Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.9

Rīgā 2006.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 16.§)
Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 11.punktu un
Vispārējās izglītības likuma 4.panta 1.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā licencējamas vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas (turpmāk - izglītības programma).

2. Lai saņemtu licenci izglītības programmas īstenošanai, izglītības iestāde iesniedz iesniegumu:

2.1. vispārējās izglītības programmu īstenošanai (1.pielikums) – Izglītības un zinātnes ministrijā;

2.2. profesionālās izglītības programmu īstenošanai (2.pielikums) – Profesionālās izglītības administrācijā (turpmāk – administrācija).

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.118 redakcijā)

3. (Svītrots ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.118.)

3.1 Ja izglītības iestāde iesniegumā norāda, ka īstenos Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam programmas paraugam atbilstošu vispārējās izglītības programmu, iesniegumu paraksta izglītības iestādes vadītājs un apstiprina izglītības iestādes dibinātājs.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.118 redakcijā)

4. (Svītrots ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.118.)

5. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. izglītības programmu, kas izstrādāta atbilstoši Izglītības likumā noteiktajām prasībām;

5.2. izglītības iestādes izsniegtu izziņu par attiecīgās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo telpu un materiāltehnisko nodrošinājumu;

5.3. profesionālās apvienības atzinumu par izglītības programmas atbilstību darba tirgus prasībām - profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmām, ja attiecīgā profesija nav iekļauta Profesiju klasifikatorā.

5.1 Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto izglītības programmu nepievieno, ja izglītības iestāde iesniegumā norāda, ka īstenos Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam programmas paraugam atbilstošu vispārējās izglītības programmu.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.118 redakcijā)

6. Profesionālās izglītības programmām nepieciešams saskaņojums:

6.1. (svītrots ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.118);

6.2. (svītrots ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.118);

6.3. izglītības programmām, pēc kuru apguves un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanas tiek izsniegts Apsardzes darbības likumā noteiktais apsardzes sertifikāts, - ar Valsts policiju;

6.4. profesionālās izglītības programmai ugunsdrošībā, ugunsdzēsībā un civilajā aizsardzībā - ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

6.5. profesionālās izglītības programmām valsts robežas drošības jomā - ar Valsts robežsardzi;

6.6. profesionālās izglītības programmām jūrniecībā - ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistru;

6.7. (svītrots ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.118).

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.118)

7. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu pieņem Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisija (izveidota ar izglītības un zinātnes ministra rīkojumu) vai Profesionālās izglītības programmu licencēšanas komisija (izveidota ar administrācijas vadītāja rīkojumu).

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.263 redakcijā)

8. Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu pārstāvjus. Minē­tās komisijas priekšsēdētājs ir Izglītības un zinātnes ministrijas amatpersona.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.263 redakcijā)

8.1 Profesionālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāvā iekļauj administrācijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas un Zemko­pības ministrijas pārstāvjus. Minētās komisijas priekšsēdētājs ir administrācijas amatpersona. Atbilstoši attiecīgās izglītības programmas veidam Profesionālās izglītības programmu licencēšanas komisijai ir tiesības par ekspertiem pieaicināt pašvaldību un profesionālo organizāciju pārstāvjus.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.263 redakcijā)

9. Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisijas un Profe­sionālās izglītības programmu licencēšanas komisijas (turpmāk - komisija) darbu vada priekšsēdētājs. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse tās locekļu. Komisijas sēdes ir atklātas. Lēmumu sēdē pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie balsstiesīgie komisijas locekļi.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.263 redakcijā)

10. Ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu, lai izlemtu jautājumu, komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju. Piecu darbdienu laikā pēc komisijas sēdes tā izglītības iestādei nosūta paziņojumu, kurā pieprasīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Izglītības iestāde 10darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas iesniedz papildu informāciju vai dokumentus.

11. Pēc komisijas pieprasījuma Izglītības valsts inspekcija 10darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz atzinumu par izglītības iestādē konstatētajiem izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

12. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu komisija pieņem mēneša laikā pēc izglītības iestādes iesnieguma un šo noteikumu 5.punktā minēto dokumentu saņemšanas. Ja jautājuma izskatīšanai nepieciešama šo noteikumu 10.punktā minētā papildu informācija vai šo noteikumu 11.punktā minētais Izglītības valsts inspekcijas atzinums, komisija lēmumu pieņem divu mēnešu laikā.

13. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu paraksta komisijas priekšsēdētājs. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

14. Licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.118 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.118.)

16. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci šādos gadījumos:

16.1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

16.2. izglītības iestādes telpas neatbilst un materiāltehniskais nodroši­nājums nav pietiekams izglītības programmas īstenošanas nosacījumiem;

16.3. sniegtas faktiskajiem apstākļiem neatbilstošas ziņas;

16.4.izglītības iestādes darbībā iepriekšējā gadā konstatēti izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi, un tā neveic paredzētos pasākumus pārkāpumu novēršanai.

17. Ja ir pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt licenci, izglītības iestāde iesniegumu par licences izsniegšanu attiecīgās izglītības programmas īstenošanai atkārtoti drīkst iesniegt ne agrāk kā trīs mēnešus pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

18. Komisija saskaņā ar lēmumu sagatavo un izsniedz komisijas priekšsēdētāja parakstītu profesionālās izglītības programmas licenci (3.pielikums) vai vispārējās izglītības programmas licenci (4.pielikums).

(Grozīts ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.118)

19. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, izglītības iestādei ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas ir pienākums rakstiski par to paziņot komisijai. Komisija pēc grozījumu izvērtēšanas, ja nepieciešams, izsniedz jaunu licenci. Saņemot jauno licenci, izglītības iestāde iesniedz komisijā iepriekš izsniegto licenci (oriģinālu). Uz iepriekš izsniegtās licences tiek izdarīta atzīme, ka licence zaudē spēku ar jaunās licences izsniegšanas brīdi, un tā tiek atdota izglītības iestādei.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.263 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.118)

20. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu šādos gadījumos:

20.1. sniegtas nepatiesas vai maldinošas ziņas;

20.2. izglītības iestāde gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsākusi licencētās izglītības programmas īstenošanu;

20.3. izglītības programma vai izglītības iestāde netiek akreditēta (ja akreditācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem);

20.4. izglītības iestādes darbībā vai licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas norādīti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra", Valsts darba inspekcijas vai Izglītības valsts inspekcijas aktos pēc minēto kompetento institūciju veiktajām pārbaudēm izglītības iestādē.

21. Ar vispārējās izglītības programmu licencēšanu saistītos izdevumus sedz no Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, ar profesionālās izglītības programmu licencēšanu saistītos izdevumus sedz no administrācijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.263 redakcijā)

22. Vispārējās izglītības programmu licencēšanas komisijas lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā, Profesionālās izglītības programmu licencēšanas komisijas lēmumu - adminis­trācijā. Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.263 redakcijā)

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 31.augusta noteikumus Nr.757 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 140.nr.).

24. Licences, kas izsniegtas līdz 2009.gada 1.februārim, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

(MK 10.02.2009. noteikumu Nr.118 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis
Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.9

(Pielikums MK 10.02.2009. noteikumu Nr.118 redakcijā)

Iesniegums
vispārējās izglītības programmas licences saņemšanai

Vispārējās izglītības programmu
licencēšanas komisijai

1. Izglītības iestādes nosaukums

________________________________

2. Izglītības iestādes dibinātājs

________________________________

3. Izglītības iestādes juridiskais statuss

 valsts pašvaldības privāta (atzīmēt ar x)

4. Izglītības iestādes juridiskā adrese un tālruņa numurs

________________________________

5. Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

________________________________

6. Izglītības programmas kods

________________________________

(atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai)

7. Izglītības programmas nosaukums

________________________________

8. Izglītības programmas īstenošanas vietas adrese

________________________________

9. Izglītības iestādes vadītāja vārds un uzvārds

________________________________

10. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats

________________________________

 

Pielikumā:

1. Izglītības programma uz ____ lp.

2. Izglītības iestādes izziņa par izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo telpu un materiāltehnisko nodrošinājumu.

 

20__. gada ___. _____________

________________________________________

(izglītības iestādes vadītāja paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Izglītības programmu nepievieno, ja izglītības iestāde iesniegumā norāda, ka īstenos Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam programmas paraugam atbilstošu vispārējās izglītības programmu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.9

(Pielikums MK 10.02.2009. noteikumu Nr.118 redakcijā)

Iesniegums
profesionālās izglītības programmas licences saņemšanai

 

Profesionālās izglītības programmu
licencēšanas komisijai

1. Izglītības iestādes nosaukums

________________________________

2. Izglītības iestādes dibinātājs

________________________________

3. Izglītības iestādes juridiskais statuss

valsts pašvaldības privāta (atzīmēt ar x)

4. Izglītības iestādes juridiskā adrese un tālruņa numurs

________________________________

5. Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

________________________________

6. Izglītības programmas kods

________________________________

(atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai)

7. Izglītības programmas nosaukums

________________________________

8. Izglītības programmas veids

________________________________

(atbilstoši Profesionālās izglītības likumam)

9. Iegūstamā kvalifikācija

________________________________

(atbilstoši Profesiju klasifikatoram)

10. Izglītības programmas īstenošanas ilgums vai apjoms

________________________________

11. Izglītības programmu kopas nosaukums

________________________________

(atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai)

12. Izglītības programmas īstenošanas vietas adrese

________________________________

13. Izglītības iestādes vadītāja vārds un uzvārds

________________________________

14. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats

________________________________

 

Pielikumā:

1. Izglītības programma uz ____ lp.

2. Izglītības iestādes izziņa par izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo telpu un materiāltehnisko nodrošinājumu.

3. Profesionālās apvienības atzinums par izglītības programmas atbilstību darba tirgus prasībām – profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmām, ja attiecīgā profesija nav iekļauta Profesiju klasifikatorā.

 

20__. gada ___. ______________

_________________________________________

(izglītības iestādes vadītāja paraksts un tā atšifrējums)

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.9

(Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.263 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.118)

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.9

(Pielikums grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.263; MK 10.02.2009. noteikumiem Nr.118)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 03.01.2006.Stājas spēkā: 07.01.2006.Zaudē spēku: 12.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4, 06.01.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
125289
{"selected":{"value":"18.02.2009","content":"<font class='s-1'>18.02.2009.-11.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.02.2009","iso_value":"2009\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2009.-11.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.04.2008","iso_value":"2008\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2008.-17.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2006","iso_value":"2006\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2006.-18.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.02.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)