāk kā 16 stundu apjomā, un no tām:

23.1. astoņas stundas ir teorētiskā apmācība, tai skaitā vismaz četras stundas par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu vai lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības darba organizāciju, atbilstoši attiecīgajai darbības jomai;

23.2. astoņas stundas ir praktiskā apmācība.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

23.1 Fiziska persona, kas ir saņēmusi sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā vai lauksaimniecības dzīvnieku olšūnu un embriju transplantācijā, ne retāk kā reizi piecos gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot šo noteikumu 23. punktā minētos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, un fiziskai personai ir reģistrā reģistrēts organizācijas vai komersanta apliecinājums par profesionālo darbību piecu gadu laikā attiecīgajā darbības jomā. Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi ir ne mazāk kā 16 stundu apjomā atbilstoši attiecīgajai darbības jomai.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

23.2 Šo noteikumu 23. un 23.1 punktā minētā fiziskā persona pēc kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma apmeklēšanas iesniedz izglītības iestādē, datu centrā, organizācijā vai komersantam kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu, un attiecīgā iestāde septiņu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas iekļauj reģistrā informāciju par apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma stundu skaitu.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

23.3 Ja šo noteikumu 23. un 23.1 punktā minētā fiziskā persona ir apmeklējusi kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu izglītības iestādē, datu centrā, organizācijā vai pie komersanta, attiecīgā iestāde septiņu darbdienu laikā pēc fiziskās personas kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma apmeklēšanas iekļauj reģistrā informāciju par apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma stundu skaitu.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

24. Ja fiziska persona, kas ir saņēmusi sertifikātu, piecu gadu laikā nav paaugstinājusi kvalifikāciju attiecīgajā darbības jomā, datu centrs, pamatojoties uz Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma 5. panta 12. punktu, uz laiku aptur fiziskās personas darbību, līdz tā ir paaugstinājusi kvalifikāciju saskaņā ar šo noteikumu 23. vai 23.1 punktu un atbilstoši šo noteikumu 8. punktam atkārtoti nokārtojusi pārbaudes testu.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 229 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 432)

25. Šo noteikumu 23.1 punktā minētā prasība neattiecas uz fizisko personu, kura ir saņēmusi sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas veikšanai, kurai ir augstākā izglītība veterinārmedicīnā un kura ne mazāk kā 20 gadu ir nodarbojusies ar lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 432)

26. Ja fiziska persona, kura ir saņēmusi sertifikātu, nav ievērojusi normatīvo aktu prasības ciltsdarba jomā, tā atkārtoti apmeklē vismaz astoņas stundas ilgu praktisko apmācību attiecīgajā darbības jomā un atbilstoši šo noteikumu 8. punktam kārto pārbaudes testu.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.484 redakcijā)

27. Datu centrs anulē sertifikātu, ja fiziska persona:

27.1. ir apzināti sniegusi nepatiesu informāciju attiecīgajā darbības jomā;

27.2. ir atkārtoti pārkāpusi normatīvo aktu prasības attiecīgajā darbības jomā;

27.3. triju gadu laikā pēc sertifikāta saņemšanas nav sākusi darbību sertifikātā noteiktajā darbības jomā.

28. Fiziskai personai ir tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt datu centra lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Apliecības izsniegšana, anulēšana un apmācības organizēšana

29. Lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas apliecību (turpmāk – apliecība) fiziskai personai izsniedz un anulē datu centrs.

30. Fiziska persona var saņemt apliecību, ja tā apguvusi teorētiskās un praktiskās apmācības kursu attiecīgajā darbības jomā un sekmīgi nokārtojusi apmācības beigu testu (teorētiskās apmācības kurss nav jāapgūst fiziskai personai, kurai ir vismaz vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (apgūta mācību programma lopkopībā vai veterinārijā)):

30.1. 16 stundu teorētisko un 10 stundu praktisko apmācību lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā;

30.2. 16 stundu teorētisko un 15 stundu praktisko apmācību lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā (izņemot cūkkopību);

30.3. sešu stundu teorētisko un divu stundu praktisko apmācību cūku mākslīgajā apsēklošanā.

(Grozīts ar MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 229)

31. Apmācības kurss ietver šādas tēmas:

31.1. lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā:

31.1.1. lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati;

31.1.2. lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un labturība;

31.1.3. ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana;

31.1.4. pārraudzības darba organizācijas sistēma un dokumentu aizpildīšana;

31.1.5. veterinārās prasības un pirmās palīdzības sniegšana lauksaimniecības dzīvniekiem;

31.2. lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā:

31.2.1. lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati;

31.2.2. lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un labturība;

31.2.3. ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana;

31.2.4. lauksaimniecības dzīvnieku anatomija un fizioloģija;

31.2.5. veterinārās prasības un pirmās palīdzības sniegšana lauksaimniecības dzīvniekiem.

32. Fiziska persona šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto teorētiskās un praktiskās apmācības kursu apgūst izglītības iestādē. Praktisko apmācību izglītības iestāde nodrošina sadarbībā ar organizāciju. Pēc apmācības kursa pabeigšanas izglītības iestāde fiziskai personai izsniedz apmācību apliecinošu dokumentu.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

32.1 Fiziska persona šo noteikumu 31.2. apakšpunktā minēto teorētiskās un praktiskās apmācības kursu apgūst izglītības iestādē vai pie komersanta. Praktisko apmācību izglītības iestāde nodrošina sadarbībā ar organizāciju vai komersantu. Pēc apmācības kursa pabeigšanas izglītības iestāde vai komersants fiziskajai personai izsniedz apmācību apliecinošu dokumentu.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

32.2 Ja fiziska persona ir apguvusi šo noteikumu 30. punktā minēto apmācības kursu, sekmīgi nokārtojusi apmācības beigu testu un var saņemt apliecību, izglītības iestāde vai komersants septiņu darbdienu laikā pēc apmācības beigu testa nokārtošanas iekļauj reģistrā šo noteikumu 36. un 36.1 punktā minēto informāciju. Datu centrs pēc fiziskās personas pieprasījuma izsniedz tai apliecību.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

32.3 Ja fiziska persona triju gadu laikā pēc šo noteikumu 32. un 32.1 punktā minētā apmācību apliecinoša dokumenta saņemšanas nav sākusi lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību vai lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu, tā atkārtoti apgūst šo noteikumu 30. punktā minēto apmācības kursu.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

33. (Svītrots no 01.10.2016. ar MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 229; sk. grozījumu 2. punktu)

34. Pirms apliecības saņemšanas datu centrā fiziskā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

35. (Svītrots no 01.10.2016. ar MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 229; sk. grozījumu 2. punktu)

36. Apliecībā norāda:

36.1. apliecības saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

36.2. piezīmi par apliecības īpašnieka tiesībām nodarboties noteiktā darbības jomā;

36.3. tā ganāmpulka reģistrācijas numuru, kurā fiziskā persona veiks lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību vai mākslīgo apsēklošanu;

36.4. apliecības reģistrēšanas datumu un numuru.

36.1 Fiziskai personai, kas veic slaucamo govju pārraudzību, apliecībā papildus šo noteikumu 36. punktā minētajai informācijai norāda apgūto piena parauga iegūšanas metodi. Ja ganāmpulkā, kurā fiziskā persona veic slaucamo govju pārraudzību, mainās piena parauga iegūšanas metode, fiziskā persona apgūst vismaz astoņas stundas ilgu praktisko apmācību par jauno piena parauga iegūšanas metodi un iesniedz datu centrā praktisko apmācību apliecinoša dokumenta kopiju.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

37. (Svītrots no 01.10.2016. ar MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 229; sk. grozījumu 2. punktu)

38. Fiziska persona, kas ir saņēmusi apliecību lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā, ne retāk kā reizi piecos gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, kā arī kursus, seminārus un konferences attiecīgajā darbības jomā (turpmāk – kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi), un fiziskai personai ir reģistrā reģistrēts organizācijas apliecinājums par profesionālo darbību piecu gadu laikā attiecīgajā darbības jomā. Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi ir ne mazāk kā 16 stundu apjomā, un no tām:

38.1. astoņas stundas ir teorētiskā apmācība, tai skaitā vismaz četras stundas par lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības darba organizāciju;

38.2. astoņas stundas ir praktiskā apmācība.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

38.1 Fiziska persona, kas ir saņēmusi apliecību lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, ne retāk kā reizi piecos gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot šo noteikumu 38. punktā minētos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, un fiziskai personai ir reģistrā reģistrēts organizācijas vai komersanta apliecinājums par profesionālo darbību piecu gadu laikā attiecīgajā darbības jomā. Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi ir ne mazāk kā 16 stundu apjomā.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

38.2 Šo noteikumu 38. un 38.1 punktā minētā fiziskā persona pēc kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma apmeklēšanas iesniedz izglītības iestādē, datu centrā, organizācijā vai komersantam kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu, un attiecīgā iestāde septiņu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas iekļauj reģistrā informāciju par apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma stundu skaitu.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

38.3 Ja šo noteikumu 38. un 38.1 punktā minētā fiziskā persona ir apmeklējusi kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu izglītības iestādē, datu centrā, organizācijā vai pie komersanta, attiecīgā iestāde septiņu darbdienu laikā pēc fiziskās personas kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma apmeklēšanas iekļauj reģistrā informāciju par apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma stundu skaitu.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

39. Ja fiziska persona, kas ir saņēmusi apliecību, piecu gadu laikā nav paaugstinājusi kvalifikāciju attiecīgajā darbības jomā, datu centrs, pamatojoties uz Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likuma 5. panta 12. punktu, uz laiku aptur fiziskās personas darbību, līdz tā ir paaugstinājusi kvalifikāciju saskaņā ar šo noteikumu 38. vai 38.1 punktu.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 229 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 432)

39.1 Ja fiziska persona, kura ir saņēmusi apliecību, nav ievērojusi normatīvo aktu prasības ciltsdarba jomā, tā atkārtoti apmeklē vismaz astoņas stundas ilgu praktisko apmācību attiecīgajā darbības jomā un iesniedz datu centrā apmācību apliecinoša dokumenta kopiju.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.484 redakcijā)

40. Datu centrs anulē apliecību, ja fiziska persona:

40.1. ir apzināti sniegusi nepatiesu informāciju attiecīgajā darbības jomā;

40.2. ir atkārtoti pārkāpusi normatīvo aktu prasības attiecīgajā darbības jomā;

40.3. triju gadu laikā pēc apliecības saņemšanas nav sākusi darbību apliecībā noteiktajā darbības jomā.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 432)

41. Datu centra lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

42. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtās apliecības un sertifikāti ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām, ja vien tie netiek anulēti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Fiziskā persona trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz datu centrā iesniegumu sertifikāta saņemšanai attiecīgajā darbības jomā bez pārbaudes testa kārtošanas, ja fiziskā persona ir paaugstinājusi kvalifikāciju atbilstoši šo noteikumu prasībām.

43. Šo noteikumu 5., 6. un 7.punkts ir spēkā līdz 2012.gada 1.jūlijam.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 566Pieņemts: 12.07.2011.Stājas spēkā: 29.07.2011.Zaudē spēku: 01.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 28.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
233738
{"selected":{"value":"28.07.2017","content":"<font class='s-1'>28.07.2017.-28.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.07.2017","iso_value":"2017\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2017.-28.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2016","iso_value":"2016\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2016.-27.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2016","iso_value":"2016\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2016.-30.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2014","iso_value":"2014\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2014.-19.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.03.2013","iso_value":"2013\/03\/15","content":"<font class='s-1'>15.03.2013.-22.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2012","iso_value":"2012\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2012.-14.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2011","iso_value":"2011\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2011.-01.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.07.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"